Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0574

2004 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 574/2004, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos I ir III priedusTekstas svarbus EEE.

OJ L 90, 27.3.2004, p. 15–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 011 P. 77 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 011 P. 77 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 12 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/574/oj

32004R0574Oficialusis leidinys L 090 , 27/03/2004 p. 0015 - 0047


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 574/2004

2004 m. vasario 23 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos I ir III priedus

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 2150/2002 dėl atliekų statistikos [1], ypač į jo 1 straipsnio 5 dalį ir 6 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1) Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 6 straipsniu, Komisija privalo nustatyti to reglamento įgyvendinimo priemones.

(2) Pagal Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 6 straipsnio b punktą Komisija gali pritaikyti jo prieduose išvardintas specifikacijas.

(3) Pagal Reglamento (EB) 2150/2002 1 straipsnio 5 dalį Komisija privalo sudaryti reglamento III priedo statistinės nomenklatūros ir atliekų sąrašo, sudaryto pagal Komisijos sprendimą 2000/532/EB [2], atitikmenų lentelę.

(4) Todėl atitinkamai reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2150/2002.

(5) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas [3], įsteigto Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 priedai iš dalies keičiamas taip:

1. I priedo 2 skirsnio 1 dalis keičiama šio reglamento I priedu.

2. III priedas keičiamas šio reglamento II priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. vasario 23 d.

Komisijos vardu

Pedro Solbes Mira

Komisijos narys

[1] OL L 332, 2002 12 9, p. 1.

[2] OL L 226, 2000 9 6, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2001/573/EB (OL L 203, 2001 7 28, p. 18).

[3] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

"

I PRIEDAS

2 SKIRSNIS

Atliekų kategorijos

1. Pateikiami statistiniai duomenys apie šias atliekų kategorijas:

Bendrasis sąrašas |

Punkto Nr. | EWC-Stat/3 redakcija | Pavojingos/nepavojingos atliekos |

Kodas | Apibūdinimas |

1 | 01.1 | Panaudoti tirpikliai | Pavojingos |

2 | 01.2 | Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos | Nepavojingos |

3 | 01.2 | Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos | Pavojingos |

4 | 01.3 | Panaudota alyva | Pavojingos |

5 | 01.4 | Panaudoti cheminiai katalizatoriai | Nepavojingos |

6 | 01.4 | Panaudoti cheminiai katalizatoriai | Pavojingos |

7 | 02 | Cheminių preparatų atliekos | Nepavojingos |

8 | 02 | Cheminių preparatų atliekos | Pavojingos |

9 | 03.1 | Cheminės nuosėdos ir likučiai | Nepavojingos |

10 | 03.1 | Cheminės nuosėdos ir likučiai | Pavojingos |

11 | 03.2 | Pramoninių nuotekų valymo dumblas | Nepavojingos |

12 | 03.2 | Pramoninių nuotekų valymo dumblas | Pavojingos |

13 | 05 | Sveikatos priežiūros ir biologinės atliekos | Nepavojingos |

14 | 05 | Sveikatos priežiūros ir biologinės atliekos | Pavojingos |

15 | 06 | Metalų atliekos | Nepavojingos |

16 | 06 | Metalų atliekos | Pavojingos |

17 | 07.1 | Stiklo atliekos | Nepavojingos |

18 | 07.1 | Stiklo atliekos | Pavojingos |

19 | 07.2 | Popieriaus ir kartono atliekos | Nepavojingos |

20 | 07.3 | Gumos atliekos | Nepavojingos |

21 | 07.4 | Plastikų atliekos | Nepavojingos |

22 | 07.5 | Medienos atliekos | Nepavojingos |

23 | 07.5 | Medienos atliekos | Pavojingos |

24 | 07.6 | Tekstilės atliekos | Nepavojingos |

25 | 07.7 | Atliekos, kuriose yra PCB | Pavojingos |

26 | 08 | Nebenaudojama įranga | Nepavojingos |

27 | 08 | Nebenaudojama įranga | Pavojingos |

28 | 08.1 | Nebenaudojamos transporto priemonės | Nepavojingos |

29 | 08.1 | Nebenaudojamos transporto priemonės | Pavojingos |

30 | 08.41 | Baterijų ir akumuliatorių atliekos | Nepavojingos |

31 | 08.41 | Baterijų ir akumuliatorių atliekos | Pavojingos |

32 | 09 | Gyvūninės ir augalinės atliekos (išskyrus maisto gaminimo ir gyvūninės kilmės produktų perdirbimo atliekas, šlapimą ir mėšlą) | Nepavojingos |

33 | 09.11 | Gyvūninės kilmės produktų perdirbimo atliekos | Nepavojingos |

34 | 09.3 | Gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas | Nepavojingos |

35 | 10.1 | Buitinės ir panašios atliekos | Nepavojingos |

36 | 10.2 | Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos | Nepavojingos |

37 | 10.2 | Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos | Pavojingos |

38 | 10.3 | Rūšiavimo likučiai | Nepavojingos |

39 | 10.3 | Rūšiavimo likučiai | Pavojingos |

40 | 11 | Paprastas dumblas (išskyrus žemkasių iškasas) | Nepavojingos |

41 | 11.3 | Žemkasių iškasos | Nepavojingos |

42 | 12.1+12.2+12.3+12.5 | Neorganinės atliekos (išskyrus deginimo atliekas, užterštą gruntą ir užterštas žemkasių iškasas) | Nepavojingos |

43 | 12.1+12.2+12.3+12.5 | Neorganinės atliekos (išskyrus deginimo atliekas, užterštą gruntą ir užterštas žemkasių iškasas) | Pavojingos |

44 | 12.4 | Deginimo atliekos | Nepavojingos |

45 | 12.4 | Deginimo atliekos | Pavojingos |

46 | 12.6 | Užteršta žemė ir užterštos žemkasių iškasos | Pavojingos |

47 | 13 | Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos | Nepavojingos |

48 | 13 | Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos | Pavojingos |

"

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

"

III PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

EXC-Stat. 3 red. (su medžiagomis susijusi atliekų statistinė nomenklatūra) ir Europos atliekų sąrašo, nustatyto Komisijos sprendimu 2000/532/EB, atitikmenų lentelė, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 1 straipsnio 5 dalyje

01Cheminių junginių atliekos

01.1Panaudoti tirpikliai

01.11Halogeninti panaudoti tirpikliai

1Pavojingos

07 01 03* | organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 02 03* | organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 03 03* | organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 04 03* | organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 05 03* | organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 06 03* | organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 07 03* | organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

14 06 01* | chloro fluoro vandeniliai, HCFC, HFC |

14 06 02* | kiti halogeninti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai |

14 06 04* | dumblai arba kietosios atliekos, turinčios halogenintų tirpiklių |

01.12Nehalogeninti panaudoti tirpikliai

1Pavojingos

07 01 04* | kiti organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 02 04* | kiti organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 03 04* | kiti organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 0404* | kiti organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 05 04* | kiti organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 06 04* | kiti organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 07 04* | kiti organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

14 06 03* | kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai |

14 06 05* | dumblai arba kietosios atliekos, turinčios halogenintų tirpiklių |

20 01 13* | tirpikliai |

01.2Rūgštinės, šarminės arba druskų atliekos

01.21Rūgštinės atliekos

0Nepavojingos

06 01 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

1Pavojingos

06 01 01* | sieros rūgštis ir sulfitinė rūgštis |

06 01 02* | druskos rūgštis |

06 01 03* | vandenilio fluorido rūgštis |

06 01 04* | fosforo rūgštis ir fosfitinė rūgštis |

06 01 05* | azoto rūgštis ir nitritinė rūgštis |

06 01 06* | kitos rūgštys |

06 07 04* | tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė rūgštis |

08 03 16* | ėsdinimo tirpalų atliekos |

09 01 04* | fiksažų tirpalai |

09 01 05* | balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai |

10 01 09* | sieros rūgštis |

11 01 05* | ėsdinimo rūgštys |

11 01 06* | kitaip neapibūdintos atliekos |

16 06 06* | atskirai surinkti elektrolitai iš galvaninių elementų ir akumuliatorių |

20 01 14* | rūgštys |

01.22Šarmų atliekos

0Nepavojingos

03 03 09 | kalkių dumblo atliekos |

06 02 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

11 01 14 | nuriebalinimo atliekos, kurios nepaminėtos 11 01 13 |

1Pavojingos

05 01 11* | kuro valymo bazėmis atliekos |

06 02 01* | kalcio hidroksidas |

06 02 03* | amonio hidroksidas |

06 02 04* | natrio ir kalio hidroksidas |

06 02 05* | kitos bazės |

09 01 01* | vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių tirpalai |

09 01 02* | vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai |

09 01 03* | ryškalų tirpalai |

11 01 07* | ėsdinimo bazės |

11 01 13* | nuriebalinimo atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

11 03 01* | atliekos, turinčios cianido |

19 11 04* | kuro valymo bazėmis atliekos |

20 01 15 | šarmai |

01.24Kitos druskų atliekos

0Nepavojingos

05 01 16 | sieros turinčios atliekos po naftos nusierinimo |

05 07 02 | atliekos, turinčios sieros |

06 03 14 | kietosios druskos ir tirpalai, kurie nepaminėti 06 03 11 ir 06 03 13 |

06 03 16 | metalų oksidai, kurie nepaminėti 06 03 15 |

06 03 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

06 04 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

06 06 03 | sulfidų turinčios atliekos, kurios nepaminėtos 06 06 02 |

06 06 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

11 02 06 | vario metalurgijos procesų atliekos, kurios nepaminėtos 11 02 05 |

1Pavojingos

06 03 11* | kietosios druskos ir tirpalai, turintys cianidų |

06 03 13* | kietosios druskos ir tirpalai, turintys sunkiųjų metalų |

06 03 15* | metalų oksidai, turintys sunkiųjų metalų |

06 04 03* | atliekos, turinčios arseno |

06 04 04* | atliekos, turinčios gyvsidabrio |

06 04 05* | atliekos, turinčios sunkiųjų metalų |

06 06 02* | atliekos, turinčios pavojingų sulfidų |

10 03 08* | antrinio lydymo druskų dumblai |

10 04 03* | kalcio arsenatas |

11 01 08* | fosfatiniai dumblai |

11 02 05* | vario metalurgijos procesų atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

11 03 02* | kitos atliekos |

11 05 04* | panaudotas fliusas |

16 09 01* | permanganatai, pvz., kalio permanganatas |

16 09 02* | chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio ar natrio dichromatas |

01.3Panaudota alyva

01.31Panaudota variklių alyva

1Pavojingos

13 02 04* | mineralinės chlorintos variklių, pavarų dėžės alyvos |

13 02 05* | mineralinės nechlorintos variklių, pavarų dėžės alyvos |

13 02 06* | sintetinės variklių, pavarų dėžių alyvos |

13 02 07* | lengvai skaidomos variklių, pavarų dėžių alyvos |

13 02 08* | kitos variklių, pavarų dėžių alyvos |

01.32Kitos panaudotos alyvos

1Pavojingos

05 01 02* | nudruskinimo dumblai |

05 0103* | rezervuarų dugno dumblai |

05 01 04* | rūgštiniai šarminiai dumblai |

05 01 12* | alyvos, turinčios rūgščių |

08 03 19* | dispersinė alyva |

08 0417* | kanifolijos alyva |

12 01 06* | mineralinės mechaninio apdirbimo alyvos, turinčios halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus) |

12 01 07* | mineralinės mechaninio apdirbimo alyvos, neturinčios halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus) |

12 01 08* | mechaninio apdirbimo emulsijos ir tirpikliai, turintys halogenų |

12 01 09* | mechaninio apdirbimo emulsijos ir tirpikliai, neturintys halogenų |

12 01 10* | sintetinės mechaninio apdirbimo alyvos |

12 01 12* | panaudotas vaškas ir riebalai |

12 01 18* | metalų dumblas (šlifavimo, galandimo ir pritrynimo dumblas), turintis alyvos |

12 01 19* | lengvai skaidoma mechaninio apdirbimo alyvos |

13 0104* | chlorintos emulsijos |

13 0105* | nechlorintos emulsijos |

13 01 09* | mineralinės chlorintos hidraulinės alyvos |

13 01 10* | mineralinės nechlorintos hidraulinės alyvos |

13 01 11* | sintetinės hidraulinės alyvos |

13 01 12* | lengvai skaidomos hidraulinės alyvos |

13 0113* | kitos hidraulinės alyvos |

13 03 06* | mineralinės chlorintos izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos, kurios nepaminėtos 13 03 01 |

13 03 07* | mineralinės nechlorintos izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos |

13 03 08* | sintetinės izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos |

13 03 09* | lengvai skaidomos sintetinės izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos |

13 03 10* | kitos izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos |

13 05 06* | alyva iš alyvos/vandens separatorių |

20 01 26* | aliejus ir riebalai, kurie nenurodyti 20 01 25 |

01.4Panaudoti cheminiai katalizatoriai

01.41Panaudoti cheminiai katalizatoriai

0Nepavojingos

16 08 01 | panaudoti katalizatoriai, turintys aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07) |

16 08 03 | panaudoti katalizatoriai, turintys pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių, kurie kitaip neapibūdinti |

16 08 04 | panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07) |

1Pavojingos

16 08 02* | panaudoti katalizatoriai, turintys pavojingų pereinamųjų metalų arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių |

16 08 05* | panaudoti katalizatoriai, turintys fosforo rūgšties |

16 08 06* | panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai |

16 08 07* | panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis medžiagomis |

02Cheminių preparatų atliekos

02.1Cheminės atliekos, neįeinančios į specifikaciją

02.11Agrochemijos produktų atliekos

0Nepavojingos

02 01 09 | agrochemijos atliekos, kurios nepaminėtos 02 01 08 |

1Pavojingos

02 01 08* | agrocheminės atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

06 13 01* | neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos apsaugos priemonės ir kiti biocidai |

20 01 19* | pesticidai |

02.12Nepanaudoti vaistai

0Nepavojingos

07 05 14 | kietosios atliekos, kurios nepaminėtos 07 05 13 |

18 01 09 | vaistai, kurie nepaminėti 18 01 08 |

18 02 08 | vaistai, kurie nepaminėti 18 02 07 |

20 01 32 | vaistai, kurie nepaminėti 20 01 31 |

1Pavojingos

07 05 13* | kietosios atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

18 01 08* | citotoksiški arba citostatiniai vaistai |

18 02 07* | citotoksiški arba citostatiniai vaistai |

20 01 31* | citotoksiški arba citostatiniai vaistai |

02.13Dažų, lakų, rašalo ir lipalų atliekos

0Nepavojingos

03 01 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

04 02 17 | dažančios medžiagos ir pigmentai, kurie nepaminėti 04 02 16 |

08 01 12 | dažų ir lakų atliekos, kurios nepaminėtos 08 01 11 |

08 01 14 | dažų ir lakų dumblai, kurie nepaminėti 08 01 13 |

08 01 16 | vandeniniai dumblai, turintys dažų ar lakų, kurie nepaminėti 08 01 15 |

08 01 18 | nuimtų dažų ir lakų atliekos, kurios nepaminėtos 08 01 17 |

08 01 20 | vandeninės suspensijos, turinčios dažų ar lakų, kurios nepaminėtos 08 01 19 |

08 01 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

08 02 01 | dengimo miltelių atliekos |

08 02 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

08 03 07 | vandeninės suspensijos, turinčios rašalo |

08 03 08 | vandeninės skystosios atliekos, turinčios rašalo |

08 03 13 | dažų atliekos, kurios nepaminėtos 08 03 12 |

08 03 15 | dažų dumblai, kurie nepaminėti 08 03 14 |

08 03 18 | poligrafinio tonerio atliekos, kurios nepaminėtos 08 03 17 |

08 03 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

08 04 10 | lipalų ir hermetikų atliekos, kurios nepaminėtos 08 04 09 |

08 04 12 | lipalų ir hermetikų dumblai, kurie nepaminėti 08 04 11 |

08 04 14 | vandeniniai dumblai, turintys lipalų ar hermetikų, kurie nepaminėti 08 04 13 |

08 04 16 | vandeninės skystosios atliekos, turinčios lipalų ar hermetikų, kurios nepaminėtos 08 0415 |

08 04 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

20 01 28 | dažai, rašalas, lipalai ir dervos, kurios nepaminėtos 20 01 27 |

1Pavojingos

04 02 16* | dažančios medžiagos ir pigmentai, turintys pavojingų medžiagų |

08 01 11* | dažų ir lakų, turinčių organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų, atliekos |

08 01 13* | dažų ir lakų dumblai, turintys organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų |

08 01 15* | vandeniniai dumblai, turintys dažų ar lakų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų |

08 01 17* | nuimtų dažų ir lakų atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių arba kitų pavojingų medžiagų |

08 01 19* | vandeninės suspensijos, turinčios dažų ar lakų, kuriuose yra organinių tirpiklių arba kitų pavojingų medžiagų |

08 03 12* | dažų atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

08 03 14* | dažų dumblai, turintys pavojingų medžiagų |

08 03 17* | poligrafinio tonerio atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

08 04 09* | lipalų ir hermetikų, turinčių organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų, atliekos |

08 04 11* | lipalų ir hermetikų dumblai, turintys organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų |

08 01 13* | vandeninės suspensijos, turinčios lipalų ar hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių arba kitų pavojingų medžiagų |

08 04 15* | vandeninės suspensijos, turinčios lipalų ar hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių arba kitų pavojingų medžiagų |

20 01 27* | dažai, rašalas, lipalai ir dervos, turinčios pavojingų medžiagų |

02.14Kitos cheminių preparatų atliekos

0Nepavojingos

02 07 03 | cheminio apdorojimo atliekos |

03 02 99 | kitaip neapibūdintos medienos apsaugos priemonės |

04 01 09 | sodrinimo ir apdailos atliekos |

04 02 15 | apdailos atliekos, kurios nepaminėtos 04 02 14 |

06 07 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

06 08 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

06 10 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

06 11 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

06 02 15 | priedų atliekos, kurios nepaminėtos 07 02 14 |

07 02 17 | atliekos, turinčios silikonų, kurios nepaminėtos 07 02 16 |

10 09 16 | įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kurios nepaminėtos 10 09 15 |

10 10 14 | rišiklių atliekos, kurios nepaminėtos 10 10 13 |

10 10 16 | įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kurios nepaminėtos 10 10 15 |

11 05 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

16 01 15 | antifrizo skystis, kuris nepaminėtas 16 01 14 |

16 05 05 | dujos slėgio induose, kurios nepaminėtos 16 05 04 |

18 01 07 | chemikalai, kurie nepaminėti 18 01 06 |

18 02 06 | chemikalai, kurie nepaminėti 18 02 05 |

20 01 30 | plovikliai, kurie nepaminėti 20 01 29 |

1Pavojingos

03 02 01* | ehalogeninti organiniai medienos konservantai |

03 02 02* | organiniai chloruoti medienos konservantai |

03 02 03* | organiniai metalų turintys medienos konservantai |

03 02 04* | neorganiniai medienos konservantai |

03 02 05* | kiti medienos konservantai, turintys pavojingų medžiagų |

04 02 14* | apdailos atliekos, turinčios organinių tirpiklių |

05 07 01* | atliekos, turinčios gyvsidabrio |

06 08 02* | atliekos, turinčios pavojingų chlorosilanų |

06 10 02* | atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

07 02 14* | priedų atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

07 02 16* | atliekos, turinčios pavojingų silikonų |

07 04 13* | kietosios atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

08 01 21* | nuimtų dažų ar lakų atliekos |

08 05 01* | izocianatų atliekos |

10 09 13* | rišiklių atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

10 09 15* | įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

10 10 13* | rišiklių atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

10 10 15* | įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

11 01 16* | prisotintos arba panaudotos jonų mainų dervos |

11 01 98* | kitos atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

16 01 13* | stabdžių skystis |

16 01 14* | antifrizo skystis, turintis pavojingų medžiagų |

16 05 04* | dujos slėgio induose (įskaitant galonus), turinčios pavojingų medžiagų |

16 09 03* | peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas |

16 09 04* | kitaip neapibūdintos oksiduojančios medžiagos |

18 01 06* | chemikalai, turintys pavojingų medžiagų |

18 02 05* | chemikalai, turintys pavojingų medžiagų |

20 01 17* | fotochemikalai |

20 01 29* | plovikliai, turintys pavojingų medžiagų |

02.2Nepanaudotos sprogstamosios medžiagos

02.21Sprogstamųjų medžiagų ir pirotechnikos produktų atliekos

1Pavojingos

16 04 02* | fejerverkų atliekos |

16 04 03* | kitos sprogstamųjų medžiagų atliekos |

02.22Amunicijos atliekos

1Pavojingos

16 04 01* | amunicijos atliekos |

02.3Sumaišytos cheminės atliekos

02.31Nedidelių kiekių sumaišytos cheminės atliekos

0Nepavojingos

16 05 09 | nebenaudojami chemikalai, kurie nepaminėti 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08 |

1Pavojingos

16 05 06* | laboratoriniai chemikalai, sudaryti iš pavojingų medžiagų ar turintys jų savo sudėtyje, įskaitant laboratorinius chemikalų mišinius |

16 05 07* | nebenaudojami neorganiniai chemikalai, sudaryti iš pavojingų medžiagų ar turintys jų savo sudėtyje |

16 05 08* | nebenaudojami organiniai chemikalai, sudaryti iš pavojingų medžiagų ar turintys jų savo sudėtyje |

02.32Cheminės atliekos, sumaišytos apdorojimui

1Pavojingos

19 02 04* | iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos ne mažiau kaip iš vienos pavojinga pažymėtos medžiagos |

19 02 08* | skystos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų |

19 02 09* | kietosios degiosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų |

19 02 11* | kitos atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

02.33Pakuotė, užteršta pavojingomis medžiagomis

1Pavojingos

15 01 10* | pakuotė, užteršta pavojingomis medžiagomis ar turinti jų liekanų |

03Kitos cheminės atliekos

03.1Cheminės nuosėdos ir liekanos

03.11Dervų ir anglinės atliekos

0Nepavojingos

05 01 17 | bitumas |

05 06 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

06 13 03 | juodoji anglis |

10 01 25 | atliekos iš anglimi kūrenamų elektrinių kuro laikymo ir ruošimo |

10 03 02 | anodų likučiai |

10 03 18 | anglies turinčios atliekos iš anodų gamybos, kurios nepaminėtos 10 03 17 |

10 08 13 | anglies turinčios atliekos iš anodų gamybos, kurios nepaminėtos 10 08 12 |

10 08 14 | anodų atliekos |

11 02 03 | anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos |

20 01 41 | kaminų valymo atliekos |

1Pavojingos

05 0107* | rūgštinės dervos |

05 01 08* | kitos dervos |

05 06 01* | rūgštinės dervos |

05 06 03* | kitos dervos |

06 13 05* | suodžiai |

10 03 17* | anodų gamybos atliekos, turinčios dervų |

10 08 12* | anodų gamybos atliekos, turinčios dervų |

19 11 02* | rūgštinės dervos |

3.12Alyvos/vandens emulsijų dumblai

1Pavojingos

05 01 06* | naftuotas dumblas, susidarantis eksploatuojant įrenginius ar įrangą |

13 04 01* | vidaus laivininkystės triumų alyva |

13 04 02* | triumų alyva iš prieplaukų kanalizacijos |

13 04 03* | kitų laivininkystės rūšių triumų alyva |

13 05 01* | smėlio kamerų ir alyvos/vandens separatorių turinys |

13 05 02* | alyvos/vandens separatorių šlamas |

13 05 03* | kolektoriaus dumblai |

13 05 07* | naftuotas vanduo iš alyvos/vandens separatorių |

13 05 08* | smėlio kamerų ir alyvos/vandens separatorių atliekų mišiniai |

13 07 01* | mazutas ir dyzelinas |

13 07 02* | benzinas |

13 07 03* | kitas kuras (įskaitant mišinius) |

13 08 01* | nudruskinimo dumblai ir emulsijos |

13 08 02* | kitos emulsijos |

13 08 99* | kitaip neapibūdintos atliekos |

16 07 09* | atliekos, turinčios kitų pavojingų medžiagų |

19 02 07* | separavimo alyva ir koncentratai |

03.13Cheminių reakcijų likučiai

0Nepavojingos

03 03 02 | žaliųjų nuovirų šlamas (iš juodųjų nuovirų tvarkymo) |

04 01 04 | rauginimo skysčiai, turintys chromo |

04 01 05 | rauginimo skysčiai, neturintys chromo |

06 09 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

06 13 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

07 01 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

07 02 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

07 03 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

07 04 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

07 05 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

07 06 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

07 07 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

11 01 12 | vandeniniai skalavimo skysčiai, kurie nepaminėti 11 01 11 |

1Pavojingos

04 01 03* | nuriebalinimo atliekos, turinčios tirpiklių be vandeninės fazės |

06 07 03* | bario sulfato dumblas, turintis gyvsidabrio |

07 01 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 01 07* | halogenintos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

07 01 08* | kitos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

07 02 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 02 07* | halogenintos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

07 02 08* | kitos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

07 03 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 03 07* | halogenintos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

07 03 08* | kitos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

07 04 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 04 07* | halogenintos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

07 04 08* | kitos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

07 05 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 05 07* | halogenintos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

07 05 08* | kitos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

07 06 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 06 07* | halogenintos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

07 06 08* | kitos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

07 07 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 07 07* | halogenintos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

07 07 08* | kitos nuosėdos ir reakcijų liekanos |

09 01 13* | vandeninių skysčių atliekos iš sidabro regeneracijos vietoje, kurios nepaminėtos 09 01 06 |

11 01 11* | vandeniniai skalavimo skysčiai, turintys pavojingų medžiagų |

19 04 03* | nevitrifikuota kietoji fazė |

03.14Panaudotos filtravimo ir absorbavimo medžiagos

0Nepavojingos

15 02 03 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai audiniai, kurie nepaminėti 15 02 02 |

19 09 03 | dumblai po anglies išskyrimo |

19 09 04 | panaudota aktyvuotoji anglis |

19 09 05 | prisotintos arba panaudotos jonų mainų dervos |

19 09 06 | jonų mainų regeneravimo tirpalai ir dumblai |

1Pavojingos

05 01 15* | panaudotas filtrų molis |

06 07 02* | aktyvuotoji anglis iš chloro gamybos |

06 13 02* | panaudota aktyvuotoji anglis (išskyrus 06 07 02) |

07 01 09* | halogenintos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

07 01 10* | kitos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

07 02 09* | halogenintos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

07 02 10* | kitos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

07 03 09* | halogenintos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

07 03 10* | kitos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

07 04 09* | halogenintos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

07 04 10* | kitos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

07 05 09* | halogenintos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

07 05 10* | kitos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

07 06 09* | halogenintos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

07 06 10* | kitos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

07 07 09* | halogenintos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

07 07 10* | kitos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai |

11 01 15* | membraninių sistemų arba jonų mainų sistemų eliuatas ir dumblai, turintys pavojingų |

15 02 02* | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant aliejinius filtrus), pašluostės ir apsauginiai audiniai,užteršti pavojingomis medžiagomis |

19 01 10* | panaudota aktyvuotoji anglis po dūmtraukių dujų valymo |

19 08 06* | prisotintos arba panaudotos jonų mainų dervos |

19 08 07* | jonų mainų regeneravimo tirpalai ir dumblai |

19 08 08* | membraninių sistemų atliekos, turinčios sunkiųjų metalų |

19 11 01 | panaudotas filtrų molis |

03.2Pramoninių nuotekų dumblai

03.21Pramoninių procesų ir nuotekų apdorojimo dumblai

0Nepavojingos

03 03 05 | poligrafinių dažų išėmimo dumblai po popieriaus panaudojimo |

04 01 06 | dumblai, ypač iš nuotekų apdorojimo vietoje, turintys chromo |

04 01 07 | dumblai, ypač iš nuotekų apdorojimo vietoje, neturintys chromo |

04 02 20 | dumblai iš nuotekų apdorojimo vietoje, kurie nepaminėti 04 02 19 |

05 01 10 | dumblai iš nuotekų apdorojimo vietoje, kurie nepaminėti 05 01 09 |

05 01 14 | šaldymo kolonų dumblai |

05 06 04 | šaldymo kolonų dumblai |

06 05 03 | dumblai iš nuotekų apdorojimo vietoje, kurie nepaminėti 06 05 02 |

07 01 12 | dumblai iš nuotekų apdorojimo vietoje, kurie nepaminėti 07 01 11 |

07 02 12 | dumblai iš nuotekų apdorojimo vietoje, kurie nepaminėti 07 02 11 |

07 03 12 | dumblai iš nuotekų apdorojimo vietoje, kurie nepaminėti 07 03 11 |

07 04 12 | dumblai iš nuotekų apdorojimo vietoje, kurie nepaminėti 07 04 11 |

07 05 12 | dumblai iš nuotekų apdorojimo vietoje, kurie nepaminėti 07 05 11 |

07 06 12 | dumblai iš nuotekų apdorojimo vietoje, kurie nepaminėti 07 06 11 |

07 07 12 | dumblai iš nuotekų apdorojimo vietoje, kurie nepaminėti 07 07 11 |

10 01 21 | dumblai iš nuotekų apdorojimo vietoje, kurie nepaminėti 10 01 20 |

10 01 23 | vandeniniai dumblai po boilerių valymo, kurie nepaminėti 10 01 22 |

10 01 26 | atliekos iš aušinimo vandens valymo |

10 02 12 | atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 02 11 |

10 02 15 | kiti dumblai ir filtrų nuosėdos |

10 03 28 | atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 03 27 |

10 04 10 | atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 04 09 |

10 05 09 | atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 05 08 |

10 06 10 | atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 06 09 |

10 07 08 | atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 07 07 |

10 08 20 | atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 08 19 |

10 11 20 | kietosios atliekos iš nuotekų apdorojimo vietoje, kurios nepaminėtos 10 11 19 |

10 12 13 | dumblai iš nuotekų apdorojimo vietoje |

11 01 10 | dumblai ir filtrų nuosėdos, kurios nepaminėtos 11 01 09 |

11 02 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

12 01 15 | mechaninio apdirbimo dumblai, kurie nepaminėti 12 01 14 |

16 10 02 | vandeninių skysčių atliekos, kurios nepaminėtos 16 10 01 |

16 10 04 | vandeniniai koncentratai, kurie nepaminėti 16 10 03 |

19 02 06 | fizinio/cheminio apdorojimo dumblai, kurie nepaminėti 19 02 05 |

19 04 04 | vandeninių skysčių atliekos po vitrifikuotų atliekų minkštinimo |

19 06 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

19 07 03 | sąvartynų filtratas, kuris nepaminėtas 19 07 02 |

19 08 12 | dumblai po biologinio pramoninių atliekų valymo, kurie nepaminėti 19 08 11 |

19 08 14 | dumblai po kitokio pramoninių atliekų valymo, kurie nepaminėti 19 08 13 |

19 08 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

19 11 06 | dumblai po nuotekų apdorojimo vietoje, kurie nepaminėti 19 11 05 |

19 13 04 | dumblai po žemės rekultivavimo, kurie nepaminėti 19 13 03 |

19 13 06 | dumblai po žemės rekultivavimo, kurie nepaminėti 19 13 03 |

19 13 08 | vandeninės skystos atliekos ir vandeniniai koncentratai po požeminių vandenų rekultivavimo, kurie nepaminėti 19 13 07 |

1Pavojingos

04 02 19* | dumblai po nuotekų valymo vietoje, turintys pavojingų medžiagų |

05 01 09* | dumblai po nuotekų valymo vietoje, turintys pavojingų medžiagų |

06 05 02* | dumblai po nuotekų valymo vietoje, turintys pavojingų medžiagų |

07 01 11* | dumblai po nuotekų valymo vietoje, turintys pavojingų medžiagų |

07 02 11* | dumblai po nuotekų valymo vietoje, turintys pavojingų medžiagų |

07 03 11* | dumblai po nuotekų valymo vietoje, turintys pavojingų medžiagų |

07 04 11* | dumblai po nuotekų valymo vietoje, turintys pavojingų medžiagų |

07 05 11* | dumblai po nuotekų valymo vietoje, turintys pavojingų medžiagų |

07 06 11* | dumblai po nuotekų valymo vietoje, turintys pavojingų medžiagų |

07 07 11* | dumblai po nuotekų valymo vietoje, turintys pavojingų medžiagų |

10 01 20* | dumblai po nuotekų valymo vietoje, turintys pavojingų medžiagų |

10 01 22* | vandeniniai dumblai po boilerių valymo, turintys pavojingų medžiagų |

10 11 19* | kietosios atliekos po nuotekų valymo vietoje, turintys pavojingų medžiagų |

11 01 09* | dumblai ir filtrų nuosėdos, turintys pavojingų medžiagų |

11 02 07* | kitos atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

12 01 14* | medžiagų |

16 10 01* | vandeninių skysčių atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

16 10 03* | vandeniniai koncentratai, turintys pavojingų medžiagų |

19 02 05* | fiziko/cheminio apdorojimo dumblai, turintys pavojingų medžiagų |

19 07 02* | sąvartynų filtratas, turintis pavojingų medžiagų |

19 08 11* | dumblai, turintys pavojingų medžiagų, po biologinio pramoninio vandens atliekų valymo |

19 08 13* | dumblai, turintys pavojingų medžiagų, po kitokio pramoninio vandens atliekų valymo |

19 11 05* | dumblai po nuotekų valymo vietoje, turintys pavojingų medžiagų |

19 13 03* | dumblai po žemės rekultivavimo, turintys pavojingų medžiagų |

19 13 05* | dumblai po požeminių vandenų rekultivavimo, turintys pavojingų medžiagų |

19 13 07* | rekultivavimo, turintys pavojingų medžiagų |

03.22Dumblai, turintys angliavandenilių

0Nepavojingos

05 01 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

05 07 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

19 11 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

1Pavojingos

01 05 05* | gręžinių dumblai ir atliekos, turinčios naftos |

10 02 11* | aušinimo vandens valymo atliekos, turinčios naftos |

10 03 27* | aušinimo vandens valymo atliekos, turinčios naftos |

10 04 09* | aušinimo vandens valymo atliekos, turinčios naftos |

10 05 08* | aušinimo vandens valymo atliekos, turinčios naftos |

10 06 09* | aušinimo vandens valymo atliekos, turinčios naftos |

10 07 07* | aušinimo vandens valymo atliekos, turinčios naftos |

10 08 19* | aušinimo vandens valymo atliekos, turinčios naftos |

12 03 01* | vandeniniai plovimo skysčiai |

12 03 02* | nuriebalinimo garais atliekos |

16 07 08* | atliekos, turinčios alyvos |

19 08 10* | riebalų ir alyvos mišinys po alyvos/nuotekų atskyrimo, kuris nepaminėtas 19 08 09 |

19 11 03* | vandeninių skysčių atliekos |

05Sveikatos apsaugos ir biologinės atliekos

05.1Infekcinės sveikatos apsaugos atliekos

05.11Infekcinės žmonių sveikatos apsaugos atliekos

1Pavojingos

18 01 03* | atliekos, kurių surinkimui ir perdavimui numatyti specialūs reikalavimai infekcijai išvengti |

05.12Infekcinės gyvūnų sveikatos apsaugos atliekos

1Pavojingos

18 02 02* | atliekos, kurių surinkimui ir perdavimui numatyti specialūs reikalavimai infekcijai išvengti |

05.2Neinfekcinės sveikatos apsaugos atliekos

05.21Neinfekcinės žmonių sveikatos apsaugos atliekos

0Nepavojingos

18 01 01 | aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03) |

18 01 02 | kūno dalys ir organai, taip pat kraujo paketai ir kraujo konservantai (išskyrus 18 01 03) |

18 01 04 | išvengti (pvz., apranga, formos, baltiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai) |

05.22Neinfekcinės gyvūnų sveikatos apsaugos atliekos

0Nepavojingos

18 02 01 | aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02) |

18 02 03 | atliekos, kurių surinkimui ir perdavimui numatyti specialūs reikalavimai infekcijai išvengti |

06Metalo atliekos

06.1Juodųjų metalų atliekos ir laužas

06.11Juodųjų metalų atliekos ir laužas

0Nepavojingos

10 02 10 | antrinės nuodegos |

10 12 06 | brokuoti šablonai |

12 01 01 | metalų šlifavimas ir sukimas |

12 01 02 | metalo dulkės ir dalelės |

16 01 17 | juodieji metalai |

17 04 05 | geležis ir plienas |

19 01 02 | geležies turinčios medžiagos, išskirtos iš dugne esančių pelenų |

19 10 01 | geležis ir plienas |

19 12 02 | juodieji metalai |

06.2Juodųjų metalų atliekos ir laužas

06.21Brangiųjų metalų atliekos

1Pavojingos

09 01 06* | atliekos, turinčios sidabro iš fotografijos atliekų apdorojimo vietoje |

18 01 10* | dantų gydymo metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos |

06.23Kitos aliuminio atliekos

0Nepavojingos

17 04 02 | aliuminis |

06.24Vario atliekos

0Nepavojingos

17 04 01 | varis, bronza, žalvaris |

06.25Švino atliekos

0Nepavojingos

17 04 03 | švinas |

06 26Kitos metalų atliekos

0Nepavojingos

11 05 01 | kietasis cinkas |

17 04 04 | cinkas |

17 04 06 | alavas |

06.3Įvairios metalo atliekos

06.31Įvairi metalinė pakuotė

0Nepavojingos

15 01 04 | metalinė pakuotė |

06.32Kitos įvairios metalo atliekos

0Nepavojingos

02 01 10 | metalo atliekos |

10 10 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

12 01 03 | spalvotųjų metalų šlifavimas ir sukimas |

12 01 04 | spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės |

16 01 18 | spalvotieji metalai |

17 04 07 | įvairūs metalai |

17 04 11 | kabeliai, kurie nepaminėti 17 04 10 |

19 10 02 | spalvotieji metalai |

19 12 03 | spalvotieji metalai |

20 01 40 | metalai |

1Pavojingos

17 04 09* | metalo atliekos, užteršti pavojingomis medžiagomis |

17 04 10* | kabeliai, užteršti alyva, akmens anglių derva ir kitomis pavojingomis medžiagomis |

07Nemetalų atliekos

07.1Stiklo atliekos

07.11Stiklo pakuotė

0Nepavojingos

15 01 07 | stiklo pakuotė |

07.12Kitos stiklo atliekos

0Nepavojingos

10 11 12 | stiklo atliekos, kurios nepaminėtos 10 11 11 |

16 01 20 | stiklas |

17 02 02 | stiklas |

19 12 05 | stiklas |

20 01 02 | stiklas |

1Pavojingos

10 11 11* | smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, turintys sunkiųjų metalų (pvz., iš elektroninių vamzdžių) |

07.2Popieriaus ir kartono atliekos

07.21Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos

0Nepavojingos

15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotė |

07.23Kitos popieriaus ir kartono atliekos

0Nepavojingos

03 03 10 | atskyrimo |

03 03 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

19 12 01 | popierius ir kartonas |

20 01 01 | popierius ir kartonas |

07.3Gumos atliekos

07.31Panaudotos padangos

0Nepavojingos

16 01 03 | nebenaudojamos padangos |

07.4Plastmasės atliekos

07.41Plastmasės pakuotės atliekos

0Nepavojingos

15 01 02 | plastmasės pakuotė |

07.42Kitos plastmasės atliekos

0Nepavojingos

02 01 04 | plastmasės atliekos (išskyrus |

07 02 13 | plastmasės atliekos |

12 01 05 | plastmasės drožlės |

16 01 19 | plastmasė |

17 02 03 | plastmasė |

19 12 04 | plastmasė ir kaučiukas |

20 01 39 | plastmasė |

07.5Medienos atliekos

07.51Medienos pakuotė

0Nepavojingos

15 01 03 | medienos pakuotė |

07.52Pjuvenos ir drožlės

0Nepavojingos

03 01 05 | pjuvenos, drožlės, atraižos, mediena, smulkinių plokštė ir fanera, kurios nepaminėtos 03 01 04 |

1Pavojingos

03 01 04* | pjuvenos, drožlės, atraižos, mediena, smulkinių plokštė ir fanera, turinčios pavojingų medžiagų |

07.53Kitos medienos atliekos

0Nepavojingos

03 01 01 | medžio žievė ir kamščiamedžio žievė |

03 03 01 | medžio žievė ir kamščiamedžio žievė |

17 02 01 | mediena |

19 12 07 | mediena, kuri nepaminėta 19 12 06 |

20 01 38 | mediena, kuri nepaminėta 20 01 37 |

1Pavojingos

19 12 06* | mediena, turinti pavojingų medžiagų |

20 01 37* | mediena, turinti pavojingų medžiagų |

07.6Tekstilės atliekos

07.61Susidėvėję drabužiai

0Nepavojingos

20 01 10 | drabužiai |

07.62Įvairios tekstilės atliekos

0Nepavojingos

04 02 09 | sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstiles gaminių, elastinių, plastinių medžiagų) atliekos |

04 02 10 | natūralių produktų organinės medžiagos (pvz., riebalai, vaškas) |

04 02 21 | neapdoroto tekstiles pluošto atliekos |

04 02 22 | neapdoroto tekstiles pluošto atliekos |

15 01 09 | tekstilės pakuotė |

19 12 08 | tekstilės gaminiai |

20 01 11 | tekstilės gaminiai |

07.63Odos atliekos

0Nepavojingos

04 01 01 | mėsos atliekos ir apdorotos kalkėmis atliekos |

04 01 02 | atliekos po plaukų nuėsdinimo kalkėmis |

04 01 08 | raugintos odos atliekos (gramdymo, kirpimo, poliravimo dulkes), turinčios chromo |

04 01 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

7.7Atliekos, turinčios PCB

07.71Alyvos, turinčios PCB

1Pavojingos

13 01 01* | hidraulinės alyvos, turinčios PCB |

13 03 01* | izoliacinės ar šilumą perduodančios alyvos, turinčios PCB |

07.72Įranga, turinti ar užteršta PCB

1Pavojingos

16 01 09* | sudedamosios dalys, turinčios PCB |

16 02 09* | transformatoriai ir kondensatoriai, turintys PCB |

16 02 10* | nebenaudojama įranga, turinti arba užteršta PCB, kuri nepaminėta 16 02 09 |

07.73Statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB

1Pavojingos

17 09 02* | danga, turinti PCB, hermetiški glazūravimo įrenginiai, turintys PCB, kondensatoriai, |

08Nebenaudojama įranga

08.1Nebenaudojamos transporto priemonės

08.12Kitos nebenaudojamos transporto priemonės

0Nepavojingos

16 01 06 | naudoti nebetinkamos transporto priemonės, neturinčios nei skysčių, nei kitų pavojingų medžiagų |

1Pavojingos

16 01 04* | nebenaudojamos transporto priemonės |

08.2Nebenaudojama elektrinė ir elektroninė įranga

08.21Nebenaudojami didieji buitiniai įrenginiai

1Pavojingos

16 02 11* | nebenaudojama įranga, turinti chloro fluoro vandenilių, HCFC, HFC |

20 01 23* | nebenaudojama įranga, turinti chloro fluoro vandenilių |

08.23Nebenaudojama elektrinė ir elektroninė įranga

0Nepavojingos

09 01 10 | vienkartiniai fotoaparatai be baterijų |

09 01 12 | vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, kurie nepaminėti 09 01 11 |

16 02 14 | nebenaudojama įranga, kuri nepaminėta 16 02 09–16 02 13 |

20 01 36 | nebenaudojama elektrinė ir elektroninė įranga, kuri nepaminėta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 |

1Pavojingos

09 01 11* | vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, įtrauktomis į 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 |

16 02 13* | nebenaudojama įranga, turinti pavojingų sudedamųjų dalių, kuri nepaminėti 16 02 09–16 02 12 |

20 01 35* | nebenaudojama elektrinė ir elektroninė įranga, kuri nepaminėta 20 01 21, ir 20 01 23, turinti pavojingų sudedamųjų dalių |

08.4Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys

8.41Galvaniniai elementai ir akumuliatoriai

0Nepavojingos

16 06 04 | šarminiai galvaniniai elementai (išskyrus 16 06 03) |

16 06 05 | kiti galvaniniai elementai ir akumuliatoriai |

20 01 34 | galvaniniai elementai ir akumuliatoriai, kurie nenurodyti 20 01 33 |

1Pavojingos

16 06 01* | švino galvaniniai elementai |

16 06 02* | Ni-Cd galvaniniai elementai |

16 06 03* | gyvsidabrio turintys elementai |

20 01 33* | galvaniniai elementai ir akumuliatoriai, įtraukti į 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, ir nerūšiuoti galvaniniai elementai ir akumuliatoriai, turintys šių galvaninių elementų |

08.43Kitos nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys

0Nepavojingos

16 01 12 | standžių kaladėlės, kurios nepaminėtos 16 01 11 |

16 01 16 | suskystintų dujų bakeliai |

16 01 22 | kitaip neapibūdintos sudedamosios dalys |

16 01 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

16 02 16 | sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, kurios nepaminėtos 16 02 15 |

1Pavojingos

16 01 07* | aliejiniai filtrai |

16 01 08* | sudedamosios dalys, turinčios gyvsidabrio |

16 01 10* | sprogstamosios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės) |

16 01 21* | pavojingos sudedamosios dalys, kurios nepaminėtos 16 014 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 |

16 02 15* | pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos |

20 01 21* | dienos šviesos lempos ir kitos gyvsidabrio turinčios atliekos |

09Gyvūnų ir daržovių atliekos

09.1Maisto gaminimo ir produktų atliekos

09.11Gyvūninės kilmės maisto gaminimo ir produktų atliekos

0Nepavojingos

02 01 02 | gyvūnų audinių atliekos |

02 02 01 | plovimo ir valymo dumblai |

02 02 02 | gyvūnų audinių atliekos |

09.12Augalinės kilmės maisto gaminimo ir produktų atliekos

0Nepavojingos

02 01 01 | plovimo ir valymo dumblai |

02 01 03 | augalų audinių atliekos |

02 03 01 | plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas |

02 03 03 | tirpiklių ekstrakcijos atliekos |

02 03 04 | medžiagos, netinkamos vartoti ar panaudoti |

02 03 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

02 04 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

02 07 01 | žaliavos plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos |

02 07 02 | spirito distiliavimo atliekos |

09.13Įvairios maisto gaminimo ir produktų atliekos

0Nepavojingos

02 01 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

02 02 03 | medžiagos, netinkamos vartoti ar panaudoti |

02 02 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

02 03 02 | konservavimo medžiagų atliekos |

02 05 01 | medžiagos, netinkamos vartoti ar panaudoti |

02 05 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

02 06 01 | medžiagos, netinkamos vartoti ar panaudoti |

02 06 02 | konservavimo medžiagų atliekos |

02 07 04 | medžiagos, netinkamos vartoti ar panaudoti |

19 08 09 | riebalų ir alyvos mišinys po alyvos/nuotekų atskyrimo, turinčios tik valgomojo aliejaus ir riebalų |

20 01 08 | biologiškai skaidomos virtuvių ir valgyklų atliekos |

20 01 25 | valgomieji aliejai ir riebalai |

20 03 02 | turgaviečių atliekos |

09.02Žaliosios atliekos

09.21Žaliosios atliekos

0Nepavojingos

02 01 07 | miško ūkio atliekos |

20 02 01 | biologiškai skaidomos atliekos |

09.3Srutos ir mėšlas

09.31Srutos ir mėšlas

0Nepavojingos

02 01 06 | gyvulių ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant panaudotus šiaudus), ištekėję, atskirai surinkti ir apdoroti už teritorijos ribų |

10Įvairios įprastos atliekos

10.1Buitinės ir panašios atliekos

10.11Buitinės atliekos

0Nepavojingos

20 03 01 | įvairios komunalinės atliekos |

20 03 07 | stambiosios atliekos |

20 03 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

10.12Gatvių valymo atliekos

0Nepavojingos

20 03 03 | gatvių valymo liekanos |

10.2Sumaišytos ir neatskirtos medžiagos

10.21Įvairi pakuotė

0Nepavojingos

15 01 05 | mišri pakuotė |

15 01 06 | įvairi pakuotė |

10.22Kitos sumaišytos ir neatskirtos medžiagos

0Nepavojingos

02 06 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

02 07 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

04 02 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

09 01 07 | fotografijos juostos ir popierius, turintis sidabro ar sidabro junginių |

09 01 08 | fotografijos juostos ir popierius, turintis sidabro ar sidabro junginių |

10 01 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

10 01 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

10 06 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

10 07 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

10 08 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

11 01 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

12 01 13 | suvirinimo atliekos |

12 01 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

16 03 04 | neorganinės atliekos, kurios nepaminėtos 16 03 03 |

16 03 06 | organinės atliekos, kurios nepaminėtos 16 03 05 |

16 07 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

19 02 03 | iš anksto sumaišytos atliekos, tik tos, kurios sudarytos iš nepavojingų atliekų |

19 02 10 | degiosios atliekos, kurios nepaminėtos 19 02 08 ir 19 02 09 |

19 02 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

20 01 99 | kitos kitaip neapibūdintos frakcijos |

1Pavojingos

16 03 03* | neorganinės atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

16 03 05* | organinės atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

10.3Rūšiavimo atliekos

10.32Kitos rūšiavimo atliekos

0Nepavojingos

03 03 07 | atskirtos popieriaus ir kartono atliekų sutrynimo atliekos |

03 03 08 | pakartotiniam naudojimui skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos |

19 05 01 | nekompostuotos komunalinių ir kitokių atliekų frakcijos |

19 05 02 | nekompostuotos gyvūnų ir daržovių atliekų frakcijos |

19 05 03 | kompostas, neįeinantis į specifikaciją |

19 05 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

19 08 01 | likučiai |

19 10 04 | lengva frakcija, turinti pūkų, ir dulkės, kurios nepaminėtos 19 10 03 |

19 10 06 | kitos frakcijos, kurios nepaminėtos 19 10 05 |

19 12 10 | degiosios atliekos (iš atliekų pagamintas kuras) |

19 12 12 | kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kurios nepaminėtos 19 12 11 |

1Pavojingos

19 10 03* | lengva frakcija, turinti pūkų, ir dulkės, turinčios pavojingų medžiagų |

19 10 05* | kitos frakcijos, turinčios pavojingų medžiagų |

19 12 11* | kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų medžiagų |

11Paprastieji dumblai

11.1Nuotekų valymo dumblai

11.11Kanalizacijos nuotekų valymo dumblai

0Nepavojingos

19 06 03 | komunalinių atliekų anaerobinio valymo atliekos |

19 06 04 | komunalinių atliekų anaerobinio valymo atliekos |

19 06 05 | gyvūnų ir daržovių atliekų anaerobinio valymo atliekos |

19 06 06 | gyvūnų ir daržovių atliekų anaerobinio valymo atliekos |

19 08 05 | miesto nuotekų valymo dumblai |

11.12Biologiškai skaidomi kitų nuotekų valymo dumblai

0Nepavojingos

02 02 04 | nuotekų valymo vietoje dumblai |

02 03 05 | nuotekų valymo vietoje dumblai |

02 04 03 | nuotekų valymo vietoje dumblai |

02 05 02 | nuotekų valymo vietoje dumblai |

02 06 03 | nuotekų valymo vietoje dumblai |

02 07 05 | nuotekų valymo vietoje dumblai |

03 03 11 | nuotekų valymo vietoje dumblai, kurie nepaminėti 03 03 10 |

11.2Geriamojo ir naudoto vandens valymo dumblai

11.21Geriamojo ir naudoto vandens valymo dumblai

0Nepavojingos

05 01 13 | boileriams tiekiamo vandens dumblai |

19 09 02 | vandens valymo dumblai |

19 09 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

11.3Neužterštos žemės darbų atliekos

11.31Neužterštos žemės darbų atliekos

0Nepavojingos

17 05 06 | žemės darbų atliekos, kurios nepaminėtos 17 05 05 |

11.4Atmatų duobės turinys

11.41Atmatų duobės turinys

0Nepavojingos

20 03 04 | septinis rezervuarų dumblas |

20 03 06 | nuotekų valymo atliekos |

12Mineralinės atliekos

12.1Statybinės ir griovimo atliekos

12.11Betono, plytų ir gipso atliekos

0Nepavojingos

10 12 08 | keramikos, čerpių ir statybinių produktų atliekos (po terminio apdirbimo) |

10 12 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

10 13 14 | betono ir betono dumblų atliekos |

10 13 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

17 01 01 | betonas |

17 01 02 | plytos |

17 01 03 | čerpės ir keramika |

17 01 07 | betono, plytų, čerpių ir keramikos mišiniai, kurie nepaminėti 17 01 06 |

17 08 02 | statybinės medžiagos iš gipso, kurios nepaminėtos 17 08 01 |

1Pavojingos

17 01 06* | atskirų betono, plytų, čerpių ir keramikos mišiniai arba atskiros dalys, turinčios pavojingų medžiagų |

17 08 01* | statybinės medžiagos iš gipso, užterštos pavojingomis medžiagomis |

12.12Kelio dangų iš angliavandenilinių medžiagų atliekos

0Nepavojingos

17 03 02 | bituminiai mišiniai, kurie nepaminėti 17 03 01 |

1Pavojingos

17 03 01* | bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių deguto |

17 03 03* | akmens anglių derva ir dervos gaminiai |

12.13Mišrios statybinės atliekos

0Nepavojingos

17 06 04 | izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03 |

17 09 04 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, kurios nepaminėtos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 |

1Pavojingos

17 02 04* | stiklas, plastikas ir mediena, turintys pavojingų medžiagų arba jomis užteršti |

17 06 03* | kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų medžiagų arba turinčios jų savo sudėtyje |

17 09 01* | statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio |

17 09 03* | kitos statybos ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų medžiagų |

12.2Asbesto atliekos

12.21Asbesto atliekos

1Pavojingos

06 07 01* | atliekos, turinčios asbesto po elektrolizės |

06 13 04* | asbesto apdirbimo atliekos |

10 13 09* | cemento gamybos atliekos, kuriose yra asbesto |

15 01 11* | metalinė pakuotė, turinti kieto akyto rišiklio (pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėgio indus |

16 01 11* | stabdžių kaladėlės, turinčios asbesto |

16 02 12* | nebenaudojama įranga, turinti gryno asbesto |

17 06 01* | izoliacinės medžiagos, turinčios asbesto |

17 06 05* | statybinės medžiagos, turinčios asbesto |

12.3Gamtinės kilmės mineralų atliekos

12.31Gamtinės kilmės mineralų atliekos

0Nepavojingos

01 01 01 | metalų turinčių mineralų iškasimo atliekos |

01 01 02 | metalų neturinčių mineralų iškasimo atliekos |

01 03 06 | liekanos, kurios nepaminėtos 01 03 04 ir 01 03 05 |

01 03 08 | dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, kurios nepaminėtos 01 03 07 |

01 03 09 | raudonasis dumblas iš aliuminio oksido molžemio gamybos, kuris nepaminėtas 01 03 07 |

01 03 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

01 04 08 | skaldos ir susmulkintos uolienos atliekos, kurios nepaminėtos 01 04 07 |

01 04 09 | smėlio ir molio atliekos |

01 04 10 | dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, kurios nepaminėtos 01 04 07 |

01 04 11 | kalio ir akmens druskos apdorojimo atliekos, kurios nepaminėtos 01 04 07 |

01 04 12 | mineralų plovimo ir valymo atliekos liekanos ir kitos atliekos, kurios nepaminėtos 01 04 07 ir 01 04 11 |

01 04 13 | akmenų skaldymo ir smulkinimo atliekos, kurios nepaminėtos 01 04 07 |

01 04 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

01 05 04 | gėlo vandens gręžinių dumblai ir atliekos |

01 05 07 | barito turintys gręžinių dumblai ir atliekos, kurios nepaminėtos 01 05 05 ir 01 05 06 |

01 05 08 | chloridų turintys gręžinių dumblai ir atliekos, kurios nepaminėtos 01 05 05 ir 01 05 06 |

01 05 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

02 04 01 | dirvožemis po runkelių valymo ir plovimo |

08 02 02 | vandeniniai dumblai, turintys keraminių medžiagų |

10 11 10 | mišinių paruošimo prieš terminį apdirbimą atliekos, kurios nepaminėtos 10 11 09 |

10 12 01 | mišinių paruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos |

10 13 01 | mišinių paruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos |

17 05 04 | žemė ir akmenys, kurie nepaminėti 17 05 03 |

17 05 08 | bėgių kelio skaldos atliekos, kurios nepaminėtos 07 05 17 |

19 01 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

19 08 02 | atliekos po smėlio išgabenimo |

19 09 01 | kietosios pirminio filtravimo ir ekranavimo atliekos |

19 12 09 | mineralai (pvz., smėlis, akmenys) |

19 13 02 | kietosios dirvožemio rekultivavimo atliekos, kurios nepaminėtos 19 13 01 |

20 02 02 | žemė ir akmenys |

20 02 03 | kitos biologiškai neskaidomos atliekos |

1Pavojingos

01 03 04* | rūgštį generuojančios sulfidinės rūdos apdirbimo liekanos |

01 03 05* | kitos liekanos, turinčios pavojingų medžiagų |

01 03 07* | kitos atliekos, turinčios pavojingų medžiagų po mineralų, turinčių metalų, tolimesnio fizikinio ir cheminio apdorojimo |

01 04 07* | atliekos, turinčios pavojingų medžiagų po mineralų, neturinčių metalų, tolimesnio fizikinio ir cheminio apdorojimo |

01 05 06* | gręžinių dumblai ir kitos gręžinių atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

10 11 09* | mišinių paruošimo prieš terminį apdirbimą atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

19 13 01* | kelio dangų iš angliavandenilinių medžiagų atliekos |

12.4Degimo atliekos

12.41Kaminų dujų valymo atliekos

0Nepavojingos

10 01 05 | reakcijų, kuriose dalyvauja kalcis, kietosios atliekos po kaminų dujų nusierinimo |

10 01 07 | reakcijų, kuriose dalyvauja kalcis, dumblo pavidalo atliekos po kaminų dujų nusierinim |

10 01 19 | dujų valymo atliekos, kurios nepaminėtos 10 014 05, 10 01 07 ir 10 01 18 |

10 02 08 | dujų apdorojimo kietosios atliekos, kurios nepaminėtos 10 02 07 |

10 02 14 | dumblai ir filtro nuosėdos po dujų apdorojimo, kurie nepaminėti 10 02 13 |

10 03 20 | kaminų dujų dulkės, kurios nepaminėtos 10 03 19 |

10 03 24 | dujų apdorojimo kietosios atliekos, kurios nepaminėtos 10 03 23 |

10 03 26 | dumblai ir filtro nuosėdos iš dujų apdorojimo, kurios nepaminėtos 10 03 25 |

10 07 03 | kietosios dujų apdorojimo atliekos |

10 07 05 | dumblai ir filtro nuosėdos iš dujų apdorojimo |

10 08 16 | kaminų dujų dulkės, kurios nepaminėtos 10 08 15 |

10 08 18 | dumblai ir filtro nuosėdos po kaminų dujų apdorojimo, kurie nepaminėti 10 08 17 |

10 09 10 | kaminų dujų dulkės, kurios nepaminėtos 10 09 09 |

10 10 10 | kaminų dujų dulkės, kurios nepaminėtos 10 10 09 |

10 11 16 | dujų apdorojimo kietosios atliekos, kurios nepaminėtos 10 11 15 |

10 11 18 | dumblai ir filtro nuosėdos po kaminų dujų apdorojimo, kurios nepaminėtos 10 11 17 |

10 12 05 | dumblai ir filtro nuosėdos po dujų apdorojimo |

10 12 10 | kietosios dujų apdorojimo atliekos, kurios nepaminėtos 10 12 09 |

10 13 07 | dumblai ir filtro nuosėdos po dujų apdorojimo |

10 13 13 | kietosios dujų apdorojimo atliekos, kurios nepaminėtos 10 13 12 |

1Pavojingos

10 01 18* | dujų valymo atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

10 02 07* | kietosios dujų apdorojimo atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

10 02 13* | dumblai ir filtro nuosėdos po dujų apdorojimo, turintys pavojingų medžiagų |

10 03 19* | kaminų dujų dulkės, turinčios pavojingų medžiagų |

10 03 23* | kietosios dujų apdorojimo atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

10 03 25* | dumblai ir filtro nuosėdos po dujų apdorojimo, turintys pavojingų medžiagų |

10 04 04* | kaminų dujų dulkės |

10 04 06* | kietosios dujų apdorojimo atliekos |

10 04 07* | dumblai ir filtro nuosėdos po dujų apdorojimo |

10 05 03* | kaminų dujų dulkės |

10 05 05* | kietosios dujų apdorojimo atliekos |

10 05 06* | dumblai ir filtro nuosėdos po dujų apdorojimo |

10 06 03* | kaminų dujų dulkės |

10 06 06* | kietosios dujų apdorojimo atliekos |

10 06 07* | dumblai ir filtro nuosėdos po dujų apdorojimo |

10 08 15* | kaminų dujų dulkės, turinčios pavojingų medžiagų |

10 08 17* | dumblai ir filtro nuosėdos po dujų apdorojimo, turintys pavojingų medžiagų |

10 09 09* | kaminų dujų dulkės, turinčios pavojingų medžiagų |

10 10 09* | kaminų dujų dulkės, turinčios pavojingų medžiagų |

10 11 15* | kietosios kaminų dujų apdorojimo atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

10 11 17* | dumblai ir filtro nuosėdos po kaminų dujų apdorojimo, turintys pavojingų medžiagų |

10 12 09* | kietosios dujų tvarkymo atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

10 13 12* | kietosios dujų tvarkymo atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

10 14 01* | dujų valymo atliekos, turinčios gyvsidabrio |

11 05 03* | kietosios dujų tvarkymo atliekos |

19 01 05* | filtro nuosėdos po dujų apdorojimo |

19 01 06* | vandeninės skystos atliekos po dujų apdorojimo ir kitos vandenines skystos atliekos |

19 01 07* | kietosios dujų apdorojimo atliekos |

19 04 02* | kaminų suodžiai ir kitos kaminų dujų apdorojimo atliekos |

19 11 07* | kaminų dujų valymo atliekos |

12.42Šlakas ir pelenai po terminio apdorojimo ir degimo

0Nepavojingos

06 09 02 | fosforo dumblas |

10 01 01 | dugne esantys pelenai, šlakas ir boilerių dulkės (išskyrus boilerio dulkes, kurios paminėtos 10 01 04) |

10 01 02 | akmens anglies pelenai |

10 01 03 | lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai |

10 01 15 | dugne esantys pelenai, šlakas ir boilerių dulkės iš deginimo, kurie nepaminėti 10 01 14 |

10 01 17 | lakieji pelenai iš deginimo, kurie nepaminėti 10 01 16 |

10 01 24 | "verdančiųjų" sluoksnių smėlis |

10 02 01 | šlako tvarkymo atliekos |

10 02 02 | neapdorotas dumblas |

10 03 16 | lengvosios frakcijos, kurios nepaminėtos 10 03 15 |

10 03 22 | kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinio malūno dulkes), kurios nepaminėtos 10 02 21 |

10 03 30 | druskų šlamo tvarkymo ir juodųjų nuodegų tvarkymo atliekos, kurios nepaminėtos 10 03 29 |

10 05 01 | pirminės ir antrinės gamybos dumblai |

10 05 04 | kitos dalelės ir dulkės |

10 05 11 | nuodegos ir lengvosios frakcijos, kurios nepaminėtos 10 05 10 |

10 06 01 | pirminės ir antrinės gamybos dumblai |

10 06 02 | pirminės ir antrinės gamybos nuodegos ir lengvosios frakcijos |

10 06 04 | kitos dalelės ir dulkės |

10 07 01 | pirminės ir antrinės gamybos dumblai |

10 07 02 | pirminės ir antrinės gamybos nuodegos ir lengvosios frakcijos |

10 07 04 | kitos dalelės ir dulkės |

10 08 04 | dalelės ir dulkės |

10 08 09 | kiti šlakai |

10 08 11 | nuodegos ir lengvosios frakcijos, kurios nepaminėtos 10 08 10 |

10 09 03 | krosnių dumblai |

10 09 12 | kitos dalelės, kurios nepaminėtos 10 09 11 |

10 10 03 | krosnių dumblai |

10 10 12 | kitos dalelės, kurios nepaminėtos 10 10 11 |

10 12 03 | dalelės ir dulkės |

11 05 02 | cinko pelenai |

19 01 12 | dugno pelenai ir šlakai, kurie nepaminėti 19 01 11 |

19 01 14 | lakieji pelenai, kurie nepaminėti 19 01 13 |

19 01 16 | boilerių dulkės, kurios nepaminėti 19 01 15 |

19 01 18 | pirolizės atliekos, kurios nepaminėtos 19 01 17 |

19 01 19 | "verdančiųjų" sluoksnių smėlis |

1Pavojingos

10 01 04* | naftos pelenai ir boilerių dulkės |

10 01 13* | kurui naudotų emulsintų angliavandenilių pelenai |

10 01 14* | dugne esantys pelenai, šlakas ir boilerių dulkės po deginimo, turintys pavojingų medžiagų |

10 01 16* | lakieji pelenai po deginimo, turintys pavojingų medžiagų |

10 03 04* | pirminės gamybos šlakas |

10 03 09* | antrinės gamybos juodosios nuodegos |

10 03 15* | degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, sąlytyje su vandeniu galinčios pavojingai dideliais kiekiais išskirti degiąsias dujas |

10 03 21* | kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinio malūno dulkes), turinčios pavojingų medžiagų |

10 03 29* | druskų šlamo apdorojimo ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

10 04 01* | pirminės ir antrinės gamybos dumblai |

10 04 02* | pirminės ir antrinės gamybos nuodegos ir lengvosios frakcijos |

10 04 05* | kitos dalelės ir dulkės |

10 05 10* | nuodegos ir frakcijos, sąlytyje su vandeniu galinčios pavojingai dideliais kiekiais išskirti degiąsias dujas |

10 08 08* | pirminės ir antrinės gamybos druskų šlakas |

10 08 10* | nuodegos ir frakcijos, sąlytyje su vandeniu galinčios pavojingai dideliais kiekiais išskirti |

10 09 11* | kitos dalelės, turinčios pavojingų medžiagų |

10 10 11* | kitos dalelės, turinčios pavojingų medžiagų |

19 01 11* | dugno pelenai ir šlakai, turintys pavojingų medžiagų |

19 0113* | lakieji pelenai, turintys pavojingų medžiagų |

19 01 15* | boilerių dulkės, turinčios pavojingų medžiagų |

19 01 17* | pirolizės atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

12.5Įvairios mineralinės atliekos

12.51Dirbtinės mineralinės atliekos

0Nepavojingos

02 04 02 | kalcio karbonatas, nebetinkamas vartoti |

06 09 04 | reakcijų, kuriose dalyvauja kalcis, atliekos, kurios nepaminėtos 06 09 03 |

06 11 01 | titano dioksido gamybos reakcijų, kuriose dalyvauja kalcis, atliekos |

08 02 03 | vandeninės suspensijos, turinčios keraminių medžiagų |

10 02 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

10 03 05 | aliuminio atliekos |

10 03 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

10 04 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

10 05 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

10 09 14 | rišiklių atliekos, kurios nepaminėtos 10 09 13 |

10 11 03 | stiklo pluošto medžiagų atliekos |

10 11 05 | dalelės ir dulkės |

10 11 14 | stiklo poliravimo ir šlifavimo dumblas, kuris nepaminėtas 10 11 13 |

10 11 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

10 12 12 | glazūravimo atliekos, kurios nepaminėtos 10 12 11 |

10 13 04 | kalkių kalcinavimo ir hidratavimo atliekos |

10 13 06 | dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13) |

10 13 10 | asbesto, cemento gamybos atliekos, kurios nepaminėtos 10 13 09 |

10 13 11 | kitų medžiagų, kurių sudėtinė dalis cementas, atliekos kurios nepaminėtos 10 13 09 ir 10 13 10 |

12 01 17 | valymo medžiagų atliekos, kurios nepaminėtos 12 01 16 |

12 01 21 | panaudotos šlifavimo dalys ir medžiagos, kurios nepaminėtos 12 01 20 |

1Pavojingos

06 09 03* | reakcijų, kuriose dalyvauja kalcis, atliekos, turinčios pavojingų medžiagų ar jomis užterštos |

10 11 13* | stiklo poliravimo ir šlifavimo atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

10 12 11* | glazūravimo atliekos, turinčios sunkiųjų metalų |

11 02 02* | cinko hidrometalurgijos dumblai (įskaitant jarozitą, getitą) |

12 01 16* | valymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų |

12 01 20* | panaudotos šlifavimo dalys ir medžiagos, turinčios pavojingų medžiagų |

12.52Refraktorinių medžiagų atliekos

0Nepavojingos

10 09 06 | strypų ir šablonų, kurie nebuvo pilami, liejimas, kuris nepaminėtas 10 09 05 |

10 09 08 | strypų ir šablonų, kurie buvo pilami, liejimas, kuris nepaminėtas 10 09 07 |

10 09 99 | kitaip neapibūdintos atliekos |

10 10 06 | strypų ir šablonų, kurie nebuvo pilami, liejimas, kuris nepaminėtas 10 10 05 |

10 10 08 | strypų ir šablonų, kurie buvo pilami, liejimas, kuris nepaminėtas 10 10 07 |

16 11 02 | anglies turinčios tarpinės ir refraktoriai iš metalurginių procesų, kurie nepaminėti 16 11 01 |

16 11 04 | kitos metalurginių procesų tarpinės ir refraktoriai, kurie nepaminėti 16 11 03 |

16 11 06 | metalurginių procesų tarpinės ir refraktoriai, kurie nepaminėti 16 11 05 |

1Pavojingos

10 09 05* | strypų ir šablonų, turinčių pavojingų medžiagų , kurie nebuvo pilami, liejimas |

10 09 07* | strypų ir šablonų, turinčių pavojingų medžiagų , kurie buvo pilami, liejimas |

10 10 05* | strypų ir šablonų, turinčių pavojingų medžiagų , kurie nebuvo pilami, liejimas |

10 10 07* | strypų ir šablonų, turinčių pavojingų medžiagų , kurie buvo pilami, liejimas |

16 11 01* | metalurginių procesų anglies turinčios tarpinės ir refraktoriai, turintys pavojingų medžiagų |

16 11 03* | kitos metalurginių procesų tarpinės ir refraktoriai, turintys pavojingų medžiagų |

16 11 05* | nemetalurginių procesų tarpinės ir refraktoriai, turintys pavojingų medžiagų |

12.6Užteršta žemė ir užterštos žemės darbų atliekos

12.61Užteršta žemė ir skalda

1Pavojingos

05 01 05* | išsiliejusi nafta |

17 05 03* | žemė ir akmenys, kuriuose yra pavojingų medžiagų |

17 05 07* | bėgių kelio skaldos atliekos, kurios nepaminėtos |

12.62Užterštos žemės darbų atliekos

1Pavojingos

17 05 05* | žemės darbų atliekos, turinčios pavojingų medžiagų |

13Sukietintos, stabilizuotos ar sustiklėjusios atliekos

13.1Sukietintos arba stabilizuotos atliekos

13.11Sukietintos arba stabilizuotos atliekos

0Nepavojingos

19 03 05 | stabilizuotos atliekos, kurios nepaminėtos 19 03 04 |

19 03 07 | sukietintos atliekos, kurios nepaminėtos 19 03 06 |

1Pavojingos

19 03 04* | iš dalies stabilizuotos atliekos, pažymėtos kaip pavojingos |

19 03 06* | sukietintos atliekos, pažymėtos, kaip pavojingos |

13.2Sustiklėjusios atliekos

13.21Sustiklėjusios atliekos

0Nepavojingos

19 04 01 | sustiklėjusios atliekos |

"

--------------------------------------------------

Top