EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0618

2005/618/EB: 2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/95/EB siekiant nustatyti didžiausią leistiną elektros ir elektroninėje įrangoje naudojamų tam tikrų pavojingų medžiagų koncentracijos vertę (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3143)

OJ L 214, 19.8.2005, p. 65–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 438–439 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 158 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 158 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; panaikino 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/618/oj

19.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/65


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. rugpjūčio 18 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/95/EB siekiant nustatyti didžiausią leistiną elektros ir elektroninėje įrangoje naudojamų tam tikrų pavojingų medžiagų koncentracijos vertę

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3143)

(2005/618/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Akivaizdu, kad kai kuriais atvejais nepavyktų visiškai išvengti sunkiųjų metalų ir bromintų antipirenų, todėl reikėtų leisti tam tikrą švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų (PBB) arba polibromintų difenilo eterių (PBDE) koncentracijos vertę medžiagose.

(2)

Pasiūlyta didžiausia leistina koncentracijos vertė grindžiama galiojančiais Bendrijos cheminių medžiagų teisės aktais ir laikoma pačia tinkamiausia užtikrinti aukštą apsaugos lygį.

(3)

Remdamasi 5 straipsnio 2 dalimi Komisija konsultavosi su elektros ir elektroninės įrangos gamintojais, atliekų tvarkytojais, apdorojimo operatoriais, aplinkos organizacijomis ir darbuotojų bei vartotojų asociacijomis, ir pateikė savo pastabas 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų (2) pagal 18 straipsnį įsteigtam komitetui.

(4)

Komisija šiame sprendime numatytas priemones 2004 m. birželio 10 d. pateikė balsavimui pagal Direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 18 straipsnį įsteigtame Komitete. Už šias priemones nebuvo nubalsuota kvalifikuota balsų dauguma. Todėl laikantis Direktyvos 75/442/EEB 18 straipsnyje nustatytos tvarkos Tarybos sprendimo pasiūlymas 2004 m. rugsėjo 23 d. pateiktas Tarybai. Kadangi pasibaigus Direktyvos 2002/95/EB 7 straipsnio 2 dalyje nustatytam laikotarpiui, Taryba nei patvirtino pasiūlytas priemones, nei išreiškė savo nepritarimą joms, remdamasi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (3), 5 straipsnio 6 dalimi, šias priemones turėtų patvirtinti Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/95/EB priede įrašoma ši pastaba:

„Taikant 5 straipsnio 1 dalies a punktą leistina ne didesnė nei 0,1 % homogeninės medžiagos svorio švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibrominto bifenilo (PBB) arba polibrominto difenilo eterio (PBDE) koncentracijos vertė ir 0,01 % homogeninės medžiagos svorio – didžiausia leistina kadmio koncentracija.“.

2 straipsnis

Šis Sprendimas taikomas nuo 2006 m. liepos 1 d.

3 straipsnis

Šis Sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 37, 2003 2 13, p. 19.

(2)  OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(3)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


Top