Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0664

2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 664/2004, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su pieno ir pieno produktų importo licencijomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001 dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo

OJ L 104, 8.4.2004, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/664/oj

32004R0664Oficialusis leidinys L 104 , 08/04/2004 p. 0106 - 0107


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 664/2004

2004 m. balandžio 7 d.

nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su pieno ir pieno produktų importo licencijomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001 dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį, ypač jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) 2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2535/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo [1] 2 antraštinės dalies 2 skirsnio 1 skyriuje nustatytos konkrečios nuostatos dėl pareiškėjų, kurie kreipiasi dėl importo licencijų, patvirtinimo. Siekiant užtikrinti galimybę ūkio subjektams iš Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos (naujų šalių narių) galimybė nuo šių šalių įstojimo datos į Europos Sąjungą gauti importo licencijas, turėtų būti priimtos pereinamojo laikotarpio priemonės.

(2) Naujų valstybių narių ūkio subjektams 2004 m. nuo gegužės 1 d. iki birželio 30 d. turėtų būti suteikta galimybė taikyti importo licencijas pagal tarifines kvotas, minimas Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 prieduose, be išankstinio patvirtinimo. Jie turėtų įrodyti savo statusą ir tai, kad verčiasi reguliaria prekybos veikla. Kalbant apie reikalavimą pateikti vertimosi prekyba įrodymą, naujų valstybių narių pareiškėjams turėtų būti leista atsižvelgti ne tik į prekybą su Bendrija, bet ir su trečiosiomis šalimis. Jiems turėtų būti suteikta galimybė referenciniais prekybos veiklos įrodymo metais nurodyti 2003 metus, o ne 2002 m., jeigu sugebės įrodyti, kad negalėjo importuoti arba eksportuoti būtino pieno produktų kiekio 2003 m. dėl išskirtinių aplinkybių. Naujų valstybių narių institucijos iki 2004 m. gegužės 15 d. turėtų pateikti Komisijai sąrašą, kuriame būtų nurodyti visi reikalavimus atitinkantys ūkio subjektai. Siekiant, kad visus pareiškėjus būtų lengviau identifikuoti ir palengvėtų licencijų perdavimas, turėtų būti apibrėžti kiekvieno ūkio subjekto pateiktini duomenys. Be to, reikalavimus atitinkantiems naujų valstybių narių ūkio subjektams turėtų būti leista pirkti importo licencijas.

(3) Nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. naujų valstybių narių ūkio subjektai turėtų būti patvirtinti, jei pateiks prašymą iki birželio 1 d. kartu su būtinais dokumentais ir informacija arba jei bus įtraukti į reikalavimus atitinkančių ūkio subjektų sąrašą, kuris Komisijai turi būti pateiktas iki 2004 m. gegužės 15 d.

(4) (14) Todėl būtina numatyti tam tikras nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001.

(5) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 2 antraštinės dalies 2 skirsnio I skyriaus, Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje (toliau – naujos valstybės narės) įsisteigę ūkio subjektai paraiškas dėl importo licencijų kvotoms nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki birželio 30 d. gali paduoti be valstybių narių, kuriose jie įsisteigę, kompetentingų institucijų išankstinio patvirtinimo.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 11 straipsnio, naujose valstybėse narėse įsisteigę ūkio subjektai paraiškas dėl 1 dalyje nurodytų importo licencijų kvotoms gali paduoti tik valstybėje narėje, kurioje ūkio subjektas yra įsisteigęs.

Licencijų paraiškos iš pareiškėjų priimamos tik tuo atveju, jei kartu pateikiami šie dokumentai:

a) įrodymas, kad 2003 m. pareiškėjas importavo ir (arba) eksportavo bent 25 tonas pieno produktų, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros 04 skirsnyje, vykdydamas ne mažiau kaip keturias atskiras operacijas;

b) dokumentas ir informacijas, tinkamai pagrindžiantys pareiškėjo asmenį ir statusą, visų pirma:

i) dokumentai, susiję su įmonių sąskaitomis ir (arba) mokesčių dokumentais, sudarytais pagal nacionalinę teisę; ir

ii) PVM mokėtojo kodas, jei tai numatyta pagal nacionalinę teisę;

iii) registracijos prekybos registre, jei toks numatytas pagal nacionalinę teisę, dokumentas.

Pareiškėjas, pateikdamas antrosios pastraipos a punkte numatytą įrodymą, referenciniais metais nurodo 2002 metus, jeigu importuotojas gali įrodyti, kad 2003 metais dėl išskirtinių aplinkybių neturėjo galimybės importuoti arba eksportuoti nustatyto pieno produktų kiekio,

Taikant šią dalį, laikino įvežimo ir laikino išvežimo perdirbti sandoriai nėra laikomi importu ir eksportu.

3. Naujų valstybių kompetentingos institucijos iki 2004 m. gegužės 15 d. išsiunčia Komisijai ūkio subjektų, pateikusių licencijų paraiškas kvotoms nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki birželio 30 d. pagal šio straipsnio 1 dalį ir atitinkančių 2 dalyje nustatytas sąlygas, sąrašą. Šie sąrašai sudaromi pagal Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 XIV priede pateiktą pavyzdį, kurių skiriasi tik patvirtinimo numeris.

4. Komisija šiuos sąrašus perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

5. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2353/2001 16 straipsnio 4 dalies, importo licencijos, išduotos kvotoms nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki birželio 30 d., gali būti išduodamos tik tiems fiziniams arba juridiniams asmenims, kurie yra patvirtinti pagal to reglamento 2 skirsnį, ir fiziniams arba juridiniams asmenims, įrašytiems į 3 dalyje minimą sąrašą.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 8 straipsnio, patvirtinamos 2004 m. liepos 1 d. – 2005 m. birželio 30 d. kvotos, kurių prašo:

a) ūkio subjektai, įsisteigę naujoje valstybėje narėje, kurie iki 2004 m. birželio 1 d. pateikia prašymą valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingai institucijai kartu su 1 straipsnio 2 dalyje minimais dokumentais; arba

b) ūkio subjektai, įsisteigę naujoje valstybėje narėje, kurie iki 2004 m. birželio 1 d. pateikia prašymą valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingai institucijai ir kurie yra įtraukti į 1 straipsnio 3 dalyje minimą sąrašą.

3 straipsnis

Tuo atveju, jei įsigalioja Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartis, šis reglamentas įsigalioja jos įsigaliojimo dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 7 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 341, 2001 12 22, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimas, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 50/2003 (OL L 7, 2004 1 13, p. 9).

--------------------------------------------------

Top