EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0011

2005/831/EB: 2005 m. lapkričio 17 d. Europos centrinio banko sprendimas, dėl Europos centrinio banko apyvartoje esančių eurų banknotų pajamų paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams (ECB/2005/11)

OL L 311, 2005 11 26, p. 41–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OL L 349M, 2006 12 12, p. 621–622 (MT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; panaikino 32010D0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/831/oj

26.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/41


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 17 d.

dėl Europos centrinio banko apyvartoje esančių eurų banknotų pajamų paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams

(ECB/2005/11)

(2005/831/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 33 straipsnį,

kadangi:

(1)

Siekiant skirti lėšų atidėjimui valiutos kurso, palūkanų normos ir aukso kainos rizikai, būtina naujai suformuluoti 2002 m. lapkričio 21 d. Sprendimą ECB/2002/9 dėl Europos centrinio banko pajamų apyvartoje esančiais eurų banknotais paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams (1). Be to, operaciniais tikslais labiau tinka Europos centrinio banko (ECB) apyvartoje esančių eurų banknotų pajamas skirstyti tik kartą per kiekvienus finansinius metus, o ne kiekvieną ketvirtį.

(2)

2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimas ECB/2001/15 dėl eurų banknotų emisijos (2) numato apyvartoje esančių eurų banknotų paskirstymą nacionaliniams centriniams bankams (NCB) proporcingai jų apmokėtoms dalims ECB kapitale. Pagal Sprendimo ECB/2001/15 4 straipsnį ir to paties sprendimo priedą ECB skiriama 8 % visos apyvartoje esančių eurų banknotų vertės. ECB turi vidinės Eurosistemos teisę reikalauti nacionalinių centrinių bankų kompensacijos, proporcingos jų dalims pasirašyto kapitalo rakte ir lygios jo leidžiamų eurų banknotų vertei.

(3)

Pagal 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimo ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų piniginių pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų (3) 2 straipsnio 2 dalį, už vidinės Eurosistemos tarpusavio likučius, susijusius su apyvartoje esančiais eurų banknotais, atlyginama taikant orientacinę palūkanų normą. Pagal Sprendimo ECB/2001/16 2 straipsnio 3 dalį, šie atlygiai sumokami per TARGET sistemą.

(4)

Sprendimo ECB/2001/16 6 konstatuojamoje dalyje numatyta, kad ECB sukauptos pajamos už nacionaliniams centriniams bankams tenkančius jo vidinės Eurosistemos reikalavimus, susijusius su Europos centriniam bankui skirta apyvartoje esančių eurų banknotų dalimi, pagal Valdančiosios tarybos sprendimus turėtų būti paskirstytos iš esmės nacionaliniams centriniams bankams proporcingai jų dalims pasirašyto kapitalo rakte tais pačiais finansiniais metais, kai jos sukaupiamos.

(5)

Skirstant pajamas, sukauptas ECB už nacionaliniams centriniams bankams tenkančius jo vidinės Eurosistemos reikalavimus, susijusius su Europos centriniam bankui skirta apyvartoje esančių eurų banknotų dalimi, ECB turėtų atsižvelgti į jo finansinių rezultatų paskaičiavimą metams, kai sudaromos išmokos, ir būtinybę skirti lėšų atidėjimui valiutos kurso, palūkanų normos ir aukso kainos rizikai, bei atidėjimams, kurie gali būti sudaryti padengiant numatomas išlaidas.

(6)

Nustatant ECB grynojo pelno sumą, kurią pagal Statuto 33.1 straipsnį, reikia pervesti į bendrą atsargų fondą, Valdančioji taryba turėtų nuspręsti, kad bet kuri to pelno dalis, kuri sutampa su apyvartoje esančių eurų banknotų pajamomis, turėtų būti visiškai paskirstyta nacionaliniams centriniams bankams,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame sprendime:

a)

„dalyvaujančios valstybės narės“ – valstybės narės, kurios įsivedė eurą, kaip numatyta Europos bendrijos steigimo sutartyje;

b)

„NCB“ – dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai;

c)

„vidinės Eurosistemos apyvartoje esančių eurų banknotų balansas“ – reikalavimai ir įsipareigojimai, atsirandantys tarp NCB bei ECB ir tarp vieno bei kitų NCB, taikant Sprendimo ECB/2001/15 4 straipsnį;

d)

„ECB apyvartoje esančių eurų banknotų pajamos“ – pajamos sukaupiamos ECB atsiskaitant už savo vidinius Eurosistemos reikalavimus NCB, susijusius su jo apyvartoje esančių euro banknotų dalimi, taikant Sprendimo ECB/2001/16 2 straipsnį.

2 straipsnis

Tarpinis ECB apyvartoje esančių eurų banknotų pajamų paskirstymas

1.   ECB apyvartoje esančių eurų banknotų pajamų mokėjimai NCB atliekami tais pačiais finansiniais metais, kai jos sukaupiamos, pajamos paskirstomos NCB proporcingai jų apmokėtoms dalims ECB pasirašytame kapitale.

2.   ECB paskirsto nacionaliniams centriniams bankams apyvartoje esančių eurų banknotų pajamas, uždirbtas kiekvienais finansiniais metais antrą kitų metų darbo dieną.

3.   ECB apyvartoje esančių eurų banknotų pajamų suma gali būti sumažinta bet kokiu ECB valdančiosios tarybos sprendimu, vadovaujantis Statutu dėl ECB patirtų išlaidų, susijusių su eurų banknotų emisija ir tvarkymu.

3 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos taikomos dėl 2 straipsnio

Nukrypstant nuo 2 straipsnio:

1)

Prieš finansinių metų pabaigą Valdančioji taryba nusprendžia neskirstyti dalies ar visų ECB apyvartoje esančių eurų banknotų pajamų, vadovaujantis 2 straipsniu, tiek, kiek būtina užtikrinti, kad paskirstyta pajamų suma neviršytų ECB grynojo metinio pelno, jeigu remdamasi Vykdomosios valdybos paruoštu pagrįstu įvertinimu Valdančioji taryba tikisi, kad ECB patirs metinį nuostolį arba uždirbs metinį grynąjį pelną, kuris yra mažesnis už tą, kuris apskaičiuotas apyvartoje esančių eurų banknotų pajamų sumai.

2)

Prieš finansinių metų pabaigą Valdančioji taryba gali nuspręsti pervesti dalį ar visas ECB apyvartoje esančių eurų banknotų pajamas atidėjimui valiutos kurso, palūkanų normos ir aukso kainos rizikai.

4 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Sprendimas ECB/2002/9 panaikinamas. Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

2.   Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2005 m. lapkričio 17 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 323, 2002 11 28, p. 49.

(2)  OL L 337, 2001 12 20, p. 52. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu ECB/2004/9 (OL L 205, 2004 6 9, p. 17).

(3)  OL L 337, 2001 12 20, p. 55. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu ECB/2003/22 (OL L 9, 2004 1 15, p. 39).


Top