EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0004

2004 m. sausio 15 d. Komisijos direktyva 2004/4/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 96/3/EB, leidžiančią nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos nuostatų dėl skystų piltinių aliejų ir riebalų vežimo jūraTekstas svarbus EEE.

OJ L 15, 22.1.2004, p. 25–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 213 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 213 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 86 - 91

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2014; panaikino 32014R0579

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/4/oj

32004L0004Oficialusis leidinys L 015 , 22/01/2004 p. 0025 - 0030


Komisijos direktyva 2004/4/EB

2004 m. sausio 15 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 96/3/EB, leidžiančią nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos nuostatų dėl skystų piltinių aliejų ir riebalų vežimo jūra

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos [1], ypač į jos 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) Siekiant atsižvelgti į mokslo pažangą, būtina iš dalies pakeisti 1996 m. sausio 26 d. Komisijos direktyvą 96/3/EB, leidžiančią nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos nuostatų dėl skystų piltinių aliejų ir riebalų vežimo jūra [2],

(2) Remiantis Maisto produktų mokslinio komiteto atliktais įvertinimais ir, visų pirma, jo 1996 m. rugsėjo 20 d. nuomone su 1997 m. birželio 12 d. padarytais pakeitimais (107-asis plenarinis posėdis), ir 2003 m. balandžio 4 d. pataisyta nuomone apie galimą riziką žmonių sveikatai dėl aliejų ir riebalų vežimo laivų talpyklose, skirtose medžiagoms, numatytoms kaip leistini ankstesni kroviniai, būtina iš dalies pakeisti leistinų ankstesnių krovinių sąrašą, nustatytą Direktyvos 96/3/EB priede.

(3) Turima informacija apie cikloheksanolį, 2,3-butandiolį, izobutanolį ir nonaną buvo nepakankama arba turėjo būti papildomai patikslinta, norint moksliškai pagrįstai įvertinti toksikologines savybes, todėl Maisto produktų mokslinis komitetas negalėjo padaryti reikiamų įvertinimų. Maisto produktų mokslinis komitetas mano, kad šios medžiagos yra leistinos kaip ankstesni kroviniai, todėl turėtų būti pašalintos iš leistinų ankstesnių krovinių sąrašo.

(4) Atsižvelgdamas į turimus duomenis apie riebalų rūgščių metilesterius (lauratą, palmitatą, stearatą, oleatą), acto rūgšties anhidridą, amonio polifosfatą, propileno tetramerą, propilo alkoholį, natrio silikatą, Maisto produktų mokslinis komitetas juos įvertino kaip leistinus būti ankstesniais kroviniais. Taigi šios medžiagos turėtų būti pridėtos prie leistinų ankstesnių krovinių sąrašo.

(5) Turimos informacijos apie izodekanolį, izononanolį, izooktanolį, montano vašką, parafiną ir baltąsias alyvas nepakako išsamiam įvertinimui. Tačiau, laikantis Maisto produktų mokslinio komiteto nuomonės, šios medžiagos galėtų būti laikinai leidžiamos kaip ankstesni kroviniai, atsižvelgiant į mažai tikėtiną jų genotoksinį poveikį, jų lengvą pašalinimą talpyklų plovimo būdu, labai mažus likučius dėl šių veiksnių ir jų tikėtiną praskiedimą.

(6) Šios laikinai leistinos medžiagos turėtų būti iš naujo įvertintos, atsižvelgiant į naujus mokslo duomenis, o priedas per tam tikrą laiko tarpą atitinkamai pataisytas. Minėtam įvertinimui reikalingus duomenis visų pirma turėtų pateikti atitinkami maisto produktų sektoriaus ūkio subjektai.

(7) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 96/3/EB priedas pakeičiamas šios direktyvos priedu.

2 straipsnis

Medžiagos: izodekanolis, izononanolis, izooktanolis, montano vaškas, parafinas ir baltosios alyvos turi būti iš naujo įvertintos, atsižvelgiant į naujus mokslinius duomenis, o priedas atitinkamai pataisytas iki 2006 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kurie, įsigalioję iki 2004 m. birželio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 175, 1993 7 19, p. 1.

[2] OL L 21, 1996 1 27, p. 42.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

PRIEDAS

LEISTINŲ ANKSTESNIŲ KROVINIŲ SĄRAŠAS

Medžiaga (sinonimai) | CAS Nr. |

Acto rūgštis | 64–19–7 |

Acto rūgšties anhidridas (etano anhidridas) | 108–24–7 |

Acetonas (dimetilketonas; 2-propanonas) | 67–64–1 |

Rūgštieji aliejai ir riebalų rūgščių distiliatai, gauti iš augalinių aliejų ir riebalų ir (arba) jų mišinių, taip pat iš gyvulinių ir jūros gyvūnų aliejų ir riebalų |

Amonio hidroksidas (amoniako hidratas; amoniako tirpalas; amoniakinis vanduo) | 1336–21–6 |

Amonio polifosfatas | 68333–79–9 10124–31–9 |

Gyvuliniai, jūros gyvūnų, augaliniai ir hidruoti aliejai ir riebalai (išskyrus kišju riešutų kevalų aliejų ir žaliavinę talo alyvą) |

Bičių vaškas (baltasis ir geltonasis) | 8006–40–4 8012–89–3 |

Benzilo alkoholis (tik farmacinis ir analiziškai grynas) | 100–51–6 |

Butilacetatai (n-, antr-, tret-) | 123–86–4 105–46–4 540–88–5 |

Kalcio chlorido tirpalas yra leistinas kaip ankstesnis krovinys tik jei prieš jį buvęs krovinys yra sąraše ir nebuvo panašiai apribotas. | 10043–52–4 |

Kalcio lignosulfonatas | 8061–52–7 |

Kandelila vaškas | 8006–44–8 |

Karnaubo vaškas (Brazilijos vaškas) | 8015–86–9 |

Cikloheksanas (heksametilenas; heksanaftenas; heksahidrobenzenas) | 110–82–7 |

Epoksidintas sojų aliejus (oksirano grupės deguonies kiekis ne mažesnis kaip 7 % ir ne didesnis kaip 8 %) | 8013–07–8 |

Etanolis (etilo alkoholis) | 64–17–5 |

Etilacetatas (acto rūgšties etilo esteris) | 141–78–6 |

2-etil-1-heksanolis | 104–76–7 |

Riebalų rūgštys: |

Arachidino rūgštis (eikozano rūgštis) | 506–30–9 |

Beheno rūgštis (dokozano rūgštis) | 112–85–6 |

Sviesto rūgštis (n-butano rūgštis, butano rūgštis, propilskruzdžių rūgštis) | 107–92–6 |

Kaprino rūgštis (n-dekano rūgštis) | 334–48–5 |

Kaprono rūgštis (n-heksano rūgštis) | 142–62–1 |

Kaprilo rūgštis (n-oktano rūgštis) | 124–07–2 |

Eruko rūgštis (cis-13-dokozeno rūgštis) | 112–86–7 |

Heptano rūgštis (n-heptano rūgštis) | 111–14–8 |

Lauro rūgštis (n-dodekano rūgštis) | 143–07–7 |

Lauroleino rūgštis (cis-5-dodeceno rūgštis) | 4998–71–4 |

Linolo rūgštis (9,12-oktadekadieno rūgštis) | 60–33–3 |

Linoleno rūgštis (9,12,15-oktadekatrieno rūgštis) | 463–40–1 |

Miristo rūgštis (n-tetradekano rūgštis) | 544–63–8 |

Miristoleino rūgštis (cis-9-tetradeceno rūgštis) | 544–64–9 |

Oleino rūgštis (cis-9-oktadeceno rūgštis) | 112–80–1 |

Palmitino rūgštis (n-heksadekano rūgštis) | 57–10–3 |

Palmitoleino rūgštis (cis-9-heksadeceno rūgštis) | 373–49–9 |

Pelargono rūgštis (n-nonano rūgštis) | 112–05–0 |

Ricinolio rūgštis (cis-12-hidroksioktadec-9-eno rūgštis; ricinos aliejaus rūgštis) | 141–22–0 |

Stearino rūgštis (n-oktadekano rūgštis) | 57–11–4 |

Valerijonų rūgštis (n-pentano rūgštis) | 109–52–4 |

Riebalų alkoholiai: |

Butilo alkoholis (1-butanolis, n-butanolis) | 71–36–3 |

Heksanolis (1-heksanolis, heksilo alkoholis) | 111–27–3 |

Oktanolis (1-n-oktanolis; heptilkarbinolis) | 111–87–5 |

Cetilo alkoholis (C-16 alkoholis, 1-heksadekanolis, cetilio alkoholis, pirminis n-heksadecilo alkoholis; palmitilo alkoholis) | 36653–82–4 |

Decilo alkoholis (1-dekanolis) | 112–30–1 |

Enantilo alkoholis (1-heptanolis, heptilo alkoholis) | 111–70–6 |

Laurilo aloholis (n-dodekanolis, dodecilo alkoholis) | 112–53–8 |

Miristilo alkoholis (1-tetradekanolis, tetradekanolis) | 112–72–1 |

Nonilo alkoholis (1-nonanolis, pelargono alkoholis, oktilokarbinolis) | 143–08–8 |

Oleilo alkoholis (oktadecenolis) | 143–28–2 |

Stearilo alkoholis (1-oktadekanolis) | 112–92–5 |

Tridecilo alkoholis (1-tridekanolis) | 27458–92–0 112–70–9 |

Riebalų alkoholių mišiniai: |

Laurilo-miristilo alkoholiai (C12 - C14) | |

Cetilo-stearilo alkoholiai (C16 - C18) | |

Riebalų rūgščių esteriai – visi esteriai, gauti iš kurios nors pirmiau išvardintų rūgščių ir vieno iš pirmiau išvardintų alkoholių, pvz.,butilmiristatas, oleilpalmitatas ir cetilstearatas |

Riebalų rūgščių metilesteriai: |

Metillauratas (metildodekanoatas) | 111–82–0 |

Metilpalmitatas (metilheksadekanoatas) | 112–39–0 |

Metilstearatas (metiloktadekanoatas) | 112–61–8 |

Metiloleatas (metiloktadecenoatas) | 112–62–9 |

Glikoliai: |

Butandiolis |

1,3-butandiolis (1,3-butilenglikolis) | 107–88–0 |

1,4-butandiolis (1,4-butilenglikolis) | 110–63–4 |

Polipropilenglikolis (molekulinė masė didesnė kaip 400) | 25322–69–4 |

Propilenglikolis (1,2 propilenglikolis, propan-1,2-diolis;; 1,2-dihidroksipropanas; monopropilenglikolis (MPG); metilglikolis) | 57–55–6 |

1,3-propilenglikolis (trimetilenglikolis; 1,3-propandiolis) | 504–63–2 |

n-heptanas | 142–82–5 |

n-heksanas (techninis) | 110–54–3 64742–49–0 |

Izobutilacetatas | 110–19–0 |

Izodekanolis (izodecilo alkoholis) | 25339–17–7 |

Izononanolis (izononilo alkoholis) | 27458–94–2 |

Izooktanolis (izooktilo alkoholis) | 26952–21–6 |

Magnio chlorido tirpalas | 7786–30–3 |

Metanolis (metilo alkoholis) | 67–56–1 |

Metiletilketonas (2-butanonas) | 78–93–3 |

Metilizobutilketonas (4-metil-2-pentanonas) | 108–10–1 |

Metil-tret-butileteris (MTBE) | 1634–04–4 |

Melasos | 57–50–1 |

Montano vaškas | 8002–53–7 |

Parafinas | 8002–74–2 63231–60–7 |

Pentanas | 109–66–0 |

Fosforo rūgštis (ortofosfato rūgštis) | 7664–38–2 |

Geriamasis vanduo yra leistinas kaip ankstesnis krovinys, jei iš karto prieš tai buvęs krovinys yra sąraše ir nebuvo panašiai apribotas. |

Kalio hidroksidas (kalio šarmas) yra leistinas kaip ankstesnis krovinys, jei iš karto prieš tai buvęs krovinys yra sąraše ir nebuvo panašiai apriboti. | 1310–58–3 |

n-propilacetatas | 109–60–4 |

Propileno tetrameras | 6842–15–5 |

Propilo alkoholis (propan-1-olis; 1-propanolis) | 71–23–8 |

Natrio hidroksidas (kaustinė soda) yra leistinas kaip ankstesnis krovinys, jei iš karto prieš tai buvęs krovinys yra sąraše ir nebuvo panašiai apribotas. | 1310–73–2 |

Silicio dioksidas (mikrosilicis) | 7631–86–9 |

Natrio silikatas (skystasis stiklas) | 1344–09–8 |

Sorbitolis (D-sorbitolis, heksahidroksinis alkoholis, D-sorbitas) | 50–70–4 |

Sieros rūgštis | 7664–93–9 |

Karbamido-amonio nitrato tirpalas (UAN) |

Vyno nuosėdos (žlaugtai, vyno akmuo, neapdorotas rūgštusis kalio tartratas, neapdortas kalio bitartratas) | 868–14–4 |

Baltosios alyvos | 8042–47–5 |

"

--------------------------------------------------

Top