EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0511

2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas 2005/511/TVR, dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo paskiriant Europolą centriniu biuru kovoje su euro padirbinėjimu

OJ L 185, 16.7.2005, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 241–242 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 90 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/511/oj

16.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 185/35


TARYBOS SPRENDIMAS 2005/511/TVR

2005 m. liepos 12 d.

dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo paskiriant Europolą centriniu biuru kovoje su euro padirbinėjimu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies b punktą ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvą (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

12 valstybių narių teisėta valiuta euro yra vis plačiau naudojama pasaulyje ir todėl tapo tarptautinių pinigų padirbinėjimo organizacijų Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse prioritetiniu taikiniu.

(2)

Reikia užkirsti kelią tolesniam padirbtų eurų skaičiaus didėjimui, nes tai keltų grėsmę euru banknotų ir monetų laisvai apyvartai.

(3)

Siekiant stiprinti euro apsaugos už Europos Sąjungos ribų sistemą turi būti stiprinamas valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas ir jų bendradarbiavimas su Europolu.

(4)

Tarptautinė konvencija dėl kovos su pinigų padirbinėjimu, dėl kurios buvo susitarta Ženevoje 1929 m. balandžio 20 d. (toliau – Ženevos konvencija), Europos integracijos sąlygomis turėtų būti taikoma veiksmingiau.

(5)

Trečiosioms šalims reikia centrinės ryšių palaikymo įstaigos informacijai apie padirbtus eurus, o visa informacija apie padirbtus eurus turėtų būti surinkta Europole analizės tikslais.

(6)

Atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu (3), Taryba mano, kad visos valstybės narės turėtų tapti Ženevos konvencijos Susitariančiosiomis Šalimis ir įsteigti centrinius biurus pagal tos Konvencijos 12 straipsnį.

(7)

Taryba mano, kad Europolą reikėtų paskirti centriniu biuru kovoje su euro padirbinėjimu pagal Ženevos konvencijos 12 straipsnį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių, kurios yra Ženevos konvencijos Susitariančiosios Šalys, atžvilgiu Europolas pagal priede pateikiamą deklaraciją (toliau – deklaracija) veikia kaip centrinis biuras kovoje su euro padirbinėjimu pagal Ženevos konvencijos 12 straipsnio pirmąjį sakinį. Visų kitų valiutų padirbinėjimo ir Europolui nesuteiktų centrinio biuro funkcijų pagal deklaraciją srityje lieka galioti esama nacionalinių centrinių biurų kompetencija.

2.   Valstybių narių, kurios yra Ženevos konvencijos Susitariančiosios Šalys, Vyriausybės pateikia deklaraciją ir įgalioja Vokietijos Federacinės Respublikos atstovą persiųsti deklaracijas Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BROWN


(1)  OL C 317, 2004 12 22, p. 10.

(2)  2005 m. balandžio 12 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 140, 2000 6 14, p. 1. Pamatinis sprendimas su pakeitimais, padarytais Pamatiniu sprendimu 2001/888/TVR (OL L 329, 2001 12 14, p. 3).


PRIEDAS

… m. … … d. Deklaracija dėl Europolo skyrimo centriniu biuru kovoje su EUR padirbinėjimu

…, Europos Sąjungos valstybė narė, suteikia Europos policijos biurui (toliau – Europolas) mandatą kovoti su euro padirbinėjimu.

Kad 1929 m. Ženevos konvencija galėtų būti veiksmingiau įgyvendinama, … ateityje savo įsipareigojimus vykdys taip:

1.

Euro padirbinėjimo srityje, Europolas, atsižvelgdamas į savo tikslą pagal 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktą dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija) (1), vykdo tokias centrinio biuro funkcijas pagal 1929 m. Ženevos konvencijos 12–15 straipsnius.

1.1.

Europolas centralizuoja ir tvarko pagal Europolo konvenciją visą informaciją, kuri padeda tirti EUR padirbinėjimą, užkirsti jam kelią ir su juo kovoti bei nedelsdamas perduoda šią informaciją valstybių narių nacionaliniams centriniams biurams.

1.2.

Vadovaujantis Europolo konvencija, visų pirma jos 18 straipsniu ir 1999 m. kovo 12 d. Tarybos aktu, patvirtinančiu taisykles, reglamentuojančias, kokia tvarka Europolas trečiosioms valstybėms ir trečiosioms organizacijoms perduoda asmens duomenis (2), Europolas palaiko tiesioginius ryšius su trečiųjų šalių centriniais biurais, kad būtų įvykdyti šios deklaracijos 1.3, 1.4 ir 1.5 punktuose nustatyti uždaviniai.

1.3.

Europolas, jei mano esant tikslinga, trečiųjų šalių centriniams biurams perduoda autentiškų EUR pavyzdžių rinkinį.

1.4.

Europolas reguliariai praneša trečiųjų šalių centriniams biurams apie į apyvartą išleistas naujas valiutos emisijas ir valiutos išėmimą iš apyvartos, suteikdamas visą reikalingą informaciją.

1.5.

Išskyrus grynai vietinės reikšmės atvejus, Europolas, jei mano esant tai tikslinga, praneša trečiųjų šalių centriniams biurams:

apie kiekvieną padirbtos ar suklastotos euro valiutos nustatymo atvejį. Prie pranešimo apie padirbinėjimą ar suklastojimą pridedamas techninis padirbinėjimo aprašymas, kurį turi pateikti išimtinai ta institucija, kurios banknotai buvo padirbti. Turėtų būti perduota padirbto banknoto fotokopija arba, jei įmanoma, jo pavyzdys. Neatidėliotinais atvejais suinteresuotiems centriniams biurams galima apdairiai perduoti pranešimą ir trumpą policijos tarnybų pateiktą aprašymą, neatmetant pirmiau minėto pranešimo ir techninio aprašymo,

išsamią informaciją apie padirbinėjimo atskleidimą, nurodant, ar buvo galima surinkti visą į apyvartą išleistą padirbtą valiutą.

1.6.

Būdamas valstybių narių centrinis biuras, Europolas dalyvauja konferencijose euro padirbinėjimo srityje pagal Ženevos konvencijos 15 straipsnį.

1.7.

Jei Europolas negali vykdyti 1.1–1.6 punktuose nurodytų uždavinių pagal Europolo konvenciją, valstybių narių nacionaliniai centriniai biurai išlaiko savo kompetenciją.

2.

Visų kitų valiutų padirbinėjimo ir Europolui nesuteiktų centrinių biurų funkcijų pagal 1 punktą srityje lieka galioti esama nacionalinių centrinių biurų kompetencija.

Atstovo vardas ir pavardė …, …. m. … … d.


(1)  OL C 316, 1995 11 27, p. 1.

(2)  OL C 88, 1999 3 30, p. 1. Tarybos aktas su pakeitimais, padarytais 2002 m. vasario 28 d. Tarybos aktu (OL C 76, 2002 3 27, p. 1).


Top