EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1558

2004 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1558/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo I priedą

OJ L 283, 2.9.2004, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 115–116 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; netiesiogiai panaikino 32004R1810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1558/oj

2.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1558/2004

2004 m. rugpjūčio 30 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant tęsti derinimo su tarptautiniais standartais, nustatytais Tarptautinės alyvuogių aliejaus tarybos ir Codex Alimentarius, procesą, turėtų būti pakoreguotos 1991 m. liepos 11 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų (2) ir Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros 15 skyriaus 2 papildomoje pastaboje nurodytos tam tikros ribinės vertės.

(2)

Pagal 2001 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1513/2001, iš dalies pakeičiantį Reglamentą Nr. 136/66/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1638/98 dėl pagalbos schemos galiojimo laikotarpio pratęsimo ir alyvuogių aliejaus kokybės strategijos (3), būtina pataisyti Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros 15 skyriaus 2 papildomą pastabą.

(3)

Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitų kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugpjūčio 30 d.

Komisijos vardu

Frederik BOLKESTEIN

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2344/2003 (OL L 346, 2003 12 31, p. 38).

(2)  OL L 248, 1991 9 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1989/2003 (OL L 295, 2003 11 13, p. 57).

(3)  OL L 201, 2001 7 26, p. 4.


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 15 skyriaus 2 papildoma pastaba iš dalies keičiama taip:

2 B papildomos pastabos I dalis iš dalies keičiama taip:

g punktas iš dalies keičiamas taip:

2 papunktis pakeičiamas taip:

„2)

bendras lakiųjų halogenintų tirpiklių kiekis ne didesnis kaip 0,20 mg/kg arba bet kuriam vienam tirpikliui ne didesnis kaip 0,10 mg/kg;“


Top