EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0166

2005/166/EB: 2005 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo, įgyvendinimo taisykles (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 247)

OJ L 55, 1.3.2005, p. 57–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M, 29.11.2008, p. 152–186 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 146 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 146 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 66 - 100

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/166/oj

1.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/57


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. vasario 10 d.

nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo, įgyvendinimo taisykles

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 247)

(2005/166/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 6 dalį ir 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijai kasmet pateikiama informacija yra būtina, kad galima būtų įvertinti faktišką Bendrijos ir jos valstybių narių pažangą, pasiektą įgyvendinant savo įsipareigojimus, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos apribojimu ar sumažinimu pagal Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir Kioto protokolą, o Bendrija galėtų parengti metines ataskaitas pagal JTBKKK ir Kioto protokole numatytus įsipareigojimus.

(2)

Komisija turėtų peržiūrėti šio sprendimo 4 straipsnio 1 dalyje išdėstytus elementus, jei papildomų elementų reikalaujama pagal Bendrijos aprašo JTBKKK analizę, ir patvirtinti reikiamas pataisas laikantis Sprendimo 280/2004/EB 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos reikalaujant, kad valstybės narės praneštų apie šiuos elementus savo tolesnėse ataskaitose pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalį.

(3)

Kas dvejus metus Komisijai pateikiama informacija yra būtina, kad galima būtų įvertinti numatomą Bendrijos ir jos valstybių narių pažangą, įgyvendinant savo įsipareigojimus pagal JTBKKK ir Kioto protokolą.

(4)

Komisija turėtų peržiūrėti II ir III priedus, ir iki 2007 m. sausio 1 d. priimti bet kokias reikalingas pataisas Sprendimo 280/2004/EB 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.

(5)

Komisija, pasitarusi su susijusia valstybe nare ir remdamasi šiame sprendime išdėstytais principais, parengs įvertinius duomenis, kurių nėra valstybės narės registre, siekdama užtikrinti tos valstybės narės ir Bendrijos registrų užbaigtumą pagal JTBKKK metinių registrų gaires ir pataisytas 1996 m. TKKG nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų aprašo gaires.

(6)

Valstybės narės ir Komisija turėtų parengti savo ataskaitas apie 2005 m. pasiektą pažangą pagal JTBKKK nacionalinių pranešimų gaires ir Kioto protokolo 7 straipsnio gaires.

(7)

Valstybės narės ir Komisija turėtų parengti savo ataskaitas apie Marakešo susitarimuose nustatytą papildomą laikotarpį, skirtą įsipareigojimams įvykdyti, tam laikotarpiui pasibaigus, pagal Kioto Protokolo 7 straipsnio gaires.

(8)

Valstybių narių ir Bendrijos bendradarbiavimo ir koordinavimo procedūros ir laikotarpiai, vykdant šiame sprendime pagal Sprendimą 280/2004/EB numatytus įsipareigojimus, užtikrins visapusišką ir veiksmingą šių įsipareigojimų įgyvendinimą.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Sprendimo 280/2004/EB 9 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKYRIUS

Tema

1 straipsnis

Tema

Šiame sprendime nustatomos Sprendimo 280/2004/EB įgyvendinimo taisyklės dėl:

a)

Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalyje nurodytos informacijos pateikimo pagal to sprendimo 3 straipsnio 3 dalį;

b)

Bendrijos inventorizavimo sistemos sukūrimo remiantis Sprendimo 280/2004/EB 4 straipsnio 2 dalimi;

c)

atskaitomybės reikalavimų pateikti ataskaitas apie pažangos įrodymus, kaip reikalaujama Kioto protokolo 3 straipsnio 2 dalyje, ir atskaitomybės apie Marakešo susitarimuose nustatytą papildomą laikotarpį, skirtą įsipareigojimams įvykdyti pagal Sprendimo 280/2004/EB 5 straipsnio 6 dalį;

d)

bendradarbiavimo ir koordinavimo procedūrų ir laikotarpių vykdant Sprendimo 280/2004/EB 8 straipsnio 1 dalyje numatytus įsipareigojimus pagal šio sprendimo 8 straipsnio 3 dalį.

II SKYRIUS

Valstybių narių atskaitomybė

1 skirsnis

Metinės ataskaitos

2 straipsnis

Nustatymo ir atskaitomybės vadovas

1.   Valstybės narės nustato pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalį perduotą informaciją remdamosi:

a)

pataisytomis 1996 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės (TKKG) nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų aprašo gairėmis, toliau – pataisytos 1996 m. TKKG nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų aprašo gairės;

b)

TKKG geros praktikos vadovu ir neapibrėžtumo valdymu nacionaliniuose šiltnamio efektą sukeliančių dujų aprašuose, toliau – TKKG geros praktikos vadovas;

c)

TKKG žemės naudmenų ir miškų geros praktikos vadovu (LULUCF), toliau – TKKG LULUCF geros praktikos vadovas.

2.   Valstybės narės pateikia pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalį perduotą informaciją Komisijai ir kopiją Europos aplinkosaugos agentūrai remdamosi:

a)

į Konvencijos I priedo I dalį įtrauktomis Šalių nacionalinių pranešimų rengimo gairėmis: JTBKKK metinių aprašų atskaitomybės gairėmis, toliau – JTBKKK metinių aprašų atskaitomybės gairės;

b)

pagal Kioto protokolo 7 straipsnį reikalaujamos informacijos rengimo gaires, toliau – Kioto protokolo 7 straipsnio gairės.

3.   Užbaigtos nacionalinio registro ataskaitos, nurodytos Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, projektas parengiamas naudojantis JTBKKK metinių aprašų atskaitomybės gairėse išdėstyta nacionalinio registro ataskaitos struktūra.

3 straipsnis

Atskaitomybė pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalies d punktą

1.   Valstybės narės, remdamosi Kioto protokolo 3 straipsnio 3 dalimi ir atitinkamais protokolo sprendimais, kaip numatyta Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalies d punkte, praneša apie savo antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją pagal šaltinius ir pagal šalinimą absorbentais, sukeltą žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir miškininkystės, pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 3 dalį laikotarpiui nuo 1990 m. iki užpraeitų metų.

Valstybės narės, kurios pasirenka miškotvarką, pasėlių tvarkymą, ganyklų tvarkymą ir revegetaciją pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 4 dalį, papildomai praneša apie antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją pagal šaltinius ir pagal šalinimą absorbentais kiekvienai išrinktai veiklos rūšiai laikotarpiui nuo 1990 m. iki užpraeitų metų.

Valstybės narės turi aiškiai atskirti šią informaciją nuo Kioto protokolo A priede nurodytų šaltinių antropogeninės kilmės dujų emisijų vertinimų.

2.   Valstybės narės 1 dalyje nurodytą informaciją pateikia savo ataskaitose, kurias įteiks nuo 2010 m. sausio 15 d.

4 straipsnis

Atskaitomybė pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalies f punktą

1.   Kaip numatyta Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalies f punkte, valstybės narės pateikia:

a)

valstybių narių aprašų rengimo ir aprašų rengimo proceso nustatytų priemonių aprašymą;

b)

naudotos metodologijos ir duomenų šaltinių aprašymą, įskaitant informaciją apie naudotus metodus, veiklos duomenų tipų ir emisijos faktorių, naudojamų Bendrijos pagrindiniams šaltiniams, kuriuos kasmet nustato Komisija iki spalio 31 d. pagal TKKG geros praktikos vadovą ir TKKG LULUCF geros praktikos vadovo 7 skyrių. Valstybės narės pateikia šią informaciją į nacionalinio aprašo ataskaitos dalis ar į I priede esančias lenteles;

c)

informaciją apie valstybių narių kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės programą, įskaitant jos kokybės tikslus ir aprašo kokybės užtikrinimą bei kokybės kontrolės planą;

d)

bendrą neapibrėžtumo įvertinimą;

e)

bendrą užbaigtumo įvertinimą, skirtą tos valstybės narės geografinei apimčiai ir aprašo pateikimo trūkumams;

f)

sektorinio metodo palyginimą su referenciniu metodu;

g)

atsaką į JTBKKK ankstesnių nacionalinių registrų tikrinimą, gautą pateikus ankstesnį nacionalinį registrą ir informaciją apie atliktus perskaičiavimus;

h)

buvusios emisijos tendencijų aprašymą ir aiškinimą.

2.   Dėl informacijos, kurią pateiks pagal 1 dalies a–e punktus, valstybės narės gali nurodyti, kad tuose nacionalinių registrų ataskaitų skyriuose nėra pakitimų.

5 straipsnis

Atskaitomybė pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalies g punktą

Informaciją iš nacionalinio registro, nurodytą Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalies g punkte, sudaro informacija, kurios reikalaujama pagal Kioto protokolo 7 straipsnio gaires.

6 straipsnis

Atskaitomybė pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalies h punktą

Informaciją apie juridinius asmenis, nurodytą Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalies h punkte, sudaro sąrašas juridinių asmenų, kuriuos valstybės narės įgaliojo laikyti nustatytosios normos vienetus (AAUs), teršalų šalinimo vienetus (RMUs), išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus (ERUs) ir patvirtintos normos vienetus (CERs), įskaitant laikinus patvirtintos normos vienetus (tCERS) bei ilgalaikius patvirtintos normos vienetus (lCERs).

7 straipsnis

Atskaitomybė pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalies j punktą

Informaciją apie rodiklius, nurodytą Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalies j punkte:

a)

sudaro, iki 2005 m. sausio 15 d. ir kiekvienų vėlesnių metų, prioritetinių rodiklių, išdėstytų II priedo II-1 lentelėje, vertės;

b)

sudaro, iki 2005 m. sausio 15 d. ir iki 2006 m. sausio 15 d. ir kiekvienų vėlesnių metų, papildomų prioritetinių rodiklių, išdėstytų II priedo II-2 lentelėje, vertės;

c)

sudaro, iki 2005 m. sausio 15 d. ir kiekvienų vėlesnių metų, papildomų rodiklių, išdėstytų II priedo II-3 lentelėje, vertės.

2 skirsnis

Dvimetės ataskaitos

8 straipsnis

Atskaitomybės vadovas

Valstybės narės pateikia pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalį perduotą informaciją į Konvencijos I priedo I dalį įtrauktomis Šalių nacionalinių pranešimų rengimo gairėmis: JTBKKK metinių aprašų atskaitomybės gairėmis, toliau – JTBKKK metinių aprašų atskaitomybės gairės ir Kioto protokolo 7 straipsnio gairėmis.

9 straipsnis

Atskaitomybė pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 2 dalies a punktą

Informaciją apie nacionalinę politiką ir priemones, nurodytas Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 2 dalies a punkte, sudaro:

a)

tos politikos ir priemonių, kurios nebegalioja ar buvo panaikintos per atskaitomybės laikotarpį, sąrašas;

b)

tikros ir numatomos sąveikos su kita susijusia politika ir priemonėmis bei susijusia Bendrijos politika ir teisės aktais, aprašymas;

c)

projektų 2005, 2010, 2015 ir 2020 metams rodikliai, kaip nurodyta šio sprendimo III priede.

10 straipsnis

Atskaitomybė pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 2 dalies b punktą

1.   Kaip numatyta Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 2 dalies b punkte, valstybės narės aiškiai nurodo projektus „su priemonėmis“ ir „su papildomomis priemonėmis“ bei į juos įtrauktą politiką ir priemones.

Projektą „su priemonėmis“ sudaro įgyvendinta ir priimta politika ir priemonės. Projektą „su papildomomis priemonėmis“ sudaro suplanuota politika ir priemonės.

Valstybės narės gali įtraukti projekto „be priemonių“ informaciją į savo projektus „su priemonėmis“ ir „su papildomomis priemonėmis“ kaip jų dalį. Į projektą „be priemonių“ neįtraukiama visa po pirmųjų projekto metų įgyvendinta, priimta ar suplanuota politika ir priemonės.

2.   Į metodologijų, modelių, pagrindinių prielaidų ir pagrindinių įvesties bei išvesties parametrų aprašus, nurodytus Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktyje, įtraukiami, jei naudoti, šio sprendimo IV priedo 1 punkte nurodyti privalomi parametrai.

Valstybės narės skatinamos pranešti apie projektų parametrus, įtrauktus į rekomenduojamų parametrų sąrašą, išdėstytą šio sprendimo IV priedo 2 punkte.

Valstybės narės savo projektams atlieka jautrumo analizę, sutelkdamos dėmesį į pagrindinius savo projektų modelių įvesties kintamuosius.

Valstybės narės skatinamos nurodyti didelių, vidutinių ir mažų pagrindinių įvesties kintamųjų scenarijus ir išmatuoti suplanuotas tų scenarijų emisijas. Valstybės narės toliau skatinamos įtraukti numatomo modelio stiprumo priemonę ir jos įvertinimo metodus. Valstybės narės gali apsvarstyti daugelio variantų scenarijaus naudojimą.

11 straipsnis

Atskaitomybė pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 2 dalies a punkto vi papunktį

Valstybės narės pateikia informaciją apie bendro įgyvendinimo, švarios plėtros mechanizmo ir tarptautinės prekybos išmetamaisiais teršalais naudojimą pagal Kioto protokolo 6, 12 ir 17 straipsnius, siekiant vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su emisijos apribojimu ir sumažinimu pagal Tarybos sprendimo 2002/358/EB (2) 2 straipsnį ir Kioto protokolą, remiantis šio sprendimo V priede išdėstytu klausimynu. Valstybės narės skatinamos teikti šią informaciją kiekvienais metais kaip dalį savo ataskaitos pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalį.

Valstybės narės pagal šį straipsnį gali teikti tik informacijos, pateiktos remiantis praėjusių metų klausimynu, pakeitimus ar papildymus.

III SKYRIUS

Bendrijos inventorizavimo sistema

1 skirsnis

Bendrijos inventorizavimo sistema

12 straipsnis

Informacijos ir duomenų kokybė ir pasikeitimas Bendrijos inventorizavimo sistemoje

1.   Valstybės narės užtikrina veiklos duomenų, emisijos faktorių ir kitų parametrų, naudojamų savo nacionaliniam šiltnamio efektą sukeliančių dujų aprašui remiantis TKKG geros praktikos vadovu ir TKKG LULUCF geros praktikos vadovu.

2.   Valstybės narės įteikia savo metinį aprašą elektronine forma Komisijai ir nusiunčia kopiją Europos aplinkosaugos agentūrai.

2 skirsnis

Duomenų, kurių nėra nacionaliniame registre, vertinimai pagal sprendimo 280/2004/EB 4 straipsnio 1 dalį

13 straipsnis

Duomenų, kurių nėra nacionaliniame registre, vertinimai pagal Sprendimo 280/2004/EB 4 straipsnio 1 dalį

Jei valstybė narė nepateikia visų pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalį reikalingų duomenų iki atsiskaitomųjų metų kovo 15 d., Komisija parengia neįtrauktų duomenų vertinimus tai valstybei narei, kad jie būtų įtraukti į atsiskaitomųjų metų ir šaltinio kategorijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų Bendrijos aprašą remiantis JTBKKK metinių aprašų atskaitomybės gairėmis ir Komisija parengia trūkstamų duomenų įvertinimus tai valstybei narei, kad būtų įtraukti į Bendrijos ataskaitą tiems atskaitomybės metams pagal pataisytas 1996 m. TKKG nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų aprašo gaires bei TKKG geros praktikos gaires.

14 straipsnis

1.   Komisijos neįtrauktų duomenų vertinimai grindžiami 2, 3 ir 4 dalyse išdėstytais principais.

2.   Jeigu valstybė narė gali pateikti nuoseklias praneštų atitinkamos kategorijos šaltinių vertinimų serijas už ankstesnius metus, kuriais nereikėjo atlikti pataisymų pagal Kioto protokolo 5 straipsnio 2 dalį, emisijos vertinamos ekstrapoliuojant tas serijas.

Anglies dioksido emisijos iš energetikos sektoriaus, emisijos turėtų būti ekstrapoliuojamos remiantis Eurostato anglies dioksido emisijos vertinimų procentinių dalių pasikeitimais.

3.   Jei tinkamos kategorijos šaltinių vertinimui ankstesniais metais reikėjo atlikti pataisymus pagal Kioto protokolo 5 straipsnio 2 dalį, o valstybė narė nepateikė pataisytų vertinimų, naudojamas pagrindinis pataisymo metodas, kurį pasitelkia ekspertų grupė kaip nurodyta Kioto protokolo 5 straipsnio 2 dalies pataisymų metodologijos techniniame vadove, toliau – techninis pataisymų vadovas, netaikant tame vadove nurodyto konservatyvumo veiksnio.

4.   Jeigu praneštų atitinkamos kategorijos šaltinių vertinimų nuoseklių serijų gauti negalima, ir jeigu pagal Kioto protokolo 5 straipsnio 2 dalį nereikėjo atlikti kategorijos šaltinių vertinimo pataisymų, vertinama remiantis techniniu pataisymų vadovu, netaikant tame vadove nurodyto konservatyvumo veiksnio.

15 straipsnis

Komisija parengia 14 straipsnyje nurodytus vertinimus iki atskaitomybės metų kovo 31 d. po konsultacijų su susijusia valstybe nare ir praneša juos kitoms valstybėms narėms.

16 straipsnis

Susijusi valstybė narė naudoja 14 straipsnyje nurodytus vertinimus savo nacionaliniam pateikimui JTBKKK, kad užtikrinti Bendrijos aprašo ir valstybių narių aprašų atitikimą.

IV SKYRIUS

Ataskaita apie pažangos, pasiektos iki 2005 m., įrodymus ir apie papildomą laikotarpį, skirtą įsipareigojimams įvykdyti

1 skirsnis

Ataskaita apie pažangos, pasiektos iki 2005 m., įrodymus

17 straipsnis

Valstybės narės ataskaita apie pažangos, pasiektos iki 2005 m., įrodymus pagal Sprendimo 280/2004/EB 5 straipsnio 4 dalį

1.   Valstybės narės parengia ataskaitą apie 2005 m. pasiektą pažangą pagal JTBKKK nacionalinių pranešimų gaires ir Kioto protokolo 7 straipsnio gaires. Ataskaitą sudaro:

a)

vidaus priemonių, įskaitant teisinius ir institucinius žingsnius, priimtus siekiant vykdyti tos valstybės narės įsipareigojimus pagal Sprendimo 2002/358/EB 2 straipsnį ir Kioto protokolą, bei vietinių atitikimo ir vykdymo programų aprašymas;

b)

informacija apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos kryptis ir projektus nacionaliniu lygmeniu, kai kryptys grindžiamos valstybių narių JTBKKK iki 2005 m. balandžio 15 d. pateiktais aprašų duomenimis;

c)

įvertinimas, kaip a punkte nurodytos vietinės priemonės atsižvelgiant į b punkte nurodytas kryptis ir projektus padės valstybei narei vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sprendimo 2002/358/EB 2 straipsnį ir Kioto protokolą;

d)

veiklos, veiksmų ir programų, kurių ėmėsi valstybė narė siekdama vykdyti įsipareigojimus pagal Kioto protokolo 10 ir 11 straipsnius, aprašymas.

2.   Valstybės narės pateikia ataskaitą kaip vieną dokumentą, kurį sudaro keturi skyriai su šio straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodyta informacija.

Informacija apie 1 dalies b punkte nurodytus projektus turi neprieštarauti iki 2005 m. birželio 15 d. Komisijai pateiktai informacijai pagal Sprendimo 280/2004/EB 5 straipsnio 3 dalį.

2 skirsnis

Ataskaitos pasibaigus papildomam laikotarpiui, skirtam įsipareigojimams įvykdyti

18 straipsnis

Valstybės narės ataskaitos pasibaigus papildomam laikotarpiui, skirtam įsipareigojimams įvykdyti pagal Sprendimo 280/2004/EB 5 straipsnio 5 dalį

Kiekvienos valstybės narės ataskaitą remiantis Kioto protokolo 7 straipsnio 4 dalies nustatytų kiekių atsiskaitymo tvarka sudaro ši informacija:

a)

einamiesiems kalendoriniams metams iki papildomo laikotarpio, skirto įsipareigojimams įvykdyti, pabaigos (nustatyta pagal vasaros laiko juostą), bendras kiekis:

i)

ERUs, CERs (įskaitant lCERs ir tCERs), AAUs ir RMUs kiekvienos valstybės narės laikymo, atidėjimo, pakeitimo ir atskyrimo sąskaitoje ir visose operatorių ir asmenų laikymo sąskaitose kiekvienų metų sausio 1 d.;

ii)

AAUs išleistos remiantis nustatytu kiekiu pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 7 ir 8 dalis;

iii)

ERUs išleistos remiantis projektais pagal Kioto protokolo 6 straipsnį;

iv)

ERUs, CERs (įskaitant lCERs ir tCERs), AAUs ir RMUs gauti iš kitų registrų ir atskiras sąrašas, nurodantis perkeliamas sąskaitas ir registrus;

v)

RMUs išleistos remiantis kiekviena veikla pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 3 ir 4 dalis

vi)

ERUs, CERs (įskaitant lCERs ir tCERs), AAUs ir RMUs perkeltus į kitus registrus ir atskiras sąrašas, nurodantis gaunamas sąskaitas ir registrus;

vii)

ERUs, CERs AAUs ir RMUs atšauktos remiantis veikla pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 3 ir 4 dalis;

viii)

ERUs, CERs AAUs ir RMUs atšauktos, kai Atitikties komitetas nustatė, jog valstybė narė nevykdo savo įsipareigojimų pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 1 dalį;

ix)

kiti atšaukti RUs, CERs (įskaitant lCERs ir tCERs), AAUs ir RMUs;

x)

atskirti ERUs, CERs (įskaitant lCERs ir tCERs), AAUs ir RMUs;

xi)

AAUs, CERs, ERUs, RMUs ir tCERs perkelti į tCER pakeitimo sąskaitą įsipareigojimų laikotarpiui;

xii)

AAUs, CERs, ERUs, RMUs ir lCERs perkelti į lCER pakeitimo sąskaitą pirmam Kioto protokolo įsipareigojimų laikotarpiui;

b)

ERUs, AAUs, RMUs, CERs (įskaitant lCERs ir tCERs) bendras kiekis ir serijos numeriai valstybės narės atskyrimo sąskaitos atskaitomybės laikotarpio pabaigoje;

c)

ERUs, CERs and AAUs bendras kiekis ir serijos numeriai, kuriuos valstybė narė prašo perkelti į tolesnį įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

Tą informaciją sudaro tik ERUs, AAUs, RMUs, CERs (įskaitant lCERs ir tCERs) galiojantys tam tikru įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu. Jis nustatomas remiantis turima informacija pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2216/2004 (3) 9 straipsnį ir įteikiamas elektronine forma.

19 straipsnis

Bendrijos ataskaitos pasibaigus papildomam laikotarpiui, skirtam įsipareigojimams įvykdyti pagal Sprendimo 280/2004/EB 5 straipsnio 5 dalį

Bendrijos ataskaitą sudaro ši informacija:

a)

18 straipsnio a punkte nurodytų vienetų bendras kiekis, apie kurį panešė valstybės narės ir Bendrijos registre esančių šių vienetų bendras kiekis;

b)

ERUs, AAUs, RMUs, CERs (įskaitant lCERs ir tCERs) bendras kiekis ir serijos numeriai valstybėse narėse ir Bendrijos atskyrimo sąskaitoje atskaitomybės laikotarpio pabaigoje;

c)

ERUs, CERs ir AAUs bendras kiekis ir serijos numeriai, kuriuos kiekviena valstybė narė ir Bendrija prašo perkelti į tolesnį įsipareigojimų vykdymo laikotarpį remiantis Kioto protokolo 7 straipsnio 4 dalies nustatytų kiekių atsiskaitymo tvarka.

V SKYRIUS

Bendradarbiavimo ir koordinavimo procedūros bei laikotarpis

20 straipsnis

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų Bendrijos aprašo ir ataskaitos sudarymas pagal Sprendimo 280/2004/EB 8 straipsnio 1 dalies a punktą

1.   Valstybės narės naudoja Europos aplinkosaugos agentūros ReportNet priemones, numatytas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1641/2003 (4) pateikdamos metinę informaciją pagal Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalį.

2.   Bet kokie valstybių narių pateikti patikslinti duomenys remiantis Sprendimo 280/2004/EB 4 straipsnio 1 dalimi ribojami ir pateikiami tik trūkstami duomenys, pašalinantys neatitikimus.

3.   Bendrijos aprašo ir ataskaitos sudarymo procedūros bei laikotarpis išdėstyti VI priede.

21 straipsnis

JTBKKK ir Kioto protokole nurodytos tikrinimo, pataisymo ir atitikties procedūros pagal Sprendimo 280/2004/EB 8 straipsnio 1 dalies b ir c punktus

1.   Jei birželio 1 d. valstybė narė JTBKKK neįteikė savo metinio aprašo ataskaitos, ji turi nedelsiant apie tai pranešti Komisijai.

2.   Valstybės narės per vieną savaitę Komisijai praneša, kad iš JTBKKK gavo bet kurią iš šios informacijos:

a)

ekspertų tikrinimo grupės nurodytų problemų, susijusių su valstybės narės aprašu, kurį reikėtų pataisyti, požymius;

b)

aprašo vertinimų pataisymus, taikomus valstybės narės susitarime su susijusio aprašo pateikimo ekspertų tikrinimo grupe;

c)

individualios aprašo tikrinimo ataskaitos projekte esančius pataisytus vertinimus, taikomus, jei valstybė narė neištaisė ekspertų tikrinimo grupės nurodytos problemos;

d)

įgyvendinimo klausimus, pateiktus Atitikties komitetui pagal Kioto protokolą, Atitikties komiteto pranešimą tęsti įgyvendinimo klausimo nagrinėjimą, bei visus Atitikties komiteto bei jo skyrių preliminarius gautus duomenis ir sprendimus dėl valstybės narės.

Atsižvelgdama į a punktą, valstybė narė praneša Komisijai, kaip ji ruošiasi spręsti ekspertų tikrinimo grupės nurodytas problemas.

Atsižvelgdama į c punktą, valstybė narė praneša Komisijai, ar ji sutinka, ar atmeta pasiūlytus pataisymus.

Komisija per vieną savaitę praneša kitoms valstybėms narėms apie iš susijusios valstybės narės gautą a–d punktuose esančią informaciją.

3.   Komisija per vieną savaitę praneša visoms valstybėms narėms apie šios informacijos gavimą iš JTBKKK:

a)

ekspertų tikrinimo grupės nurodytų problemų, susijusių su Bendrijos aprašu, kurį reikėtų pataisyti, požymius;

b)

aprašo vertinimų pataisymus, taikomus Bendrijos susitarime su susijusio aprašo pateikimo ekspertų tikrinimo grupe;

c)

individualios aprašo tikrinimo ataskaitos projekte esančius pataisytus vertinimus, taikomus, jei Bendrija neištaisė ekspertų tikrinimo grupės nurodytos problemos;

d)

įgyvendinimo klausimus, pateiktus Atitikties komitetui pagal Kioto protokolą, Atitikties komiteto pranešimą tęsti įgyvendinimo klausimo nagrinėjimą, bei visus Atitikties komiteto bei jo skyrių preliminarius gautus duomenis ir sprendimus dėl valstybės narės.

4.   Valstybės narės koordinuoja tikrinimo proceso, susijusio su pareigomis Komisijai pagal Sprendimą 280/2004/EB, atsakymą:

a)

per Kioto protokole nurodytą laikotarpį, jei įsipareigojimų laikotarpio pataisyti vertinimai per vienus metus ar tolesnių metų pataisymai vienai ar daugiau valstybių narių reikštų Bendrijos aprašo pataisymus, dėl kurių nebus vykdomi metodologiniai ir atskaitomybės reikalavimai pagal Kioto protokolo 7 straipsnio 1 dalį siekiant atitinkamų reikalavimų, kaip išdėstyta Kioto protokolo 7 straipsnio gairėse;

b)

per dvi savaites iki pateikimo atitinkamoms institucijoms pagal Kioto protokolą:

i)

prašymą patikrinti pataisymą;

ii)

prašymą tinkamumui atstatyti;

iii)

sprendimo tęsti įgyvendinimo klausimo nagrinėjimą atsakymą arba atsakymą į Atitikties komiteto preliminarius gautus duomenis.

5.   Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie savo aprašo vertinimų laisvos pataisymo procedūros metu, taikytos pagal techninį pataisymų vadovą.

22 straipsnis

Ataskaitų apie pažangos įrodymus rengimas pagal Sprendimo 280/2004/EB 8 straipsnio 1 dalies d punktą

1.   Komisijos ataskaitos apie pažangos, pasiektos Bendrijoje iki 2005 m., įrodymus projektas, platinamas valstybėms narėms ne vėliau kaip iki 2005 m. liepos 30 d. Valstybės narės pateikia pastabas ne vėliau kaip 2005 m. rugpjūčio 31 d.

2.   Valstybės narės pateikia savo ataskaitas apie pažangos, pasiektos iki 2005 m., įrodymus JTBKKK sekretoriatui iki 2006 m. sausio 1 d. ir tą pačią dieną Komisijai pateikia elektroninę kopiją.

23 straipsnis

Atskaitomybė apie nustatytą normą pagal Sprendimo 280/2004/EB 8 straipsnio 1 dalies e punktą

1.   Kiekviena valstybė narė, iki 2006 m. sausio 15 d. Komisijai pateikia šią informaciją:

a)

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms Monrealio protokolas netaikomas, išmetamiems antropogeniniams teršalams pagal šaltinius ir šalinimą absorbentais laikotarpis, kaip pranešta JTBKKK;

b)

atrinktų pagrindinių metų nustatymas hidrofluorangliavandeniliams, anglies perfluoridams ir sieros heksafluoridui, kaip pranešta JTBKKK;

c)

pasiūlymas emisijos lygiui anglies dioksido tonomis pagal Sprendimo 2002/358/EB 3 straipsnį ir Kioto protokolo 3 straipsnio 7 ir 8 dalis, nustačius galutinius pagrindinių metų emisijos skaičius, ir, remiantis kiekybiniais emisijos apribojimo ar sumažinimo įsipareigojimais, nurodytais Sprendimo 2002/358/EB II priede bei Kioto protokole, atsižvelgiant į antropogeninių teršalų pagal šaltinius ir šalinimą absorbentais vertinimo metodologijas, nurodytas Kioto protokolo 5 straipsnio 2 dalyje, ir nustatyto kiekio apskaičiavimo modalumą pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 7 ir 8 dalį;

d)

įsipareigojimų periodo atsargų apskaičiavimas, kaip 90 procentų pasiūlytos nustatytos normos ar 100 procentų pastaruoju metu peržvelgto aprašo, pasirenkant mažesnįjį dydį;

e)

medžių vainikų, žemės ir medžių aukščių minimalių verčių nurodymas atsiskaitant už veiklą pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 3 ir 4 dalis, taip pat tų verčių atitikimo informacijai, kuri per ankstesnius laikotarpius buvo pateikta Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijai ar kitoms tarptautinėms institucijoms, pagrindimas, o, esant neatitikimui, paaiškinimas, kodėl ir kaip tokios vertės buvo parinktos, remiantis Kioto protokole išdėstytomis sąvokomis, modalumu, taisyklėmis ir gairėmis, susijusiomis su žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir miškininkystės veikla;

f)

veiklos nustatymas pagal 3 straipsnio 4 dalį siekiant įtraukti į atsiskaitymą už pirmą įsipareigojimų laikotarpį, taip pat informacija, kaip nacionalinė sistema pagal Kioto protokolo 3 straipsnio 4 dalį nustatys su veikla susijusius žemės plotus laikantis Kioto protokole išdėstytomis sąvokomis, modalumu, taisyklėmis ir gairėmis, susijusiomis su žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir miškininkystės veikla;

g)

nustatymas, ar už kiekvieną Kioto protokolo 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytą veiklą ketinama atsiskaityti kasmet ar už visą įsipareigojimų laikotarpį;

h)

nacionalinės sistemos, pagal Kioto protokolo 5 straipsnio 1 dalį, aprašymas remiantis Kioto protokolo 7 straipsnio gairėmis;

i)

nacionalinio registro aprašymas remiantis Kioto protokolo 7 straipsnio gairėmis.

Sprendimo 2002/358/EB II priede nenurodytos valstybės narės pateikia šią informaciją iki 2006 m. birželio 15 d.

2.   Sprendimo 280/2004/EB 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų ataskaitų rengimo ir pateikimo tvarkaraštis, pateiktas remiantis atsiskaitymo už nustatytas normas modalumu pagal Kioto protokolo 7 straipsnio 4 dalį, išdėstytas VII priede.

24 straipsnis

Atskaitomybė dėl papildomo laikotarpio, skirto įvykdyti įsipareigojimus, pagal Sprendimo 280/2004/EB 8 straipsnio 1 dalies f punktą

1.   Valstybės narės ataskaitos iki papildomo laikotarpio, skirto įvykdyti įsipareigojimus, pabaigos pateikiamos JTBKKK sekretoriatui ir Komisijai per vieną mėnesį pasibaigus papildomo laikotarpiui, skirtam įvykdyti įsipareigojimams.

2.   Bendrijos ataskaita iki papildomo laikotarpio, skirto įvykdyti įsipareigojimus, pabaigos pateikiama JTBKKK sekretoriatui per vieną mėnesį po to, kai gaunamos 1 dalyje nurodytos ataskaitos.

VI SKYRIUS

Galutinės nuostatos

25 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

26 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 10 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 49, 2004 2 19, p. 1.

(2)  OL L 130, 2002 5 15, p. 1.

(3)  OL L 386, 2004 12 29, p. 1.

(4)  OL L 245, 2003 9 29, p. 1.


I PRIEDAS

Valstybių narių naudotos metodologijos, duomenų šaltinių ir emisijos faktorių, naudojamų EB pagrindiniams šaltiniams, kaip numatyta 4 straipsnio 1 dalies b punkte, lentelė

Informaciją apie naudotus metodus gali sudaryti pakopų metodas, modelis ar šalies numatytas metodas. Veiklos duomenys gali būti iš nacionalinės statistikos ar numatyti įmonės. Emisijos faktoriai gali būti TKKG numatytieji faktoriai, kaip nurodyta pataisytose 1996 m. TKKG nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų aprašo gairėse bei TKKG geros praktikos gairėse, šalies numatyti faktoriai, įmonės numatyti faktoriai arba CORINAIR emisijos faktoriai, atsiradę pagal 1979 m. Tolimų oro teršalų pernašų konvenciją.

Lentelė I -1:

Bendrijos glausta ataskaita dėl naudotų metodų, veiklos duomenų ir emisijos faktorių (Energija)

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinis ir absorbentas

CO2

CH4

N2O

KATEGORIJOS

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

1.

Energetika

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Kuro degimas

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Energetikos pramonė

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

a.

Komunaliniai elektros tinklai ir šilumos gamyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Naftos perdirbimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Kietojo kuro gamyba ir kita energetikos pramonė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Gamybos pramonė ir statyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Geležis ir plienas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Spalvotieji metalai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Chemikalai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Celiuliozė, popierius ir spauda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Maisto perdirbimas, gėrimai ir tabakas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

Kita (kaip nurodyta lentelėje 1.A(a)s2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Transportas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Civilinė aviacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Kelių transportas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Geležinkeliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Laivyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Kitas transportas (kaip nurodyta lentelėje 1.A(a)s3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kiti sektoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Komercinis/institucinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Gyvenamasis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Žemės ūkis/miškininkystė /žuvininkystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Stacionarios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Mobilios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Kuro neorganizuoti išmetamieji teršalai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kietasis kuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Akmens anglių gavyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Kietojo kuro transformacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Kita (kaip nurodyta lentelėje 1.B.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nafta ir gamtinės dujos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Nafta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Gamtinės dujos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Išsiskyrimas ir degimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Kita (kaip nurodyta lentelėje 1.B.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lentelė I -2:

Bendrijos glausta ataskaita dėl naudotų metodų, veiklos duomenų ir emisijos faktorių (pramonės procesai)

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ ŠALTINIS IR ABSORBENTAS

CO2

CH4

N2O

HFCs

PFCs

SF6

KATEGORIJOS

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

2.

Pramonės procesai

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Mineraliniai produktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Cemento gamyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Kalkių gamyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3.

Klinčių ir dolomito naudojimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4.

Kalcinuotos sodos gamyba ir naudojimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5.

Dengimas asfaltu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

6.

Kelio asfaltavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

7.

Kiti (kaip nurodyta lentelėje 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

B.

Chemijos pramonė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Amoniako gamyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Azoto rūgties gamyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Adipo rūgties gamyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Karbido gamyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kita (kaip nurodyta lentelėje 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Metalo gamyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Geležies ir plieno gamyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Geležies lydinių gamyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Aliuminio gamyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SF6 naudojamas aliuminio ir magnio liejyklose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kiti (kaip nurodyta lentelėje 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Kita gamyba

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Celiuliozė ir popierius

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Maistas ir gėrimai

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

E.

SF6 ir halokarboninių medžiagų gamyba

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Šalutinių produktų emisija

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Neorganizuoti išmetamieji teršalai

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kiti (kaip nurodyta lentelėje 2(II))

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

SF6 ir halokarboninių medžiagų vartojimas

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Šaldymo ir kondicionavimo įranga

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Putų pūtimas

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Gesintuvai

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Aerozoliai/ dozavimo inhaliatoriai

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tirpikliai

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kiti naudojantys ODS pakatalus

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Puslaidininkių gamyba

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Elektros įranga

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Kita (kaip nurodyta lentelėje 2(II))

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lentelė I -3:

Bendrijos glausta ataskaita dėl naudotų metodų, veiklos duomenų ir emisijos faktorių (tirpiklių ir kitų produktų naudojimas, žemės ūkis)

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ ŠALTINIS IR ABSORBENTAS

CO2

CH4

N2O

KATEGORIJOS

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

3.

Tirpiklių ir kitų produktų naudojimas

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Dažų taikymas

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

B.

Nuriebinimas ir sausas valymas

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

C.

Cheminiai produktai, gamyba ir apdorojimas

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

D.

Kiti

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

4.

Žemės ūkis

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Žarnų fermentacija

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

1.

Gyvulių

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

2.

Buivolų

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

3.

Avių

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

4.

Kitų

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

B.

Mėšlo tvarkymas

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gyvulių

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Buivolų

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Avių

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kitų

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Ryžių auginimas

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

D.

Žemės ūkio dirvožemis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tiesioginė dirvožemio emisija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ganyklų, neaptvertų ganyklų ir aptvarų mėšlas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Netiesioginė emisija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kita (kaip nurodyta lentelėje 4.D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Numatytas savanų deginimas

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Žemės ūkio atliekų deginimas lauke

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Kita

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 


Lentelė I -4

Bendrijos glausta ataskaita dėl naudotų metodų, veiklos duomenų ir emisijos faktorių (žemės naudojimo paskirties pakeitimas ir miškininkystė, atliekos, kita)

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ ŠALTINIS IR ABSORBENTAS

CO2

CH4

N2O

KATEGORIJOS

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

Pagrindinis šaltinis (1)

Taikytas metodas (2)

Veiklos duomenys (3)

Emisijos faktorius (4)

5.

Žemės naudojimas, žemės naudojimo paskirties pakeitimas ir miškininkystė

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Miško žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Miško žemė liekanti miško žeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Žemė paversta miško žeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Apsėta žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Apsėta žemė liekanti apsėta žeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Žemė pieva apsėta žeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Pieva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pieva liekanti pieva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Žemė paversta pieva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Pelkynai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pelkynai liekantys pelkynais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Žemė paversta pelkynais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Gyvenamosios vietos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gyvenamosios vietos liekančios gyvenamosiomis vietomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Žemė paversta gyvenamosiomis vietomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Kita žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kita žemė liekanti kita žeme

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Žemė paversta kita žeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Kita (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surinkti medžio gaminiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Atliekos

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Kietųjų atliekų laidojimas žemės paviršiuje

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

1.

Sutvarkytų atliekų laidojimas žemės paviršiuje

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

2.

Nesutvarkytų atliekų kapinynai

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

3.

Kitos (kaip nurodyta lentelėje 6.A)

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

B.

Nuotekų tvarkymas

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pramoninės nuotekos

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Buitinės ir komercinės nuotekos

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kitos (kaip nurodyta lentelėje 6.B)

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Atliekų deginimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kiti (kaip nurodyta santraukoje 1.A)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Įrašymo punktai:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Tarptautinis bunkeriavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laivynas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 emisijos iš biomasės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Bendrijos pagrindiniai šaltiniai. Užpildys Komisija ar EAA naudodamasi ankstesnio pateikto aprašo pagrindinių kategorijų analizės rezultatais.

(2)  Naudokite šiuos ženklus taikytiems metodams nurodyti:

 

D (TKKG numatytieji metodai),

 

RA (Referencinis metodas),

 

T1 (TKKG 1 pakopa),

 

T1a, T1b, T1c (atitinkamai, TKKG 1a pakopa, 1b pakopa ir 1c pakopa),

 

T2 (TKKG 2 pakopa),

 

T3 (TKKG 3 pakopa),

 

C (CORINAIR),

 

CS (šalies numatytas).

 

M (Modelis)

 

COPERT X (Copert modelis X = Versija)

Jei vienoje šaltinio kategorijoje naudojamas daugiau negu vienas metodas, išvardykite tinkamus metodus. Paaiškinimai dėl šalies numatytų metodų ar kitų TKKG numatytų metodų pasikeitimų, taip pat informacija dėl naudojimo, skirtingi šaltinio kategorijos metodai, kai nustatomas daugiau negu vienas metodas, turėtų būti pateikti dokumentų langelyje.

(3)  Naudokite šiuos ženklus taikytiems veiklos duomenų šaltiniams nurodyti:

 

NS (nacionalinė statistika),

 

RS (regionų statistika),

 

IS (tarptautinė statistika),

 

PS (su įrenginiu susiję duomenys),

 

AS (asociacijos, verslo organizacijos)

 

Q (specifiniai klausimynai, anketos)

Jei minėti ženklai nebūdingi nacionalinėms aplinkybėms, naudokite papildomus ženklus ir paaiškinkite juos dokumentų langelyje. Kai panaudotas AD šaltinių mišinys, naudokite skirtingus ženklus vienose ir tose pačiose eilutėse toliau paaiškindami dokumentų langelyje.

(4)  Naudokite šiuos ženklus naudotiems emisijos faktoriams nurodyti:

 

D (TKKG numatytieji faktoriai),

 

C (CORINAIR),

 

CS (šalies numatytas),

 

PS (su įrenginiu susiję faktoriai),

Kai panaudotas emisijos faktorių mišinys, naudokite skirtingus ženklus vienose ir tose pačiose eilutėse toliau paaiškindami dokumentų langelyje.


II PRIEDAS

METINIŲ RODIKLIŲ SĄRAŠAS

LENTELĖ II-1:

prioritetinių rodiklių sąrašas (1)

Nr.

Eurostato energijos efektyvumo rodiklių nomenklatūra

Rodiklis

Skaitiklis/vardiklis

Vadovas/Sąvokos (2)  (3)

1

MAKRO

Bendras GDP esančio CO2 intensyvumas, t/mln. Euro

Bendra CO2 emisija, kt

Bendra CO2 emisija (išskyrus LUCF) kaip pranešama CRF

GDP, Bio Euro (EC95)

Bendrasis vidaus produktas palyginamosiomis 1995 kainomis (šaltinis: Nacionalinės sąskaitos)

2

MAKRO B0

GDP esančio CO2 su energija susijęs intensyvumas, t/mln. Euro

Energijos suvartojimo CO2 emisijos, kt

CO2 emisija deginant iškastinį kurą (TKKG šaltinio kategorija 1A, sektorinis metodas)

GDP, Bio Euro (EC95)

Bendrasis vidaus produktas palyginamosiomis 1995 kainomis (šaltinis: Nacionalinės sąskaitos)

3

TRANSPORTAS C0

Keleivių pervežimo transporto priemonių CO2 emisija, kt

 

CO2 emisija deginant keleivių pervežimo transporto priemonių iškastinį kurą (automobiliai, skirti asmenų pervežimui, kuriuose telpa ne daugiau kaip 12 asmenų; bendra transporto priemonės masė ne daugiau kaip 3 900 kg – TKKG šaltinio kategorija 1A3bi).

Keleivių pervežimo transporto priemonių nuvažiuoti kilometrai, Mkm

 

Keleivių pervežimo transporto priemonių nuvažiuoti kilometrai. (šaltinis: transporto statistika)

Pastaba: jei įmanoma, veiklos duomenys turėtų atitikti emisijos duomenis.

4

PRAMONĖ A1

Su energija susijęs CO2 pramonės intensyvumas, t/mln. Euro

Pramonės CO2 emisija, kt

Emisijos iš kietojo kuro deginimo gamybos pramonėje, statyboje, kasyboje ir eksploatuojant karjerus (išskyrus anglies, naftos ir dujų gavybą) įskaitant deginimą elektros energijai ir šilumai gaminti (TKKG šaltinio kategorija 1A2). Energija, naudojama pramonės transportui, neturėtų būti čia įtraukta, o į transporto rodiklius. Emisijos iš ne kelių ir kitų mobilių pramonės įrenginių turėtų būti įtrauktos į šį sektorių.

Bendrosios pridėtinės vertės pramonė, Bio Euro (EC95)

Bendroji pridėtinė vertė palyginamosiomis 1995 kainomis gamybos pramonėje (NACE 15-22, 24-37), statyboje (NACE 45), kasyboje ir eksploatuojant karjerus (išskyrus anglies, naftos ir dujų gavybą) (NACE 13-14) (šaltinis: Nacionalinės sąskaitos)

5

NAMŲ ŪKIAI A.1

Specifinės namų ūkių CO2 emisijos, t/būsto

CO2 emisijos iš kietojo kuro vartojimo namų ūkiuose, kt

CO2 Emisijos iš kietojo kuro deginimo namų ūkiuose (TKKG šaltinio kategorija 1A4b).

Ilgalaikis gyvenamasis fondas, 1 000

Ilgalaikis gyvenamasis fondas

6

PASLAUGOS A0

Komercinio ir institucinio sektoriaus CO2 intensyvumas, t/mln. Euro

CO2 emisijos iš kietojo kuro vartojimo komerciniame ir instituciniame sektoriuje, kt

CO2 emisijos iš kietojo kuro deginimo komerciniuose ir instituciniuose pastatuose viešajame ir privačiame sektoriuose (TKKG šaltinio kategorija 1A4a). Energija, naudojama paslaugų transportui, neturėtų būti čia įtraukta, o į transporto rodiklius.

Bendrosios pridėtinės vertės paslaugos, Bio Euro (EC95)

Bendroji pridėtinė vertė palyginamosiomis 1995 paslaugų kainomis (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) (šaltinis: Nacionalinės sąskaitos)

7

TRANSFORMACIJA B0

Specifinės CO2 emisijos iš jėgainių, gaminančių elektros energiją ar šilumą pardavimui trečiosioms šalims ir savo reikmėms, t/TJ

CO2 emisijos iš jėgainių, gaminančių elektros energiją ar šilumą pardavimui (public plants) ir šiluminių jėgainių, gaminančių elektros energiją ar šilumą savo reikmėms (autoproducer plants), kt

CO2 emisijos iš viso kietojo kuro deginimo bendrai elektros energijos ir šilumos gamybai jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą pardavimui (public plants) ir šiluminėse jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą savo reikmėms bei mišriose šilumos ir elektros energijos jėgainėse (autoproducer plants). Emisijos tik iš šilumos įrenginių neįtrauktos.

Visi produktai – pagaminti šalutiniai produktai šiluminės jėgainės, gaminančios elektros energiją ar šilumą savo reikmėms, PJ

Bendra pagaminta elektros energija ir šiluma, parduota trečiosioms šalims (mišrios šilumos ir elektros energijos jėgainės – CHP) jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą pardavimui trečiosioms šalims ir šiluminėse jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą savo reikmėms bei mišriose šilumos ir elektros energijos jėgainėse. Emisijos tik iš šilumos įrenginių neįtrauktos. Šiluminės jėgainės (public thermal plants), gamina elektros energiją (ir šilumą) pardavimui trečiosioms šalims, ir tai yra pirminė veikla. Jos gali būti privačios arba viešos. Kitos šiluminės jėgainės (autoproducer) gamina elektros energiją (ir šilumą) visiškai arba iš dalies savo reikmėms, ir ši veikla tik palaiko jų pirminę veiklą. Bendra pagaminta elektros energija apskaičiuojama ties pagrindinių transformatorių išleidimo anga, t.y. įskaitomas elektros energijos vartojimas pagalbiniuose įrenginiuose ir transformatoriuose. (šaltinis: energijos balansas)


LENTELĖ II-2:

papildomų prioritetinių rodiklių sąrašas (4)

Nr.

Eurostato energijos efektyvumo rodiklių nomenklatūra

Rodiklis

Skaitiklis/vardiklis

Vadovas/Sąvokos (5)

1

TRANSPORTAS D0

CO2 emisijos iš krovinių pervežimo keliu, kt

 

CO2 emisija deginant lengvųjų sunkvežimių iškastinį kurą (transporto priemonės, kurių bendra masė ne daugiau kaip 3 900 kg, skirtos tiesiogiai mažos masės kroviniams pervežti, arba kuriose yra specialūs įrengimai, tokie kaip keturi varomi ratai ne kelių eksploatavimui – TKKG šaltinio kategorija 1A3bii) ir sunkiųjų sunkvežimių (transporto priemonės, kurių bendra masė daugiau kaip 3 900 kg, skirtos visų pirma didelės masės kroviniams pervežti - TKKG šaltinio kategorija 1A3biii išskyrus autobusus).

Krovinių transportas kelyje, Mtkm

 

Lengvaisiais ir sunkiaisiais sunkvežimiais keliu pervežtų tonkilometrių skaičius; vienas tonkilometris reiškia vienos tonos pervežimą keliu vieną kilometrą (šaltinis: transporto statistika)

Pastaba: jei įmanoma, veiklos duomenys turėtų atitikti emisijos duomenis.

2

PRAMONĖ A1.1

Bendras CO2 intensyvumas – geležies ir plieno pramonė, t/mln. Euro

Bendra CO2 emisija iš geležies ir plieno, kt

CO2 emisijos iš iškastinio kuro deginimo gaminant geležį ir plieną, įskaitant deginimą gaminant elektros energiją ir šilumą (TKKG šaltinio kategorija 1A2a), iš geležies ir plieno gamybos proceso (TKKG šaltinio kategorija 2C1) ir iš geležies lydinių gamybos proceso (TKKG šaltinio kategorija 2C2).

Bendroji pridėtinė vertė – geležies ir plieno pramonė, Bio Euro (EC95)

Bendroji pridėtinė vertė palyginamosiomis 1995 kainomis gaminant Tomaso ketų ir plieną bei geležies lydinius (NACE 27.1), vamzdžius (NACE 27.2), kitaip apdorojant geležį ir plieną (NACE (27.3), liejant ketų (NACE 27.51) ir liejant plieną (NACE 27.52). (šaltinis: Nacionalinės sąskaitos)

3

PRAMONĖ A1.2

Su energija susijęs CO2 intensyvumas – chemijos pramonė, t/mln. Euro

Su energija susiję chemijos pramonės CO2 emisijos, kt

CO2 emisijos iš iškastinio kuro deginimo gaminant chemikalus ir cheminius produktus įskaitant deginimą gaminant elektros energiją ir šilumą (TKKG šaltinio kategorija 1A2c).

Bendrosios pridėtinės vertės chemijos pramonė, Bio Euro (EC95)

Bendroji pridėtinė vertė palyginamosiomis 1995 kainomis gaminant chemikalus ir cheminius produktus (NACE 24) (šaltinis: Nacionalinės sąskaitos)

4

PRAMONĖ A1.3

Su energija susijęs CO2 intensyvumas – stiklo, molinių dirbinių ir statybinių medžiagų pramonė, t/mln. Euro

Su energija susiję stiklo, molinių dirbinių ir statybinių medžiagų pramonės CO2 emisijos, kt

CO2 emisijos iš kuro deginimo gaminant nemetalų mineralinius produktus (NACE 26) įskaitant deginimą gaminant elektros energiją ir šilumą.

Bendroji pridėtinė vertė - stiklo, molinių dirbinių ir statybinių medžiagų pramonė, Bio Euro (EC95)

Bendroji pridėtinė vertė palyginamosiomis 1995 kainomis gaminant nemetalų mineralinius produktus (NACE 26) (šaltinis: Nacionalinės sąskaitos)

5

PRAMONĖ C0.1

Specifinės CO2 emisijos iš geležies ir plieno pramonės, t/t

Bendra CO2 emisija iš geležies ir plieno, kt

CO2 emisijos iš iškastinio kuro deginimo gaminant geležį ir plieną, įskaitant deginimą gaminant elektros energiją ir šilumą (TKKG šaltinio kategorija 1A2a), iš geležies ir plieno gamybos proceso (TKKG šaltinio kategorija 2C1) ir iš geležies lydinių gamybos proceso (TKKG šaltinio kategorija 2C2).

Deguonies plieno gamyba, kt

Deguonies plieno gamyba (NACE 27) (šaltinis: produkcijos statistika)

6

PRAMONĖ C0.2

Specifinės CO22 emisijos iš cemento pramonės, t/t

Su energija susiję stiklo, molinių dirbinių ir statybinių medžiagų pramonės CO2 emisijos, kt

CO2 emisijos iš kuro deginimo gaminant nemetalų mineralinius produktus (NACE 26) įskaitant deginimą gaminant elektros energiją ir šilumą.

Cemento gamyba, kt

Cemento gamyba (NACE 26) (šaltinis: produkcijos statistika)


LENTELĖ II-3:

papildomų rodiklių sąrašas

Nr.

Eurostato energijos efektyvumo rodiklių nomenklatūra

Rodiklis

Skaitiklis/vardiklis

Vadovas/sąvokos

1

TRANSPORTAS B0

Specifinės su dyzelinu susiję CO2 emisijos iš keleivinių automobilių, g/100 km

CO2 emisijos iš dyzelinu varomų keleivinių automobilių, kt

CO2 emisijos iš dyzelino deginimo visai transporto veiklai su keleiviniais automobiliais (transporto priemonės, skirtos visų pirma keleiviams vežti ir kuriuose telpa ne daugiau kaip 12 asmenų; bendra masė daugiau kaip 3 900 kg – TKKG šaltinio kategorija 1A3bi tik dyzelinas).

Dyzelinu varomų keleivinių automobilių kilometrų skaičius, mln. km

Visų dyzelinu varomų keleivinių automobilių, kuriems leidžiama naudotis viešojo transporto kelius, kilometrų skaičius. (šaltinis: transporto statistika)

2

TRANSPORTAS B0

Specifinės su benzinu susiję CO2 emisijos iš keleivinių automobilių, g/100km

CO2 emisijos iš benzinu varomų keleivinių automobilių, kt

CO2 emisijos iš benzino deginimo visai transporto veiklai su keleiviniais automobiliais (transporto priemonės, skirtos visų pirma keleiviams vežti ir kuriuose telpa ne daugiau kaip 12 asmenų; bendra masė daugiau kaip 3 900 kg – TKKG šaltinio kategorija 1A3bi tik benzinas).

Benzinu varomų keleivinių automobilių kilometrų skaičius, mln. km

Visų benzinu varomų keleivinių automobilių, kuriems leidžiama naudotis viešojo transporto kelius, kilometrų skaičius. (šaltinis: transporto statistika)

3

TRANSPORTAS C0

Specifinės keleivinių automobilių CO2 emisijos, t/pkm

CO2 emisijos iš keleivinių automobilių, kt

CO2 emisijos iš iškastinio kuro deginimo visai transporto veiklai su keleiviniais automobiliais (transporto priemonės, skirtos visų pirma keleiviams vežti ir kuriuose telpa ne daugiau kaip 12 asmenų; bendra masė daugiau kaip 3 900 kg – TKKG šaltinio kategorija 1A3bi).

Keleivinių automobilių transportas, Mpkm

Keleiviniais automobiliais nukeliautų keleivio kilometrų skaičius; vienas keleivio kilometras reiškia vieno keleivio vežimą vieną kilometrą. (šaltinis: transporto statistika)

Pastaba: jei įmanoma, veiklos duomenys turėtų atitikti emisijos duomenis.

4

TRANSPORTAS E1

Specifinės oro transporto emisijos, t/keleivis

CO2 emisijos iš vidaus oro transporto, kt

CO2 emisijos iš vidaus oro transporto (komercinio, privataus, žemės ūkio, t.t.), įskaitant pakilimus ir nusileidimus (TKKG šaltinio kategorija 1A3aii). Išskyrus kuro naudojimą oro uoste žemės transportui. Taip pat išskyrus kurą pastoviam deginimui oro uostuose.

Vidaus oro keleiviai, mln.

Asmenų skaičius, išskyrus skrydžio tarnautojus ir įgulą, keliaujančius oru (tik vidaus aviacijoje) (šaltinis: transporto statistika)

Pastaba: jei įmanoma, veiklos duomenys turėtų atitikti emisijos duomenis.

5

PRAMONĖ A1.4

Su energija susijęs CO2 intensyvumas - maisto, gėrimų ir tabako pramonė, t/mln. Euro

Su energija susiję maisto pramonės CO2 emisijos, kt

CO2 emisijos iš iškastinio kuro deginimo gaminant maisto produktus ir gėrimus bei tabako gaminius įskaitant deginimą gaminant elektros energiją ir šilumą (TKKG šaltinio kategorija 1A2e).

Bendroji pridėtinė vertė – maisto, gėrimų ir tabako pramonė, mln. Euro (EC95)

Bendroji pridėtinė vertė palyginamosiomis 1995 kainomis gaminant maisto produktus ir gėrimus (NACE 15) bei tabako gaminius (NACE 16) (šaltinis: Nacionalinės sąskaitos)

6

PRAMONĖ A1.5

Su energija susijęs CO2 intensyvumas – popieriaus ir spausdinimo pramonė, t/mln. Euro

Su energija susiję popieriaus ir spausdinimo CO2 emisijos, kt

CO2 emisijos iš iškastinio kuro deginimo gaminant celiuliozę, popierių ir popieriaus gaminius bei leidžiant, spausdinant ir atgaminant įrašytas laikmenas įskaitant emisijas iš deginimo gaminant elektros energiją ir šilumą (TKKG šaltinio kategorija 1A2d).

Bendroji pridėtinė vertė – popieriaus ir spausdinimo pramonė, mln. Euro (EC95)

Bendroji pridėtinė vertė palyginamosiomis 1995 kainomis gaminant celiuliozę, popierių ir popieriaus gaminius (NACE 21) bei leidžiant, spausdinant ir atgaminant įrašytas laikmenas (NACE 22) (šaltinis: Nacionalinės sąskaitos)

7

NAMŲ ŪKIAI A0

Specifinės namų ūkių CO2 emisijos patalpoms šildyti, t/m2

CO2 emisijos patalpoms šildyti namų ūkiuose, kt

CO2 emisijos iš kuro patalpoms šildyti namų ūkiuose.

Ilgalaikio būsto plotas, mln. m2

Bendras ilgalaikio būsto plotas.

8

PASLAUGOS B0

Specifinės komercinio ir institucinio sektoriaus CO2 emisijos patalpoms šildyti, kg/m2

CO2 emisijos patalpoms šildyti komerciniame ir instituciniame sektoriuje, kt

CO2 emisijos iš iškastinio kuro deginimo patalpoms šildyti komerciniuose ir instituciniuose pastatuose viešajame ir privačiame sektoriuose.

Paslaugų pastatų plotas, mln. m2

Bendras paslaugų pastatų plotas (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99)

9

TRANSFORMACIJA D0

Specifinės CO2 emisijos iš jėgainių, gaminančių elektros energiją (ir šilumą) pardavimui, t/TJ

CO2 emisijos iš šiluminių jėgainių, gaminančių elektros energiją ar šilumą pardavimui, kt

CO2 emisijos iš viso kietojo kuro deginimo bendrai elektros energijos ir šilumos gamybai jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą pardavimui (public plants) ir jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą savo reikmėms (autoproducer plants) bei mišriose šilumą ir elektros energiją gaminančiose jėgainėse. Emisijos tik iš šilumos įrenginių neįtrauktos. (TKKG šaltinio kategorijos 1A1ai ir 1A1aii).

Visa produkcija, pagaminta šiluminėse jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą pardavimui, PJ

Bendra pagaminta elektros energija ir šiluma, parduota trečiosioms šalims (mišrios šilumą ir elektros energiją gaminančios jėgainės - CHP) šiluminėse jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą pardavimui ir mišriose šilumą ir elektros energiją gaminančiose jėgainėse. Emisijos tik iš šilumos įrenginių neįtrauktos. Šiluminės jėgainės (public thermal plants) gamina elektros energiją (ir šilumą) pardavimui trečiosioms šalims, ir tai yra pirminė veikla. Jos gali būti privačios arba viešos. Kitos jėgainės (autoproducer) gamina elektros energiją (ir šilumą) visiškai arba iš dalies savo reikmėms, ir ši veikla tik palaiko jų pirminę veiklą. Bendra pagaminta elektros energija apskaičiuojama ties pagrindinių transformatorių išleidimo anga, t.y. įskaitomas elektros energijos vartojimas pagalbiniuose įrenginiuose ir transformatoriuose. (šaltinis: energijos balansas)

10

TRANSFORMACIJA E0

Specifinės CO2 emisijos iš jėgainių, gaminančių elektros energiją ar šilumą savo reikmėms, t/TJ

CO2 emisijos iš jėgainių, gaminančių elektros energiją ar šilumą savo reikmėms, kt

CO2 emisijos iš viso kietojo kuro deginimo bendrai elektros energijos ir šilumos gamybai šiluminėse jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą savo reikmėms (autoproducer thermal power) bei mišriose šilumą ir elektros energiją gaminančiose jėgainėse.

Visa produkcija, pagaminta šiluminėse jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą savo reikmėms, PJ

Bendra pagaminta elektros energija ir šiluma, parduota trečiosioms šalims (mišrios šilumą ir elektros energiją gaminančios jėgainės - CHP) šiluminėse jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą savo reikmėms ir mišriose šilumą ir elektros energiją gaminančiose jėgainėse. Šiluminės jėgainės gaminančiose elektros energiją ar šilumą visiškai arba iš dalies savo reikmėms (autoproducer thermal power) ir ši veikla tik palaiko jų pirminę veiklą. Bendra pagaminta elektros energija apskaičiuojama ties pagrindinių transformatorių išleidimo anga, t.y. įskaitomas elektros energijos vartojimas pagalbiniuose įrenginiuose ir transformatoriuose, (šaltinis: energijos balansas)

11

TRANSFORMACIJA

Bendros energijos gamybos anglies intensyvumas, t/TJ

CO2 emisijos iš klasikinės energijos produkcijos, kt

CO2 emisijos iš viso kietojo kuro deginimo bendrai elektros energijos ir šilumos gamybai šiluminėse jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą pardavimui (public thermal power) bei mišriose šilumą ir elektros energiją gaminančiose jėgainėse ir šiluminėse jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą savo reikmėms (autoproducer thermal power) bei mišriose šilumą ir elektros energiją gaminančiose jėgainėse. Emisijos tik iš šilumos įrenginių neįtrauktos.

Visa produkcija, pagaminta jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą pardavimui bei gaminančiose elektros energiją ar šilumą savo reikmėms, PJ

Bendra pagaminta elektros energija ir šiluma, parduota trečiosioms šalims (mišrios šilumą ir elektros energiją gaminančios jėgainės - CHP) jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą pardavimui ir jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą savo reikmėms ir mišriose šilumą ir elektros energiją gaminančiose jėgainėse. Įskaitant elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių ir atominės energijos. (šaltinis: energijos balansas)

12

TRANSPORTAS

Transporto anglies intensyvumas, t/TJ

CO2 emisijos iš transporto, kt

CO2 emisijos iš iškastinio kuro visai transporto veiklai (TKKG šaltinio kategorija 1A3)

Bendras galutinis energijos vartojimas transporte, PJ

Įskaitant bendrą galutinį energijos vartojimą transporte iš visų energijos šaltinių (įskaitant biomasę ir elektros energijos vartojimą) (šaltinis: energijos balansas)

13

PRAMONĖ CO.3

Specifinės su energija susiję popieriaus pramonės CO2 emisijos, t/t

Su energija susiję popieriaus ir spausdinimo pramonės CO2 emisijos, kt

CO2 emisijos iš iškastinio kuro deginimo gaminant celiuliozę, popierių ir popieriaus gaminius bei leidžiant, spausdinant ir atgaminant įrašytas laikmenas įskaitant emisijas iš deginimo gaminant elektros energiją ir šilumą (TKKG šaltinio kategorija 1A2d).

Realioji popieriaus produkcija, kt

Realioji popieriaus produkcija (NACE 21) (šaltinis: produkcijos statistika)

14

PRAMONĖ

CO2 emisijos iš pramonės sektoriaus, kt

 

Emisijos iš iškastinio kuro deginimo gamybos pramonėje, statyboje, kasyboje ir eksploatuojant karjerus (išskyrus anglies, naftos ir dujų gavybą) įskaitant deginimą elektros energijai ir šilumai gaminti (TKKG šaltinio kategorija 1A2). Energija, naudojama pramonės transportui, neturėtų būti čia įtraukta, o į transporto rodiklius. Emisijos iš ne kelių ir kitų mobilių pramonės įrenginių turėtų būti įtrauktos į šį sektorių.

Bendras galutinis energijos vartojimas pramonėje, PJ

 

Įskaitant bendrą galutinį energijos vartojimą pramonėje iš visų energijos šaltinių (įskaitant biomasę ir elektros energijos vartojimą) (šaltinis: energijos balansas)

15

NAMŲ ŪKIAI

CO2 emisijos iš namų ūkių, kt

 

CO2 emisijos iš iškastinio kuro deginimo namų ūkiuose (TKKG šaltinio kategorija 1A4b).

Bendras galutinis energijos vartojimas namų ūkiuose, PJ

 

Įskaitant bendrą galutinį energijos vartojimą namų ūkiuose iš visų energijos šaltinių (įskaitant biomasę ir elektros energijos vartojimą) (šaltinis: energijos balansas)


(1)  VN praneša skaitiklį ir vardiklį, jei jie neįtraukti į CRF.

(2)  VN turi laikytis šio vadovo. Jei jie negali tiksliai jo laikytis arba jei skaitiklis ir vardiklis visiškai nesiderina, VN turėtų tiksliai tai nurodyti.

(3)  Nuoroda į TKKG šaltinio kategorija nurodoma pataisytose (1996 m.) TKKG nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų aprašo gairėse.

(4)  VN praneša skaitiklį ir vardiklį, jei jie neįtraukti į CRF.

(5)  VN turi laikytis šio vadovo. Jei jie negali tiksliai jo laikytis arba jei skaitiklis ir vardiklis visiškai nesiderina, VN turėtų tiksliai tai nurodyti.


III PRIEDAS

Projektų rodikliai politikos ir priemonių pažangai tikrinti bei įvertinti (1)

Nr.

Eurostato sektoriai

Rodiklis

Skaitiklis/vardiklis

1

MAKRO

BVP CO2 intensyvumas, t/mln. Euro

Bendra CO2 emisija, kt

BVP, Bio Euro (EC95)

2

TRANSPORTAS C0

Keleivinių automobilių CO2 emisijos, kt

 

Keleivinių automobilių kilometrų skaičius, Mkm

 

3

TRANSPORTAS D0

CO2 emisijos iš krovinių pervežimo (visų rūšių), kt

 

Krovinių pervežimas (visų rūšių), Mtkm

 

4

PRAMONĖ A1

Su energija susijęs pramonės CO2 intensyvumas, t/mln. Euro

CO2 emisijos iš iškastinio kuro vartojimo pramonėje, kt

Visos pramonės bendroji pridėtinė vertė, Bio Euro (EC95)

5

NAMŲ ŪKIAI A1

Specifinės namų ūkių CO2 emisijos, t/būsto

CO2 emisijos iš iškastinio kuro vartojimo namų ūkiuose, kt

Ilgalaikis gyvenamasis fondas, 1 000

6

PASLAUGOS A0

Paslaugų sektoriaus CO2 intensyvumas, t/mln. Euro

CO2 emisijos iš iškastinio kuro vartojimo paslaugų, kt

Bendroji pridėtinė vertė – paslaugos, Bio Euro (EC95)

7

TRANSFORMACIJA B0

Specifinės CO2 emisijos iš jėgainių, gaminančių elektros energiją ar šilumą pardavimui bei gaminančių elektros energiją ar šilumą savo reikmėms, t/TJ

CO2 emisijos iš šiluminių jėgainių, gaminančių elektros energiją ar šilumą pardavimui bei šiluminių jėgainių, gaminančių elektros energiją ar šilumą savo reikmėms, kt

Visa produkcija, pagaminta šiluminėse jėgainėse, gaminančiose elektros energiją ar šilumą pardavimui bei gaminančiose elektros energiją ar šilumą savo reikmėms, PJ

8

ŽEMĖS ŪKIS

Specifinės N2O emisijos iš trąšų ir mėšlo naudojimo, kg/kg

N2O emisijos iš sintetinių trąšų ir mėšlo naudojimo, kt

Sintetinių trąšų ir mėšlo naudojimas, kt azoto

9

ŽEMĖS ŪKIS

Specifinės CH4 emisijos iš galvininkystės produkcijos, kg/galvijų

CH4 emisijos iš galvijų, kt

Galvijų skaičius, 1 000 galvijų

10

ATLIEKOS

Specifinės CH4 emisijos iš sąvartynų, kt/kt

CH4 emisijos iš sąvartynų, kt

Kietosios komunalinės atliekos, vežamos į sąvartynus, kt


(1)  1–7 rodiklių išsamenį vadovą ar sąvokų paaiškinimą žr. II priede. Jei įmanoma, 1–7 rodikliai turėtų atitikti tokius pat rodiklius II priede; 8–10 rodikliai turėtų atitikti CRF nurodytą informaciją.


IV PRIEDAS

PROJEKTŲ PARAMETRŲ SĄRAŠAS

1.   Privalomi projektų parametrai

Bendrųjų ekonominių parametrų prielaidos:

Bendrasis vidaus produktas (BVP) (dydis nurodytais metais arba metinis prieaugis ir baziniai)

Gyventojai (dydis nurodytais metais arba metinis prieaugis ir baziniai)

Tarptautinės anglies kainos EUR už toną arba GJ (gigadžauliais) nurodytais metais

Tarptautinės naftos kainos EUR už barelį arba GJ (gigadžauliais) nurodytais metais

Tarptautinės dujų kainos EUR už m3 arba GJ (gigadžauliais) nurodytais metais

Energetikos sektoriaus prielaidos

Bendrosios vidaus sąnaudos petadžauliais (PJ) (atskirai naftos, dujų, anglies, atsinaujinančių energijos šaltinių, branduolinės energijos, kita)

Bendra elektros gamyba, skirstant pagal kuro tipą (nafta, dujos, anglis, atsinaujinantys energijos šaltiniai, branduolinis kuras, kita)

Energijos paklausa sektoriuje, skirstant pagal kurą (pateiktą) (siūlomi sektoriai: energetikos pramonės, pramonė, komerciniai ar paslaugų, gyvenamasis ir transporto)

Orų parametrų prielaidos, ypač šildymo ar vėsinimo dienos

Pramonės sektoriaus prielaidos

Valstybėms narėms, kuriose naudojami makroekonominiai modeliai:

Pramonės sektoriaus dalis BVP ir prieaugis

Valstybėms narėms, kuriose naudojami kiti modeliai:

Pramonės sektoriaus gamybos indeksas (siūloma skirstyti: energijai imli pramonė, remiantis fizine gamyba ir gamybos pramonė, remiantis pinigine verte)

Transporto sektoriaus prielaidos

Valstybėms narėms, kuriose naudojami makroekonominiai modeliai:

Su BVP susijusio transporto augimas

Valstybėms narėms, kuriose naudojami kiti modeliai:

Keleivių kilometrų augimas

Krovinių tonų kilometrų augimas

Pastatų prielaidos (gyvenamajame ir komerciniame ar paslaugų sektoriuose)

Valstybėms narėms, kuriose naudojami makroekonominiai modeliai:

Privataus vartojimo lygmuo (neįskaitant asmeninio transporto)

Paslaugų sektoriaus dalis BVP ir prieaugis

Valstybėms narėms, kuriose naudojami kiti modeliai:

Paslaugų sektoriaus pastatų ir būstų ploto pokyčio rodiklis

Paslaugų sektoriaus būstų ir darbuotojų skaičius

Žemės ūkio sektoriaus prielaidos

Valstybėms narėms, kuriose naudojami makroekonominiai modeliai:

Žemės ūkio sektoriaus dalis BVP ir santykinis augimas

Valstybėms narėms, kuriose naudojami kiti modeliai:

Gyvulių skaičius, skirstant pagal gyvulių rūšį (žarnų fermentacijai: jautiena, galvijai ir pieninės karvės, avys; mėšlo tvarkymui: kiaulės bei naminiai paukščiai)

Javų užimamas plotas pagal javų rūšį

Emisijų faktoriai pagal gyvulių rūšį žarnų fermentacijai ir mėšlo tvarkymui bei pagal javų rūšį ir trąšų naudojimą (tonomis)

Atliekų sektoriaus prielaidos

Atliekų susidarymas vienam gyventojui ar komunalinių kietųjų atliekų tonomis

Organinė komunalinių kietųjų atliekų frakcija

Komunalinės kietosios atliekos, šalinamos sąvartynuose, deginamos ar kompostuojamos (tonomis arba %)

Miškininkystės sektoriaus prielaidos

Miško apibrėžimai

Plotai:

tvarkomų miškų

netvarkomų miškų

2.   Rekomenduojami projektų parametrai

Bendrųjų ekonominių parametrų prielaidos

2000 metų atskirų pramonės sektorių BVP prieaugis

Lyginamieji numatomi duomenys su oficialiomis prognozėmis

Energetikos sektoriaus prielaidos

Nacionalinės anglies, naftos ir dujų energijos kainos pagal sektorius (įskaitant mokesčius), siūlomi sektoriai: elektros ir šilumos gamyba, pramonė, komercinis, gyvenamasis ir transporto. Nurodykite palyginamąsias kainas.

Nacionalinės elektros kainos kiekviename sektoriuje, kaip nurodyta pirmiau (gali būti modelio išvestimi)

Bendras rajoninis šilumos teikimas pagal kuro rūšį

Pramonės sektoriaus prielaidos

Prielaidos Fluorintos dujos:

Aliuminio gamyba ir emisijų faktoriai

Magnio gamyba ir emisijų faktoriai

Putplasčio gamyba ir emisijų faktoriai

Šaldomojo skysčio atsargos ir nuotekų kiekis

Valstybėms narėms, kuriose naudojami makroekonominiai modeliai:

Įvairių sektorių dalis BVP ir prieaugiai

Energijos imlumo didinimo rodiklis (1990 = 100)

Valstybėms narėms, kuriose naudojami kiti modeliai:

Įvairių sektorių gamybos indeksai

Energijos efektyvumo didinimo rodiklis arba indeksas

Pastatų prielaidos (gyvenamajame ir komerciniame ar paslaugų sektoriuose)

Valstybėms narėms, kuriose naudojami makroekonominiai modeliai:

Paslaugų ir namų ūkių sektoriaus dalis BVP

Energijos imlumo didinimo rodiklis

Valstybėms narėms, kuriose naudojami kiti modeliai:

Namų ūkių skaičius

Naujų pastatų skaičius

Energijos efektyvumo didinimo rodiklis (1990 = 100)

Transporto sektoriaus prielaidos

Valstybėms narėms, kuriose naudojami ekonometriniai modeliai:

Su BVP susijusio transporto augimas – keleivių ir krovinių nurodomas atskirai

Energijos efektyvumo padidinimas – pagal transporto priemonės tipą

Energijos efektyvumo padidinimas – pagal transporto priemonės tipą, nurodant, ar taikoma visam ūkiui ar naujiems automobiliams

Pasidalijimo tarp transporto rūšių kitimo tempas (keleivių ir krovinių)

Keleivių kilometrų augimas

Keleivių kilometrų geležinkeliais augimas

Keleivių kilometrų oru augimas

Keliais gabenamų krovinių tonų kilometrų augimas

Geležinkeliais gabenamų krovinių tonų kilometrų augimas

Laivais gabenamų krovinių tonų kilometrų augimas

Žemės ūkio sektoriaus prielaidos

Valstybėms narėms, kuriose naudojami ekonometriniai modeliai:

Prekyba žemės ūkio produktais (importas/eksportas)

Vartojimas šalies viduje (pvz. pieno/jautienos vartojimas)

Valstybėms narėms, kuriose naudojami kiti modeliai:

Javų, pievų, ariamosios žemės, dirvonuojančios žemės plotų vystymas, pavertimas miškais ir t.t.

Žemės ūkio projektų makroekonominės

Gyvulių aprašymas (pvz. pagal sąnaudų/maistinių medžiagų balansą, produkciją/gyvūninę produkciją, pieno gamybos kvotas/galvijų produktyvumą)

Žemdirbystės tipų vystymas (pvz. intensyvioji tradicinė žemdirbystė, ekologinė žemdirbystė)

Laikymo/ganymo sistemų ir laikymo/ganymo laikotarpių paskirstymas

Tręšimo tvarkos parametrai:

Informacija apie trąšų naudojimą (trąšų rūšis, taikymo laikas, neorganinių ir organinių trąšų);

Amoniako garavimo greitis, mėšlą paskirsčius ant dirvos;

Mėšlo naudojimo efektyvumas.

Mėšlo tvarkymo sistemos parametrai:

Saugojimo patalpų paskirstymas (pvz. dengtų ir atvirų):

Azoto išsiskyrimo iš mėšlo norma;

Mėšlo naudojimo metodai.

Taikomų kontrolės priemonių mastas (saugojimo sistemos, mėšlo naudojimas), geriausių prieinamų technologijų naudojimas

Parametrai, susiję su azoto oksido emisijomis iš žemės ūkio paskirties dirvožemių (pvz., išplaunamo azoto dalis, tiesioginių emisijų faktorius, azoto kiekis javų atliekose)

Mėšlo apdirbimo mastas


V PRIEDAS

Anketa apie Kioto protokolo mechanizmų naudojimą, siekiant 2008–2012 metų tikslų

1.

Ar jūsų valstybė narė ketina dalyvauti bendrame įgyvendinime (JI), naudoti švarios plėtros mechanizmus (CDM) ir dalyvauti tarptautinėje prekyboje išmetamaisiais teršalais (IET), kaip numatyta Kioto protokole (Kioto mechanizmuose), siekiant įvykdyti apibrėžtus įsipareigojimus riboti ar mažinti emisiją nustatytais kiekiais pagal Sprendimo 2002/358/EB 2 straipsnį ir Kioto protokolą? Jeigu ketina, tai kiek yra pasiekta įgyvendinimo nuostatų (veiksmo programų, institucinių spendimų) ir nacionalinių įstatymų srityse?

2.

Ar jūsų valstybė narė įsteigė paskirtąją nacionalinės valdžios instituciją, atsakingą už švarios plėtros mechanizmų projektus ir nustatė bendro įgyvendinimo projektų paskirtąjį centrinį aspektą bei pranešė apie juos JTBKKK? Jei taip, pateikite smulkesnę informaciją.

3.

Kurį iš trijų Kioto mechanizmų naudoja arba planuoja naudoti jūsų valstybė narė?

4.

Kokio kiekybinio indėlio iš Kioto mechanizmų tikisi jūsų valstybė narė, įgyvendinant emisijos ribojimo ar mažinimo nustatytais kiekiais įsipareigojimą pagal Sprendimo 2002/358/EB 2 straipsnį ir Kioto protokolą, per pirmąjį emisijos ribojimo ar mažinimo nustatytais kiekiais įsipareigojimo laikotarpį, nuo 2008 iki 2012 metų (naudokite toliau pateikiamą 1 lentelę)?

1 lentelė

Kiekybinis Kioto mechanizmų indėlis per pirmąjį įsipareigojimo laikotarpį

Kioto mechanizmas

Bendras numatomas kiekis pirmojo įsipareigojimo laikotarpio metu

(Gg CO2 atitikmuo)

Iš viso visiems Kioto mechanizmams (1)

 

Tarptautinė prekyba išmetamųjų teršalų leidimais

 

Visos projektinės veiklos

 

Bendras įgyvendinimas

 

Švarios plėtros mechanizmas

 

5.

Nurodykite biudžetą eurais bendram Kioto mechanizmų naudojimui ir, jei įmanoma, kiekvienam mechanizmui ir iniciatyvai, programai ar fondui atskirai, įskaitant laiką, per kurį biudžetas bus išnaudotas.

6.

Su kokiomis šalimis jūsų valstybė narė susijusi artimais dvišaliais ar daugiašaliais susitarimais, ar sutartiniais susitarimo memorandumais ar sutartimis projektinių veiklų įgyvendinimui?

7.

Pateikite tokią informaciją apie kiekvieną planuojamą, vykdomą ir pabaigtą švarios plėtros mechanizmo ir bendro įgyvendinimo projektinę veiklą, kurioje dalyvauja jūsų valstybė narė:

a)

Projekto pavadinimas ir kategorija (JI/CDM)

b)

Priimančioji šalis

c)

Finansavimas: trumpai apibūdinkite bet kokį finansinį vyriausybės ir privataus sektoriaus dalyvavimą, naudojant tokias kategorijas „privatus“, „viešasis“, „privataus – viešojo sektoriaus bendradarbiavimas“

d)

Projekto tipas: trumpai aprašykite, pavyzdžiui:

Elektros energija

:

Kuro pakeitimas, atsinaujinančios energijos generavimas, energijos efektyvumo didinimas, neorganizuotų išmetamųjų teršalų iš kuro mažinimas, kita (nurodykite)

Pramonės procesai

:

Vienų medžiagų pakeitimas kitomis, pakeitimai procesų ar įrangos srityse, atliekų tvarkymas, utilizavimas ar perdirbimas, kita (nurodykite)

Žemės naudojimas, žemės naudojimo pokyčiai ir miškininkystė

:

Apželdinimas mišku, miško atkūrimas, miškų tvarkymas, javų laukų valdymas, ganyklų valdymas, augalijos atkūrimas

Transportas

:

Kuro pakeitimas, kuro efektyvumo didinimas, kita (nurodykite)

Žemės ūkis

:

Mėšlo tvarkymas, kita (nurodykite)

Atliekos

:

Kietųjų atliekų tvarkymas, metano surinkimas sąvartynuose, nuotekų valdymas, kita (nurodykite)

Kita

:

Trumpai apibūdinkite kitus projektų tipus

e)

Statusas: naudokite tokias kategorijas:

siūlomas

patvirtintas (dalyvaujančių vyriausybių patvirtinimas ir atliktos galimybių studijos)

ruošiamas (pradinė ar paruošimo fazė)

vykdomas

pabaigtas

sustabdytas

f)

Trukmė: pateikite tokią informaciją:

oficialaus patvirtinimo data (pvz. švarios plėtros mechanizmų projektų valdybos, bendro įgyvendinimo projektų atvejais – priimančios šalies);

projekto pradėjimo data (vykdymo pradžios);

numatoma projekto baigimo data (trukmė);

kreditavimo laikotarpis (kuriems metams bus nustatyti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (ERU) ar patvirtintos normos vienetai (CER));

išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (ERU) (teikiamų priimančiosios šalies) ar patvirtintos normos vienetų (CER) (teikiamų CDM vykdomosios valdybos) išdavimo data (datos).

g)

Pirmo ar antro tako patvirtinimo procedūra (Tik bendro įgyvendinimo projektams).

h)

Numatyti bendri ir metiniai emisijų sumažinimai, kurie bus pasiekti iki pirmo įsipareigojimo laikotarpio pabaigos.

i)

Projekto suteikti ERU ar CER kiekiai, perkami valstybės narės.

j)

Iki ataskaitinių metų pabaigos susikaupę kreditai: pateikite informaciją apie iš bendro vykdymo projektų, švarios plėtros projektų gautų kreditų skaičių (bendrą ir metinius) bei kreditus, gautus už žemės naudojimo, žemės naudojimo pokyčių ir miškininkystės veiklų.


(1)  Jei įmanoma, išskaidykite šiuos duomenis kaip siūloma, kursyvu


VI PRIEDAS

Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos aprašo ir aprašo ataskaitos parengimo procedūros ir laikotarpis

Elementas

Kas

Kada

1.

Valstybių narių metinių aprašų pateikimas (pilnas ataskaitos formatas (CRF) ir nacionalinio aprašo ataskaitos elementai) pagal Sprendimą 280/2004/EB

Valstybės narės

Kasmet, iki sausio 15 d.

Elementai, nurodyti Sprendimo 280/2004/EB 3 straipsnio 1 dalyje kaip išdėstyta 2 – 7 straipsniuose

Žingsniai, kurių imtasi siekiant pagerinti vertinimus tose vietose, kurios buvo pataisytos pagal Kioto protokolo 5 straipsnio 2 dalį (ataskaitoms pagal Kioto protokolą)

2.

Valstybių narių pateikimų „pirminis patikrinimas“

Komisija (įsk. DG ESTAT (Eurostat), DG JRC (JRC)), kuriai padeda Europos aplinkosaugos agentūra (EEA)

Kaip galima greičiau gavus valstybės narės duomenis, ne vėliau kaip balandžio 1 d.

Pirminiai patikrinimai ir darnumo patikrinimai (atliekami EEA). Energetikos duomenų, kuriuos pateikė valstybės narės remdamosi TKKG referenciniu metodu su Eurostato energetikos duomenimis (Eurostato ir valstybių narių) palyginimas bei valstybių narių žemės ūkio, žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir miškininkystės (LULUCF) aprašų patikrinimas, kurį atlieka DG JRC (po konsultacijų su valstybėmis narėmis).

3.

Bendrijos aprašo projekto parengimas

Komisija (įsk. Eurostat, JRC), kuriai padeda EEA

Iki vasario 28 d.

Bendrijos aprašo projektas (atliekamas EEA), pagrįstas valstybės narės aprašais, ir, kur reikia, papildoma informacija.

4.

Bendrijos aprašo projekto platinimas

Komisija, kuriai padeda EEA

Vasario 28 d.

Bendrijos aprašo projekto platinimas valstybėms narėms vasario 28 d. Valstybių narių patikrinimų duomenys.

5.

Atnaujintų ar papildomų aprašo duomenų ir valstybių narių visų nacionalinio aprašo ataskaitų pateikimas

Valstybės narės

Kovo 15 d.

Valstybių narių atnaujintų ar papildomų aprašo duomenų pateikimas (pašalinti neatitikimus ar užpildyti tuščias vietas). Visos nacionalinio aprašo ataskaitos.

6.

Duomenų, kurių nėra nacionaliniame apraše, įvertinimas

Komisija, kuriai padeda EEA

Kovo 31 d.

Komisija parengia duomenų, kurių nėra nacionaliniame apraše, įvertinimus iki atskaitomybės metų kovo 31 d. po konsultacijų su susijusia valstybe nare, ir praneša juos valstybėms narėms.

7.

Valstybių narių pastabos dėl duomenų, kurių nėra nacionaliniame apraše, įvertinimo

Valstybės narės

Balandžio 8 d.

Valstybès narès pateikia pastabas dėl duomenų, kurių nėra nacionaliniame apraše, įvertinimo Komisijos apsvarstymui.

8.

Bendrijos galutinis metinis aprašas (įsk. Bendrijos aprašo ataskaitą)

Komisija, kuriai padeda EEA

Balandžio 15 d.

Bendrijos galutinio metinio aprašo pateikimas. Šis aprašas bus naudojamas kaip monitoringo mechanizmo dalis pažangai įvertinti.

9.

Bendrijos pateikimo valstybėms narėms pirminio patikrinimo rezultatų platinimas

Komisija, kuriai padeda EEA

Kaip galima greičiau po pirminio patikrinimo rezultatų gavimo

Komisija platina Bendrijos pateikimo pirminio patikrinimo rezultatus kaip galima greičiau po gavimo valstybėms narėms, kurias paveikė pirminiai patikrinimai.

10.

Atitinkamų valstybių narių atsakymas į Bendrijos pateikimo pirminio patikrinimo rezultatus

Valstybės narės

Per vieną savaitę po išvadų gavimo

Valstybės narės, kurioms pirminis patikrinimas nustatė sunkumus ar neatitikimus, pateikia savo pirminio patikrinimo atsakymus Komisijai.

11.

Bet kokie nauji valstybių narių pateikimai atsakant į JTBKKK pirminį patikrinimą

Valstybės narės

Kiekvienai valstybei narei taip pat kaip pagal JTBKKK pirminio patikrinimo etapą.

Pagal Kioto protokolą: naujai turi būti pateikta Komisijai per 5 savaites nuo tikslios pateikimo datos

Valstybės narės pateikia Komisijai naujus pateikimus JTBKKK sekretoriatui atsakydamos į JTBKKK pirminį patikrinimą. Valstybės narės turėtų aiškiai nurodyti, kurios dalys buvo patikrintos siekiant palengvinti Bendrijos naujų pateikimų naudojimą.

Kadangi Bendrijos nauji pateikimai taip pat turi atitikti Kioto protokolo 8 straipsnio gairėse nurodytas galutines datas, nauji pateikimai Komisijai turi būti nusiusti anksčiau, negu numatyta Kioto protokolo 8 straipsnio gairėse, nes naujų pateikimų tikslūs duomenys ar informacija naudojama Bendrijos aprašo sudarymui

12.

Bet kokie nauji pateikimai po pirminio patikrinimo etapo

Valstybės narės

Kai atsiranda papildomų naujų pateikimų

Valstybės narės pateikia Komisijai bet kokius naujus pateikimus (CRF ar nacionalinio aprašo ataskaitą), kuriuo pateikia po pirminio patikrinimo etapo


VII PRIEDAS

Valstybėms narėms ir Bendrijai nustatytų normų apibrėžimo tvarka ir laikas

Kada

Užduotis

Užduotį atlieka

2006 m. sausio 15 d.

Sprendimo 2002/358/EB II priede nurodytos valstybės narės, remiantis 23 straipsniu, pateikia Komisijai nustatytas normas nustatančių ataskaitų projektus

Sprendimo 2002/358/EB II priede nurodytos valstybės narės

2006 m. kovo mėn.

Komisija Klimato kaitos komitetui siunčia sprendimo projektą dėl atitinkamų emisijų lygmenų, skirtų Bendrijai ir kiekvienai Sprendimo 2002/358/EB II priede nurodytai valstybei narei pagal Sprendimo 2002/358/EB 3 straipsnį

Komisija

2006 m. balandžio mėn.

Nuomonė dėl Komisijos sprendimo projekto dėl atitinkamų emisijų lygmenų, skirtų Bendrijai ir kiekvienai Sprendimo 2002/358/EB II priede nurodytai valstybei narei pagal Sprendimo 2002/358/EB 3 straipsnį

Klimato kaitos komitetas

2006 m. birželio 15 d.

Sprendimo 2002/358/EB II priede nenurodytos valstybės narės, remiantis 23 straipsniu, pateikia Komisijai nustatytas normas nustatančių ataskaitų projektus

Sprendimo 2002/358/EB II priede nenurodytos valstybės narės

2006 m. rugpjūčio mėn.

Valstybėms narėms perduodamas Bendrijai nustatytas normas apibrėžiančios ataskaitos projektas

Komisija

2006 m. rugsėjo mėn.

Bendrijos nustatytas normas apibrėžiančios ataskaitos projekto komentarai pateikiami Komisijai

Valstybės narės

Iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Valstybių narių ir Bendrijos ataskaitos dėl nustatytų normų apibrėžimo pateikiamos JTBKKK

Valstybės narės ir Komisija


Top