EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0461

2004 m. kovo 8 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 461/2004 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentą (EB) Nr. 2026/97 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių

OJ L 77, 13.3.2004, p. 12–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 010 P. 150 - 158
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 034 P. 171 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 034 P. 171 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/461/oj

32004R0461Oficialusis leidinys L 077 , 13/03/2004 p. 0012 - 0020


Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 461/2004

2004 m. kovo 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentą (EB) Nr. 2026/97 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Reglamentu (EB) Nr. 384/96 [1] (pagrindinis antidempingo reglamentas) ir Reglamentu (EB) Nr. 2026/97 [2] (pagrindinis antisubsidijų reglamentas) Taryba priėmė bendrąsias taisykles dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina ir, atitinkamai, subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (pagrindinis antidempingo reglamentas ir pagrindinis antisubsidijų reglamentas toliau kartu vadinami pagrindiniais reglamentais).

(2) Galutinių antidempingo ir kompensacinių priemonių nustatymui pagrindiniai reglamentai numato procedūrą, pagal kurią Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, paprastąja balsų dauguma nustato galutines priemones.

(3) Atsižvelgiant į naujausią pagrindinių reglamentų taikymo patirtį ir siekiant išlaikyti prekybos apsaugos priemonių skaidrumą ir veiksmingumą, manoma, jog būtina iš naujo peržiūrėti Bendrijos institucijų bendro darbo metodus nustatant galutines antidempingo ir kompensacines priemones.

(4) Pagal dabartinį principą, Komisijos pasiūlymas bus priimtas tik tada, jei už šį pasiūlymą balsuos paprastoji valstybių narių dauguma. To pasekoje susilaikymas iš esmės laikomas balsavimu prieš Komisijos pasiūlymą. Todėl gali nutikti taip, kad Taryba nepriims Komisijos pasiūlymo dėl tam tikro susilaikiusiųjų skaičiaus.

(5) Siekiant veiksmingai spręsti šį klausimą, pagrindiniai reglamentai turi būti iš dalies pakeisti: juose turi būti reikalavimas, kad Komisijos pasiūlymas nustatyti galutines priemones būtų atmetamas paprastąja Taryboje esančių valstybių narių balsų dauguma. Pagal šią procedūrą, priemones nustato Taryba, išskyrus kai Taryba per vieną mėnesį nuo Komisijos pasiūlymo pateikimo paprastąja balsų dauguma nusprendžia jį atmesti.

(6) Šią procedūrą tikslinga taikyti siekiant palengvinti Bendrijos sprendimų priėmimo procesą nekeičiant atitinkamų Komisijos ir Tarybos vaidmenų taikant pagrindinius reglamentus, ir nereikėtų nieko keisti sprendimų priėmimo procedūrose kitose bendrosios prekybos politikos ar kitų sektorių srityse.

(7) Siekiant pagal šiuos pagrindinius reglamentus taikomų sprendimų priėmimo procedūrų nuoseklumo, kitų Tarybos sprendimų procedūros pagal pagrindinius reglamentus, iš esmės numatančios tokią pačią procedūrą kaip galutinių priemonių nustatymui, turėtų taip pat būti suderintos. Atitinkamai, anksčiau minėtas principas turėtų būti priimtas peržiūrų, pakartotinių tyrimų, priemonių apėjimo ir laikinojo sustabdymo procedūroms.

(8) Pagrindinis antidempingo reglamentas nustato privalomą laikotarpį tyrimo, pradėto pagal pagrindinio antidempingo reglamento 5 straipsnio 9 dalį, procedūroms užbaigti, o pagal Antidempingo reglamento 11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis pradėti peržiūrų tyrimai ir pagal 12 straipsnį pradėti pakartotiniai tyrimai turi būti atlikti tik per nurodytą laikotarpį.

(9) Pagal pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 2 dalį antidempingo priemonės galioja tol, kol nebaigta peržiūra. Todėl pagal šį straipsnį neįprastai užsitęsę peržiūrų tyrimai gali pakenkti teisiniam tikslumui ir sukelti neigiamų padarinių suinteresuotoms šalims. Tokie patys nepageidaujami rezultatai gali būti dėl labai užsitęsusių tyrimų, atliekant peržiūras pagal Antidempingo reglamento 11 straipsnio 3 ir 4 dalis ir pakartotinius tyrimus pagal 12 straipsnį.

(10) Todėl taip pat reikia nustatyti privalomą laikotarpį, per kurį turi būti užbaigti peržiūrų tyrimai pagal Antidempingo reglamento 11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis ir pakartotiniai tyrimai pagal minėto reglamento 12 dalį.

(11) Įvairių tipų peržiūrų tyrimai gali būti nevienodų apimčių ir sudėtingumo masto. Nustatant atitinkamą užbaigimo laikotarpį, į šiuos skirtumus turėtų būti tinkamai atsižvelgiama.

(12) Pirma, peržiūros pagal pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 2 ir 3 dalis gali, tam tikromis aplinkybėmis, būti tokios pat sudėtingos, kaip naujos procedūros pagal 5 straipsnio 9 dalį, pavyzdžiui, tyrimo apimties ar suinteresuotų šalių skaičiaus atžvilgiu. Todėl, kadangi šie peržiūrų tyrimai paprastai turėtų būti baigti per nurodytą 12 mėnesių laikotarpį, privalomasis užbaigimo laikotarpis turėtų būti toks pat, bet ne ilgesnis, kaip 15 mėnesių laikotarpis, nustatytas naujoms procedūroms užbaigti.

(13) Antra, peržiūros pagal pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 4 dalį ir pakartotiniai tyrimai pagal minėto reglamento 12 straipsnį yra mažiau sudėtingi negu peržiūros pagal pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 2 ir 3 dalis. Todėl laikotarpis šioms peržiūroms užbaigti turėtų būti trumpesnis. Manoma, kad peržiūrų tyrimams pagal 11 straipsnio 4 dalį užbaigti turėtų būti nustatytas devynių mėnesių laikotarpis. Šis laikotarpis atitinka maksimalų laikotarpį, leidžiamą importo registravimui pagal pagrindinio antidempingo reglamento 14 straipsnio 5 dalį. Kai importas registruojamas iki tyrimo pagal 11 straipsnio 4 dalį pabaigos, laikotarpis tokiam tyrimui atlikti neturėtų būti ilgesnis nei laikotarpis, per kurį gali būti registruojamas peržiūros metu tiriamas importas.

(14) Trečia, kadangi pakartotinis tyrimas pagal 12 straipsnį paprastai turėtų būti baigtas per nurodytą šešių mėnesių laikotarpį, manoma, jog būtina nustatyti privalomą devynių mėnesių laikotarpį, kadangi ilgesnio laikotarpio gali prireikti tyrimui užbaigti, jei turi būti atsižvelgta į patikslintą normaliąją vertę. Be to, pakartotinio tyrimo pagal 12 straipsnį metu tiriamas importas, kaip ir peržiūrų pagal 11 straipsnio 4 dalį metu tiriamas importas, taip pat yra registruotinas pagal 14 straipsnio 5 dalį. Todėl pakartotiniam tyrimui pagal 12 straipsnį turėtų būti taikomas tas pats maksimalus devynių mėnesių laikotarpis kaip ir registravimui.

(15) 8 ir 14 konstatuojamosios dalys mutatis mutandis taikomos peržiūroms pagal pagrindinio antisubsidijų reglamento 18, 19 ir 20 straipsnius.

(16) Manoma, jog apdairu numatyti galutinių peržiūrų terminų palaipsnį įvedimą, turint omenyje žmogiškųjų išteklių poreikį šiems terminams įgyvendinti. Šis palaipsnio įvedimo laikotarpis laikui bėgant palengvins tinkamą išteklių paskirstymą.

(17) Valstybėms narėms Patariamajame komitete pateikiama informacija dažnai yra labai techniško pobūdžio ir reikalauja sudėtingos ekonominės bei teisinės analizės. Siekiant suteikti valstybėms narėms pakankamai laiko šiai informacijai išnagrinėti, ji turėtų būti išsiunčiama ne vėliau kaip likus 10 dienų iki posėdžio dienos, kurią nustato Patariamojo komiteto pirmininkas.

(18) Pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 9 dalyje nustatyta, inter alia, kad bet kuriai šaliai atsiėmus savo įsipareigojimą, pagal 9 straipsnį nustatomas galutinis muitas remiantis tokį įsipareigojimą paskatinusio tyrimo metu išsiaiškintais faktais. Ši nuostata lėmė daug laiko užimančią dvigubą procedūrą, susidedančią iš Komisijos sprendimo panaikinti priimtus įsipareigojimus ir Tarybos reglamento, pakartotinai nustatančio muitą. Atsižvelgiant į tai, kad ši nuostata nepalieka jokios veiksmų laisvės Tarybai dėl muito taikymo nustatymo pažeidus ar atsiėmus įsipareigojimą ar dėl muito lygio, manoma, jog būtina pakeisti 8 straipsnio 1, 5 ir 9 dalies nuostatas, siekiant išaiškinti Komisijos atsakomybę ir leisti atsiimti įsipareigojimą bei taikyti muitą vienu atskiru teisiniu dokumentu. Taip pat būtina užtikrinti, kad atsiėmimo procedūra būtų baigta per įprastą šešių mėnesių ir jokiu atveju ne daugiau kaip devynių mėnesių laikotarpį, siekiant užtikrinti tinkamą galiojančios priemonės vykdymą.

(19) 18 konstatuojamoji dalis taikoma mutatis mutandis įsipareigojimams pagal pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnį.

(20) Pagrindinio antidempingo reglamento 12 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad pakartotiniai tyrimai pagal šį straipsnį pradedami, remiantis Bendrijos pramonės pateiktais įrodymais. Kitos suinteresuotos šalys taip pat gali pageidauti tokių pakartotinių tyrimų, kurių tikslas – atitaisyti padarinius, atsiradusius eksportuotojui perėmus muitą. Todėl būtina pakeisti minėtą straipsnį, kad būtų suteikta galimybė kitoms suinteresuotoms šalims prašyti pradėti tyrimą dėl perėmimo. Norint nustatyti, ar egzistuoja perėmimas, ar ne, taip pat būtina į kainų judėjimo sąvoką įtraukti eksporto kainų sumažėjimą, kadangi tai yra vienas iš galimų atvejų, kai, mažinant kainos lygį Bendrijos rinkoje, gali būti sumažinamas žalą ištaisantysis priemonės poveikis.

(21) 20 konstatuojamoji dalis taikoma mutatis mutandis pagrindinio antisubsidijų reglamento 19 straipsnio 3 daliai.

(22) Be to, turi būti išaiškinta, kad antidempingo muito, nustatyto po pakartotinio tyrimo pagal pagrindinio antidempingo reglamento 12 straipsnio 2 dalį, sumos padidėjimas turi būti ribojamas iki maksimalios sumos, kuri galbūt galėjo būti perimta, o tai yra prieš pakartotinį tyrimą galiojusio muito suma.

(23) Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinio antidempingo reglamento 13 straipsnio 3 dalyje nėra aiškiai įvardytos šalys, turinčios teisę prašyti pradėti tyrimą dėl muito apėjimo, pageidautina išaiškinti, kurios šalys turi šią teisę.

(24) Ankstesnė patirtis parodė, kad taip pat pageidautina išaiškinti, kokia veikla sudaro priemonių apėjimą. Priemonės gali būti apeinamos ir Bendrijoje, ir už jos ribų. Todėl būtina numatyti, kad atleidimai nuo išplėstų muitų, kurie pagal dabartinį pagrindinį antidempingo reglamentą jau galėjo būti suteikti importuotojams, taip pat gali būti suteikiami eksportuotojams, kai muitai išplečiami dėl apėjimo už Bendrijos ribų.

(25) Siekiant užtikrinti teisingą priemonių vykdymą, patartina iš dalies pakeisti pagrindinio antidempingo reglamento 19 straipsnio 6 dalies sąlygas dėl tyrimo metu gautos informacijos panaudojimo, siekiant pradėti kitą tos pačios procedūros tyrimą.

(26) 23–25 konstatuojamosios dalys taikomos mutatis mutandis pagrindinio antisubsidijų reglamento 23 straipsniui ir 29 straipsnio 6 daliai.

(27) Siekiant užtikrinti geresnį priemonių vykdymą, pagrindinio antidempingo reglamento 14 straipsnio naujoje dalyje būtina numatyti galimybę Komisijai paprašyti valstybių narių teikti, laikantis pagrindiniuose reglamentuose nustatytų konfidencialumo taisyklių, informaciją, naudotiną įsipareigojimų dėl kainų monitoringui ir galiojančių priemonių efektyvumo lygiui įvertinti. Panašios nuostatos taip pat turi būti įtvirtintos nauja pagrindinio antisubsidijų reglamento 24 straipsnio dalimi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 384/96 iš dalies keičiamas taip:

1) 8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Tuo atveju, kai preliminariai buvo nustatytas dempingas ir žala, Komisija gali priimti bet kurio eksportuotojo savanoriškus pakankamus įsipareigojimus peržiūrėti savo kainas ar nutraukti eksportą dempingo kainomis, jei, pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu, įsitikinama, kad taip bus pašalintas žalingas dempingo poveikis. Tokiu atveju ir tol, kol šie įsipareigojimai galioja, laikinieji muitai, Komisijos nustatyti pagal 7 straipsnio 1 dalį, ar galutiniai muitai, Tarybos nustatyti pagal 9 straipsnio 4 dalį, netaikomi atitinkamam svarstomų prekių, gaminamų Komisijos sprendime dėl įsipareigojimų priėmimo nurodytų kompanijų, importui, kadangi vėliau keičiami. Kainos pagal šiuos įsipareigojimus didinamos ne daugiau nei būtina dempingo skirtumui pašalinti, ir jos turėtų būti didinamos mažiau nei dempingo skirtumas, jei tokio padidinimo užtektų žalai Bendrijos pramonei pašalinti.";

2) 8 straipsnio 9 dalis pakeičiama taip:

"9. Bet kuriai įsipareigojusiai šaliai pažeidus ar atsiėmus įsipareigojimą arba Komisijai atsisakius priimti įsipareigojimą, įsipareigojimo priėmimas, pasikonsultavus, atmetamas Komisijos sprendimu arba Komisijos reglamentu, atitinkamai, o laikinasis muitas, Komisijos nustatytas pagal 7 straipsnį, ar galutinis muitas, Tarybos nustatytas pagal 9 straipsnio 4 dalį, taikomas automatiškai, su sąlyga, kad suinteresuotam eksportuotojui buvo sudaryta galimybė pareikšti savo pastabas, išskyrus, kai įsipareigojimą atsiėmė jis pats.

Kiekviena suinteresuota šalis ar valstybė narė gali pateikti informaciją, turinčią prima facie įrodymų, jog įsipareigojimas pažeistas. Iš to sekantis nagrinėjimas siekiant nustatyti, ar įsipareigojimas pažeistas, ar ne, paprastai pabaigiamas per šešis mėnesius, bet ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pateiktas tinkamai pagrįstas prašymas. Komisija gali prašyti kompetentingų valstybių narių institucijų padėti vykdyti įsipareigojimų monitoringą.";

3) 9 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

"4. Kai galutinai nustatyti faktai įrodo, kad yra dempingas ir jo padaryta žala bei dėl Bendrijos interesų reikia įsikišti pagal 21 straipsnį, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, pateiktu pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu, nustato galutinį antidempingo muitą. Taryba priima pasiūlymą, jei ji paprastąja balsų dauguma nenusprendžia atmesti pasiūlymo per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai Komisija jį pateikė. Kai galioja laikinieji muitai, pasiūlymas imtis galutinių veiksmų pateikiamas ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki šių muitų galiojimo pabaigos. Antidempingo muito suma neviršija nustatyto dempingo skirtumo, tačiau ji turėtų būti mažesnė už šį skirtumą, jei šio mažesnio muito pakaktų Bendrijos pramonei padarytai žalai pašalinti.";

4) 11 straipsnio 5 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

"5. Atitinkamos šio reglamento nuostatos dėl tyrimo tvarkos ir atlikimo, išskyrus trukmę ribojančias nuostatas, taikomos bet kuriai pagal šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse atliekamai peržiūrai. Pagal 2 ir 3 dalis vykdomos peržiūros atliekamos nedelsiant ir užbaigiamos paprastai per 12 mėnesių nuo peržiūros pradžios. Bet kuriuo atveju peržiūros pagal 2 ir 3 dalis visada užbaigiamos per 15 mėnesių nuo peržiūros pradžios. Peržiūros pagal 4 dalį visais atvejais užbaigiamos per devynis mėnesius nuo peržiūros pradžios. Jei pagal 2 dalį atliekama peržiūra pradedama vykstant peržiūrai pagal 3 dalį toje pačioje procedūroje, tai pagal 3 dalį atliekama peržiūra baigiama tuo metu, kaip numatyta pirmiau peržiūrai pagal 2 dalį.

Tarybai Komisija pateikia pasiūlymą imtis veiksmų ne vėliau kaip likus mėnesiui iki pirmiau nurodytų galutinių terminų pabaigos.

Jei tyrimai neužbaigiami per pirmiau nurodytus galutinius terminus, priemonės:

- nustoja galios atliekant tyrimus pagal šio straipsnio 2 dalį,

- nustoja galios vienu metu atliekant tyrimus pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalį, kai pagal 2 dalį tyrimas buvo pradėtas toje pačioje procedūroje jau vykstant tyrimui pagal 3 dalį arba kai šios peržiūros buvo pradėtos vienu metu, arba

- lieka nepakitusios, atliekant tyrimus pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalis.

Pranešimas apie pagal šią dalį nustojusias galios ar išliekančias priemones yra skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.";

5) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

"1. Kai Bendrijos pramonė ar kita suinteresuota šalis pateikia, paprastai per du metus nuo priemonių įsigaliojimo, pakankamai informacijos, įrodančios, kad, praėjus pradinio tyrimo laikotarpiui ir prieš pradedant taikyti ar pritaikius priemones, eksporto kainos sumažėjo arba kad importuoto produkto perpardavimo ar tolesnio pardavimo kainos Bendrijoje nepakito ar pakito nepakankamai, pasikonsultavus, tyrimas gali būti pradėtas iš naujo, siekiant ištirti, ar priemonė turėjo poveikį pirmiau minėtoms kainoms.

Pagal pirmiau nustatytas sąlygas tyrimą taip pat galima atnaujinti Komisijos iniciatyva ar valstybės narės prašymu.";

6) 12 straipsnio 2 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

"Nusprendus, kad 12 straipsnio 1 dalies sąlygos susidaro dėl eksporto kainų kritimo, kuris įvyko po pradinio tyrimo ir prieš pradedant taikyti ar pritaikius priemones, dempingo skirtumai gali būti perskaičiuojami siekiant atsižvelgti į tokias mažesnes eksporto kainas.";

7) 12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Kai pagal šį straipsnį atliktas pakartotinis tyrimas rodo, kad dempingas išaugo, Taryba, pasikonsultavusi ir remdamasi Komisijos pasiūlymu pagal naujus eksporto kainų apskaičiavimus, gali pakeisti galiojančias priemones. Pasiūlymą priima Taryba, jei ji paprastąja balsų dauguma nenusprendžia atmesti pasiūlymo per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai jį pateikia Komisija. Pagal šį straipsnį nustatyto antidempingo muito suma negali du kartus viršyti muito sumos, kurią Taryba įvedė pradžioje.";

8) 12 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

"4. Atitinkamos 5 ir 6 straipsnių nuostatos taikomos visiems pagal šį straipsnį atliekamiems pakartotiniams tyrimams, tik šie tyrimai turi būti atliekami negaištant ir užbaigiami paprastai per šešis mėnesius nuo tokio pakartotinio tyrimo pradžios. Bet kokiu atveju šie pakartotiniai tyrimai visada užbaigiami per devynis mėnesius nuo pakartotinio tyrimo pradžios.

Tarybai Komisija pateikia pasiūlymą imtis veiksmų ne vėliau kaip likus mėnesiui iki pirmiau nurodytų galutinių terminų pabaigos.

Jei pakartotinis tyrimas neužbaigiamas per pirmiau nurodytus galutinius terminus, priemonės lieka nepakeistos. Pranešimas apie pagal šią dalį išliekančias priemones skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.";

9) 13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Kai galiojančios priemonės yra apeinamos, pagal šį reglamentą nustatyti antidempingo muitai gali būti išplečiami panašios prekės, kuri gali būti ir nežymiai pakeista, ir nepakeista, importui iš trečiųjų valstybių; arba nežymiai pakeistos panašios prekės importui iš šalies, kuriai taikoma priemonė; arba šių prekių sudėtinėms dalims. Kai galiojančios priemonės apeinamos, antidempingo muitai, neviršijantys pagal šio reglamento 9 straipsnio 5 dalį nustatyto likutinio antidempingo muito, gali būti išplečiami importui iš kompanijų, kurios turi naudos individualiais muitais šalyse, kurioms taikomos priemonės. Jei būtina pagal 2 straipsnio nuostatas, apėjimas apibrėžiamas kaip prekybos tarp trečiųjų šalių ir Bendrijos arba individualių kompanijų šalyje, kuriai nustatytos priemonės, ir Bendrijos būdo pokytis, atsiradęs dėl veiksmų, proceso ar veiklos, kurių negalima paaiškinti jokiomis kitomis pagrįstomis priežastimis ar ekonominiu pagrindimu, kaip tik antidempingo muito nustatymu, ir kai yra įrodymų dėl žalos arba kad ištaisantysis muito poveikis yra mažinamas panašios prekės kainų ir (arba) kiekių prasme, bei yra dempingo įrodymų, lyginant su anksčiau panašiai prekei nustatytomis normaliosiomis vertėmis.

1 dalyje minimi veiksmai, procesas ar veikla, inter alia, apima nežymius svarstomos prekės pakeitimus, siekiant jai pritaikyti muitinės kodus, kuriems paprastai netaikomos priemonės, su sąlyga, kad modifikavimas nepakeičia esminių prekės savybių; prekės, kuriai taikomos priemonės, gabenimą per trečiąsias šalis; eksportuotojo ar gamintojo pardavimo būdų ar kanalų pertvarkymą šalyje, kuriai taikomos priemonės, siekiant galiausiai eksportuoti savo prekes į Bendriją per gamintojus, kurie naudojasi individualių muitų tarifais, žemesniais už tuos, kurie taikomi gamintojo prekėms; ir, esant toliau 13 straipsnio 2 dalyje nurodytoms aplinkybėms, dalių surinkimui surinkimo operacijomis Bendrijoje ar trečiojoje šalyje.";

10) 13 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Pagal šį straipsnį tyrimai pradedami Komisijos iniciatyva arba valstybės narės ar kurios nors suinteresuotos šalies prašymu, kai pateikiama pakankamai įrodymų dėl 1 dalyje nurodytų veiksnių. Tyrimas pradedamas, Komisijai pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu ir priėmus reglamentą, kuriame taip pat gali būti nurodoma muitinių institucijoms registruoti importą pagal 14 straipsnio 5 dalį arba reikalauti garantijų. Tyrimus atlieka Komisija, kuriai gali padėti muitinių institucijos, ir užbaigia juos per devynis mėnesius. Kai galutinai patvirtinti faktai pateisina priemonių pratęsimą, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu, priemones pratęsia. Pasiūlymą priima Taryba, jeigu ji paprastąja balsų dauguma nenusprendžia atmesti pasiūlymo per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai jį pateikia Komisija. Pratęsimas įsigalioja tą dieną, kurią buvo įvesta registracija pagal 14 straipsnio 5 dalį arba pareikalauta garantijų. Atitinkamos procedūrinės šio reglamento nuostatos dėl tyrimų pradžios ir atlikimo taikomos kaip numatyta šiame straipsnyje.";

11) 13 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

"4. Importui neregistruojamas pagal 14 straipsnio 5 dalį arba jam netaikomos priemonės, kai juo užsiima kompanijos, kurioms suteiktos išimtys. Prašymai dėl išimčių, paremti tinkamais įrodymais, pateikiami per laikotarpį, nurodytą Komisijos reglamente dėl tyrimų pradžios. Kai apėjimo veiksmai, procesas ar veikla vyksta už Bendrijos ribų, išimtys gali būti suteikiamos svarstomos prekės gamintojams, kurie gali įrodyti, kad jie nėra susiję su gamintojais, kuriems taikomos priemonės, ir kad nenustatyta, jog jie dalyvauja apėjimo veiksmuose kaip tai apibrėžta 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Kai apėjimo veiksmai, procesas ar veikla vyksta Bendrijoje, išimtys gali būti suteikiamos importuotojams, kurie gali įrodyti, jog nėra susiję su gamintojais, kuriems taikomos priemonės.

Šios išimtys suteikiamos Komisijos, pasikonsultavusios su Patariamuoju komitetu, sprendimu arba priemones nustatančiu Tarybos sprendimu, ir galioja tiek laiko ir tokiomis sąlygomis, kokios nustatytos šiuose sprendimuose.

Jei laikomasi 11 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, išimtys taip pat gali būti suteikiamos pasibaigus tyrimui, lemiančiam priemonių pratęsimą.

Jeigu nuo priemonės pratęsimo praėjo daugiau nei vieneri metai, ir jei šalių, prašančių ar ketinančių prašyti suteikti išimtį, skaičius yra didelis, Komisija gali nuspręsti peržiūrėti priemonių pratęsimą. Kiekviena tokia peržiūra atliekama pagal 11 straipsnio 5 dalies nuostatas, kurios taikomos peržiūroms pagal 11 straipsnio 3 dalį.";

12) 14 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

"4. Atsižvelgiant į Bendrijos interesus, šiuo reglamentu nustatytos priemonės Komisijos, pasikonsultavusios su Patariamuoju komitetu, sprendimu gali būti laikinai sustabdytos devyniems mėnesiams. Laikinasis sustabdymas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, jei Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, taip nusprendžia. Pasiūlymą priima Taryba, jei ji paprastąja balsų dauguma nenusprendžia atmesti pasiūlymo per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai jį pateikia Komisija. Priemonės gali būti laikinai sustabdomos tik tada, jeigu rinkos sąlygos laikinai pasikeitė tokiu mastu, jog nėra tikimybės žalai atsinaujinti dėl tokio laikinojo sustabdymo, ir jeigu Bendrijos pramonei buvo sudaryta galimybė pareikšti pastabas ir į šias pastabas buvo atsižvelgta. Pasikonsultavus priemonių taikymas bet kada gali būti atnaujinamas, jeigu laikinojo sustabdymo priežastis išnyko.";

13) 14 straipsnyje įterpiama ši dalis:

"7. Nepažeisdama 6 dalies, Komisija gali paprašyti, kad valstybės narės, kiekvienu konkrečiu atveju, teiktų informaciją, būtiną priemonių taikymo efektyvumui kontroliuoti. Šiuo atveju taikomos 6 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatos. Visiems duomenims, valstybių narių pateikiamiems pagal šį straipsnį, taikomos 19 straipsnio 6 dalies nuostatos.";

14) 15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Komiteto posėdžius sušaukia jo pirmininkas. Kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki posėdžio pradžios, valstybėms narėms jis pateikia visą susijusią informaciją.";

15) 19 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

"6. Pagal šį sprendimą gauta informacija naudojama tiktai tiems tikslams, kuriems jos buvo prašyta. Ši nuostata netrukdo vieno tyrimo metu gautos informacijos naudoti, norint pradėti kitus tyrimus toje pačioje procedūroje dėl svarstomos prekės."

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2026/97 iš dalies keičiamas taip:

1) 13 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

"1. Tuo atveju, kai sąlyginai buvo nustatytas subsidijavimas ir žala, Komisija gali priimti kiekvieno eksportuotojo savanoriškus pakankamus įsipareigojimus, kuriais remiantis:

a) kilmės ir (arba) eksportuojanti valstybė sutinka nutraukti ar apriboti subsidiją arba imtis kitų priemonių dėl jos poveikio; arba

b) bet kuris eksportuotojas įsipareigoja peržiūrėti savo kainas arba nutraukti eksportą, kuriam kompensuotinos subsidijos teikia naudą, į aptariamą vietovę tokiu būdu, kad Komisija, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu, įsitikina, jog žalingas subsidijų poveikis bus pašalintas.

Tokiu atveju tol, kol galioja šie įsipareigojimai, laikinieji muitai, Komisijos nustatyti pagal 12 straipsnio 3 dalį, ir galutiniai muitai, Tarybos nustatyti pagal 15 straipsnio 1 dalį, netaikomi atitinkamam svarstomos prekės, pagamintos kompanijose, nurodytose Komisijos sprendime dėl įsipareigojimų priėmimo ir kituose tolesniuose šio sprendimo pakeitimuose, importui.

Kainos pagal šiuos įsipareigojimus didinamos ne daugiau nei būtina kompensuotinoms subsidijoms atlyginti, ir jos turėtų būti didinamos mažiau nei kompensuotinos subsidijos suma, jei tokio padidinimo užtektų žalai Bendrijos pramonei pašalinti.";

2) 13 straipsnio 9 dalis pakeičiama taip:

"9. Bet kuriai įsipareigojusiai šaliai pažeidus ar atsiėmus įsipareigojimą arba Komisijai atsisakius priimti įsipareigojimą, įsipareigojimo priėmimas, pasikonsultavus, atmetamas Komisijos sprendimu arba Komisijos reglamentu, atitinkamai, o laikinasis muitas, Komisijos nustatytas pagal 12 straipsnį, ar galutinis muitas, Tarybos nustatytas pagal 15 straipsnio 1 dalį, taikomi su sąlyga, kad suinteresuotam eksportuotojui ar kilmės ir (arba) eksportuojančiai valstybei buvo sudaryta galimybė pareikšti savo pastabas, išskyrus tuos atvejus, kai eksportuotojas ar tokia valstybė patys atsiėmė įsipareigojimus.

Kiekviena suinteresuota šalis ar valstybė narė gali pateikti informaciją, turinčią akivaizdžių įrodymų, jog įsipareigojimas pažeistas. Iš to sekantis nagrinėjimas siekiant nustatyti, ar įsipareigojimas pažeistas, ar ne, paprastai pabaigiamas per šešis mėnesius, bet ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pateiktas tinkamai pagrįstas prašymas. Komisija gali prašyti kompetentingų valstybių narių institucijų padėti vykdyti įsipareigojimų monitoringą.";

3) 15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Kai galutinai nustatyti faktai rodo, kad egzistuoja kompensuotinos subsidijos ir jų padaryta žala bei dėl Bendrijos interesų reikia įsikišti pagal 31 straipsnį, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, pateiktu pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu, nustato galutinį kompensacinį muitą. Taryba priima pasiūlymą, jei ji paprastąja balsų dauguma nenusprendžia atmesti pasiūlymo per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai Komisija jį pateikė. Kai galioja laikinieji muitai, pasiūlymas imtis galutinių veiksmų pateikiamas ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki šių muitų galiojimo pabaigos. Priemonės nenustatomos, jei subsidija arba subsidijos yra nutrauktos arba buvo įrodyta, jog subsidijos nebeteikia jokios naudos tiriamiems eksportuotojams. Kompensacinio muito suma neviršija apskaičiuotos kompensuotinų subsidijų sumos, bet ji turėtų būti mažesnė nei bendra kompensuotinų subsidijų suma, jei tokio mažesnio muito pakaktų pašalinti žalą Bendrijos pramonei.";

4) 19 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Kai nustatyti kompensaciniai muitai yra mažesni už nustatytą kompensuotinų subsidijų sumą, gali būti pradėta tarpinė peržiūra, jei Bendrijos gamintojai ar kitos suinteresuotos šalys pateikia, paprastai per du metus nuo priemonės įsigaliojimo pradžios, pakankamai įrodymų, kad, praėjus pradinio tyrimo laikotarpiui ir prieš pradedant taikyti ar pritaikius priemones, eksporto kainos sumažėjo arba kad importuotos prekės perpardavimo ar tolesnio pardavimo kainos Bendrijoje nepakito ar pakito nepakankamai. Jei tyrimas patvirtina, jog įtarimai teisingi, gali būti padidinti kompensaciniai muitai, siekiant padidinti kainą taip, kad būtų pašalinta žala; tačiau padidintas muitas neturi viršyti kompensacinių subsidijų sumos.

Pagal pirmiau nustatytas sąlygas tarpinę peržiūrą taip pat galima pradėti Komisijos iniciatyva ar valstybės narės prašymu.";

5) 22 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Šio reglamento atitinkamos procedūrų ir tyrimų atlikimo nuostatos, išskyrus nuostatas dėl laiko apribojimų, taikomos visoms peržiūroms, atliekamoms pagal 18, 19 ir 20 straipsnius. Pagal 18 ir 19 straipsnius vykdomos peržiūros atliekamos nedelsiant ir užbaigiamos paprastai per 12 mėnesių nuo peržiūros pradžios. Bet kuriuo atveju peržiūros pagal 18 ir 19 straipsnius visada užbaigiamos per 15 mėnesių nuo peržiūros pradžios. Peržiūros pagal 20 straipsnį visais atvejais užbaigiamos per devynis mėnesius nuo peržiūros pradžios. Jei pagal 18 straipsnį atliekama peržiūra pradedama tame pačiame procese, kaip ir vykstanti pagal 19 straipsnį, tai pagal 19 straipsnį atliekama peržiūra baigiama tuo metu, kaip numatyta pirmiau peržiūrai pagal 18 straipsnį.

Tarybai Komisija pateikia pasiūlymą imtis veiksmų ne vėliau kaip likus mėnesiui iki pirmiau nurodytų galutinių terminų pabaigos.

Jei tyrimai nebaigiami per pirmiau nurodytus galutinius terminus, priemonės:

- nustoja galios atliekant tyrimus pagal 18 straipsnį,

- nustoja galios vienu metu atliekant tyrimus pagal 18 ir 19 straipsnius, kai tyrimas pagal 18 straipsnį buvo pradėtas toje pačioje procedūroje jau vykstant tyrimui pagal 19 straipsnį arba kai šios peržiūros buvo pradėtos vienu metu, arba

- lieka nepakitusios, atliekant tyrimus pagal 19 ir 20 straipsnius.

Pranešimas apie pagal šią dalį nustojusias galios ar išliekančias priemones yra skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.";

6) 23 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Kai galiojančios priemonės yra apeinamos, pagal šį reglamentą nustatyti kompensaciniai muitai gali būti išplečiami panašios prekės, kuri gali būti ir nežymiai pakeista, ir nepakeista, importui iš trečiųjų valstybių; arba nežymiai pakeistos panašios prekės importui iš šalies, kuriai taikoma priemonė; arba šių prekių sudėtinėms dalims. Kai galiojančios priemonės apeinamos, kompensaciniai muitai, neviršijantys pagal šio reglamento 15 straipsnio 2 dalį nustatyto likutinio kompensacinio muito, gali būti taikomi importui iš kompanijų, kurios naudojasi individualiais muitais šalyse, kurioms taikomos priemonės. Apėjimas apibrėžiamas kaip prekybos tarp trečiųjų valstybių ir Bendrijos arba šalies, kuriai taikomos priemonės, individualių kompanijų ir Bendrijos būdo pokytis, atsiradęs dėl veiksmų, proceso ar veiklos, kurių negalima paaiškinti jokiomis kitomis pagrįstomis priežastimis ar ekonominiu pagrindimu, kaip tik muito nustatymu, ir kai yra įrodymų, kad ištaisantysis žalą muito poveikis yra mažinamas panašios prekės kainų ir (arba) kiekių prasme bei kad importuota panaši prekė ir (arba) jos dalys vis dar gauna naudos iš subsidijos.

1 dalyje minimi veiksmai, procesai ar veikla, inter alia, apima nežymius svarstomos prekės pakeitimus, siekiant jai pritaikyti muitinės kodus, kuriems paprastai netaikomos priemonės, su sąlyga, kad modifikavimas nepakeičia esminių prekės savybių; prekės, kuriai taikomos priemonės, gabenimą per trečiąsias šalis; eksportuotojo ar gamintojo pardavimo būdų ar kanalų pertvarkymą šalyje, kuriai taikomos priemonės, siekiant galiausiai eksportuoti savo prekes į Bendriją per gamintojus, kurie naudojasi individualių muitų tarifais, žemesniais už tuos, kurie taikomi gamintojo prekėms.";

7) 23 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

"2. Pagal šį straipsnį tyrimai pradedami Komisijos iniciatyva arba valstybės narės ar kurios nors suinteresuotos šalies prašymu, kai pateikiama pakankamai įrodymų dėl 1 dalyje nurodytų veiksnių. Tyrimas pradedamas, Komisijai pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu ir priėmus reglamentą, kuriame taip pat gali būti nurodoma muitinių institucijoms registruoti importą pagal 24 straipsnio 5 dalį arba reikalauti garantijų. Tyrimus atlieka Komisija, kuriai gali padėti muitinių institucijos, ir užbaigia juos per devynis mėnesius. Kai galutinai patvirtinti faktai pateisina priemonių pratęsimą, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, pateiktu pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu, priemones pratęsia. Pasiūlymą priima Taryba, jeigu ji paprastąja balsų dauguma nenusprendžia atmesti pasiūlymo per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai jį pateikia Komisija. Pratęsimas įsigalioja tą dieną, kurią buvo įvesta registracija pagal 24 straipsnio 5 dalį arba pareikalauta garantijų. Atitinkamos procedūrinės šio reglamento nuostatos dėl tyrimų pradžios ir atlikimo taikomos kaip numatyta šiame straipsnyje.

3. Importas neregistruojamas pagal 24 straipsnio 5 dalį arba jam netaikomos priemonės, kai juo užsiima kompanijos, kurioms suteiktos išimtys. Prašymai dėl išimčių, paremti tinkamais įrodymais, pateikiami per laikotarpį, nurodytą Komisijos reglamente dėl tyrimų pradžios. Kai apėjimo veiksmai, procesas ar veikla vyksta už Bendrijos ribų, išimtys gali būti suteikiamos svarstomos prekės gamintojams, kurie gali įrodyti, kad nėra susiję su gamintojais, kuriems taikomos priemonės, ir kad nenustatyta, jog jie dalyvauja apėjimo veiksmuose kaip tai apibrėžta 23 straipsnio 1 dalyje. Kai apėjimo veiksmai, procesas ar veikla vyksta Bendrijoje, išimtys gali būti suteikiamos importuotojams, kurie gali įrodyti, jog nėra susiję su gamintojais, kuriems taikomos priemonės.

Šios išimtys suteikiamos Komisijos, pasikonsultavusios su Patariamuoju komitetu, sprendimu arba priemones nustatančiu Tarybos sprendimu, ir galioja tiek laiko ir tokiomis sąlygomis, kokios nustatytos šiuose sprendimuose.

Jei laikomasi 20 straipsnyje nustatytų sąlygų, išimtys taip pat gali būti suteikiamos pasibaigus tyrimui, lemiančiam priemonių pratęsimą.

Jeigu nuo priemonės pratęsimo praėjo bent vieneri metai, ir jei šalių, prašančių ar ketinančių prašyti suteikti išimtį, skaičius yra didelis, Komisija gali nuspręsti peržiūrėti priemonių pratęsimą. Kiekviena tokia peržiūra atliekama pagal 22 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios taikomos peržiūroms pagal 19 straipsnį.";

8) 24 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

"4. Atsižvelgiant į Bendrijos interesus, šiuo reglamentu nustatytos priemonės Komisijos, pasikonsultavusios su Patariamuoju komitetu, sprendimu gali būti laikinai sustabdytos devyniems mėnesiams. Laikinasis sustabdymas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, jei Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, taip nusprendžia. Pasiūlymą priima Taryba, jei ji paprastąja balsų dauguma nenusprendžia atmesti pasiūlymo per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai jį pateikia Komisija. Priemonės gali būti laikinai sustabdomos tik tada, jeigu rinkos sąlygos laikinai pasikeitė tokiu mastu, jog nėra tikimybės žalai atsinaujinti dėl tokio laikinojo sustabdymo, ir jeigu Bendrijos pramonei buvo sudaryta galimybė pareikšti pastabas ir į šias pastabas buvo atsižvelgta. Pasikonsultavus priemonių taikymas bet kada gali būti atnaujinamas, jeigu laikinojo sustabdymo priežastis išnyko.";

9) 24 straipsnyje įterpiama šį dalis:

"7. Nepažeisdama 6 dalies, Komisija gali paprašyti, kad valstybės narės, kiekvienu konkrečiu atveju, teiktų informaciją, būtiną priemonių taikymo efektyvumui kontroliuoti. Šiuo atveju taikomos 11 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatos. Visiems duomenims, valstybių narių pateikiamiems pagal šį straipsnį, taikomos 29 straipsnio 6 dalies nuostatos.";

10) 25 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Komiteto posėdžius sušaukia jo pirmininkas. Kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki posėdžio pradžios, valstybėms narėms jis pateikia visą susijusią informaciją.";

11) 29 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

"6. Pagal šį reglamentą gauta informacija naudojama tiktai tiems tikslams, kuriems jos buvo prašyta. Ši nuostata netrukdo vieno tyrimo metu gautos informacijos naudoti, norint pradėti kitus tyrimus toje pačioje procedūroje dėl tos pačios panašios prekės."

3 straipsnis

Šis reglamentas taikomas visiems tyrimams, pradėtiems pagal Reglamentą (EB) Nr. 384/96 ir Reglamentą (EB) Nr. 2026/97 po to, kai įsigaliojo šis reglamentas, išskyrus:

a) šio reglamento 1 straipsnio 3, 7, 10, 12 ir 14 dalis bei 2 straipsnio 3, 7, 8 ir 10 dalis, kurios taip pat taikomos nebaigtiems tyrimams; ir

b) šio reglamento 1 straipsnio 4 ir 8 dalis bei 2 straipsnio 5 dalį, kurios taikomos tik du metus po šio reglamento įsigaliojimo dienos tyrimams, pradėtiems pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 3 ir 4 dalis bei 12 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 2026/97 19 ir 20 straipsnius.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 7 dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. kovo 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Ahern

[1] OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1972/2002 (OL L 305, 2002 11 7, p. 1).

[2] OL L 288, 1997 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1973/2002 (OL L 305, 2002 11 7, p. 4).

--------------------------------------------------

Top