EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0401

2004 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimas dėl mefluidido neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir leidimų augalų apsaugos produktams, kuriuose yra šios medžiagos, panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1513)tekstas svarbus EEE

OJ L 123, 27.4.2004, p. 109–110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 32 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 32 - 33
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 235 - 236

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/401/oj

32004D0401Oficialusis leidinys L 123 , 27/04/2004 p. 0109 - 0110


Komisijos sprendimas

2004 m. balandžio 26 d.

dėl mefluidido neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir leidimų augalų apsaugos produktams, kuriuose yra šios medžiagos, panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1513)

(tekstas svarbus EEE)

(2004/401/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką [1], ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1) Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad valstybė narė per 12 metų laikotarpį nuo pranešimo apie tą direktyvą gali leisti pateikti į rinką augalų apsaugos produktus, kuriose yra veikliųjų medžiagų, neišvardytų tos direktyvos I priede, ir kurios jau yra rinkoje dvejus metus po pranešimo, palaipsniui tiriant tokias medžiagas pagal darbų programą.

(2) Reglamentai (EB) Nr. 451/2000 [2] ir (EB) Nr. 1490/2002 [3] nustato išsamias Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje minimo darbų programos trečiojo tarpsnio įgyvendinimo taisykles. Veikliųjų medžiagų, dėl kurių pranešėjas neįvykdo savo įsipareigojimų pagal reglamentą, dokumentų rinkinio išsamumo patikrinimas ir įvertinimas nedaromas. Pranešėjas iki 2003 m. gegužės 23 d. nepateikė būtinų mefluidido duomenų lentelių. Todėl ši medžiaga neturėtų būti įtraukta į Direktyvos 91/414/EEB, I priedą ir valstybės narės turėtų panaikinti visus leidimus, išduotus mefluidido turintiems augalų apsaugos produktams.

(3) Jei augalų apsaugos produktams, turintiems veikliųjų medžiagų, išankstinio pranešimo dėl leidimų panaikinimo laikotarpis yra trumpas, tikslinga numatyti ne ilgesnį kaip 12 mėnesių atidėjimo laikotarpį turimoms atsargoms pašalinti, sandėliuoti, pateikti į rinką ir naudoti ne ilgiau kaip dar vieną auginimo sezoną. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis išankstinio pranešimo laikotarpis, minėtas laikotarpis gali būti sutrumpintas ir baigtis augimo sezono pabaigoje.

(4) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Mefluididas neįtraukiamas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

1. leidimai augalų apsaugos produktams, kuriuose yra mefluidido, būtų panaikinti iki 2004 m. spalio 26 d.;

2. nuo 2004 m. balandžio 27 d. pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalies leidžiančią nukrypti nuostatą nebebūtų suteikiami ar pratęsiami leidimai augalų apsaugos produktams, kuriuose yra mefluidido.

3 straipsnis

Bet koks atidėjimo laikotarpis, kurį valstybės narės suteikia pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalies nuostatas, turi būti kuo trumpesnis ir baigtis ne vėliau kaip 2005 m. spalio 26 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/30/EB (OL L 77, 2004 3 13, p. 50).

[2] OL L 55, 2000 2 29, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003 (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).

[3] OL L 224, 2002 8 21, p. 23. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003.

--------------------------------------------------

Top