EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0002

2004 m. vasario 19 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl Europos centrinio banko darbo reglamento patvirtinimo (ECB/2004/2)

OJ L 80, 18.3.2004, p. 33–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 40 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/09/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/257/oj

32004D0002Oficialusis leidinys L 080 , 18/03/2004 p. 0033 - 0041


Europos centrinio banko sprendimas

2004 m. vasario 19 d.

dėl Europos centrinio banko darbo reglamento patvirtinimo

(ECB/2004/2)

(2004/257/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 12.3 straipsnį,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Europos centrinio banko darbo reglamentas su pakeitimais, padarytais 1999 m. balandžio 22 d., vėliau iš dalies pakeistas 1999 m. spalio 7 d. Sprendimu ECB/1999/6, iš dalies keičiančiu Europos centrinio banko darbo reglamentą [1], pakeičiamas toliau pateikiamomis nuostatomis, įsigaliojančiomis 2004 m. kovo 1 d.

EUROPOS CENTRINIO BANKO DARBO REGLAMENTAS

ĮŽANGINIS SKYRIUS

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šis Darbo reglamentas papildo Europos bendrijos steigimo sutartį bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą. Šiame Darbo reglamente naudojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir Sutartyje bei Statute. Sąvoka "Eurosistema" reiškia Europos centrinį banką (ECB) ir tų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinius centrinius bankus.

I SKYRIUS

VALDANČIOJI TARYBA

2 straipsnis

Valdančiosios tarybos posėdžių data ir vieta

2.1. Pirmininko siūlymu Valdančioji taryba nusprendžia dėl savo posėdžių datų. Valdančioji taryba iš esmės posėdžiauja reguliariai, vadovaudamasi planu, kurį ji nustato likus pakankamai laiko iki kiekvienų kalendorinių metų pradžios.

2.2. Pirmininkas kviečia Valdančiosios tarybos posėdį, jei prašymą dėl posėdžio pateikia bent trys Valdančiosios tarybos nariai.

2.3. Pirmininkas taip pat gali kviesti Valdančiosios tarybos posėdžius kai tik jis (ji) mano, kad to reikia.

2.4. Valdančiosios tarybos posėdžiai paprastai vyksta ECB patalpose.

2.5. Posėdžiai taip pat gali vykti telekonferencijos būdu, nebent tam prieštarautų bent trys valdytojai.

3 straipsnis

Dalyvavimas Valdančiosios tarybos posėdžiuose

3.1. Išskyrus šiame dokumente nustatytus atvejus, Valdančiosios tarybos posėdžiuose gali dalyvauti tik jos nariai, Europos Sąjungos Tarybos Pirmininkas ir Europos Bendrijų Komisijos narys.

3.2. Kiekvieną valdytoją paprastai gali lydėti vienas asmuo.

3.3. Jei valdytojas negali dalyvauti, jis (ji) gali raštu paskirti pakaitinį asmenį, nepažeisdamas 4 straipsnio. Šis rašytinis pranešimas siunčiamas pirmininkui likus pakankamai laiko iki posėdžio. Tokį pakaitinį asmenį paprastai gali lydėti vienas asmuo.

3.4. Pirmininkas skiria ECB personalo narį sekretoriumi. Sekretorius padeda Vykdomajai valdybai rengti Valdančiosios tarybos posėdžius ir surašo jų protokolus.

3.5. Valdančioji taryba taip pat gali pakviesti kitus asmenis dalyvauti jos posėdžiuose jeigu ji mano, kad tai yra tinkama.

4 straipsnis

Balsavimas

4.1. Kad Valdančioji taryba galėtų balsuoti, turi būti dviejų trečdalių jos narių kvorumas. Jeigu kvorumo nėra, pirmininkas gali kviesti neeilinį posėdį, kuriame sprendimai gali būti priimami nesant kvorumo.

4.2. Valdančioji taryba pradeda balsuoti pirmininko prašymu. Pirmininkas taip pat inicijuoja balsavimo procedūrą bet kurio Valdančiosios tarybos nario prašymu.

4.3. Susilaikymas netrukdo Valdančiajai tarybai priimti sprendimus pagal Statuto 41.2 straipsnį.

4.4. Jei Valdančiosios tarybos narys negali balsuoti ilgesnį laiką (t. y. ilgiau negu vieną mėnesį), jis (ji) gali paskirti pakaitinį Valdančiosios tarybos narį.

4.5. Remiantis Statuto 10.3 straipsniu, jei valdytojas negali balsuoti priimant sprendimus pagal Statuto 28, 29, 30, 32, 33 ir 51 straipsnius, jo (jos) paskirtas pakaitinis asmuo gali balsuoti jam (jai) skirtu indeksuotu balsu.

4.6. Pirmininkas gali inicijuoti slaptą balsavimą, jei to prašo bent trys Valdančiosios tarybos nariai. Jei pasiūlymas dėl sprendimo pagal Statuto 11.1, 11.3 ar 11.4 straipsnius asmeniškai įtakoja Valdančiosios tarybos narius, balsuojama slaptai. Tokiais atvejais atitinkami Valdančiosios tarybos nariai balsavime nedalyvauja.

4.7. Sprendimai taip pat gali būti priimami raštu, nebent tam prieštarautų bent trys Valdančiosios tarybos nariai. Reikalavimai rašytinei procedūrai yra: i) paprastai ne mažiau kaip penkios darbo dienos, kad kiekvienas Valdančiosios tarybos narys galėtų apsvarstyti; ir ii) kiekvieno Valdančiosios tarybos nario (arba jo (jos) pakaitinio asmens pagal 4 straipsnio 4 dalį) asmens parašas; ir iii) įrašas apie kiekvieną tokį sprendimą artimiausio Valdančiosios tarybos posėdžio protokole.

5 straipsnis

Valdančiosios tarybos posėdžių organizavimas

5.1. Valdančioji taryba patvirtina kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Vykdomoji valdyba sudaro išankstinę darbotvarkę, kuri drauge su susijusiais dokumentais išsiunčiama Valdančiosios tarybos nariams ir kitiems kompetentingiems dalyviams ne vėliau kaip likus aštuonioms dienoms iki atitinkamo posėdžio, išskyrus nepaprastus atvejus, kuriais Vykdomoji valdyba atitinkamai veikia atsižvelgdama į aplinkybes. Pirmininko arba bet kurio Valdančiosios tarybos nario siūlymu Valdančioji taryba gali nuspręsti išbraukti arba įtraukti klausimus į išankstinę darbotvarkę. Jei susiję dokumentai nebuvo tinkamu laiku pateikti Valdančiosios tarybos nariams, bent trijų Valdančiosios tarybos narių prašymu klausimas išbraukiamas iš darbotvarkės.

5.2. Valdančiosios tarybos posėdžių protokolas pateikiamas tvirtinti jos nariams artimiausiame posėdyje (arba, jei reikia, anksčiau, rašytinės procedūros būdu), ir jį pasirašo pirmininkas.

5.3. Valdančioji taryba gali nustatyti vidaus taisykles dėl sprendimų priėmimo nepaprastais atvejais.

II SKYRIUS

VYKDOMOJI VALDYBA

6 straipsnis

Vykdomosios valdybos posėdžių data ir vieta

6.1. Pirmininko siūlymu Vykdomoji valdyba nusprendžia dėl posėdžių datų.

6.2. Pirmininkas taip pat gali kviesti Vykdomosios valdybos posėdžius kai tik jis (ji) mano, kad to reikia.

7 straipsnis

Balsavimas

7.1. Pagal Statuto 11.5 straipsnį, kad Vykdomoji valdyba galėtų balsuoti, turi būti dviejų trečdalių jos narių kvorumas. Jeigu kvorumo nėra, pirmininkas gali kviesti neeilinį posėdį, kuriame sprendimai gali būti priimami nesant kvorumo.

7.2. Sprendimai taip pat gali būti priimami raštu, nebent tam prieštarautų bent du Vykdomosios valdybos nariai.

7.3. Vykdomosios valdybos nariai, kuriuos pagal Statuto 11.1, 11.3 ar 11.4 straipsnius numatomas sprendimas įtakoja asmeniškai, balsavime nedalyvauja.

8 straipsnis

Vykdomosios valdybos posėdžių organizavimas

Vykdomoji valdyba nusprendžia dėl savo posėdžių organizavimo.

III SKYRIUS

EUROPOS CENTRINIO BANKO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

9 straipsnis

Eurosistema/ECBS komitetai

9.1 Valdančioji taryba įsteigia ir paleidžia komitetus. Jie padeda ECB sprendimus priimantiems organams jų darbe ir per Vykdomąją valdybą atsiskaito Valdančiajai tarybai.

9.2. Komitetus sudaro ne daugiau kaip po du narius iš kiekvieno Eurosistemos nacionalinio centrinio banko ir ECB, kuriuos atitinkamai paskiria kiekvienas valdytojas ir Vykdomoji valdyba. Valdančioji taryba nustato komitetų įgaliojimus ir paskiria jiems pirmininkaujančius asmenis. Paprastai pirmininkaujantis asmuo yra ECB personalo narys. Tiek Valdančioji taryba, tiek Vykdomoji valdyba turi teisę prašyti komitetų atlikti tyrimus konkrečiomis temomis. ECB teikia sekretoriaus pagalbą komitetams.

9.3. Kiekvienos nedalyvaujančios valstybės narės nacionalinis centrinis bankas taip pat gali paskirti ne daugiau kaip po du personalo narius dalyvauti komiteto posėdžiuose, kai komitetas nagrinėja Bendrosios tarybos kompetencijai priklausančius klausimus, ir kai komitetui pirmininkaujantis asmuo ir Vykdomoji valdyba mano, kad tai yra tinkama.

9.4. Kitų Bendrijos institucijų ar organų atstovai arba bet kuri kita trečioji šalis taip pat gali būti pakviesta dalyvauti komiteto posėdžiuose, kai komitetui pirmininkaujantis asmuo ir Vykdomoji valdyba mano, kad tai yra tinkama.

9a straipsnis

Valdančioji taryba gali nuspręsti įsteigti ad hoc komitetus, kurie atlieka tam tikras patariamąsias funkcijas.

10 straipsnis

Vidaus struktūra

10.1. Pasikonsultavusi su Valdančiąja taryba, Vykdomoji valdyba nusprendžia dėl ECB struktūrinių vienetų skaičiaus, kiekvieno iš jų pavadinimo ir atitinkamos kompetencijos. Šis sprendimas skelbiamas.

10.2. Visiems ECB struktūriniams vienetams vadovauja Vykdomoji valdyba. Vykdomoji valdyba nusprendžia dėl individualių jos narių pareigų ECB struktūrinių vienetų atžvilgiu ir apie tai informuoja Valdančiąją tarybą, Bendrąją tarybą ir ECB personalą. Kiekvienas toks sprendimas priimamas tik dalyvaujant visiems Vykdomosios valdybos nariams ir negali būti priimamas prieštaraujant pirmininko balsui.

11 straipsnis

ECB personalas

11.1. Kiekvienas ECB personalo narys informuojamas apie jo (jos) poziciją ECB struktūroje, jo (jos) atskaitomybės liniją ir jo (jos) profesines pareigas.

11.2. Nepažeisdama Statuto 36 ir 47 straipsnių Vykdomoji valdyba priima organizacines taisykles (toliau – administraciniai aplinkraščiai), kurios yra privalomos ECB personalui.

11.3. Vykdomoji valdyba priima ir atnaujina Elgesio kodeksą, kuriuo vadovaujasi jos nariai ir ECB personalo nariai.

IV SKYRIUS

BENDROSIOS TARYBOS RYŠYS SU EUROPOS CENTRINIŲ BANKŲ SISTEMOS UŽDAVINIAIS

12 straipsnis

Santykis tarp Valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos

12.1. ECB bendrajai tarybai suteikiama galimybė išdėstyti savo samprotavimus prieš Valdančiajai tarybai priimant:

- nuomones pagal Statuto 4 ir 25.1 straipsnius,

- rekomendacijas statistikos srityje pagal Statuto 42 straipsnį,

- metų pranešimą,

- atskaitomybės taisyklių standartizavimo ir operacijų apskaitos taisykles,

- priemones Statuto 29 straipsniui taikyti,

- ECB personalo įdarbinimo sąlygas,

- ruošiantis neatšaukiamai nustatyti valiutos kursus, ECB nuomonę arba pagal Sutarties 123 straipsnio 5 dalį, arba dėl Bendrijos teisės aktų, kurie turi būti priimami, kai nukrypimas panaikinamas.

12.2. Kai Bendrosios tarybos prašoma išdėstyti savo samprotavimus pagal šio straipsnio pirmą dalį, tam atlikti jai skiriamas pakankamas laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis negu dešimt darbo dienų. Skubos atveju, kuris turi būti pateisintas prašyme, šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki penkių darbo dienų. Pirmininkas gali nuspręsti naudoti rašytinę procedūrą.

12.3. Vadovaudamasis Statuto 47.4 straipsniu pirmininkas praneša Bendrajai tarybai apie Valdančiosios tarybos priimtus sprendimus.

13 straipsnis

Santykis tarp Vykdomosios valdybos ir Bendrosios tarybos

13.1. ECB bendrajai tarybai suteikiama galimybė išdėstyti savo samprotavimus prieš Vykdomajai valdybai:

- įgyvendinant Valdančiosios tarybos teisės aktus, kurių atžvilgiu pagal pirmiau minėto 12 straipsnio 1 dalį reikalingas Bendrosios tarybos įnašas.

- pagal Statuto 12.1 straipsnį Valdančiosios tarybos perduotų įgaliojimų ribose priimant teisės aktus, kurių atžvilgiu pagal šio Darbo reglamento 12 straipsnio 1 dalį reikalingas Bendrosios tarybos įnašas.

13.2. Kai Bendrosios tarybos prašoma išdėstyti savo samprotavimus pagal šio straipsnio pirmą dalį, tam atlikti jai skiriamas pakankamas laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis negu dešimt darbo dienų. Skubos atveju, kuris turi būti pateisintas prašyme, šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki penkių darbo dienų. Pirmininkas gali nuspręsti naudoti rašytinę procedūrą.

V SKYRIUS

SPECIALIOS PROCEDŪRINĖS NUOSTATOS

14 straipsnis

Įgaliojimų perdavimas

14.2. Apie Valdančiosios tarybos įgaliojimų perdavimą Vykdomajai valdybai pagal Statuto 12.1 straipsnio antros pastraipos paskutinį sakinį pranešama susijusioms šalims arba, jei tai yra tinkama, skelbiama, kai vadovaujantis perduotais įgaliojimais priimti sprendimai sukelia teisines pasekmes trečiosioms šalims. Valdančioji taryba nedelsiant informuojama apie kiekvieną aktą, priimtą vadovaujantis perduotais įgaliojimais.

14.3. Suinteresuotoms šalims išsiuntinėjama ECB įpareigotų pasirašyti asmenų knyga, sudaryta pagal sprendimus, priimtus pagal Statuto 39 straipsnį.

15 straipsnis

Biudžetinė procedūra

15.1. Valdančioji taryba Vykdomosios valdybos siūlymu ir laikydamasi visų savo nustatytų principų prieš kiekvienų finansinių metų pabaigą priima ECB biudžetą ateinantiems finansiniams metams.

15.2. Pagalbos su ECB biudžetu susijusiais klausimais tikslu Valdančioji taryba įsteigia Biudžeto komitetą ir nustato jo įgaliojimus bei sudėtį.

16 straipsnis

Atskaitomybė ir metų ataskaitos

16.1. Valdančioji taryba priima pagal Statuto 15.3 straipsnį reikalaujamą metų pranešimą.

16.2. Vykdomajai valdybai deleguojama kompetencija priimti ir skelbti ketvirtinius pranešimus pagal Statuto 15.1 straipsnį, savaitines konsoliduotas finansines ataskaitas pagal Statuto 15.2 straipsnį, konsoliduotą balansą pagal Statuto 26.3 straipsnį ir kitus pranešimus.

16.3. Vykdomoji valdyba, laikydamasi Valdančiosios tarybos nustatytų principų, parengia ECB metų ataskaitas iki ateinančių finansinių metų pirmo mėnesio pabaigos. Jos pateikiamos išorės auditoriui.

16.4. Valdančioji taryba priima ECB metų ataskaitas iki ateinančių finansinių metų pirmo ketvirčio pabaigos Prieš priimant metų ataskaitas Valdančiajai tarybai pateikiama išorės auditoriaus ataskaita.

17 straipsnis

ECB teisinės priemonės

17.1. ECB reglamentus priima Valdančioji taryba, ir jos vardu pasirašo pirmininkas.

17.2. ECB gaires priima Valdančioji taryba, po to apie jas pranešama viena iš Europos Bendrijų oficialių kalbų, ir Valdančiosios tarybos vardu jas pasirašo pirmininkas. Gairėse nurodomi jų priėmimo motyvai. Nacionaliniams centriniams bankams gali būti pranešama telefaksu, elektroniniu paštu ar teleksu arba popierine forma. Visos oficialiai skelbtinos ECB gairės verčiamos į Europos Bendrijų oficialias kalbas.

17.3. Savo reglamentų ir gairių įgyvendinimo tikslais Valdančioji taryba gali perduoti savo normatyvinius įgaliojimus Vykdomajai valdybai. Susijęs reglamentas ar gairės aiškiai apibrėžia klausimus, kurie turi būti įgyvendinami, bei perduotų įgaliojimų apimtį ir ribas.

17.4. ECB sprendimus ir rekomendacijas, priklausančias jų atitinkamai kompetencijai, priima Valdančioji taryba arba Vykdomoji valdyba, ir pasirašo pirmininkas. ECB sprendimus, kurie taiko sankcijas trečiosioms šalims, pasirašo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar bet kurie kiti du Vykdomosios valdybos nariai. ECB sprendimuose ir rekomendacijose nurodomi jų priėmimo motyvai. Rekomendacijas dėl antrinių Bendrijos teisės aktų pagal Statuto 42 straipsnį priima Valdančioji taryba.

17.5. Nepažeidžiant Statuto 44 straipsnio antros pastraipos ir 47.1 straipsnio pirmos įtraukos, ECB nuomones priima Valdančioji taryba. Tačiau išimtinėmis aplinkybėmis ir jeigu bent trys valdytojai nėra pareiškę noro, kad Valdančioji taryba išsaugotų savo kompetenciją priimti tam tikras nuomones, ECB nuomones gali priimti Vykdomoji valdyba, suderindama su Valdančiosios tarybos pateiktomis pastabomis ir atsižvelgdama į Bendrosios tarybos įnašą. ECB nuomones pasirašo pirmininkas.

17.6. ECB nurodymus priima Vykdomoji valdyba, po to apie juos pranešama viena iš Europos Bendrijų oficialių kalbų, ir Vykdomosios valdybos vardu juos pasirašo pirmininkas arba bet kurie du Vykdomosios valdybos nariai. Nacionaliniams centriniams bankams gali būti pranešama telefaksu, elektroniniu paštu ar teleksu arba popierine forma. Visi oficialiai skelbtini ECB nurodymai verčiami į Europos Bendrijų oficialias kalbas.

17.7. Visos ECB teisinės priemonės numeruojamos nuosekliai siekiant palengvinti jų identifikavimą. Vykdomoji valdyba imasi priemonių, kad užtikrintų patikimą originalų saugojimą, pranešimą adresatams ar konsultuojamoms valdžios įstaigoms, o taip pat ECB reglamentų, ECB nuomonių dėl Bendrijos teisės aktų projektų ir tų ECB teisinių priemonių, dėl kurių skelbimo buvo aiškiai nuspręsta, skelbimą visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

17.8. Statuto 34 straipsnyje nurodytiems teisės aktams taikomi 1958 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje [1], principai.

18 straipsnis

Procedūra pagal Sutarties 106 straipsnio 2 dalį

Valdančioji taryba kiekvienų metų paskutinį ketvirtį priima vieną pagal Sutarties 106 straipsnio 2 dalį patvirtinantį sprendimą ateinantiems metams visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms.

19 straipsnis

Viešieji pirkimai

19.1. ECB viešieji prekių ir paslaugų pirkimai vykdomi atsižvelgiant į viešumo, skaidrumo, lygių galimybių, nediskriminavimo ir efektyvaus valdymo principus.

19.2. Nuo pirmiau minėtų principų, išskyrus efektyvaus valdymo principą, galima nukrypti skubos atvejais; saugumo ar slaptumo sumetimais; esant vieninteliam tiekėjui; tiekimų Europos centriniam bankui iš nacionalinių centrinių bankų atveju; siekiant užtikrinti tiekėjo tęstinumą.

20 straipsnis

Personalo atranka, skyrimas ir paaukštinimas

20.1. Visus ECB personalo narius atrenka, skiria ir paaukština Vykdomoji valdyba.

20.2. Visi ECB personalo nariai atrenkami, skiriami ir paaukštinami tinkamai atsižvelgiant į profesinės kvalifikacijos, viešumo, skaidrumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo principus. Įdarbinimo ir vidaus paaukštinimo taisyklės ir tvarka detalizuojamos administraciniuose aplinkraščiuose.

21 straipsnis

Įdarbinimo sąlygos

21.1. Įdarbinimo sąlygos ir Personalo taisyklės reglamentuoja darbo santykius tarp ECB ir jo personalo.

21.2. Vykdomosios valdybos siūlymu ir pasikonsultavusi su Bendrąja taryba Valdančioji taryba priima Įdarbinimo sąlygas.

21.3. Vykdomoji valdyba priima Personalo taisykles, kurios įgyvendina Įdarbinimo sąlygas.

21.4. Prieš priimant naujas Įdarbinimo sąlygas ar Personalo taisykles konsultuojamasi su Personalo komitetu. Jo nuomonė pateikiama atitinkamai Valdančiajai tarybai ar Vykdomajai valdybai.

22 straipsnis

Komunikatai ir skelbimai

Bendri komunikatai ir skelbimai apie ECB sprendimus priimančių organų priimtus sprendimus gali būti skelbiami ECB tinklalapyje, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba finansų rinkoms bendromis ryšio priemonėmis ar bet kokiomis kitomis visuomenės informavimo priemonėmis.

23 straipsnis

ECB dokumentų konfidencialumas ir galimybė susipažinti su jais

23.1. ECB sprendimus priimančių organų ir visų jų įsteigtų komitetų ar grupių posėdžiai yra konfidencialūs, nebent Valdančioji taryba įgaliotų pirmininką viešai paskelbti jų svarstymų rezultatus.

23.2. Galimybę visuomenei susipažinti su ECB parengtais ar turimais dokumentais reglamentuoja Valdančiosios tarybos sprendimas.

23.3. ECB parengti dokumentai klasifikuojami ir tvarkomi pagal administraciniame aplinkraštyje nustatytas taisykles. Su jais galima laisvai susipažinti po 30 metų, nebent sprendimus priimantys organai nuspręstų kitaip.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOJI NUOSTATA

24 straipsnis

Šio Darbo reglamento daliniai pakeitimai

Valdančioji taryba gali iš dalies pakeisti šį Darbo reglamentą. Bendroji taryba gali siūlyti dalinius pakeitimus, o Vykdomoji valdyba savo kompetencijos ribose gali priimti papildomas nuostatas.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2004 m. vasario 19 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude Trichet

[1] OL L 314, 1999 12 8, p. 32.

[1] OL 17, 1958 10 6, p. 385.

--------------------------------------------------

Top