EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0112

2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos direktyva 2004/112/EB, derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrųTekstas svarbus EEE

OJ L 367, 14.12.2004, p. 23–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 68–75 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 180 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 180 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 206 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2022; panaikino 32022L1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/112/oj

14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/23


KOMISIJOS DIREKTYVA 2004/112/EB

2004 m. gruodžio 13 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 1995 m. spalio 6 d. Tarybos direktyvą 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų (1), ypač į jos 9a straipsnį,

kadangi:

(1)

1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu keliais, suderinimo (2) nustato vienodas pavojingų krovinių vežimo Bendrijoje taisykles.

(2)

Direktyvos 95/50/EB priedai yra susiję su Direktyvos 94/55/EB priedais. Direktyvos 94/55/EB priedų suderinimas su mokslo ir technikos pažanga gali turėti įtakos Direktyvos 95/50/EB priedams.

(3)

Siekiant atsižvelgti į 2003 m. balandžio 7 d. Komisijos direktyvą 2003/28/EB, ketvirtąjį kartą derinančią su technikos pažanga Tarybos direktyvą 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu keliais, suderinimo, reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 95/50/EB priedus.

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvą 94/55/EB įsteigto Pavojingų krovinių vežimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 95/50/EB iš dalies keičiama taip:

I, II ir III priedus pakeičia šios direktyvos I, II ir III priedai.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip po vienerių metų po šios direktyvos paskelbimo, įgyvendina šią direktyvą. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstą ir šių nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Komisijos narys


(1)  OL L 249, 1995 10 17, p. 35. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/26/EB (OL L 168, 2001 6 23, p. 23).

(2)  OL L 319, 1994 12 12, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/28/EB (OL L 90, 2003 4 8, p. 45).


I PRIEDAS

Image

Image


II PRIEDAS

PAŽEIDIMAI

Šioje direktyvoje pateikiamas neišsamus sąrašas, kuriame pagal tris rizikos kategorijas (didžiausios rizikos kategorija yra I kategorija) yra sugrupuoti pažeidimais laikomi atvejai.

Atitinkamą rizikos kategoriją savo nuožiūra turi nustatyti patikrinimą kelyje atliekanti (-is) vykdymo užtikrinimo institucija (pareigūnas), atsižvelgdama (-as) į konkrečias aplinkybes.

Į rizikos kategorijas neįtraukti pažeidimai klasifikuojami pagal kategorijų aprašymus.

Jei vienam transporto vienetui nustatomi keli pažeidimai, ataskaitoje (šios direktyvos III priedas) pažymima tiktai didžiausios rizikos kategorija (kaip nurodyta šios direktyvos I priedo 39 punkte).

1.   I rizikos kategorija

Jei dėl atitinkamų ADR nuostatų nesilaikymo atsiranda didelė mirties, rimto asmens sužeidimo arba esminės žalos aplinkai rizika, dėl tokių pažeidimų paprastai imamasi skubių ir tinkamų taisomųjų priemonių, įskaitant transporto priemonės sustabdymą.

Pažeidimais laikomi šie atvejai:

1)

pavojingi kroviniai neleidžiami vežti;

2)

pavojingų medžiagų tekėjimas;

3)

kroviniai vežami uždraustomis arba netinkamomis transporto priemonėmis;

4)

kroviniai vežami palaidai struktūriškai nepatvariame konteineryje;

5)

kroviniai vežami atitinkamo tinkamumo sertifikato neturinčia transporto priemone;

6)

transporto priemonė nebeatitinka patvirtintų standartų ir kelia tiesioginį pavojų (kitais atvejais priskiriama II rizikos kategorijai);

7)

naudojama nepatvirtinta pakuotė;

8)

pakuotė neatitinka taikomų pakavimo instrukcijų;

9)

nesilaikoma specialiųjų mišrios pakuotės nuostatų;

10)

nesilaikoma krovinio tvirtinimo ir sukrovimo taisyklių;

11)

nesilaikoma mišraus pakuočių pakrovimo taisyklių;

12)

nesilaikoma nuostatų dėl leistinų cisternų arba pakuočių užpildymo laipsnių;

13)

nesilaikoma nuostatų, ribojančių vieno transporto vieneto gabenamus kiekius;

14)

pavojingi kroviniai vežami be jokios nuorodos į jų gabenimą (pvz., dokumentų, atitinkamo pakuočių žymėjimo ir ženklinimo, transporto priemonės pavojaus identifikavimo ir žymėjimo ir t. t.);

15)

kroviniai vežami be transporto priemonės pavojaus identifikavimo ženklų ir žymių;

16)

nepateikiama su vežama medžiaga susijusi informacija, kuri leistų nustatyti I rizikos kategorijos pažeidimą (pvz., JT numeris, deramas vežimo pavadinimas, pakuotės grupė ir t. t.);

17)

vairuotojas neturi galiojančio profesinio pasirengimo pažymėjimo;

18)

kyla gaisras arba naudojamas neapsaugotas apšvietimas;

19)

nesilaikoma draudimo rūkyti.

2.   II rizikos kategorija

Kai dėl atitinkamų ADR nuostatų nesilaikymo atsiranda asmens sužeidimo arba žalos aplinkai rizika, dėl tokių pažeidimų paprastai imamasi atitinkamų taisomųjų priemonių, įskaitant, jei įmanoma ir reikia, taisomuosius veiksmus kontrolės vietoje, kurie vėliausiai įgyvendinami užbaigus krovinio vežimą.

Pažeidimais laikomi šie atvejai:

1)

transporto vienetą sudaro daugiau kaip viena priekaba/puspriekabė;

2)

transporto priemonė nebeatitinka patvirtintų standartų, tačiau nekelia tiesioginio pavojaus;

3)

transporto priemonėje nėra reikalaujamų veikiančių gesintuvų; gesintuvas gali būti pripažintas veikiančiu, jeigu ant jo nėra tik numatytos plombos ir (arba) nurodytos galiojimo datos; tačiau ši nuostata netaikoma, jei yra matoma, kad gesintuvas nėra veikiantis, pvz., gesintuvo manometro parodymas yra 0;

4)

transporto priemonėje nėra ADR arba raštiškose instrukcijose nurodytos įrangos;

5)

nesilaikoma pakuočių, IBC konteinerių arba didžiųjų pakuočių bandymo ir patikrinimo datų ir šių pakuočių panaudojimo laikotarpių;

6)

vežami paketai su pažeista pakuote, IBC konteineriais arba didžiosiomis pakuotėmis arba pažeistos neišvalytos tuščios pakuotės;

7)

supakuotos prekės vežamos struktūriškai nepatvariame konteineryje;

8)

cisternos/konteinerinės cisternos (įskaitant tuščias ir neišvalytas) netinkamai uždarytos;

9)

vežama mišri pakuotė, kurios išorinis įpakavimas nėra tinkamai paruoštas;

10)

netinkamas ženklinimas, žymėjimas arba pavojaus identifikavimas;

11)

nėra ADR atitinkančių raštiškų instrukcijų arba raštiškos instrukcijos neatitinka vežamo krovinio;

12)

transporto priemonė netinkamai prižiūrima arba paliekama stovėjimo vietoje.

3.   III rizikos kategorija

Kai dėl atitinkamų ADR nuostatų nesilaikymo atsiranda nedidelė asmens sužeidimo arba žalos aplinkai rizika, o atitinkamų taisomųjų priemonių nebūtina imtis vežimo metu, nes neatitikimus galima sureguliuoti įmonėje vėliau.

Nuostatų nesilaikymu laikomi šie atvejai:

1)

pavojų identifikuojančių ženklų arba žymų dydis, arba raidžių, skaičių ar simbolių dydis ant pavojų identifikuojančių ženklų arba žymų neatitinka nuostatų;

2)

transporto dokumentuose nėra kitos negu I rizikos kategorijos 16 punkte numatytos informacijos;

3)

transporto priemonėje nėra vairuotojo profesinio pasirengimo pažymėjimo, tačiau esama įrodymų, kad vairuotojas jį turi.


III PRIEDAS

STANDARTINĖS ATASKAITOS APIE PAŽEIDIMUS IR NUOBAUDAS, KURI TURI BŪTI IŠSIŲSTA KOMISIJAI, FORMOS PAVYZDYS

Image


Top