EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1421

2004 m. liepos 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1421/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2792/1999, nustatantį išsamias Bendrijos struktūrinės paramos žuvininkystės sektoriui taisykles ir tvarką

OJ L 260, 6.8.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; netiesiogiai panaikino 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1421/oj

6.8.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1421/2004

2004 m. liepos 19 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2792/1999, nustatantį išsamias Bendrijos struktūrinės paramos žuvininkystės sektoriui taisykles ir tvarką

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 ir 37 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) 2792/1999 (2) pateikiamos nuostatos dėl vandenyje esančių išteklių apsaugos ir plėtros bei dėl Bendrijos akvakultūros sektoriaus vystymo.

(2)

Bendrijos teisės aktuose nustatyta, kad taikant atkūrimo planą laivų atidavimui į metalo laužą gali būti suteikta papildoma parama. Tokiu atveju arba kai Komisijos ar valstybių narių patvirtintos nepaprastosios priemonės gali sukelti panašius padarinius, turėtų taip pat būti teikiama didesnė pagalba įgulų nariams, dėl plano arba priemonių priverstiems nutraukti žvejybą. Tas pats turėtų būti taikoma įgulų nariams, dėl atkūrimo plano arba nepaprastųjų priemonių patvirtinimo praradusiems savo darbą neatidavus laivo į metalo laužą.

(3)

2002 m. rugsėjo 19 d. Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai komunikatą dėl Europos akvakultūros darnaus vystymo strategijos. Siekiant įgyvendinti strategiją, reikia iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2792/1999.

(4)

Vandenyje esančių išteklių apsauga ir plėtra apima ne tik išimtinai jūroje, bet ir vidaus vandenyse, o ypač anadrominių ir katadrominių rūšių atžvilgiu taikomas priemones. Šiuo atžvilgiu yra ypač svarbu atkurti migracijos kelius ir neršto rajonus.

(5)

Neturėtų būti skatinamas joks produkcijos padidėjimas, viršijantis galimą paklausos raidą. Turi būti įgyvendinamos geresnės prekybos strategijos, tačiau dažnai trūksta patikimų statistinių duomenų apie žuvies vartojimą, taip pat ir rinkų bei prekybos akvakultūros produktais ekonominės analizės duomenų.

(6)

Viena iš svarbiausių grėsmių vėžiagyvių auginimo Europoje ateičiai yra kenksmingų dumblių suklestėjimas. Kartais dumblių žydėjimas gali tęstis nepaprastai ilgai arba vykti intensyvaus pardavimo metu, ir tokiais atvejais kompensacijų suteikimas nukentėjusiems vėžiagyvių augintojams gali būti pateisinamas, išskyrus atvejus, kai reiškinys pasikartoja.

(7)

Dėl akvakultūros labai svarbu plėsti žinias apie šią pramonės sritį apimant visus auginimo aspektus. Šiam tikslui pasiekti skiriama nepakankamai lėšų, todėl svarbu toliau skatinti taikomuosius tyrimus bei technologijų plėtrą akvakultūroje, gausinant didesnes valstybinio finansavimo galimybes bei skatinant privačią iniciatyvą šioje srityje.

(8)

Akvakultūros įmonės turėtų būti skatinamos gerinti savo aplinkosaugos veiksmingumą ir pačios imtis iniciatyvos viršyti minimalius teisinius aplinkos apsaugos reikalavimus.

(9)

Tam, kad ir būtų gaunama viešoji parama aptarnaujantiems laivams, naudojamiems akvakultūroje, būtina aiškiai atskirti šiuos laivus nuo žvejybos laivų, nurodytų 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (3), kadangi kai kurie žvejybos laivai gali būti išimtinai naudojami akvakultūroje, bet galėtų būti vėl naudojami žuvininkystėje.

(10)

Siekiant paskatinti nuolat mažinti žvejybos pastangas, kai Taryba priima atkūrimo planą arba Komisija ar valstybės narės patvirtina nepaprastąsias priemones, neturėtų būti reikalaujama grąžinti paramą, kurią pagal tokį planą ar priemones laivai buvo gavę anksčiau.

(11)

Jeigu įgyvendinant atkūrimo planą reikalinga laive pakeisti žvejybos įrangą, pirmą kartą keičiant įrangą išlaidas galima laikyti remtinomis.

(12)

Siekiant sumažinti atvejų skaičių, kai atsitiktinai banginiai sugaunami ir nužudomi, gali būti reikalaujama Bendrijos laivuose naudoti akustinio atbaidymo prietaisus tam tikrose žūklėse. Vykdant šį įsipareigojimą, išlaidos yra padengiamos iš laivo modernizavimui suteiktos paramos.

(13)

XX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje prasidėjusi valdžios institucijų teigiama intervencija į akvakultūrą paskatino produkcijos augimą, bet dabartiniu metu situacija pasikeitė ir kai kurioms šakoms gresia perprodukcija. Todėl turėtų būti nustatyti nauji Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento programose numatytų akvakultūros priemonių prioritetai ir kai kuriais atvejais sumažintas pagalbos dydis.

(14)

Kai kurios žuvininkystės formos gali turėti palankų poveikį aplinkai, nes jomis tokiu būdu ekonominė veikla suderinama su šlapžemių apsauga ar plėtra. Tokiomis aplinkybėmis suteikta didesnė valstybinė parama yra pateisinama.

(15)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2792/1999 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2792/1999 iš dalies keičiamas taip:

1)

10 straipsnio 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

aprūpinimo įranga ir modernizavimo išlaidoms neteikiama pagalba penkerius metus po to, kai buvo suteikta viešoji parama atitinkamo laivo statybai, išskyrus laivų stebėjimo sistemų įrangą ar akustinio atbaidymo prietaisus;“.

2)

12 straipsnio 3 dalyje pridedamas šis punktas:

„e)

tais atvejais, kai Taryba priima atkūrimo planą arba kai Komisija ar viena arba kelios valstybės narės priima specialiąsias priemones, b ir c punktuose nurodytos pagalbos maksimalios sumos gali būti padidintos 20 %. Be to, netaikomas b punkte nurodytas reikalavimas laivui, kuriame dirbo įgulos nariai, nutraukti savo veiklą visam laikui.“

3)

12 straipsnio 4 dalyje c punktas pakeičiamas taip:

„c)

kad 3 dalies b arba e punktuose minėta kompensacija būtų grąžinta pro rata temporis, kai jos gavėjas vėl imasi žvejo darbo nepraėjus vieneriems metams nuo to laiko, kai gavo kompensaciją;“.

4)

13 straipsnio 1 dalyje a punktas pakeičiamas taip:

„a)

darbus, skirtus vandenyje esančių išteklių apsaugai ir plėtrai, įskaitant gėlojo vandens išteklių apsaugą ir plėtrą, išskyrus išteklių atstatymą;“.

5)

15 straipsnio 3 dalyje n punktas pakeičiamas taip:

„n)

žinių ir skaidrumo didinimu gamyboje ir rinkoje, įskaitant statistinę informaciją bei ekonominę analizę.“

6)

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„1a)   Valstybės narės gali suteikti vėžiagyvių augintojams finansinę kompensaciją, jei vėžiagyviams užsikrėtus nuo gausėjančio toksiškas medžiagas gaminančio planktono ar nuo jūrų biotoksino turinčio planktono augintojai yra priversti, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, sustabdyti žvejybą daugiau nei keturiems mėnesiams iš eilės arba jei nuostoliai, patirti sustabdžius žvejybą didžiausių pardavimų laikotarpiu, viršija 35 % atitinkamos įmonės metinės apyvartos, apskaičiuotos išvedant pastarųjų trijų metų tos įmonės apyvartos vidurkį. Kompensacija gali būti suteikiama sustabdžius žvejybą ne daugiau kaip šešiems mėnesiams per visą laiką nuo 2004 m. liepos 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1421/2004, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2792/1999, nustatantį išsamias Bendrijos struktūrinės paramos žuvininkystės sektoriui taisykles ir tvarką (4), įsigaliojimo iki 2006 m. pabaigos.

(4)  OL L 260, 2004 8 6, p. 1.“;"

b)

3 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Finansinis ŽOFI įnašas į šio straipsnio 1, 1a ir 2 dalyse nurodytas priemones vienai valstybei narei per visą laikotarpį nuo 2000 m. iki 2006 m. negali viršyti didesniosios iš šių dviejų ribinių sumų: 1 mln. eurų arba 4 % sektoriui atitinkamoje valstybėje narėje skirtos Bendrijos finansinės paramos.“;

c)

3 dalyje pridedama ši pastraipa:

„Kai Taryba priima atkūrimo planą arba kai Komisija ar viena arba keletas valstybių narių patvirtina nepaprastąsias priemones, 10 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktis netaikomas.“;

d)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Už pasikartojantį sezoninį žvejybos ir akvakultūrinės veiklos sustabdymą kompensacija pagal 1, 1a, 2 ir 3 dalių nuostatas nemokama.“

7)

17 straipsnio 2 dalyje pridedama ši pastraipa:

„Nedidelio masto taikomųjų tyrimų iniciatyvos, kurių bendra išlaidų suma neviršija 150 000 eurų, o trukmė – trejų metų, ir kurias vykdo ekonominės veiklos vykdytojas, mokslo ar technikos įstaiga, atstovaujamoji profesinė organizacija ar kita kompetentinga įstaiga, gali būti pripažįstamos bandomaisiais projektais, jei jos prisideda prie akvakultūros pramonės Bendrijoje tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimo.“

8)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1.4 poskyrio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

laivai privalo būti registruoti Bendrijos žvejybos laivų rejestre mažiausiai penkerius metus, tai netaikoma laivų stebėjimo sistemų įrangai ar akustinio atbaidymo prietaisams. Laivo charakteristikų pakeitimai turi būti pranešami šiam registrui ir laivai, atlikus jų modernizavimą, turi būti matuojami pagal Bendrijos nuostatas.“;

b)

III priede 1.4 poskyrio b punktas iš dalies keičiamas taip:

iii papunktis iš dalies keičiamas taip:

„iii)

darbo ir saugos sąlygų gerinimu, ir (arba)“,

pridedamas šis papunktis:

„iv)

akustinio atbaidymo prietaisų pirkimu, numatytu 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 812/2004, nustatančiu tam tikras priemones dėl atsitiktinių banginių pagavimų žvejojimo metu (5).

paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Nepažeidžiant 16 straipsnio 2 dalies, išlaidos žvejybos įrangos keitimui nelaikomos remtinomis išlaidomis, išskyrus tuos atvejus, kai laivas, kuriam taikomas atkūrimo planas, turi nutraukti atitinkamą žvejybą bei pradėti žvejoti kitos rūšies žuvį su kitokia žvejybos įranga. Šiuo atveju Komisija gali nuspręsti, kad išlaidos pirmajam žvejybos įrangos pakeitimui dėl atkūrimo plano taikymo gerokai sumažėjus žvejybos galimybėms gali būti laikomos remtinomis išlaidomis.“;

c)

2.1 poskyrio pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

„ŽOFI kompensuojant išlaidas, parama gali būti skiriama stacionariems ar kilnojamiems įrenginiams, skirtiems vandenyje esančių išteklių apsaugai ir plėtrai, įrengti, upėms ir ežerams, įskaitant neršto rajonus, atkurti ir migruojančių rūšių migracijai prieš srovę ir pasroviui palengvinti, bei moksliniam projektų stebėjimui.“;

d)

2.2 poskyris pakeičiamas taip:

„2.2.   Akvakultūra:

a)

šiame reglamente:

akvakultūra – vandenyje esančių organizmų auginimas arba kultivavimas taikant metodus, skirtus jų produkcijai padidinti virš natūralių gamtos pajėgumų; organizmai lieka fizinio ar juridinio asmens nuosavybė per visą auginimo arba kultivavimo laiką iki pat išgaudymo ir jo metu;

b)

intensyvios žuvininkystės projektų vykdytojai kartu su savo paraiška viešajai pagalbai gauti valdymo institucijai atsiunčia 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (6) IV priede numatytą informaciją. Valdymo institucija sprendžia, ar projektą reikia pateikti įvertinimui, vadovaujantis tos direktyvos 5–10 straipsniais. Jei viešoji pagalba suteikiama, informacijos apie poveikį aplinkai rinkimo ir bet kurių vertinimų išlaidoms gali būti skiriama parama iš ŽOFI;

c)

pirminės išlaidos, kurias patyrė akvakultūros įmonės, prisijungdamos prie 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) (7) nustatytų aplinkosaugos vadybos ir audito sistemų, taip pat investicijos į vandens cirkuliacijos įrengimo ar pagerinimo darbus akvakultūros įmonėse ir į darbus aptarnaujančiuose laivuose, gali būti kompensuojamos;

d)

žvejybos laivai, kurių apibrėžimas pateikiamas 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (8) 3 straipsnio c punkte, nebus laikomi aptarnaujančiais laivais net jeigu jie naudojami išimtinai akvakultūros sektoriuje;

e)

pirmenybė teikiama šioms su akvakultūra susijusioms ŽOFI programų priemonėms:

i)

metodų, žymiai sumažinančių poveikį aplinkai, plėtra;

ii)

tradicinės akvakultūrinės veiklos, kuri yra svarbi konkrečių regionų socialinės ir aplinkos sanklodos palaikymui, gerinimas;

iii)

esamų įmonių modernizavimas;

iv)

priemonės, skirtos akvakultūrai puoselėti, pagal šio reglamento 14 ir 15 straipsnius;

v)

auginamų rūšių paįvairinimas;

f)

nukrypstant nuo IV priedo 2 skyriuje pateiktos 3 lentelės 3 grupės stulpelyje nurodytų dydžių ir nepažeidžiant atokiausiems regionams numatytų įmokų dydžių, taikomi tokie įmokų dydžiai:

i)

investuojant į metodus, žymiai sumažinančius poveikį aplinkai, arba į žuvininkystės projektus, darančius palankų poveikį aplinkai, privačių gavėjų (C) įmokos turi siekti mažiausiai 30 % remtinų išlaidų 1 tikslo regionuose ir mažiausiai 50 % – kitose srityse. Palankaus poveikio aplinkai įvertinimą atlieka vykdytojas, o patikrina valdymo institucija. Jei viešoji pagalba suteikiama, įvertinimo išlaidoms gali būti skiriama parama iš ŽOFI;

ii)

investuojant į naujų intensyvios žuvininkystės ūkių statybą, neįtrauktą į e punkte išvardytų priemonių, kurioms teikiama pirmenybė, sąrašą, privačių gavėjų (C) įmokos turi siekti mažiausiai 50 % remtinų išlaidų 1 tikslo regionuose ir mažiausiai 70 % – kitose srityse.

(6)  OL L 175, 1985 7 5, p. 40. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25, p. 17)."

(7)  OL L 114, 2001 4 24, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu."

(8)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.“"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  Nuomonė pateikta 2004 m. balandžio 1 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 337, 1999 12 30, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 639/2004 (OL L 102, 2004 4 7, p. 9).

(3)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.


Top