EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0673

2005/673/EB: 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 254, 30.9.2005, p. 69–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 168M , 21.6.2006, p. 365–368 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 154 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 154 - 157
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 93 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/673/oj

30.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/69


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. rugsėjo 20 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/673/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (1), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2000/53/EB Komisija turi įvertinti pagal tos direktyvos 4 straipsnio 2 dalies a punktą uždraustų švino, gyvsidabrio, kadmio arba šešiavalenčio chromo naudojimą.

(2)

Atlikusi privalomus techninius ir mokslinius įvertinimus Komisija padarė keletą išvadų.

(3)

Reikėtų nebepratęsti kai kurių draudimo išimčių, nes jau galima išvengti švino, gyvsidabrio, kadmio arba šešiavalenčio chromo naudojimo tose situacijose.

(4)

4 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyto draudimo išimtis turi būti pritaikyta arba toliau taikoma tam tikroms medžiagoms ir komponentams, kuriuose yra švino, gyvsidabrio, kadmio ir šešiavalenčio chromo, kadangi šių pavojingų medžiagų naudojimo tose savitosiose medžiagose kol kas neįmanoma išvengti. Kai kuriais atvejais reikėtų persvarstyti šių draudimo išimčių galiojimo pabaigos datą siekiant įvertinti, ar draudžiamų medžiagų naudojimas ateityje vis dar yra neišvengiamas.

(5)

Priedo 2 punkto a papunktyje apibūdinto apdirbimui skirto aliuminio, kuriame švinas sudaro 1,5 % masės, atveju Komisija iki 2007 m. liepos 1 d. įvertins, ar reikia persvarstyti tos draudimo išimties galiojimo datą atsižvelgiant į galimybes pasinaudoti švino pakaitalais.

(6)

Priedo 4 punkte apibūdintų švino guolių korpusų bei įvorių atveju Komisija iki 2007 m. liepos 1 d. įvertins, ar reikia persvarstyti tos draudimo išimties galiojimo datą, siekiant užtikrinti, kad bešvinės technologijos būtų taikomos visuose varikliuose ir transmisijose netrukdant joms pačioms tinkamai funkcionuoti.

(7)

Priedo 13 punkto b papunktyje apibūdintos korozijai atsparios dangos, kurioje yra šešiavalenčio chromo, naudojamos važiuoklės varžtams ir veržlėms, atveju Komisija iki 2007 m. liepos 1 d. įvertins, ar reikia persvarstyti tos draudimo išimties galiojimo datą, siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta atsitiktinio pagrindinių mechaninių dalių atsiskyrimo transporto priemonių ekspoatavimo metu.

(8)

Priedo 17 punkte apibūdinto kadmio, naudojimo elektrinių transporto priemonių akumuliatoriuose, atveju Komisija iki 2007 metų pabaigos įvertins, ar reikia persvarstyti tos draudimo išimties galiojimo datą, siekiant užtikrinti, kad būtų galima naudotis tinkamu alternatyviųjų technologijų akumuliatorių kiekiu ir elektinėmis transporto priemonėmis.

(9)

Todėl Direktyva 2000/53/EB turi būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nepažeidžiant Komisijos sprendimo 2005/438/EB (2), Direktyvos 2000/53/EB II priedas yra pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2005 m. liepos 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugsėjo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. BECKETT


(1)  OL L 269, 2000 10 21, p. 34. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2005/438/EB (OL L 152, 2005 6 15, p. 19).

(2)  OL L 152, 2005 6 15, p. 19.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

Medžiagos ir komponentai, kuriems netaikomas 4 straipsnio 2 dalies a punktas

Medžiagos ir komponentai

Draudimo išimties taikymo sritis ir laikotarpis

Ženklinamos arba parengiamos identifikuoti, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktyje

Švinas, kaip legiravimo elementas

1.

Apdirbti skirtas plienas ir cinkuotas plienas, kuriame švinas sudaro ne daugiau kaip 0,35 % masės

 

 

2. a)

Apdirbti skirtas aliuminis, kuriame švinas sudaro ne daugiau kaip 1,5 % masės

2008 m. liepos 1 d.

 

2. b)

Apdirbti skirtas aliuminis, kuriame švinas sudaro ne daugiau kaip 0,4 % masės

 

 

3.

Vario lydinys, kuriame švinas sudaro ne daugiau kaip 4 % masės

 

 

4.

Guolių korpusai bei įvorės

2008 m. liepos 1 d.

 

Komponentuose esantis švinas ir švino junginiai

5.

Akumuliatoriai

 

X

6.

Vibraciniai amortizatoriai

 

X

7. a)

Skysčių linijų ir jėgos pavarų elastomerų vulkanizavimo ir stabilizavimo medžiagos, kuriose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,5 % masės

2006 m. liepos 1 d.

 

7. b)

Jėgos pavarų elastomerų rišikliai, kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,5 % masės

 

 

8.

Lydmetalis elektroninės schemos plokštelėse ir kitose elektros sistemose

 

X (1)

9.

Stabdžių antdėklų frikcinėse medžiagose esantis varis, kuriame švinas sudaro daugiau kaip 0,5 % masės

2007 m. liepos 1 d.

X

10.

Vožtuvų lizdai

Iki 2003 m. liepos 1 d. sukurti variklių tipai: 2007 m. liepos 1 d.

 

11.

Elektros komponentai, kuriuose švino yra stiklo ar keramikos matricos mišinyje, išskyrus lempučių stiklą ir uždegimo žvakių glazūrą

 

X (2)

12.

Pirotechniniai įjungikliai

Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2006 m. liepos 1 d. ir atsarginiams įjungikliams, skirtiems toms transporto priemonėms.

 

Šešiavalentis chromas

13. a)

Korozijai atspari danga

2007 m. liepos 1 d.

 

13. b)

Korozijai atsparios dangos važiuoklės varžtams ir veržlėms

2008 m. liepos 1 d.

 

14.

Gyvenamosiose priekabose įrengti absorbciniai šaldytuvai

 

X

Gyvsidabris

15.

Elektros lemputės ir prietaisų skydeliai

 

X

Kadmis

16.

Storos plėvelės pasta

2006 m. liepos 1 d.

 

17.

Elektrinių transporto priemonių akumuliatoriai

Po 2008 m. gruodžio 31 d. teikti į rinką NiCd akumuliatorius bus leista tik kaip atsargines dalis transporto priemonėms, kurios buvo pateiktos į rinką iki tos datos.

X

18.

Pagalbos vairuotojui sistemose naudojamų stiklo matricų optiniai komponentai

2007 m. liepos 1 d.

X

Pastabos:

leidžiama, kad homogeninėje medžiagoje švino, šešiavalenčio chromo ir gyvsidabrio būtų iki 0,1 % masės, o kadmio – iki 0,01 % masės,

pakartotinai naudoti transporto priemonių, kurios buvo pateiktos į rinką iki pasibaigiant draudimo išimties galiojimo laikotarpiui, dalis leidžiama be apribojimų, kadangi joms netaikomos 4 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatos.“.


(1)  Išmontuoti, jei derinant su 11 įrašu viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba. Taikant šią nuostatą, neatsižvelgiama į gamintojo gamybos linijoje nesumontuotus elektroninius prietaisus.

(2)  Išmontuoti, jei derinant su 8 įrašu viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba. Taikant šią nuostatą, neatsižvelgiama į gamintojo gamybos linijoje nesumontuotus elektroninius prietaisus (išskyrus variklių pjezokomponentus).

Pastabos:

leidžiama, kad homogeninėje medžiagoje švino, šešiavalenčio chromo ir gyvsidabrio būtų iki 0,1 % masės, o kadmio – iki 0,01 % masės,

pakartotinai naudoti transporto priemonių, kurios buvo pateiktos į rinką iki pasibaigiant draudimo išimties galiojimo laikotarpiui, dalis leidžiama be apribojimų, kadangi joms netaikomos 4 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatos.“.


Top