EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0480

2005/480/EB: 2004 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas, dėl bylų COMP/D2/32448 ir 32450 dėl Compagnie Maritime Belge SA (Teisingumo Teismo 2000 m. kovo 16 d. sprendimo tęsinys) (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1779)

OJ L 171, 2.7.2005, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/480/oj

2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. balandžio 30 d.

dėl bylų COMP/D2/32448 ir 32450 dėl Compagnie Maritime Belge SA (Teisingumo Teismo 2000 m. kovo 16 d. sprendimo tęsinys)

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1779)

(autentiškas tik tekstas olandų kalba)

(2005/480/EB)

I.   ĮŽANGA

(1)

2004 m. balandžio 30 d. Komisija priėmė sprendimą, susijusį su bylos nagrinėjimu pagal EB steigimo sutarties 82 straipsnį, ir paskyrė 3 400 000 eurų baudą Antverpeno laivybos bendrovei „Compagnie Maritime Belge, SA“ (toliau – CMB). Pagal 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Steigimo sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo, 30 straipsnio nuostatas (1), Komisija skelbia šalies pavadinimą ir pagrindinį sprendimo turinį, atsižvelgdama į teisėtus įmonių interesus ir gindama jų verslo interesus. Nekonfidenciali viso sprendimo teksto dalis bylos autentiškomis kalbomis ir Komisijos darbo kalbomis skelbiama Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje adresu http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

II.   PROCEDŪRA

(2)

Šiuo sprendimu tęsiama vadinamoji Cewal byla, kurioje Komisija jūrų lainerių asociacijai, vadinamai „Jungtinės Vidurio Vakarų Afrikos linijos“ (Associated Central West Africa Lines (toliau – Cewal), skyrė baudas už EB steigimo sutarties 86 straipsnio (dabar 82 straipsnis; ir toliau bus taip vadinamas) pažeidimą.

(3)

Komisijos sprendime 93/82/EEB (2) (toliau – pirminis sprendimas) Komisija, inter alia, nustatė, kad „Cewal“ ir kitos dvi jūrų lainerių asociacijos – „Cowac“ bei „Ukwal“ ir šiose asociacijose dalyvavusios įmonės pažeidė EB steigimo sutarties 85 straipsnio 1 dalį (dabar 81 straipsnio 1 dalis; ir toliau bus taip vadinama). Be to, trimis skirtingomis piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi formomis „Cewal“ narės taip pat pažeidė EB steigimo sutarties 82 straipsnį. Buvo pareikalauta, kad įmonės nutrauktų pažeidimus.

(4)

Pirminiu sprendimu Komisija baudas už EB steigimo sutarties 82 straipsnio pažeidimą paskyrė keturioms įmonėms „Cewal“ narėms. 9,6 milijono ekiu bauda buvo skirta CMB.

(5)

Visos keturios bendrovės ir CMB pavaldžioji įmonė CMBT Pirmosios instancijos teismui (PIT) padavė prašymus pripažinti pirminį sprendimą negaliojančiu. Savo 1996 m. spalio 8 d. sprendimu (3) (toliau – PIT sprendimas) PIT atmetė prašymus. Vis dėlto jis sumažino baudas. CMB bauda buvo sumažinta iki 8 640 000 ekiu.

(6)

CMB, CMBT ir antroji bendrovė, kuriai buvo skirta bauda, Dafra-Lines A/S, padavė prašymą dėl PIT nutarimo. Savo 2000 m. kovo 16 d. sprendime (4) (toliau – ETT sprendimas) Europos Teisingumo Teismas atmetė visus prašymo dėl pirminio sprendimo esmės motyvus;

tačiau pripažino negaliojančiais pirminio sprendimo straipsnius, skiriančius baudas, ir

atmetė likusią prašymo dalį.

(7)

Baudos buvo panaikintos todėl, kad Komisija nesugebėjo savo prieštaravimo pareiškime aiškiai išdėstyti:

kad ji išnagrinėjo baudas, skiriamas kiekvienai atskirai „Cewal“ narei, ir

kad baudų sumos turėtų būti nustatytos įvertinus kiekvienos bendrovės dalyvavimą atliekant veiksmus, kuriais tariamai padaryti pažeidimai.

(8)

2003 m. balandžio 16 d. Komisija nusiuntė CMB naują prieštaravimų pareiškimą, kuriuo pranešė, kad ketina priimti naują sprendimą, kuriuo bus paskirtos baudos už pirminiame sprendime nustatytus pažeidimus. Prieštaravimų pareiškime Komisija CMB aiškiai pranešė, kad ji ketina skirti baudas atskirai ir kad baudos bus nustatytos įvertinus kiekvienos bendrovės dalyvavimą atliekant veiksmus, kuriais padaryti pažeidimai.

III.   SPRENDIMAS

(9)

Šis sprendimas grindžiamas esminėmis pirminio sprendimo išvadomis. Jame tiesiai pareiškiama, kad juo nei keičiami, nei papildomi pirminiame sprendime pateikti faktai ar nustatyti pažeidimai. Atsižvelgiant į tai, sprendime tik apibendrinami pirminio sprendimo elementai, sudarantys jame nustatytų pažeidimų pagrindimą, ir apibūdinama, kaip šiuos elementus įvertino PIT ir ETT.

(10)

Pirminiame Komisijos sprendime nustatyta, kad „Cewal“ nariai drauge užėmė dominuojančią padėtį laivybos maršrutuose tarp Zairo uostų ir šiaurinių Europos uostų. Jie piktnaudžiavo šia dominuojančia padėtimi, siekdami pašalinti kitų dviejų laivybos bendrovių konkurenciją:

reikalaudami laikytis išimtinės sutarties tarp „Cewal“ ir Zairo iš dalies valstybinės agentūros („Ogefrem“),

sistemingai naudodami „kovinius laivus“, ir

versdami sudaryti 100 % lojalumo sutartis ir rengdami „juoduosius sąrašus“, pagal kuriuos taikė sankcijas kitų bendrovių laivus naudojantiems klientams.

(11)

Teisinis vertinimas atspindi, kad Komisija pirminio sprendimo elementus, kvalifikuojančius pažeidimų buvimą, pobūdį ir laipsnį, laiko:

res judicata, arba

įsigaliojusius, nes laikas jiems apskųsti seniai praėjo.

(12)

Teisiškai vertinant su baudomis susijusius dalykus laikomasi pozicijos, kad CMB buvo sudaryta galimybė deramai imtis gynybos veiksmų jai skirtų baudų ir baudas pagrindžiančių elementų atžvilgiu.

(13)

Dėl senaties termino nustatyta, kad nei penkerių metų, nei dešimties metų senaties terminai, nustatyti Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2988/74 (5), nepraėjo, todėl Komisija turi kompetenciją skirti naujas baudas.

IV.   BAUDA

(14)

Komisijos nuomone, pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 44056/86 (6) 19 straipsnio 2 dalį CMB turi būti skirta bauda už EB steigimo sutarties 82 straipsnio pažeidimus, kurie nustatyti pirminiame sprendime.

(15)

Šis sprendimas grindžiamas argumentais dėl pirminiame sprendime nustatytų baudų skyrimo, dydžio ir paskirstymo bei šiuo klausimu PIT pateiktais argumentais.

(16)

Skiriant baudą taip pat remtasi 1998 metų gairėmis. Sprendžiant dėl pažeidimų sunkumo, buvo atsižvelgta į pažeidimų pobūdį, jų tikrąjį poveikį rinkai ir kitoms susijusioms geografinėms rinkoms.

(17)

Susijusi geografinė rinka – tai lainerių paslaugų tarp šiaurinių Europos uostų ir Zairo rinka.

(18)

EB steigimo sutarties 82 straipsnio pažeidimai, kuriuos padarė CMB ir kitos „Cewal“ narės, yra sunkūs, kadangi dėl jų „Cewal“ galėjo išlaikyti beveik visišką monopolį maršrutuose į Zairą ir iš jo. Be to, jie buvo taikomi siekiant išstumti iš rinkos vienintelį konkurentą.

(19)

Buvo atsižvelgta ir į tai, kad „Cewal“ tarybos pirmininkas ir sekretorius buvo CMB samdomi darbuotojai, o „Cewal“ biuras buvo CMB patalpose.

(20)

Savo sprendime PIT konstatavo, kad prevencijos tikslais Komisija turėjo teisę atsižvelgti į tai, kad CMB grupei priklausantys laivai pirminio sprendimo priėmimo metu vežė iš esmės visus asociacijos krovinius. Tačiau po šio sprendimo priėmimo ši aplinkybė nebetaikytina, todėl į ją nebuvo atsižvelgta apskaičiuojant šiuo sprendimu skiriamos baudos dydį.

(21)

Remdamasi šiais argumentais, Komisija už kiekvieną pažeidimą skyrė 1 milijono eurų bazinę baudą.

(22)

Šis bazinis dydis buvo padidintas atitinkamai 20 %, 15 % ir 20 % atsižvelgiant į pažeidimų trukmę.

(23)

Atsižvelgiant į laiko tarpą, praėjusį po to, kai tokie veiksmai buvo nutraukti, taip pat į laiką, praėjusį nuo ETT sprendimo priėmimo iki prieštaravimų pareiškimo pateikimo 2003 m. balandžio mėn., visos trys baudų sumos sumažintos po 50 000 eurų.

(24)

Taigi Komisija skiria 3,4 milijonų eurų baudą.


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 411/2004 (OL L 68, 2004 3 6, p. 1).

(2)  OL L 34, 1993 2 10, p. 20.

(3)  Sujungtos bylos T-24/93, T-25/93, T-26/93 ir T-28/93, CMB, CMBT ir Dafra-Lines prieš Komisiją, (1996) EKR II-1201.

(4)  Sujungtos bylos C-395/96 P ir C-396/96 P, CMB, CMBT ir Dafra-Lines prieš Komisiją, (2000) EKR I-1365.

(5)  OL L 319, 1974 11 29, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1/2003.

(6)  OL L 378, 1986 12 31, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1/2003.


Top