EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2328

2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2328/2003 nustatantis papildomų išlaidų perkant tam tikrus žuvininkystės produktus iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų ir Prancūzijos Gvianos bei Reuniono departamentų kompensavimo sistemą, taikomą dėl minėtų regionų atokumo

OJ L 345, 31.12.2003, p. 34–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 234 - 243
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 91 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32014R0508

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2328/oj

32003R2328Oficialusis leidinys L 345 , 31/12/2003 p. 0034 - 0042


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2328/2003

2003 m. gruodžio 22 d.

nustatantis papildomų išlaidų perkant tam tikrus žuvininkystės produktus iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų ir Prancūzijos Gvianos bei Reuniono departamentų kompensavimo sistemą, taikomą dėl minėtų regionų atokumo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį ir 299 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi:

(1) Atokiausių regionų žuvininkystės sektorius susiduria su sunkumais, ypač dėl išlaidų, susijusių su žuvininkystės produktų atvežimu į jų atokias ir uždaras rinkas.

(2) Vykdydama Bendrijos pagalbos savo atokiausiems regionams politiką, Taryba Sprendimais 89/687/EEB [3], 91/314/EEB [4] ir 91/315EEB [5] sukūrė pasirenkamąsias programas, pritaikytas atitinkamai Prancūzijos užjūrio departamentų (Poseidom), Kanarų salų (Poseicam) ir Madeiros bei Azorų (Poseima) atokumui ir nuošalumui, kuriose nubrėžtos priemonės, taikytinos atsižvelgiant į tų regionų ypatingus bruožus bei apribojimus.

(3) Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje pripažįstamos konkrečios kliūtys, veikiančios atokių regionų ekonominę ir politinę padėtį, kuri yra dar blogesnė dėl jų atokumo ir izoliuotumo.

(4) Minėti regionai susiduria su specifinėmis plėtros problemomis, ypač su papildomomis išlaidomis, dėl jų atokumo patiriamomis prekiaujant tam tikrais produktais.

(5) Siekdama išsaugoti tam tikrų žuvininkystės produktų konkurencingumą palyginus su panašiais produktais iš kitų Bendrijos regionų, 1992 m. ir 1993 m. Bendrija nustatė papildomų žuvininkystės sektoriaus išlaidų kompensavimo priemones. Šios priemonės buvo pratęstos 1994 m. ir 1995–1997 m., priėmus Reglamentus (EB) Nr. 1503/94 [6] ir (EB) Nr. 2337/95 [7], ir 1998–2002 m., priėmus Reglamentus (EB) Nr. 1587/98 [8] ir (EB) Nr. 579/2002 [9]. Nuo 2003 m. reikia numatyti papildomų išlaidų, susijusių su tam tikrų žuvininkystės produktų perdirbimu ir prekyba jais, kompensavimo sistemos pratęsimą ir atitinkamai reikėtų priimti priemones, leidžiančias minėtas priemones pratęsti.

(6) Nepramoninė žuvininkystė ir pakrančių žvejybos pramonė Bendrijos atokiesiems regionams yra svarbi socialiniu ir ekonominiu atžvilgiu.

(7) Dėl gero atsargų valdymo turi būti racionalizuotos žvejybinės pastangos, ypač atsižvelgiant į aukšto techninio standarto tyrimą, kurį atokiuose regionuose šioje srityje atlieka įvairios mokslo įstaigos.

(8) Tuose regionuose turi būti laikomasi Bendrijos atsargų išsaugojimo ir valdymo taisyklių, ypač Prancūzijos Gvianos departamente – taisyklės, draudžiančios žvejoti krevetes mažiau kaip 30 m gylyje.

(9) Norint paskatinti minimų atokių regionų ekonominę plėtrą, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė koreguoti kiekius, o Komisijai – sumas bei kiekius, nustatytus įvairioms to paties regiono rūšims, arba tarp tos pačios valstybės narės atokių regionų, atsižvelgiant į prekybos sąlygų pokyčius ir rūšių savybes.

(10) Jei, atlikus rūšių koregavimą tarp rūšių arba tarp tos pačios valstybės narės regionų, turimi kiekiai iki galo neišnaudojami, Komisija turėtų koreguoti sumas ir kiekius, nustatytus skirtingų valstybių narių atokių regionų įvairioms rūšims. Tuo atveju derinimas neturėtų pažeisti vėlesniais metais pagal šį reglamentą skiriamų kiekių skalės.

(11) Priemonės, būtinos norint įgyvendinti šį reglamentą, turėtų būti priimtos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [10],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šis reglamentas nustato papildomų išlaidų, patiriamų iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų ir Prancūzijos Gvianos bei Reuniono departamentų perkant I–V priede išvardytus tam tikrus žuvininkystės produktus, kompensavimo sistemą (toliau – kompensaciją), taikomą dėl minėtų regionų atokumo.

2 straipsnis

Gavėjai

Kompensacijos gavėjai yra gamintojai, 1 straipsnyje nurodytų regionų uostuose įregistruotų laivų savininkai arba operatoriai, ten dirbantys, arba šių operatorių asociacijos, ir perdirbimo bei prekybos sektoriaus operatoriai ir šių operatorių asociacijos, dėl minėtų regionų atokumo patiriantys papildomų išlaidų prekiaudami minimais produktais.

3 straipsnis

Azorai

Kompensacija Azorams mokama už I priede išvardytus produktus. Regionui skiriamos kompensacijos sumos ir kiekiai yra šie:

a) 177 eurai už toną tuno, pristatyto vietinėms konservų pramonės įmonėms – iki 10000 tonų per metus;

b) 455 eurų už toną žuvų rūšių, kurios pardavinėjamos šviežios – iki 2000 tonų per metus;

c) 148 eurai už toną smulkių pelaginių ir giliavandenių žuvų rūšių, vietinei pramonei arba vietinėms gamintojų asociacijoms ar organizacijoms pristatytų šaldyti arba perdirbti – iki 1554 tonų per metus.

4 straipsnis

Madeira

Kompensacija Madeirai mokama už II priede išvardytus produktus. Regionui skiriamos kompensacijos sumos ir kiekiai yra šie:

a) 230 eurų už toną tuno, pristatyto vietinėms konservų pramonės įmonėms – iki 4000 tonų per metus;

b) 250 eurų už toną juodosios kardžuvės – iki 1600 tonų per metus;

c) 1080 eurų už toną akvakultūros produktų – iki 50 tonų per metus.

5 straipsnis

Kanarų salos

Kompensacija Kanarų saloms mokama už II priede išvardytus produktus. Regionui skiriamos kompensacijos sumos ir kiekiai yra šie:

a) 950 eurų už toną tuno, į rinką atgabento lėktuvu – iki 1619 tonų;

b) 500 eurų už toną tuno, į rinką atgabento laivu žaliavos pavidalu – iki 453 tonų per metus;

c) 250 eurų už toną pelamidės, į rinką atgabento laivu – iki 453 tonų per metus;

d) 220 eurų už toną pelamidės, į rinką atgabento laivu žaliavos pavidalu – iki 712 tonų per metus;

e) 240 eurų už toną šaldyti skirtų sardinių ir skumbrių – iki 347 tonų per metus;

f) 268 eurų už toną galvakojų moliuskų ir giliavandenių žuvų – iki 8292 tonų per metus;

g) 1300 eurų už toną akvakultūros produktų – iki 1157 tonų per metus.

6 straipsnis

Gviana

Kompensacija Gvianai mokama už IV priede išvardytus produktus. Regionui skiriamos kompensacijos sumos ir kiekiai yra šie:

a) 1100 eurų už toną pramoninių krevečių, sužvejojant ne daugiau kaip 3300 tonų per metus;

b) 1100 eurų už toną nepramoninės baltosios žuvies, parduodamos šviežios – iki 100 tonų per metus;

c) 527 eurai už toną nepramoninės baltosios žuvies, parduodamos sušaldytos – iki 500 tonų per metus.

7 straipsnis

Reunionas

Reunionui mokama už V priede išvardytus produktus. Regionui skiriamos kompensacijos sumos ir kiekiai yra šie: 1400, eurų už toną tuno kardžuvės, marlino, buriažuvės, delfinų ir ryklių – iki 618 tonų per metus.

8 straipsnis

Sumų ir kiekių koregavimas

1. Valstybės narės gali koreguoti 3–7 straipsniuose įvairioms rūšims nustatytus kiekius, nedidindamos bendro metinio finansavimo, numatyto kaip kompensacijos už toną žuvies, jei Komisija per keturias savaites nuo pranešimo apie valstybės narės deramai pagrįstą prašymą pakoreguoti tam nepaprieštarauja.

2. Komisija, remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, gali koreguoti įvairioms rūšims nustatytas sumas ir kiekius, atsižvelgdama į jų savybes ir gamybos bei pardavimo sąlygas, laikydamosi 3–7 straipsniuose nustatytų bendrųjų finansinių nuostatų.

Koregavimas gali būti atliekamas regione, tarp vienos valstybės narės regionų arba tarp įvairių valstybių narių.

3. Jei koregavimas vyktų tarp skirtingų valstybių narių, jis neturėtų pažeisti turimų sumų paskirstymo skalės ir būtų atliekamas laikantis visų biudžetinės institucijos tiems metams minėtai sistemai nustatytų lėšų.

4. Atliekant 1, 2 ir 3 dalyse minėtą koregavimą, atsižvelgiama į visus susijusius veiksnius, ypač biologines rūšių savybes, papildomų išlaidų pokyčius ir gamybos bei pardavimo kokybinę bei kokybinę pusę.

9 straipsnis

Išsamios taikymo taisyklės

Išsamios šio reglamento taikymo taisyklės priimamos 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

10 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda Žuvininkystės produktų vadybos komitetas (toliau – Komitetas).

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomas Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnis.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

11 straipsnis

Finansavimas

Šiame reglamente numatytos priemonės sudaro intervenciją, kurios tikslas – stabilizuoti žemės ūkio rinkas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 [11] 2 straipsnyje. Jas finansuoja Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyrius.

12 straipsnis

Atsiskaitymas

Iki 2006 m. birželio 1 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos bei socialinių reikalų komitetui ataskaitą apie šiame reglamente numatytų priemonių įgyvendinimą, prireikus kartu pateikdama pasiūlymus dėl atitinkamų korekcijų, būtinų norint pasiekti šiame reglamente nustatytus tikslus.

13 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1587/98 2 straipsnio 6 dalies nuostatas Komisijai pateiktiems prašymams, dėl kurių sprendimas nepriimtas iki šio reglamento įsigaliojimo, taikoma 8 straipsnyje nustatyta procedūra.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Matteoli

[1] 2003 m. gruodžio 4 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] 2003 m. spalio 29 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 399, 1989 12 30, p. 39.

[4] OL L 171, 1991 6 29, p. 1.

[5] OL L 171, 1991 6 29, p. 10.

[6] OL L 162, 1994 6 30, p. 8.

[7] OL L 236, 1995 10 5, p. 2.

[8] OL L 208, 1998 7 24, p. 1.

[9] OL L 89, 2002 4 5, p. 1.

[10] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[11] OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

AZORŲ SALOS

a) Tunas

Katsuwonus pelamis

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus obesus

Thunnus thynnus

b) Rūšys žuvų, kurios parduodamos šviežios

Phycis phycis

Beryx splendens

Pomatomus saltator

Sphyraena viridensis

Pagellus acame

Helicolenus dactylopterus dactylopterus

Cetrolabrus trutta

Labrus bergylta

Galeorhinus galeus

Pontinus kuhlii

Polyprion americanus

Coryphaena hippurus

Pseudocaranx dentex

Epigonus telescopus

Xiphias gladius

Serranus cabrilla

Serranus atricauda

Pagellus bogaraveo

Beryx decadactylus

Phycis blennoides

Seriola spp.

Loligo forbesi

Mora moro

Epinephelus guaza

Pagrus pagrus

Promethichthys prometeus

Lepidopus caudatus

Aphanopus carbo

Zeus faber, Zenopsis conchifer

Balistes carolinensis

Molva macrophthalma

Raja clavata

Scorpaena scrofa

Conger conger

Mullus surmelutus

Diplodus sargus

Sarda sarda

Sparisoma cretense

c) Mažosios pelaginės žuvys ir gelminės rūšys

Scomber japonicus

Trachurus picturatus

Sardina pilchardus

Chaecon affinis

Aphanopus carbo

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

MADEIRA

a) Tunas

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus Thynnus

Thunnus obesus

Katsuwonus pelamis

b) Skabardlepidopusas

Aphanopus carbo

c) Akvakultūros produktai

Sparus aurata

Pagrus Pagrus

Pagellus Bogaraveo

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

KANARŲ SALOS

a) Tunas

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus thynnus thynnus

Thunnus obesus

b) Doradas

Katsuwonus pelamis

c) Sardinė

Sardina pilchardus

d) Skumbrė

Scomber spp.

e) Galvakojai moliuskai ir giliavandenės žuvys

Dentex dentex

Dentex gibbosus

Dentex macrophatalmus

Diplodus sargus

Diplodus cervinus

Lithognathus mormyrus

Pagellus acarne

Pagellus bogaraveo

Pagellus erythrinus

Sparus aurata

Sparus caeruleostictus

Sparus auriga

Sparus pagrus

Spondyliosoma cantharus

Merluccius merluccius

Merluccius senegalensis

Merluccius polli

Phycis phycis

Lepidorhombus boscii

Lophius piscatorius

Dicologlossa cuneata

Solea vulgaris

Solea senegalensis

Seppia Officinalis

Sepia bertheloti

Sepia orbignyana

Loligo vulgaris

Loligo forbesi

Octopus vulgaris

Todarodes sagittatus

Cynoglossus spp.

Allotheutis spp.

f) Akvakultūros produktai

Sparus aurata

Sparus pagrus

Dicentrarchus labrax

Seriola spp.

Solea senegalensis

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

GAJANA

a) Krevetė

Penaeus subtilis

Penaeus brasiliensis

Plesiopenaeus edwardsianus

Solenocra acuminata

b) Neindustrinės baltamėsės žuvys, skirtos parduoti šviežios arba sušaldytos

Cynoscion acoupa

Cynoscion virescens

Cynoscion steindachneri

Macrodon ancylodon

Plagioscion arenatus

Tarpon atlanticus

Megalopos atlanticus

Arius parkeri

Arius proops

Sphyrnidae

Carcharhinidae

Trachynotus cayennensis

Oligoplites saliens

Scomberomorus maculatus

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

REJUNJONAS

a) Kardžuvė

Xiphias gladius

b) Tunas

Thunnus albacares

Thunnus alalunga

Thunnus obesus

Thunnus maccoyii

Euthynus spp.

Katsuwonus spp.

c) Marlinas/kalavija

Makaira mazara

Makaira indica

Tetrapterus audax

d) Ryklys

Carcharinus longimanus

Isurus oxyrinchus

e) Buriažuvė

Isiophorus

f) Delfininė žuvis

Coryphaena hippurus

--------------------------------------------------

Top