EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0872

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 872/2004 dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai

OJ L 162, 30.4.2004, p. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 7 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; panaikino 32015R1776 . Latest consolidated version: 06/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/872/oj

32004R0872



Oficialusis leidinys L 162 , 30/04/2004 p. 0032 - 0037


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 872/2004

2004 m. balandžio 29 d.

dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos bendrąją poziciją 2004/487/BUSP dėl buvusio Liberijos Prezidento Charles Taylor ir su juo susijusių asmenų bei subjektų lėšų užšaldymo [1],

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) 2004 m. vasario 10 d., Jungtinių Tautų Saugumo tarybai priėmus JTSTR 1521 (2003), nustatančią pataisytas priemones dėl Liberijos, kad būtų atsižvelgta į padėties Liberijoje evoliuciją, o svarbiausia buvusio Prezidento Charles Taylor išvykimą, ir 2004 m. vasario 10 d. priimtą Tarybos bendrąją poziciją 2004/137/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai [2], Taryba priėmė Reglamentą 234/2004, nustatantį ribojančias priemones Liberijai [3].

(2) 2004 m. kovo 12 d. JTSTR 1532 (2004) numatyta, kad buvusiam Liberijos Prezidentui Charles Taylor, Jewell Howard Taylor ir Chrles Taylor jaun., kitiems artimiems šeimos nariams, jo buvusiems vyresniesiems pareigūnams ir kitiems artimiems sąjungininkams bei bendrininkams, nurodytiems Saugumo tarybos komiteto, pagal JTSTR 1521 (2003) 21 dalį nustatytos priklausančios lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti užšaldyti.

(3) Buvusio Liberijos Prezidento Charles Taylor ir kitų asmenų veiksmai ir politika, o svarbiausia jų išeikvoti ir išvežti iš Liberijos jai priklausantys ištekliai, paslėptos Liberijos lėšos ir turtas, pakenkė Liberijos perėjimui prie demokratijos ir sklandžiai politinių, administracinių bei ekonomikos institucijų ir išteklių plėtrai.

(4) Atsižvelgiant į neteisėtai pasisavintų lėšų ir turto pervedimo į užsienį neigiamą poveikį Liberijai bei Charles Taylor ir jo sąjungininkų tokių neteisėtai pasisavintų lėšų naudojimą, kuris kenkia taikai ir stabilumui Liberijoje bei tame regione, Charles Taylor ir jo sąjungininkų lėšas užšaldyti būtina.

(5) Bendrojoje pozicijoje 2004/487/BUSP yra numatytas buvusio Liberijos Prezidento Charles Taylor ir jo artimų šeimos narių, jo buvusių vyresniųjų pareigūnų, kitų artimų sąjungininkų ir bendrininkų lėšų ir ekonominių išteklių užšaldymo įgyvendinimas.

(6) Šios priemonės priklauso Sutarties taikymo sričiai ir dėl to, kad būtų išvengta bet kokio konkurencijos iškraipymo, būtini Bendrijos teisės aktai joms įgyvendinti tiek, kiek tai susiję su Bendrija. Šiame reglamente turėtų būti laikoma, kad Bendrijos teritorija Sutartyje nurodytomis sąlygomis apima visas valstybių narių, kurioms yra taikoma Sutartis, teritorijas.

(7) Bendrojoje pozicijoje 2004/487/BUSP taip pat numatyta, kad gali būti suteiktos tam tikros reikalavimo dėl užšaldymo išimtys humanitariniais tikslais arba turto sulaikymo teisei arba teismo sprendimams, priimtiems iki JTSTR 1532 (2004) datos, įgyvendinti.

(8) JT Saugumo taryba pareiškė ketinimą apsvarstyti, ar perduoti Liberijos Vyriausybei pagal JTSTR 1532 (2004) užšaldytas lėšas ir ekonominius išteklius ir kaip tai padaryti, kai Vyriausybė nustatys skaidrią apskaitos ir audito tvarką, užtikrinančią, kad valdžios sektoriaus pajamos būtų patikimai naudojamos Liberijos liaudies labui.

(9) Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis Reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojami tokie apibrėžimai:

1. "Sankcijų komitetas": Jungtinių Tautų Saugumo tarybos komitetas, įsteigtas pagal JTSTR 1521 (2003) 21 dalį;

2. "lėšos" – finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant, tačiau ne tik:

a) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, tratas, piniginius pavedimus ir visas kitas mokėjimo priemones;

b) indėlius finansų įstaigose ar laikomus pas kitus subjektus, likučius sąskaitose, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

c) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos priemones, tarp jų vertybinius popierius ir akcijas, vertybinius popierius atstovaujančius pažymėjimus, obligacijas, vekselius, varantus, skolinius įsipareigojimus ir išvestinių finansinių priemonių sutartis;

d) palūkanas, dividendus ar kitas pajamas už turtą ar vertę, priskaičiuotą už turtą arba gaunamą už jį;

e) kreditą, tarpusavio reikalavimų įskaitymo teisę, garantijas, sutarties įvykdymo garantijas ar kitus finansinius įsipareigojimus;

f) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sutartis;

g) dokumentus, patvirtinančius dalyvavimą lėšose ar finansiniuose ištekliuose;

h) visas kitas eksportą finansuojančias priemones;

3. "lėšų užšaldymas" – tai bet kokio lėšų judėjimo, perdavimo, pakeitimo, naudojimo, galimybės pasinaudoti ar jų tvarkymo tokiu būdu, kad pasikeistų jų dydis, suma, buvimo vieta, nuosavybės teisė, valdymas, pobūdis, paskirtis, ar atsirastų kiti pakeitimai, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą, prevencija;

4. "ekonominiai ištekliai" – bet kurios rūšies materialusis ir nematerialusis, kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti;

5. "ekonominių išteklių užšaldymas" – jų naudojimo lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant, tačiau ne tik, jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą, prevencija.

2 straipsnis

1. Visos tiesiogiai ar netiesiogiai buvusiam Liberijos Prezidentui Charles Taylor, Jewell Howard ir Charles Taylor jaun., bei Sankcijų komiteto šiems nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims ir subjektams:

a) visiems kitiems artimiems buvusio Liberijos Prezidento Charles Taylor šeimos nariams;

b) buvusio Taylor režimo vyresniesiems pareigūnams bei kitiems artimiems sąjungininkams ir bendrininkams;

c) juridiniams asmenims, organams ar subjektams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai priklausė pirmiau minėtiems asmenims ar buvo jų kontroliuojami;

d) visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie veikia pirmiau nurodytų asmenų vardu arba jų nurodymu, priklausančios lėšos ir ekonominiai ištekliai, arba kurie yra jų tiesiogiai valdomi, turi būti užšaldomi.

2. Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduodami naudotis I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organams, ar jų naudai.

3. Sąmoningas ir apgalvotas dalyvavimas veikloje, kurios tikslas ar poveikis yra tiesiogiai ar netiesiogiai apeiti 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones, yra draudžiamas.

3 straipsnis

1. Nukrypstant nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti "išlaisvinti" tam tikras užšaldytas lėšas arba ekonominius išteklius arba leisti jais naudotis, jeigu kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) reikalingi pagrindinėms išlaidoms apmokėti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti tik apmokėti pagrįstus honorarus ir kompensuoti padarytas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų suteikimu;

c) skirti tik apmokėti komisinius arba aptarnavimo mokesčius už kasdienį užšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą,

jeigu ji pranešė Sankcijų komitetui, kad ketina leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais ir per dvi darbo dienas nuo tokio pranešimo dienos negavo neigiamo Sankcijų komiteto sprendimo.

2. Nukrypstant nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti "išlaisvinti" tam tikras užšaldytas lėšas ar ekonominius išteklius arba atiduoti naudotis tam tikromis užšaldytomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, jeigu kompetentinga institucija nutarė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini ypatingosioms išlaidoms apmokėti, ir jeigu kompetentinga institucija pranešė Sankcijų komitetui sprendimą, o Komitetas tą sprendimą patvirtino.

4 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti "išlaisvinti" tam tikras užšaldytas lėšas ar ekonominius išteklius, jeigu įvykdytos šios sąlygos:

a) lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teisminio, administracinio ar arbitražo sprendimo, parengto iki 2004 m. kovo 12 d., arba teisminio, administracinio arba arbitražo sprendimo, paskelbto iki tos datos, dalykas;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik patenkinti reikalavimus, garantuotus tokia turto sulaikymo teise, arba tokiame sprendime yra pripažinti teisėtais, neperžengiant įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises, nustatytų ribų;

c) turto sulaikymo teisė arba teismo sprendimas nėra skirtas Sankcijų komiteto nustatytam ir I priede nurodytam asmeniui, subjektui ar organui;

d) pripažįstant, kad turto sulaikymo teisė arba teismo sprendimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

e) kompetentinga institucija pranešė Sankcijų komitetui apie turto sulaikymo teisę arba teismo sprendimą.

5 straipsnis

Atitinkama kompetentinga institucija informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją apie visus pagal 3 ir 4 straipsnius suteiktus leidimus.

6 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis netaikoma užšaldytų sąskaitų papildymui, gaunamam iš:

a) palūkanų arba kitų pajamų, gaunamų iš šių sąskaitų; arba

b) mokėjimų pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba prisiimtus iki tos datos, nuo kurios šioms sąskaitoms pradedamas taikyti šis reglamentas,

jeigu tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai yra užšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

7 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis netrukdo finansų įstaigoms, gaunančioms trečiųjų šalių pervestas lėšas į išvardytų asmenų ar subjektų sąskaitą, kredituoti užšaldytų sąskaitų, jeigu tokias sąskaitas papildančios lėšos taip pat bus užšaldytos. Finansų įstaiga nedelsdama informuoja kompetentingas institucijas apie tokius sandorius.

8 straipsnis

1. Nepažeisdami taikomų taisyklių dėl atskaitomybės, slaptumo ir profesinės paslapties bei Sutarties 284 straipsnio nuostatų, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organai:

a) nedelsdami pateikia II priede išvardytoms valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms jų būstinės ar kurio nors filialo vietoje, o taip pat Komisijai tiesiogiai ar per šias kompetentingas institucijas visą tokią informaciją, kaip antai pagal 2 straipsnį užšaldytos sąskaitos ir sumos, kuri padeda lengviau laikytis šio reglamento.

b) visais atvejais patvirtinant šią informaciją bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis.

2. Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija yra pateikiama suinteresuotų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

3. Pagal šį straipsnį pateikta ar gauta visa informacija naudojama tik tam tikslui, dėl kurio ji buvo pateikta ar gauta.

9 straipsnis

Nė vienas fizinis ar juridinis asmuo ar šį reglamentą įgyvendinantis subjektas ar jo direktorius ar darbuotojai nėra atsakingi už lėšų ir ekonominių išteklių sąžiningai atliktą užšaldymą arba atsisakymą atiduoti naudoti lėšas ar ekonominius išteklius remiantis tuo, kad toks veiksmas atitinka šio reglamento nuostatas, nebent įrodyta, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo užšaldyti dėl neatsargumo.

10 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos praneša viena kitai apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir pateikia viena kitai visą kitą turimą, su šiuo reglamentu susijusią informaciją, ypač informaciją apie pažeidimų ir taikymo problemas bei nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

11 straipsnis

Komisija įgaliojama:

a) iš dalies keisti I priedą remiantis arba Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, arba Sankcijų komiteto sprendimu, ir

b) iš dalies keisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

12 straipsnis

Valstybės narės nustato sankcijų taisykles, taikytinas už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti efektyvios, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles po šio reglamento įsigaliojimo ir apie visus paskesnius jo pakeitimus.

13 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) orlaiviuose ar laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;

c) bet kuriam Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų esančiam asmeniui, kuris yra valstybės narės pilietis;

d) visiems juridiniams asmenims, grupėms ar subjektams, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e) visiems juridiniams asmenims, grupėms ir subjektams, užsiimantiems verslu Bendrijoje.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. balandžio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. McDowell

[1] Žr. šio Oficialiojo leidinio 116 puslapį.

[2] OL L 40, 2004 2 12, p. 35.

[3] OL L 40, 2004 2 12, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, organų ar subjektų sąrašas

Vardas, pavardė | Gimimo data | Gimimo vieta | Kiti |

Charles Ghankay Taylor, vyresnysis, buvęs Liberijos Prezidentas | 1947 9 1 | Liberija | |

Jewell Howard Taylor, buvusio Prezidento Taylor žmona | 1963 1 17 | Liberija | |

Charles Taylor jaunesnysis, buvusio Prezidento Taylor sūnus | | Liberija | |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

3, 4, 5, 7 ir 10 straipsniuose nurodytų kompetentingų institucijų sąrašas

BELGIJA

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

faks. 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANIJA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK - 2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

faks. (45) 35 46 60 01

VOKIETIJA

Dėl lėšų užšaldymo:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D - 80281 München

Tel. (49–89) 2889 3800

faks. (49–89) 350163 3800

Dėl prekių:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29–35

D-65760 ESCHBORN

Tel. (49–61) 969 08–0

faks. (49–61) 969 08–800

GRAIKIJA

A. Lėšų užšaldymas:

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens.- Greece

Tel. + 30 210 3332786

faks. + 30 210 3332810

A. Α. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B. Importo-eksporto apribojimai

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel. + 30 210 3286401–3

faks. + 30 210 3286404

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα - Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401–3

Φαξ: + 30 210 3286404

ISPANIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E - 28014 Madrid

Tel. (00–34) 912 09 95 11

faks. (00–34) 912 09 96 56

PRANCŪZIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

AIRIJA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353–1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353–1) 408 2153

faks. (353–1) 408 2003

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1–00194 Roma

D.G.A.S. - Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 7334

faks. (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1–00194 Roma

D.G.A.O. - Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

faks. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

faks. (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97–00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

faks. (39) 06 4761 3032

Ministero della attivita'produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35–00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

faks. (39) 06 5964 7531

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integraxione Europea

LIUKSEMBURGAS

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 LUXEMBOURG

Tel. (352) 478 23 46

faks. (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L - 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 27 12

faks. (352) 47 52 41

NYDERLANDAI

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tel. 070–342 8997

faks. 070–342 7984

AUSTRIJA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (01–4042043 1) 404 20–0

faks. (43 1) 404 20–73 99

PORTUGALIJA

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P - 1100 Lisboa

Tel. (351) 218 82 32 40/47

faks. (351) 218 82 32 49

SUOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

faks. (358) 9 16 05 57 07

ŠVEDIJA

Finansinspektionen

Box 6750

SE- 113 85 Stockholm

Sweden

Tel. 46 +(0)8–787 80 00

faks. 46 +(0)8–24 13 35

Riksförsäkringsverket

SE-103 51 Stockholm

Sweden

Tel. 46 +(0)8–786 90 00

faks. 46 +(0)8–411 27 89

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44–207) 270 5977

faks. (44–207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44–207) 601 4607

faks. (44 207) 601 4309

--------------------------------------------------

Top