Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0050

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/50/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos

OJ L 164, 30.4.2004, p. 114–163 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 838 - 855
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 838 - 855
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 838 - 855
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 838 - 855
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 838 - 855
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 838 - 855
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 838 - 855
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 838 - 855
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 838 - 855
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 84 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 84 - 101

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2010; netiesiogiai panaikino 32008L0057

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/50/oj

32004L0050Oficialusis leidinys L 164 , 30/04/2004 p. 0114 - 0163


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/50/EB

2004 m. balandžio 29 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 ir 156 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4], atsižvelgdami į 2004 m. kovo 23 d. Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą,

Kadangi:

(1) Pagal Sutarties 154 ir 155 straipsnius Bendrija turi prisidėti prie transeuropinių transporto tinklų įkūrimo ir plėtros. Šiems tikslams pasiekti Bendrija turi imtis visų veiksmų, būtinų užtikrinti tinklų sąveiką, ypač techninės standartizacijos srityje.

(2) Priemonių pradėta imtis patvirtinus Direktyvą 96/48/EB [5]. Siekiant įgyvendinti tos direktyvos tikslus, Europos geležinkelių sąveikos asociacija (AEIF), kuri pagal tą direktyvą buvo paskirta jungtine atstovaujančiąja institucija, parengė technines sąveikos specifikacijas (TSS), kurias Komisija patvirtino 2002 m. gegužės 30 d.

(3) 1999 m. rugsėjo 10 d. Komisija patvirtino ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje pateikiamas pradinis transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos įgyvendinimo pažangos įvertinimas. 2000 m. gegužės 17 d. Rezoliucijoje [6] Europos Parlamentas paprašė Komisijos pateikti pasiūlymus dėl Direktyvos 96/48/EB pataisų remiantis Direktyvoje 2001/16/EB naudojamu pavyzdžiu [7].

(4) Direktyva 2001/16/EB, kaip ir Direktyva 96/48/EB, nustato TSS rengimo ir tvirtinimo Bendrijos tvarką ir bendrąsias TSS atitikties įvertinimo taisykles. Pirmosios TSS grupės parengimo įgaliojimas buvo suteiktas AEIF, taip pat paskirtai jungtine atstovaujančiąja institucija.

(5) Rengiant TSS greitojo transporto sektoriuje, taikant Direktyvą 96/48/EB konkretiems projektams ir dirbant pagal tą direktyvą įkurtame komitete buvo įgyta patirties, kuria remiantis Komisija pasiūlė dviejų geležinkelio sąveikos direktyvų pakeitimus.

(6) Priėmus 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelių agentūrą (Agentūros reglamentas) [8] ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/49/EB dėl Bendrijos geležinkelių saugos (Geležinkelių saugos direktyva) [9] reikia iš dalies pakeisti tam tikras Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB nuostatas. Visų pirma, įsteigus Agentūrą, Komisija jai patikės naujų ar persvarstytų TSS rengimą.

(7) 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/12/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros [10], 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/13/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo [11] ir 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo [12] priėmimas turi poveikį sąveikos įgyvendinimui. Kaip ir kitų transporto rūšių atveju, prieigos teisių išplėtimas turi vykti kartu su privalomomis suderinimo priemonėmis. Todėl būtina įgyvendinti sąveiką visame tinkle, palaipsniui plečiant Direktyvos 2001/16/EB geografinę aprėptį. Taip pat būtina išplėsti Direktyvos 2001/16/EB teisinę bazę, aprėpiant Sutarties 71 straipsnį, kuriuo pagrįsta Direktyva 2001/12/EB.

(8) Baltoji knyga apie Europos transporto politiką nustato pagrindinį šios direktyvos, kuri yra Bendrijos strategijos, skirtos atgaivinti geležinkelių transportą ir taip pakeisti pusiausvyrą tarp transporto rūšių, dalis, tikslą – sumažinti Europos kelių perpildymą.

(9) Pagal Direktyvą 96/48/EB parengtos TSS nėra aiškiai susijusios su infrastruktūros ir riedmenų atnaujinimo darbu ar prevencinės techninės priežiūros pakeitimais. Tačiau taip yra Direktyvos 2001/16/EB dėl paprastųjų geležinkelių sistemos atveju ir todėl šios dvi direktyvos turėtų būti suderintos šiuo klausimu.

(10) Rengiant TSS greitojo transporto sektoriuje išryškėjo poreikis išaiškinti santykį tarp pagrindinių Direktyvos 96/48/EB bei TSS ir Europos standartų bei kitų norminio pobūdžio dokumentų. Visų pirma reikėtų aiškiai atskirti standartus ar jų dalis, kurie turi tapti privalomi norint pasiekti tos direktyvos tikslus ir "suderintų" standartų, kurie parengti naujo požiūrio į techninį suderinimą ir standartizavimą dvasia.

(11) Paprastai Europos specifikacijos yra rengiamos naujo požiūrio į techninį suderinimą ir standartizavimą dvasia. Jos leidžia daryti prielaidą dėl atitikties pagrindiniams Direktyvos 96/48/EB reikalavimams, ypač sąveikos sudėtinių dalių ir sąsajų atveju. Šios Europos specifikacijos arba taikomos jų dalys nėra privalomos ir TSS negali būti aiškių nuorodų į tas specifikacijas. Nuorodos į šias Europos specifikacijas skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, o valstybės narės skelbia nuorodas į nacionalinius standartus, į kuriuos perkelti Europos standartai.

(12) TSS tam tikrais atvejais gali aiškiai nurodyti Europos standartus ar specifikacijas, jei tai iš tikrųjų būtina siekiant šios direktyvos tikslų. Tokia aiški nuoroda turi pasekmes, kurias reikia išaiškinti: visų pirma, šie Europos standartai ar specifikacijos nuo TSS taikymo pradžios tampa privalomi.

(13) TSS nustato visus reikalavimus, kurių turi laikytis sąveikos sudėtinė dalis, ir tvarką, kurios reikia laikytis vertinant atitiktį. Be to, būtina nustatyti, kad kiekvienos sudėtinės dalies atitiktis ir tinkamumas TSS nurodytai paskirčiai turi būti įvertintas tam tikra procedūra ir ji turi turėti atitinkamą sertifikatą.

(14) Saugos tikslais būtina reikalauti, kad valstybės narės kiekvienai pradedamai eksploatuoti transporto priemonei priskirtų tapatumo kodą. Tuomet transporto priemonė įrašoma į nacionalinį transporto priemonių registrą. Tokie registrai turi būti prieinami visoms valstybėms narėms ir tam tikriems Bendrijos ekonomikos subjektams informacijai gauti. Registrai turi būti vienodo duomenų formato. Todėl juos turi reglamentuoti vienodos naudojimo ir techninės specifikacijos.

(15) Turi būti nustatyta tvarka, taikoma pagrindiniams reikalavimams, kurie taikomi posistemei, kurios dar nereglamentuoja išsamios atitinkamos TSS specifikacijos. Tokiu atveju už atitikties įvertinimo ir tikrinimo procedūras atsakingos institucijos turi būti tos, kurios jau yra paskirtos pagal Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 20 straipsnį.

(16) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turi būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [13].

(17) Reikėtų patikslinti Direktyvos 96/48/EB I priede pateiktą riedmenų apibrėžimą. Direktyva turėtų reglamentuoti ir riedmenis, skirtus naudoti tik geležinkelio keliuose, kurie patobulinti pritaikant važiuoti dideliu greičiu – maždaug 200 km/h.

(18) Taikant šią direktyvą, kiek įmanoma, reikėtų išsaugoti darbą, jau atliktą pagal Direktyvas 96/48/EB bei 2001/16/EB ir valstybėms narėms taikant šių direktyvų projektus, kurie iki šios direktyvos įsigaliojimo jau yra nemažai pažengę.

(19) Kadangi siūlomos akcijos tikslų, o būtent – transeuropinės geležinkelių sistemos sąveikos, valstybės narės negali iki galo pasiekti ir todėl dėl transeuropinio pobūdžio, kurį pripažino Sutartis, tų tikslų geriau siekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje išdėstytą subsidiarumo principą. Laikantis minėtame straipsnyje išdėstyto proporcingumo principo, ši direktyva neviršija būtinųjų priemonių ribų tokiems tikslams pasiekti.

(20) 2002 m. gegužės 30 d. Komisija patvirtino greitojo geležinkelio sistemai taikomas TSS dėl infrastruktūros, riedmenų, energetikos, kontrolės, valdymo ir signalizavimo, veikimo ir techninės priežiūros. 1 straipsnio 5 dalyje ir 2 straipsnio 5 dalyje minimi TSS projektai skirti šioms TSS persvarstyti arba naujoms TSS parengti.

(21) Kadangi dabar rengiamas Direktyvos 2001/16/EB 25 straipsnyje numatytas techninių taisyklių dėl dabartinio transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos laipsnio pamatinės sistemos projektas, reikia atnaujinti šias technines taisykles atsižvelgiant į tos direktyvos taikymo srities išplėtimą ir pirmąją iki 2004 m. parengtinų TSS grupę.

(22) Nepaisant Direktyvos 2001/16/EB taikymo srities išimčių, reikėtų skatinti savanorišką atitinkamų tos direktyvos nuostatų taikymą valstybių narių nacionaliniu lygiu, atsižvelgiant į didėjantį gamybos sektoriaus rentabilumą ir masto ekonomiką.

(23) Todėl būtina iš dalies pakeisti Direktyvas 96/48/EB ir 2001/16/EB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTUVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 96/48/EB iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnis pakeičiamas taip:

"1 straipsnis

1. Šios direktyvos tikslas – nustatyti reikalavimus, kurių turi būti laikomasi, siekiant Bendrijos teritorijoje užtikrinti transeuropinio greitųjų geležinkelių sistemos, aprašytos I priede, sąveiką.

Šie reikalavimai susiję su šios sistemos dalių, kurios pradėtos eksploatuoti po 2004 m. balandžio 30 d., projektavimu, konstravimu, pradėjimu eksploatuoti, patobulinimu, atnaujinimu, veikimu ir technine priežiūra, taip pat – jos veikimą užtikrinančio personalo kvalifikacija ir sveikatos bei saugos sąlygomis.

2. Siekiant šio tikslo turi būti nustatytas optimalus techninio suderinimo lygis ir tapti įmanoma:

a) skatinti, tobulinti ir plėtoti tarptautinio geležinkelių transporto paslaugas Bendrijos teritorijoje ir su trečiosiomis šalimis;

b) prisidėti prie palaipsnio transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos kūrimo, veikimo, atnaujinimo ir patobulinimo įrangos bei paslaugų vidaus rinkaus sukūrimo;

c) remti transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveiką.";

2. 2 straipsnis papildomas tokiais punktais:

"j) "pagrindinis parametras"; – tai bet kokia norminė, techninė ar naudojimo sąlyga, kuri yra būtina sąveikai ir iki parengiant visą TSS projektą reikalauja sprendimo ar rekomendacijos 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka;

k) "atskiras atvejis"; – bet kuri transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos dalis, kuriai reikalingos specialios laikinos ar galutinės TSS nuostatos dėl to, kad yra geografinių, topografinių arba miesto aplinkos suvaržymų arba tokių, kurie kenkia esamos sistemos sąveikai. Tai gali aprėpti geležinkelių linijas ir tinklus, atskirtus nuo likusios Bendrijos teritorijos, krovinių gabaritus, vėžės plotį ar atstumą tarp kelių;

l) "patobulinimas"; – tai bet koks svarbus posistemės ar dalies posistemės modifikavimo darbas, kuris pagerina bendrąsias posistemės eksploatacines charakteristikas;

m) "pakeitimas atliekant techninę priežiūrą"; – tai bet koks komponentų keitimas tapataus veikimo ir eksploatacinių charakteristikų dalimis atliekant prevencinę arba taisomąją techninę priežiūrą;

n) "atnaujinimas"; – bet koks svarbus posistemės ar dalies posistemės pakeitimo darbas, kuris nekeičia bendrųjų posistemės eksploatacinių charakteristikų;

o) "esama geležinkelių sistema"; – tai struktūra, kurią sudaro geležinkelių infrastruktūra, susidedanti iš esamos geležinkelių sistemos linijų bei statinių ir toje infrastruktūroje važinėjančių visų kategorijų ir kilmės riedmenų;

p) "pradėjimas eksploatuoti"; – tai visos operacijos, kuriomis posistemė parengiama iki projektinės veikimo būklės.";

3. 2 straipsnio h punktas panaikinamas;

4. 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Visoms posistemėms taikoma viena TSS. Jei būtina, sistemai gali būti taikomos keletas TSS ir viena TSS gali būti taikoma keletui posistemių. Sprendimui dėl TSS rengimo ir (arba) persvarstymo priimti ir jos techninei ir geografinei taikymo sričiai parinkti reikalingas įgaliojimas pagal 6 straipsnio 1 dalies nuostatas.";

b) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Tiek, kiek reikia 1 straipsnyje nurodytiems tikslams pasiekti, kiekviena TSS:

a) nurodo jos skirtą taikymo sritį (dalis tinklo ar riedmenų, nurodytų I priede, posistemė ar posistemės dalis, nurodytos II priede);

b) nustato pagrindinius reikalavimus kiekvienai susijusiai posistemei ir jos sąsajas su kitomis posistemėmis;

c) nustato funkcines ir technines specifikacijas, kurias turi atitikti posistemė, ir jos sąsajas su kitomis posistemėmis. Jei reikia, šios specifikacijos gali skirtis atsižvelgiant į posistemės paskirtį, pvz., pagal I priede nurodytas linijos ir (arba) riedmenų kategorijas;

d) nustato sąveikos sudėtines dalis ir sąsajas, kurias turi reglamentuoti Europos specifikacijos, įskaitant Europos standartus, ir kurios yra būtinos, kad būtų pasiektas transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveika;

e) kiekvienu nagrinėjamu atveju nurodo, kokia procedūra turi būti taikoma norint įvertinti sąveikos sudėtinių dalių atitiktį ar tinkamumą naudoti ir posistemių EB patikrinimui atlikti. Šios procedūros grindžiamos Sprendime 93/465/EEB apibrėžtais moduliais;

f) nurodyti TSS įgyvendinimo strategiją. Visų pirma būtina nustatyti etapus, kuriuos reikia įvykdyti, kad palaipsniui būtų pereita nuo esamos padėties iki galutinės padėties, kuriai esant atitiktis TSS būtų norma;

g) nurodyti atitinkamo personalo kompetenciją ir sveikatos bei saugos sąlygas darbe, reikalingas posistemei veikti bei techniškai prižiūrėti ir TSS įgyvendinti.";

c) įrašoma tokia dalis:

"6. TSS gali būti konkreti, aiškiai apibrėžta nuoroda į Europos standartus ar specifikacijas, jei to būtinai reikia šios direktyvos tikslams pasiekti. Tokiais atvejais šie Europos standartai ar specifikacijos (ar atitinkamos jų dalys) laikomi atitinkamų TSS priedais ir tampa privalomi nuo TSS taikymo pradžios. Nesant Europos standartų ar specifikacijų ir iki jie bus parengti, gali būti daroma nuoroda į aiškiai apibrėžtus norminius dokumentus; tokiu atveju tai turi būti lengvai prieinami ir vieši dokumentai.";

5. 6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

1. TSS projektai ir paskesnės TSS pataisos rengiamos pagal Komisijos suteiktą įgaliojimą 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Jie rengiami Agentūros atsakomybe pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelių agentūrą (Agentūros reglamentas) [14], 3 ir 12 straipsnius ir bendradarbiaujant su šiuose straipsniuose minimomis Dirbančiosiomis šalimis.

TSS tvirtinamos ir persvarstomos 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Komisija jas skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Agentūra yra atsakinga už TSS persvarstymą, atnaujinimą ir rekomendacijų teikimą 21 straipsnyje nurodytam komitetui, kad būtų atsižvelgiama į technologijos plėtrą arba socialinius poreikius.

3. Bet kuris TSS projektas rengiamas dviem etapais.

Iš pradžių Agentūra nustato pagrindinius TSS parametrus ir sąsajas su kitomis posistemėmis ir bet kokiais kitais atskirais atvejais, kurių gali reikėti. Kiekvienam iš šių parametrų ir sąsajų pasiūlomi patikimiausi alternatyvūs sprendimai, pagrįsti techniškai ir ekonomiškai. Sprendimas priimamas 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka; jei būtina, atskiri atvejai išvardijami.

Po to, remdamasi šiais parametrais, Agentūra parengia TSS projektą. Kai reikia, Agentūra atsižvelgia į technikos pažangą, jau atliktą standartizavimo darbą, esamas dirbančiąsias šalis ir pripažintą tyrimų darbą. Prie TSS projekto pridedamas bendras TSS išlaidų ir naudingumo įvertinimas; šis įvertinimas nurodo tikėtiną poveikį susijusiems naudotojams ir ekonomikos subjektams.

4. Rengiant, tvirtinant ir persvarstant kiekvieną TSS (įskaitant pagrindinius parametrus) atsižvelgiama į visų svarstytų techninių sprendimų ir sąsajų tarp jų planuojamas išlaidas ir naudingumą, kad būtų nustatyti ir įgyvendinti patikimiausi sprendimai. Valstybės narės dalyvauja šiame vertinime suteikdamos reikiamus duomenis.

5. 21 straipsnyje nurodytas komitetas reguliariai informuojamas apie parengiamąjį TSS darbą. Atliekant šį darbą komitetas gali suformuluoti bet kokias gaires ar naudingas rekomendacijas dėl TSS projekto ir naudingumo analizės. Pavyzdžiui, komitetas valstybės narės reikalavimu gali reikalauti, kad būtų išnagrinėti alternatyvūs sprendimai ir šių sprendimų išlaidų ir naudingumo įvertinimas būtų pateiktas su TSS projektu pateikiamoje ataskaitoje.

6. Tvirtinant kiekvieną TSS 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nustatoma tos TSS įsigaliojimo data. Jei dėl techninio suderinamumo priežasčių vienu metu turi būti pradedamos eksploatuoti skirtingos posistemės, atitinkamų TSS įsigaliojimo data turi būti ta pati.

7. Rengiant, tvirtinant ir persvarstant TSS atsižvelgiama į vartotojų nuomonę apie charakteristikas, kurios turi tiesioginį poveikį sąlygomis, kuriomis jie naudoja posistemes. Tuo tikslu TSS rengimo ir persvarstymo etapais Agentūra konsultuojasi su vartotojus atstovaujančiomis asociacijomis ir institucijomis. TSS projekte ji pateikia ataskaitą apie tokių konsultacijų rezultatus.

21 straipsnyje nurodytas komitetas parengia galutinį asociacijų ir institucijų, su kuriomis turi būti konsultuojamasi, sąrašą iki jis patvirtina TSS persvarstymo įgaliojimą ir tas sąrašas gali būti pakartotinai patikrintas ir atnaujintas valstybės narės ar Komisijos reikalavimu.

8. Rengiant, tvirtinant ir persvarstant TSS atsižvelgiama į socialinių partnerių nuomonę dėl 5 straipsnio 3 dalies g punkte nurodytų sąlygų.

Tuo tikslu su socialiniais partneriais konsultuojamasi iki TSS projektas pateikiamas 21 straipsnyje nurodytam komitetui tvirtinti arba persvarstyti.

Su socialiniais partneriais konsultuojamasi sektorių dialogų komitete, įsteigtame pagal Komisijos sprendimą 98/500/EB [15]. Socialiniai partneriai pateikia savo nuomonę per tris mėnesius.";

6. 7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

Valstybė narė gali netaikyti vienos ar daugiau TSS, įskaitant skirtas riedmenims, tokiais atvejais ir aplinkybėmis:

a) siūlomai naujai linijai, esamos linijos atnaujinimui ar patobulinimui ar bet kokiam 1 straipsnio 1 dalyje nurodytam elementui, kai paskelbus atitinkamas TSS darbai gerokai pažengę arba atliekami pagal vykdomą sutartį;

b) bet kokiam projektui, pagal kurį esama linija atnaujinama ar tobulinama, kai TSS nurodytas krovinio gabaritas, vėžės plotis, tarpukelės plotis arba elektros srovės įtampa nesuderinama su esamos linijos parametrais;

c) siūlomai naujai linijai ar siūlomam tos valstybės narės teritorijoje esamos linijos atnaujinimui ar patobulinimui, kurios geležinkelių tinklas jūra atskirtas ar izoliuotas nuo likusios Bendrijos teritorijos geležinkelių tinklo;

d) bet kokiam siūlomam esamos linijos atnaujinimui, išplėtimui ar patobulinimui, jei šių TSS taikymas pakenktų projekto ekonominiam pagrįstumui ir (arba) valstybės narės geležinkelių sistemos suderinamumui,

e) kai po nelaimingo atsitikimo ar stichinės nelaimės greitam tinklo atstatymui aplinkybės dėl techninių ar ekonominių priežasčių neleidžia dalinai ar pilnai taikyti atitinkamų TSS.

Visais atvejais atitinkama valstybė narė Komisijai iš anksto praneša apie numatomą daryti išlygą ir jai perduoda bylą, kurioje pateikia TSS ar jų dalių, kurių ji pageidauja nesilaikyti, ir atitinkamas specifikacijas, kurias ji pageidauja taikyti. Komisija išanalizuoja valstybės narės siūlomas priemones. B ir d punktuose nurodytais atvejais Komisija priima sprendimą 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Kai būtina, parengiama rekomendacija dėl taikytinų specifikacijų. Nepaisant to, b punkte nurodytu atveju Komisijos sprendimas neturi būti susijęs su krovinio gabaritu ir vėžės pločiu.";

7. 9 straipsnis papildomas tokia pastraipa:

"Pavyzdžiui, jos negali reikalauti tikrinimų, kurie jau buvo atlikti atliekant procedūrą dėl EB atitikties deklaracijos ar tinkamumo naudoti.";

8. 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Visoms sąveikos sudėtinėms dalims taikoma atitikties ir tinkamumo naudoti įvertinimo procedūra, nurodyta atitinkamoje TSS, ir jos turi turėti atitinkamą sertifikatą.";

b) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Valstybės narės nusprendžia, kad sąveikos sudėtinė dalis atitinka pagrindinius reikalavimus, jei ji atitinka reikalavimus, nustatytus atitinkamose TSS ar Europos specifikacijose, parengtose tam, kad šių reikalavimų būtų laikomasi.";

c) 4 ir 5 dalys panaikinamos;

9. 11 straipsnis pakeičiamas taip:

"11 straipsnis

Jei valstybė narė arba Komisija mano, kad šios direktyvos tikslais tiesiogiai ar netiesiogiai taikomos Europos specifikacijos neatitinka pagrindinių reikalavimų, 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir pasikonsultavus su komitetu, įsteigtu pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką [16], gali būti priimtas sprendimas atitinkamas specifikacijas ar jų pataisas visiškai arba iš dalies pašalinti iš leidinių, kuriuose jos buvo paskelbtos.";

10. 14 straipsnis pakeičiamas taip:

"14 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė duoda leidimą pradėti eksploatuoti tas transeuropinę greitųjų geležinkelių sistemą sudarančias struktūrines posistemes, kurios yra arba naudojamos jos teritorijoje.

Tuo tikslu kiekviena valstybė narė imasi visų būtinų veiksmų užtikrinti, kad tos posistemės būtų pradedamos eksploatuoti tik tuomet, jei yra suprojektuotos, sukonstruotos ir įrengtos taip, kad, jas integravus į transeuropinę greitųjų geležinkelių sistemą, netrukdytų laikytis pagrindinių joms taikomų reikalavimų.

Visų pirma kiekviena valstybė narė tikrina šių posistemių suderinamumą su sistema, į kurią jos integruojamos.

2. Kiekviena valstybė narė pradedant sistemas eksploatuoti ir reguliariai po to tikrina, ar jos yra naudojamos ir techniškai prižiūrimos laikantis pagrindinių joms keliamų reikalavimų. Tuo tikslu taikoma įvertinimo ir tikrinimo tvarka, nustatyta atitinkamose struktūrinėse ir funkcinėse TSS.

3. Atnaujinant ar tobulinant infrastruktūros vadovas arba geležinkelių įmonė nusiunčia valstybei narei projekto aprašo bylą. Valstybė narė išnagrinėja šią bylą ir, atsižvelgdama į taikomoje TSS nustatytą įgyvendinimo strategiją, nusprendžia, ar dėl darbų masto reikalingas naujas leidimas pradėti eksploatuoti pagal šios direktyvos nuostatas.

Toks naujas leidimas pradėti eksploatuoti reikalaujamas, jei dėl numatytų darbų gali keistis bendrasis atitinkamos posistemės saugos lygis.

4. Kai valstybės narės suteikia leidimą pradėti eksploatuoti riedmenis, jos atsako už tai, kad būtų užtikrinta, jog kiekvienai transporto priemonei būtų priskirtas raidinis-skaitmeninis tapatumo kodas. Kodu turi būti paženklinta kiekviena transporto priemonė ir jis įrašytas į nacionalinį transporto priemonių registrą, atitinkantį tokius kriterijus:

a) registras turi atitikti bendrąsias specifikacijas, apibrėžiamas šio straipsnio 5 dalyje;

b) registrą tvarko ir atnaujina nuo jokios geležinkelių įmonės nepriklausoma institucija;

c) registras turi būti prieinamas saugos institucijoms ir tyrimų institucijoms, paskirtoms 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB dėl Bendrijos geležinkelių saugos (Geležinkelių saugos direktyva) [17] 16 ir 21 straipsniuose; jis taip pat turi būti prieinamas reguliavimo institucijoms, paskirtoms pagal 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo [18] 30 straipsnį, joms pateikus bet kokį teisėtą reikalavimą, Agentūrai, geležinkelių įmonėms ir infrastruktūros vadovams.

Jei riedmenys pirmą kartą pradedami naudoti trečiojoje šalyje, valstybės narės gali priimti transporto priemones, aiškiai paženklintas pagal kitokią kodavimo sistemą. Tačiau, jei valstybė narė suteikia leidimą tokias transporto priemones pradėti eksploatuoti savo teritorijoje, registre turi būti įmanoma gauti atitinkamus duomenis, išvardytus šio straipsnio 5 dalies c, d ir e punktuose.

5. Bendrosios registro specifikacijos tvirtinamos 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, remiantis Agentūros parengtais specifikacijų projektais. Šiuose specifikacijų projektuose turi būti nurodyta: turinys, duomenų formatas, funkcinė ir techninė architektūra, darbo režimas ir duomenų įvesties bei konsultavimosi taisyklės. Registre turi būti nurodoma bent tokia informacija:

a) nuorodos į EB tikrinimo deklaraciją ir išduodančią instituciją;

b) nuorodos į 22a straipsnyje minimą riedmenų registrą;

c) transporto priemonės savininko arba nuomininko tapatybė:

d) bet kokie transporto priemonės naudojimo apribojimai;

e) saugai svarbūs duomenys, susiję su transporto priemonės techninės priežiūros tvarkaraščiu.";

11. 15 straipsnis papildomas tokia pastraipa:

"Pavyzdžiui, jos negali reikalauti tikrinimų, kurie jau buvo atlikti pagal procedūrą dėl EB atitikties deklaracijos ar tinkamumo naudoti.";

12. 16 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Jei TSS nėra parengtos, įskaitant atvejus, kai pagal 7 straipsnį pranešama apie išlygą, valstybės narės kitoms valstybėms narėms ir Komisijai nusiunčia kiekvienos posistemės techninių taisyklių, kurios naudojamos pagrindiniams reikalavimams įgyvendinti, sąrašą. Apie tai pranešama iki 2005 m. balandžio 30 d. ir kiekvieną kartą pasikeitus techninių taisyklių sąrašui. Tokiu atveju valstybės narės taip pat paskiria institucijas, atsakingas už 18 straipsnyje nurodytos šių techninių taisyklių tikrinimo procedūros atlikimą.";

13. 17 straipsnis papildomas tokia pastraipa:

"Tokiu atveju TSS persvarstoma pagal 6 straipsnio 2 dalį. Jei tam tikrų techninių aspektų, atitinkančių pagrindinius reikalavimus, negalima aiškiai reglamentuoti TSS, jie turi būti aiškiai nurodyti TSS priede. Tokiems aspektams taikoma 16 straipsnio 3 dalis.";

14. 18 straipsnio 2 dalis papildoma tokia pastraipa:

"Jie taip pat aprėpia atitinkamos posistemės sąsajų su sistema, kurioje ji integruota, tikrinimą remiantis atitinkamose TSS ir 22a straipsnyje apibrėžtuose registruose esama informacija.";

15. 20 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

"5. Komisija įsteigia notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupę (toliau – koordinavimo grupė), kuri svarsto bet kokius klausimus, susijusius su 13 straipsnyje nurodytos atitikties ar tinkamumo naudoti tikrinimo tvarkos ir 18 straipsnyje nurodytos tikrinimo tvarkos taikymu arba atitinkamų TSS taikymu. Valstybių narių "atstovai gali dalyvauti koordinavimo grupės darbe kaip stebėtojai";.

Komisija ir stebėtojai informuoja 21 straipsnyje nurodytą komitetą apie koordinavimo grupės atliktą darbą. Kai reikia, Komisija siūlo problemoms spręsti reikalingas priemones.

Kai reikia, notifikuotųjų įstaigų koordinavimas vyksta pagal 21 straipsnį.";

16. 21 straipsnis pakeičiamas taip:

"21 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [19], 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

4. Jei prireiktų, komitetas gali įsteigti darbo grupes, padedančias atlikti jo užduotis, visų pirma, siekiant koordinuoti notifikuotąsias įstaigas.";

17. įrašomi tokie straipsniai:

"21a straipsnis

1. Komitetas gali svarstyti bet kokius klausimus, susijusius su transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveika, įskaitant klausimus, susijusius su sąveika tarp šios sistemos ir trečiųjų šalių geležinkelių sistemos.

2. Komitetas gali svarstyti bet kokius klausimus, susijusius su šios direktyvos įgyvendinimu. Jei reikia, Komisija 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali patvirtinti įgyvendinimo rekomendaciją.

21b straipsnis

1. Komisija savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali suteikti TSS rengimo papildomam subjektui įgaliojimą, jei tai susiję su II priede minima posisteme.

2. 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisijos siūlymu komitetas tvirtina darbo programą, atitinkančią šios direktyvos ir 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos [20] tikslus.

21c straipsnis

II–VI priedai gali būti iš dalies keičiami 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.";

18. įrašomas toks straipsnis:

"22a straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad infrastruktūros registras ir riedmenų registras būtų skelbiami ir atnaujinami kasmet. Šie registrai turi nurodyti pagrindines kiekvienos posistemės ar jos dalies savybes, t. y. pagrindinius parametrus ir jų koreliaciją su taikytinose TSS nustatytomis savybėmis. Tuo tikslu kiekvienoje TSS tiksliai nurodoma, kokia informacija turi būti įtraukta į infrastruktūros ir riedmenų registrus.

2. Šių registrų kopijos nusiunčiamos atitinkamoms valstybėms narėms bei Agentūrai ir pateikiamos ieškoti informacijos suinteresuotoms šalims, bent jau sektoriaus profesionalams.";

19. I priedas pakeičiamas šios direktyvos I priede pateikiamu tekstu;

20. II priedas pakeičiamas šios direktyvos II priede pateikiamu tekstu;

21. III priede įrašomas toks naujas punktas:

"2.4.4. Kontrolė

Traukiniuose turi būti įrengtas registravimo įtaisas. Šio įtaiso surenkama informacija ir jos apdorojimas turi būti suderinti.";

22. VII priedo 2 dalyje įrašoma tokia pastraipa:

"Visų pirma už tikrinimus atsakinga institucija ir personalas turi būti funkciškai nepriklausomi nuo institucijų, paskirtų išduoti leidimus pradėti eksploataciją pagal šią direktyvą, licencijas pagal 1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo [21] ir saugos sertifikatus pagal Direktyvą 2000/49/EB ir nuo institucijų, atsakingų už avarijų tyrimą.".

2 straipsnis

Direktyva 2001/16/EB iš dalies keičiama taip:

1. pavadinimas pakeičiamas taip: "2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos";

2. 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

"Šia direktyva siekiama nustatyti reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti, kad Bendrijos teritorijoje būtų pasiektas transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos, kaip aprašyta I priede. Šie reikalavimai yra susiję su šios sistemos dalių, pradėtų eksploatuoti po šios direktyvos įsigaliojimo dienos, projektavimu, konstravimu, pradėjimu eksploatuoti, patobulinimu, atnaujinimu, naudojimu ir technine priežiūra, taip pat su personalo, kuris ją naudoja ir techniškai prižiūri, profesine kvalifikacija ir sveikatos bei saugos sąlygomis.";

b) 2 dalies įvadinė dalis pakeičiama taip:

"2. Siekiant šio tikslo reikia nustatyti optimalų techninio suderinimo lygį ir sudaryti sąlygas:";

c) įrašoma tokia dalis:

"3. Šios direktyvos taikymo sritis palaipsniui išplečiama aprėpiant visą paprastųjų geležinkelių sistemą, įskaitant kelių prieigą prie stočių ir pagrindinės uosto infrastruktūros, aptarnaujančių ar galinčių aptarnauti daugiau kaip vieną naudotoją, išskyrus infrastruktūrą ir riedmenis, skirtus griežtai vietinei, istorinei ar turistinei paskirčiai, arba infrastruktūrą, kuri yra funkciškai atskirta nuo likusios geležinkelių sistemos dalies, nepažeidžiant TSS taikymo išlygų, išvardytų 7 straipsnyje.

Ši direktyva taikoma tinklo dalims, kurioms dar netaikoma šio straipsnio 1 dalis, tik nuo atitinkamų TSS, priimamų toliau aprašyta tvarka, įsigaliojimo datos ir jose nustatytose taikymo srityse.

Komisija 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka iki 2006 m. sausio 1 d. patvirtina darbo programą, skirtą naujoms TSS rengi ir (arba) jau patvirtintoms TSS persvarstyti, kad būtų aprėptos dar nereglamentuojamos linijos ir riedmenys.

Ši darbo programa nurodys pirmąją naujų TSS ir (arba) TSS pataisų grupę, kurios turi būti parengtos iki 2009 m. sausio, nepažeidžiant 5 straipsnio 5 dalies dėl galimybės numatyti atskirus atvejus ir nepažeidžiant 7 straipsnio, tam tikromis aplinkybėmis leidžiančio išlygas. TSS aprėpiamų dalykų pasirinkimas bus grindžiamas numatomu kiekvienos siūlomos priemonės rentabilumu ir priemonių, kurių imamasi Bendrijos lygiu, proporcingumo principu. Tuo tikslu atitinkamai įvertinamas I priedo 4 skyrius ir būtina pusiausvyra tarp nepertraukiamo traukinių judėjimo ir techninio suderinimo tikslų ir nagrinėjamo transeuropinio, nacionalinio, regioninio ar vietinio eismo lygio.

Parengus šią pirmąją TSS grupę 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka bus nustatyti naujų TSS rengimo arba esamų TSS persvarstymo prioritetai.

Valstybė narė neprivalo taikyti šios straipsnio dalies, jei, paskelbus atitinkamas TSS, projektai gerokai pažengę arba darbai atliekami pagal vykdomą sutartį.";

3. 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) h punktas panaikinamas;

b) l ir m punktai pakeičiami taip:

"l) "patobulinimas"; – tai bet koks svarbus posistemės ar dalies posistemės modifikavimo darbas, kuris pagerina bendrąsias posistemės eksploatacines charakteristikas;

m) "atnaujinimas"; – bet koks svarbus posistemės ar dalies posistemės pakeitimo darbas, kuris nekeičia bendrųjų posistemės eksploatacinių charakteristikų";

c) įrašomi tokie punktai:

"o) "pakeitimas atliekant techninę priežiūrą"; – tai bet koks komponentų keitimas tapataus veikimo ir eksploatacinių charakteristikų dalimis atliekant prevencinę arba taisomąją techninę priežiūrą;

p) "pradėjimas eksploatuoti"; – tai visos operacijos, kuriomis posistemė parengiama iki projektinės veikimo būklės.";

4. 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Kiekvienai posistemei taikoma viena TSS. Jei būtina, posistemei gali būti taikomos kelios TSS ir viena TSS gali būti taikoma keletui posistemių. Sprendimui dėl TSS rengimo ir (arba) persvarstymo priimti ir jos techninei ir geografinei taikymo sričiai parinkti reikalingas įgaliojimas pagal 6 straipsnio 1 dalies nuostatas.";

b) 3 dalies e punktas pakeičiamas taip:

"e) kiekvienu nagrinėjamu atveju nurodo, kokia procedūra turi būti taikoma norint įvertinti sąveikos sudėtinių dalių atitiktį ar tinkamumą naudoti ir posistemių EB patikrinimui. Šios procedūros grindžiamos Sprendime 93/465/EEB apibrėžtais moduliais;";

c) straipsnis papildomas tokia dalimi:

"7. TSS gali būti konkreti, aiškiai apibrėžta nuoroda į Europos standartus ar specifikacijas, jei to būtinai reikia šios direktyvos tikslams pasiekti. Tokiais atvejais šie Europos standartai ar specifikacijos (ar atitinkamos jų dalys) laikomi kaip atitinkamų TSS priedai ir tampa privalomi nuo TSS taikymo pradžios. Nesant Europos standartų ar specifikacijų ir iki jie bus parengti, gali būti daroma nuoroda į aiškiai apibrėžtus norminius dokumentus; tokiu atveju tai turi būti lengvai prieinami ir vieši dokumentai.";

5. 6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

1. TSS projektai ir paskesnės TSS pataisos rengiamos pagal Komisijos suteiktą įgaliojimą 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Jie rengiami Agentūros atsakomybe pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelių agentūrą (Agentūros reglamentas) [22], 3 ir 12 straipsnius ir bendradarbiaujant su šiuose straipsniuose minimomis Dirbančiosiomis šalimis.

TSS tvirtinamos ir persvarstomos 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Komisija jas skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Agentūra yra atsakinga už TSS persvarstymą, atnaujinimą ir rekomendacijų teikimą 21 straipsnyje nurodytam komitetui, kad būtų atsižvelgiama į technologijos plėtrą arba socialinius poreikius.

3. Bet kuris TSS projektas rengiamas dviem etapais.

Iš pradžių Agentūra nustato pagrindinius TSS parametrus bei sąsajas su kitomis posistemėmis ir bet kokius kitus atskirus atvejus, kurių gali reikėti. Kiekvienam iš šių parametrų ir sąsajų pasiūlomi patikimiausi alternatyvūs sprendimai, pagrįsti techniškai ir ekonomiškai. Sprendimas priimamas 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka; jei būtina, atskiri atvejai išvardijami.

Po to, remdamasi šiais parametrais, Agentūra parengia TSS projektą. Kai reikia, Agentūra atsižvelgia į technikos pažangą, jau atliktą standartizavimo darbą, esamas dirbančiąsias šalis ir pripažintą tyrimų darbą. Prie TSS projekto pridedamas bendras TSS išlaidų ir naudingumo įvertinimas; šis įvertinimas nurodo tikėtiną poveikį susijusiems naudotojams ir ekonomikos subjektams.

4. Rengiant, tvirtinant ir persvarstant kiekvieną TSS (įskaitant pagrindinius parametrus) atsižvelgiama į visų svarstytų techninių sprendimų ir sąsajų tarp jų planuojamas išlaidas ir naudingumą, kad būtų nustatyti ir įgyvendinti patikimiausi sprendimai. Valstybės narės dalyvauja šiame vertinime suteikdamos reikiamus duomenis.

5. 21 straipsnyje nurodytas komitetas reguliariai informuojamas apie parengiamąjį TSS darbą. Atliekant šį darbą Komitetas gali suformuluoti bet kokias gaires ar naudingas rekomendacijas dėl TSS projekto ir naudingumo analizės. Pavyzdžiui, Komitetas valstybės narės prašymu gali reikalauti, kad būtų išnagrinėti alternatyvūs sprendimai ir šių sprendimų išlaidų ir naudingumo įvertinimas būtų pateiktas su TSS projektu pateikiamoje ataskaitoje.

6. Tvirtinant kiekvieną TSS 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nustatoma tos TSS įsigaliojimo data. Jei dėl techninio suderinamumo priežasčių vienu metu turi būti pradedamos eksploatuoti skirtingos posistemės, atitinkamų TSS įsigaliojimo data turi būti ta pati.

7. Rengiant, tvirtinant ir persvarstant TSS atsižvelgiama į vartotojų nuomonę apie charakteristikas, kurios turi tiesioginį poveikį sąlygomis, kuriomis jie naudoja posistemes. Tuo tikslu TSS rengimo ir persvarstymo etapais Agentūra konsultuojasi su vartotojus atstovaujančiomis asociacijomis ir institucijomis. TSS projekte ji pateikia ataskaitą apie tokių konsultacijų rezultatus.

21 straipsnyje nurodytas komitetas parengia galutinį asociacijų ir institucijų, su kuriomis turi būti konsultuojamasi, sąrašą iki jis patvirtina TSS persvarstymo įgaliojimą ir tas sąrašas gali būti pakartotinai patikrintas ir atnaujintas valstybės narės ar Komisijos reikalavimu.

8. Rengiant, tvirtinant ir persvarstant TSS atsižvelgiama į socialinių partnerių nuomonę dėl 5 straipsnio 3 dalies g punkte nurodytų sąlygų.

Tuo tikslu su socialiniais partneriais konsultuojamasi iki TSS projektas pateikiamas 21 straipsnyje nurodytam komitetui tvirtinti arba persvarstyti.

Su socialiniais partneriais konsultuojamasi sektorių dialogo komitete, įsteigtame pagal Komisijos sprendimą 98/500/EB [23]. Socialiniai partneriai pateikia savo nuomonę per tris mėnesius.";

6. 7 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

"a) siūlomai naujai linijai, esamos linijos atnaujinimui ar patobulinimui ar bet kokiam 1 straipsnio 1 dalyje nurodytam elementui, kai paskelbus atitinkamas TSS darbai gerokai pažengę arba atliekami pagal vykdomą sutartį;"

7. 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Visoms sąveikos sudėtinėms dalims taikoma atitikties ir tinkamumo naudoti įvertinimo procedūra, nurodyta atitinkamoje TSS, ir jos turi turėti atitinkamą sertifikatą.";

b) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Valstybės narės nusprendžia, kad sąveikos sudėtinė dalis atitinka pagrindinius reikalavimus, jei ji atitinka reikalavimus, nustatytus atitinkamoje TSS ar Europos specifikacijose, parengtose tam, kad šių reikalavimų būtų laikomasi.";

c) 4 ir 5 dalys panaikinamos;

8. 11 straipsnis pakeičiamas taip:

"11 straipsnis

Jei valstybė narė arba Komisija mano, kad šios direktyvos tikslais tiesiogiai ar netiesiogiai taikomos Europos specifikacijos neatitinka pagrindinių reikalavimų, 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir pasikonsultavus su komitetu, įsteigtu pagal Direktyvą 98/34/EB.";

9. 14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis papildoma tokia pastraipa:

"Tuo tikslu taikoma įvertinimo ir tikrinimo tvarka, nustatyta atitinkamose struktūrinėse ir funkcinėse TSS.";

b) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Atnaujinant ar tobulinant infrastruktūros vadovas arba geležinkelių įmonė nusiunčia valstybei narei projekto aprašo bylą. Valstybė narė išnagrinėja šią bylą ir, atsižvelgdama į taikomoje TSS nustatytą įgyvendinimo strategiją, nusprendžia, ar dėl darbų masto reikalingas naujas leidimas pradėti eksploatuoti pagal šios direktyvos nuostatas.

Toks naujas leidimas pradėti eksploatuoti reikalaujamas, jei dėl numatytų darbų gali keistis bendrasis atitinkamos posistemės saugos lygis. Jei reikalingas naujas leidimas, valstybė narė nusprendžia, kiek TSS turi būti taikomas projektui. Valstybė narė praneša apie savo sprendimą Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.";

c) įterpiamos tokios dalys:

"4. Kai valstybės narės suteikia leidimą pradėti eksploatuoti riedmenis, jos atsako už tai, kad būtų užtikrinta, jog kiekvienai transporto priemonei būti priskirtas raidinis-skaitmeninis tapatumo kodas. Kodu turi būti paženklinta kiekviena transporto priemonė ir jis įrašytas į nacionalinį transporto priemonių registrą, atitinkantį tokius kriterijus:

a) registras turi atitikti bendrąsias specifikacijas, apibrėžiamas šio straipsnio 5 dalyje;

b) registrą tvarko ir atnaujina nuo jokios geležinkelių įmonės nepriklausoma institucija;

c) registras turi būti prieinamas saugos institucijoms ir tyrimų institucijoms, paskirtoms 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB dėl Bendrijos geležinkelių saugos (Geležinkelių saugos direktyva) [24] 16 ir 21 straipsniuose; jis taip pat turi būti prieinamas reguliavimo institucijoms, paskirtoms pagal 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo [25] 30 straipsnį, joms pateikus bet kokį teisėtą reikalavimą, Agentūrai, geležinkelių įmonėms ir infrastruktūros vadovams.

Jei riedmenys pirmą kartą pradedami naudoti trečiojoje šalyje, valstybės narės gali priimti transporto priemones, aiškiai paženklintas pagal kitokią kodavimo sistemą. Tačiau, jei valstybė narė suteikia leidimą tokias transporto priemones pradėti eksploatuoti savo teritorijoje, registre turi būti įmanoma gauti atitinkamus duomenis, išvardytus šio straipsnio 5 dalies c, d ir e punktuose.

5. Bendrosios registro specifikacijos tvirtinamos 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, remiantis Agentūros parengtais specifikacijų projektais. Šiuose specifikacijų projektuose turi būti nurodyta: turinys, duomenų formatas, funkcinė ir techninė architektūra, darbo režimas ir duomenų įvesties bei konsultavimosi taisyklės. Registre turi būti nurodoma bent tokia informacija:

a) nuorodos į EB tikrinimo deklaraciją ir išduodančią instituciją;

b) nuorodos į 24 straipsnyje minimą riedmenų registrą;

c) transporto priemonės savininko arba nuomininko tapatybė:

d) bet kokie transporto priemonės naudojimo apribojimai;

e) saugai svarbūs duomenys, susiję su transporto priemonės techninės priežiūros tvarkaraščiu.";

10. 16 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Jei TSS nėra parengtos, įskaitant atvejus, kai pagal 7 straipsnį pranešama apie išlygą, valstybės narės kitoms valstybėms narėms ir Komisijai nusiunčia kiekvienos posistemės techninių taisyklių, kurios naudojamos pagrindiniams reikalavimams įgyvendinti, sąrašą. Apie tai pranešama iki 2005 m. balandžio 30 d. ir kiekvienąsyk pasikeitus techninių taisyklių sąrašui. Tokiu atveju valstybės narės taip pat paskiria institucijas, atsakingas už 18 straipsnyje nurodytos šių techninių taisyklių tikrinimo procedūros atlikimą.";

11. 17 straipsnis papildomas tokia pastraipa:

"Tokiu atveju TSS persvarstoma 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Jei tam tikrų techninių aspektų, atitinkančių pagrindinius reikalavimus, negalima aiškiai reglamentuoti TSS, jie turi būti aiškiai nurodyti TSS priede. Tokiems aspektams taikoma 16 straipsnio 3 dalis.";

12. 20 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

"5. Komisija įsteigia notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupę (toliau – koordinavimo grupė), kuri svarsto bet kokius klausimus, susijusius su 13 straipsnyje nurodytos atitikties ar tinkamumo naudoti tikrinimo tvarkos ir 18 straipsnyje nurodytos tikrinimo tvarkos taikymu arba atitinkamų TSS taikymu. Valstybių narių atstovai gali dalyvauti koordinavimo grupės darbe kaip stebėtojai.

Komisija ir stebėtojai informuoja 21 straipsnyje nurodytą komitetą apie koordinavimo grupės atliktą darbą. Kai reikia, Komisija siūlo problemoms spręsti reikalingas priemones.

Kai reikia, notifikuotųjų įstaigų koordinavimas vyksta pagal 21 straipsnį.";

13. 21 straipsnis papildomas tokia pastraipa:

"4. Jei prireiktų, komitetas gali įsteigti darbo grupes, padedančias atlikti jo užduotis, visų pirma, siekiant koordinuoti notifikuotąsias įstaigas.";

14. įterpiami tokie straipsniai:

"21a straipsnis

Komisija gali pateikti Komitetui svarstyti bet kokius klausimus, susijusius su šios direktyvos įgyvendinimu. Jei reikia, Komisija 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali patvirtinti įgyvendinimo rekomendaciją.

21b straipsnis

II–VI priedai gali būti iš dalies keičiami 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.";

15. 23 straipsnis pakeičiamas taip:

"23 straipsnis

1. Nepažeidžiant 6 straipsnio 1 dalyje numatytos įgaliojimų patvirtinimo tvarkos, TSS priėmimo pirmumo tvarka yra tokia:

a) pirmoji TSS grupė aprėpia kontrolę/valdymą ir signalizavimą; telematikos priemones krovinių vežimo paslaugoms; traukinių eismo organizavimą ir valdymą (įskaitant darbuotojų tarptautinių vežimų kvalifikaciją vadovaujantis II ir III prieduose apibrėžtais kriterijais); krovininius vagonus; dėl riedmenų ir infrastruktūros kylančias triukšmo problemas. Pirmiausia rengiamos riedmenų TSS, skirtos tarptautiniam susisiekimui naudojamiems riedmenims;

b) atsižvelgiant į Komisijos ir Agentūros išteklius taip pat aptariami šie aspektai: telematikos priemonės keleivių vežimo paslaugoms, techninė priežiūra, ypač atsižvelgiant į saugą, keleiviniai vagonai, traukimo agregatai ir lokomotyvai, infrastruktūra, energetika ir oro tarša. Pirmiausia bus parengtos riedmenų TSS, skirtos tarptautiniam susisiekimui naudojamiems riedmenims;

c) Komisijos, valstybės narės arba Agentūros prašymu komitetas 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali nuspręsti parengti TSS papildoma tema, jei ji susijusi su II priede minima posisteme.

2. Komisija 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka parengia darbo programą atsižvelgdama į šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pirmumo tvarką ir kitas šia direktyva jai patikėtas užduotis.

Šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytoje pirmojoje darbo programoje minėtos TSS parengiamos ne vėliau kaip 2004 m. balandžio 20 d.

3. Darbo programa susideda iš šių etapų:

a) posistemių sąrašu (II priedas) paremtos paprastųjų geležinkelių sistemos tipinės architektūros sudarymas, remiantis Agentūros parengtu projektu, kad būtų užtikrintas nuoseklumas tarp TSS. Ši architektūra turi visų pirma aprėpti įvairias šios sistemos sudedamąsias dalis ir jų sąsajas ir būti pamatine struktūra kiekvienos TSS taikymo sritims apibrėžti;

b) pavyzdinės TSS rengimo struktūros patvirtinimas;

c) TSS išdėstytų sprendimų naudingumo analizės metodo patvirtinimas;

d) TSS parengti reikalingų įgaliojimų patvirtinimas;

e) kiekvienos TSS pagrindinių parametrų patvirtinimas;

f) standartizacijos programų projektų patvirtinimas;

g) pereinamojo laikotarpio nuo 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/50/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos [26], įsigaliojimo iki TSS paskelbimo valdymas, įskaitant 25 straipsnyje minimos pamatinės sistemos patvirtinimą.";

16. 24 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Šių registrų kopijos nusiunčiamos atitinkamoms valstybėms narėms bei Agentūrai ir pateikiamos ieškoti informacijos suinteresuotoms šalims, bent jau sektoriaus profesionalams.";

17. 25 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Agentūra, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 881/2004 3 bei 12 straipsnių ir remdamasi valstybių narių pagal 16 straipsnio 3 dalį pranešta informacija, geležinkelininkų techniniais dokumentais ir atitinkamų tarptautinių susitarimų tekstais, parengia techninių taisyklių, užtikrinančių dabartinį linijų ir riedmenų, kurie bus įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį kaip apibrėžta 1 straipsnio 3 dalyje, sąveikos laipsnį, pamatinės sistemos projektą. Komisija 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka išnagrinėja šį projektą ir nusprendžia, ar jis gali būti pamatine sistema tol, kol bus priimtos TSS.";

18. I priedas pakeičiamas šios direktyvos III priede pateikiamu tekstu;

19. III priede įrašomas toks naujas punktas:

"2.4.4. Kontrolė

Traukiniuose turi būti įrengtas registravimo įtaisas. Šio įtaiso surenkama informacija ir jos apdorojimas turi būti suderinti.";

20. VII priedo 2 punktas papildomas tokia pastraipa:

"Visų pirma už tikrinimus atsakinga institucija ir personalas turi būti funkciškai nepriklausomi nuo institucijų, paskirtų išduoti leidimus pradėti eksploataciją pagal šią direktyvą, licencijas pagal 1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo [27] ir saugos sertifikatus pagal Direktyvą 2000/49/EB ir nuo institucijų, atsakingų už avarijų tyrimą.";

21. VIII priedas panaikinamas.

3 straipsnis

Komisija imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad, taikant šią direktyvą, kiek įmanoma, reikėtų išsaugoti darbą, jau atliktą pagal Direktyvas 96/48/EB ir 2001/16/EB ir valstybėms narėms taikant šias direktyvas projektuose, kurie iki šios direktyvos įsigaliojimo jau yra nemažai pažengę.

4 straipsnis

Valstybės narės patvirtina įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2006 m. balandžio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2004 m. balandžio 29 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. McDowell

[1] OL C 126 E, 2002 5 28, p. 312.

[2] OL C 61, 2003 3 14, p. 131.

[3] OL C 66, 2003 3 19, p. 5.

[4] 2003 m. sausio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 38 E, 2004 2 12, p. 119), 2003 m. birželio 26 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 270 E, 2003 11 11, p. 7) ir 2003 m. spalio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2004 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento įstatyminė rezoliucija ir 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas.

[5] OL L 235, 1996 9 17, p. 6. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

[6] OL C 59, 2001 2 23, p. 121.

[7] OL L 110, 2001 4 20, p. 1.

[8] Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3.

[9] Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 16.

[10] OL L 75, 2001 3 15, p. 1.

[11] OL L 75, 2001 3 15, p. 26.

[12] OL L 75, 2001 3 15, p. 29. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2002/844/EB (OL L 289, 2002 10 26, p. 30).

[13] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[14] OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

[15] OL L 225, 1998 8 12, p. 27.

[16] OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5, p. 18).

[17] OL L 164, 2004 4 30, p. 44.

[18] OL L 75, 2001 3 15, p. 29. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2002/844/EB (OL L 289, 2002 10 26, p. 30).

[19] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[20] OL L 110, 2001 4 20, p. 1.

[21] OL L 143, 1995 6 27, p. 70. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/13/EB (OL L 75, 2001 3 15, p. 26).

[22] OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

[23] OL L 225, 1998 8 12, p. 27.

[24] OL L 164, 2004 4 30, p. 44.

[25] OL L 75, 2001 3 15, p. 29. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2002/844/EB (OL L 289, 2002 10 26, p. 30).

[26] OL L 164, 2004 4 30, p. 114.

[27] OL L 143, 1995 6 27, p. 70. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/13/EB (OL L 75, 2001 3 15, p. 26).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

"

I PRIEDAS

TRANSEUROPINĖ GREITŲJŲ GELEŽINKELIŲ SISTEMA

1. INFRASTRUKTŪRA

Transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos infrastruktūra – tai transeuropinio transporto tinklo, apibrėžto 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 1692/96/EB, pateikiančiame Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros [1], arba išvardyto bet kokiame to sprendimo atnaujinime, persvarsčius jį kaip numatyta jo 21 straipsnyje, linijų infrastruktūra.

Greitųjų geležinkelių linijos – tai:

- specialiai nutiestos greitųjų traukinių linijos, paprastai įrengtos važiuoti ne mažesniu kaip 250 km/h greičiu;

- specialiai atnaujintos greitųjų traukinių linijos, skirtos važiuoti maždaug 200 km/h greičiu;

- specialiai atnaujintos greitųjų traukinių linijos, turinčios specialių funkcijų dėl topografinių, reljefo ar miesto planavimo apribojimų, važiavimo kuriomis greitis kiekvienu atveju turi būti priderintas.

Ši infrastruktūra aprėpia eismo vadybą, kelių žymėjimo ir navigacijos sistemas: techninę duomenų apdorojimo ir telekomunikacijos įrangą, skirtas keleivių vežimo šiomis linijomis paslaugoms, siekiant garantuoti saugų ir darnų tinklo veikimą ir veiksmingą eismo vadybą.

2. RIEDMENYS

Šioje direktyvoje aptariami riedmenys – tai traukiniai, skirti važiuoti:

- ne mažiau kaip 250 km/h greičiu specialiai greitųjų traukinių eismui nutiestomis linijomis, o tam tikromis aplinkybėmis tinkami, kad jais būtų galima važiuoti greičiau kaip 300 km/h;

- maždaug 200 km/h greičiu 1 skyriuje nurodytomis linijomis, kai tai suderinama su jų galimybėmis.

3. TRANSEUROPINĖS GREITŲJŲ GELEŽINKELIŲ SISTEMOS SUDERINAMUMAS

Geležinkelių paslaugų kokybė Europoje priklauso inter alia nuo puikaus infrastruktūros (plačiausiąja prasme, t. y. visų susijusių posistemių nejudamos dalys) ir riedmenų (įskaitant visų susijusių posistemių įmontuotuosius komponentus) suderinamumo. Galimybės, saugumas, paslaugų kokybė ir sąnaudos priklauso nuo šio suderinamumo.

"

[1] OL L 228, 1996 9 9, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 1346/2001/EB (OL L 185, 2001 7 6, p. 1).

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

"

II PRIEDAS

POSISTEMĖS

1. POSISTEMIŲ SĄRAŠAS

Šioje direktyvoje sistemą, sudarančią transeuropinio greitųjų geležinkelių sistemą, galima suskirstyti į tokias posistemes:

a) struktūrinės sritys:

- infrastruktūra;

- energetika;

- kontrolė, valdymas ir signalizavimas;

- traffic operation and management;

- riedmenys;

b) arba eksploatavimo sritys:

- techninė priežiūra;

- telematiniai taikmenys keleivių ir krovinių vežimo paslaugoms.

2. APRĖPTINOS SRITYS

Agentūrai pateikiamuose įgaliojimuose rengti TSS turi būti nurodytas kiekvienos posistemės su sąveika susijusių aspektų sąrašas.

Pagal 6 straipsnio 1 dalies nuostatas šie įgaliojimai parengiami 21 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.

Jei reikia, Agentūra nurodo įgaliojimuose su sąveika susijusių aspektų sąrašą pagal 5 straipsnio 3 dalies c punktą.

"

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

"

I PRIEDAS

TRANSEUROPINĖ GREITŲJŲ GELEŽINKELIŲ SISTEMA

1. INFRASTRUKTŪRA

Transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos infrastruktūra – tai transeuropinio transporto tinklo, apibrėžto 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 1692/96/EB, pateikiančiame Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros [1], arba išvardyto bet kokiame to sprendimo atnaujinime, persvarsčius jį kaip numatyta jo 21 straipsnyje, linijų infrastruktūra.

Taikant šią direktyvą šis tinklas gali būti skirstomas į tokias kategorijas:

- keleiviams vežti skirtos linijos;

- mišriam (keleivių ir krovinių) vežimui skirtos linijos;

- kroviniams vežti specialiai suprojektuotos arba patobulintos linijos;

- keleiviniai mazgai;

- krovininiai mazgai, įskaitant skirtingų transporto rūšių terminalus;

- pirmiau minėtas sudedamąsias dalis jungiančios linijos.

Ši infrastruktūra aprėpia eismo vadybą, kelių žymėjimo ir navigacijos sistemas: techninę duomenų apdorojimo ir telekomunikacijos įrangą, skirtas tolimojo susisiekimo keleivių ir krovinių vežimo paslaugoms tinkle, siekiant garantuoti saugų ir darnų tinklo veikimą ir veiksmingą eismo vadybą.

2. RIEDMENYS

Riedmenys – tai visi riedmenys, galintys važinėti visame transeuropiniame paprastųjų geležinkelių tinkle arba jo dalyje, įskaitant:

- savaeigius šiluminius arba elektrinius traukinius;

- šiluminius arba elektrinius traukimo agregatus;

- keleivinius vagonus;

- krovininius vagonus, įskaitant sunkvežimiams vežti suprojektuotus riedmenis.

Įtraukiama ir mobilioji geležinkelių infrastruktūros statybos ir techninės priežiūros įranga, tačiau ji nėra prioritetinė.

Kiekviena iš pirmiau minėtų kategorijų skirstoma į:

- tarptautinio naudojimo riedmenis;

- vidaus naudojimo riedmenis.

3. TRANSEUROPINĖS PAPRASTŲJŲ GELEŽINKELIŲ SISTEMOS SUDERINAMUMAS

Geležinkelių paslaugų kokybė Europoje priklauso inter alia nuo puikaus infrastruktūros (plačiausiąja prasme, t. y. visų susijusių posistemių nejudamos dalys) ir riedmenų (įskaitant visų susijusių posistemių įmontuotuosius komponentus) suderinamumo. Nuo to suderinamumo priklauso eksploatacinės charakteristikos, sauga, paslaugų kokybė ir sąnaudos.

4. TAIKYMO SRITIES IŠPLĖTIMAS

1. Linijų ir riedmenų subkategorijos

Siekiant rentabiliai sudaryti sąveiką, prireikus, gali būti skiriamos papildomos visų šiame priede minėtų linijų ir riedmenų kategorijų subkategorijos. Jei reikia, subkategorijų funkcinės ir techninės specifikacijos, minimos 5 straipsnio 3 dalyje, gali skirtis.

2. Sąnaudų saugikliai

Atliekant siūlomų priemonių naudingumo analizę, visų pirma atsižvelgiama į:

- siūlomos priemonės sąnaudas;

- kapitalo išlaidų ir mokesčių sumažinimą dėl masto ekonomikos ir geresnio riedmenų išnaudojimo;

- investicijų ir techninės priežiūros/eksploatavimo išlaidų sumažinimą dėl padidėjusios konkurencijos tarp gamintojų ir techninės priežiūros įmonių;

- naudą aplinkai dėl geležinkelių sistemos techninio pagerinimo;

- eksploatavimo saugos padidėjimą.

Be to, įvertinimas nurodys numatomą poveikį visiems susijusiems operatoriams ir ekonomikos veikėjams.

"

[1] OL L 228, 1996 9 9, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 1346/2001/EB (OL L 185, 2001 7 6, p. 1.

--------------------------------------------------

Top