EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0077

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/77/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 94/54/EB dėl tam tikrų maisto produktų, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ir jos amonio druskos, ženklinimo etiketėmisTekstas svarbus EEE.

OJ L 162, 30.4.2004, p. 76–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 33 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 33 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2008; panaikino 32008L0005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/77/oj

32004L0077Oficialusis leidinys L 162 , 30/04/2004 p. 0076 - 0077


Komisijos direktyva 2004/77/EB

2004 m. balandžio 29 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 94/54/EB dėl tam tikrų maisto produktų, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ir jos amonio druskos, ženklinimo etiketėmis

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo [1], ypač į jos 4 straipsnio 2 dalį,

Pasikonsultavusi su Maisto produktų moksliniu komitetu,

kadangi:

(1) 1994 m. lapkričio 18 d. Komisijos direktyvoje 94/54/EB dėl privalomo rodmenų, nenurodytų Direktyvoje 2000/13/EB, nurodymo ženklinant etiketėmis tam tikrus maisto produktus [2] pateiktas maisto produktų, kurių etiketėse turi būti nurodytas vienas ar daugiau papildomų aprašų, sąrašas.

(2) Šios direktyvos tikslas yra papildyti tą sąrašą tam tikrais maisto produktais, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ir jos amonio druskos.

(3) Glicirhizininė rūgštis natūraliai susidaro saldišaknės augale glycyrrhiza glabra, o jos amonio druska gaminama iš saldišaknės augalo glycyrrhiza glabra vandeninių ekstraktų. Glicirhizininė rūgštis ir jos amonio druska yra įtraukta į Bendrijos kvapiųjų medžiagų registrą, nustatytą 1999 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimu 1999/217/EB, patvirtinančiu maisto produktuose ar ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų registrą, sudarytą taikant 1996 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2232/96 [3]. Glicirhizininė rūgštis ir jos amonio druska dažniausiai į organizmą patenka vartojant konditerijos gaminius iš saldišaknės, įskaitant kramtomąją gumą, žolines arbatas ir kitus gėrimus.

(4) 2003 m. balandžio 4 d. Maisto produktų mokslinis komitetas pareiškęs savo nuomonę apie glicirhizininę rūgštį ir jos amonio druską nusprendė, kad viršutinė reguliaraus 100 mg per dieną nurijimo riba daugumai žmonių yra pakankamai saugi, o vartojant daugiau, nei nurodyta, gali atsirasti hipertenzija. Tačiau Komitetas atkreipė dėmesį, kad žmonių populiacijoje yra pogrupiai, kuriems ši viršutinė riba gali būti nepakankamai saugi. Šie pogrupiai apima žmones, kurių susirgimai susiję su pažeistomis vandens ir elektrolitų homeostazėmis.

(5) Dėl šių duomenų būtina ženklinti gaminius etiketėmis, kuriose vartotojams būtų nurodyta aiški informacija apie tai, kad konditerijos gaminiuose ir gėrimuose yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos. Tuo atveju, kai glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos kiekis šiuose produktuose yra didelis, vartotojai, ypač sergantieji hipertenzija, turi būti papildomai perspėti, kad reikia vengti per didelio suvartojimo. Siekiant užtikrinti, kad vartotojai gerai suprastų šią informaciją, turi būti naudojamas žinomas terminas "saldišaknės ekstraktai".

(6) Todėl Direktyva 94/54/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(7) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ

1 straipsnis

Direktyvos 94/54/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priede išdėstytą tekstą.

2 straipsnis

1. Valstybės narės vėliausiai nuo 2005 m. gegužės 20 d. leidžia prekiauti produktais, kurie atitinka šią direktyvą.

2. Valstybės narės nuo 2006 m. gegužės 20 d. uždraudžia prekiauti produktais, kurie neatitinka šios direktyvos.

Tačiau leidžiama prekiauti šios direktyvos neatitinkančiais produktais, kurie buvo paženklinti etiketėmis iki 2006 m. gegužės 20 d., kol pasibaigs jų atsargos.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2005 m. gegužės 20 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos Komisijai pateikią tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų, kurias jos priima šios direktyvos taikymo srityje, tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/89/EB (OL L 308, 2003 11 25, p. 15).

[2] OL L 300, 1994 11 23, p. 14. Direktyva su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 96/21/EB (OL L 88, 1996 4 5, p. 5).

[3] OL L 84, 1999 3 27, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/113/EB (OL 49, 2002 2 20, p. 1).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Direktyvos 94/54/EB priedas papildomas šiuo tekstu:

Maisto produktų tipas ar kategorija | Aprašas |

Konditerijos gaminiai ar gėrimai, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos dėl to, kad buvo pridėta tokios medžiagos ar medžiagų arba saldišaknės glycyrrhiza glabra augalo, kurio koncentracija 100 mg/kg arba 10 mg/l, arba didesnė. | Žodžiai "sudėtyje yra saldišaknės" turi būti pridėti iš karto po ingredientų sąrašo, nebent žodis "saldišaknė" jau įtrauktas į ingredientų sąrašą arba į pavadinimą, kuriuo produktas parduodamas. Kai ingredientų sąrašo nėra, šis aprašas turi būti prie pavadinimo, kuriuo tas produktas parduodamas. |

Konditerijos gaminiai, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos dėl to, kad buvo pridėta tokios medžiagos ar medžiagų arba saldišaknės glycyrrhiza glabra augalo, kurio koncentracija 4 g/kg arba didesnė. | Po ingredientų sąrašo turi būti įterptas tekstas "šio produkto sudėtyje yra saldišaknės – sergantieji hipertenzija turi vengti per didelio vartojimo". Kai ingredientų sąrašo nėra, šis aprašas turi būti prie pavadinimo, kuriuo tas produktas parduodamas. |

Gėrimai, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos dėl to, kad buvo pridėta tokios medžiagos ar medžiagų arba saldišaknės glycyrrhiza glabra augalo, kurio koncentracija 50 mg/l ar didesnė arba 300 mg/l ar didesnė tuo atveju, kai gėrimo sudėtyje yra daugiau kaip 1,2 % alkoholio, išreikšto tūrio procentais. | Po ingredientų sąrašo turi būti įterptas tekstas "šio produkto sudėtyje yra saldišaknės – sergantieji hipertenzija turi vengti per didelio vartojimo". Kai ingredientų sąrašo nėra, šis aprašas turi būti šalia pavadinimo, kuriuo tas produktas parduodamas. |

--------------------------------------------------

Top