Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0847

2004 m. gruodžio 9 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2004/847/BUSP, dėl Europos Sąjungos policijos misijos Kinšasoje (KDR) dėl integruoto policijos padalinio (EUPOL „Kinšasa“)

OJ L 367, 14.12.2004, p. 30–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 256–260 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 77 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 77 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/847/oj

14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/30


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2004/847/BUSP

2004 m. gruodžio 9 d.

dėl Europos Sąjungos policijos misijos Kinšasoje (KDR) dėl integruoto policijos padalinio (EUPOL „Kinšasa“)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 25 straipsnio trečiąją pastraipą, 26 straipsnį ir 28 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. sausio 26 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/85/BUSP dėl konfliktų Afrikoje prevencijos, valdymo ir išsprendimo (1).

(2)

2003 metais Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) vykdydama operaciją „Artemis“ pagal 2003 m. birželio 5 d. Bendruosius veiksmus 2003/423/BUSP dėl ES karinės operacijos Kongo Demokratinėje Respublikoje (2), Europos Sąjunga jau ėmėsi konkrečių žingsnių, kad prisidėtų prie saugumo atkūrimo KDR.

(3)

2000 m. gruodžio 14 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2000/792/BUSP (3), kuriais Aldo Ajello skiriamas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu Afrikos Didžiųjų ežerų regione ir panaikinami Bendrieji veiksmai 96/250/BUSP. Paskutinį kartą specialiojo įgaliotinio įgaliojimai buvo pratęsti Bendraisiais veiksmais 2004/530/BUSP (4).

(4)

2003 m. rugsėjo 29 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2003/680/BUSP (5), iš dalies keičiančią Bendrąją poziciją 2002/829/BUSP dėl tam tikros įrangos tiekimo Kongo Demokratinei Respublikai.

(5)

2002 m. gruodžio 17 d. Pretorijoje pasirašytu visuotiniu ir visa apimančiu Susitarimu dėl pereinamojo laikotarpio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir 2003 m. birželio 29 d. memorandumu dėl saugumo ir kariuomenės buvo numatytas integruoto policijos padalinio (IPP) įsteigimas.

(6)

2003 m. liepos 28 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1493 (2003), kuria ji išreiškia savo pasitenkinimą dėl Pereinamojo laikotarpio konstitucijos paskelbimo Kongo Demokratinėje Respublikoje 2003 m. balandžio 4 d. ir dėl Nacionalinės vienybės ir pereinamojo laikotarpio vyriausybės sudarymo, apie kurį buvo paskelbta 2003 m. birželio 30 d. Ji taip pat skatina šalis donores remti integruoto Kongo policijos padalinio įsteigimą ir pritaria papildomos pagalbos, kurios galėtų prireikti jo mokymui, teikimą per Jungtinių Tautų misiją KDR (MONUC).

(7)

2003 m. rugsėjo 29 d. Jungtinėje deklaracijoje dėl JT–ES bendradarbiavimo krizių valdymo srityje Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė palankiai įvertino esamą Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą civilinių ir karinių krizių valdymo srityje ir apsvarstė būdus padėti integruoto policijos padalinio Kinšasoje įsteigimui siekiant užtikrinti pereinamojo laikotarpio vyriausybės ir institucijų saugumą.

(8)

2003 m. spalio 20 d. KDR Vyriausybė kreipėsi į vyriausiąjį įgaliotinį BUSP su oficialiu prašymu, kad Europos Sąjunga teiktų pagalbą steigiant IPP, kuris turėtų padėti užtikrinti valstybės institucijų apsaugą ir sustiprinti vidaus saugumo aparatą.

(9)

2003 m. gruodžio 15 d. Politinis ir saugumo komitetas (PSK) sutiko, kad Europos Sąjunga turėtų remti IPP įsteigimą, atkreipdama dėmesį į tris kryptis: mokymo centro atstatymą ir atnaujinimą bei pagrindinės įrangos tiekimą, IPP mokymą ir konkretaus IPP įgaliojimų įgyvendinimo po pradinio mokymo etapo tolesnį tęsimą, stebėseną ir priežiūrą.

(10)

Komisija priėmė sprendimą, kad Europos plėtros fondas (EPF) finansuoja projektą, kuris apima techninę pagalbą, mokymo centro atstatymą ir tam tikros įrangos tiekimą IPP bei atitinkamą mokymą.

(11)

2004 m. gegužės 17 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2004/494/BUSP (6), kuriais Europos Sąjunga įsipareigoja „teikdama pagalbą integruoto policijos padalinio (IPP) Kinšasoje įsteigimui, remti KDR vidaus saugumo stiprinimo procesą, kuris yra esminis šalies taikos proceso ir vystymosi veiksnys“. Šiuo tikslu ir papildydama EPF finansuojamą veiklą Europos Sąjunga ir jos valstybės narės lėšomis ir (arba) įnašais natūra prisidėjo teikiant KDR Vyriausybei tvarkos palaikymo įrangą, ginklus ir amuniciją, kurie laikomi reikalingais steigiant IPP.

(12)

2004 m. spalio 1 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1565 (2004), kuria nusprendė pratęsti MONUC dislokavimą iki 2005 m. kovo 31 d. Be to, JTST nusprendė, kad MONUC inter alia turės įgaliojimus remti Nacionalinės vienybės ir pereinamojo laikotarpio vyriausybę: „Prisidedant prie susitarimų, sudaromų dėl pereinamojo laikotarpio institucijų saugumo ir pareigūnų apsaugos Kinšasoje, kol integruotas policijos padalinys bus pasirengęs prisiimti šią atsakomybę ir padėti Kongo institucijoms palaikyti tvarką kitose strateginėse srityse“.

(13)

Dabartinė saugumo padėtis KDR gali pablogėti, tuo pačiu labai pablogindama demokratijos, teisinės valstybės bei tarptautinio ir regioninio saugumo stiprinimo procesą. ES politinių pastangų ir išteklių tęstinumas padės įtvirtinti stabilumą šiame regione.

(14)

Bendrųjų veiksmų 2004/494/BUSP 12 konstatuojamojoje dalyje numatoma, kad „Taryba gali nuspręsti, kad Europos plėtros fondo projekto įgyvendinimą ir tvarkos palaikymo įrangos, ginklų ir amunicijos teikimą integruotam policijos padaliniui lydėtų Europos saugumo ir gynybos policijos (ESGP) stebėsena, mokymas ir konsultacijos“.

(15)

2004 m. lapkričio 16 d. posėdyje PSK pritarė EPF projektą lydinčios ESGP misijos koncepcijai.

(16)

2004 m. lapkričio 22 d. Taryba pakartojo savo įsipareigojimą dirbti glaudžiai bendradarbiaujant su MONUC ir, jai vykdant įgaliojimus, teikti veiksmingą paramą, įskaitant policijos mokymą,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Misija

1.   Europos Sąjunga įsteigia Europos Sąjungos policijos misiją (EUPOL „KINŠASA“), kad užtikrintų Bendruosiuose veiksmuose 2004/494/BUSP minimo Europos plėtros fondo projekto dėl IPP Kinšasoje (KDR) įsteigimo tolesnį vykdymą nuo 2005 m. sausio pradžios. Iki šios datos, siekiant parengti policijos misiją, ne vėliau kaip iki 2004 m. gruodžio 1 d. įsteigiama planavimo grupė, ir ji veikia iki misijos pradžios.

2.   EUPOL „KINŠASA“ veikia laikydamasi tikslų ir kitų nuostatų, pateiktų 3 straipsnyje išdėstytame misijos apibūdinime.

2 straipsnis

Planavimo etapas

1.   Per planavimo etapą planavimo grupę sudaro policijos misijos vadovas/planavimo grupės vadovas ir reikalingi darbuotojai dėl misijos reikmių atsirandančioms funkcijoms atlikti.

2.   Planavimo proceso metu visų pirma atliekamas ir prireikus atnaujinamas išsamus rizikos įvertinimas.

3.   Tarybos generalinis sekretoriatas parengia operacijų koncepciją (CONOPS). Planavimo grupė vėliau sudaro veiksmų planą (OPLAN) ir parengia visus techninius dokumentus, reikalingus EUPOL „KINŠASA“ vykdyti. Rengiant CONOPS ir OPLAN, atsižvelgiama į išsamų rizikos įvertinimą. CONOPS ir OPLAN tvirtina Taryba.

3 straipsnis

Misijos apibūdinimas

Europos Sąjunga vykdo policijos misiją Kinšasoje (KDR) siekdama stebėti, prižiūrėti ir patarti dėl IPP įsteigimo ir pradinio vadovavimo jam tam, kad užtikrintų, jog IPP veikia remdamasi Akademijos centre įgytu mokymu ir geriausia tarptautine šios srities praktika. Šie veiksmai turėtų būti sutelkti į IPP vadovavimo grandinę siekiant stiprinti IPP valdymo pajėgumą ir stebėti, mokyti ir konsultuoti operatyvinius padalinius vykdant numatytas užduotis.

4 straipsnis

Misijos struktūra

Misiją sudaro štabas, įrengiamas kartu IPP operatyvinės veiklos bazėje. Štabą sudaro misijos vadovo buveinė, stebėjimo, mokymo bei konsultavimo padalinys, administracijos rėmimo padalinys ir ryšių su svarbiausiais IPP subjektais palaikymo pareigūnai.

5 straipsnis

Misijos vadovas – policijos komisaras

1.   Politinis ir saugumo komitetas generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu skiria misijos vadovą – policijos komisarą. Misijos vadovas – policijos komisaras yra atsakingas už EUPOL „KINŠASA“ veiksmų kontrolę ir EUPOL „KINŠASA“ veiksmų kasdienį valdymą.

2.   Misijos vadovas – policijos komisaras pasirašo sutartį su Komisija.

3.   Visi policijos pareigūnai išlieka visiškai pavaldūs atitinkamai nacionalinei institucijai. Nacionalinės institucijos perduoda veiksmų kontrolę EUPOL „KINŠASA“ vadovui.

4.   Misijos vadovas – policijos komisaras yra atsakingas už personalo drausmės kontrolę. Komandiruotam personalui drausmines priemones taiko atitinkama nacionalinė ar ES institucija.

6 straipsnis

Personalas

1.   EUPOL „KINŠASA“ personalo skaičius ir kompetencija atitinka 3 straipsnyje pateiktą misijos apibūdinimą ir 4 straipsnyje nustatytą jos struktūrą.

2.   Policijos pareigūnus komandiruoja valstybės narės. Kiekviena valstybė narė padengia išlaidas, susijusias su savo policijos pareigūnų komandiravimu, įskaitant atlyginimus, sveikatos draudimą, išmokas, išskyrus dienpinigius ir būsto pašalpas, ir kelionės į KDR ir atgal išlaidas.

3.   Prireikus EUPOL „KINŠASA“ pagal sutartį samdo tarptautinius civilius darbuotojus ir vietinius darbuotojus.

4.   Prisidedančiosios valstybės arba Bendrijos institucijos taip pat prireikus gali komandiruoti tarptautinius civilius darbuotojus. Kiekviena prisidedančioji valstybė ar Bendrijos institucija padengia išlaidas, susijusias su jos komandiruotais darbuotojais, įskaitant atlyginimus, sveikatos draudimą, išmokas, išskyrus dienpinigius ir būsto pašalpas, ir kelionės į KDR ir atgal išlaidas.

7 straipsnis

Vadovavimo grandinė

EUPOL „KINŠASA“ struktūra turi vieningą vadovavimo grandinę, būdingą krizių valdymo operacijai.

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis (ESSĮ) atsiskaito Tarybai per generalinį sekretorių – vyriausiąjį įgaliotinį,

PSK atlieka politinę priežiūrą ir užsiima strateginiu vadovavimu,

Misijos vadovas – policijos komisaras vadovauja EUPOL „KINŠASA“ misijai ir tvarko jos kasdienę veiklą,

Misijos vadovas - policijos komisaras atsiskaito generaliniam sekretoriui – vyriausiajam įgaliotiniui per ESSĮ,

Generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis duoda nurodymus misijos vadovui - policijos komisarui per ESSĮ.

8 straipsnis

Politinė priežiūra ir strateginis vadovavimas

1.   Tarybos atsakomybe PSK atlieka misijos politinę priežiūrą ir jai strategiškai vadovauja. Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal Sutarties 25 straipsnį. Šis įgaliojimas apima teisę iš dalies keisti veiksmų planą ir vadovavimo grandinę. Teisė spręsti dėl operacijos tikslų ir jos nutraukimo paliekama Tarybai, kuriai padeda generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis.

2.   ESSĮ policijos misijos vadovui teikia vietines politines rekomendacijas. ESSĮ užtikrina veiksmų derinimą su kitais ES dalyviais ir santykius su priimančiosios valstybės institucijomis.

3.   PSK reguliariai atsiskaito Tarybai, atsižvelgdamas į ESSĮ pranešimus.

4.   PSK reguliariai gauna policijos misijos vadovo pranešimus apie misijos eigą. PSK prireikus gali kviesti policijos misijos vadovą į savo posėdžius.

9 straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

1.   Nepažeidžiant ES sprendimų priėmimo autonomijos ir Sąjungos bendros institucinės struktūros, stojančiosios valstybės bus kviečiamos, o valstybės kandidatės ir kitos trečiosios valstybės gali būti kviečiamos prisidėti prie EUPOL „KINŠASA“ misijos remiantis tuo, kad jos padengia jų komandiruotų policijos pareigūnų ir (arba) tarptautinių civilių darbuotojų siuntimo išlaidas, įskaitant atlyginimus, išmokas ir kelionės į KDR ir atgal išlaidas, bei tinkamai prisideda prie EUPOL „KINŠASA“ misijos išlaikymo išlaidų padengimo.

2.   Taryba įgalioja PSK, remdamasi policijos misijos vadovo ir Krizių valdymo civilinių aspektų komiteto rekomendacija, priimti atitinkamus sprendimus dėl siūlomų indėlių priėmimo.

3.   Trečiosios valstybės, prisidedančios prie EUPOL „KINŠASA“ išlaidų padengimo, turi tas pačias teises ir pareigas kasdieniame operacijos valdyme, kaip ir šioje operacijoje dalyvaujančios ES valstybės narės.

4.   PSK imasi atitinkamų veiksmų dėl dalyvavimo susitarimų ir prireikus pateikia pasiūlymą Tarybai, įskaitant susitarimą dėl galimo trečiųjų valstybių finansinio dalyvavimo padengiant bendras išlaidas.

5.   Išsamūs susitarimai dėl trečiųjų valstybių dalyvavimo įforminami susitarimuose pagal Sutarties 24 straipsnį. Pirmininkaujančiai valstybei narei padedantis generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis gali jos vardu vesti derybas dėl tokių susitarimų. Jei ES ir trečioji valstybė buvo sudariusios susitarimą, nustatantį tos trečiosios valstybės dalyvavimo ES krizių valdymo operacijose sąlygas, tokio susitarimo nuostatos taikomos vykdant šią operaciją.

10 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimo išlaidoms skiriama iki 4 370 000 eurų, skirtų padengti planavimo etapo ir 2005 m. išlaidas.

2.   Iš Bendrijos biudžeto finansuojamoms išlaidoms taikomos šios nuostatos:

a)

išlaidos tvarkomos pagal biudžetui taikytinas Bendrijos taisykles ir tvarką, išskyrus tai, kad bet koks išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe. Trečiųjų valstybių piliečiams leidžiama dalyvauti konkursuose dėl sutarčių sudarymo;

b)

planavimo grupės vadovas/policijos misijos vadovas visiškai atsiskaito Komisijai už pagal jo sutartį vykdomą veiklą ir yra Komisijos prižiūrimas.

3.   Finansinės priemonės turi atitikti EUPOL „KINŠASA“ misijos veiklos reikalavimus, įskaitant įrangos suderinamumą ir jos grupių sąveiką.

11 straipsnis

Bendrijos ir kiti atitinkami veiksmai

1.   Taryba pažymi, kad Komisija prireikus ketina siekti šių bendrųjų veiksmų tikslų atitinkamomis Bendrijos priemonėmis.

2.   Taryba taip pat pažymi, kad reikia imtis koordinavimo priemonių Kinšasoje ir Briuselyje dėl inter alia galimų būsimų EPF projektų, atsižvelgiant į esamus koordinavimo mechanizmus.

12 straipsnis

Įslaptintos informacijos teikimas

1.   Generaliniam sekretoriui – vyriausiajam įgaliotiniui, laikantis Tarybos saugumo nuostatų, leidžiama teikti su šiais bendraisiais veiksmais susijusioms trečiosioms valstybėms „CONFIDENTIEL UE“ lygio ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, parengtus šiai operacijai.

2.   Generaliniam sekretoriui – vyriausiajam įgaliotiniui, laikantis Tarybos saugumo nuostatų, taip pat leidžiama pagal misijos veiklos reikmes teikti Jungtinėms Tautoms „RESTREINT UE“ lygio ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, parengtus šiai operacijai. Šiuo tikslu bus parengiami vietiniai susitarimai.

3.   Iškilus konkrečiai ir neatidėliotinai operacijos būtinybei, generaliniam sekretoriui – vyriausiajam įgaliotiniui, laikantis Tarybos saugumo nuostatų, taip pat leidžiama teikti priimančiajai valstybei „RESTREINT UE“ lygio ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, parengtus šiai operacijai. Visais kitais atvejais tokia informacija ir dokumentai priimančiajai valstybei teikiami tokia tvarka, kuri atitinka priimančiosios valstybės bendradarbiavimo su Europos Sąjunga lygį.

4.   Generaliniam sekretoriui – vyriausiajam įgaliotiniui leidžiama teikti su šiais bendraisiais veiksmais susijusioms trečiosioms valstybėms neįslaptintus dokumentus, susijusius su Tarybos svarstymais dėl šios operacijos, kuriems taikomas profesinio slaptumo reikalavimas pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 1 dalį.

13 straipsnis

EUPOL „KINŠASA“ personalo statusas

1.   Dėl EUPOL „KINŠASA“ personalo KDR statuso, įskaitant atitinkamais atvejais privilegijas, imunitetus ir kitas garantijas, būtinas EUPOL „KINŠASA“ misijos įvykdymui ir sklandžiam funkcionavimui, susitariama Sutarties 24 straipsnyje nustatyta tvarka. Pirmininkaujančiai valstybei narei padedantis generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis gali jos vardu vesti derybas dėl tokio susitarimo.

2.   Personalo narį komandiravusi valstybė ar Bendrijos institucija yra atsakinga už bet kokias su komandiruote susijusias darbuotojo pretenzijas arba pretenzijas dėl darbuotojo. Atitinkama valstybė ar Bendrijos institucija gali pareikšti bet kokį ieškinį komandiruotam asmeniui.

14 straipsnis

Įsigaliojimas, galiojimo trukmė ir išlaidos

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

Jie netenka galios 2005 m. gruodžio 31 d.

Išlaidos padengiamos po šių bendrųjų veiksmų priėmimo.

15 straipsnis

Paskelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. J. BRINKHORST


(1)  OL L 21, 2004 1 28, p. 25.

(2)  OL L 143, 2003 6 11, p. 50.

(3)  OL L 318, 2000 12 16, p. 1.

(4)  OL L 234, 2004 7 3, p. 13.

(5)  OL L 249, 2003 10 1, p. 64.

(6)  OL L 182, 2004 5 19, p. 41.


Top