Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0183

2005/183/EB: 2004 m. liepos 5 d. Tarybos sprendimas, dėl perviršinio deficito Lenkijoje

OJ L 62, 9.3.2005, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/183/oj

9.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/18


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. liepos 5 d.

dėl perviršinio deficito Lenkijoje

(2005/183/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 104 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,

atsižvelgdama į Lenkijos pateiktas pastabas,

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties 104 straipsnį valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito; tai taip pat taikoma, su tam tikru nukrypimu, visoms valstybėms narėms, įstojusioms į ES 2004 m. gegužės 1 d.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto tikslas – patikima valstybės finansinė būklė gerinant kainų stabilumo ir subalansuoto augimo, skatinančio darbo vietų kūrimą, sąlygas.

(3)

Pagal 104 straipsnį perviršinio deficito procedūra yra numatomas sprendimas dėl susidariusio perviršinio deficito; prie Sutarties pridedamas Protokolas dėl perviršinio deficito procedūros apibrėžia tolimesnes nuostatas, susijusias su perviršinio deficito procedūros įgyvendinimu. 1993 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3605/93 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (1) nustato išsamias taisykles bei sąvokas minėto protokolo nuostatoms taikyti.

(4)

Sutarties 104 straipsnio 5 dalyje reikalaujama, kad Komisija pateiktų savo nuomonę Tarybai, jeigu Komisija mano, kad valstybėje narėje egzistuoja arba gali atsirasti deficito perviršis. Išnagrinėjusi visus atitinkamus veiksnius, į kuriuos atsižvelgta pagal 104 straipsnio 3 dalį parengtame jos pranešime, ir atsižvelgdama į pagal 104 straipsnio 4 dalį parengtą Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę, Komisija padarė išvadą savo 2004 m. birželio 24 d. nuomonėje, kad Lenkijoje yra susidaręs perviršinis deficitas.

(5)

Sutarties 104 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atlikus bendrą įvertinimą Taryba turėtų apsvarstyti atitinkamos valstybės narės norimas pareikšti pastabas prieš priimdama sprendimą dėl to, ar susidarė perviršinis deficitas.

(6)

Bendras įvertinimas leidžia daryti tokias išvadas: 2003 m. Lenkijos valdžios sektoriaus deficitas siekė 4,1 % BVP, kuris viršijo Sutartyje nurodytą 3 % BVP dydį. Bendrasis valdžios sektoriaus deficitas viršijo nurodytąjį dydį, atsižvelgiant į Stabilumo ir augimo paktą, ne dėl kokio nors neįprasto reiškinio ne Lenkijos valdžios institucijų valioje, jis taip pat nebuvo smarkaus ekonominio nuosmukio padarinys. Tikėtina, jog bendrasis valdžios sektoriaus deficitas 2004 m. viršys 3 % BVP. Būtent Komisijos 2004 m. pavasario prognozėse numatyta, kad 2004 m. deficitas sieks 6 % BVP, nors Lenkijos konvergencijos programa numato, kad šis deficitas sieks 5,7 % BVP. Tikėtina, kad skolos santykis, kuris 2003 m. siekė 45,4 %, 2004 m. bus mažesnis negu Sutartyje nurodytas 60 % BVP dydis. Deficito ir skolos rodikliai turi būti suapvalinami iki didesnio skaičiaus, jeigu atviri pensijų fondai neįtraukiami į bendrąjį valdžios sektorių pagal Eurostato sprendimą dėl finansuojamų pensijų schemų klasifikavimo.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus bendrą įvertinimą nustatyta, kad Lenkijoje yra perviršinis deficitas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-C. JUNCKER


(1)  OL L 332, 1993 12 31, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 351/2002 (OL L 55, 2002 2 26, p. 23).


Top