EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0740

2004/740/EB:2004 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas, dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

OJ L 326, 29.10.2004, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 47–48 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/740/oj

29.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/45


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. spalio 4 d.

dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(2004/740/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 128 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

apsvarsčiusi Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę (2),

atsižvelgdama į Užimtumo komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

Europos užimtumo strategijai priklauso pagrindinis vaidmuo įgyvendinant Lisabonos strategijos užimtumo ir darbo rinkos tikslus. 2003 m. įvykdyta Europos užimtumo strategijos reforma pabrėžė vidutinės trukmės orientyrus ir užimtumo gairėse rekomenduojamų įvairių politikos sričių įgyvendinimo svarbą.

(2)

Užimtumo gairės turėtų būti išsamiai peržiūrimos tik kas treji metai, o tarpiniu laikotarpiu jų atnaujinimas turėtų būti griežtai ribotas. Europos užimtumo darbo grupė pasiūlė, kad geriau yra priimti įtaigesnes rekomendacijas ir nustatyti veiksmingesnę tarpusavio peržiūrą, o ne įsitraukti į tolesnio gairių keitimo procesą.

(3)

2003–2004 m. bendrame pranešime dėl užimtumo pateiktos Užimtumo darbo grupės parengtos išvados ir išnagrinėti valstybių narių nacionalinių veiksmų planai dėl užimtumo rodo, kad valstybės narės ir socialiniai partneriai turėtų teikti pirmenybę darbuotojų ir įmonių prisitaikymo prie besikeičiančių ekonominių sąlygų ir darbo rinkos reikalavimų didinimui; didesnio žmonių skaičiaus ateiti į darbo rinką ir likti joje skatinimui ir darbo pavertimui realia kiekvieno asmens pasirinkimo galimybe, palengvinant jaunų bedarbių žmonių galimybę susirasti pirmąjį darbą ir skatinant vyresnio amžiaus darbuotojus likti darbo rinkoje; gausesniam ir veiksmingesniam investavimui į žmogiškąjį kapitalą ir visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą, įskaitant tobulinimosi galimybes; ir veiksmingo reformų įgyvendinimo užtikrinimui geresniu valdymu, įskaitant pastangas, kurių tikslas - gerinti demokratišką dalyvavimą, įtikinti piliečius dėl reformų būtinybės ir stiprinti ryšius tarp ES finansavimo šaltinių, visų pirma Europos socialinio fondo, ir Europos užimtumo gairių įgyvendinimo. Šie prioritetai visiškai atitinka dabartines gaires ir gali būti pagal jas vykdomi.

(4)

Užimtumo gairės taikomos naujosioms valstybėms narėms nuo jų įstojimo.

(5)

Be šių užimtumo gairių, valstybės narės turėtų visapusiškai įgyvendinti bendrąsias ekonominės politikos gaires ir užtikrinti, kad jų veiksmai visiškai atitiktų patikimų viešųjų finansų išlaikymą ir makroekonominį stabilumą,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Valstybių narių užimtumo politikos gairės, išdėstytos 2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimo 2003/578/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (3) priede, taikomos toliau ir valstybės narės į jas atsižvelgia vykdydamos savo užimtumo politiką.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. spalio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. J. DE GEUS


(1)  Nuomonė priimta 2004 m. balandžio 22 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)

(2)  Nuomonė priimta 2004 m. rugsėjo 29 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)

(3)  OL L 197, 2003 8 5, p. 13.


Top