EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0928

2005/928/EB: 2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas dėl 169,4-169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5503) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 344, 27.12.2005, p. 47–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 174 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 174 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 127 - 131

No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2013; panaikino 32013D0752 . Latest consolidated version: 31/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/928/oj

27.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 344/47


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 20 d.

dėl 169,4-169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5503)

(tekstas svarbus EEE)

(2005/928/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos Bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

1990 m. spalio 9 d. Tarybos direktyva Nr. 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo (ERMES direktyva) (2) buvo panaikinta 2005 m. gruodžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/82/EB (3). Šia Direktyva reikalaujama, kad valstybės narės 169,4–169,8 MHz radijo dažnių juostoje keturis kanalus skirtų paneuropinei antžeminei viešosios radijo ieškos paslaugai (toliau – ERMES) ir užtikrintų, kad ERMES paslaugoms kuo greičiau būtų paskirta visa 169,4–169,8 MHz radijo dažnių juosta, atsižvelgiant į rinkos poreikį.

(2)

169,4–169,8 MHz radijo dažnių juostos naudojimas ERMES reikmėms Bendrijoje yra smarkiai sumažėjęs ar net apskritai nutrūkęs, nes ERMES veiksmingai neišnaudoja šios radijo dažnių juostos, kurią būtų galima geriau panaudoti kitiems Bendrijos politikos poreikiams tenkinti.

(3)

Pagal Sprendimo dėl radijo spektro 4 straipsnio 2 dalį, 2003 m. liepos 7 d. Komisija Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai (toliau – CEPT) suteikė įgaliojimus rinkti informaciją apie dabartinius ir ateityje galimus 169,4–169,8 MHz dažnių juostos taikymo būdus, sudaryti alternatyvių radijo dažnių juostos naudojimo galimybių, ypač nesusijusių tik su tradicinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, sąrašą. CEPT buvo paprašyta įvertinti kiekvieną galimą taikymo būdą, įvairių taikymo būdų derinimą ir galimybę naudoti alternatyvias radijo dažnių juostas atsižvelgiant į Pagrindų direktyvos principus. Radijo dažnių juosta, kurios naudojimas jau yra iš dalies suderintas, tinka tam tikriems taikymo būdams, susijusiems su vidaus rinkos kūrimu ir veikimu daugelyje Bendrijos politikos sričių, keletas kurių, tikėtina, būtų naudingi neįgaliesiems arba prisidėtų prie bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse Europos Sąjungoje.

(4)

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (4) 8 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės rūpintųsi Europos Sąjungos piliečių interesais, inter alia, tenkindamos specifinių socialinių grupių, ypač asmenų, turinčių klausos sutrikimų, ir asmenų, kuriems būtina skubi pagalba, poreikius.

(5)

Remdamasi techniniais tyrimais ir surinkta informacija, CEPT patvirtino, kad, nepaisant priimtos Direktyvos 90/544/EEB, šios radijo dažnių juostos naudojimas ERMES tikslams išlieka labai ribotas, ir kad Europoje pasikeitė radijo pranešimų perdavimo ar radijo ieškos sistemų poreikis, nes jų funkcijas perėmė kitos technologijos, pavyzdžiui, GSM tinklo trumpųjų pranešimų sistemos (angl. SMS).

(6)

Todėl Bendrijoje 169,4–169,8 MHz radijo dažnių juostos dalių paskyrimas ERMES turėtų būti pakeistas, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis šios radijo dažnių juostos panaudojimas, tuo pačiu išlaikant šios juostos suderintą naudojimą.

(7)

Remdamasi savo įgaliojimais CEPT sudarė naują dažnių planą ir kanalų išdėstymo tvarką, pagal kurią radijo dažnių juosta nuo 169,4 iki 169,8125 MHz padalijama šešioms taikymo rūšims tokiu būdu, kad būtų patenkintos tam tikros Bendrijos veiklos reikmės. Šios reikmės apimtų: klausos aparatus, naudojamus klausos negalią turinčių žmonių, kuriems suderintas radijo dažnių juostos naudojimas Bendrijoje suteiktų geresnes galimybes keliauti iš vienos valstybės narės į kitą, o dėl masto ekonomijos sumažėtų įrangos kaina; socialinio kvietimo įrangą, kuri leistų pagyvenusiems ar neįgaliems žmonėms siųsti pavojaus pranešimus ir prašyti pagalbos, ir tai padidintų vidaus rinkos plėtrą, turto stebėjimo arba sekimo įrangą, kuri padėtų visoje Bendrijoje susekti ir atgauti pavogtas prekes, vandens ir elektros energijos tiekimo įmonių naudojamų skaitiklių rodmenų nuskaitymo sistemas ir esamas radijo ieškos sistemas, pavyzdžiui, ERMES ir privataus judriojo radijo ryšio sistemas (angl. PMR), skirtas laikinam naudojimui tam tikrų atskirų renginių, trunkančių nuo kelių dienų iki kelių mėnesių, metu.

(8)

CEPT įgaliojimų įvykdymo rezultatai, kuriuos Komisija laiko pakankamais, turėtų būti taikomi Bendrijoje ir įgyvendinami valstybėse narėse. Likę ERMES ir (arba) PMR leidimai, kurie nėra suderinti su naujuoju dažnių planu ir kanalų išdėstymo tvarka, turėtų likti nepakeisti iki jų galiojimo pabaigos arba tol, kol ERMES ir (arba) PMR taikymo būdus bus galima be didelių sunkumų perkelti į kitas radijo dažnių juostas.

(9)

Suteikiant prieigą prie radijo dažnių turėtų būti taikoma kuo mažiau sunkumų sudaranti leidimų sistema, atitinkanti 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (5), įskaitant ir naudojimo be atskiro leidimo teisę.

(10)

Nepažeidžiant fakto, kad specifinės politikos reikalavimuose dėl dažnių juostos gali būti reikalaujama išimtinių dažnio paskyrimų, iš esmės siūlytina taikyti kuo bendresnį radijo dažnių juostų paskirstymą, kad jų naudojimas būtų valdomas tik nustatant specifines naudojimo sąlygas, tokias kaip veiklos ciklo ar galios lygius, ir laiduojant suderintais standartais, pripažintais 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (6), užtikrinti, kad įrenginiui veikiant paskirtoje radijo dažnių juostoje iki minimumo sumažės radijo dažnių juostos naudojimas ir bus išvengta žalingųjų trukdžių.

(11)

169,4–169,8125 MHz dažnių juostos didelės galios dalies kanalų koordinavimas tarp kaimyninių valstybių bus užtikrintas dvišaliais ir daugiašaliais susitarimais.

(12)

Siekiant užtikrinti 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos veiksmingą ir ilgalaikį naudojimą, administracijos turėtų tęsti tyrimus, kurie galėtų padidinti veiksmingumą, ypač panaudojant nustatytą apsauginę juostą.

(13)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šio sprendimo dalykas yra suderinti 169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos suteikimo ir veiksmingo naudojimo Bendrijoje sąlygas.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime:

a)

„klausos aparatas“ – tai radijo ryšio sistema, kurią paprastai sudaro vienas ar keli radijo siųstuvai ir vienas ar keli radijo imtuvai, leidžiantys klausos negalią turintiems žmonėms pagerinti gebėjimą girdėti;

b)

„socialinio kvietimo įranga“ – tai patikima radijo ryšio sistema ir tinklas, įskaitant nešiojamąją įrangą, kuri leistų nelaimės ištiktiems žmonėms ribotoje erdvėje nesunkiai išsikviesti pagalbą;

c)

„skaitiklio rodmenų nuskaitymo sistema“ – tai sistema, kuri leidžia radijo ryšio įrenginiais atlikti nuotolinę padėties stebėseną, vykdyti matavimo ir aptarnavimo komandas;

d)

„sekimo ir turto stebėjimo sistema“ – tai sistema, kuri leidžia sekti ir stebėti prekes bei jas atgauti. Šią sistemą paprastai sudaro radijo siųstuvas, pritvirtintas ant saugotino objekto, ir radijo imtuvas. Į sistemą gali būti įtraukta ir signalizacija;

e)

„radijo ieškos sistema“ – tai sistema, kuri leidžia palaikyti vienkryptį radijo ryšį tarp siųstuvo ir imtuvo panaudojant bazinę stotį bei judriąją stotį, naudojamą kaip imtuvą;

f)

„privatus judrusis radijo ryšys (PMR)“ – tai sausumos judriojo ryšio paslauga uždaroms vartotojų grupėms, naudojanti vienpusį, pusiau dvipusį arba dvipusį galinių įrenginių režimą.

3 straipsnis

Suderinti naudojimo būdai

1.   169,4–169,8125 MHz dažnių juosta yra padalyta į mažos galios ir didelės galios dalis. Jos dažnių planas ir kanalų išdėstymo tarka nustatyta šio sprendimo priede.

2.   169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos mažos galios dalyje yra suderinti šie taikymo būdai pagal pirmenybę:

a)

išimtinis klausos aparatų naudojimas;

b)

išimtinis socialinio kvietimo įrangos naudojimas;

c)

ne išimtinis skaitiklio rodmenų nuskaitymo sistemų naudojimas;

d)

ne išimtinis mažos galios siųstuvų, skirtų sekimo ir turto stebėjimo sistemoms, naudojimas.

3.   169,4–169,8125 MHz dažnių juostos didelės galios dalyje yra suderinti pagal pirmenybę šie taikymo būdai:

a)

didelės galios siųstuvai, skirti sekimo ir turto stebėjimo sistemoms;

b)

naudojamos radijo ieškos sistemos ar radijo ieškos sistemos, perkeltos iš kitų radijo dažnių juostos kanalų.

4.   Alternatyvūs 169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos taikymo būdai gali būti įgyvendinti, jei jie netrukdo suderintam pagal pirmenybę taikymo būdų įgyvendinimui. Šiems alternatyviems taikymo būdams priklauso:

a)

klausos aparatų, veikiančių ne išimtinėje mažos galios radijo dažnių juostos dalyje, naudojimas;

b)

sekimas, radijo ieška, laikinas naudojimas arba privatus judrusis radijo ryšys nacionaliniu lygiu didelės galios dažnių juostos dalyje.

5.   Didžiausia spinduliuotės galia 169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos mažos galios dalyje yra ribojama iki 0,5 W efektyviosios spinduliuotės galios (angl. e.r.p.). Didžiausi skaitiklio rodmenų sistemų ir sekimo ir turto stebėjimo sistemos veiklos ciklai 169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos mažos galios dalyje turi būti atitinkamai < 10 % ir < 1 %.

6.   169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos naudojimas radijo ieškos sistemoms ir privačiam judriajam radijo ryšiui, kuriam suteiktas leidimas šio sprendimo paskelbimo dieną ir kuris nėra derintinas su 3 straipsnio 1–5 dalimis, gali tęstis tol, kol galios šio sprendimo paskelbimo dieną galioję leidimai.

4 straipsnis

3 straipsnio įgyvendinimas

3 straipsnis taikomas nuo 2005 m. gruodžio 27 d.

5 straipsnis

Peržiūra

Valstybės narės peržiūrės 169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos naudojimą, kad įsitikintų, ar jis veiksmingai naudojamas, ir pateiks savo išvadų ataskaitą Komisijai.

6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  OL L 310, 1990 11 9, p. 28.

(3)  OL L 344, 2005 12 27, p. 38.

(4)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

(5)  OL L 108, 2002 4 24, p. 21.

(6)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


PRIEDAS

169,4–169,8 MHz radijo dažnių juostos dažnių planas

Mažos galios taikymo būdai

„Apsauginėjuosta“

Didelės galios taikymo būdai

Specifiniai mažos galios taikymo būdai

Socialinio kvietimo įranga

Klausos aparatai

Socialinio kvietimo įranga

Stebėjimo ir sekimo sistema

Radijo ieška

Radijo ieška

Radijo ieška

Stebėjimo ir sekimo sistema

Stebėjimo ir sekimo sistema

Radijo ieškos sistema

Stebėjimo ir sekimo sistema

Klausos aparatai

Išimtinis naudojimas

Šie kanalai gali būti naudojami nacionaliniu lygiu didelės galios taikymo būdams, tokiems kaip radijo ieška, sekimas, laikinas naudojimas ar PMR

12,5

12,5

50

12,5

12,5 (1)

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b+5+6a

6b+7+8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11b

12a

12b

13a

13b

14a

14b

15a

15b

16a

16b

Aprašas:

1 eilutė: taikymo būdo kategorija, t. y. mažos ar didelės galios taikymo būdai.

2 eilutė: taikymo būdai pagal pirmenybę:

Specifiniai mažos galios taikymo būdai: žr. 3 straipsnio 2 dalies c ir d punktus.

Socialinio kvietimo įranga: žr. 3 straipsnio 2 dalies b punktą.

Klausos aparatai: žr. 3 straipsnio 2 dalies a punktą.

Stebėjimo ir sekimo sistema (didelės galios dalis): žr. 3 straipsnio 3 dalies a punktą.

Radijo ieškos sistema: žr. 3 straipsnio 3 dalies b punktą.

3 eilutė: alternatyvūs taikymo būdai: žr. 3 straipsnio 4 dalį.

4 ir 5 eilutės: kanalo rastras (kHz) ir kanalo numeris.


169,4–169,8125 MHz dažnių juostos kanalų išdėstymo tvarka

12,5 kHz pločio kanalams

25 kHz pločio kanalams

50 kHz pločio kanalams

Kanalo numeris

Centrinis dažnis

Kanalo numeris

Centrinis dažnis

Kanalo numeris

Centrinis dažnis

1a

169,406250

1

169,412500

 

 

1b

169,418750

„0“

169,437500

2a

169,431250

2

169,437500

2b

169,443750

3a

169,456250

3

169,462500

3b

169,468750

 

 

4a

169,481250

4

169,487500

4b

169,493750

„1“

169,512500

5a

169,506250

5

169,512500

5b

169,518750

6a

169,531250

6

169,537500

6b

169,543750

„2“

169,562500

7a

169,556250

7

169,562500

7b

169,568750

8a

169,581250

8

169,587500

8b

169,593750

 

 

12,5 kHz „apsauginė juosta“

9a

169,618750

9

169,62500

9b

169,631250

10a

169,643750

10

169,65000

10b

169,656250

11a

169,668750

11

169,67500

11b

169,681250

12a

169,693750

12

169,70000

12b

169,706250

13a

169,718750

13

169,72500

13b

169,731250

14a

169,743750

14

169,75000

14b

169,756250

15a

169,768750

15

169,77500

15b

169,781250

16a

169,793750

16

169,80000

16b

169,806250


(1)  Dėl galimybės naudoti bet kurį didelės galios kanalą laikino naudojimo būdu. Siekiant palengvinti tarptautinį koordinavimą, sistemose, naudojančiose 25 kHz dažnio kanalus, turi būti atsižvelgiama į kanalų rastrą, prasidedantį ties 9 dažnio kanalo apatiniu kraštu.


Top