Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0447

2004 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 447/2004, nustatantis taisykles, palengvinančias perėjimą nuo paramos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 1268/1999, prie paramos, numatytos Reglamentuose (EB) Nr. 1257/1999 ir (EB) Nr. 1260/1999 Čekijai, Estijai, Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Slovakijai, Slovėnijai ir Vengrijai

OJ L 72, 11.3.2004, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/447/oj

32004R0447Oficialusis leidinys L 072 , 11/03/2004 p. 0064 - 0065


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 447/2004

2004 m. kovo 10 d.

nustatantis taisykles, palengvinančias perėjimą nuo paramos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 1268/1999, prie paramos, numatytos Reglamentuose (EB) Nr. 1257/1999 ir (EB) Nr. 1260/1999 Čekijai, Estijai, Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Slovakijai, Slovėnijai ir Vengrijai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos stojimo sutartį, ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos Stojimo aktą, ypač į jo 32 straipsnio 5 dalį ir 33 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1) Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1268/1999 [1] nustatė Bendrijos paramą Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms rengiantis narystei žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse rengimosi narystei laikotarpiu (Sapard programa). Įstojus į ES šios programos priemonėms parama turėtų būti teikiama pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantį bei panaikinantį tam tikrus reglamentus [2] arba pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų [3]. Siekiant palengvinti perėjimą nuo vieno paramos būdo prie kito, reikėtų nurodyti laikotarpį, kurio metu būtų galima imtis įsipareigojimų paramos pagal Sapard programą gavėjų atžvilgiu;

(2) būtina nurodyti sąlygas, pagal kurias projektus, patvirtintus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999, kurių jau negalima finansuoti pagal tą reglamentą, būtų galima perduoti kaimo plėtros programai;

(3) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio struktūrų ir kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžimas

Šiame reglamente "naujos valstybės narės" yra: Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija.

2 straipsnis

Sutarčių sudarymo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 pabaiga

1. Dėl priemonių, kurios po įstojimo į ES gali būti finansuojamos Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 47a straipsnį, naujos valstybės narės gali toliau sudaryti sutartis ar imtis įsipareigojimų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 tol, kol Komisijai bus pateiktas kaimo plėtros planas.

2. Dėl priemonių ar papildomų priemonių, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1268/1999 2 straipsnyje, kurios po įstojimo į ES gali būti finansuojamos Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Orientavimo skyriaus pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 2 straipsnio 2 dalį, naujos valstybės narės gali toliau sudaryti sutartis ar imtis įsipareigojimų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 iki tos datos, kada jos pradės sudaryti sutartis ir imtis įsipareigojimų dėl priemonių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999.

3 straipsnis

Sapard projektų finansavimas išnaudojus asignavimus

1. Projektų, kurių sutartys buvo sudarytos nuo 2002 m. dėl priemonių, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1268/1999 2 straipsnio ketvirtoje, septintoje ir keturioliktoje įtraukose, išlaidos, patirtos po 2006 m. gruodžio 31 d., pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999 gali būti įtraukti į kaimo plėtros programą 2004–2006 m. laikotarpiui ir finansuojami EŽŪOGF Garantijų skyriaus.

2. Mokėjimai už projektus, kurių asignavimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999l yra išnaudoti arba nepakankami, gali būti įtraukti į kaimo plėtros programą 2004–2006 m. laikotarpiui pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999 ir finansuojami EŽŪOGF Garantijų skyriaus.

3. Jei naujos valstybės narės taiko 1 ir 2 dalis, jos nurodo sumas, atitinkančias asignavimus, nurodytus finansavimo lentelėje, pateiktoje Reglamento (EB) Nr. 141/2004 [4] II priede.

4. Reglamente (EB) Nr. 1268/1999 nustatytos pagalbos teiktinumo ir kontrolės taisyklės taikomos ir toliau.

5. Atitinkama nauja valstybė narė sudaro atrinktų projektų sąrašą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja tą dieną, kai įsigalioja Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartis.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 161, 1999 6 26, p. 87. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 696/2003 (OL L 99, 2003 4 17, p. 24).

[2] OL L 160, 1999 6 26, p. 80. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

[3] OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1105/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 3).

[4] OL L 24, 2004 1 29, p. 25.

--------------------------------------------------

Top