EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0189

2005/189/EB: 2005 m. kovo 7 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XIV priedo priedėlį dėl tam tikrų Slovakijos mėsos sektoriaus įmonių (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 512) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 62, 9.3.2005, p. 34–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 144–146 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/189/oj

9.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/34


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 7 d.

iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XIV priedo priedėlį dėl tam tikrų Slovakijos mėsos sektoriaus įmonių

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 512)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/189/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo aktą (1), ypač į jo XIV priedo 5 skyriaus B skirsnio d dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. Stojimo akto XIV priedo 5 skyriaus B skirsnio a dalyje nurodyta, kad struktūriniai reikalavimai, nustatyti 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 64/433/EEB dėl šviežios mėsos gamybos ir prekybos sveikatos sąlygų (2) I priede ir 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 77/99/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos mėsos produktų ir tam tikrų kitų gyvūninės kilmės produktų gamybai ir prekybai (3), A ir B prieduose, esant tam tikroms sąlygoms iki 2006 m. gruodžio 31 d. netaikomi Slovakijos įmonėms, išvardytoms Stojimo akto XIV priedo priedėlyje (4).

(2)

2003 m. Stojimo akto XIV priedo priedėlis buvo iš dalies pakeistas Komisijos sprendimu 2004/463/EB (5).

(3)

Pagal oficialų Slovakijos kompetentingos institucijos pranešimą trys mėsos įmonės baigė modernizavimo procesą ir dabar visiškai atitinka Bendrijos teisės aktų nuostatas. Be to dvi sąraše esančios mėsos įmonės nutraukė savo veiklą. Todėl šios įmonės turėtų būti išbrauktos iš įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo.

(4)

Trys įmonės, esančios įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąraše, įdėjo daug pastangų, kad atitiktų struktūrinius reikalavimus, nurodytus Bendrijos teisės aktuose. Tačiau šios įmonės dėl išimtinių techninių apribojimų neturi galimybės baigti modernizavimo proceso nurodytą datą. Dėl šios priežasties būtų teisinga joms duoti papildomo laiko baigti modernizavimo procesą.

(5)

Todėl 2003 m. Stojimo akto XIV priedo priedėlis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Kad būtų aiškiau, jis turėtų būti pakeistas nauju.

(6)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui buvo pranešta apie šiame sprendime nurodomas priemones.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2003 m. Stojimo akto XIV priedo priedėlis yra pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 236, 2003 9 23, p. 33.

(2)  OL 121, 1964 7 29, p. 2012/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33. Pataisyta versija OL L 195, 2004 6 2, p. 12).

(3)  OL L 26, 1977 1 31, p. 85. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB.

(4)  OL C 227 E, 2003 9 23, p. 1654.

(5)  OL L 156, 2004 4 30, p. 138. Pataisyta versija OL L 202, 2004 6 7, p. 95.


PRIEDAS

„PRIEDĖLIS

nurodytas XIV priedo 5 skyriaus B skirsnyje (1)

Įmonių sąrašas su nurodytas neatitikimais ir terminais šiems neatitikimams ištaisyti

Veterinarinės priežiūros numeris

Įmonės pavadinimas

Neatitikimai

Visiško reikalavimų atitikimo terminas

GA 6-2

Sered'ský MP a.s.,

Bratislavská 385,

Sered'

 

Tarybos direktyvos 64/433/EEB

 

I priedo I skyriaus 1a, b ir g punktai,

 

I priedo I skyriaus 11 punktas,

 

I priedo II skyriaus 14a punktas.

 

Tarybos direktyvos 77/99/EEB

 

A priedo I skyriaus 2a, b ir c punktai,

 

A priedo I skyriaus 11 punktas.

2006 12 31

PB 5-6-1

Slovryb a.s.,

Príbovce Hospodárske

stredisko Považská

Bystrica-Rybníky,

Žilinská 776/3, 017 01

Tarybos direktyvos 91/493/EEB

 

priedo III.I skyriaus 1 punktas,

 

priedo III.I skyriaus 2a, b, c, d, e ir g punktai,

 

priedo III.I skyriaus 9 punktas.

2006 11 30


Veterinarinės priežiūros numeris

Įmonės pavadinimas ir adresas

Sektorius: mėsos

Reikalavimų atitikimo terminas

Įmonės veikla

Šviežia mėsa, skerdimas, išpjaustymas

Mėsos produktai

Šaldymo sandėlis

PE 6-10

COLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.

Kúpeľná 193

958 04 Partizánske

X

X

 

2005 4 30

MI 6-1

Mäso ZEMPLÍN a.s.

Užhorodská č. 86

071 01 Michalovce

 

X

 

2005 4 30

MA 6-30

BERTO-Ignác Bertovič

Hlavná 1

900 66 Vysoká pri Morave

X

X

 

2005 4 30

CA 6-31

K.B.K. spol. s.r.o.

A. Hlinku 27

022 01 Čadca

 

X

 

2005 2 15“


(1)  XIV priedo tekstą žr. OL L 236, 2003 9 23, p. 915.


Top