EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0360

2004 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 360/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių

OJ L 63, 28.2.2004, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 08/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/360/oj

32004R0360Oficialusis leidinys L 063 , 28/02/2004 p. 0013 - 0014


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 360/2004

2004 m. vasario 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo [1], ypač į jo 33 straipsnį,

kadangi:

(1) Galvijienos eksporto rinkų ekonominės sąlygos labai skiriasi ir nuolat sudarant dvišalius susitarimus didėja sąlygų, kuriomis eksporto grąžinamosios išmokos skiriamos to sektoriaus produktams, skirtumai. Kad būtų veiksmingiau pasiektas tikslas suderinti kiekių, kurie gali būti eksportuojami su grąžinamosiomis išmokomis, paskirstymo metodus ir našiai naudoti turimus išteklius, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 33 straipsnio 2 dalyje, patartina išplėsti aplinkybes, numatytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 1445/95 [2]10 straipsnio 2 dalyje, kada Komisija gali imtis priemonių ir apriboti eksporto licencijų išdavimą ar paraiškų gauti tokias licencijas teikimą per svarstymo laikotarpį, kuris nustatomas po paraiškų pateikimo. Taip pat patartina numatyti, kad šių priemonių reikia imtis paskirties vietoje ar keliose paskirties vietose.

(2) Atsižvelgiant į tai, kad eksportui į Jungtines Valstijas yra naudojama speciali sistema, numatyta 1979 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2973/79, nustatančiame išsamiąsias paraiškų dėl paramos teikimo eksportuojant galvijienos produktus, kuriems gali būti taikomas specialus trečiosios šalies importo režimas, taisykles [3], ir kad, siekiant išvengti bereikalingos administracinės veiklos, pagal šią sistemą nepanaudotas kiekis, kaip numatyta Reglamento Nr. 1445/95 12 straipsnio 8 dalyje, neturi būti perkeliamas kas ketvirtį.nustaty į kitą ketvirtį turi būti panaikintas.

(3) Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1445/95.

(4) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1445/95 iš dalies keičiamas taip:

1. 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Jei išduodant eksporto licencijas būtų ar galėtų būti viršijama turima biudžeto suma ar per atitinkamą laikotarpį išnaudojami didžiausi kiekiai, kuriuos galima eksportuoti gaunant grąžinamąsias išmokas, atsižvelgiant į ribas, nurodytas Reglamento (EB) 1254/1999 33 straipsnio 11 dalyje arba likusį laikotarpį daugiau neleidžiama eksportuoti, Komisija gali:

(a) nustatyti, kiek procentų prašomų kiekių gali būti patvirtinta,

(b) atmesti paraiškas, pagal kurias licencijos dar neišduotos,

(c) sustabdyti paraiškų gauti licenciją teikimą ne ilgiau kaip penkioms darbo dienoms, o vėliau šį laiką pratęsti Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 43 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pirmosios pastraipos c punkte nurodytomis aplinkybėmis sustabdymo laikotarpiu pateiktos paraiškos gauti licenciją negalioja.

Pirmojoje pastraipoje numatytos priemonės gali būti įgyvendinamos arba keičiamos produkto kategorijai ir pagal paskirties vietą arba paskirties vietų grupę.";

(b) įterpiamas 2a straipsnis:

"2a. Šio straipsnio 2 dalyje numatytos priemonės taip pat gali būti patvirtintos, kai paraiškose gauti eksporto licenciją nurodyti kiekiai viršija arba gali viršyti paprastai vienai paskirties vietai ar paskirties vietų grupės turimus kiekius ir išdavus prašomas licencijas atsirastų spekuliacijos pavojus, galėtų būti pakenkta ūkio subjektų konkurencijai, sutrikdyta prekyba ar Bendrijos rinka."

2. 12 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

"8. Jei kiekiai, kuriems yra prašoma licencijų, viršija turimus kiekius, Komisija nustato vienodą priimtiną prašomų kiekių procentą."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. vasario 27 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

[2] OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 852/2003 (OL L 123, 2003 5 17, p. 9).

[3] OL L 336, 1979 12 29, p. 44. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3434/87 (OL L 327, 1987 11 18, p. 7).

--------------------------------------------------

Top