EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0267

2005/267/EB: 2005 m. kovo 16 d. Tarybos sprendimas, įsteigiantis saugų žiniatinkliu pagrįstą informacijos ir koordinavimo tinklą, skirtą valstybių narių migracijos valdymo tarnyboms

OJ L 83, 1.4.2005, p. 48–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 288–291 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 165 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 165 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 212 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2016; panaikino 32016R1624

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/267/oj

1.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 83/48


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 16 d.

įsteigiantis saugų žiniatinkliu pagrįstą informacijos ir koordinavimo tinklą, skirtą valstybių narių migracijos valdymo tarnyboms

(2005/267/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 66 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2002 m. vasario 28 d. išsamiame Tarybos plane dėl kovos su nelegalia imigracija ir prekyba žmonėmis, kuris paremtas 2001 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamentui ir Tarybai skirtu Komisijos komunikatu dėl bendros politikos nelegalios imigracijos srityje, buvo raginama sukurti saugų žiniatinkliu pagrįstą intranetą saugiam ir greitam valstybių narių keitimuisi informacija apie neįprastus arba nelegalius migracijos srautus bei reiškinius.

(2)

Tinklo kūrimas ir valdymas turėtų būti pavestas Komisijai.

(3)

Prieiga prie žiniatinkliu pagrįsto intraneto turėtų būti suteikta tik tam įgaliotiems vartotojams, laikantis nustatytų sąlygų, procedūrų bei apsaugos priemonių.

(4)

Kadangi šio sprendimo tikslų – saugaus ir greito valstybių narių keitimosi informacija, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi dėl siūlomų veiksmų poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(5)

Šiuo sprendimu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje kaip bendrųjų Bendrijos teisės principų.

(6)

Kuriant žiniatinkliu pagrįstą intranetą, turėtų būti atsižvelgta į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (2) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (3).

(7)

Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimamos laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(8)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą, todėl šis sprendimas jai neprivalomas ir netaikomas. Kadangi šis sprendimas grindžiamas Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinės dalies nuostatas, išskyrus tiek, kiek jis nustato keitimąsi informacija apie problemas, susijusias su trečiosios šalies piliečių, išskyrus tuos, kurie neatitinka arba nebeatitinka trumpalaikio buvimo sąlygų, taikomų valstybėje narėje pagal Šengeno acquis nuostatas, grąžinimu, pagal pirmiau minėto protokolo 5 straipsnį Danija per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai Taryba priims šį sprendimą, nusprendžia, ar ji įgyvendins šį sprendimą savo nacionalinėje teisėje.

(9)

Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės atžvilgiu, išskyrus tiek, kiek šis sprendimas nustato keitimąsi informacija apie problemas, susijusias su trečiosios šalies piliečių, išskyrus tuos, kurie neatitinka arba nebeatitinka trumpalaikio buvimo sąlygų, taikomų valstybėje narėje pagal Šengeno acquis nuostatas, grąžinimu, šis sprendimas plėtoja Šengeno acquis nuostatas, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 18 d. Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (5), patenkančias į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant tą Susitarimą (6) 1 straipsnio A, B, C ir E punktuose nurodytas sritis.

(10)

Šveicarijos atžvilgiu, išskyrus tiek, kiek šis sprendimas nustato keitimąsi informacija apie problemas, susijusias su trečiosios šalies piliečių, išskyrus tuos, kurie neatitinka arba nebeatitinka trumpalaikio buvimo sąlygų, taikomų valstybėje narėje pagal Šengeno acquis nuostatas, grąžinimu, šis sprendimas plėtoja Šengeno acquis nuostatas, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytame susitarime dėl Šengeno acquis įgyvendinimo, taikymo ir plėtojimo (7), patenkančias į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A, B, C ir E punktuose, siejant tai su 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo 2004/849/EB (8) ir 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo 2004/860/EB (9) dėl minėto susitarimo pasirašymo atitinkamai Europos Sąjungos vardu ir Europos bendrijos vardu bei tam tikrų to susitarimo nuostatų laikino taikymo 4 straipsnio 1 dalimi, nurodytas sritis.

(11)

Turėtų būti sudaryta galimybė Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos atstovams dalyvauti komiteto, padedančio Komisijai naudotis jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais pagal šį sprendimą, darbe dėl Šengeno acquis plėtojančių nuostatų.

(12)

Pagal Protokolo dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą 5 straipsnį, 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimo 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (10), tiek, kiek jo priemonės plėtoja Šengeno acquis nuostatas dėl kovos su nelegalios imigracijos organizavimu, prie kurios Jungtinė Karalystė prisideda, 8 straipsnio 2 dalį ir Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė dalyvauja šiame sprendime, pranešusi apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(13)

Pagal Protokolo dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 5 straipsnį bei 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (11) 6 straipsnio 2 dalį Airija dalyvauja šiame sprendime tiek, kiek jo priemonės plėtoja Šengeno acquis nuostatas dėl kovos su nelegalios imigracijos organizavimu, prie kurios Airija prisideda.

(14)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei nepažeidžiant minėto Protokolo 4 straipsnio, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą, todėl šis sprendimas jai neprivalomas ir netaikomas tiek, kiek jo priemonės neplėtoja Šengeno acquis nuostatų dėl kovos su nelegalios imigracijos organizavimu, prie kurios Airija prisideda,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu sukuriamas saugus žiniatinkliu pagrįstas informacijos ir koordinavimo tinklas, skirtas keistis informacija apie neįprastą migraciją, nelegalų atvykimą ir imigraciją bei nelegalių gyventojų grąžinimą.

2 straipsnis

1.   Komisija atsakinga už tinklo, įskaitant jo struktūrą ir turinį bei keitimosi informacija elementus, kūrimą ir valdymą.

2.   Keitimosi informacija elementai apima bent šiuos elementus:

a)

išankstinio perspėjimo sistemą apie nelegalios imigracijos ir tarpininkų tinklus;

b)

imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklą;

c)

informaciją apie vizų, pasienio ir kelionės dokumentų, susijusių su nelegalia imigracija, naudojimą;

d)

su grąžinimu susijusius klausimus

3.   Tinklas apima visas atitinkamas priemones, kurių konfidencialumas nustatomas 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

4.   Komisija naudojasi esamu transeuropinių tinklų, skirtų elektroniniu būdu keistis duomenimis tarp administracijų, Bendrijos sistemoje techniniu pagrindu.

3 straipsnis

6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija:

a)

nustato pilnos arba dalinės prieigos prie tinklo suteikimo sąlygas ir procedūras;

b)

nustato taisykles ir gaires dėl naudojimosi sistema sąlygų, įskaitant taisykles dėl informacijos konfidencialumo, perdavimo, saugojimo, archyvavimo ir trynimo bei standartinių formų.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės suteikia prieigą prie tinklo laikantis Komisijos pagal 3 straipsnį priimtų priemonių.

2.   Valstybės narės paskiria nacionalinius ryšių palaikymo punktus ir praneša apie juos Komisijai.

5 straipsnis

1.   Duomenų įvedimas į tinklą nedaro poveikio atitinkamos informacijos nuosavybei. Tik įgalioti vartotojai yra atsakingi už jų teikiamą informaciją ir užtikrina, kad jos turinys visiškai atitiktų galiojančią Bendrijos ir nacionalinę teisę.

2.   Išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra pažymėta kaip vieša, informacija teikiama išimtinai tik įgaliotiems vartotojams, ir negali būti atskleista trečiosioms šalims be išankstinio atitinkamos informacijos savininko leidimo.

3.   Valstybės narės imasi reikiamų apsaugos priemonių, kad:

a)

užkirstų kelią asmens, neturinčio prieigos teisių, prieigai prie tinklo;

b)

užtikrintų, jog įgalioti asmenys, naudodamiesi tinklu, turėtų prieigą tik prie tokių duomenų, kurie susiję su jų kompetencijos sritimi;

c)

užkirstų kelią asmenims, neturintiems prieigos teisių, skaityti, kopijuoti, keisti arba ištrinti tinkle esančią informaciją.

4.   Nepažeidžiant 3 dalies, Komisija 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima papildomas apsaugos priemones.

6 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas, įsteigtas 2002 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimu 2002/463/EB dėl administracinio bendradarbiavimo veiksmų programos išorinių sienų kontrolės, vizų, prieglobsčio ir imigracijos srityse (ARGO programa) patvirtinimo (12).

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

1.   Jei tai būtina tinklo plėtojimui, Komisija sudaro susitarimus su viešosios teisės reglamentuojamomis įstaigomis, įsteigtomis pagal Europos Bendrijų steigimo sutartis arba Europos Sąjungos sistemoje.

2.   Komisija praneša Tarybai apie derybų dėl tokių susitarimų metu pasiektą pažangą.

8 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  2004 m. balandžio 20 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(3)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(6)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(7)  13054/04, kurį galima rasti: http://register.consilium.eu.int

(8)  OL L 368, 2004 12 15, p. 26.

(9)  OJ L 370, 2004 12 17, p. 78.

(10)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(11)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(12)  OL L 161, 2002 6 19, p. 11.


Top