Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2252

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2252/2004, dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų

OJ L 385, 29.12.2004, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 375–380 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 155 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 155 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 242 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2252/oj

29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2252/2004

2004 m. gruodžio 13 d.

dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

2003 m. birželio 19 ir 20 d. Salonikų Europos Vadovų Taryba patvirtino, kad Europos Sąjungai reikia nuoseklaus požiūrio į biometrinius identifikatorius ar biometrinius duomenis dokumentuose trečiųjų šalių piliečiams, Europos Sąjungos piliečių pasuose ir informacinėse sistemose (VIS ir SIS II).

(2)

2000 m. spalio 17 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija (3) buvo įvesti minimalūs pasų apsaugos standartai. Dabar yra tikslinga rezoliuciją patobulinti priimant Bendrijos priemonę, kad būtų pasiekti aukštesni suderinti pasų ir kelionės dokumentų apsaugos nuo klastojimo standartai. Tuo pačiu metu į pasą ar kelionės dokumentą reikėtų integruoti biometrinius identifikatorius, siekiant sukurti patikimą sąsają tarp tikrojo savininko ir dokumento.

(3)

Apsauginių savybių suderinimas ir biometrinių identifikatorių integravimas yra svarbus žingsnis naujų elementų naudojimo link, atsižvelgiant į būsimą raidą Europos lygiu, dėl kurių kelionės dokumentas taps saugesnis ir bus sukurta patikimesnė sąsaja tarp savininko ir paso bei kelionės dokumento, tokiu būdu reikšmingai prisidedant prie šių dokumentų apsaugos nuo nesąžiningo naudojimosi. Reikėtų atsižvelgti į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) specifikacijas, pirmiausia į tas, kurios yra išdėstytos dokumente Nr. 9303 dėl mašininio skaitymo kelionės dokumentų.

(4)

Šis reglamentas apsiriboja valstybių narių pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių, įskaitant biometrinius identifikatorius, suderinimu. Valdžios institucijų ir įstaigų, turinčių įgaliojimus susipažinti su dokumentų laikmenoje esančiais duomenimis, paskyrimas yra nacionaliniais teisės aktais reglamentuojamas klausimas, kuriam taikomos visos atitinkamos Bendrijos teisės, Europos Sąjungos teisės ar tarptautinių susitarimų nuostatos.

(5)

Šis reglamentas turėtų nustatyti tik tokias specifikacijas, kurios nėra slaptos. Šias specifikacijas reikia papildyti specifikacijomis, kurios gali likti slaptos, kad būtų užkirstas kelias padirbinėjimui ir klastojimui. Tokios papildomos techninės specifikacijos turėtų būti priimtos atsižvelgiant į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(6)

Komisijai turėtų padėti pagal 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1683/95, nustatančio vienodą vizų formą (5) 6 straipsnį įkurtas komitetas.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad nurodyta informacija nebūtų prieinama daugiau asmenų negu reikia, taip pat būtina, kad kiekviena valstybė narė paskirtų ne daugiau kaip vieną įstaigą, atsakingą už pasų ir kelionės dokumentų gaminimą, pasilikdama sau galimybę prireikus tą įstaigą keisti. Apsaugos sumetimais kiekviena valstybė narė turėtų pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms kompetentingos įstaigos pavadinimą.

(8)

Asmens duomenų, tvarkomų pasų ir kelionės dokumentų kontekste, atžvilgiu taikoma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (6). Turėtų būti užtikrinta, kad pase nėra saugoma jokia kita informacija, jei ji nėra numatyta reglamente ar jo priede ar minima atitinkamame kelionės dokumente.

(9)

Vadovaujantis proporcingumo principu, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas – įvesti bendrus apsaugos standartus ir sąveikius biometrinius identifikatorius, yra būtina ir tikslinga nustatyti taisykles visoms valstybėms narėms, turinčius įtakos 1985 m. birželio 14 d. Konvencijai dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo (7). Laikantis Sutarties 5 straipsnio trečios pastraipos, šis reglamentas nenumato daugiau negu reikia šiems tikslams pasiekti.

(10)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridedamo Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir dėl to ji nėra juo saistoma ir jis jai netaikomas. Kadangi šiuo reglamentu siekiama plėtoti Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinės dalies nuostatas, Danija pagal minėto protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai Taryba bus priėmusi šį reglamentą, nuspręs, ar ji įgyvendins jį savo nacionalinėje teisėje.

(11)

Šis reglamentas yra Šengeno acquis, kuriame Jungtinė Karalystė 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimu 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant tam tikras Šengeno acquis nuostatas (8) nedalyvauja, nuostatų plėtojimas. Dėl to Jungtinė Karalystė nedalyvauja jį priimant ir nėra juo saistoma ir jis jai netaikomas.

(12)

Šis reglamentas yra Šengeno acquis, kuriame Airija 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimu 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (9) nedalyvauja, nuostatų plėtojimas. Dėl to Airija nedalyvauja jį priimant ir nėra juo saistoma ir jis jai netaikomas.

(13)

Kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, šis reglamentas toliau plėtoja Šengeno acquis, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis nuostatas (10), priskiriamas sričiai, nurodytai 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą (11) 1 straipsnio B punkte.

(14)

Kalbant apie Šveicariją, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytame Susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (12), priskiriamos sričiai, nurodytai Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte skaitant kartu su 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimų dėl pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir dėl pasirašymo Europos bendrijos vardu bei dėl to susitarimo tam tikrų nuostatų laikino taikymo 4 straipsnio 1 dalimi (13),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių išduodami pasai ir kelionės dokumentai turi atitikti priede išdėstytus minimalius apsaugos standartus.

2.   Pasuose ir kelionės dokumentuose turi būti laikmena, kurioje yra veido atvaizdas. Valstybės narės į sąveikias formas taip pat įtraukia pirštų atspaudus. Duomenys turi būti apsaugoti, o laikmena turi būti pakankamos talpos ir galios, kad būtų garantuotas duomenų integralumas, autentiškumas ir konfidencialumas.

3.   Šis reglamentas taikomas valstybių narių išduodamiems pasams ir kelionės dokumentams. Jis netaikomas valstybių narių savo piliečiams išduodamoms asmens tapatybės kortelėms ar laikiniems pasams ir kelionės dokumentams, kurie galioja 12 mėnesių ar trumpiau.

2 straipsnis

5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nustatomos pasams ir kelionės dokumentams taikytinos papildomos techninės specifikacijos:

a)

papildomos apsauginės savybės ir reikalavimai, įskaitant griežtesnius apgaulę, padirbinėjimą ir klastojimą užkardančius standartus;

b)

biometrinių savybių laikmenos techninės specifikacijos ir jų apsauga, įskaitant neteisėtos prieigos prevenciją;

c)

veido atvaizdo ir pirštų atspaudų kokybės ir bendrų standartų reikalavimai.

3 straipsnis

1.   Laikantis 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, gali būti nuspręsta, kad 2 straipsnyje nurodytos specifikacijos yra slaptos ir neskelbiamos. Tokiu atveju jos yra žinotinos tiktai įstaigoms, valstybių narių paskirtoms atsakingomis už spausdinimą, ir valstybės narės arba Komisijos tinkamai įgaliotiems asmenims.

2.   Kiekviena valstybė narė skiria vieną įstaigą, atsakingą už pasų ir kelionės dokumentų spausdinimą. Šios įstaigos pavadinimą ji praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Dvi arba kelios valstybės narės šiam tikslui gali skirti tą pačią įstaigą. Kiekviena valstybė narė turi teisę keisti savo paskirtą įstaigą. Apie tai ji informuoja atitinkamai Komisiją ir kitas valstybes nares.

4 straipsnis

1.   Nepažeidžiant duomenų apsaugos taisyklių, asmenys, kuriems išduodamas pasas ar kelionės dokumentas, turi teisę patikrinti pase ar kelionės dokumente įrašytus asmens duomenis ir prireikus prašyti, kad jie būtų ištaisyti ar panaikinti.

2.   Pase ar kelionės dokumente nepateikiama jokia mašininio skaitymo informacija, jei ji nenumatyta šiame reglamente ar jo priede, arba jei ji nepaminėta išdavusios valstybės narės pase ar kelionės dokumente, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais.

3.   Pagal šį reglamentą biometrinės savybės pasuose ir kelionės dokumentuose naudojamos tik patikrinti:

a)

dokumento autentiškumą;

b)

savininko asmens tapatybę pagal tiesiogiai prieinamas palyginamas savybes, kai pasą ar kitus kelionės dokumentus reikalaujama pateikti pagal teisės aktus.

5 straipsnis

1.   Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 1683/95 6 straipsnio 2 dalį įsteigtas komitetas.

2.   Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Valstybės narės taiko šį reglamentą:

a)

veido atvaizdo atžvilgiu: vėliausiai po 18 mėnesių;

b)

pirštų atspaudų atžvilgiu: vėliausiai po 36 mėnesių

nuo 2 straipsnyje nurodytų priemonių priėmimo. Tačiau šis reglamentas jau išduotų pasų ir kelionių dokumentų galiojimui poveikio neturi.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. R. BOT


(1)  OL C 98, 2004 4 23, p. 39.

(2)  2004 12 2 nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL C 310, 2000 10 28, p. 1.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 164, 1995 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(6)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(7)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19. Konvencija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 871/2004 (OL L 162, 2004 4 30, p. 29).

(8)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(9)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(10)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(11)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(12)  Tarybos dok. 13054/04 pateiktas: http://register.consilium.eu.int

(13)  Tarybos dok. 13464/04 ir 13466/04 pateikti: http://register.consilium.eu.int


PRIEDAS

MINIMALŪS VALSTYBIŲ NARIŲ IŠDUODAMŲ PASŲ IR KELIONĖS DOKUMENTŲ APSAUGOS STANDARTAI

Įžanga

Šiame priede nustatytas minimalus reikalaujamas valstybių narių pasų ir kelionės dokumentų apsaugos lygis. Priedo nuostatos pirmiausia skirtos biografinių duomenų lapui. Kitoms pasų ir kelionės dokumentų dalims taip pat taikomos bendros apsauginės savybės.

Biografinių duomenų lapas gali būti iš įvairių bazinių medžiagų. Priede konkrečiai naudojamai medžiagai nurodomas minimalus apsaugos lygis.

1.   Medžiaga

Popierius, naudojamas toms paso ar kelionės dokumento dalims, kuriose pateikiama informacija apie asmenį ar kiti duomenys, turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

be optinių baliklių,

dvitoniai vandens ženklai,

apsaugos reagentai, kad būtų apsisaugota nuo mėginimų klastoti panaikinant cheminiu būdu,

spalvoti pluoštai (dalis matomų, dalis švytinčių UV šviesoje arba nematomi ir švytintys mažiausiai dviem spalvom),

rekomenduojamos UV šviesoje švytinčios planšetės (įklijose privalomos),

rekomenduojama naudoti apsauginį siūlelį.

Jei biografinių duomenų lapas yra įklijuojamas, popierius tam lapui gali būti be vandens ženklo. Paso ar kelionės dokumento viršelio vidinėje pusėje naudojamas popierius taip pat gali būti be vandens ženklo. Apsaugos reagentai viršelio vidinėje pusėje yra būtini tik tuo atveju, jei ten įrašomi duomenys.

Susiuvimo siūlas turėtų būti apsaugotas nuo pakeitimo.

Jei pase ar kelionės dokumente yra kortelė įrašyti asmens duomenims ir ji visa pagaminta iš sintetinio pagrindo, paprastai neįmanoma integruoti paso ar kelionės dokumento popieriuje naudojamų autentiškumą įrodančių ženklų. Įklijų ir kortelių atveju ženklų nebuvimas medžiagoje kompensuojamas spaudai, priemonei, naudojamai užtikrinti apsaugą nuo kopijavimo, arba išrašymo būdui – pagal 3, 4 ir 5 punktus – taikant tokias apsaugos priemones, kurios viršija toliau nurodytus minimalius standartus.

2.   Biografinių duomenų lapas

Pase ar kelionės dokumente turi būti mašininio skaitymo biografinių duomenų lapas, atitinkantis ICAO dokumento Nr. 9303 1 dalies (mašininio skaitymo pasai) reikalavimus, ir jų išrašymo būdas turi atitikti jame pateiktas mašininio skaitymo pasų specifikacijas.

Šiame lape taip pat turi būti savininko atvaizdas, kuris turi būti ne priklijuotas, o integruotas į biografinių duomenų lapo medžiagą tokiais išrašymo būdais, kurie yra minimi 5 punkte.

Biografiniai duomenys įrašomi lape, einančiame po titulinio paso ar kelionės dokumento lapo. Biografiniai duomenys jokiais atvejais nebegali būti pateikiami viršelio vidinėje pusėje.

Biografinių duomenų lapo maketas turi būti toks, kad skirtųsi nuo likusiųjų lapų.

3.   Spaudos būdai

Naudojami šie spaudos būdai:

A.

Foninė spauda:

dvispalviai atspausdinti ornamentai (giljošai) arba lygiavertės struktūros,

vaivorykštinė spauda, kur įmanoma – fluorescencinė,

UV šviesoje virš ornamentų švytinti spauda,

veiksmingi padirbinėjimą ir klastojimą užkardantys motyvai (pirmiausia biografinių duomenų lape) neprivaloma tvarka naudojant mikrospaudą,

popieriniuose paso ar kelionės dokumento lapuose ir įklijose turi būti naudojami jautrūs cheminiams reagentams dažai,

jei paso ar kelionės dokumento popierius yra gerai apsaugotas nuo mėginimų klastoti, jautrių cheminiams reagentams dažų naudojimas yra neprivalomas.

B.

Formos spauda:

Su integruota mikrospauda (jei ji nėra naudojama foninėje spaudoje).

C.

Numeravimas:

Visuose vidiniuose paso ar kelionės dokumento puslapiuose turėtų būti atspausdintas (jei įmanoma, specialaus pavidalo skaitmenimis ar šriftais ir UV šviesoje švytinčiais dažais) arba perforuotas unikalus dokumento numeris arba – pasų kortelėse – turėtų būti integruotas unikalus dokumento numeris naudojant tą patį būdą kaip ir įrašant biografinius duomenis. Rekomenduojama, kad pasų kortelėse unikalus dokumento numeris būtų matomas abiejose kortelės pusėse. Jei biografiniai duomenys pateikiami įklijose, unikalus dokumento numeris turėtų būti atspausdintas naudojant fluorescencinius dažus, o specialaus pavidalo skaitmenys ar šriftas yra privalomas.

Jei biografiniai duomenys pateikiami įklijose ar nelaminuoto popieriaus vidiniuose puslapiuose, taip pat naudojama giliaspaudė su latentiniu (paslėptu) vaizdu, mikrotekstas, dažai, turintys optiškai kintančių savybių, ir DOVID – difrakcinė optiškai kintamo vaizdo priemonė. Vien iš sintetinio pagrindo pagamintose pasų kortelėse taip pat naudojamos papildomos optiškai kintančios apsaugos priemonės, bent DOVID ar lygiavertės priemonės.

4.   Apsauga nuo kopijavimo

Asmens duomenų lape naudojama optiškai kintanti (OVD) ar lygiavertė priemonė, užtikrinanti tą patį identifikavimo ir apsaugos lygį, kuris šiuo metu taikomas vienodai vizų formai, ir ją sudaro difrakcinės struktūros, kurios keičiasi žiūrint skirtingu kampu (DOVID), integruotos į karšto spaudimo ar jam lygiavertį (kuo plonesnį) laminatą arba atsirandančios padengiant OVD, arba įklijose ar nelaminuoto popieriaus vidiniame puslapyje – metalizuotų ar iš dalies demetalizuotų OVD (ant viršaus panaudojant giliaspaudę), ar lygiaverčių priemonių pavidalu.

OVD priemonės turėtų būti integruotos į dokumentą kaip sluoksniuotos struktūros sudedamoji dalis, veiksmingai apsauganti nuo padirbinėjimo ir klastojimo: iš popieriaus pagamintuose dokumentuose jos turėtų būtų integruotos kuo didesniame paviršiuje kaip karšto spaudimo laminato ar jam lygiaverčio (kuo plonesnio) laminato sudedamoji dalis, arba panaudotos kaip apsauginė plėvelė, kaip apibūdinta 5 punkte. Iš sintetinio pagrindo pagamintuose dokumentuose jos turėtų būti integruotos kortelės sluoksnyje kuo didesniame paviršiuje.

Jei į sintetinę kortelę asmens duomenys yra įgraviruojami lazeriu ir į ją integruojama optiškai kintama lazeriu įrašyta priemonė, taikoma difrakcinė OVD, bent įstatytos metalizuotos ar permatomos DOVID forma, kad būtų dar labiau apsaugota nuo dauginimo.

Jei biografinių duomenų lapas yra pagamintas iš sintetinio pagrindo su popierine šerdimi, taikoma difrakcinė OVD, bent įstatytos metalizuotos ar permatomos DOVID forma, kad būtų dar labiau apsaugota nuo dauginimo.

5.   Išrašymo būdas

Siekiant užtikrinti, kad paso ar kelionės dokumento duomenys būtų tinkamai apsaugoti nuo mėginimų padirbinėti ir klastoti, biografiniai duomenys, įskaitant savininko atvaizdą, jo parašą, ir pagrindiniai išrašymo duomenys turi būti integruoti į pagrindinę dokumento medžiagą. Įprastiniai nuotraukos įklijavimo būdai nebeturi būti naudojami.

Gali būti naudojami šie išrašymo būdai:

lazerinis spausdinimas,

termografinis perkėlimas,

rašalinis spausdinimas,

fotografinis,

lazerinis graviravimas, veiksmingai prasiskverbiantis į apsauginių savybių turinčius kortelės sluoksnius.

Siekiant užtikrinti, kad biografiniai ir išrašymo duomenys būtų tinkamai apsaugoti nuo mėginimų klastoti, karšto spaudimo arba lygiavertis (kuo plonesnis) laminavimas su nuo kopijavimo apsaugančia priemone yra privalomas tais atvejais, kai naudojami lazerinio spausdinimo, termografinio perkėlimo ar fotografinis išrašymo būdai.

Kelionės dokumentai turi būti mašininio skaitymo. Biografinių duomenų lapo maketas turi atitikti ICAO dokumento Nr. 9303 1 dalyje pateiktas specifikacijas, o išrašymo būdas – jame pateiktas mašininio skaitymo dokumentų specifikacijas.


Top