EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0925

2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos rekomendacija, dėl koordinuotos patikrinimo programos gyvūnų mitybos srityje 2006 m. remiantis Tarybos direktyva 95/53/EB

OJ L 337, 22.12.2005, p. 51–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 688–696 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/925/oj

22.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/51


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2005 m. gruodžio 14 d.

dėl koordinuotos patikrinimo programos gyvūnų mitybos srityje 2006 m. remiantis Tarybos direktyva 95/53/EB

(2005/925/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 25 d. Tarybos direktyvą 95/53/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius gyvūnų mitybos srityje atliekamų oficialių patikrinimų organizavimą (1), ypač į jos 22 straipsnio 3 dalį,

kadangi,

(1)

2005 m. valstybės narės nustatė konkrečias problemas, dėl kurių 2006 m. reikėtų vykdyti koordinuotą patikrinimo programą.

(2)

Nors 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų ir produktų gyvūnų mityboje (2) nustatomas didžiausias pašaruose leidžiamas aflatoksino B1 kiekis, nėra jokių Bendrijos taisyklių kitiems mikotoksinams, tarkim ochratoksinui A, zearalenonui, deoksinivalenoliui, fumonizinui, T-2 ir HT-2 toksinams. Iš atsitiktinių mėginių gauta informacija apie mikotoksinų buvimą gali suteikti naudingų duomenų, kai situacija vertinama siekiant patobulinti teisės aktus. Be to, kai kurie pašarai, kaip, pavyzdžiui, grūdai ir aliejinių augalų sėklos, dėl derliaus nuėmimo, saugojimo ir transportavimo sąlygų ypač gali būti apnuodyti mikotoksinais. Kadangi mikotoksinų koncentracija kasmet kinta, reikėtų kelerius metus iš eilės rinkti duomenis apie visus minėtus mikotoksinus.

(3)

Ankstesni patikrinimai, siekiant nustatyti ar yra antibiotikų ir kokcidiostatų kai kuriuose pašaruose, kurie yra skirti tokioms gyvūnų rūšims arba kategorijoms, kurioms tokių aktyvių medžiagų naudoti negalima, rodo, kad šio tipo pažeidimų vis dar pasitaiko. Be to, remiantis 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (3) 11 straipsnio 2 dalimi, yra svarbu užtikrinti, kad būtų efektyviai vykdomas laipsniškas antibiotinių pašarų priedų mažinimas.

(4)

Svarbu užtikrinti, kad atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose nustatyti gyvūninės kilmės priedų naudojimo pašaruose apribojimai būtų veiksmingai taikomi.

(5)

Tikslinga užtikrinti, kad mikroelementų vario ir cinko lygiai kiaulėms skirtuose kombinuotuosiuose pašaruose neviršytų didžiausio kiekio, nustatyto 2003 m. liepos 25 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1334/2003, iš dalies pakeičiančiame sąlygas dėl kelių pašarų priedų, priklausančių mikroelementų grupei, leidimo (4).

(6)

Šioje rekomendacijoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

ŠIUO DOKUMENTU REKOMENDUOJA VALSTYBĖMS NARĖMS:

1)

2006 m. vykdyti koordinuotą patikrinimo programą, kuria būtų siekiama patikrinti:

a)

mikotoksinų (aflatoksino B1, ochratoksino A, zearalenono, deoksinivalenolio, fumonizinų, T-2 ir HT-2 toksinų) koncentraciją pašaruose, nurodant analizės metodus; turėtų būti taikomi atsitiktinis ir tikslinis mėginių ėmimo metodai; tikslinės mėginių atrankos atveju mėginiai turėtų būti pašarinės žaliavos, kuriose, kaip įtariama, yra didesnė mikotoksinų koncentracija, pavyzdžiui, javų grūdai, aliejinių augalų sėklos, aliejiniai vaisiai, jų produktai ir šalutiniai produktai bei ilgai sandėliuojamos ar dideliais atstumais jūra gabenamos pašarinės žaliavos; ieškant aflatoksino B1, ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į kombinuotuosius pašarus, skirtus pieniniams gyvuliams, išskyrus pieninius galvijus; patikrinimų rezultatai turėtų būti pranešami pagal I priede nurodytą pavyzdį;

b)

kokcidiostatus ir (arba) histomonostatus, kaip pašarų priedus leistinus arba neleistinus tam tikroms gyvūnų rūšims ir kategorijoms, kurie dažnai būna nevaistiniuose premiksuose ir kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose šios vaistinės medžiagos yra neleistinos; turėtų būti ieškoma šių medžiagų priemaišose ir kombinuotuosiuose pašaruose, jeigu kompetentinga institucija mano, kad yra didesnė tikimybė rasti neatitikimų; patikrinimų rezultatai pranešami pagal II priede nurodytą pavyzdį;

c)

kaip įgyvendinamas laipsniškas antibiotinių pašarų priedų mažinimas, kaip tai nurodyta II priede;

d)

kaip įgyvendinamas gyvūninės kilmės pašarinių žaliavų gamybos ir naudojimo apribojimas, kaip tai nurodyta III priede;

e)

vario ir cinko kiekį kiaulėms skirtuose kombinuotuosiuose pašaruose, kaip nustatyta IV priede.

2)

Įtraukti 1 dalyje nurodytos koordinuotos patikrinimo programos rezultatus į metinės ataskaitos apie patikrinimo veiklą (pateikiamos iki 2007 m. balandžio 1 d.) atskirą skyrių ir į naujausią suderinto ataskaitų teikimo pavyzdžio versiją.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 265, 1995 11 8, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/46/EB (OL L 234, 2001 9 1, p. 55).

(2)  OL L 140, 2002 5 30, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/8/EB (OL L 27, 2005 1 29, p. 44).

(3)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(4)  OL L 187, 2003 7 26, p. 11. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2112/2003 (OL L 317, 2003 12 2, p. 22).


I PRIEDAS

Tam tikrų mikotoksinų (aflatoksino B1, ochratoksino A, zearalenono, deoksinivalenolio, fumonizinų, T-2 ir HT-2 toksinų) koncentracija pašaruose

Visų ištirtų mėginių atskiri rezultatai; naudojamas 1 dalies a punkte nurodytas ataskaitų pavyzdys

Pašarai

Mėginių ėmimas

(atsitiktinis arba tikslinis)

Mikotoksinų tipas ir koncentracija (μg/kg pašaruose, kurių drėgnis 12 %)

Klasė (1)

Tipas (2)

Kilmės šalis

Aflatoksinas B1

Ochratoksinas A

Zearalenonas

Deoksinivalenolis

Fumonizinai (3)

T-2 ir HT-2 toksinai (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetetinga institucija taip pat nurodo:

kokių veiksmų imtasi, kai viršijamas maksimalus leistinas aflatoksino B1 lygis,

taikytus analizės metodus,

aptikimo ribas.


(1)  Pasirinkite vieną iš šių klasių: pašarinės žaliavos, pašarų priedai, premiksai, mineraliniai papildai, visaverčiai pašarai, kombinuotieji pašarai.

(2)  Pasirinkite vieną iš šių tipų: a) pašarams – pašaro pavadinimą, kaip nurodyta Tarybos direktyvos 96/25/EB priedo B dalyje (OL L 125, 1996 5 23, p. 35); b) kitiems pašarams – tikslines gyvūnų rūšis.

(3)  Fumonizinų B1 ir B2 koncentracija gali būti nurodyta kaip jų abiejų bendra suma.

(4)  T-2 ir HT-2 toksinų koncentracija gali būti nurodyta kaip jų abiejų bendra suma.


II PRIEDAS

Tam tikrų vaistinių medžiagų, kurių negalima naudoti kaip pašarų priedų, buvimas

Tam tikros vaistinės medžiagos gali būti teisiškai leistinos kaip priedai premiksuose ir kombinuotuosiuose pašaruose, skirtuose tam tikrų gyvūnų rūšims ir kategorijoms, kai jie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje, 10 straipsnio reikalavimus.

Radus neleistinų vaistinių medžiagų tam tikroms gyvūnų rūšims ir kategorijoms skirtuose pašaruose, toks faktas yra laikomas pažeidimu.

Tikrinimui pasirenkamos vaistinės medžiagos yra pateiktos šiame sąraše:

1)

vaistinės medžiagos, leistinos kaip pašarų priedai tik tam tikroms gyvūnų rūšims ir kategorijoms:

 

dekoginatas (Deccox)

 

diklazurilas (Clinacox 0,2 %)

 

hidrobromido halofuginonas (Stenorol)

 

natrio lazalocidas (Avatec 15 %)

 

alfa amonio maduramicinas (Cygro 1 %)

 

monenzino natrio druska (Elancoban G100, 100, G200, 200)

 

narazinas (Monteban)

 

narazinas – nikarbazinas (Maxiban G160)

 

robenidino hidrochloridas (Cycostat 66 G)

 

natrio salinomicinas (Sacox 120G, 120)

 

natrio semduramicinas (Aviax 5 %);

2)

vaistinės medžiagos, jau neleistinos kaip pašarų papildai:

 

amproliumas

 

amproliumas (etopabatas)

 

arprinocidas

 

avilamicinas

 

avoparacinas

 

karbadoksas

 

dimetridazolas

 

dinitolmidas

 

flavofosfolipolas

 

ipronidazolas

 

metiklorpindolas

 

metiklorpindolas (metilbenzoatas)

 

nikarbazinas

 

nifurzolas

 

olakvindoksas

 

ronidazolis

 

spiramicinas

 

tetraciklinai

 

tilozino fosfatas

 

virginiamicinas

 

cinko bacitracinas

 

kitos antimikrobinės medžiagos;

3)

jokiais atvejais neleistinos naudoti kaip pašarų priedai vaistinės medžiagos:

kitos medžiagos.

Visų reikalavimų neatitinkančių mėginių atskiri rezultatai; naudojami ataskaitų pavyzdžiai, kaip nurodyta 1 dalies b punkte:

Pašaro tipas

(gyvūnų rūšis ir kategorija)

Aptikta medžiaga

Aptiktas medžiagos kiekis

Pažeidimo priežastis (1)

Veiksmai, kurių imtasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentinga institucija taip pat turėtų nurodyti:

visą ištirtų mėginių skaičių,

ištirtų medžiagų pavadinimus,

taikytus analizės metodus,

aptikimo ribas.


(1)  Priežastis, dėl kurios pašare aptikta neleistinos medžiagos, kaip pateikiama išvadose po kompetentingos institucijos atlikto tyrimo.


III PRIEDAS

Gyvūninės kilmės pašarų gamybos ir naudojimo apribojimai

Nepažeisdamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 (1) 3 straipsnio, valstybės narės 2006 metais turėtų įgyvendinti suderintą patikrinimų programą, kad nustatytų, ar buvo laikomasi gyvūninės kilmės pašarinių žaliavų gamybos ir naudojimo apribojimų.

Visų pirma valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad būtų efektyviai taikomas draudimas kai kurių gyvulių šėrimui naudoti perdirbtus gyvūninės kilmės baltymus, kaip tai nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 (2), IV priede, turi įgyvendinti specifinę, kryptinga kontrole pagrįstą kontrolės programą. Pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 3 straipsnį ši kontrolės programa turi remtis rizika pagrįsta strategija, apimančia visus gamybos etapus ir visus patalpų, kuriose gaminami, parduodami ir tvarkomi pašarai, tipus. Valstybės narės turi kreipti ypatingą dėmesį į kriterijų, kurie gali būti susiję su rizika, apibrėžimą. Kiekvieno kriterijaus įvertinimas turi būti proporcingas rizikai. Patikrinimų dažnis ir patalpose ištirtų mėginių skaičius turi sietis su toms patalpoms skirtų įvertinimų suma.

Rengiant kontrolės programą, reikėtų atsižvelgti į šias preliminarias patalpas ir kriterijus:

Patalpos

Kriterijai

Įvertinimas

Pašarų gamyklos

Dvisrautės pašarų gamyklos, gaminančios kombinuotuosius pašarus atrajotojams ir ne atrajotojams skirtus kombinuotuosius pašarus su atrajotojams šerti perdirbtais gyvūniniais baltymais

Pašarų gamyklos, anksčiau pažeidusios reikalavimus arba įtariamos nesilaikančios reikalavimų

Pašarų gamyklos, turinčios daug importuotų pašarų su dideliu kiekiu baltymų, pavyzdžiui, žuvų miltų, sojų miltų, grūdų glitimo miltų ir baltyminių koncentratų

Daug kombinuotųjų pašarų gaminančios pašarų gamyklos

Kryžminės taršos rizika, kylanti dėl vidaus veiklos procedūrų (siloso skyrimo, efektyvaus takų atskyrimo kontrolės, sudedamųjų medžiagų, vidaus laboratorijos, mėginių ėmimo procedūrų kontrolės ir t. t.)

 

Pasienio kontrolės postai ir kiti įvažiavimo į Bendriją punktai

Didelis (mažas) importuotų pašarų kiekis

Daug baltymų turintys pašarai

 

Ūkiai

Stacionarūs maišytuvai, naudojantys atrajotojams šerti perdirbtus gyvūninius baltymus

Ūkiai, laikantys atrajotojus ir kitų rūšių gyvūnus (šėrimo tais pačiais pašarais rizika)

Ūkiai, perkantys nepakuotus pašarus

 

Prekiautojai

Sandėliai ir daug baltymų turinčių pašarų tarpinis laikymas

Daug prekiaujama nepakuotais pašarais

Prekiautojai, prekiaujantys užsienyje pagamintais kombinuotaisiais pašarais

 

Mobilieji maišytuvai

Maišytuvai, gaminantys pašarus atrajotojams ir ne atrajotojams

Maišytuvai, anksčiau neatitikę reikalavimų arba įtariami neatitinkantys reikalavimų

Maišytuvai, įmaišantys daug baltymų turinčių pašarų

Daug pašarų gaminantys maišytuvai

Daug aptarnaujamų ūkių, įskaitant atrajotojus laikančius ūkius

 

Transportavimo priemonės

Transporto priemonės, naudojamos perdirbtiems gyvūniniams baltymams ir pašarams gabenti

Transporto priemonės, anksčiau neatitikusios reikalavimų arba įtariamos neatitinkančios reikalavimų

 

Vietoj šių orientacinių patalpų ir kriterijų, valstybės narės iki 2006 m. kovo 31 d. gali nusiųsti Komisijai savo pačių atliktą rizikos įvertinimą.

Mėginiai turi būti imami iš siuntos arba tada, kai tarša draudžiamais perdirbtais baltymais labiausiai tikėtina (pirma siunta po pašarų, kuriuose yra šiai siuntai draudžiamų gyvūninių baltymų, transporto, techninės problemos arba gamybos linijų, laikymo aruodų arba siloso birioms medžiagoms pakeitimai).

Patikrinimo apimtis taip pat gali būti išplėsta įtraukiant transporto priemonių, gamybos įrangos ir sandėliavimo vietose esančių dulkių tyrimą.

Kiekvienoje valstybėje narėje per metus turi būti atliekama mažiausiai dešimt kiekvienos 100 000 tonų kombinuotųjų pašarų patikrinimų. Kiekvienoje valstybėje narėje per metus turi būti paimta mažiausiai dvidešimt oficialių kiekvienos 100 000 tonų kombinuotųjų pašarų partijos mėginių. Kol nėra patvirtinti alternatyvūs metodai, mėginių tyrimui turi būti naudojami Komisijos direktyvoje 2003/126/EB (3) apibūdinti mikroskopinio nustatymo ir įvertinimo metodai. Radus gyvūninių baltymų, šis faktas turi būti interpretuojamas laikantis Reglamento (EB) Nr. 999/2001 nuostatų.

Patikrinimo programų rezultatus reikėtų pateikti Komisijai naudojant šias formas.

Patikrinimų, susijusių su šėrimo gyvūninės kilmės pašarais (šėrimo draudžiamais perdirbtais gyvūniniais baltymais) apribojimais, apžvalga

A.   Dokumentuose aprašyti patikrinimai

Etapas

Patikrinimų skaičius, siekiant nustatyti ar yra perdirbtų gyvūninių baltymų

Pažeidimų, pagrįstų dokumentų tikrinimu ir t. t., o ne laboratoriniais tyrimais, skaičius

Pašarinių žaliavų importas

 

 

Pašarinių žaliavų laikymas

 

 

Pašarų gamyklos

 

 

Stacionarūs maišytuvai arba mobilieji maišytuvai

 

 

Pašarų tarpininkai

 

 

Transporto priemonės

 

 

Ūkiai, laikantys ne atrajotojus

 

 

Atrajotojus laikantys ūkiai

 

 

Kiti:…

 

 

B.   Pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų mėginių ėmimas ir tyrimas, siekiant nustatyti, ar yra perdirbtų gyvūninių baltymų

Patalpos

Ištirtų oficialių mėginių perdirbtų gyvūninių baltymų buvimui nustatyti skaičius

Reikalavimų neatitinkančių mėginių skaičius

Ar yra iš sausumos gyvūnų gautų perdirbtų gyvūninių baltymų

Ar yra iš žuvų gautų perdirbtų gyvūninių baltymų

Pašarinės medžiagos

Kombinuotieji pašarai

Pašarinės medžiagos

Kombinuotieji pašarai

Pašarinės medžiagos

Kombinuotieji pašarai

atrajotojam

ne atrajotojams

atrajotojam

ne atrajotojams

atrajotojam

ne atrajotojams

Importuojant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašarų gamyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpininkai arba laikymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacionarūs maišytuvai arba mobilieji maišytuvai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkyje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Draudžiamų perdirbtų gyvūninių baltymų, rastų atrajotojams skirtų pašarų mėginiuose, apžvalga

 

Mėginių ėmimo mėnuo

Užteršimo tipas, laipsnis ir kilmė

Taikytos sankcijos (arba kitos priemonės)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1.

(3)  OL L 339, 2003 12 24, p. 78.


IV PRIEDAS

Visų mėginių (neatitinkančių ir atitinkančių reikalavimus) atskiri rezultatai, susiję su vario ir cinko kiekiu kiaulėms skirtuose kombinuotuosiuose pašaruose

Kombinuotųjų pašarų tipas

(gyvūnų kategorija)

Mikroelementas

(varis arba cinkas)

Aptiktas kiekis

(mg/kg visame pašare)

Didžiausio leistino kiekio viršijimo priežastis (1)

Veiksmai, kurių imtasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Kaip pateikiama išvadose po kompetentingos institucijos atlikto tyrimo.


Top