EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0086

2004 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 86/2004, nustatantis kriaušių prekybos standartą

OJ L 13, 20.1.2004, p. 19–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 226 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 226 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; netiesiogiai panaikino 32008R1221 . Latest consolidated version: 20/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/86/oj

32004R0086Oficialusis leidinys L 013 , 20/01/2004 p. 0019 - 0027


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 86/2004

2004 m. sausio 15 d.

nustatantis kriaušių prekybos standartą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo [1], ir ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Kriaušės yra tarp Reglamento (EB) Nr. 2200/96 I priede išvardytų produktų, kurių standartus reikia nustatyti. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1619/2001, nustatantis obuolių ir kriaušių prekybos standartą ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 920/89 [2], nustato bendrą obuoliams ir kriaušėms prekybos standartą.

(2) Jungtinių Tautų Ekonomikos komisijos Europai (UN/ECE) Greitai gendančių produktų standartizavimo bei kokybės gerinimo darbo grupei nusprendus, kad aiškumo dėlei taisyklės dėl kriaušių turėtų būti atskirtos nuo taisyklių dėl obuolių, Reglamentą (EB) Nr. 1619/2001 panaikino naujas 2004 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 85/2004, nustatantis obuolių prekybos standartą( [3]). Taigi atitinkamai turi būti priimtas naujas kriaušių prekybos standartas.

(3) Pritaikius šiuos naujus standartus, nepatenkinamos kokybės produktai turėtų būti pašalinti iš rinkos, produkcija atitiktų vartotojų reikalavimus bei būtų lengviau prekiauti vadovaujantis teisinga konkurencija, taip padedant didinti pelningumą.

(4) Standartai taikytini visuose prekybos etapuose. Dėl transportavimo tolimais atstumais, sandėliavimo tam tikrą laikotarpį bei įvairių su produktais vykstančių procesų produktai gali sugesti iki tam tikro laipsnio, ko priežastis yra produktų biologinis vystymasis arba jų polinkis greitai gesti. Reikėtų atsižvelgti į tokį gedimą taikant standartą prekybos etapuose po produktų išsiuntimo.

(5) Kadangi "aukščiausios" klasės produktai turi būti ypatingai atidžiai rūšiuojami bei pakuojami, tokiu atveju reikia kreipti dėmesį tik į jų šviežumo trūkumą bei pabrinkimą.

(6) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kriaušių prekybos standartas, klasifikuojamas KN pozicijoje ex080820, yra toks, kaip nustatyta priede.

Standartas taikomas visuose prekybos etapuose, esant sąlygoms, nustatytoms Reglamente (EB) Nr. 2200/96.

Tačiau etapuose po išsiuntimo, atsižvelgiant į standarto reikalavimus, produktuose galima pastebėti:

- nežymų šviežumo trūkumą ir pabrinkimą,

- nežymių gedimų dėl jų vystymosi ir polinkio greitai gesti, jei tai yra produktai, nepriklausantys "aukščiausiai" klasei.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

[2] OL L 215, 2001 8 9, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 46/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

[3] OL L 13, 2004 1 20, p. 3.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

STANDARTAS KRIAUŠĖMS

I. PRODUKCIJOS APIBRĖŽIMAS

Šis standartas taikomas iš Pyrus communis L. rūšies išaugintų veislių kriaušėms, kurios vartotojui tiekiamos šviežios, išskyrus kriaušes, skirtas pramoniniam perdirbimui.

II. NUOSTATOS DĖL KOKYBĖS

Standarto tikslas yra apibrėžti kokybės reikalavimus kriaušėms po jų paruošimo ir supakavimo.

A. Minimalūs reikalavimai

Visų klasių kriaušės, be kiekvienai klasei taikomų specialių nuostatų bei leistinų nuokrypių, turi būti:

- sveikos,

- nesugedusios; puvinio ar gedimo pažeista ir dėl to vartoti netinkama produkcija neleistina,

- švarios, faktiškai neturinčios jokių pastebimų pašalinių priemaišų,

- jose faktiškai neturi būti kenkėjų,

- faktiškai visiškai nepažeistos kenkėjų,

- be nenatūralios išorinės drėgmės,

- be jokio pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Be to, jos turi būti kruopščiai nuskintos.

Kriaušių branda ir būklė turi būti tokie, kad jos:

- toliau galėtų nokti ir pasiektų veislei reikalaujamą prinokimo laipsnį,

- nenukentėtų gabenant bei ruošiant,

- į paskirties vietą būtų pristatytos tinkamos būklės.

B. Klasifikacija

Kriaušės skirstomos į tris toliau apibūdintas klases.

(i) Aukščiausia klasė

Šios klasės kriaušės privalo būti aukščiausios kokybės. Jų forma, dydis bei spalva turi būti tipingos veislei, taip pat jos privalo turėti kotelius, kurie turi būti nepažeisti.

Minkštimas turi būti visiškai sveikas, ir ant odelės neturi būti šiurkščių rūdėtumo požymių [1].

Jos turi būti be defektų, išskyrus labai nežymius odelės paviršiaus defektus, tačiau esant sąlygai, jog tokie nežymūs defektai nekenkia bendrai vaisių išvaizdai, kokybei, kokybės išlaikymui bei pateikimui pakuotėje.

Kriaušės turi būti nešiurkščios.

ii) I klasė

Šios klasės kriaušės turi būti geros kokybės. Jų forma, dydis bei spalva turi būti būdingos veislei.

Minkštimas turi būti visiškai sveikas, ir ant odelės neturi būti šiurkščių rūdėtumo požymių [2].

Tačiau gali būti leidžiami šie nežymūs defektai, esant sąlygai, kad jie nekenkia bendrai produkcijos išvaizdai, kokybei, kokybės išlaikymui bei pateikimui pakuotėje:

- nežymus formos defektas,

- nežymus brandos defektas,

- nežymus spalvos defektas,

- nežymūs odelės defektai, kurie negali būti didesni nei:

- 2 cm ilgio, jeigu defektai pailgos formos,

- 1 cm2 viso paviršiaus ploto, jei tai kitokie defektai, išskyrus rauples (Venturia pirina ir V. inaequalis), kuriomis pažeistas plotas neturi būti didesnės nei 0,25 cm2 viso paviršiaus ploto,

- 1 cm2 viso paviršiaus ploto nežymūs sudaužimai, kurių spalva nepakitusi.

Kotelis gali būti nežymiai pažeistas.

Kriaušės turi būti nešiurkščios.

(ii) II klasė

Šiai klasei priklauso kriaušės, kurios neatitinka aukštesnėms klasėms keliamų kokybės reikalavimų, tačiau atitinka aukščiau išvardytus minimalius reikalavimus.

Minkštimas turi būti be didesnių defektų.

Leidžiami šie defektai, esant sąlygai, kad vaisius išlaiko savo esmines kokybės, kokybės išlaikymo bei pateikimo savybes:

- formos defektai,

- brandos defektai,

- spalvos defektai,

- nežymus rūdėtumas [3],

- odelės defektai, kurie negali būti didesni, nei:

- 4 cm ilgio, jeigu defektai pailgos formos,

- 2,5 cm2 viso paviršiaus ploto, jei tai kitokie defektai, išskyrus rauples (Venturia pirina bei V. inaequalis), kuriomis pažeistas plotas neturi viršyti 1 cm2 viso paviršiaus ploto,

- nežymūs sudaužimai, neviršijantys 1 cm2 viso paviršiaus ploto, kurie gali būti šiek tiek pakeitę spalvą.

III. RŪŠIAVIMO PAGAL DYDĮ NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal maksimalų skersmenį vidurinėje vaisiaus dalyje.

Reikalaujamas minimalus dydis visoms klasėms yra toks:

| Aukščiausia | I klasė | II klasė |

Stambiavaisės veislės | 60 mm | 55 mm | 55 mm |

Kitos veislės | 55 mm | 50 mm | 45 mm |

[1] Tai netaikoma, jeigu minimas rūdėtumas yra būdingas konkrečiai veislei.

[2] Tai netaikoma, jeigu minimas rūdėtumas yra būdingas konkrečiai veislei.

[3] Tai netaikoma, jeigu minimas rūdėtumas yra būdingas konkrečiai veislei.

--------------------------------------------------

Top