EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0103

2004 m. spalio 7 d. Komisijos direktyva 2004/103/EB, dėl Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimų, kurie galėtų būti atliekami kitur nei įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo, ir tokiems patikrinimams taikytinų sąlygų

OJ L 313, 12.10.2004, p. 16–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 251–255 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 80 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 80 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 67 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2020; panaikino 32019R2123

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/103/oj

12.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 313/16


KOMISIJOS DIREKTYVA 2004/103/EB

2004 m. spalio 7 d.

dėl Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimų, kurie galėtų būti atliekami kitur nei įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo, ir tokiems patikrinimams taikytinų sąlygų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir dėl jų išplitimo joje priemonių (1), ypač į jos 13c straipsnio 2 dalies d ir e punktus bei į jos 13c straipsnio 4 dalies ketvirtą ir penktą pastraipas,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2000/29/EB jos V priedo B dalyje išvardytiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, įvežamiems iš trečiųjų šalių, faktiškai turėtų būti taikomi tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimai įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo.

(2)

Jei ne Bendrijos kilmės prekės vežamos tranzitu, tie tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimai gali būti atliekami paskirties vietos oficialios įstaigos patalpose ar kur nors netoliese; tam tikrais kitais atvejais tuos patikrinimus galima atlikti paskirties vietoje, pvz., gamybos vietoje, jei tik pateikiami konkretūs garantijos ir dokumentai dėl augalų, augalinių produktų ir kitų objektų gabenimo.

(3)

Būtina patikslinti atvejus, kai tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimus galima atlikti paskirties vietoje.

(4)

Siekiant užtikrinti, kad gabenimo metu neiškiltų žalingų organizmų išplitimo grėsmė, reikėtų numatyti nuostatas dėl konkrečių su gabenimu susijusių garantijų ir dokumentų.

(5)

Turėtų būti nustatytos tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimų atlikimo minimalios sąlygos dėl techninių reikalavimų, kurių turėtų laikytis už tikrinimą paskirties vietose atsakingos oficialios įstaigos ir kuriuos turėtų atitikti patalpos, instrumentai ir įranga, kuriais toji atsakinga oficiali įstaiga galėtų atlikti tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimus.

(6)

Būtina sukurti išsamias taisykles dėl atsakingų oficialių įstaigų ir muitinės tarnybų bendradarbiavimo, įskaitant to bendradarbiavimo tikslams naudojamų dokumentų formas, tų dokumentų perdavimo būdus ir informacijos mainų tvarką.

(7)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Ši direktyva taikoma Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, įvežamiems iš trečiųjų šalių (toliau – atitinkamos prekės). Šios direktyvos apibrėžtais atvejais ir aplinkybėmis valstybės narės gali nustatyti, kad Direktyvos 2000/29/EB 13a straipsnio 1 dalies b punkto ii ir iii papunkčiuose numatyti atitinkamų prekių patikrinimai galėtų būti nustatyti kitose vietose. Jei ne Bendrijos kilmės prekės, nurodytos Direktyvos 2000/29/EB 13c straipsnio 2 dalies c punkte, yra vežamos tranzitu, jas galima patikrinti paskirties vietos oficialios įstaigos patalpose ar kur nors netoliese tuo atveju, kai laikomasi 2 dalyje nurodytų reikalavimų. Direktyvos 2000/29/EB 13c straipsnio 2 dalies d punkte numatytais atvejais patikrinimą galima atlikti paskirties vietoje, pvz., gamybos vietoje, tuo atveju, kai laikomasi 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

2.   1 dalyje nurodytos sąlygos yra tokios:

a)

kai įvežimo į Bendriją punkto oficialios įstaigos nusprendžia, kad, kai tinka pagal valstybių narių atsakingų oficialių įstaigų susitarimą, tapatumo patikrinimai ir fitosanitarijos patikrinimai (toliau – patikrinimai) būtų kruopščiau atlikti ne įvežimo į Bendriją punkte ar šalia jo,

ir

b)

kai bet kuris importuotojas ar kitas už vietą ar patalpas, kur turi būti atlikti siuntos, sudarytos iš atitinkamų prekių, patikrinimai, atsakingas asmuo (toliau – pareiškėjas) 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžta tvarka yra gavęs leidimą, kad patikrinimai būtų atlikti leistoje patikrinimo vietoje, kuri yra arba:

kai ne Bendrijos kilmės prekės, nurodytos Direktyvos 2000/29/EB 13c straipsnio 2 dalies c punkte, yra vežamos tranzitu:

paskirties oficialios įstaigos patalpos, arba

vieta netoli tų patalpų, kurią paskyrė ir patvirtino muitinės tarnyba ir atsakinga oficiali įstaiga, arba

Direktyvos 2000/29/EB 13c straipsnio 2 dalies d punkte numatytais atvejais:

paskirties vieta, kurią patvirtino oficiali įstaiga ir muitinės tarnyba, atsakingos už regioną, kur yra ta paskirties vieta,

ir

c)

kai pateikti konkretūs garantijos ir dokumentai dėl siuntos, sudarytos iš atitinkamos prekės (toliau – siunta), gabenimo į patvirtintą patikrinimo vietą ir kai, jei tinka, įvykdytos minimalios tų prekių laikymo tose patikrinimo vietose sąlygos.

3.   2 dalies c punkte numatytos konkrečios garantijos, dokumentai ir minimalios sąlygos yra:

a)

siuntos pakuotė ar siuntai gabenti naudojamas transportas yra uždaromi arba užanstpauduojami taip, kad atitinkamos prekės gabenimo į patvirtintą patikrinimo vietą metu negalėtų apkrėsti ar paskleisti infekcijos ir kad atitinkamų prekių tapatumas liktų nepakitęs. Esant rimtoms priežastims, atitinkamos valstybių narių oficialios įstaigos gali leisti gabenti neuždarytas ar neužantspauduotas siuntas su sąlyga, kad atitinkamos prekės gabenimo į patvirtintą patikrinimo vietą metu negalėtų apkrėsti ar paskleisti infekcijos;

b)

siunta yra siunčiama į patvirtintą patikrinimo vietą. Patikrinimo vietos keisti nėra leidžiama, išskyrus atvejus, kai yra gautas įvežimo punkto ir prašomos paskirties oficialių įstaigų ir muitinės tarnybų, atsakingų už regioną, kur yra prašomoji patikrinimo vieta, leidimas;

c)

siunta yra gabenama su fitosanitarijos lydimuoju dokumentu, nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies nuostatų dėl reikalaujamų sertifikatų, ir jame yra informacija, kurios reikalaujama šios direktyvos priedo formoje; dokumentas yra užpildytas spausdintomis arba ranka įrašytomis didžiosiomis raidėmis arba elektroninėmis priemonėmis pagal susitarimą su atitinkamomis įvežimo punkto ir paskirties oficialiomis įstaigomis; jis surašomas bent viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų;

d)

atitinkamus 3 dalies c punkte numatyto dokumento langelius užpildo ir pasirašo siuntos importuotojas, atitinkamai įvežimo punkto oficialiai įstaigai prižiūrint;

e)

2 dalies b punkto antroje įtraukoje numatytais atvejais siunta sandėliuojama patvirtintoje patikrinimo vietoje taip, kad ji būtų atskirta ir nuo Bendrijos prekių, ir nuo apkrėstų ar apsikrėtimu žalingais organizamais įtariamų siuntų.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina 2, 3 ir 4 dalyse numatytos patvirtinimo tvarkos sukūrimą tam, kad būtų įvertinta, ar – o prireikus patvirtinta, jog – fitosanitarijos požiūriu tinkama atlikti patikrinimus vietose, kurias siūloma laikyti patvirtintomis patikrinimo vietomis.

2.   1 dalyje numatytoje tvarkoje yra numatoma, kad, kai patikrinimus reikia atlikti patvirtintose patikrinimo vietose, kiekvienas pareiškėjas kreipiasi į oficialią įstaigą, kuri atsako už tokių patikrinimų atlikimą, prašydamas atlikti patikrinimus paraiškoje nurodytose vietose.

3.   Paraiškoje yra pateikiama techninė dokumentacija su informacija, kurios reikia įvertinant, ar pasiūlytas vietas tiktų laikyti patvirtintomis patikrinimo vietomis, nurodant:

a)

informaciją apie atitinkamas prekes, kurias ketinama importuoti, ir apie vietas, kuriose atitinkamos prekės bus saugojamos ar laikomos laukiant galutinių patikrinimų rezultatų, ypač apie tai, kaip užtikrinti visišką 1 straipsnio 3 dalies e punkte numatytą atskyrimą, ir

b)

jei tinka, kai atitinkamos prekės yra skirtos asmeniui, kuriam buvo suteiktas įgalioto gavėjo statusas, ir kai jos tenkina Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (2) 406 straipsnyje išdėstytas sąlygas, arba kai atitinkamoms vietoms reikia gauti minėto reglamento 497 straipsnyje numatytą leidimą ir pateikti jį tenkinančius įrodymus.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalyje numatyta paraiška būtų užregistruota ir kad atsakingos oficialios įstaigos:

a)

apsvarstytų paraiškoje pateiktą informaciją;

b)

įvertintų, ar patikrinimus tiktų atlikti siūlomose patikrinimo vietose, kurios turėtų tenkinti minimalius reikalavimus, bent jau tuos, kurie išdėstyti Komisijos direktyvos 98/22/EB (3) priedo 3 dalies b ir c punktuose, ar visus papildomus reikalavimus, kuriuos valstybės narės gali nustatyti nediskriminuodamos ir kurie yra pagrįsti siekiant veiksmingai atlikti patikrinimus;

c)

atsakytų pareiškėjui arba:

i)

nurodydamos, kad paraiška patenkinama ir kad atitinkamos vietos yra skiriamos patvirtintomis patikrinimo vietomis, arba

ii)

nurodydamos, kad paraiška nepatenkinama, ir tokio sprendimo argumentus.

5.   Valstybės narės saugo ir paprašytos pateikia Komisijai ir valstybėms narėms atnaujintą patvirtintų patikrinimo vietų sąrašą.

6.   Valstybės narės užtikrina, kad atsakingos oficialios įstaigos imtųsi reikiamų veiksmų, jei būtų nustatyti veiksniai, kurie kliudytų tinkamai atlikti patikrinimus jų teritorijoje esančiose patvirtintose patikrinimo vietose.

Valstybės narės praneša Komisijai ir atitinkamoms valstybėms narėms apie visus reikšmingus atvejus, kai nesilaikoma patvirtintai patikrinimo vietai taikomų sąlygų.

3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad siuntų, kurių patikrinimus nuspręsta leisti atlikti patvirtintoje patikrinimo vietoje, importuotojas laikytųsi toliau išvardytų įsipareigojimų, nepažeisdamas tų, kurie jau numatyti Komisijos direktyvoje 92/90/EEB (4):

a)

importuotojas pakankamai anksti praneša atitinkamai paskirties oficialiai įstaigai apie atitinkamų prekių įvežimą ir tame pranešime nurodo:

i)

pavadinimą, adresą ir patvirtintos patikrinimo vietos geografinę padėtį;

ii)

planuojamą atitinkamų prekių atgabenimo į patvirtintą patikrinimo vietą datą ir laiką;

iii)

jei yra, individualų 1 straipsnio 3 dalies c punkte numatyto fitosanitarijos lydimojo dokumento serijos numerį;

iv)

jei yra, kur ir kada buvo surašytas 1 straipsnio 3 dalies c punkte numatytas fitosanitarijos lydimasis dokumentas;

v)

importuotojo pavadinimą, adresą ir oficialų registracijos numerį;

vi)

fitosanitarijos sertifikato ir (arba) fitosanitarijos sertifikato reeksportui nuorodos numerį arba bet kurį kitą reikalaujamą fitosanitarijos dokumentą;

b)

importuotojas praneša atitinkamai paskirties oficialiai įstaigai apie bet kokius pagal a dalį pateiktos informacijos pokyčius.

4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamų prekių patikrinimai, atlikti patvirtintoje patikrinimo vietoje, tenkintų minimalias sąlygas, bent jau tas, kurios išdėstytos Komisijos direktyvos 98/22/EB priedo 1 ir 2 dalyje bei 3 dalies a punkte, ir visus papildomus reikalavimus, kuriuos valstybės narės gali nustatyti nediskriminuodamos ir kurie yra pagrįsti siekiant veiksmingai atlikti patikrinimus.

5 straipsnis

Valstybės narės gali priimti papildomus reikalavimus, kuriuos jos laiko būtinais tam, kad pasiūlytoji vieta būtų paskirta patvirtinta patikrinimo vieta.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina šių institucijų bendradarbiavimą (jei tinka):

a)

įvežimo punkto oficialios įstaigos ir paskirties oficialios įstaigos

ir

b)

įvežimo punkto oficialios įstaigos ir įvežimo punkto muitinės tarnybos,

ir

c)

paskirties oficialios įstaigos ir paskirties muitinės tarnybos,

ir

d)

įvežimo punkto oficialios įstaigos ir paskirties muitinės tarnybos,

kad jos raštu ar elektroninėmis priemonėmis keistųsi atitinkama informacija apie augalus, augalinius produktus ar kitus objektus, kuriuos ketinama importuoti, apie jų pakuotes bei transporto priemones ir šiai komunikacijai naudotų fitosanitarijos lydimąjį dokumentą, numatytą 1 straipsnio 3 dalies c punkte.

2.   Kai atitinkamų prekių įvežimo į Bendriją punktas ir patvirtinta patikrinimo vieta yra skirtingose valstybėse narėse, siunta gali būti pasiųsta tikrinti, ir patikrinimas gali būti atliktas patvirtintoje tikrinimo vietoje pagal atitinkamų valstybių narių atsakingų oficialių įstaigų susitarimą. Įrodymas apie susitarimą tarp atitinkamų valstybių narių atsakingų oficialių įstaigų yra fiksuojamas fitosanitarijos lydimajame dokumente.

3.   Po to, kai prekės yra patikrinamos patvirtintoje patikrinimo vietoje, paskirties oficiali įstaiga tarnybiniu antspaudu ir įrašydama datą pažymi fitosanitarijos dokumente, kad Direktyvos 2000/29/EB 13a straipsnio 1 dalies b punkto ii ir iii papunkčiuose numatyti atitinkami tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimai yra atlikti. Galutinė tų patikrinimų išvada įrašoma langelyje su antrašte „Sprendimas“. Ši nuostata taikoma mutatis mutandis, kai vykdomi ir Direktyvos 2000/29/EB 13c straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti dokumentų patikrinimai.

4.   Jei 3 dalyje nurodytų patikrinimų išvada yra „Išleisti“, siunta ir kartu siunčiamas fitosanitarijos lydimasis dokumentas yra pateikiamas už „patvirtintos patikrinimo vietos“ regioną atsakingai muitinės tarnybai, tokiu būdu sudarant sąlygas siuntą pateikti atitinkamai muitinės procedūrai, nurodytai Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalyje. Toliau nebūtina, kad fitosanitarijos lydimasis dokumentas būtų gabenamas su siunta; paskirties punkto oficiali įstaiga tą dokumentą arba jo kopiją saugo ne mažiau kaip vienerius metus.

5.   Jei 3 dalyje nurodytų patikrinimų rezultatas yra įpareigojimas Bendrijoje esančias atitinkamas prekes išvežti į paskirtį už Bendrijos ribų, jos lieka muitinės priežiūroje tol, kol baigsis jų reeksportavimas.

7 straipsnis

Ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 1 d. ši direktyva bus persvarstyta.

8 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2004 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Jos taiko tas nuostatas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

9 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

10 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 7 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/70/EB (OL L 127, 2004 4 29, p. 97).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2286/2003 (OL L 343, 2003 12 31, p. 1).

(3)  OL L 126, 1998 4 28, p. 26.

(4)  OL L 344, 1992 11 26, p. 38.


PRIEDAS

Image


Top