EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0052

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje

OJ L 166, 30.4.2004, p. 124–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 102 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 102 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 197 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2021; panaikino 32019L0520 . Latest consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/52/oj

32004L0052Oficialusis leidinys L 166 , 30/04/2004 p. 0124 - 0143


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB

2004 m. balandžio 29 d.

dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 7 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

Kadangi:

(1) Savo 1997 m. birželio 17 d. rezoliucija dėl kelių transporto telematikos, visų pirma dėl elektroninio rinkliavos surinkimo (ERS), plėtros [4] Taryba pakvietė Komisiją ir valstybes nares parengti ERS sistemų sujungimo strategiją, kad būtų pasiektas reikiamas sąveikumo lygis Europoje. Pirmasis šios strategijos etapas buvo Komisijos komunikatas dėl elektroninių rinkliavos surinkimo sistemų Europoje.

(2) Dauguma valstybių narių, kurios įdiegė elektronines rinkliavos sistemas, skirtas finansuoti kelių infrastruktūros išlaidas arba rinkti kelių naudojimo rinkliavą (toliau – elektroninės rinkliavos sistemos), naudoja trumpojo nuotolio mikrobangų technologiją ir maždaug 5,8 GHz dažnį, tačiau šios sistemos nėra visiškai suderinamos. Po to, kai 1997 m. buvo patvirtinti išankstiniai techniniai standartai, Europos standartizacijos komiteto (CEN) mikrobangų technologijos srityje atlikto darbo rezultatas – 2003 m. sausį parengti techniniai standartai, užtikrinantys 5,8 GHz dažnio mikrobangų elektroninių rinkliavos sistemų suderinamumą. Tačiau šie išankstiniai standartai neaprėpia visų Bendrijoje veikiančių skirtųjų trumpojo nuotolio ryšių (DSRC) 5,8 GHz dažnio sistemų ir apima du variantus, kurie nėra visiškai suderinami. Jie yra pagrįsti atvirųjų sistemų tarpusavio ryšio modeliu, Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytu ryšiui tarp kompiuterių sistemų.

(3) Nepaisant to, įrangos gamintojai ir infrastruktūros valdytojai susitarė Bendrijoje kurti sąveikius produktus, paremtus esamomis DSRC 5,8 GHz dažnio sistemomis. Įranga, kuri turės būti pateikta vartotojams, taip pat turėtų gebėti sąveikauti su technologijomis, kurios gali būti naudojamos tik naujose elektroninėse rinkliavos sistemose, kurios bus įdiegtos Bendrijoje po 2007 m. sausio 1 d., būtent palydovinė padėties nustatymo sistema, mobiliojo ryšio technologija naudojanti GSM-GPRS standartą ir 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija.

(4) Svarbiausia, kad standartizavimo darbas būtų pabaigtas kiek įmanoma greičiau, kad būtų nustatyti techniniai standartai, užtikrinantys techninį suderinamumą tarp 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija pagrįstų elektroninių rinkliavos sistemų ir palydovinių padėties nustatymo bei mobiliojo ryšio technologijų, kad būtų išvengta tolesnės rinkos fragmentacijos.

(5) Būtina numatyti visuotinį elektroninių rinkliavos sistemų įdiegimą valstybėse narėse ir kaimyninėse šalyse ir kyla poreikis turėti sąveikias sistemas, pritaikytas būsimai kelių apmokestinimo politikos Bendrijos lygiu plėtrai ir būsimai technikos plėtrai.

(6) Elektroninės rinkliavos sistemos turėtų būti sąveikios ir pagrįstos atvirais ir viešais standartais, be diskriminavimo prieinamais visiems sistemų tiekėjams.

(7) Diegiant naujas elektronines rinkliavos sistemas turi būti suteikiama pakankamai įrangos, siekiant išvengti suinteresuotų įmonių diskriminacijos.

(8) Visų pirma, dėl jų didelio lankstumo ir universalumo, naujų palydovinio padėties nustatymo (GNSS) ir mobiliojo ryšio (GSM/GPRS) technologijų pritaikymas elektroninėms rinkliavos sistemoms gali pasitarnauti naujos kelių apmokestinimo politikos, planuojamos Bendrijos ir valstybių narių lygiu, reikalavimams. Šios technologijos leidžia be brangių investicijų į infrastruktūrą skaičiuoti konkrečios kategorijos keliais nuvažiuotų kilometrų skaičių. Jos taip pat atveria galimybes papildomoms naujoms keliautojams teikiamoms saugos ir informacijos paslaugoms, tokioms kaip automatinis pavojaus signalas, kurį siunčia avariją patyrusi transporto priemonė, nurodantis jos padėtį, ir informacija realiuoju laiku apie eismo sąlygas, intensyvumą ir kelionės trukmę. Kalbant apie palydovinį padėties nustatymą, 2002 m. Bendrijos pradėtas Galileo projektas skirtas nuo 2008 m. teikti aukštesnės kokybės informacijos paslaugas nei teikia dabartinės palydovinės navigacijos sistemos ir kurios yra optimalios kelių telematikos paslaugoms. Europos geostacionariojo tinklo tarnybos (EGNOS) pirminė sistema jau veiks 2004 m., suteikdama panašias galimybes. Vis dėlto, šios naujoviškos sistemos gali sukelti problemų dėl tikrinimų patikimumo ir sukčiavimo prevencijos. Tačiau, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus žymius privalumus, palydovinio padėties nustatymo ir mobiliojo ryšio technologijų taikymas iš principo rekomenduojamas diegiant naujas elektronines rinkliavos sistemas.

(9) Jau naudojamų ir planuojamų ateinančiais metais elektroninių rinkliavos sistemų technologijų (daugiausia 5,8 GHz dažnio mikrobangų, palydovinio padėties nustatymo ir mobiliojo ryšio) ir valstybių narių bei kaimyninių šalių įvestų specifikacijų jų elektroninėms rinkliavos sistemoms plitimas gali pakenkti tiek sklandžiam vidaus rinkos funkcionavimui, tiek transporto politikos tikslams. Dėl tokios padėties gali paplisti nesuderinami ir brangūs elektroniniai blokai krovininių sunkvežimių kabinose, o vairuotojai gali daryti klaidas juos naudodami, pavyzdžiui, netyčia išvengti mokesčių mokėjimo. Toks plitimas nepriimtinas transporto priemonių naudotojams ir gamintojams dėl sąnaudų, saugos ir teisinių priežasčių.

(10) Dirbtinės kliūtys vidaus rinkos funkcionavimui turi būti pašalintos, nors kartu valstybėms narėms ir Bendrijai vis dar leidžiama įgyvendinti įvairias kelių apmokestinimo strategijas visų tipų transporto priemonėms vietiniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu. Transporto priemonėse montuojama įranga turėtų leisti tokią kelių apmokestinimo politiką įgyvendinti laikantis valstybių narių piliečių nediskriminavimo principų. Todėl kiek galima greičiau reikia užtikrinti elektroninių rinkliavos sistemų sąveikumą Bendrijos lygiu.

(11) Vairuotojai yra teisėtai susirūpinę kelių infrastruktūros paslaugų gerėjimu, visų pirma saugos prasme, taip pat žymiu spūsčių sumažėjimu ties rinkliavos surinkimo vietomis, ypač dienomis, kai transporto srautas yra labai didelis, ir tam tikrose itin perpildytose kelių tinklo vietose. Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimas turi spręsti šias problemas. Be to, reikia užtikrinti, kad numatomos technologijos ir komponentai, kiek techniškai įmanoma, galėtų būti suderinami su kitais transporto priemonių komponentais, visų pirma elektroniniu tachografu ir avarinio iškvietimo galimybėmis. Vėlesniu etapu neturėtų būti išskiriamos tarpmodalinės sistemos.

(12) Galimybė pasinaudoti kitais, būsimais pritaikymais, be rinkliavos rinkimo, turėtų būti užtikrinta sumontuojant atitinkamą įrangą.

(13) Europos elektroninės rinkliavos paslauga turėtų teikti sąveikumą techniniu, sutarčių ir procedūrų lygiu, aprėpdama:

a) atskirą sutartį tarp klientų ir paslaugą siūlančių operatorių, laikantis sutarčių taisyklių rinkinio, leidžiančio visiems operatoriams ir (arba) paslaugos teikėjams teikti paslaugą, suteikiant prieigą prie viso tinklo;

b) techninių standartų ir reikalavimų, leidžiančių pramonei teikti būtiną įrangą paslaugai teikti, rinkinį.

(14) Sutartinis sąveikumas suteikia žymaus palengvinimo kai kuriems kelių naudotojams ir žymaus administravimo išlaidų sutaupymo komerciniams kelių naudotojams galimybę.

(15) Elektroninės rinkliavos sistemos žymiai mažina avarijų pavojų, taip didindamos saugą keliuose, mažina grynųjų pinigų operacijų skaičių ir rinkliavos surinkimo vietų spūstis, ypač dienomis, kai transporto srautas yra labai didelis,. Jos taip pat mažina neigiamą poveikį aplinkai dėl laukimo ir transporto priemonių užvedinėjimo bei spūsčių, taip pat ir kenkimą aplinkai dėl naujų rinkliavos rinkimo užtvarų įrengimo ar esamų rinkliavos rinkimo punktų plėtros.

(16) 2010 m. Europos transporto politikos Baltojoje knygoje pateikiami kelių eismo saugos ir sklandumo tikslai. Sąveikios intelektualios transporto paslaugos ir sistemos yra pagrindinė priemonės šiems tikslams pasiekti.

(17) Įvedus elektronines rinkliavos sistemas taps būtina apdoroti asmens duomenis. Toks apdorojimas turi būti atliekamas laikantis Bendrijos taisyklių, kaip nustatyta inter alia 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo [5] ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje [6]. Asmens duomenų apsaugos teisė aiškiai pripažįstama Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje.

(18) Automatiškai nuskaityti rinkliavų mokesčius iš banko sąskaitų arba kredito/debeto kortelių sąskaitų, kurios yra bet kur Bendrijoje ir už jos ribų, galima tik nustačius visiškai veiksmingą Bendrijos mokėjimų zoną su nediskriminaciniais paslaugų mokesčiais.

(19) Elektroninio rinkliavos surinkimo sistemos, kurios diegiamos valstybėse narėse, turėtų atitikti tokius pagrindinius kriterijus: sistemą turėtų būti galima iš dalies pakeisti, pritaikant būsimų technologinių ir sisteminių patobulinimų įdiegimui, išvengiant brangaus senesnių modelių ir metodų dubliavimo, jų įdiegimo išlaidos komerciniams ir privatiems kelių naudotojams turėtų būti nežymios palyginti su nauda jiems patiems ir visuomenei bendrai, o jas diegiant bet kurioje valstybėje narėje jokiais atžvilgiais neturėtų būti diskriminuojami vietiniai kelių naudotojai ir kelių naudotojai iš kitų valstybių.

(20) Kadangi šios direktyvos tikslų, visų pirma – elektroninės rinkliavos sistemų sąveikumo vidaus rinkoje ir Europos elektroninės rinkliavos paslaugos, aprėpiančios visą Bendrijos kelių tinklą, kuriame taikoma rinkliava, įdiegimo, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi, dėl jų europinio masto, tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(21) Turėtų būti numatyta įtraukti suinteresuotas šalis (tokias kaip rinkliavos surinkimo paslaugos operatorius, infrastruktūros vadovus, elektronikos ir motorinių transporto priemonių pramonės šakas ir vartotojus) į Komisijos konsultacijas dėl techninių ir sutartinių Europos elektroninės rinkliavos paslaugos sukūrimo aspektų. Kai reikia, Komisija taip pat turėtų konsultuoti nevyriausybines organizacijas, veikiančias privatumo apsaugos, saugos keliuose ir aplinkosaugos srityse.

(22) Europinos elektroninei rinkliavos paslaugai įdiegti iš pradžių būtina nustatyti gaires, kurias turės išdėstyti šia direktyva įsteigiamas Elektroninės rinkliavos komitetas.

(23) Ši direktyva nevaržo valstybių narių laisvės nustatyti kelių infrastruktūros apmokestinimo taisyklių.

(24) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [7],

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1. Ši direktyva nustato reikalavimus, būtinus užtikrinti elektroninių kelių rinkliavos sistemų suderinamumą Bendrijoje. Ji taikoma visų tipų kelių rinkliavos surinkimui elektroniniu būdu visame Bendrijos kelių tinkle, miestų ir tarpmiestiniuose, greitkeliuose, pagrindiniuose ir šalutiniuose keliuose ir įvairiose konstrukcijose, tokiose kaip tuneliai, ant tiltų ir keltuose.

2. Ši direktyva netaikoma:

a) kelių rinkliavos sistemoms, kurios neturi elektroninės rinkliavos surinkimo priemonių;

b) elektroninėms kelių rinkliavos sistemoms, kurioms nebūtina įrengti įrangą transporto priemonėse;

c) mažoms, griežtai vietinėms kelių rinkliavos sistemoms, kurioms šios direktyvos reikalavimų laikymosi sąnaudos būtų per didelės, lyginant su nauda.

3. Šio straipsnio 1 dalies a punkte nustatytiems tikslams pasiekti turi būti sukurta Europos elektroninė rinkliavos paslauga. Ši paslauga, kuri yra papildanti valstybių narių nacionalines elektronines rinkliavos paslaugas, turi užtikrinti jau įdiegtų valstybėse narėse elektroninės rinkliavos sistemų ir numatomų įdiegti ateityje pagal šią direktyvą sistemų saveikumą vartotojams Bendrijoje.

2 straipsnis

Technologiniai sprendimai

1. Visose naujose elektroninėse rinkliavos sistemose, pradėtose eksploatuoti 2007 m. sausio 1 d. arba vėliau, elektroninėms rinkliavos operacijoms atlikti turi būti taikoma viena ar daugiau tokių technologijų:

a) palydovinio padėties nustatymo;

b) mobiliojo ryšio, taikant GSM-GPRS standartą (žymuo GSM TS 03.60/23 060);

c) 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija.

2. Europos elektroninės rinkliavos paslauga turi būti pradėta eksploatuoti pagal 3 straipsnio 1 dalį. Operatoriai turi suteikti suinteresuotiems naudotojams transporto priemonėse montuojamą įrangą, kuri tinkama naudoti su visomis elektroninėmis rinkliavos sistemomis naudojamomis valstybėse narėse, kuriose naudojama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta technologija, ir kuri tinkama naudoti visų tipų transporto priemonėse, pagal 3 straipsnio 4 dalyje nurodytą tvarkaraštį. Ši įranga turi būti bent sąveiki ir gebanti sąveikauti su visomis valstybėse narėse veikiančiomis sistemomis, kuriose naudojama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta technologija. Išsamias nuostatas šiuo klausimu, įskaitant nuostatas dėl transporto priemonėse montuojamos įrangos, atitinkančios suinteresuotų naudotojų poreikius, suteikimą, nustato 5 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas.

3. Rekomenduojama, kad naujos elektroninės rinkliavos sistemos, pradedamos eksploatuoti priėmus šią direktyvą, naudotų palydovinę padėties nustatymo ir mobiliojo ryšio technologijas, išvardytas šio straipsnio 1 dalyje. Dėl galimo perėjimo nuo kitas technologijas naudojančių sistemų prie minėtas technologijas naudojančių sistemų Komisija, kartu su 5 straipsnio 1 dalyje nurodytu komitetu, parengs ataskaitą iki 2009 m. gruodžio 31 d. Šioje ataskaitoje turi būti kiekvienos iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų technologijų naudojimo studija ir naudingumo analizė. Jei reikia, Komisija kartu su ataskaita pateiks pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl perėjimo strategijos.

4. Nepažeidžiant šio straipsnio 1 dalies, transporto priemonėse montuojama įranga gali būti tinkama ir kitoms technologijoms, jei dėl to papildomai neapkraunami naudotojai ar neatsiranda diskriminacija tarp jų. Kai taikytina, transporto priemonėse montuojama įranga gali būti susieta su transporto priemonės elektroniniu tachografu.

5. Jei valstybės narės turi rinkliavos sistemas, jos imasi būtinų priemonių, kad būtų daugiau naudojamasi elektroninėmis rinkliavos sistemomis. Jos stengiasi užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 50 % eismo srauto kiekviename rinkliavos punkte galėtų naudotis elektroninėmis rinkliavos sistemomis. Transporto juostos, naudojamos elektroniniam rinkliavos surinkimui taip pat gali būti naudojamos rinkti rinkliavą kitomis priemonėmis, reikiamai atsižvelgus į saugą.

6. Esamų rinkliavos technologijų sąveikumo darbai, kurių imamasi siejant su Europos elektronine rinkliavos paslauga, turi užtikrinti visišką tų technologijų suderinamumą ir susiejamumą su šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis technologijomis ir jų įranga.

7. Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenų, reikalingų Europos elektroninei rinkliavos paslaugai veikti, apdorojimas vyktų laikantis Bendrijos taisyklių, saugančių asmenų laisves ir pagrindines teises, įskaitant jų privatumą, ir kad visų pirma būtų laikomasi Direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB nuostatų.

3 straipsnis

Europos elektroninės rinkliavos paslaugos įdiegimas

1. Įdiegiama Europos elektroninės rinkliavos paslauga, kuri aprėpia visus Bendrijos kelių tinklus, kuriuose rinkliava arba naudojimosi keliais mokesčiai renkami elektroniniu būdu. Šią elektroninę rinkliavos paslaugą reglamentuoja sutartinių taisyklių rinkinys, leidžiantis visiems operatoriams ir (arba) paslaugos teikėjams teikti paslaugas, techninių standartų bei reikalavimų rinkinys ir viena užsakomoji sutartis tarp klientų ir paslaugą teikiančių operatorių ir (arba) paslaugos teikėjų. Tokia sutartis turi leisti naudotis paslauga visame tinkle ir ją užsisakyti turi būti įmanoma iš bet kurios tinklo dalies operatoriaus ir (arba) paslaugos teikėjo.

2. Europos elektroninės rinkliavos paslauga yra nepriklausoma nuo valstybių narių priimamų pagrindinių sprendimų dėl konkrečių transporto priemonių tipų mokesčių, jų dydžio ir tokių mokesčių rinkimo tikslo. Ji siejama tik su rinkliavų ar mokesčių surinkimo metodu. Paslauga turi leisti sudaryti sutartis neatsižvelgiant į transporto priemonės registracijos vietą, sutarties šalių pilietybės ir zonos ar punkto kelių tinkle, už kuriuos imama rinkliava.

3. Sistema turi leisti plėtotis tarpmodališkumui, nesukuriant kliūčių kitoms transporto rūšims.

4. Jei valstybės narės turi nacionalines elektroninio rinkliavos surinkimo sistemas, jos užtikrina, kad operatoriai ir (arba) paslaugos teikėjai siūlytų Europos elektroninę rinkliavos paslaugą savo klientams pagal tokį tvarkaraštį:

a) visoms didesnės kaip 3,5 t masės transporto priemonėms ir visoms transporto priemonėms, kuriose leidžiama vežti daugiau kaip devynis keleivius (vairuotojas + 8 keleiviai) – ne vėliau kaip per trejus metus po sprendimų dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje, priėmimo;

b) visų kitų tipų transporto priemonėms – ne vėliau kaip per penkerius metus po sprendimų dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje, priėmimo.

4 straipsnis

Europos elektroninės rinkliavos paslaugos savybės

1. Europos elektroninės rinkliavos paslauga grindžiama šios direktyvos priede išvardytais aspektais.

2. Kai taikytina, šis priedas 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti pataisytas dėl techninių sumetimų.

3. Europos elektroninės rinkliavos paslauga pritaiko 2 straipsnyje nurodytus techninius sprendimus naudojant viešai prieinamas specifikacijas.

4. Sprendimus dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo Komisija 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima iki 2006 m. liepos 1 d. Tokie sprendimai priimami tik tuomet, jei yra visos sąlygos, įvertinamos atitinkamomis studijomis, kad sąveikumas veiktų visais požiūriais, įskaitant techninius, teisinius ir komercinius aspektus.

5. Jei šio straipsnio 4 dalyje nurodyti sprendimai nepriimami iki 2006 m. liepos 1 d., Komisija 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nustato naują datą, iki kurios sprendimai turi būti priimti.

6. Techninius sprendimus, susijusius su europinės elektroninės rinkliavos paslaugos realizavimu, Komisija priima 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

7. 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatančia informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką [8], nustatyta tvarka Komisija prašo atitinkamų standartizacijos institucijų, visų pirma CEN, imtis visų reikiamų priemonių patvirtinti standartus, taikytinus elektroninėms rinkliavos sistemoms, atsižvelgiant į 2 straipsnio 1 dalyje išvardytas technologijas.

8. Europos elektroninės rinkliavos paslaugos įranga turi atitikti visų pirma 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo [9] ir 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos Direktyvos 89/336/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo [10] reikalavimus.

5 straipsnis

Komiteto darbo tvarka

1. Komisijai padeda Elektroninės rinkliavos komitetas (toliau – Komitetas).

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

6 straipsnis

Įgyvendinimas

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2005 m. lapkričio 20 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir jų koreliacijos su šia direktyva lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 29 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. McDowell

[1] OL C 32, 2004 2 5, p. 36.

[2] OL C 73, 2004 3 23, p. 54.

[3] 2003 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2004 m. kovo 22 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 95 E, 2004 4 20, p. 53) ir 2004 m. balandžio 20 d. Europos Parlamento pozicija.

[4] OL C 194, 1997 6 25, p. 5.

[5] OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

[6] OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[8] OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

[9] OL L 91, 1999 4 7, p. 10. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

[10] OL L 139, 1989 5 23, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB (OL L 220, 1993 8 30, p. 1).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Aspektai, būtini Europos elektroninei rinkliavos paslaugai apibrėžti ir įdiegti

Toliau išvardyti aspektai būtini šia direktyva numatytai Europos elektroninei rinkliavos paslaugai apibrėžti ir įdiegti. Šie aspektai skirstomi į techninius, procedūrinius ir teisinius:

Techniniai aspektai:

a) paslaugos teikimo tvarka: užsakymas, naudojimosi instrukcijos, transporto priemonėse montuojamos įrangos įrengimas, operacijų rinkliavos punktuose arba tęstinio apmokestinimo apdorojimas, operacijos duomenų atgavimo sugedus ar sutrikus įrangai tvarka, kontrolės sistemos, reikiamų sumų sąskaitų išdavimas ir pinigų surinkimas, aptarnavimas po įsigijimo, pagalba klientams, klientams siūlomos paslaugos lygio nustatymas; nustatant tokią veikimo tvarką atsižvelgiama į esamą valstybėse narėse tvarką;

b) paslaugos funkcinės specifikacijos: transporto priemonėse montuojamos įrangos ir antžeminės įrangos funkcijų aprašymas;

c) paslaugą palaikančios antžeminės įrangos ir transporto priemonėse montuojamos įrangos techninės specifikacijos ir standartai, sertifikavimo tvarka ir apribojimai, kurių reikia paisyti;

d) įdiegimo ir priežiūros darbai, įtraukiant standartizacijos institucijas, ir bet kokie taikomų standartų ar išankstinių standartų techniniai papildymai, siekiant užtikrinti sąveikumą;

e) transporto priemonėse montuojamos įrangos įrengimo specifikacijos;

f) operaciniai modeliai: tikslus operacijų algoritmų apibrėžimas kiekvieno tipo rinkliavai (rinkliava nustatytuose punktuose arba tęstinis apmokestinimas) ir duomenų, kuriais keičiasi transporto priemonėse montuojama įranga ir antžeminė įranga bei duomenų formatų apibrėžimas;

g) transporto priemonėse montuojamos įrangos prieinamumo nuostatos visų suinteresuotų naudotojų poreikiams patenkinti.

Procedūriniai aspektai:

h) transporto priemonėse montuojamos įrangos, pakelės įrangos techninio veikimo ir įrangos instaliavimo būdo tikrinimo tvarka;

i) transporto priemonių klasifikavimo parametrai: techninių parametrų Bendrijos sąrašo, iš kurio kiekviena valstybė narė pasirinks tuos, kuriuos ji pageidauja taikyti savo apmokestinimo politikoje, tvirtinimas. Parametrai nusakys transporto priemonės fizines, variklio ir aplinkosaugines charakteristikas. Transporto priemonių klasių apibrėžimas pagal tuos parametrus paliekama valstybių narių nuožiūrai;

j) ypatingų atvejų, tokių kaip bet kokio tipo gedimas, nagrinėjimo procedūrų įdiegimas. Tai susiję visų pirma su atvejais, kai kelių rinkliavos operatoriai ir klientas yra iš skirtingų valstybių.

Teisiniai aspektai:

k) pasirinktų techninių sprendimų patvirtinimas pagal Bendrijos taisykles, kuriomis saugomos asmenų laisvės ir pagrindinės teisės, įskaitant jų privatumą. Visų pirma bus būtina užtikrinti Direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB laikymąsi;

l) nediskriminacinių bendrųjų taisyklių ir būtiniausiųjų reikalavimų, kurių turi laikytis galimi paslaugos teikėjai teikdami paslaugą, nustatymas;

m) su elektronine kelių rinkliava susijusių vykdymo priežiūros taisyklių suderinimo galimybės įvertinimas;

n) tarpusavio supratimo memorandumas tarp kelių rinkliavos operatorių, leidžiantis įgyvendinti Europos elektroninę rinkliavos paslaugą, įskaitant ginčų sprendimo tvarką.

--------------------------------------------------

Top