EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0008(01)

Europos centrinio banko sprendimas 2004 m. balandžio 22 d. nustatantis įnašui į Europos centrinio banko sukauptą nuosavo turto vertę, nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui ir susijusiems finansiniams klausimams reikalingas priemones (ECB/2004/8)

OJ L 205, 9.6.2004, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; panaikino 32006D0024(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/505/oj

9.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 205/13


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2004 m. balandžio 22 d.

nustatantis įnašui į Europos centrinio banko sukauptą nuosavo turto vertę, nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui ir susijusiems finansiniams klausimams reikalingas priemones

(ECB/2004/8)

(2004/505/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 30 straipsnį,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą ir jų atitinkamų nacionalinių centrinių bankų (NCB) tapimą Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) dalimi 2004 m. gegužės 1 d., koreguojami eurą įsivedusių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams (toliau – dalyvaujantys NCB) skiriami indeksai ECB kapitalo rakte (toliau atitinkamai – indeksai kapitalo rakte ir kapitalo raktas), kaip nustatyta 2004 m. balandžio 22 d. Sprendimu ECB/2004/5 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos centrinio banko kapitalo pasirašymo rakte (1).

(2)

Dėl šio koregavimo taip pat reikia pakoreguoti reikalavimus, kuriais ECB, remdamasis Statuto 30.3, straipsniu kreditavo dalyvaujančius NCB, ir kurie yra lygūs dalyvaujančių NCB įnašams užsienio atsargomis į ECB (toliau – reikalavimai).

(3)

Dalyvaujantys NCB, kurių reikalavimai dėl kapitalo rakto išplėtimo 2004 m. gegužės 1 d. padidėja, turėtų atlikti kompensuojamąjį pervedimą į ECB, o ECB turėtų atlikti kompensuojamąjį pervedimą į tuos dalyvaujančius NCB, kurių reikalavimai dėl šio išplėtimo sumažėja.

(4)

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. užsienio atsargų, kurios gali būti pervedamos į ECB, sumos riba yra 55 646 692 471,89 eurai.

(5)

Vadovaujantis bendrais teisingumo, vienodo elgesio ir teisėtų lūkesčių apsaugos Statuto principais, dalyvaujantys NCB, kurių santykinė dalis ECB sukauptoje nuosavo turto vertėje padidėja dėl anksčiau minėtų koregavimų, taip pat turėtų atlikti kompensuojamąjį pervedimą į tuos dalyvaujančius NCB, kurių santykinė dalis sumažėja.

(6)

Siekiant apskaičiuoti kiekvieno dalyvaujančio NCB dalies ECB sukauptoje nuosavo turto vertėje pakoreguotą vertę, atitinkami kiekvieno dalyvaujančio NCB indeksai kapitalo rakte iki 2004 m. balandžio 30 d. ir nuo 2004 m. gegužės 1 d. turėtų būti išreikšti procentais ECB bendrame visų dalyvaujančių NCB pasirašytame kapitale,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame sprendime:

a)

„Sukaupta nuosavo turto vertė“ reiškia ECB atsargų, perkainojimo sąskaitų ir atidėjimų, kurie prilyginami atsargoms, ECB apskaičiuotų 2004 m. balandžio 30 d., pridedant arba atimant ECB apskaičiuotą atitinkamai grynąjį pelną arba nuostolius nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d., įtraukus nepaskirstytas ECB eurų banknotų pajamas už 2004 m. balandžio mėn., bet neįtraukiant ECB 2004 m. pirmo ketvirčio nacionaliniams centriniams bankams jau paskirstytų eurų banknotų pajamų, visumą. Neapribojant sąvokos „sukaupta nuosavo turto vertė“ bendrumo, ECB atsargos ir atidėjimai, kurie prilyginami atsargoms, apima bendrą atsargų fondą ir atidėjimus, kurie prilyginami atsargoms nuostoliams dėl užsienio valiutų kursų ir rinkos kainų vertinimo.

b)

„Pervedimo data“ reiškia 2004 m. gegužės 19 d.

c)

Sąvoka „ECB eurų banknotų pajamos“ turi tą pačią reikšmę kaip ir 2002 m. lapkričio 21 d. Sprendimu ECB/2002/9 dėl Europos centrinio banko pajamų, apyvartoje esančiais eurų banknotais, paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams (2) 1 straipsnio d dalyje apibrėžta sąvoka „ECB apyvartoje esančių eurų banknotų pajamos“.

2 straipsnis

Įnašas į ECB atsargas ir atidėjimus

1.   Jei dalyvaujančio NCB dalis sukauptoje nuosavo turto vertėje 2004 m. gegužės 1 d. padidėjus jo indeksui kapitalo rakte padidėja, toks NCB pervedimo dieną perveda į ECB sumą, nustatytą pagal 3 dalį.

2.   Jei dalyvaujančio NCB dalis sukauptoje nuosavo turto vertėje 2004 m. gegužės 1 d. sumažėjus jo indeksui kapitalo rakte sumažėja, toks NCB pervedimo dieną gauna iš ECB sumą, nustatytą pagal 3 dalį.

3.   ECB 2004 m. gegužės 14 d. arba iki šios datos apskaičiuoja ir praneša kiekvienam dalyvaujančiam NCB sumą, kurią tas NCB turi pervesti į ECB, jei taikoma 1 dalis, arba sumą, kurią tas NCB turi gauti iš ECB, jei taikoma 2 dalis. Atsižvelgiant į apvalinimą, kiekviena suma, kurią reikia pervesti ar gauti, skaičiuojama padauginant sukauptą nuosavo turto vertę iš absoliutaus skirtumo tarp kiekvieno dalyvaujančio NCB indekso kapitalo rakte 2004 m. balandžio 30 d. ir jo indekso kapitalo rakte nuo 2004 m. gegužės 1 d., ir padalijant rezultatą iš 100.

4.   Kiekviena 3 dalyje aprašyta suma yra mokėtina eurais 2004 m. gegužės 1 d., tačiau iš tikrųjų yra pervedama pervedimo dieną.

5.   Pervedimo dieną dalyvaujantis NCB ar ECB, kurie privalo pervesti sumą pagal 1 ar 2 dalį, taip pat atskirai perveda bet kokias palūkanas, sukauptas laikotarpiu nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki pervedimo dienos už kiekvieną tokio dalyvaujančio NCB ir ECB atitinkamai mokėtiną sumą. Šių palūkanų perdavėjai ir gavėjai yra tie patys, kaip ir sumų, už kurias susikaupia palūkanos, perdavėjai ir gavėjai.

6.   Jei sukaupta nuosavo turto vertė yra mažesnė negu nulis, sumos, kurios turi būti pervedamos ar gaunamos pagal 3 ir 5 dalis, mokamos kryptimis, priešingomis 3 ir 5 dalyse nurodytoms kryptims.

3 straipsnis

Reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, koregavimas

1.   Dalyvaujančių NCB reikalavimai yra pakoreguojami 2004 m. gegužės 1 d. vadovaujantis jų pakoreguotais indeksais kapitalo rakte. Dalyvaujančių NCB reikalavimų vertė nuo 2004 m. gegužės 1 d. yra nurodyta šio sprendimo priede pateiktos lentelės trečioje skiltyje.

2.   Kiekvienas dalyvaujantis NCB, remdamasis šia nuostata ir nereikalaudamas jokių kitų formalumų ar veiksmų, yra laikomas 2004 m. gegužės 1 d. pervedęs ar gavęs absoliučią reikalavimo vertę (eurais), nurodytą šalia jo pavadinimo šio sprendimo priede pateiktos lentelės ketvirtoje skiltyje, kur „–“ žymi reikalavimą, kurį nacionalinis centrinis bankas perveda į ECB, o „+“ žymi reikalavimą, kurį ECB perveda į nacionalinį centrinį banką.

3.   2004 m. gegužės 3 d. kiekvienas dalyvaujantis NCB perveda arba gauna absoliučią sumos vertę (eurais), nurodytą šalia jo pavadinimo šio sprendimo priede esančios lentelės ketvirtoje skiltyje, kur „+“ žymi sumą, kurią nacionalinis centrinis bankas perveda į ECB, o „–“ žymi sumą, kurią ECB perveda į nacionalinį centrinį banką.

4.   2004 m. gegužės 3 d. ECB ir dalyvaujantys NCB, kurie privalo pervesti sumas pagal šio straipsnio trečią dalį, taip pat atskirai perveda bet kokias palūkanas, sukauptas laikotarpiu nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. gegužės 3 d. už ECB ir tokių NCB atitinkamai mokėtinas sumas. Šių palūkanų perdavėjai ir gavėjai yra tie patys kaip ir sumų, už kurias susikaupia palūkanos, perdavėjai ir gavėjai.

4 straipsnis

Susiję finansiniai klausimai

1.   Nukrypstant nuo 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimo ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų (3) 2 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, laikotarpiui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. gegužės 31 d. vidinės Eurosistemos apyvartoje esančių eurų banknotų likučiai skaičiuojami remiantis nuo 2004 m. gegužės 1 d. taikomu išplėstu kapitalo raktu, taikomu visiems 2004 m. balandžio 30 d. apyvartoje esančių eurų banknotų likučiams. Sprendimo ECB/2001/16 3 straipsnio 3 dalyje aprašyta vidutinė grąžos norma skaičiuojama atskirai laikotarpiui nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d. ir laikotarpiui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. Laikotarpiui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. Sprendimo ECB/2001/16 4 straipsnio 3 dalyje aprašytos kompensacinės sumos ir šias sumas subalansuojantys apskaitos įrašai kiekvieno NCB apskaitoje parodomi 2004 m. gegužės 1 d. verte. Nukrypstant nuo Sprendimo ECB/2001/16 5 straipsnio 1 dalies trečio sakinio, ECB informuoja nacionalinius centrinius bankus apie sukauptų pinigų politikos pajamų sumas laikotarpiui nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d. kas keturis mėnesius, o laikotarpiui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d. - kas du mėnesius.

2.   Laikotarpio nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d. atžvilgiu, nacionalinių centrinių bankų sukauptos pinigų politikos pajamos, atlyginimas už nacionalinių centrinių bankų reikalavimus, atitinkančius užsienio atsargų pervedimą į ECB, ir atlyginimas už vidinės Eurosistemos apyvartoje esančių eurų banknotų likučius paskirstomi vadovaujantis 2004 m. balandžio 30 d. taikomais indeksais kapitalo rakte. ECB 2004 m. pirmo ketvirčio eurų banknotų pajamos paskirstomos vadovaujantis2004 m. balandžio 30 d. taikomais indeksais kapitalo rakte, o 2004 m. antro ketvirčio – vadovaujantis nuo 2004 m. gegužės 1 d. taikomais indeksais kapitalo rakte.

3.   ECB 2004 finansinių metų atitinkamas grynasis pelnas arba nuostoliai paskirstomi remiantis nuo 2004 m. gegužės 1 d. taikomais indeksais kapitalo rakte.

4.   Jei 2004 m. pabaigoje ECB apskaičiuoja, jog 2004 finansiniais metais jis gali patirti nuostolį, arba jei jo numatomas grynasis pelnas yra mažesnis už ECB per metus gautų eurų banknotų pajamų sumą, ECB išlaiko ECB 2004 m. ketvirto ketvirčio eurų banknotų pajamas. Priklausomai nuo bet kurio numatomo nuostolio dydžio, ECB taip pat reikalauja grąžinti dalį ar visus bet kokius ECB eurų banknotų pajamų, gaunamų trečią, antrą ir pirmą 2004 m. ketvirtį, tarpinius paskirstymus minėta tvarka tol, kol toks nuostolis yra padengiamas. Jei 2004 finansiniais metais ECB patiria nuostolį ir ECB 2004 finansiniais metais gautų eurų banknotų pajamų nepakanka padengti tokio nuostolio, ECB kompensuoja nuostolį iš:

a)

lėšų iš ECB bendro atsargų fondo;

b)

priklausomai nuo Valdančiosios tarybos sprendimo pagal Statuto 33 straipsnį, nacionalinių centrinių bankų sukauptų pinigų politikos pajamų nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.;

c)

priklausomai nuo Valdančiosios tarybos sprendimo pagal Statuto 33 straipsnį, nacionalinių centrinių bankų sukauptų pinigų politikos pajamų nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d.

5.   Jei bet kuri 2004 m. pirmo ketvirčio paskirstytų ECB eurų banknotų pajamų dalis pagal 4 dalį turi būti grąžinama, ir jei nacionalinių centrinių bankų sukauptos pinigų politikos pajamos nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d. turi būti pervedamos atgal į ECB, be 2 straipsnyje ir 3 straipsnyje aprašytų kompensuojamųjų mokėjimų, atliekami papildomi kompensuojamieji mokėjimai. Kiekvienas dalyvaujantis NCB, kurio indeksas kapitalo rakte 2004 m. gegužės 1 d. padidėja, atlieka tokį mokėjimą Europos centriniam bankui, o ECB atlieka tokį mokėjimą kiekvienam dalyvaujančiam NCB, kurio indeksas kapitalo rakte 2004 m. gegužės 1 d. sumažėja. Kompensuojamųjų mokėjimų suma apskaičiuojama taip. Bendros grąžintinos 2004 m. pirmo ketvirčio ECB eurų banknotų pajamos padauginamos iš absoliutaus skirtumo tarp dalyvaujančio NCB indekso kapitalo rakte 2004 m. balandžio 30 d. ir jo indekso kapitalo rakte 2004 m. gruodžio 31 d., ir rezultatas padalijamas iš 100. Bendros atgal pervestinos pinigų politikos pajamos laikotarpiui nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d. padauginamos iš absoliutaus skirtumo tarp dalyvaujančio NCB indekso kapitalo rakte 2004 m. balandžio 30 d. ir jo indekso kapitalo rakte 2004 m. gruodžio 31 d., ir rezultatas padalijamas iš 100. Už kompensuojamuosius mokėjimus, susijusius su nacionalinių centrinių bankų sukauptomis pinigų politikos pajamomis nuo 2005 m. sausio 1 d. iki šių mokėjimų atlikimo datos, susikaupia palūkanos.

6.   5 dalyje aprašyti su ECB eurų banknotų pajamomis susiję papildomi kompensuojamieji mokėjimai atliekami 2005 m. sausio 4 d. 5 dalyje aprašyti su nacionalinių centrinių bankų sukauptomis pinigų politikos pajamomis susiję papildomi kompensuojamieji mokėjimai, taip pat už juos susikaupusios palūkanos, atliekami antrą darbo dieną po antrojo 2005 m. kovo mėnesį įvykusio Valdančiosios tarybos posėdžio.

5 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Palūkanos, sukauptos pagal 2 straipsnio 5 dalį ir 3 straipsnio 4 dalį ir 4 straipsnio 5 dalį, yra skaičiuojamos kasdien, naudojant faktinę 360 dienų apskaičiavimo metodiką, taikant normą, lygią ECBS naujausiai pagrindinei refinansavimo operacijai taikomai ribinei palūkanų normai.

2.   Kiekvienas pervedimas pagal 2 straipsnio 1, 2 ir 5 dalis, 3 straipsnio 3 ir 4 dalis ir 4 straipsnio 5 ir 6 dalis vykdomas atskirai, naudojantis Transeuropine automatizuota atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistema (TARGET).

3.   ECB ir dalyvaujantys NCB, kurie privalo atlikti bet kurį pervedimą, nurodytą 2 dalyje, tinkamu laiku duoda reikiamus nurodymus, kad tokie pervedimai būtu vykdomi tinkamai ir laiku.

6 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. balandžio 23 d.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2004 m. balandžio 22 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 5.

(2)  OL L 323, 2002 11 28, p. 49.

(3)  OL L 337, 2001 12 20, p. 55. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu ECB/2003/22 (OL L 9, 2004 1 15, p. 39).


Top