EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1515

2004 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1515/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2295/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų įgyvendinimo taisykles

OJ L 278, 27.8.2004, p. 7–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 131–145 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 228 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 228 - 235

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007; netiesiogiai panaikino 32007R0557

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1515/oj

27.8.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 278/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1515/2004

2004 m. rugpjūčio 26 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2295/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų įgyvendinimo (1), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį, 7 straipsnio 1 dalies d punktą, 10 straipsnio 3 dalį, 20 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Taikant Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2295/2003 (2) paaiškėjo, kad reikia patikslinti kai kurias minėto reglamento nuostatas.

(2)

Surinkėjai surenka kiaušinius gamybos vietose ir pristato juos į pakavimo centrus ar kitas gamybos įmones, taip pat maisto ir ne maisto pramonės įmones. Reikia patikslinti, į kokias įmones kiaušiniai gali būti pristatomi.

(3)

Kiaušinių kokybės garantija iš dalies priklauso nuo surinkimo ir kiaušinių pristatymo į pakavimo centrus laiko. Ūkio subjektams naudojant įvairius kiaušinių surinkimo ir pristatymo būdus, vienas iš tų būdų neturi būti išskirtas. Taigi reikia patikslinti laiko terminus, naudojamus įvairiais darbo atvejais.

(4)

Bendrijos įstatymuose ūkio subjektai išskiriami pagal tai, koks yra jų vaidmuo tvarkant gyvulinės kilmės produktus, ir nenumatoma, kad įmonės, kurios užsiima tik vežimu ar sandėliavimu – veikla, kuriai nereikalingas temperatūros reguliavimas, turi gauti patvirtinimą. Dėl to reikia numatyti, kad surinkėjai, kurie tik veža kiaušinius iš gamybos vietos į kiaušinius tvarkančią įmonę, užsiregistruotų, reikia patikslinti tvirtinimo taisykles ir numatyti atskirus formalumus tokios kategorijos surinkėjų registracijai.

(5)

Atsižvelgiant į tai, kad nuo kiaušinių padėjimo dienos iki jų pardavimo galutiniam vartotojui kiaušiniai praranda vandens ir svorio, reikia patikslinti, kad bendras grynasis svoris, nurodytas įpakuojant kiaušinius, turi bent jau atitikti bendrą grynąjį svorį parduodant kiaušinius galutiniam vartotojui.

(6)

A klasės kiaušiniai pramonei gali būti pristatomi nerūšiuojant jų pagal svorio kategorijas. Dėl to turi būti reikalaujama, kad ant konteinerių, pristatytų į atitinkamas įmones, būtų uždėta skiriamoji nuoroda „A klasės kiaušiniai“.

(7)

Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 7 ir 10 straipsniuose numatytas kiaušinių ženklinimas ir įpakavimas gali būti atliekamas skirtingomis dienomis. Reikia patikslinti šias datas.

(8)

Siekiant išvengti sukčiavimo naudojant Reglamento (EB) Nr. 2295/2003 8 straipsnio 5 dalyje numatytas išimtines sutartis, reikia palikti valstybėms narėms laisvę nustatant minimalų, ne trumpesnį kaip mėnuo, šių sutarčių galiojimo laiką.

(9)

Siekiant užtikrinti produktų atsekamumą tuo atveju, kai kiaušiniai vežami iš vieno pakavimo centro į kitą, turi būti reikalaujama, kad pirmasis pakavimo centras antspauduotų kiaušinius prieš juos pristatydamas į antrąjį pakavimo centrą.

(10)

Reglamento (EB) Nr. 2295/2003 12 straipsnio 3 dalyje numatytos nuostatos dėl rūšiavimo, įpakavimo ir pristatymo į kitą pakavimo centrą suteikia tam tikros painiavos ir dubliuojasi su minėto reglamento 2 straipsnio nuostatomis. Dėl to reikia jas panaikinti.

(11)

Kad kiaušinių ženklinimas būtų vykdomas tokiomis pačiomis sąlygomis, nepriklausomai nuo vištų laikymo būdo, turi būti numatyta visais atvejais naudoti 2002 m. sausio 30 d. Komisijos direktyvos 2002/4/EB dėl vištas dedekles laikančių įmonių, kurioms taikoma Tarybos direktyva 1999/74/EB (3), registravimo priedo 2.1. punkte pateikiamus kodus.

(12)

Prekybos nesupakuotais kiaušiniais atveju siekiant informuoti vartotoją apie skiriamojo gamintojo numerio ir naudojamų kodų reikšmę, būtina ant didelių įpakavimų arba kitų įpakavimų (pvz., ant dėklų) arba atskirame informaciniame lapelyje pateikti paaiškinimą.

(13)

Siekiant informuoti vartotoją tuo atveju, kai prekiaujama plautais kiaušiniais arba atšaldytais kiaušiniais, būtina paženklinti kiaušinius taip, kad juos būtų galima atskirti nuo kitų A klasės kiaušinių, tuo pačiu reikalaujant, kad jie būtų paženklinti kitomis A klasės kiaušiniams numatytomis nuorodomis.

(14)

Nepaženklinus kiaušinių, skirtų pramonei, galėtų kilti sukčiavimo pavojus – būtų paleidžiamos į prekybą kai kurios kiaušinių, skirtų prekybai mažmenomis, partijos, taip pažeidžiant Bendrijos įstatymus. Reikia numatyti priemones, apribojančias nukrypti leidžiančias nuostatas, taikomas tokiam kiaušinių tiekimui.

(15)

Atsižvelgiant į tarptautinius Bendrijos įsipareigojimus iš trečiųjų šalių importuojami B klasės kiaušiniai neženklinami. Tačiau dėl sukčiavimo pavojaus, būdingo tokiai prekybai vidaus rinkoje, reikia numatyti priežiūros priemones, kurios leistų užtikrinti galutinę produktų paskirties vietą.

(16)

Vykdant importą iš trečiųjų šalių pagal 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (4) 11 straipsnį Bendrijos įstatymai pripažįsta kai kuriose iš šių šalių taikomas taisykles. Dėl to reikia numatyti galimybę ženklinti kiaušinius tiesiogiai atitinkamoje kilmės šalyje tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Bendrijos lygmeniu.

(17)

Siekiant racionalizuoti priemonių, susijusių su informacijos, kurią turi suteikti įvairių kategorijų ūkio subjektai, registravimu, pateikimą, reikia sugrupuoti Reglamento (EB) Nr. 2295/2003 25, 26 ir 27 straipsniuose numatytas prievoles pagal ūkio subjektų kategoriją ir pagal prievolės tipą.

(18)

Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 6 straipsnio 4 dalis numato, kad kai kurie pakavimo centrai gali gauti patvirtinimą dėl kiaušinių plovimo. Dėl to perduodant pakavimo centrų sąrašą jame turi būti ši konkreti papildoma informacija.

(19)

Gamybos sistemoms iki datų, nustatytų 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvos Nr. 1999/74/EB, nustatančios būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus (5), 4 straipsnyje, taikomos kai kurios nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo gamybos sistemoms taikomų minimalių reikalavimų. Tačiau šios nuostatos netaikomos ankstesnių Bendrijos įstatymų numatytoms prievolėms, ypač kai kalbama apie minimalius reikalavimus, pateiktus Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1651/2001 (6) dar nepataisyto 1991 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1274/91, nustatančio išsamias Reglamento Nr. (EEB) 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų įgyvendinimo taisykles (7), II priedo c ir d punktuose.

(20)

Lingvistiniais sumetimais reikia įterpti kai kuriuos graikų kalbos sinonimus, atitinkančius dedeklių vištų auginimo būdams nurodyti naudojamas nuorodas, pateikiamas II priedo 2 grafoje.

(21)

Atitinkamai reikia iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2295/2003.

(22)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2295/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Visi surinkėjai, išskyrus Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 4 straipsnio 1 dalies a punkte numatytus surinkėjus, kiaušinius įmonėms pristato ne vėliau kaip pirmą darbo dieną po jų surinkimo dienos.“

2)

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pakavimo centrai rūšiuoja ir ženklina kiaušinius ne vėliau kaip antrą darbo dieną nuo kiaušinių gavimo. Dar vieną papildomą darbo dieną jie gali pakuoti ir žymėti pakuotes.

Pirmos pastraipos nuostatos netaikomos, jei iš gamintojų gauti kiaušiniai, atlikus ženklinimą pagal 8 straipsnio 6 dalį, pristatomi antram pakavimo centrui, kad būtų surūšiuoti pagal kokybę ir svorį, įpakuoti, o pakuotės paženklintos. Tokiu atveju antram pakavimo centrui pristatoma ne vėliau kaip pirmą darbo dieną nuo jų priėmimo pirmame pakavimo centre. Kiaušiniai rūšiuojami ne vėliau kaip pirmą darbo dieną nuo jų priėmimo antrame pakavimo centre. Dar vieną papildomą darbo dieną antras pakavimo centras gali pakuoti kiaušinius ir žymėti pakuotes.

Kai pirmas pakavimo centras antram pakavimo centrui kiaušinius pristato jau paženklintus ir surūšiuotus pagal kokybę ir svorį, kiaušiniai pakuojami ir pakuotės ženklinamos per vieną darbo dieną nuo jų priėmimo antrame pakavimo centre.

1 straipsnio 4 dalis taikoma antroje ir trečioje pastraipoje numatytiems pristatymams. Trečioje pastraipoje numatytu atveju kiekviename konteineryje turi būti nuoroda apie kiaušinių svorio kategoriją ir kokybės klasę.“

3)

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Tik įmonės ir gamintojai, atitinkantys šio straipsnio 2, 3, ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus, tvirtinami kaip pakavimo centrai, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 5 straipsnyje, arba registruojami kaip surinkėjai.“

4)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Prašymai dėl pakavimo centro patvirtinimo gavimo ar surinkėjo užregistravimo pateikiami valstybės narės, kurios teritorijoje yra surinkėjo ar pakavimo centro patalpos, kompetentingai institucijai.“

b)

2 dalies įvedamasis sakinys pakeičiamas taip:

„Kompetentinga institucija suteikia pakavimo centrui skiriamąjį patvirtinimo numerį, kurio pradžios kodas pateikiamas šioje lentelėje:“

c)

įterpiama tokia 4 dalis:

„4.   Kompetentinga institucija atskirai registruoja įmones, kurios veikia tik kaip surinkėjos, pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečias gyvulinės kilmės maisto produktams taikomas higienos taisykles (8), 4 straipsnio 2 dalies nuostatas.

5)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei skirtingų dydžių A klasės kiaušiniai arba skirtingų dydžių plauti kiaušiniai pakuojami į vieną pakuotę pagal Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 13 straipsnio 3 dalies nuostatas, būtina nurodyti bendrą kiaušinių grynąjį svorį gramais, užrašant nuorodą „skirtingų dydžių kiaušiniai“ ar atitinkamus žodžius.

Nustatant bendrą kiaušinių grynąjį svorį, kaip numatyta pirmoje pastraipoje, reikia atsižvelgti į tai, kad sandėliuojami kiaušiniai praranda svorio; bendras grynasis svoris turi atitikti kiaušinių bendram grynajam svoriui parduodant juos galutiniam vartotojui.“

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jei A klasės kiaušiniai pristatomi pagal Direktyvą Nr. 89/437/EEB patvirtintoms maisto pramonės įmonėms, rūšiuoti juos pagal svorį nėra būtina ir jie tiekiami pagal 1 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus, ant konteinerio uždedant papildomą nuorodą „A klasės kiaušiniai“.“

6)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 7 straipsnyje, 10 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies c punkte numatyti ženklai taikomi ne vėlesnei kaip rūšiavimo ir pakavimo dienai.“

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   A klasės kiaušinių ir kiaušinių, atitinkančių A klasės kiaušiniams taikomus kriterijus bei parduodamų su nuoroda „plauti kiaušiniai“ ar „atšaldyti kiaušiniai“, skiriamiesiems ženklams priskiriama:

a)

skiriamasis A klasės ženklas, t. y. ne mažesnis kaip 12 mm skersmens apskritimas, kurio viduryje ne mažesnio kaip 2 mm aukščio raide ar raidėmis, nurodytomis šio reglamento 7 straipsnio 1 dalyje, antspauduojamas skiriamasis svorio kategorijos ženklas kiaušiniams, parduodamiems kaip A klasės kiaušiniai;

b)

skiriamasis plautų kiaušinių ženklas, t. y. žodis „tvättat“ arba „gewassen“, parašytas ne mažesnio kaip 2 mm aukščio raidėmis, kiaušiniams, parduodamiems su nuoroda „plauti kiaušiniai“ pagal 5 straipsnio 2 dalį;

c)

skiriamasis atšaldytų kiaušinių ženklas, t. y. lygiašonis trikampis ne mažesne kaip 10 mm kraštine su nuoroda „atšaldyti kiaušiniai“ parduodamiems kiaušiniams pagal 5 straipsnio 3 dalį;

d)

skiriamasis gamintojo numeris, žymimas Direktyvoje 2002/4/EB nurodytais ne mažesnio kaip 2 mm aukščio kodais ir raidėmis;

e)

pakavimo centro numeris, žymimas ne mažesnio kaip 2 mm aukščio raidėmis ir skaičiais;

f)

datos, žymimos ne mažesnio kaip 2 mm aukščio raidėmis bei skaičiais ir atitinkančios I priedo reikalavimus, kartu su dienos ir mėnesio nuorodomis, kaip numatyta šio reglamento 9 straipsnyje.“

c)

Panaikinama 4 dalies antra pastraipa.

d)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Jei gamintojas tiekia kiaušinius kitoje valstybėje narėje esančiam pakavimo centrui, ant jų prieš išvežant iš gamybos vietos turi būti pažymėtas skiriamasis gamintojo numeris.

Tačiau jei gamintojas ir pakavimo centras yra pasirašę išimtinių tiekimo teisių suteikimo sutartį dėl šioje valstybėje narėje atliekamų subrangos operacijų, pagal kurią jie privalo atlikti ženklinimą pagal šį straipsnį, valstybė narė, kurios teritorijoje įsikūrusi gamybos įmonė, susijusių asmenų prašymu ir iš anksto susitarusi su valstybe nare, kurios teritorijoje įsikūręs pakavimo centras, gali netaikyti šio reikalavimo. Tokiais atvejais siuntą privalo lydėti susijusių asmenų pasirašytos sutarties kopija. 29 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytos kontrolės institucijos turi būti informuotos apie nurodyto reikalavimo netaikymą.

Valstybės narės nustato minimalią antroje pastraipoje minimą tiekimo sutarties galiojimo trukmę, kuri negali būti trumpesnė nei mėnuo.“

e)

Įterpiama tokia 6 dalis:

„6.   Kai nerūšiuoti kiaušiniai vežami iš vieno pakavimo centro į antrą, prieš išvežant iš pirmo pakavimo centro ant kiaušinių uždedamas skiriamasis gamintojo numeris.“

f)

Įterpiama tokia 7 dalis:

„7.   Kai kiaušiniai pristatomi pramonės įmonėms ir jų ženklinimas nėra būtinas, nes jie skirti perdirbimui, taikant Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, neženklinti leidžiama tik tuomet, jeigu kiaušinius pristato:

su tuo susijęs pramonininkas, surinkus kiaušinius tiesiogiai iš jo pastovių tiekėjų,

pramonininkas, įsipareigojęs panaudoti kiaušinius išimtinai perdirbimui ir prisiėmęs dėl to visą atsakomybę.

Paskutinėje pastraipoje nenumatytais atvejais kiaušiniai ženklinami atsižvelgiant į 3, 4 ir 5 dalis.“

7)

9 straipsnyje įterpiama 5 dalis:

„5.   Atšaldytų kiaušinių, skirtų mažmeninei prekybai Prancūzijos užjūrio departamentuose, minimalus tinkamumo vartoti terminas negali būti ilgesnis nei keturiasdešimt dienų nuo kiaušinių padėjimo dienos.“

8)

11 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje žodis „keturiasdešimt“ pakeičiamas žodžiais „trisdešimt trys“.

9)

12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei kiaušiniai pristatomi pakavimo centrui iš toje pačioje vietovėje esančių nuosavų gamybos padalinių ne konteineriuose, kiaušinius būtina ženklinti padėjimo data jų padėjimo dieną.

Tačiau nedarbo dieną padėtus kiaušinius leidžiama ženklinti pirmosios nedarbo dienos data kitą darbo dieną kartu su tą dieną padėtais kiaušiniais.“

10)

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmoji įtrauka keičiama taip:

„—

Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 7 straipsnyje ir 10 straipsnio 1 dalyje minimas paukščių laikymo būdas, neleidžiama vartoti kitų kodų, išskyrus tuos, kurie nurodomi Direktyvos 2002/4/EB priedo 2.1 punkte, ir kitų terminų, išskyrus tuos, kurie nurodomi šio reglamento II priede, ir tik tuo atveju, kai yra įvykdyti atitinkami III priede išdėstyti reikalavimai,“

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Parduodant nesupakuotus kiaušinius skiriamojo gamintojo numerio reikšmė paaiškinama atskiru pranešimu, o tuo atveju, kai kiaušiniai supakuoti – užrašu ant įpakavimo arba įpakavimo viduje.“

11)

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Iš Norvegijos importuojami A klasės kiaušiniai, išskyrus ekologiškus kiaušinius, taip pat ekologiški kiaušiniai, importuojami pagal Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 11 straipsnį, kilmės šalyje ženklinami skiriamuoju gamintojo numeriu, laikantis šio reglamento 8 straipsnyje išdėstytų sąlygų ir reikalavimų.

2.   A klasės kiaušiniai, importuojami iš kitų, nei šio straipsnio 1 dalyje paminėtoji, trečiųjų šalių, savo kilmės šalyje turi būti aiškiai ir įskaitomai ženklinami kilmės šalies ISO kodu ir nuoroda „ne ES standartai“.“

b)

4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Paukščių laikymo būdas nurodomas ant A klasės kiaušinių, išskyrus iš Norvegijos importuotus ekologiškus kiaušinius, pakuočių ir ant ekologiškų kiaušinių, importuotų pagal Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 11 straipsnį, pakuočių laikantis šio reglamento 13 straipsnyje keliamų sąlygų ir reikalavimų“.

c)

įterpiama tokia 6 dalis:

„6.   Iš trečiųjų šalių importuoti kiaušiniai, išskyrus A klasės kiaušinius, gali būti neženklinami. Tačiau pristatant šiuos kiaušinius pramonės įmonėms atliekamas galutinės jų paskirties vietos patikrinimas perdirbimo tikslais, kaip numato Reglamento (EB) Nr. 2454/93 (9) 296 straipsnyje minima procedūra. Tokiu atveju patikrinimo dokumento T5 skiltyje 104 įrašoma viena iš V priede pateikiamų nuorodų.“

12)

24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„Gamintojai, pakavimo centrai, surinkėjai, žemės ūkio įmonės, didmenininkai ir, jei taikomos 14 straipsnio nuostatos, dedeklių vištų lesalo gamintojai bei tiekėjai tikrinami pagal kompetentingų institucijų nustatytą tvarką remiantis rizikos analize ir atsižvelgus į:

ankstesnių patikrinimų rezultatą,

prekybos kiaušiniais sudėtingumą,

segmentacijos svarbą prekybos ar pakavimo įmonėje,

pagamintus ar įpakuotus kiekius,

esminius pasikeitimus gaminant ir perdirbant kiaušinius ir (ar) prekiaujant jais palyginus su praėjusiais metais“.

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„Visos įmonės tikrinamos reguliariai ir neįspėjus. Gamybos padaliniai ir pakavimo centrai, atliekantys 12 straipsnyje minimą ženklinimą, tikrinami dažniau.“

13)

25 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punkte įvedamieji sakiniai pakeičiami taip:

„b)

informaciją apie dedeklių vištų lesinimo būdą, jei tokios nuorodos yra ant A klasės kiaušinių ir jų pakuočių, išskaidant pagal naudojamą lesinimo būdą:“

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei gamintojas ant kai kurių kiaušinių nurodo kiaušinio padėjimo datą, o ant kitų kiaušinių nenurodo, 1 dalies a punkto trečioje, ketvirtoje ir penktoje įtraukose minima informacija registruojama atskirai.“

14)

26 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos punktai nuo a iki e pakeičiami taip:

„a)

gautų nerūšiuotų kiaušinių kiekį, išskaidytą pagal gamintoją, nurodant gamintojo pavadinimą, adresą ir skiriamąjį numerį bei padėjimo datą ar laikotarpį;

b)

šių kiaušinių kokybės klases ir svorio kategorijas;

c)

iš kitų pakavimo centrų gautų rūšiuotų kiaušinių kiekį, įskaitant šių centrų skiriamuosius numerius, minimalaus galiojimo terminą ir pardavėjo tapatybę;

d)

kitiems pakavimo centrams pristatytų nerūšiuotų kiaušinių kiekį, įskaitant šių centrų skiriamuosius numerius bei padėjimo datą ar laikotarpį;

e)

pristatytų kiaušinių skaičių ir (arba) svorį, išskaidytą pagal kokybę ir svorio kategorijas, pakavimo datą B klasės kiaušiniams arba minimalaus galiojimo terminą A klasės kiaušiniams, išskaidytą pagal plautus kiaušinius ir atšaldytus kiaušinius, o taip pat pagal pirkėją, nurodant jo pavadinimą ir adresą.“

15)

27 straipsnis pakeičiamas taip:

„27 straipsnis

Kitų ūkio subjektų registruojami duomenys

1.   13, 14 ir 15 straipsniuose minimų kiaušinių atveju surinkėjai privalo kaupti tokią informaciją:

a)

surinkimo datos ir kiekiai;

b)

gamintojų pavadinimai, adresai ir skiriamieji numeriai;

c)

pristatymo į atitinkamas pakavimo vietas datos ir kiekiai.

Jie atskirai registruoja, išskaidydami pagal auginimo būdą, lesinimo būdą ir dieną, pakavimo centrams pristatytą kiaušinių kiekį, nurodydami šių centrų skiriamuosius numerius bei padėjimo datą ar laikotarpį.

2.   13, 14 ir 15 straipsniuose minimų kiaušinių atveju didmenininkai (įskaitant tarpininkus, kurie patys netvarko kiaušinių) privalo kaupti tokią informaciją:

a)

pirkimo ir pardavimo datos bei kiekiai;

b)

tiekėjų (pardavėjų) pavadinimai ir adresai.

Be to, didmenininkai, patys tvarkantys tokius kiaušinius, privalo kas savaitę registruoti turimas fizines atsargas.

3.   Surinkėjai ir didmenininkai privalo ne mažiau kaip šešis mėnesius saugoti įrašus, susijusius su pirkimo ir pardavimo operacijomis bei turimomis fizinėmis atsargomis.

Vietoj duomenų apie pirkimo ir pardavimo operacijas registravimo, surinkėjai ir didmenininkai gali saugoti sąskaitų ir važtaraščių bylas su 13, 14 ir 15 straipsniuose nurodytais duomenimis.

4.   Lesalo gamintojai ir tiekėjai privalo registruoti pašaro tiekimą gamintojams, kaip nurodyta 25 straipsnio 1 dalies b punkte, nurodydami tiekiamo pašaro sudėtį.

Jie privalo saugoti šiuos įrašus ne mažiau kaip šešis mėnesius nuo išsiuntimo.

5.   Pagal Direktyvą Nr. 89/437/EEB patvirtintos žemės ūkio įmonės ne mažiau kaip šešis mėnesius, išskaidydamos pagal priėmimo datą, saugo tiekimo žiniaraščius kartu su informacija apie konteinerius ir pakuotes, taip pat apie kiekvienos savaitės kiaušinių atsargas.

6.   Visi šie įrašai ir apskaitos knygos, minimi 25 ir 26 straipsniuose bei šiame straipsnyje, turi būti iškart pateikiami kompetentingajai institucijai jai pareikalavus.“

16)

29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

i)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

pagal 4 straipsnio nuostatas patvirtintų pakavimų centrų sąrašą, nurodydama kiekvieno jų pavadinimą, adresą ir skiriamąjį numerį ir patikslindama, kokie pagal Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 6 straipsnio 4 dalį centrai turi leidimus;“

ii)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

kontrolės metodus, taikomus įgyvendinant šio reglamento 12, 13, 14, 15, 16 ir 24 straipsnių nuostatas;“

iii)

įterpiamas toks g punktas:

„g)

ketinimą taikyti ar netaikyti 8 straipsnio 5 dalyje minimą leidžiančią nukrypti nuostatą ir kartu, reikalui esant, taikytinas priemones minėtai nuostatai įgyvendinti.“

b)

3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 1 d. Komisijai elektroniniu būdu būtina pranešti apie bet kokius šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąrašų, kontrolės metodų ar techninių priemonių pakeitimus.“

17)

Pirmoje III priedo 1 dalies a ir b punktų pastraipoje yra panaikinama tokia sakinio dalis: „nuo Tarybos direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnyje nustatytų datų“.

18)

Antroje II priedo grafoje įterpiami tokie graikiški terminai:

„α)

ή αυγά στρωμνής

β)

ή στρωμνής“.

19)

III priedo 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.

Iki 2006 m. gruodžio 31 d. Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir šio priedo 1 punkte nurodyti reikalavimai netaikomi gamybos sistemoms, sukurtoms, pertvarkytoms ar pirmą kartą panaudotoms iki 2002 m. sausio 1 d., ir kurios dar nepriderintos prie šios direktyvos nuostatų pagal jos 4 straipsnio 2 dalį.

Tokiu atveju, nepažeidžiant leidžiančių nukrypti nuostatų, kurias valstybės narės pagal minėtos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies 4 punktą gali taikyti paukščių skaičiaus užimtame plote klausimu, atitinkami įrenginiai turi atitikti tokius minimalius reikalavimus:

a)

paukštynuose, kuriuose vištos dedeklės gali laisvai judėti tarp įvairių pastato vidaus įrenginių:

vištidėse įrengtos pakankamai ilgos laktos, kad kiekvienai vištai būtų skirta bent 15 centimetrų ploto,

1 m2 vištoms prieinamo žemės ploto vištų neturi būti daugiau nei 25;

b)

paukštynuose, kuriuose vištos negali laisvai judėti tarp įvairių pastato vidaus įrenginių:

1 m2 vištoms prieinamo žemės ploto vištų neturi būti daugiau nei 7,

bent trečdalis to ploto padengtas pakratais: šiaudais, skiedromis, smėliu arba durpėmis,

pakankama vištoms prieinamo žemės ploto dalis skirta paukščių išmatų surinkimui;

c)

paukštynuose, kuriuose dedeklėms vištoms prieinami aptvarai po atviru dangumi:

pastatų vidus atitinka a ir b punktuose išdėstytas sąlygas,

vištoms sudarytos sąlygos visą dieną būti aptvaruose po atviru dangumi, išskyrus atvejus, kai veterinarijos institucijos nustato laikinus apribojimus,

vištoms prieinami aptvarai po atviru dangumi daugiausia apsodinti augalais ir nenaudojami kitais tikslais, išskyrus sodams, miškingoms vietovėms ir naminių gyvulių ganykloms, jeigu pastarąsias leidžia kompetentingos institucijos,

aptvarų plotas turi būti pritaikytas prie laikomų vištų skaičiaus taip, kad viename hektare vištoms prieinamo žemės ploto visą laiką būtų ne daugiau kaip 2 500 vištų arba vienai vištai tektų 4 m2 ploto; tačiau jei vienai vištai tenka bent 10 m2 ploto ir jei vykdoma rotacija, o vištos visą pulko gyvavimo laiką tolygiai naudojasi žemės plotu, būtina užtikrinti, kad vienai vištai visą laiką tektų bent 2,5 m2 naudojamo aptvaro,

aptvarų po atviru dangumi ribos yra ne toliau kaip 150 m spinduliu nuo artimiausios pastate landos; atstumas iki artimiausios landos gali būti ir 350 m, jeigu pagal nurodytą nuostatą yra įrengta pakankamai pastogių ir girdyklų, kurios tolygiai išdėstytos visame aptvare, o viename hektare yra mažiausiai keturios pastogės.

3.

Mažiau nei 350 dedeklių vištų turinčioms arba veislines dedekles vištas auginančioms įmonėms valstybės narės gali patvirtinti nuo šio priedo 1 punkto a ir b papunkčių nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias su įsipareigojimais, nurodytais Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 d punkte, 1 e punkte (po atviru dangumi auginamoms vištoms), taip pat minėtos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies 3 a punkto i papunktyje ir b punkto i papunktyje.“

20)

Įterpiamas toks V priedas:

„V PRIEDAS

16 straipsnio 6 dalyje minimos nuorodos

—   ispaniškai: huevos destinados exclusivamente a la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 2295/2003.

—   čekiškai: vejce určená výhradně ke zpracování v souladu s čl. 16, odst. 6 Nařízení (ES) č. 2295/2003.

—   daniškai: æg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2295/2003.

—   vokiškai: Eier ausschließlich bestimmt zur Verarbeitung gemäß Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 2295/2003.

—   estiškai: eranditult ümbertöötlemisele kuuluvad munad, vastavalt määruse (EÜ) nr 2295/2003 artikli 16 lõikele 6.

—   graikiškai: αυγά που προορίζονται αποκλειστικά για την μεταποίησή τους σε υποπροϊόντα των αυγών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2295/2003.

—   angliškai: eggs intended exclusively for processing in accordance with Article 16(6) of Regulation (EC) No 2295/2003.

—   prancūziškai: œufs destinés exclusivement à la transformation, conformément à l’article 16, paragraphe 6 du règlement (CE) no 2295/2003.

—   itališkai: uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2295/2003.

—   latviškai: olas, kas paredzētas tikai pārstrādei, saskaņā ar regulas (EK) Nr. 2295/2003 16. panta 6. punktu.

—   lietuviškai: tik perdirbti skirti kiaušiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 2295/2003 16 straipsnio 6 dalies reikalavimus.

—   vengriškai: A 2295/2003/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdésének megfelelően kizárólag feldolgozásra szánt tojás.

—   maltiečių kalba: bajd destinat esklussivament għall-konverżjoni, f’konformità ma’ l-Artikolu 16, Paragrafu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2295/2003.

—   olandiškai: eieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2295/2003.

—   lenkiškai: jaja przeznaczone wyłącznie dla przetwórstwa, zgodnie z artykułem 16, paragraf 6 rozporządzenia (WE) nr 2295/2003.

—   portugališkai: ovos destinados exclusivamente à transformação, em conformidade com o n.o 6 do artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 2295/2003.

—   slovakiškai: vajcia určené výhradne na spracovanie podľa článku 16, odsek 6 nariadenia (ES) č. 2295/2003.

—   slovėniškai: jajca namenjena izključno predelavi, v skladu s 6. odstavkom 16. čelna uredbe (CE) št. 2295/2003.

—   suomiškai: Yksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 2295/2003 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

—   švediškai: Ägg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 16.6 i förordning (EG) nr 2295/2003.“

21)

V priedas tampa VI priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugpjūčio 26 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 173, 1990 7 6, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2052/2003 (OL L 305, 2003 11 22, p. 1).

(2)  OL L 340, 2003 12 24, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 818/2004 (OL L 153, 2004 4 30, p. 84).

(3)  OL L 30, 2002 1 31, p. 44. Direktyva su daliniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(4)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 746/2004 (OL L 122, 2004 4 26, p. 10).

(5)  OL L 203, 1999 8 3, p. 53. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(6)  OL L 220, 2001 8 15, p. 5.

(7)  OL L 121, 1991 5 16, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 326/2003 (OL L 47, 2003 2 21, p. 31).

(8)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(9)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1335/2003 (OL L 187, 2003 7 26, p. 16).


Top