EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0009

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/9/EB dėl geros laboratorinės praktikos (GLP) tikrinimo ir patikros (kodifikuotasis variantas)Tekstas svarbus EEE.

OJ L 50, 20.2.2004, p. 28–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 65 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 65 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 65 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 65 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 65 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 65 - 81
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 65 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 65 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 65 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 202 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 202 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 119 - 134

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/9/oj

32004L0009Oficialusis leidinys L 050 , 20/02/2004 p. 0028 - 0043


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/9/EB

2004 m. vasario 11 d.

dėl geros laboratorinės praktikos (GLP) tikrinimo ir patikros

(kodifikuotasis variantas)

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS PARLAMENTAS IR TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],

veikdami Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka [2],

kadangi:

(1) 1988 m. birželio 7 d. Tarybos direktyva 88/320/EEB dėl geros laboratorinės praktikos (GLP) kontrolės ir įvertinimo [3] yra keletą kartų daug keista. Aiškumo ir racionalumo sumetimais minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2) Standartizuotų organizacinių procesų ir sąlygų, kuriomis planuojami, atliekami, protokoluojami ir pranešami laboratoriniai tyrimai cheminių medžiagų neklinikiniams tyrimams, skirtiems žmonių, gyvūnų ir aplinkos apsaugai, toliau vadinami "gera laboratorine praktika" (GLP), taikymas prisideda prie valstybių narių pasitikėjimo gautų tyrimų rezultatų kokybe.

(3) Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) Taryba 1981 m. gegužės 12 d. sprendimo dėl abipusio duomenų pripažinimo vertinant chemines medžiagas 2 priede priėmė geros laboratorinės praktikos principus, kurie yra priimti Bendrijoje ir nurodyti 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/10/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros laboratorinės praktikos principų taikymu ir jų taikymo cheminių medžiagų tyrimams patikra [4].

(4) Atliekant tyrimus su cheminėmis medžiagomis, pageidautina, kad nebūtų eikvojama specialistų darbo jėga ir tyrimų laboratorijos ištekliai dėl to, kad tenka dubliuoti tyrimus dėl įvairių valstybių narių laboratorijų praktikos skirtumų. Tai ypač taikoma gyvūnų apsaugai, nes reikia apriboti eksperimentų su gyvūnais skaičių pagal 1986 m. lapkričio 24 d. Tarybos direktyvą 86/609/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga, suderinimo [5]. Abipusis tyrimų rezultatų, gautų naudojant standartus ir pripažintus metodus, pripažinimas yra esminė sąlyga, leidžianti sumažinti eksperimentų skaičių šioje srityje.

(5) Tačiau norint užtikrinti, kad tyrimų duomenys, gauti vienos valstybės narės laboratorijose, būtų taip pat pripažįstami kitų valstybių narių, būtina numatyti suderintą tyrimų audito ir laboratorijų tikrinimo sistemą, kuri užtikrintų, kad jos dirbtų GLP sąlygomis.

(6) Valstybės narės turėtų paskirti institucijas, atsakingas už GLP laikymosi stebėseną.

(7) Techniškai taikant šią direktyvą, Komisijai padėtų komitetas, kurio narius skirtų valstybės narės, ir toks komitetas bendradarbiautų, jai stengiantis skatinti laisvą prekių judėjimą valstybėms narėms abipusiškai pripažįstant GLP laikymosi stebėsenos procedūras. Tam turėtų būti panaudotas komitetas, įsteigtas 1967 m. birželio 17 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo [6].

(8) Tas komitetas gali padėti Komisijai ne tik taikyti šią direktyvą, bet ir prisidėti prie keitimosi informacija ir patirtimi šioje srityje.

(9) Priemonės, būtinos šiai direktyvai įgyvendinti, turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d.Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgaliojimais tvarką [7].

(10) Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų dėl II priedo B dalyje išvardytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ,

1 straipsnis

1. Ši direktyva taikoma organizacinių procesų ir sąlygų, kuriomis planuojami, atliekami, protokoluojami ir pranešami tyrimai pagal taisykles ir nuostatus vykdomiems neklinikiniams visų cheminių medžiagų (pavyzdžiui, kosmetikos, pramonės cheminių medžiagų, medicininių produktų, maisto papildų, gyvūnų pašarų papildų, pesticidų) neklinikiniams tyrimams, skirtiems tokių produktų poveikiui žmonėms, gyvūnams ir aplinkai įvertinti, tikrinimui ir patikrai.

2. Šioje direktyvoje "gera laboratorinė praktika" (GLP) – tai laboratorinė praktika, vykdoma pagal Direktyvoje 2004/10/EB išdėstytus principus.

3. Ši direktyva netaikoma tyrimų rezultatų aiškinimui ir vertinimui.

2 straipsnis

1. Taikydamos 3 straipsnyje nurodytą procedūrą, valstybės narės atlieka patikrą, kaip bet kuri jų teritorijoje esanti tyrimų laboratorija, teigianti, jog tyrimuose su cheminėmis medžiagomis laikosi GLP, iš tikrųjų jos laikosi.

2. Kai valstybės narės laikosi 1 dalies nuostatų ir tikrinimo ir patikros rezultatai yra patenkinami, valstybės narės gali pateikti laboratorijos teiginio patvirtinimą, kad laboratorija ir jos vykdomi tyrimai atitinka GLP, naudodamos tokią formuluotę: "Laikymosi GLP pagal Direktyvą 2004/9/EB įvertinimas (data)".

3 straipsnis

1. Valstybės narės paskiria institucijas, atsakingas už jų teritorijoje esančių laboratorijų tikrinimą ir laboratorijų vykdomų tyrimų auditą, skirtą įvertinti, kaip laikomasi GLP.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėtos institucijos tikrina laboratoriją ir atlieka tyrimų auditą pagal I priedo nuostatas.

4 straipsnis

1. Kiekvienais metais valstybės narės parengia ataskaitą apie GLP įgyvendinimą jų teritorijoje.

Šioje ataskaitoje pateikiamas patikrintų laboratorijų sąrašas, datos, kada buvo atliktas patikrinimas, ir trumpas patikrinimo išvadų apibendrinimas.

2. Ataskaitos siunčiamos Komisijai kasmet ne vėliau kovo 31 d. Komisija jas perduoda 7 straipsnio 1 dalyje minėtam komitetui. Komitetas gali paprašyti informacijos, kuri papildytų šio straipsnio 1 dalyje minėtus elementus.

3. Valstybės narės užtikrina, kad verslo požiūriu jautri arba kitokia slapta informacija, prie kurios jos prieina, vykdydamos GLP stebėjimo veiklą, būtų pateikiama tik Komisijai, nacionalinėms reguliavimo ir paskirtosioms institucijoms ir laboratorijai arba tyrimo rėmėjui, tiesiogiai susijusiam su konkrečiu patikrinimu ar tyrimo auditu.

4. Laboratorijų, kurias turi tikrinti paskirtoji institucija, pavadinimai, jų GLP laikymosi statusas ir datos, kada yra atlikti laboratorijos patikrinimai ar tyrimo auditai, nelaikomi slapta informacija.

5 straipsnis

1. Nepažeidžiant 6 straipsnio, GLP laikymosi patikrinimų ir tyrimų auditų, kuriuos atlieka viena valstybė narė, rezultatai yra privalomi kitoms valstybėms narėms.

2. Kai valstybė narė mano, kad jos teritorijoje esanti laboratorija, teigianti laikantis GLP, faktiškai jos nesilaiko tokiu mastu, kad gali būti pakenkta jos atliekamų tyrimų vientisumui ir autentiškumui, ji nedelsdama apie tai praneša Komisijai. Komisija praneša kitoms valstybėms narėms.

6 straipsnis

1. Kai valstybė narė turi pakankamai pagrindo manyti, kad kitos valstybės narės laboratorija, teigianti laikantis GLP, neatliko kokio nors tyrimo pagal GLP, ji gali prašyti papildomos informacijos iš tos valstybės narės ir visų pirma ji gali prašyti atlikti tyrimo auditą, galbūt kartu su nauju patikrinimu.

Jei suinteresuotos valstybės narės negalėtų pasiekti susitarimo, tos valstybės narės nedelsdamos apie tai praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, nurodydamos savo sprendimo priežastis.

2. Komisija 7 straipsnio 1 dalyje minėtame komitete kuo skubiau ištiria valstybių narių pateiktas priežastis; po to imasi atitinkamų priemonių 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Šiuo atveju ji gali paprašyti ekspertų nuomonės iš valstybių narių paskirtųjų institucijų.

3. Jei Komisija mano, kad, norint išspręsti šio straipsnio 1 dalyje minėtus klausimus, būtina priimti šios direktyvos pataisas, ji inicijuoja 7 straipsnio 2 dalyje minėtą procedūrą, kad tos pataisos būtų priimtos.

7 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas, sudarytas Direktyvos 67/548/EEB 29 straipsniu, toliau "Komitetas".

2. Kai daromos nuorodos į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

3. Laikotarpis, nustatytas Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnyje, - trys mėnesiai.

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

1. Komitetas gali nagrinėti bet kurį klausimą, kurį jam perduoda jo pirmininkas arba savo iniciatyva, arba kurios nors valstybės narės atstovo prašymu, susijusį su šios direktyvos įgyvendinimu ir ypač dėl:

- valstybių narių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo techniniais ir administraciniais klausimais, kurie iškyla įgyvendinant GLP, ir

- apsikeitimo informacija apie inspektorių rengimą.

2. Pataisos, būtinos 2 straipsnio 2 dalyje minėtų formulių ir I priedo priderinimui, atsižvelgiant į techniko pažangą, priimamos 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

9 straipsnis

Šia direktyva panaikinama Direktyva 88/320/EEB, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl minėtų direktyvų perkėlimo terminų, nustatytų II priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą suprantamos kaip nuorodos į šią direktyvą ir skaitomos pagal koreliacijų lentelę III priede.

10 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 20-tą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

11 straipsnis

Ši direktyva yra skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2004 m. vasario 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. McDowell

[1] OL C 85, 2003 4 8, p. 138.

[2] 2003 m. liepos 1 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. sausio 20 d. Tarybos sprendimas.

[3] OL L 145, 1988 6 11, p. 35. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

[4] Žr. šio Oficialiojo leidinio 44 puslapį.

[5] OL L 358, 1986 12 18, p. 1.

[6] OL 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamenu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

A ir B dalyse nurodytos GLP tikrinimo ir patikros nuostatos yra tos pačios nuostatos, kurios yra nurodytos 1989 m. spalio 2 d. OECD Tarybos sprendimo-rekomendacijos dėl geros laboratorinės praktikos laikymosi (C(89)87 galutinis), pataisyto 1995 m. kovo 9 d. OECD Tarybos sprendimu, iš dalies pakeičiančiu Tarybos sprendimo-rekomendacijos dėl geros laboratorinės praktikos priedus (C(95)8 galutinis), atitinkamai I priede (Geros laboratorinės praktikos laikymosi stebėjimo procedūrų gairės) ir II priede (Tyrimų darinio tikrinimų ir tyrimo auditų atlikimo rekomendacija).

A DALIS PATAISYTOS GLP LAIKYMOSI STEBĖJIMO PROCEDŪRŲ GAIRĖS

Siekiant palengvinti abipusį tyrimo duomenų, skirtų OECD valstybių narių reguliavimo institucijoms pateikti, pripažinimą, labai svarbu suderinti GLP laikymosi stebėjimo procedūras, jų kokybės ir griežtumo palyginamumą. Šio priedo šios dalies tikslas – pateikti išsamias praktines gaires valstybėms narėms apie struktūrą, mechanizmus ir procedūras, kurias jos turėtų priimti, nustatydamos nacionalines GLP laikymosi stebėjimo programas, kad tos programos būtų priimtinos tarptautiniu mastu.

Pripažįstama, kad valstybės narės priims GLP principus ir nustatys jų laikymosi stebėjimo procedūras pagal nacionalinę teisinę ir administracinę praktiką ir pagal tuos prioritetus, kuriuos jos skiria, pavyzdžiui, pradinei ir tolesnei cheminių medžiagų ir tyrimų tipų aprėpčiai. Kadangi valstybės narės gali įsteigti daugiau nei vieną GLP stebėjimo instituciją pagal savo cheminių medžiagų kontrolės teisinę sistemą, galima sudaryti daugiau nei vieną GLP laikymosi programą. Tolesniuose punktuose pateiktos rekomendacijos taikomos atitinkamai kiekvienai iš šių institucijų ir laikymosi programų.

Sąvokų apibrėžimai

Šiai priedo daliai taikomi sąvokų apibrėžimai, kurie yra pateikti OECD geros laboratorinės praktikos principuose, priimtuose Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/10/EEB 1 straipsnyje. Be to, taikomi šie apibrėžimai:

GLP principai : geros laboratorinės praktikos principai, kurie atitinka OECD geros laboratorinės praktikos principus, priimtus Direktyvos 2004/10/EEB 1 straipsnyje,

GLP laikymosi stebėjimas : reguliarus tyrimų darinių tikrinimas ir (arba) tyrimų auditas, siekiant patikrinti kaip laikomasi GLP principų,

(nacionalinė) GLP laikymosi programa : valstybės narės sudaryta konkreti schema, skirta tikrinant ir atliekant tyrimų auditą stebėti kaip jos teritorijoje tyrimų dariniai laikosi GLP,

(nacionalinė) GLP stebėjimo institucija : valstybėje narėje įsteigta įstaiga, kuri yra atsakinga už tyrimų darinių GLP laikymosi stebėjimą jos teritorijose ir už kitas funkcijas, susijusias su GLP, kurios gali būti nustatytos nacionaliniu mastu. Suprantama, kad valstybėje narėje gali būti įsteigta daugiau nei viena tokių įstaigų,

tyrimų darinio tikrinimas : tyrimų darinio procedūrų ir praktikos tikrinimas vietoje, siekiant įvertinti GLP principų laikymosi laipsnį. Patikrinimų metu tikrinamos tyrimų darinio valdymo struktūros ir veiklos procedūros, vedami pokalbiai su pagrindiniu techniniu personalu, vertinama ir ataskaitose pažymima darinio gaunamų duomenų kokybė ir vientisumas,

tyrimo auditas : pirminių duomenų ir susijusių įrašų lyginimas su tarpine arba galutine ataskaita, siekiant nustatyti, ar pirminiai duomenys buvo tiksliai įrašyti į ataskaitas, ar tyrimas buvo atliktas pagal tyrimo planą ir standartines veiklos procedūras, gauti papildomos informacijos, kuri nėra pateikta ataskaitoje, ir nustatyti, ar, siekiant gauti duomenų, buvo panaudoti būdai, kurie pakenktų jų sąžiningumui ir galiojimui,

inspektorius : asmuo kuris atlieka tyrimų darinio patikrinimus ir tyrimų auditą (nacionalinės) GLP stebėjimo institucijos vardu,

GLP laikymosi statusas : tyrimų darinio GLP principų laikymosi lygis, kurį įvertina (nacionalinė) GLP stebėjimo institucija,

Reguliavimo institucija : nacionalinė įstaiga, atsakinga už cheminių medžiagų kontrolės aspektus.

Geros laboratorinės praktikos laikymosi stebėjimo procedūrų sudedamosios dalys

Administracija

Už (nacionalinę) GLP laikymosi programą turėtų būti atsakinga tinkamai sudaryta, teisiniu atžvilgiu identifikuojama įstaiga, turinti pakankamai darbuotojų ir dirbanti tam tikroje apibrėžtoje administracinėje sistemoje.

Valstybės narės turėtų:

- užtikrinti, kad (nacionalinė) GLP stebėjimo institucija būtų tiesiogiai atsakinga už tinkamą inspektorių "komandą", kuri turi reikalingas technines ir mokslines žinias, arba būtų visiškai atsakinga už tokią komandą,

- skelbti dokumentus, susijusius su GLP principų priėmimu jų teritorijose,

- skelbti dokumentus, teikiančius GLP laikymosi programos informaciją, įskaitant informaciją apie teisinę ir administracinę sistemą, kurioje programa veikia, ir nuorodas į paskelbtus aktus, normatyvinius dokumentus (pavyzdžiui, nuostatus, praktikos kodeksus), tikrinimo vadovus, rekomendacijų pastabas, tikrinimų periodiškumą ir (arba) tikrinio tvarkaraščių sudarymo kriterijus ir t. t.

- tvarkyti tikrintų tyrimų darinių (ir jų GLP laikymosi statuso) ir audituotų tyrimų nacionaliniais ir tarptautiniais tikslais įrašus.

Slaptumas

(Nacionalinė) stebėjimo institucija turi turėti priėjimą prie verslo atžvilgiu vertingos informacijos ir kartais jai gali reikėti paimti iš tyrimų darinio verslo atžvilgiu jautrius dokumentus arba į juos daryti išsamias nuorodas savo ataskaitose.

Valstybės narės turėtų:

- numatyti slaptumo išlaikymą, ne tik kaip tai turi daryti inspektoriai, bet ir bet kurie kiti asmenys, kurie dėl savo GLP laikymosi stebėjimo veiklos susipažįsta su slapta informacija,

- užtikrinti, kad tais atvejai, jei visa verslo atžvilgiu jautri ir slapta informacija nėra iškirpta, tyrimų darinio patikrinimų ir tyrimų audito ataskaitos būtų prieinamos tik reguliavimo institucijoms ir atitinkamais atvejais tikrintiems arba susijusiems su tyrimų auditu tyrimų dariniams ir (arba) tyrimų rėmėjams.

Personalas ir jo parengimas

(Nacionalinės) GLP stebėjimo institucijos turėtų:

- užtikrinti, kad būtų pakankamas inspektorių skaičius.

Reikalingas inspektorių skaičius priklauso nuo:

a) (nacionalinėje) GLP laikymosi programoje dalyvaujančių tyrimų darinių skaičiaus;

b) to, kaip dažnai numatoma vertinti tyrimų darinių GLP laikymosi statusą;

c) tyrimų, kurių imasi tie tyrimų dariniai, skaičiaus ir sudėtingumo;

d) Reguliavimo institucijos reikalaujamų specialių patikrinimų ir auditų skaičiaus.

- užtikrinti, kad inspektoriai turėtų tinkamas kvalifikacijas ir būtų tinkamai parengti.

Inspektoriai turėtų turėti kvalifikacijas ir praktinę patirtį mokslinių disciplinų, kurios yra svarbios cheminių medžiagų tyrimams, srityje. (Nacionalinės) GLP stebėjimo institucijos turėtų:

a) užtikrinti, kad būtų pasirūpinta tinkamu GLP inspektorių rengimu, atsižvelgiant į kiekvieno jų kvalifikacijas ir patirtį;

b) skatinti konsultacijas, įskaitant, prireikus, bendrą mokymo veiklą kartu su kitų OECD šalių narių (nacionalinių) GLP stebėjimo institucijų personalu, siekiant skatinti tarptautinį GLP principų aiškinimo ir taikymo bei tokių principų laikymosi stebėjimo suderinimą,

- užtikrinti, kad inspekcijos personalas, įskaitant pagal sutartį dirbančius ekspertus, neturėtų jokių finansinių ar kitokių interesų tikrinamuose tyrimų dariniuose, audituojamuose tyrimuose ar tokius tyrimus remiančiose įmonėse,

- aprūpinti inspektorius tinkamomis tapatybę rodančiomis priemonėmis (pavyzdžiui, tapatybės kortelėmis).

Inspektoriai gali:

- būti nuolatiniai (nacionalinės) GLP stebėjimo institucijos darbuotojai,

- atskiros nuo (nacionalinės) GLP stebėjimo institucijos įstaigos nuolatiniai darbuotojai, arba

- būti (nacionalinės) GLP stebėjimo institucijos samdomi dirbti pagal sutartį ar kitaip tyrimų darinių patikrinimams arba tyrimų auditui atlikti.

Pastaraisiais dviem atvejais (nacionalinė) GLP stebėjimo institucija yra visiškai atsakinga už tyrimų darinių GLP laikymosi statuso nustatymą ir tyrimo audito kokybę bei priimtinumą ir už visas priemones, kurių reikia imtis remiantis tyrimų darinių patikrinimų rezultatais arba tyrimų auditais.

(Nacionalinės) GLP laikymosi programos

GLP laikymosi programos yra skirtos nustatyti, ar tyrimų dariniai įgyvendino GLP principus tyrimų atlikimui ir ar jie gali užtikrinti, kad gauti duomenys yra pakankamos kokybės. Kaip nurodyta pirmiau, valstybės narės turėtų skelbti informaciją apie savo (nacionalines) GLP laikymosi programas. Tokioje informacijoje turėtų būti, inter alia:

- apibrėžta programos taikymo sritis ir mastas.

(Nacionalinė) GLP laikymosi programa gali būti taikoma tik ribotam cheminių medžiagų skaičiui, pavyzdžiui, pramoniniams chemikalams, pesticidams, vaistams ir t. t. arba ji gali būti taikoma visoms cheminėms medžiagoms. Laikymosi stebėjimo apimtis turėtų būti apibrėžta ir cheminių medžiagų kategorijų, ir pagal ją atliekamų tyrimų tipų atžvilgiu, pavyzdžiui, fizinių, cheminių, toksikologinių ir (arba) ekotoksikologinių, ir

- nurodytas mechanizmas, pagal kurį tyrimų dariniai įstoja į programą.

Taikyti GLP principus gaunamiems reguliavimo tikslais sveikatos ir aplinkos saugos duomenims gali būti privaloma. Turėtų būti mechanizmas, kuriuo atitinkama (nacionalinė) GLP stebėjimo institucija galėtų stebėti, kaip tyrimų dariniai laikosi GLP principų,

- nurodyta informacija apie tyrimų darinių patikrinimų ir tyrimų auditų kategorijas.

(Nacionalinėje) GLP laikymosi programoje turėtų būti:

a) numatyti tyrimų darinių patikrinimai. Į tuos patikrinimus įeina bendras tyrimų darinio patikrinimas ir vieno ar daugiau vykdomų ar užbaigtų tyrimų auditas;

b) numatyti specialūs tyrimų darinio patikrinimai ar tyrimų auditas kurios nors reguliavimo institucijos prašymu dėl paklausimo, reguliavimo institucijai gavus tam tikrus duomenis,

- apibrėžti inspektorių įgaliojimai įeiti į tyrimų darinius ir susipažinti su tyrimų darinio turimais duomenimis (įskaitant pavyzdžius, SVP (standartines veiklos procedūras), kitus dokumentus ir t. t.).

Nors inspektoriai paprastai nenori įeiti į tyrimų darinių patalpas prieš darinio vadovybės valią, gali būti tokios aplinkybės, kai įeiti į tyrimų darinį ir prieiti prie duomenų yra svarbu visuomenės sveikatos ar aplinkos apsaugos tikslais. Tokiais atvejais turėtų būti apibrėžti (nacionalinės) GLP stebėjimo institucijos įgaliojimai,

- aprašytos tyrimų darinio patikrinimo ir tyrimų audito procedūros tikrinant kaip laikomasi GLP.

Dokumentuose turėtų būti nurodytos procedūros, kurios bus taikomos organizaciniams procesams ir sąlygoms, kuriomis tyrimai planuojami, atliekami, stebimi ir užrašomi, tirti. Rekomendacijos tokioms procedūroms yra pateiktos šio priedo B dalyje,

- aprašyti tolesni veiksmai, kurių galima imtis atlikus tyrimų darinio patikrinimus ir tyrimų auditą.

Tolesni veiksmai atlikus tyrimų darinio patikrinimus ir tyrimų auditą

Pabaigus tyrimų darinio patikrinimą ar tyrimų auditą, inspektorius turėtų parengti rašytinę ataskaitą apie nustatytus faktus.

Kai atliekant ar atlikus tyrimų darinio patikrinimą ar tyrimo auditą, yra nustatyti nukrypimai nuo GLP principų, valstybės narės turėtų imtis priemonių.

Jei tyrimų darinio patikrinimo ar tyrimų audito metu nustatomi tik nedideli nukrypimai nuo GLP principų, gali būti reikalaujama, kad darinys tokius nedidelius nukrypimus ištaisytų. Inspektoriui gali reikėti tam tikru metu grįžti į darinį patikrinti, ar nukrypimai yra ištaisyti.

Kai nerandama jokių nukrypimų arba tik nedideli nukrypimai, (nacionalinė) GLP stebėjimo institucija gali:

- išduoti pažymą, kad tyrimų darinys yra patikrintas ir nustatyta, kad jis veikia pagal GLP principus. Pažymoje turėtų būti nurodyta patikrinimų data ir atitinkamais atvejais tuo metu tyrimų darinyje patikrintų tyrimų kategorijos. Tokios pažymos gali būti naudojamos informacijai teikti kitų OECD šalių narių (nacionalinėms) GLP stebėjimo institucijoms,

ir (arba)

- reguliavimo institucijai, kuri prašė atlikti tyrimų auditą, pateikti išsamią ataskaitą apie nustatytus faktus.

Kai nustatomi rimti nukrypimai, veiksmai, kurių imasi (nacionalinės) GLP institucijos, priklauso nuo konkrečių kiekvieno atvejo aplinkybių ir teisinių bei administracinių nuostatų, pagal kurias jų šalyse buvo nustatytas GLP laikymosi stebėjimas. Tokie veiksmai gali būti, bet tuo neapsiriboti:

- pažymos, kurioje yra informacija apie nustatytus pažeidimus ir trūkumus, kurie gali turėti įtakos tyrimų darinyje atliekamų tyrimų patvirtinimui, išdavimas,

- rekomendacijos reguliavimo institucijai išdavimas, kad tyrimas būtų atmestas,

- tyrimų darinio patikrinimų ar tyrimų auditų sustabdymas ir, pavyzdžiui, kai tai administraciniu atžvilgiu įmanoma, tyrimų darinio išbraukimas iš (nacionalinės) GLP laikymosi programos arba iš tyrimų darinių, kuriems taikomi GLP patikrinimai, galiojančio sąrašo ar registro,

- reikalavimas, kad pažyma su išsamiu nukrypimų aprašymu būtų pridėta prie konkrečių tyrimų protokolų,

- byla teismuose, kai tai pateisinama aplinkybėmis, ir kur teisinės ir administracinės procedūros tai leidžia.

Skundų procedūros

Problemos ar nuomonių skirtumas, iškylantis tarp inspektorių ir tyrimų darinio vadovybės, paprastai išsprendžiamas tyrimų darinio patikrinimo ar tyrimų audito metu. Tačiau pasiekti sutarimo ne visuomet yra įmanoma. Turėtų būti numatyta procedūra, pagal kurią tyrimų darinys galėtų pateikti savo pareiškimus, susijusius su tyrimų darinio patikrinimo ar tyrimų audito, atlikto stebint kaip laikomasi GLP, rezultatais ir (arba) susijusius su priemone, kurią GLP stebėjimo institucija ketina taikyti.

B DALIS PATAISYTOS TYRIMŲ DARINIŲ PATIKRINIMO IR TYRIMŲ AUDITŲ ATLIKIMO GAIRĖS

Įvadas

Šios priedo dalies tikslas – pateikti gaires, kaip atlikti tyrimų darinių patikrinimus ir tyrimų auditus, kurie būtų abipusiškai priimtini OECD šalims narėms. Šioje dalyje daugiausia kalbama apie tyrimų darinių tikrinimus, veiklą, kuri užima daug GLP inspektorių laiko. Į tyrimų darinio patikrinimą paprastai įeina tyrimų auditas arba apžvalga kaip sudėtinė patikrinimo dalis, bet tyrimų auditai taip pat turi būti kartais atliekami, pavyzdžiui, reguliavimo institucijos prašymu. Bendros tyrimų audito atlikimo gairės yra pateiktos šio priedo pabaigoje.

Tyrimų darinio patikrinimai atliekami siekiant nustatyti, kokiu mastu tyrimų dariniai ir tyrimai laikosi GLP principų, ir nustatyti duomenų sąžiningumą, siekiant užtikrinti, kad gauti duomenys būtų pakankamos kokybės, kuri nacionalinėms reguliavimo institucijoms leistų atlikti vertinimą ir priimti sprendimus. Atlikus tokius patikrinimus, rengiamos ataskaitos, kuriose aprašoma, kokiu laipsniu tyrimų darinys laikosi GLP principų. Tyrimų darinio patikrinimai turėtų būti atliekami reguliariai, įprasta tvarka, siekiant nustatyti ir turėti įrašus apie tyrimų darinio GLP laikymosi statusą.

Daugelio šios priedo dalies punktų paaiškinimą galima rasti OECD vieningos nuomonės dokumentuose apie GLP (pavyzdžiui, apie tyrimo direktoriaus vaidmenį ir atsakomybę).

Sąvokų apibrėžimas

Šiai priedo daliai taikomi sąvokų OECD GLP principų apibrėžimai, priimti Direktyvos 2004/10/EB 1 straipsnyje ir šio priedo A dalyje.

Tyrimų darinio patikrinimai

Patikrinimai, kaip laikomasi GLP principų, gali būti atliekami bet kuriame tyrimų darinyje, kuris generuoja sveikatos arba aplinkos saugos duomenis reguliavimo tikslais. Gali būti reikalaujama, kad inspektoriai audituotų duomenis, susijusius su medžiagų ar preparatų fizinėmis, cheminėmis, toksikologinėmis arba ekotoksikologinėmis ypatybėmis. Kai kuriais atvejais inspektoriams gali reikėti tam tikrų disciplinų ekspertų pagalbos.

Didelė darinių įvairovė (jų fizinės struktūros ir valdymo struktūros atžvilgiu) ir didelė tyrimų tipų įvairovė, su kuria susiduria inspektoriai, reiškia, kad inspektoriai turi remtis savo nuovoka, kaip įvertinti GLP principų laikymosi laipsnį ir mastą. Tačiau inspektoriai, vertindami, ar konkretus tyrimų darinys arba tyrimas pakankamai atitinka kiekvieną GLP principą, turėtų stengtis laikytis nuoseklumo.

Tolesniuose skirsniuose pateikiamos gairės, taikytinos įvairiems tyrimų darinio aspektams, įskaitant jo personalą ir procedūras, kuriuos gali tikrinti inspektoriai. Kiekviename skirsnyje yra nurodytas tikslas ir pateikiamas konkrečių klausimų, kurie gali būti nagrinėjami tyrimų darinio patikrinimo metu, iliustracinis sąrašas. Tie sąrašai nėra baigtiniai, ir į juos reikia žiūrėti kaip į nebaigtinius sąrašus.

Inspektoriai neturėtų rūpintis tyrimo moksliniu projektu ar tyrimų rezultatų, susijusių su žmonių sveikatai ar aplinkai keliama rizika, aiškinimu. Už tokius aspektus yra atsakingos tos reguliavimo institucijos, kurioms teikiami rezultatai reguliavimo tikslais.

Tyrimų darinio patikrinimai ir tyrimų auditai neišvengiamai trukdo įprastam darbui darinyje. Todėl inspektoriai savo darbą turėtų atidžiai planuoti ir kuo daugiau atsižvelgti į tyrimų darinio vadovybės pageidavimus dėl apsilankymo tam tikruose darinio sektoriuose laiko.

Atliekant tyrimų darinio patikrinimus ir tyrimų auditus, inspektoriams yra prieinama slapta ir verslo atžvilgiu vertinga informacija. Labai svarbu, kad jie užtikrintų, kad tokią informaciją galėtų matyti tik tokį leidimą turintis personalas. Šiuo atžvilgiu jų atsakomybė turi būti nustatyta jų (nacionalinėje) GLP laikymosi stebėjimo programoje.

Tikrinimo procedūros

Išankstinis susipažinimas

Tikslas: leisti inspektoriui susipažinti su dariniu, kuris bus tikrinamas, jo valdymo struktūra, pastatų fiziniu išdėstymu ir tyrimų pobūdžiu.

Prieš atlikdami tyrimų darinio patikrinimą ir tyrimų auditą, inspektoriai turėtų susipažinti su dariniu, kuriame bus lankomasi. Turėtų būti peržvelgta visa esama informacija apie darinį. Tai gali būti buvusių patikrinimų ataskaitos, darinio išdėstymo planas, organizacinės struktūros grafikai, tyrimų ataskaitos, protokolai ir personalo gyvenimo aprašymai. Tokie dokumentai turėtų suteikti informaciją apie:

- darinio tipą, dydį ir išdėstymą,

- tyrimų, su kuriais bus susidurta patikrinimo metu, pobūdį,

- darinio vadovybės struktūrą.

Inspektoriai visų pirma turėtų atkreipti dėmesį į buvusių tyrimų darinio patikrinimų trūkumus. Jei tyrimų darinys prieš tai nebuvo tikrintas, galima apsilankyti susipažinimo tikslais ir gauti atitinkamos informacijos.

Tyrimų dariniams gali būti pranešta apie inspektoriaus atvykimo datą ir laiką, apsilankymo tikslą ir kiek ilgai jis tikisi būti darinio patalpose. Tai galėtų leisti tyrimų dariniui užtikrinti, kad inspektorius galėtų susitikti su atitinkamais darbuotojais ir susipažinti su tam tikrais dokumentais. Tais atvejais, kai turi būti ištirti konkretūs dokumentai ar įrašai, gali būti naudinga juos nurodyti tyrimų dariniui prieš apsilankymą, kad tie dokumentai ir įrašai galėtų būti prieinami tuoj pat tyrimų darinio patikrinimo metu.

Pradinis pasitarimas

Tikslas: informuoti darinio vadovybę ir darbuotojus apie planuojamą tyrimų darinio patikrinimo arba tyrimų audito priežastis ir įvardyti darinio sritis, atrinktų auditui tyrimus, dokumentus ir personalą, kuris tikriausiai turės dalyvauti.

Tyrimų darinio patikrinimo arba tyrimų audito administracinės ir praktinės detalės turėtų būti aptartos su darinio vadovybe apsilankymo pradžioje. Pasitarimo pradžioje inspektoriai turėtų:

- sudaryti apsilankymo tikslo ir apimties metmenis,

- aprašyti dokumentus, kurių reikės tyrimų darinio patikrinimui, pavyzdžiui, vykdomų ir užbaigtų tyrimų sąrašus, tyrimų planus, standartinės veiklos procedūras, tyrimų protokolus ir t. t. Šiuo metu turėtų būti susitarta dėl priėjimo prie svarbių dokumentų ir, prireikus, jų kopijavimo,

- išsiaiškinti arba paprašyti informacijos apie darinio vadovybės (organizacinę) struktūrą ir personalą,

- paprašyti informacijos apie tyrimų, kuriems netaikomi GLP principai, vykdymą tose tyrimų darinio srityse, kur yra vykdomi GLP tyrimai,

- preliminariai nustatyti, kurioms darinio dalims bus taikomas tyrimų darinio patikrinimas,

- aprašyti dokumentus ir pavyzdžius, kurių reikės atrinktų vykdomų arba užbaigtų tyrimų auditui,

- nurodyti, kad užbaigus patikrinimą įvyks baigiamasis pasitarimas.

Prieš tęsiant tyrimų darinio patikrinimą patartina inspektoriui (inspektoriams) susitikti su darinio kokybės užtikrinimo (KU) padaliniu.

Paprastai, tikrinant darinį, inspektoriams naudinga, kad juos lydėtų KU padalinys.

Inspektoriai galbūt norėtų paprašyti, kad jiems būtų skirtas kambarys dokumentams peržiūrėti ir kitokiai veiklai.

Organizavimas ir personalas

Tikslas: nustatyti, ar tyrimų darinys atliekamų tyrimų įvairovei ir skaičiui turi pakankamai kvalifikuotų darbuotojų, personalo išteklių ir remiamųjų paslaugų; ar organizacinė struktūra yra tinkama, ir ar vadovybė turi politiką personalo mokymo ir sveikatos priežiūros klausimais, kuri atitiktų darinio vykdomus tyrimus.

Vadovybės reikėtų paprašyti pateikti tam tikrus dokumentus, tokius kaip:

- aukštų išdėstymo planus,

- darinio vadovybės ir mokslo organizacinius grafikus,

- tyrimų auditui atrinktų tyrimų tipe (tipuose) dalyvaujančių darbuotojų gyvenimo aprašymus,

- vykdomų ir atliktų tyrimų sąrašą (sąrašus) su informacija apie tyrimo tipą, pradžios ir pabaigos datas, tyrimų sistemą, tyrimų medžiagos tyrimo metodikas ir tyrimų direktoriaus pavardę,

- personalo sveikatos priežiūros politiką,

- personalo pareigybių aprašymus ir mokymo programas bei įrašus,

- darinio standartinių veiklos procedūrų (SVP) rodyklę,

- konkrečias SVP, susijusias su tikrinamais ar audituojamais tyrimais ar procedūromis,

- tyrimų direktorių ir rėmėjų, susijusių su audituojamu tyrimu (tyrimais), sąrašą (sąrašus).

Inspektorius turėtų visų pirma tikrinti:

- vykdomų ir užbaigtų tyrimų sąrašus, siekdamas nustatyti tyrimų darinio prisiimtų darbų lygį,

- tyrimo direktoriaus (direktorių), kokybės užtikrinimo padalinio vadovo ir kito personalo tapatybę ir kvalifikacijas,

- SVP visose svarbiose tyrimų srityse buvimą.

Kokybės užtikrinimo programa

Tikslas: nustatyti, ar mechanizmai, kurie yra taikomi siekiant užtikrinti, kad tyrimai būtų atliekami pagal GLP principus, yra pakankami.

KU padalinio vadovo reikėtų paprašyti pademonstruoti KU tikrinimo ir tyrimų stebėjimo sistemas ir metodus bei komentarų, užrašomų KU stebėjimo metu, sistemą. Inspektoriai turėtų tikrinti:

- KU vadovo ir visų KU darbuotojų kvalifikacijas,

- kaip KU darinys sudaro patikrinimų tvarkaraščius ir juos atlieka,

- kaip jis stebi įvardytus kritinius tyrimo etapus ir kokie ištekliai yra prieinami KU patikrinimams ir stebėjimo veiklai,

- tais atvejais, kai tyrimai yra labai trumpi ir kiekvieną tyrimą stebėti būtų praktiškai neįmanoma, ar yra numatytos galimybės atlikti stebėjimą pavyzdžių pagrindu,

- KU stebėjimo mastas ir gylis įvairiais tyrimo praktikos etapais,

- įprastos tyrimų darinio veiklos KU stebėjimo mastas ir gylis,

- procedūra, pagal kurią KU tikrina galutinę ataskaitą, kad ji atitiktų pirminius duomenis,

- ar vadovybė gauna ataskaitas iš KU, susijusias su problemomis, kurios gali turėti įtakos tyrimo kokybei ir sąžiningumui,

- veiksmus, kurių imasi KU, kai yra nustatomi nukrypimai,

- KU vaidmuo, jei tyrimai ar tyrimų dalys yra atliekamos kitose laboratorijose pagal sutartis,

- KU vaidmuo peržiūrint, taisant ir atnaujinant SVP.

Dariniai

Tikslas: nustatyti, ar tyrimų darinys, veikiantis patalpose ar lauke, yra tinkamo dydžio, dizaino ir yra tokioje vietoje, kad galėtų tenkinti atliekamo tyrimo reikalavimus.

Inspektorius turėtų tikrinti, ar

- dizainas leidžia, pavyzdžiui, atskirti vieno tyrimo tyrimo medžiagas, gyvūnus, dietas, patologinius egzempliorius ir t. t., kad jie nebūtų supainioti su kito tyrimo tyrimo medžiagomis, gyvūnais, patologiniais egzemplioriais ir t. t.,

- egzistuoja aplinkos kontrolės ir stebėjimo procedūros, ar jos tinkamai funkcionuoja kritinėse srityse, pavyzdžiui, gyvūnų ir kitų biologinių tyrimo sistemų kambariuose, tyrimo medžiagos laikymo patalpose, laboratorijose,

- bendra patalpų priežiūra yra pakankama įvairiuose dariniuose ir ar yra, prireikus, kenkėjų kontrolės procedūros.

Biologinių tyriamųjų sistemų priežiūra, laikymas ir izoliavimas

Tikslas: nustatyti, ar tyrimų darinys, jei jis atlieka tyrimus naudodamas gyvūnus ar kitas biologines tyrimų sistemas, turi pagalbines patalpas ir sąlygas jų priežiūrai, laikymui ir izoliavimui, kurios užkirstų kelią jų įtampai ir kitoms problemoms, kurios gali turėti įtakos tyrimo sistemai ir dėl to duomenų kokybei.

Tyrimų darinys gali vykdyti tyrimus, kurie reikalauja įvairių gyvūnų ar augalų veislių, taip pat mikrobų ar kitų ląstelinių ar dar mažesnių už ląstelę sistemų. Naudojamų tyrimo sistemų tipas nustato tuos aspektus, kurie yra susiję su priežiūra, laikymu ir izoliavimu, kuriuos inspektorius stebės. Pasikliaudamas savo nuovoka inspektorius tikrina pagal tyrimo sistemas, ar:

- yra įrenginiai, tinkami naudojamoms tyrimo sistemoms ir tyrimo reikmėms,

- yra priemonės, kaip laikyti į darinį atvežtus gyvūnus ir augalus karantine ir ar tos priemonės veikia patenkinamai,

- yra priemonės izoliuoti gyvūnus (ar, prireikus, kitus tyrimo sistemos elementus), kurie, kaip žinoma ar įtariama, serga ar yra ligos nešėjai,

- pakankamai stebimi ir protokoluojami sveikatos, elgesio ir kiti aspektai taip,kaip tai reikia tyrimo sistemai,

- įranga, skirta aplinkos sąlygoms, kurių reikia kiekvienai tyrimo sistemai, išlaikyti yra gerai prižiūrima ir veiksminga,

- gyvūnų narvai, lentynos, bakai ir kitos talpyklos bei pagalbinė įranga yra užlaikomi pakankamai švariai,

- analizės, skirtos patikrinti aplinkos sąlygas ir palaikomąsias sistemas, yra atliekamos taip, kaip reikalaujama,

- yra patalpos gyvūnų atliekoms ir tyrimo sistemų atmatoms pašalinti, ir ar jos tvarkomos taip, kad kuo labiau būtų galima sumažinti užteršimą parazitais, smarvę, ligų pavojų ir aplinkos užterštumą,

- sandėliavimo patalpos gyvūnų pašarams ar panašioms visų tyrimų sistemų medžiagoms; ar šios patalpos nėra naudojamos kitų medžiagų, tokių kaip tyrimų medžiagų, kenkėjų kontrolės cheminių medžiagų arba dezinfekavimo priemonių sandėliavimui ir ar jos yra atskirtos nuo patalpų, kuriose laikomi gyvūnai ar kitos biologinės tyrimų sistemos,

- laikomas pašaras ir kraikas yra apsaugoti nuo suprastėjimo dėl neigiamų aplinkos sąlygų, užkrėtimo ar užterštumo.

Aparatūra, medžiagos, reagentai ir egzemplioriai

Tikslas: nustatyti, ar tyrimų darinys tinkamoje vietoje laiko aparatūrą, ar jos yra pakankamas kiekis ir pajėgumai, kurie tenkintų darinyje atliekamų tyrimų reikalavimus, ir ar medžiagos, reagentai ir egzemplioriai yra tinkamai paženklinti, naudojami ir sandėliuojami.

Inspektorius turėtų patikrinti, ar:

- aparatūra yra švari ir geros darbinės būklės,

- yra protokoluojamas matavimo įrangos ir aparatūros (įskaitant kompiuterizuotas sistemas) veikimas, priežiūra, patikra, kalibravimas ir tvirtinimas,

- medžiagos ir cheminiai reagentai yra tinkamai paženklinti ir saugomi esant tinkamoms temperatūroms ir ar neignoruojamos galiojimo pabaigos datos. Reagentų etiketėse turėtų būti nurodytas jų šaltinis, tapatybė, koncentracija ir (arba) kita svarbi informacija,

- egzemplioriai yra gerai identifikuoti pagal tyrimų sistemas, tyrimus, pobūdį ir jų surinkimo datas,

- naudojama aparatūra ir medžiagos reikšmingiau nepakeičia tyrimų sistemų.

Tyrimų sistemos

Tikslas: nustatyti, ar yra tinkamos procedūros tyrimų sistemų, kurių reikia darinio vykdomiems tyrimams, įvairovės tvarkymui ir kontrolei, pavyzdžiui, cheminių ir fizinių sistemų, ląstelinių ir mikrobinių sistemų, augalų ar gyvūnų.

Fizinės ir cheminės sistemos

Inspektorius turėtų tikrinti:

- tais atvejais, kai to reikalauja tyrimų planai, ar tyrimo ir etaloninių medžiagų stabilumas yra nustatytas ir ar naudojamos tyrimų planuose nurodytos etaloninės medžiagos,

- automatinių sistemų atveju, ar dokumentuojami duomenys ir archyvuojami, tokie kaip grafikai, įrašomojo mechanizmo seka ir kompiuterio atspausdinti dokumentai kaip pirminiai duomenys.

Biologinės tyrimų sistemos

Atsižvelgdamas į svarbius pirmiau minėtus aspektus, susijusius su biologinių tyrimų sistemų priežiūra, laikymu ar izoliavimu, inspektorius turėtų tikrinti, ar:

- tyrimų sistemos yra tokios, kokios yra nurodytos tyrimų planuose,

- tyrimų sistemos yra tinkamai ir, jei reikia ir tikslinga, unikaliai identifikuojamos per visą tyrimą ir ar yra įrašai apie gautas tyrimų sistemas, kuriuose užregistruotas gautų, panaudotų, pakeistų ar išmestų tyrimų sistemų skaičius,

- tyrimų sistemų laikymo patalpos ar talpyklos yra tinkamai identifikuotos su visa reikalinga informacija,

- tinkamai atskirti tyrimai, vykdomi su tomis pačiomis gyvūnų rūšimis (arba tomis pačiomis biologinėmis tyrimų sistemomis), bet su skirtingomis medžiagomis,

- tinkamai yra atskirtos gyvūnų rūšys (ir kitos biologinės tyrimų sistemos) erdvėje ar laike,

- biologinės tyrimų sistemos aplinka, tokia kaip temperatūra ar šviesos ir tamsos ciklai, yra tokia, kokia yra nurodyta tyrimo plane ar SVP,

- priėmimas, tvarkymas, laikymas ar izoliavimas, priežiūra ir sveikatos vertinimas yra tinkami tyrimo sistemoms,

- yra įrašai apie gyvūnų ir augalų tyrimo sistemų tyrimus, karantiną, sergamumą, mirtingumą, elgesį, diagnozes ir gydymą ir kitus panašius kiekvienai biologinei tyrimų sistemai būdingus aspektus,

- yra numatyta, kaip tinkamai šalinti tyrimų sistemas, atlikus tyrimus.

Tyrimo ir etaloninės medžiagos

Tikslas: nustatyti, ar tyrimų darinys turi procedūras, skirtas i) užtikrinti, kad tyrimo ir etaloninių medžiagų tapatybė, veiksmingumas, kiekis ir sudėtis atitiktų specifikacijas, ir ii) tinkamai priimti ir saugoti tyrimo ir etalonines medžiagas.

Inspektorius turėtų tikrinti, ar:

- yra įrašai apie tyrimo ir etaloninių medžiagų gavimą (įskaitant atsakingo asmens nurodymą), tvarkymą, bandinių ėmimą, naudojimą ir saugojimą,

- tyrimo ir etaloninių medžiagų talpyklos yra tinkamai paženklintos,

- saugojimo sąlygos yra tinkamos tyrimo ir etaloninių medžiagų koncentracijai, grynumui ir stabilumui išlaikyti ir atitinkamais atvejais užkirsti kelią jų užterštumui,

- yra įrašai apie tyrimo ir etaloninių medžiagų tapatybės, grynumo, sudėties, stabilumo nustatymą ir atitinkamais atvejais apie kelio užkirtimą jų užterštumui,

- ar yra procedūros, kaip nustatyti mišinių, kuriuose yra tyrimo ir etaloninių medžiagų vienalytiškumą ir stabilumą,

- talpyklos su tyrimo ar etaloninių medžiagų mišiniais (ar skiediniais) yra paženklintos ir ar atitinkamais atvejais yra įrašai apie jų turinio vienalytiškumą ir stabilumą,

- kai tyrimas tęsiasi ilgiau kaip keturias savaites, bandiniai analizei buvo imti iš kiekvienos tyrimo ir etaloninės medžiagos partijos ir ar jie buvo išlaikyti reikiamą laiką,

- medžiagų maišymo procedūros yra tokios, kad jos galėtų užkirsti kelią identifikavimo klaidoms ir užterštumui.

Standartinės veiklos procedūros

Tikslas: nustatyti, ar tyrimų darinys turi rašytines SVP, susijusias su visais svarbiais savo veiklos aspektais, turint galvoje, kad vienas iš svarbiausių vadovybės būdų, kaip kontroliuoti darinio veiklą yra rašytinių SVP taikymas. Jos yra tiesiogiai susijusios su tyrimų darinio vykdomų tyrimų įprastais elementais.

Inspektorius turėtų tikrinti, ar:

- kiekviena tyrimų darinio sritis turi lengvai prieinamas atitinkamas ir patvirtintas SVP kopijas,

- yra procedūros, SVP peržiūrai ir atnaujinimui,

- SVP pataisoms ar pakeitimams yra patvirtintas ir duotas leidimas,

- laikomos SVP istorinės bylos,

- yra SVP šioms ir ne tik šioms veiklos rūšims:

i) tyrimo ir etaloninių medžiagų priėmimui, jų tapatybės, grynumo, sudėties ir stabilumo nustatymui; ženklinimui; tvarkymui; bandinių ėmimui; naudojimui ir saugojimui;

ii) matavimo aparatūros, kompiuterizuotų sistemų ir aplinkos kontrolės įrangos naudojimui, priežiūrai, valymui, kalibravimui ir tvirtinimui;

iii) reagentų ir dozavimo mišinių parengimui;

iv) įrašų laikymui, ataskaitų rengimui, įrašų ir ataskaitų saugojimui ir paieškai;

v) teritorijų, kuriose yra tyrimų sistemos, paruošimui ir jų aplinkos kontrolei;

vi) tyrimų sistemų gavimui, perkėlimui, padėjimui, apibūdinimui, identifikavimui ir priežiūrai;

vii) tyrimų sistemų tvarkymui prieš tyrimą, jo metu ir jį pabaigus;

viii) tyrimų sistemų šalinimui;

ix) kenkėjų kontrolės ir valymo priemonių naudojimui;

x) kokybės užtikrinimo programos veiklai.

Tyrimo vykdymas

Tikslas: patikrinti, ar yra tyrimo planai ir ar planai bei tyrimo atlikimas atitinka GLP principus.

Inspektorius turėtų tikrinti, ar:

- tyrimo planą yra pasirašęs tyrimo direktorius,

- tyrimo plano pataisas yra pasirašęs ir datavęs tyrimo direktorius,

- atitinkamais atvejais yra įrašas apie rėmėjo pritarimą tyrimo planui,

- matavimai, stebėjimai ir tyrimai buvo atlikti pagal tyrimo planą ir atitinkamas SVP,

- šių matavimų, pastebėjimų ir tyrimų rezultatai buvo tiesiogiai, tuoj pat, tiksliai ir įskaitomai užregistruoti, pasirašyti ir datuoti,

- pirminių duomenų pokyčiai, įskaitant duomenis kompiuteryje, neištrynė buvusių įrašų, įskaitant pokyčių priežastis, ir yra nurodytas asmuo, atsakingas už pokyčius ir datos nurodymą,

- kompiuterio generuoti ar saugomi duomenys yra identifikuoti ir ar procedūros, skirtos juos apsaugoti nuo neleistinų pataisų ar praradimo, yra pakankamos,

- tyrime naudojamos kompiuterizuotos sistemos yra patikimos, tikslios ir ar jos yra patvirtintos,

- yra ištirti ir įvertinti nenumatyti įvykiai, užregistruoti pirminiuose duomenyse,

- tyrimo ataskaitose (tarpinėse ar galutinėse) pateikti rezultatai yra nuoseklūs, išsamūs ir ar jie teisingai atspindi pirminius duomenis.

Tyrimo rezultatų pateikimas ataskaitose

Tikslas: nustatyti, ar galutinės ataskaitos yra parengtos pagal GLP principus.

Tirdamas galutinę ataskaitą, inspektorius turėtų tikrinti, ar:

- ją yra pasirašęs ir datavęs tyrimo direktorius, tuo parodydamas, kad prisiima atsakomybę už tyrimo patikimumą, ir patvirtindamas, kad tyrimas buvo atliktas pagal GLP principus,

- ją yra pasirašę ir datavę kiti pagrindiniai mokslininkai, ar yra ataskaitoje kitos bendradarbiaujančių disciplinų ataskaitos,

- yra kokybės užtikrinimo pareiškimas ataskaitoje ir ar jis yra pasirašytas ir datuotas,

- pataisas darė atsakingi darbuotojai,

- nurodyti visų tyriamųjų objektų, egzempliorių ir pirminių duomenų archyvų vietų sąrašai.

Įrašų saugojimas ir išlaikymas

Tikslas: nustatyti, ar darinys daro tinkamus įrašus ir ataskaitas ir ar yra tinkamai numatyta, kaip saugiai saugoti ir išlaikyti įrašus ir medžiagas.

Inspektorius turėtų tikrinti:

- ar yra nurodytas asmuo, atsakingas už archyvą,

- archyvo patalpas, skirtas tyrimų planams, pirminiams duomenims (įskaitant nutrauktų GLP tyrimų duomenis), galutinėms ataskaitoms, tyriamiesiems objektams, egzemplioriams ir personalo švietimo ir mokymo įrašams saugoti,

- archyvinės medžiagos paieškų procedūras,

- procedūras, apribojančias prieigą prie archyvų leidimų neturintiems darbuotojams, ir ar yra įrašai apie tuos atvejus, kai darbuotojams leidžiama gauti pirminius duomenis, skaidres ir t. t.,

- ar yra sąrašai medžiagų, kurios buvo paimtos iš archyvų ir vėl grąžintos,

- ar išlaikomi įrašai ir medžiagos nustatytą ir tinkamos trukmės laiką ir jie apsaugoti nuo praradimo ar sunaikinimo gaisro, nepalankių aplinkos sąlygų ir t. t. atveju.

Tyrimų auditas

Į tyrimų darinio patikrinimus paprastai įeina, inter alia, tyrimų auditai, kurie peržvelgia vykdomus ir atliktus tyrimus. Reguliavimo institucijos taip pat dažnai prašo atlikti specialius tyrimų auditus, ir tokie auditai gali būti atliekami nepriklausomai nuo tyrimų darinio patikrinimų. Dėl didelės tyrimų tipų įvairovės, kuri gali būti audituojama, tikslinga pateikti tik bendras rekomendacijas, ir inspektoriai bei kiti tyrimų audituose dalyvaujantys asmenys visuomet turi remtis savo nuovoka apie jų atliekamų tyrimų pobūdį ir mastą. Tikslas turėtų būti atgaminti tyrimą, lyginant galutinę ataskaitą su tyrimo planu, atitinkamomis SVP, pirminiais duomenimis ir kita archyvine medžiaga.

Tam tikrais atvejais inspektoriams gali reikėti kitų ekspertų pagalbos, kad jie galėtų atlikti veiksmingą tyrimo auditą, pavyzdžiui, kai reikia ištirti audinių dalis mikroskopu.

Atlikdamas tyrimo auditą, inspektorius turėtų:

- gauti tyrime (tyrimuose) dalyvavusių darbuotojų, tokių kaip tyrimo direktorius ir pagrindiniai mokslininkai, pavardes, pareigybių aprašymus ir mokymo bei patirties santraukas,

- tikrinti, ar yra pakankamai atitinkamoje vykdomo tyrimo (tyrimų) srityje parengtų darbuotojų,

- nustatyti aparatūros ar specialios įrangos vienetus, kurie buvo naudoti tyrime, ir ištirti jų kalibravimo, priežiūros ir aptarnavimo įrašus,

- peržiūrėti įrašus, susijusius su tyrimo medžiagų stabilumu, tyrimo medžiagų ir mišinių analizėmis, pašarų analizėmis ir t. t.,

- pokalbių, jei įmanoma, metu pabandyti nustatyti tyrime dalyvavusių asmenų užduotis ir nustatyti, ar tie asmenys turėjo laiko pabaigti užduotis, nurodytas tyrimo plane ar ataskaitoje,

- gauti visų dokumentų, susijusių su kontrolės procedūromis arba sudarančių tyrimo sudedamąją dalį, kopijas įskaitant:

i) tyrimo planą,

ii) tyrimo vykdymo metu taikytas SVP,

iii) žurnalus, laboratorijos užrašų knygas, bylas, darbo lapus, atspausdintus kompiuteryje laikomus duomenis, ir t. t.; patikrinti atitinkamais atvejais apskaičiavimus;

iv) galutinę ataskaitą.

Tyrimuose, kur naudojami gyvūnai (pavyzdžiui, graužikai ir kiti žinduoliai), inspektoriai turėtų pasekti tam tikrą gyvūnų procentą, nuo jų atvežimo į tyrimų darinį iki autopsijos. Jie turėtų skirti ypatingą dėmesį įrašams, susijusiems su:

- gyvūno kūno svoriu, suvartoto maisto ir vandens kiekiu, dozės mišiniu ir jo skyrimu ir t. t.,

- klinikiniais pastebėjimais ir autopsijos rezultatais,

- klinikine chemija,

- patologija.

Patikrinimo ar tyrimo audito užbaigimas

Užbaigęs tyrimų darinio patikrinimą ar tyrimo auditą, inspektorius turėtų būti pasirengęs savo nustatytus rezultatus aptarti su tyrimo darinio atstovais baigiamajame pasitarime ir turėtų parengti rašytinę ataskaitą, t. y. patikrinimo ataskaitą.

Tikėtina, kad didelio tyrimų darinio patikrinimas atskleis daug nedidelių nukrypimų nuo GLP principų, bet paprastai jie nebūna tokie rimti, kad darytų įtaką to tyrimų darinio atliktų tyrimų patikimumui. Tokiais atvejais tikslinga, kad inspektorius pažymėtų ataskaitoje, jog, remiantis (nacionalinės) GLP stebėjimo institucijos nustatytais kriterijais, darinys veikia pagal GLP principus. Tačiau informacija apie aptiktus pažeidimus ir trūkumus turėtų būti pateikta tyrimų dariniui ir turėtų būti gautas jo vyriausiosios vadovybės užtikrinimas, kad bus imtasi priemonių jiems ištaisyti.

Inspektoriui gali reikėti dar kartą apsilankyti darinyje po tam tikro laiko, kad galėtų patikrinti, ar imtasi būtinų priemonių.

Jei tyrimų darinio patikrinimo ar tyrimo audito metu yra nustatytas rimtas nukrypimas nuo GLP, kuris, inspektoriaus nuomone, gali turėti įtakos to darinyje atlikto tyrimo ar kitų tyrimų patikimumui, inspektorius apie tai turi pranešti (nacionalinei) GLP stebėjimo institucijai. Priemonės, kurių imsis toji institucija ir (arba) reguliavimo institucija, priklausys nuo GLP nesilaikymo pobūdžio ir masto bei teisinių ir (arba) administracinių nuostatų GLP laikymosi programoje.

Kai tyrimo auditas yra atliktas reguliavimo institucijos prašymu, išsami ataskaita apie rezultatus parengiama ir siunčiama per atitinkamą (nacionalinę) GLP stebėjimo instituciją.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

A DALIS

PANAIKINTA DIREKTYVA IR JOS PATAISOS

(9 straipsnis)

Tarybos direktyva 88/320/EEB | (OL L 145, 1988 6 11, p. 35) |

Komisijos direktyva 90/18/EEB | (OL L 11, 1990 1 13, p. 37) |

Komisijos direktyva 1999/12/EB | (OL L 77, 1999 3 23, p.22) |

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1882/2003, III priedo tik 8 punktas | (OL L 284, 2003 10 31, p.1) |

B DALIS

PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ TERMINAI

(9 straipsnis)

Direktyva | Perkėlimo terminas |

88/320/EEB | 1989 1 01 |

90/18/EEB | 1990 7 01 |

1999/12/EB | 1999 9 30 |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

KORELIACIJŲ LENTELĖ

Direktyva 88/320/EEB | Ši direktyva |

1–6 straipsniai | 1–6 straipsniai |

7 straipsnis | 8 straipsnis |

8 straipsnis | 7 straipsnis |

9 straipsnis | — |

— | 9 straipsnis |

— | 10 straipsnis |

10 straipsnis | 11 straipsnis |

Priedas | I priedas |

— | II priedas |

— | III priedas |

--------------------------------------------------

Top