Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0044

2004 m. balandžio 13 d. Komisijos direktyva 2004/44/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/69/EB, nustatančią ėminių ėmimo ir analizės metodus vykdant oficialią dioksinų kontrolę ir nustatant dioksinų tipo PCB koncentraciją maisto produktuoseTekstas svarbus EEE.

OJ L 113, 20.4.2004, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 429 - 431
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 429 - 431

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007; netiesiogiai panaikino 32006R1883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/44/oj

32004L0044

2004 m. balandžio 13 d. Komisijos direktyva 2004/44/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/69/EB, nustatančią ėminių ėmimo ir analizės metodus vykdant oficialią dioksinų kontrolę ir nustatant dioksinų tipo PCB koncentraciją maisto produktuoseTekstas svarbus EEE.

Oficialusis leidinys L 113 , 20/04/2004 p. 0017 - 0018
CS.ES skyrius 13 tomas 34 p. 99 - 101
ET.ES skyrius 13 tomas 34 p. 99 - 101
HU.ES skyrius 13 tomas 34 p. 99 - 101
LT.ES skyrius 13 tomas 34 p. 99 - 101
LV.ES skyrius 13 tomas 34 p. 99 - 101
MT.ES skyrius 13 tomas 34 p. 99 - 101
PL.ES skyrius 13 tomas 34 p. 99 - 101
SK.ES skyrius 13 tomas 34 p. 99 - 101
SL.ES skyrius 13 tomas 34 p. 99 - 101


Komisijos direktyva 2004/44/EB

2004 m. balandžio 13 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2002/69/EB, nustatančią ėminių ėmimo ir analizės metodus vykdant oficialią dioksinų kontrolę ir nustatant dioksinų tipo PCB koncentraciją maisto produktuose

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 85/591/EEB dėl Bendrijos mėginių ėmimo ir analizės metodų įvedimo vykdant žmonėms vartoti skirtų maisto produktų monitoringą [1], ypač į jos 1 straipsnį,

kadangi:

(1) 2002 m. liepos 30 d. Komisijos direktyvoje 2002/69/EB, nustatančioje ėminių ėmimo ir analizės metodus vykdant oficialią dioksinų kontrolę ir nustatant dioksinų tipo PCB koncentraciją maisto produktuose [2], pateikiamos specialios nuostatos dėl taikytinų ėminių ėmimo ir analizės metodų vykdant oficialią kontrolę.

(2) Būtina apibrėžti labai didelių žuvų ėminių ėmimo būdą, siekiant jį suderinti visoje Bendrijoje.

(3) Siekiant užtikrinti suderintą reikalavimų vykdymą visoje Sąjungoje, labai svarbu vienodai pateikti ir interpretuoti analizės rezultatus.

(4) Taigi Direktyva 2002/69/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiama.

(5) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/69/EB I priedas yra iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šios direktyvos I priede.

Direktyvos 2002/69/EB II priedas yra iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šios direktyvos II priede.

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo direktyvos įsigaliojimo dienos, įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir jų bei šios direktyvos koreliacinę lentelę.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 372, 1985 12 31, p. 50. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

[2] OL L 209, 2002 8 6, p. 5.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Direktyvos 2002/69/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1. 4 punkte

"Ėminių ėmimo schemos"

po 2 lentelės įterpiamas šis 4.1 punktas

"Specialiosios nuostatos sveikų žuvų siuntų ėminiams imti"

:

"4.1. Specialiosios nuostatos sveikų žuvų siuntų ėminiams imti

Iš siuntos imamų pavienių ėminių skaičius pateiktas 1 lentelėje. Jungtinio ėminio, sujungiančio visus pavienius ėminius, masė turi būti bent 1 kg (žr. 3.5 punktą).

- Jei siuntą, kurios ėminius reikia imti, sudaro mažos žuvys (vienos žuvies masė < 1 kg), kaip pavienis ėminys jungtiniam ėminiui gauti imama visa žuvis. Jei gauto jungtinio ėminio masė yra didesnė kaip 3 kg, pavienius ėminius gali sudaryti jungtiniam ėminiui imamos žuvies vidurinioji dalis, sverianti bent 100 g. Visa dalis, kuriai taikoma didžiausia leidžiama koncentracija, naudojama ėminiui homogenizuoti.

- Jei siuntą, kurios ėminius reikia imti, sudaro didesnės žuvys (vienos žuvies masė didesnė kaip 1 kg), pavienį ėminį sudaro žuvies vidurinioji dalis. Kiekvieno pavienio ėminio masė yra bent 100 g. Jei siuntoje, kurios ėminius reikia imti, yra labai didelių žuvų (pvz. > 6 kg), dėl ko imant gabalą iš viduriniosios dalies padaromi dideli ekonominiai nuostoliai, laikoma, kad, neatsižvelgiant į siuntos dydį, pakanka paimti tris bent 350 g masės pavienius ėminius."

2. 5 punktas

"Siuntos arba siuntos dalies atitiktis specifikacijai"

keičiamas šiuo punktu:

"5. Siuntos arba siuntos dalies atitiktis specifikacijai

Siunta yra priimama, jei atskiros analizės rezultatas yra ne didesnis kaip atitinkama leidžiama didžiausia koncentracija, nustatyta Reglamente (EB) Nr. 466/2001, atsižvelgus į matavimo neapibrėžtį.

Siunta neatitinka didžiausios leidžiamos koncentracijos, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 466/2001, jei analizės rezultatas, patvirtintas darant lygiagrečią analizę ir apskaičiuotas kaip bent dviejų atskirų nustatymų vidurkis, iš tikrųjų neginčytinai yra didesnis kaip didžiausia leidžiama koncentracija, atsižvelgus į matavimo neapibrėžtį.

Atsižvelgti į matavimo neapibrėžtį galima taikant vieną iš šių būdų:

- apskaičiuoti išplėstąją neapibrėžtį, taikant atsargos faktorių 2, kuris užtikrina maždaug 95 % pasikliovimo lygmenį,

- nustatyti sprendimo ribą (CCα), taikant 2002 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos sprendimo 2002/657/EB dėl Tarybos direktyvos 96/23/EB nuostatų dėl analizės metodų tinkamumo ir rezultatų aiškinimo įgyvendinimo [1] nuostatas (priedo 3.1.2.5 punktą – medžiagų, turinčių nustatytą leidžiamą koncentraciją, atvejis).

Šios interpretavimo taisyklės taikomos analizės rezultatui, kuris gaunamas vykdant oficialią ėminio kontrolę. Darant analizę gynybos ir arbitražo tikslams, taikomos nacionalinės taisyklės."

[1] OL L 221, 2002 8 17, p. 8. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/25/EB (OL L 6, 2004 1 10, p. 38).

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Direktyvos 2002/69/EB II priedas iš dalies keičiamas taip:

2 punkto

"Pagrindimas"

pabaigoje įrašoma ši pastraipa:

"Tik šioje direktyvoje priimta atskiro giminingo junginio kiekybinio nustatymo specifinė ribinė vertė – analizės koncentracija ėminio ekstrakte, kuriai gaunamas prietaiso atsakas dviems skirtingiems kontroliuojamiems jonams, mažesnio jautrio signalo S/N (signalo/triukšmo) santykiui esant 3:1, ir kuri atitinka pagrindinius reikalavimus, pvz., sulaikymo trukmės, izotopų santykio, pagal nustatymo metodiką, aprašytą EPA metode 1613, B pataisytas leidimas."

--------------------------------------------------

Top