EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0108

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/108/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, panaikinanti Direktyvą 89/336/EEB Tekstas svarbus EEE

OJ L 390, 31.12.2004, p. 24–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 047 P. 85 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 047 P. 85 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040 P. 23 - 36

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; panaikino 32014L0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/108/oj

31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 390/24


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/108/EB

2004 m. gruodžio 15 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, panaikinanti Direktyvą 89/336/EEB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 89/336/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (3) buvo peržiūrėta vadovaujantis su vidaus rinka susijusių teisės aktų supaprastinimo (SLIM) iniciatyva. SLIM procesas ir po to sekusios nuodugnios konsultacijos atskleidė poreikį užbaigti, sustiprinti ir išaiškinti Direktyvoje 89/336/EEB nustatytą sistemą.

(2)

Valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta radijo ryšių, įskaitant radijo transliacijų priėmimą ir radijo mėgėjų veiklą, veikiančių laikantis Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) radijo ryšio reglamento, elektros tiekimo tinklų ir telekomunikacijų tinklų, taip pat prie jų prijungtų įrenginių, apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių.

(3)

apsaugą nuo elektromagnetinių trikdžių užtikrinančios nacionalinės teisės aktų nuostatos turėtų būti suderintos, siekiant užtikrinti laisvą elektrinių ir elektroninių aparatų judėjimą, nemažinant pagrįstų apsaugos lygių valstybėse narėse.

(4)

Apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių reikalauja, kad būtų nustatyti įpareigojimai įvairiems ūkio subjektams. Kad tokia apsauga būtų pasiekta, tie įsipareigojimai turėtų būti taikomi teisingai ir veiksmingai.

(5)

Elektromagnetinis įrenginių suderinamumas turėtų būti reglamentuojamas taip, kad būtų užtikrintas vidaus rinkos, tai yra, vidaus sienų neturinčios erdvės, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas, veikimas.

(6)

Įrenginiams, kuriems taikoma ši direktyva, turėtų priklausyti ir aparatai, ir stacionarūs įrengimai. Tačiau vieniems ir kitiems turėtų būti nustatytos atskiros nuostatos. Taip yra dėl to, kad aparatai laisvai juda Bendrijoje, o stacionarūs įrengimai, sumontuoti iš įvairių tipų aparatų ir, prireikus, kitų prietaisų, įrengiami nuolatiniam naudojimui iš anksto nustatytoje vietoje. Daugeliu atvejų tokių įrengimų sandara ir funkcija atitinka jų naudotojų konkrečius poreikius.

(7)

Ši direktyva neturėtų būti taikoma radijo ryšio įrenginiams ir telekomunikacijų galiniams įrenginiams, nes juos jau reglamentuoja 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (4). Elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai abejose direktyvose pasiekia tą patį apsaugos lygį.

(8)

Ši direktyva neturėtų būti taikoma orlaiviams arba įrenginiams, kurie skirti įmontuoti orlaiviuose, nes jiems jau taikomos specialios Bendrijos arba tarptautinės taisyklės, reglamentuojančios elektromagnetinį suderinamumą.

(9)

Nėra būtinybės šia direktyva reglamentuoti įrenginių, kurie elektromagnetinio suderinamumo požiūriu iš esmės nėra žalingi.

(10)

Ši direktyva neturėtų būti taikoma įrenginių saugai, nes tai aptariama kituose atitinkamuose Bendrijos ar nacionalinės teisės aktuose.

(11)

Šia direktyva reglamentuojant aparatus, ji turėtų būti taikoma pagamintiems aparatams, kurie pirmą kartą yra prekyboje Bendrijos rinkoje. Kai kurie komponentai ar sudėtinės dalys turėtų tam tikromis sąlygomis būti laikomi aparatais, jeigu juos gali įsigyti galutinis vartotojas.

(12)

Ši direktyva paremta 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucijoje dėl naujo požiūrio į techninį suderinimą ir standartus (5) nustatytais principais. Laikantis šio požiūrio, įrenginių projektavimui ir gamybai taikomi esminiai elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai. Techninę išraišką tiems reikalavimams suteikia darnieji Europos standartai, kuriuos turi priimti įvairios Europos standartizacijos įstaigos – Europos standartizacijos komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI). Šios direktyvos srityje CEN, CENELEC ir ETSI yra institucijos, pripažintos kompetentingomis priimti darniuosius standartus, kuriuos jos rengia laikydamosi jų bendradarbiavimo su Komisija bendrųjų gairių ir 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (6), nustatytos tvarkos.

(13)

Darniuosiuose standartuose atsispindi visuotinai pripažintas technikos pasiekimų lygis elektromagnetinio suderinamumo atžvilgiu Europos Sąjungoje. Todėl Bendrijos lygmeniu suderintų įrenginių elektromagnetinio suderinamumo standartų turėjimas yra svarbus vidaus rinkos veikimui; kai tik Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbiama nuoroda į tokį standartą, jo laikymosi atveju atitikimas reikiamiems esminiams reikalavimams turėtų būti preziumuojamas, nors tokį atitikimą turėtų būti leidžiama įrodinėti ir kitais būdais. Darniojo standarto laikymasis reiškia atitikimą jo nuostatoms, tą įrodant metodais, aprašytais arba nurodytais tame darniajame standarte.

(14)

Įrenginių, skirtų prijungti juos prie tinklų, gamintojai turėtų tokius įrenginius konstruoti taip, kad naudojant juos normaliomis darbo sąlygomis tinklai būtų apsaugoti nuo neleistino paslaugų pablogėjimo. Tinklų operatoriai turėtų konstruoti savo tinklus taip, kad įrenginių, kurie bus jungiami prie tinklų, gamintojams nebūtų užkrauta neproporcinga našta siekiant apsaugoti tinklus nuo neleistino paslaugų pablogėjimo. Rengdamos darniuosius standartus, Europos standartizacijos organizacijos turėtų tinkamai atsižvelgti į šį tikslą (taip pat įvertindamos ir kaupiamuosius atitinkamų tipų elektromagnetinių reiškinių padarinius).

(15)

Pateikti aparatus į rinką ar pradėti juos eksploatuoti turėtų būti galima tik atitinkamiems gamintojams nustačius, kad tokie aparatai yra suprojektuoti ir pagaminti laikantis šios direktyvos reikalavimų. Pateikti į rinką aparatai turi būti pažymėti atitiktį šiai direktyvai patvirtinančiu „CE“ ženklu. Nors gamintojai turėtų būti atsakingi už atitikties įvertinimą ir nėra jokio poreikio pasitelkti nepriklausomą atitikties įvertinimo įstaigą, tačiau gamintojai turėtų turėti galimybę laisvai naudotis tokios įstaigos paslaugomis.

(16)

Atitikties įvertinimo įpareigojimu turėtų būti reikalaujama, kad gamintojas atliktų aparato elektromagnetinio suderinamumo įvertinimą pagal atitinkamus reiškinius ir nustatytų, ar aparatas atitinka šios direktyvos apsaugos reikalavimus.

(17)

Kai aparatas gali būti skirtingų konfigūracijų, elektromagnetinio suderinamumo įvertinimu turėtų būti patvirtinama, kad tų konfigūracijų, kurios, kaip numato gamintojas, atspindi įprastinį naudojimą pagal paskirtį, aparatas atitinka apsaugos reikalavimus; tokiais atvejais turėtų pakakti atlikti įvertinimą remiantis konfigūracija, galinčia skleisti didžiausius trikdžius, ir konfigūracija, galinčia būti jautriausia trikdžiams.

(18)

Stacionarūs įrengimai, įskaitant didelius mechanizmus ir tinklus, gali sukelti elektromagnetinius trikdžius arba būti tokių trikdžių paveikti. Stacionarūs įrengimai ir aparatai gali turėti sąsają, ir stacionarių įrengimų skleidžiami elektromagnetiniai trikdžiai gali paveikti aparatus bei vice versa. Elektromagnetinio suderinamumo požiūriu nesvarbu, ar elektromagnetinius trikdžius skleidžia aparatai, ar stacionarūs įrengimai. Todėl stacionariems įrengimams ir aparatams turėtų būti taikomas darnus ir visapusiškas esminių reikalavimų režimas. Turėtų būti galima taikyti darniuosius standartus stacionariems įrengimams, kad būtų galima parodyti, jog jie atitinka esminius reikalavimus, kuriuos apima tokie standartai.

(19)

Stacionarių įrengimų, dėl jų specifinių charakteristikų, nereikia žymėti „CE“ ženklu arba parengti jų atitikties deklaraciją.

(20)

Netikslinga įvertinti aparatų, pateikiamų į rinką įmontuoti į tam tikrą stacionarų įrengimą, kurių įsigyti kitai paskirčiai negalima, atitiktį atskirai nuo stacionaraus įrengimo, į kurį jie turi būti įmontuoti. Todėl tokiems aparatams neturėtų būti taikoma atitikties įvertinimo procedūra, kuri įprastai taikoma aparatams. Tačiau neleistina, kad tokie aparatai pažeistų stacionaraus įrengimo, į kurį jie yra įmontuoti, atitiktį. Jei aparatas įmontuojamas į daugiau nei vieną identišką stacionarų įrengimą, tam, kad nebūtų taikoma atitikties įvertinimo procedūra, turėtų pakakti šių įrengimų elektromagnetinio suderinamumo charakteristikų identifikavimo.

(21)

Siekiant užtikrinti, kad gamintojai ir kitos susijusios šalys galėtų prisitaikyti prie naujos reguliavimo tvarkos, reikalingas pereinamasis laikotarpis.

(22)

Kadangi šios direktyvos tikslo, t.y. užtikrinti vidaus rinkos veikimą reikalaujant, kad įrenginiai atitiktų pakankamą elektromagnetinio suderinamumo lygį, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi, dėl jo masto ir poveikio, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(23)

Todėl Direktyva 89/336/EEB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Ši direktyva reglamentuoja įrenginių elektromagnetinį suderinamumą. Ja siekiama užtikrinti vidaus rinkos veikimą reikalaujant, kad įrenginiai atitiktų pakankamą elektromagnetinio suderinamumo lygį. Ši direktyva taikoma 2 straipsnyje apibrėžiamiems įrenginiams.

2.   Ši direktyva netaikoma:

(a)

įrenginiams, kuriuos apima Direktyva 1999/5/EB;

(b)

aviacijos produktams, dalims ir prietaisams, nurodytiems 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančiame Europos aviacijos saugos agentūrą (7);

(c)

radijo mėgėjų naudojamiems radijo ryšio įrenginiams, kaip apibrėžta radijo ryšio reglamente, priimtame pagal ITU įstatus ir konvenciją (8), išskyrus atvejus, kai tokie įrenginiai yra prekyboje. Sudėtinių dalių, iš kurių radijo mėgėjai gali patys sumontuoti prietaisą, rinkiniai ir komerciniai įrenginiai, kuriuos radijo mėgėjai pritaikė savo reikmėms, nelaikomi prekyboje esančiais įrenginiais.

3.   Ši direktyva netaikoma įrenginiams, kurie dėl savo fizinių charakteristikų pobūdžio:

(a)

negali sukelti ar palaikyti elektromagnetinio spinduliavimo, viršijančio lygį, kuriam esant radijo ryšio ir telekomunikacijų įrenginiai bei kiti įrenginiai veikia pagal paskirtį; ir

(b)

veiks be nepriimtino pablogėjimo dėl elektromagnetinių trikdžių, paprastai atsirandančių įrenginius naudojant pagal paskirtį.

4.   Jei I priede nurodyti esminiai reikalavimai, taikomi 1 dalyje nurodytiems įrenginiams, yra visi arba dalis jų konkrečiau nustatyti kitose Bendrijos direktyvose, ši direktyva netaikoma arba nustojama taikyti tiems įrenginiams tokių reikalavimų atžvilgiu nuo tų direktyvų įgyvendinimo dienos.

5.   Ši direktyva neturi įtakos Bendrijos ar nacionalinės teisės aktų, reglamentuojančių įrenginių saugą, taikymui.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1.   Šioje direktyvoje taikomos tokios sąvokos:

(a)

„įrenginiai“ – tai aparatai arba stacionarūs įrengimai;

(b)

„aparatas“ – tai pagamintas įtaisas ar įtaisų derinys, esantis prekyboje kaip atskiras funkcinis vienetas, skirtas galutiniam vartotojui ir galintis sukelti elektromagnetinius trikdžius, arba kurio veikimui tokie trikdžiai gali daryti poveikį;

(c)

„stacionarus įrengimas“ – tai tam tikras keleto tipų aparatų ir, tam tikrais atvejais, kitų prietaisų derinys, kuris sumontuojamas, įrengiamas ir skirtas nuolatos naudoti iš anksto nustatytoje vietoje;

(d)

„elektromagnetinis suderinamumas“ – tai įrenginio geba patenkinamai veikti savo elektromagnetinėje aplinkoje, nesukeliant neleistinų elektromagnetinių trikdžių kitiems tos aplinkos įrenginiams;

(e)

„elektromagnetinis trikdys“ – tai bet kuris elektromagnetinis reiškinys, galintis pabloginti įrenginio veikimą. Elektromagnetinis trikdys gali būti elektromagnetinis triukšmas, nepageidaujamas signalas arba pokytis pačioje sklidimo terpėje;

(f)

„atsparumas“ – tai įrenginio sugebėjimas veikti pagal paskirtį be pablogėjimo esant elektromagnetiniams trikdžiams;

(g)

„saugos tikslai“ – tai žmogaus gyvybės arba nuosavybės saugumo užtikrinimo tikslai;

(h)

„elektromagnetinė aplinka“ – tai konkrečioje vietoje pastebimi visi elektromagnetiniai reiškiniai.

2.   Šioje direktyvoje aparatu, kaip apibrėžta 1 dalies b punkte, laikomi:

(a)

„komponentai arba sudėtinės dalys“, skirti tam, kad juos į aparatą įmontuotų galutinis vartotojas, kurie gali sukelti elektromagnetinius trikdžius arba kurių veikimui tokie trikdžiai gali daryti poveikį;

(b)

„judrieji įrenginiai“, apibrėžiami kaip aparatų ir, tam tikrais atvejais, kitų prietaisų derinys, skirtas perkelti iš vietos į vietą ir veikti keliose skirtingose vietose.

3 straipsnis

Pateikimas į rinką ir (arba) pradėjimas eksploatuoti

Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad įrenginiai būtų pateikiami į rinką ir (arba) pradedami eksploatuoti tik tada, kai jie, tinkamai įrengti, prižiūrimi ir naudojami pagal paskirtį, atitinka šios direktyvos reikalavimus.

4 straipsnis

Laisvas įrenginių judėjimas

1.   Valstybės narės negali trukdyti pateikti į rinką ir (arba) pradėti eksploatuoti jų teritorijoje šią direktyvą atitinkančių įrenginių dėl priežasčių, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu.

2.   Šios direktyvos reikalavimai netrukdo bet kurioje valstybėje narėje taikyti šias specialias priemones, susijusias su įrenginių eksploatacijos pradžia ar naudojimu:

(a)

priemones, skirtas įveikti esamas ar numatomas elektromagnetinio suderinamumo problemas konkrečioje vietoje;

(b)

priemones, naudojamas saugos tikslams, kad būtų apsaugoti viešieji telekomunikacijų tinklai arba priėmimo ar perdavimo stotys, naudojamos saugos tikslams spektro atžvilgiu aiškiai apibrėžtose situacijose.

Nepažeisdamos Direktyvos 98/34/EB, valstybės narės praneša apie tas specialias priemones Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

Apie specialias priemones, kurioms buvo pritarta, Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Valstybės narės nesudaro jokių kliūčių, kad neatitinkantys šios Direktyvos įrenginiai būtų eksponuojami ir (arba) demonstruojami prekių mugėse, parodose ar panašiuose renginiuose, jeigu matomas ženklas aiškiai parodo, kad tokie įrenginiai negali būti pateikiami į rinką ar pradėti eksploatuoti, kol jie neatitiks šios direktyvos. Demonstruoti juos galima tik tada, kai imamasi tinkamų priemonių išvengti elektromagnetinių trikdžių.

5 straipsnis

Esminiai reikalavimai

1 straipsnyje nurodyti įrenginiai turi atitikti I priede išdėstytus esminius reikalavimus.

6 straipsnis

Darnieji standartai

1.   „Darnusis standartas“ – tai techninė specifikacija, kurią pagal Direktyvos 98/34/EB nustatytą tvarką, skirtą europinio reikalavimo nustatymui, Komisijos pavedimu priėmė pripažinta Europos standartizacijos įstaiga. Atitiktis „darniajam standartui“ nėra privaloma.

2.   Jei įrenginys atitinka atitinkamus darniuosius standartus, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, valstybės narės gali preziumuoti jo atitiktį I priede nustatytiems esminiams reikalavimams, su kuriais tokie standartai susiję. Ši atitikties prezumpcija galioja tik darniojo(-iųjų) standarto(-ų) taikymo sričiai ir atitinkamiems esminiams reikalavimams, kuriuos apima toks (tokie) darnusis(-ieji) standartas(-ai).

3.   Jeigu valstybė narė arba Komisija mano, kad darnusis standartas nevisiškai tenkina I priede nurodytus esminius reikalavimus, ji, nurodydama priežastis, perduoda šį klausimą svarstyti Nuolatiniam komitetui, įsteigtam Direktyva 98/34/EB (toliau – „Komitetas“). Komitetas nedelsdamas pareiškia savo nuomonę.

4.   Gavusi Komiteto nuomonę, Komisija priima vieną iš šių sprendimų dėl nuorodų į atitinkamą darnųjį standartą:

(a)

neskelbti;

(b)

skelbti su apribojimais;

(c)

išlaikyti nuorodą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(d)

panaikinti nuorodą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Apie savo sprendimą Komisija nedelsdama informuoja valstybes nares.

II SKYRIUS

APARATAI

7 straipsnis

Aparatų atitikties įvertinimo procedūra

Aparatų atitiktis esminiams reikalavimams, nurodytiems I priede, įrodoma naudojant II priede aprašytą procedūrą (vidinė gamybos kontrolė). Tačiau gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo Bendrijoje nuožiūra gali būti laikomasi ir III priede aprašytos procedūros.

8 straipsnis

Žymėjimas „CE“ ženklu

1.   Aparatai, kurių atitiktis šios direktyvos nuostatoms buvo nustatyta pagal 7 straipsnyje nustatytą procedūrą, žymimi šią atitiktį patvirtinančiu „CE“ ženklu. Už žymėjimą „CE“ ženklu atsako gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje. „CE“ ženklu žymima laikantis V priedo nuostatų.

2.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, draudžiančių žymėti aparatą, jo pakuotę ar naudojimo instrukcijas ženklais, kurie savo prasme ir (arba) grafinės formos panašumu į „CE“ ženklą gali suklaidinti trečiąsias šalis.

3.   Aparatas, jo pakuotė arba naudojimo instrukcija gali būti žymimi bet kokiu kitu ženklu, jei jis nekliudo matyti ir įskaityti „CE“ ženklą.

4.   Nepažeidžiant 10 straipsnio nuostatų, jei kompetentinga institucija nustato, kad „CE“ ženklu žymima neteisingai, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje pagal atitinkamos valstybės narės nustatytas sąlygas turi imtis priemonių užtikrinti, kad aparatas atitiktų žymėjimo „CE“ ženklu nuostatas.

9 straipsnis

Kiti ženklai ir informacija

1.   Kiekvienas aparatas identifikuojamas pagal tipą, partiją, serijos numerį ar bet kurią kitą informaciją, pagal kurią galima identifikuoti aparatą.

2.   Prie kiekvieno aparato pridedamas gamintojo pavadinimas bei adresas ir, jei gamintojas nėra įsisteigęs Bendrijoje, jo įgaliotojo atstovo arba asmens, įsisteigusio Bendrijoje, atsakingo už aparatų pateikimą į Bendrijos rinką, pavadinimas ir adresas.

3.   Gamintojas pateikia informaciją apie konkrečias atsargumo priemones, kurių reikia laikytis sumontuojant, įrengiant, prižiūrint ir naudojant aparatą, siekiant užtikrinti, kad, aparatą pradėjus eksploatuoti, jis atitiktų I priedo 1 punkte nustatytus apsaugos reikalavimus.

4.   Ant aparatų, kurių atitiktis apsaugos reikalavimams nėra užtikrinta gyvenamose vietovėse, apie šį jų naudojimo apribojimą turi būti aiškiai nurodyta, jei taikytina, ir ant pakuotės.

5.   Prie aparato pridedamoje instrukcijoje pateikiama informacija, reikalinga tinkamai naudotis aparatu pagal jo paskirtį.

10 straipsnis

Apsaugos priemonės

1.   Kai valstybė narė nustato, kad „CE“ ženklu pažymėtas aparatas neatitinka šios direktyvos reikalavimų, ji imasi visų reikiamų priemonių pašalinti aparatą iš rinkos, uždrausti jo pateikimą į rinką ar eksploataciją, arba apriboti laisvą jo judėjimą.

2.   Atitinkama valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokią tokią priemonę, nurodydama priežastis ir visų pirma patikslindama, ar neatitiktis yra susijusi su:

(a)

I priede nurodytų esminių reikalavimų nesilaikymu, kai aparatas neatitinka 6 straipsnyje nurodytų darniųjų standartų;

(b)

netinkamu 6 straipsnyje nurodytų darniųjų standartų taikymu;

(c)

6 straipsnyje nurodytų darniųjų standartų trūkumais.

3.   Komisija kuo greičiau konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis, po to informuoja valstybes nares apie priemonės pagrįstumą.

4.   Kai 1 dalyje nurodyta priemonė yra reikalinga dėl trūkumų darniuosiuose standartuose, Komisija, pasikonsultavusi su šalimis, jei atitinkama valstybė narė ketina šią priemonę taikyti toliau, perduoda šį klausimą svarstyti Komitetui ir inicijuoja 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą.

5.   Kai neatitinkantis aparatas buvo įvertintas pagal III priede nurodytą atitikties įvertinimo procedūrą, atitinkama valstybė narė imasi tinkamų veiksmų prieš III priedo 3 punkte nurodyto pareiškimo autorių ir informuoja atitinkamai Komisiją bei kitas valstybes nares.

11 straipsnis

Sprendimai dėl aparatų pašalinimo iš rinkos, uždraudimo ar laisvo jų judėjimo apribojimo

1.   Sprendime pašalinti aparatą iš rinkos, uždrausti arba apriboti jo pateikimą į rinką ar eksploataciją, arba apriboti laisvą jo judėjimą, priimtame pagal šią direktyvą, nurodomos priežastys, kuriomis grindžiamas toks sprendimas. Tokie sprendimai nedelsiant pranešami atitinkamai šaliai, kuri tuo pačiu metu informuojama apie jos teisių gynimo priemones, kurias ji gali naudoti padėčiai ištaisyti pagal atitinkamos valstybės narės galiojančius nacionalinės teisės aktus, ir apie šioms priemonėms taikomus terminus.

2.   1 dalyje nurodyto sprendimo atveju gamintojas, jo įgaliotasis atstovas arba bet kuri kita suinteresuotoji šalis turi galimybę iš anksto pateikti savo nuomonę, išskyrus atvejus, kai tokia konsultacija nėra galima, nes priemonė turi būti skubiai priimta atsižvelgiant visų pirma į visuomenės interesų reikalavimus.

12 straipsnis

Notifikuotosios įstaigos

1.   Valstybės narės praneša Komisijai, kurias įstaigas jos paskyrė vykdyti III priede nurodytas užduotis. Valstybės narės, spręsdamos, kurias įstaigas paskirti, taiko VI priede nustatytus kriterijus.

Tokiame pranešime nurodoma, ar įstaigos paskiriamos vykdyti III priede nurodytas užduotis visiems aparatams, kuriems taikomos šios direktyvos nuostatos, ir (arba) I priede nurodytus esminius reikalavimus, ar jų paskyrimas apribojamas tam tikrais specialiais aspektais ir (arba) aparatų kategorijomis.

2.   Atitinkamuose darniuosiuose standartuose nustatytus įvertinimo kriterijus atitinkančios įstaigos yra laikomos atitinkančiomis VI priede nustatytus kriterijus, kuriuos tokie darnieji standartai apima. Komisija paskelbia šių standartų nuorodas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Komisija paskelbia notifikuotųjų įstaigų sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija užtikrina, kad šis sąrašas būtų periodiškai atnaujinamas.

4.   Jei valstybė narė nustato, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka VI priede išvardytų kriterijų, ji atitinkamai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Komisija pašalina nuorodą į tą įstaigą iš 3 dalyje paminėto sąrašo.

III SKYRIUS

STACIONARŪS ĮRENGIMAI

13 straipsnis

Stacionarūs įrengimai

1.   Aparatui, kuris pateikiamas į rinką ir gali būti įmontuotas į stacionarų įrengimą, taikomos visos atitinkamos šios direktyvos nuostatos, skirtos aparatams.

Tačiau 5, 7, 8 ir 9 straipsnių nuostatos nėra privalomos tuo atveju, kai aparatas yra skirtas įmontuoti į tam tikrą stacionarų įrengimą ir dėl to jo įsigyti prekyboje kitai paskirčiai negalima. Tokiais atvejais pridedamuose dokumentuose identifikuojami stacionarus įrengimas bei jo elektromagnetinio suderinamumo charakteristikos ir nurodomos atsargumo priemonės, kurių reikia laikytis įmontuojant aparatą į stacionarų įrengimą, kad nebūtų pažeista minėto įrengimo atitiktis. Be to, juose pateikiama 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija.

2.   Jei yra stacionaraus įrengimo neatitikties požymių, visų pirma, kai yra skundų dėl įrengimo sukeliamų trikdžių, atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos gali paprašyti pateikti stacionaraus įrengimo atitikties įrodymus ir, tam tikrais atvejais, inicijuoti įvertinimo procedūrą.

Nustačius neatitiktį, kompetentingos institucijos gali paskirti tinkamas priemones užtikrinti, kad stacionarus įrengimas atitiktų I priedo 1 punkte nustatytus apsaugos reikalavimus.

3.   Valstybės narės nustato reikalingas nuostatas dėl asmens ar asmenų, atsakingų, kad stacionarus įrengimas atitiktų atitinkamus esminius reikalavimus, tapatybės nustatymo.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 89/336/EEB panaikinama po 2007 m. liepos 20 d..

Nuorodos į Direktyvą 89/336/EEB aiškinamos kaip nuorodos į šią direktyvą ir skaitomos pagal VII priede pateiktą koreliacijos lentelę.

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką ir (arba) pradėti eksploatuoti įrenginius, kurie atitinka Direktyvos 89/336/EEB nuostatas ir kurie pateikiami į rinką iki sueis 2009 m. liepos 20 d..

16 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip per 2007 m. sausio 20 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai. Šias nuostatas jos taiko suėjus 2007 liepos m. 20 d.. Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

18 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2004 m. gruodžio 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. NICOLAÏ


(1)  OL C 220, 2003 9 16, p. 13.

(2)  2004 m. kovo 9 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 139, 1989 5 23, p.19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB (OL L 220, 1993 8 30, p. 1).

(4)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(5)  OL C 136, 1985 6 4, p. 1.

(6)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(7)  OL L 240, 2002 9 7, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1701/2003 (OL L 243, 2003 9 27, p. 5).

(8)  Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatai ir konvencija, priimta Papildomojoje įgaliotųjų atstovų konferencijoje (Ženeva, 1992), su pakeitimais, padarytais Įgaliotųjų atstovų konferencijoje (Kiotas, 1994).


I PRIEDAS

5 STRAIPSNYJE NURODYTI ESMINIAI REIKALAVIMAI

1.   Apsaugos reikalavimai

Atsižvelgiant į technikos pasiekimų lygį, įrenginiai yra suprojektuojami ir pagaminami siekiant užtikrinti, kad:

(a)

skleidžiami elektromagnetiniai trikdžiai neviršytų lygio, leidžiančio radijo ir telekomunikacijų įrenginiams ar kitiems įrenginiams veikti pagal paskirtį;

(b)

jų atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams, kurie gali atsirasti naudojant pagal paskirtį, lygis būtų pakankamas, kad jie galėtų veikti be neleistino pablogėjimo jų paskirties atžvilgiu.

2.   Specialūs reikalavimai stacionariems įrengimams

Sudedamųjų dalių įrengimas ir paskirtis

Siekiant įvykdyti 1 punkte nustatytus apsaugos reikalavimus, stacionarus įrengimas įrengiamas taikant tinkamas inžinerijos taisykles ir laikantis informacijos apie jo sudedamųjų dalių paskirtį. Šios tinkamos inžinerijos taisyklės turi būti patvirtintos raštu, ir šiuos dokumentus saugo asmuo (asmenys), atsakingas (-i) už jų pateikimą atitinkamoms nacionalinėms institucijoms kontrolės tikslais, tol, kol veikia stacionarus įrengimas.


II PRIEDAS

7 STRAIPSNYJE NURODYTA ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA

(vidinė gamybos kontrolė)

1.

Gamintojas, siekdamas įvykdyti I priedo 1 punkte nustatytus apsaugos reikalavimus, atlieka aparato elektromagnetinio suderinamumo įvertinimo procedūrą, paremtą atitinkamų reiškinių įvertinimu. Teisingas visų atitinkamų darniųjų standartų, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, taikymas prilyginamas elektromagnetinio suderinamumo įvertinimo atlikimui.

2.

Įvertinant elektromagnetinį suderinamumą atsižvelgiama į visas įprastines numatyto veikimo sąlygas. Tais atvejais, kai aparatas gali būti skirtingų konfigūracijų, elektromagnetinio suderinamumo įvertinimu patvirtinama, kad visos galimos aparato konfigūracijos, kurios, kaip nustato gamintojas, atspindi naudojimą pagal paskirtį, atitinka I priedo 1 punkte nustatytus apsaugos reikalavimus.

3.

Pagal IV priede nustatytas nuostatas gamintojas parengia techninius dokumentus, kuriuose pateikiami įrodymai, kad aparatas atitinka esminius šios direktyvos reikalavimus.

4.

Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje techninius dokumentus, pateikiamus kompetentingoms institucijoms, saugo ne trumpiau kaip dešimt metų po to, kai buvo pagamintas paskutinis tokios rūšies aparatas.

5.

EB atitikties deklaracija, kurią išduoda gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje, patvirtinama, kad aparatas atitinka visus atitinkamus esminius reikalavimus.

6.

Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje saugo EB atitikties deklaraciją, kad ją galėtų patikrinti kompetentingos institucijos, ne mažiau kaip dešimt metų po to, kai buvo pagamintas paskutinis tokios rūšies aparatas.

7.

Jei gamintojas ir jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, už įpareigojimą saugoti EB atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus, pateikiamus kompetentingoms institucijoms, yra atsakingas asmuo, kuris pateikia aparatą į Bendrijos rinką.

8.

Gamintojas privalo imtis visų reikalingų priemonių siekiant užtikrinti, kad gaminiai būtų gaminami pagal jiems taikomus 3 punkte nurodytus techninius dokumentus ir direktyvos nuostatas.

9.

Techniniai dokumentai ir EB atitikties deklaracija parengiami pagal IV priedo nuostatas.


III PRIEDAS

7 STRAIPSNYJE NURODYTA ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA

1.

Šią procedūrą sudaro II priedo procedūra, kuri papildoma taip:

2.

Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje pateikia 12 straipsnyje minėtai notifikuotajai įstaigai techninius dokumentus ir paprašo notifikuotosios įstaigos juos įvertinti. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje nurodo notifikuotajai įstaigai, kuriuos esminių reikalavimų aspektus notifikuotoji įstaiga turi įvertinti.

3.

Notifikuotoji įstaiga išnagrinėja techninius dokumentus ir įvertina, ar techniniuose dokumentuose yra pakankamai įrodymų, kad laikomasi direktyvos reikalavimų. Jeigu aparato atitiktis pasitvirtina, notifikuotoji įstaiga išduoda gamintojui ar jo įgaliotajam atstovui Bendrijoje patvirtinimą, kuriame patvirtinama aparato atitiktis. Šiame patvirtinime apsiribojama tais esminių reikalavimų aspektais, kuriuos įvertino notifikuotoji įstaiga.

4.

Gamintojas notifikuotosios įstaigos patvirtinimą prideda prie techninių dokumentų.


IV PRIEDAS

TECHNINIAI DOKUMENTAI IR EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

1.   Techniniai dokumentai

Naudojantis techniniais dokumentais turi būti galima įvertinti, ar aparatas atitinka esminius reikalavimus. Jie apima aparato projektavimą ir gamybą, juos visų pirma sudaro:

bendras aparato aprašymas;

įrodymai, jei tokių yra, kad aparatas atitinka visus arba dalį taikomų darniųjų standartų;

jei gamintojas netaikė darniųjų standartų arba taikė tik jų dalį, priemonių, kurių buvo imtasi siekiant atitikti esminius direktyvos reikalavimus, įskaitant II priedo 1 punkte nustatytą elektromagnetinio suderinamumo įvertinimą, aprašymas ir paaiškinimas, projektinių skaičiavimų, atliktų patikrinimų rezultatai, bandymų ataskaitos ir t.t.

notifikuotosios įstaigos patvirtinimas, jei buvo atliekama III priede nurodyta procedūra.

2.   EB atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama mažiausiai ši informacija:

nuoroda į šią direktyvą,

aparato, kuriam skiriama ši deklaracija, identifikavimas pagal 9 straipsnio 1 dalį,

gamintojo pavadinimas bei adresas ir, jei taikytina, jo įgaliotojo atstovo Bendrijoje pavadinimas ir adresas,

data pažymėta nuoroda į specifikacijas, kuriomis remiantis deklaruojama atitiktis, tuo užtikrinant, kad aparatas atitinka šios direktyvos nuostatas,

deklaracijos data,

asmens, turinčio įgaliojimus įpareigoti gamintoją ar jo įgaliotąjį atstovą, tapatybė ir parašas.


V PRIEDAS

8 STRAIPSNYJE NURODYTAS žYMĖJIMAS „CE“ ŽENKLU

„CE“ ženklas susideda iš raidžių „CE“, turinčių tokią formą:

Image

„CE“ ženklo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5 mm. Jei „CE“ ženklas mažinamas ar didinamas, turi būti išlaikomos pirmiau pateiktame suliniuotame brėžinyje pateiktos proporcijos.

„CE“ ženklu turi būti žymimas aparatas arba vieta, kurioje nurodyti jo duomenys. Jeigu dėl aparato savybių to atlikti ar užtikrinti negalima, ženklu turi būti žymima pakuotė, jei tokia yra, ir prie aparato pridedami lydintieji dokumentai.

Kai aparatui dėl kitų aspektų yra taikomos kitus aspektus reglamentuojančių direktyvų nuostatos, kurios taip pat reglamentuoja žymėjimą „CE“ ženklu, šis ženklas parodo, kad aparatas atitinka ir kitų direktyvų nuostatas.

Tačiau, kai viena ar daugiau šių direktyvų leidžią gamintojui pereinamuoju laikotarpiu pasirinkti, kurias iš priemonių taikyti, „CE“ ženklu nurodoma atitiktis tik gamintojo taikytoms direktyvoms. Tokiu atveju pagal direktyvas reikalaujamuose dokumentuose, pranešimuose ar instrukcijose, kurie pridedami prie tokio aparato, turi būti pateikti taikytų direktyvų nuorodų numeriai, paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


VI PRIEDAS

NOTIFIKUOTINŲ ĮSTAIGŲ ĮVERTINIMO KRITERIJAI

1.

Įstaigos, apie kurias praneša valstybės narės, turi tenkinti šias minimalias sąlygas:

(a)

personalo, būtinų išteklių ir įrangos tinkamumas;

(b)

personalo techninė kompetencija ir profesinis sąžiningumas;

(c)

nepriklausomumas rengiant ataskaitas ir vykdant šia direktyva nustatytą patikros funkciją;

(d)

tarnautojų ir techninio personalo nepriklausomumas nuo visų suinteresuotųjų šalių, grupių arba asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su šiais įrenginiais;

(e)

personalo profesinės paslapties išsaugojimas;

(f)

civilinės atsakomybės draudimas, jeigu tokio draudimo nesuteikia valstybė narė pagal nacionalinės teisės aktus.

2.

Valstybės narės kompetentingos institucijos periodiškai tikrina, kaip laikomasi 1 punkte nurodytų sąlygų.


VII PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

Direktyva 89/336/EEB

Ši direktyva

1 straipsnis, 1 punktas

2 straipsnis, 1 dalies a, b ir c punktai

1 straipsnis, 2 punktas

2 straipsnis, 1 dalies e punktas

1 straipsnis, 3 punktas

2 straipsnis, 1 dalies f punktas

1 straipsnis, 4 punktas

2 straipsnis, 1 dalies d punktas

1 straipsnis, 5 ir 6 punktai

-

2 straipsnis, 1 dalis

1 straipsnis, 1 dalis

2 straipsnis, 2 dalis

1 straipsnis, 4 dalis

2 straipsnis, 3 dalis

1 straipsnis, 2 dalis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis ir I priedas

5 straipsnis

4 straipsnis, 1 dalis

6 straipsnis

4 straipsnis, 2 dalis

7 straipsnis, 1 dalies a punktas

6 straipsnis, 1 ir 2 dalys

7 straipsnis, 1 dalies b punktas

-

7 straipsnis, 2 dalis

-

7 straipsnis, 3 dalis

-

8 straipsnis, 1 dalis

6 straipsnis, 3 ir 4 dalys

8 straipsnis, 2 dalis

-

9 straipsnis, 1 dalis

10 straipsnis, 1 ir 2 dalys

9 straipsnis, 2 dalis

10 straipsnis, 3 ir 4 dalys

9 straipsnis, 3 dalis

10 straipsnis, 5 dalis

9 straipsnis, 4 dalis

10 straipsnis, 3 dalis

10 straipsnis, 1 dalies pirmoji pastraipa

7 straipsnis, II ir III priedai

10 straipsnis, 1 dalies antroji pastraipa

8 straipsnis

10 straipsnis, 2 dalis

7 straipsnis, II ir III priedai

10 straipsnis, 3 dalis

-

10 straipsnis, 4 dalis

-

10 straipsnis, 5 dalis

7 straipsnis, II ir III priedai

10 straipsnis, 6 dalis

12 straipsnis

11 straipsnis

14 straipsnis

12 straipsnis

16 straipsnis

13 straipsnis

18 straipsnis

I priedas, 1 punktas

IV priedas, 2 punktas

I priedas, 2 punktas

V priedas

II priedas

VI priedas

III priedas, paskutinė pastraipa

9 straipsnis, 5 dalis


Top