Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
2004 m. rugsėjo 15 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr. 1682/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1655/2000 dėl Aplinkos finansinio instrumento (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

5.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1682/2004

2004 m. rugsėjo 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1655/2000 dėl Aplinkos finansinio instrumento (LIFE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1)

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Aplinkos finansinis instrumentas LIFE, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1655/2000 (3), įgyvendinamas etapais, kurių trečiasis baigsis 2004 m. gruodžio 31 d.

(2)

Atsižvelgiant į teigiamą LIFE indėlį, įgyvendinant Bendrijos aplinkos politikos tikslus ir siekiant toliau prisidėti prie Bendrijos aplinkos politikos ir aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros, ypač prie aplinkos integravimo į kitas politikos sritis, taip pat prie tvarios plėtros, trečiasis etapas turėtų būti pratęstas iki 2006 m. gruodžio 31 d.

(3)

2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1600/2002/EB (4) buvo priimta šeštoji Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programa. Prie šioje programoje išdėstytų tikslų ir prioritetų reikia pritaikyti Reglamentą (EB) Nr. 1655/2000.

(4)

Reikia užpildyti 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigiančią dvejų metų pertrauką nuo LIFE trečiojo etapo pabaigos iki naujų finansinių perspektyvų pradžios po 2006 m.

(5)

LIFE reikėtų sustiprinti kaip specifinį finansinį instrumentą, papildomai naudojamą kartu su Bendrijos mokslinių tyrimų programomis bei struktūrinių fondų ir kaimo plėtros programomis. Reikėtų dėti pastangas, skatinant veiksmingiau naudoti šiuos Bendrijos finansinius instrumentus aplinkos ir gamtos projektų elementams finansuoti. Be to, reikėtų nustatyti atitinkamas priemones, kad būtų užkirstas kelias dvigubo finansavimo galimybei.

(6)

2003 m. kovo 25 d. Komisija priėmė Komunikatą „Aplinkosaugos technologijų veiksmų plano rengimas“. Po šio Komunikato 2004 m. sausio 28 d. buvo priimtas Aplinkosaugos technologijų veiksmų planas, kuriuo turėtų būti vadovaujamasi įgyvendinant rekomendacijas dėl LIFE – Aplinkos.

(7)

Audito Rūmų specialioje ataskaitoje Nr. 11/2003 (5) nagrinėjama LIFE koncepcija, valdymas ir įgyvendinimas. Reikėtų atsižvelgti į Audito Rūmų rekomendacijas.

(8)

2004 m. gegužės 1 d. į Europos Sąjungą įstojo dešimt naujų valstybių narių ir tai turėtų būti atitinkamai atspindėta LIFE skirtame asignavime iš biudžeto.

(9)

Rezultatai turėtų būti geriau naudojami ir skleidžiami, o šiam tikslui skirta suma biudžete turėtų būti padidinta.

(10)

Turėtų būti tęsiama 2006 m. pabaigoje tebevykdomų projektų stebėsena ir auditas.

(11)

2003 m sausio 21 d. sprendimu (6) Europos Bendrijų Teisingumo Teismas panaikino Reglamento (EB) Nr. 1655/2000 11 straipsnio 2 dalį. Teismas pareiškė, kad „Reglamento (EB) Nr. 1655/2000 11 straipsnio 2 dalis turi visiškai galioti tol, kol Parlamentas ir Taryba priims naujas nuostatas dėl komiteto procedūros, taikytinos to reglamento įgyvendinimo priemonėms“.

(12)

Remiantis Sutarties 233 straipsniu, institucijos, kurių aktas buvo paskelbtas negaliojančiu, privalo imtis būtinų priemonių Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti.

(13)

Priemonės, kurias Komisija turi teisę priimti remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 1655/2000 jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, yra valdymo priemonės, susijusios su didelių biudžeto išteklių reikalaujančios programos įgyvendinimu, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7), 2 straipsnio a punkte. Todėl šios priemonės turėtų būti priimtos, laikantis to sprendimo 4 straipsnyje nustatytos valdymo procedūros, nepažeidžiant komiteto procedūros, kuri turi būti pasirinkta toliau plėtojant LIFE arba finansinį instrumentą išimtinai aplinkosaugos srityje.

(14)

Visos programos trukmės laikotarpiui šiuo reglamentu nustatoma finansinė struktūra, kuri yra svarbiausias orientacinis dydis biudžeto valdymo institucijai kasmetinės biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo (8) 33 punkte,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1655/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalyje:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

50 % gamtos išsaugojimo projektams, 100 % finansuotinų išlaidų, išskyrus pridėtines išlaidas ir ilgalaikio vartojimo reikmenis, pagalbinėms priemonėms pagal 2 dalies b punkto i ir ii papunkčius, ir 100 % išlaidų pagalbinėms priemonėms pagal 2 dalies b punkto iii papunktį;“;

ii)

pridedamas šis punktas:

„c)

valstybės tarnautojo algos išlaidos laikomos finansuotinomis tik tiek, kiek jos yra susijusios su išlaidomis veiklai, kurios atitinkama valdžios institucija nevykdytų, jei nebūtų imtasi atitinkamo projekto.“;

b)

įterpiama ši nauja dalis:

„3a.   Teikiant pagalbą projektui, kuris apima žemės įgijimą, taikoma sąlyga, kad įgyta žemė paskiriama ilgalaikiam žemės naudojimui, atitinkančiam 1 dalyje išdėstytą LIFE – gamta komponento tikslą. Valstybės narės užtikrina ilgalaikį tokios žemės paskyrimą, ją perleidžiant ar kitu būdu, naudoti gamtos išsaugojimo tikslais.“;

c)

7 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Remiantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (9) 116 straipsniu, Komisija priima sprendimą dėl projektų, kuriems bus teikiamas finansavimas, ir su paramos gavėjais sudaromi susitarimai dėl dotacijos, nustatantys finansinės paramos dydį, finansinę procedūrą ir kontrolės priemones, taip pat konkrečias patvirtinto projekto technines sąlygas.

d)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Komisijos iniciatyva:

a)

pagalbinės priemonės, finansuotinos pagal 2 dalies b punkto i ir ii papunkčius, pasikonsultavus su Direktyvos 92/43/EEB 21 straipsnyje minėtu komitetu, yra kvietimų teikti pasiūlymus objektas. Valstybės narės gali teikti Komisijai pasiūlymus dėl pagalbinių priemonių;

b)

pagalbinės priemonės, finansuotinos pagal 2 dalies b punkto iii papunktį, yra konkursų objektas. Visi konkursai ir konkretūs kriterijai, kurie turi būti įvykdyti, skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“;

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Bendrijos finansinė parama sudaro 100 % finansuotinų išlaidų, išskyrus pridėtines išlaidas ir ilgalaikio vartojimo reikmenis, pagalbinėms priemonėms pagal 2 dalies c punkto i papunktį, ir 100 % išlaidų pagalbinėms priemonėms pagal 2 dalies c punkto ii papunktį.“;

ii)

pridedama ši pastraipa:

„Valstybės tarnautojo algos išlaidos laikomos finansuotinomis tik tiek, kiek jos yra susijusios su išlaidomis veiklai, kurios atitinkama valdžios institucija nevykdytų, jei nebūtų imtasi atitinkamo projekto.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka priima rekomendacijas dėl 2 dalies a punkte minėtų parodomųjų projektų ir skelbia jas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tose rekomendacijose nurodomos parodomųjų projektų prioritetinės sritys ir tikslai, darant aiškią nuorodą į Sprendime Nr. 1600/2002/EB (10) išdėstytus prioritetus.

Rekomendacijomis užtikrinama, kad LIFE – Aplinka papildytų Bendrijos mokslinių tyrimų programas bei struktūrinių fondų ir kaimo plėtros programas.

Komisija taip pat priima rekomendacijas dėl 2 dalies b punkte minėtų parengiamųjų projektų. Šias rekomendacijas ji skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir apie jų paskelbimą informuoja 11 straipsnio 1 dalyje minėtą komitetą.

c)

6 dalies d ir e punktai pakeičiami taip:

„d)

pajėgus skatinti aplinkos apsaugos praktikos, technologijų ir (arba) gaminių platų taikymą ir platinimą;

e)

projektu siekiama vystyti ir perduoti novatoriškas technologijas ar metodus, kuriuos galima panaudoti tomis pačiomis arba panašiomis aplinkybėmis, ypač naujose valstybėse narėse;“;

d)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Komisijos iniciatyva:

a)

projektai, finansuotini pagal 2 dalies b punktą, ir pagalbinės priemonės, finansuotinos pagal 2 dalies c punkto i papunktį, pasikonsultavus su 11 straipsnio 1 dalyje minėtu komitetu, yra kvietimų teikti pasiūlymus objektas. Valstybės narės gali teikti Komisijai pasiūlymus dėl projektų, finansuotinų pagal 2 dalies b punktą, ir pagalbinių priemonių, finansuotinų pagal 2 dalies c punkto i papunktį;

b)

pagalbinės priemonės, finansuotinos pagal 2 dalies c punkto ii papunktį, yra konkursų objektas. Visi konkursai ir konkretūs kriterijai, kurie turi būti įvykdyti, skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“;

e)

11 dalis pakeičiama taip:

„11.   Remiantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002116 straipsniu, Komisija priima sprendimą dėl projektų, kuriems bus teikiamas finansavimas, ir su paramos gavėjais sudaromi susitarimai dėl dotacijos, nustatantys finansinės paramos dydį, finansinę procedūrą ir kontrolės priemones, taip pat konkrečias patvirtinto projekto technines sąlygas.“;

3)

5 straipsnio 9 dalis pakeičiama taip:

„9.   Komisijos iniciatyva pagalbinės priemonės, finansuotinos pagal 2 dalies b punktą, yra konkursų objektas; konkursai ir konkretūs kriterijai, kurie turi būti įvykdyti, skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“;

4)

7 straipsnio antraštė ir 1 dalis pakeičiamos taip:

7 straipsnis

Finansinių instrumentų tarpusavio suderinamumas ir papildomumas

1.   Nepažeidžiant 6 straipsnyje valstybėms kandidatėms nustatytų sąlygų, struktūrinių fondų ar kitų Bendrijos biudžeto finansinių instrumentų paramą gaunantys projektai negali būti finansuojami šiame reglamente nustatyta tvarka. Komisija užtikrina, kad pareiškėjai atkreiptų dėmesį į tai, kad jie negali tuo pat metu gauti subsidijų iš kelių Bendrijos fondų. Nustatomos atitinkamos priemonės, kad būtų užkirstas kelias dvigubo finansavimo galimybei.

Komisija ir valstybės narės informuoja pareiškėjus apie įvairius Bendrijos finansinius instrumentus, kurie gali būti naudojami aplinkos ir gamtos projektų elementams finansuoti.“;

5)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Trečiasis etapas pratęsiamas dvejais metais iki 2006 m. gruodžio 31 d. Finansinė struktūra šio reglamento įgyvendinimui yra 317,2 milijonai eurų. Kasmetinės biudžeto sudarymo procedūros metu biudžeto valdymo institucija, neviršydama taikytinos finansinės perspektyvos ribų, nustato metinius asignavimus.“;

b)

3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. pagalbinėms priemonėms skiriama ne daugiau kaip 6 % turimų asignavimų.“;

6)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Komisija užtikrina, kad visų finansuojamų projektų rezultatai būtų platinami plačiajai visuomenei, ir, be to, stengiasi parodyti, kaip įgyti įgūdžiai ir patirtis gali būti panaudoti kitur.“;

b)

pridedama ši dalis:

„6.   Komisija kasmet skelbia visą finansuojamų projektų sąrašą, įskaitant trumpą aprašymą ir kiekvienu atveju išleistų lėšų suvestinę.“;

7)

11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.“;

8)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

12 straipsnis

Trečiojo etapo įvertinimas ir LIFE pratęsimas

1.   Ne vėliau kaip 2005 m. rugsėjo 30 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia:

a)

ataskaitą, kurioje atnaujinama 2003 m. lapkričio mėn. pateikta tarpinė peržiūra ir įvertinamas šio reglamento įgyvendinimas, jo indėlis plėtojant Bendrijos aplinkosaugos politiką ir asignavimų panaudojimas; ir

b)

prireikus, pasiūlymą dėl tolesnio LIFE plėtojimo arba finansinio instrumento išimtinai aplinkosaugos srityje, kuriame, inter alia, būtų atsižvelgta į LIFE peržiūros rekomendacijas, numatytą taikyti nuo 2007 metų.

2.   Komisijai priėmus tokį pasiūlymą, Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi Sutarties nuostatų, ne vėliau kaip iki 2006 m. gegužės 1 d. priima sprendimą dėl minėto finansinio instrumento įgyvendinimo nuo 2007 m. sausio 1 d.

3.   Stebėsenos ir audito priemonėms po 2006 m. gruodžio 31 d. reikalinga suma finansinėje struktūroje laikoma patvirtinta tik tada, jei ji atitinka naujas 2007 m. prasidedančias finansines perspektyvas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2004 m. rugsėjo 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. NICOLAÏ


(1)  OL C 80, 2004 3 30, p. 57.

(2)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 192, 2000 7 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 788/2004 (OL L 138, 2004 4 30, p. 17).

(4)  OL L 242, 2002 9 10, p. 1.

(5)  OL C 61, 2004 3 10, p. 1.

(6)  Byla C – 378/00, Komisija/Europos Parlamentas ir Taryba, 2003 m. Rink., p. I–937.

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(8)  OL C 172, 1999 6 18, p. 1. Susitarimas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2003/429/EB (OL L 147, 2003 6 14, p. 25).

(9)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.“;

(10)  OL L 242, 2002 9 10, p. 1.“;


Top