EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0007

2003 m. lapkričio 5 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/527/EB dėl Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto įsteigimoTekstas svarbus EEE.

OJ L 3, 7.1.2004, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 11 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 53 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 53 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/7(1)/oj

32004D0007Oficialusis leidinys L 003 , 07/01/2004 p. 0032 - 0032


Komisijos Sprendimas

2003 m. lapkričio 5 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/527/EB dėl Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto įsteigimo

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/7/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1) 2001 m. birželio mėn. Komisija priėmė Sprendimus 2001/527/EB [1] ir 2001/528/EB [2], įsteigiančius atitinkamai Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetą ir Europos vertybinių popierių komitetą.

(2) Savo 2002 m. vasario 5 d. ir 2002 m. lapkričio 21 d. rezoliucijose Europos Parlamentas patvirtino keturių lygių sistemą, propaguotą Ekspertų komiteto baigiamojoje ataskaitoje dėl Europos vertybinių popierių rinkų reglamentavimo, ir paragino kai kuriuos šios sistemos aspektus taip pat taikyti ir bankininkystės bei draudimo sektoriams, laikantis aiškaus Tarybos įsipareigojimo vykdyti reformą, kad būtų užtikrinta reikiama institucijų pusiausvyra.

(3) 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/108/EB [4], sukūrė KIPVPS Ryšių komitetą, kad būtų palengvintas minėtos direktyvos suderintas įgyvendinimas vykdant reguliarias konsultacijas dėl su jos taikymu susijusių praktinių problemų, dėl kurių naudinga pasikeisti nuomonėmis, kad būtų palengvintos valstybių narių konsultacijos ir būtų galima patarti Komisijai, jei reikia, dėl minėtos direktyvos dalinių pakeitimų.

(4) 2002 m. gruodžio 3 d. Taryba paragino Komisiją imtis priemonių perduoti šias funkcijas ir galias vertybinių popierių srityje jau įsteigtoms struktūroms.

(5) Komisija pasiūlė Direktyvą, iš dalies keičiančią, inter alia, Direktyvą 85/611/EEB, kad būtų panaikintos minėtos direktyvos 53 straipsnyje nustatytos KIPVPS Ryšių komiteto funkcijos ir tos pačios direktyvos 53a straipsnyje nurodytos funkcijos perduotos Sprendimu 2001/528/EB įsteigtam Europos vertybinių popierių komitetui.

(6) Atlikus tokias pataisas, reikia atitinkamai ir tuo pačiu metu pakeisti Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto įgaliojimus, nustatytus Sprendimo 2001/527/EB 2 straipsnyje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimas 2001/527/EB iš dalies keičiamas taip:

1) 2 straipsnis pakeičiamas taip:

"2 straipsnis

Komiteto užduotis – teikti patarimus Komisijai jos prašymu laikantis terminų, kuriuos gali nustatyti Komisija atsižvelgdama į klausimo skubumą, arba savo iniciatyva, pirmiausia dėl įgyvendinimo priemonių vertybinių popierių srityje projektų, įskaitant projektus, susijusius su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), rengimo.";

2) 3 straipsnio pirmos dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

"Komitetas sudaromas iš vertybinių popierių srityje kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų aukšto lygio atstovų, taip pat ir KIP VPS."

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja tą pačią dieną kaip ir direktyva, iš dalies keičianti KIPVPS Ryšių komiteto funkcijas perduodant jas Europos vertybinių popierių komitetui.

Priimta Briuselyje, 2003 m. lapkričio 5 d.

Komisijos vardu

Frederik Bolkestein

Komisijos narys

[1] OL L 191, 2001 7 13, p. 43.

[2] OL L 191, 2001 7 13, p. 45.

[3] OL L 375, 1985 12 31, p. 3.

[4] OL L 41, 2002 2 13, p. 35.

--------------------------------------------------

Top