EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2295

2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2295/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų įgyvendinimo taisykles

OJ L 340, 24.12.2003, p. 16–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 551 - 569
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 551 - 569
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 551 - 569
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 551 - 569
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 551 - 569
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 551 - 569
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 551 - 569
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 551 - 569
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 551 - 569
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 64 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 64 - 82

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007; panaikino 32007R0557 . Latest consolidated version: 23/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2295/oj

32003R2295Oficialusis leidinys L 340 , 24/12/2003 p. 0016 - 0034


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2295/2003

2003 m. gruodžio 23 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. priimtą Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų [1] ir ypač jo 5 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 5 dalį, 7 straipsnio 1 dalies d punktą, 10 straipsnio 3 dalį, 11 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1991 m. birželio 24 d. priimtą Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl žemės ūkio produktų ekologinės gamybos ir šios gamybos nuorodų, pateikiamų ženklinant žemės ūkio ir maisto produktų [2], ir ypač jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 30 d. priimtą Komisijos direktyvą 2002/4/EB dėl vištas dedekles laikančių įmonių, kurioms taikoma Tarybos direktyva 1999/74/EB, registravimo [3], ir ypač jos priedo 2.1 ir 2.3 punktus,

kadangi:

(1) Pastaruoju metu Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1907/90 buvo nemažai pakeistas. Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, būtina iš dalies pakeisti taisykles, išdėstytas 1991 m. gegužės 15 d. priimtame Komisijos reglamente (EEB) Nr. 1274/91, kuris nustato išsamias Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų įgyvendinimo taisykles [4]. Tikslumo ir teisinio aiškumo sumetimais Reglamentas (EEB) Nr. 1274/91 turi būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(2) Dėl technologinės raidos ir vartotojų poreikių būtina pagerinti produktų atsekamumą ir pagreitinti kiaušinių pristatymą, surinkimą, rūšiavimą bei pakavimą.

(3) Nors kai kurie gamintojai gali užtikrinti, kad laikys kiaušinius nekintamoje temperatūroje ir todėl juos visam laikui galima atleisti nuo bendrojo reikalavimo kiekvieną dieną surinkti arba pristatyti tuos kiaušinius, kurie skirti ženklinti padėjimo data arba etikete "ekstra", kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr.1907/90 12 straipsnyje. Būtina nustatyti taikytinus surinkimo ir pristatymo terminus bei patikslinti tokiu atveju galiojančias taisykles.

(4) Siekiant garantuoti kiaušinių atsekamumą ir galimybę patikrinti jų kilmę bei gamybos būdą, kiekvieną kiaušinį pagal Komisijos direktyvos 2002/4/EB nuostatas gamybos vietoje (paukštyne) arba vėliausiai pirmajame pakavimo centre, į kurį siunčiami kiaušiniai, būtina paženklinti skiriamuoju gamybos įmonės numeriu. Tačiau ženklinimas gamybos vietoje privalomas tuo atveju, kai kiaušiniai bus išvežami iš gamybos valstybės teritorijos, nebent gamintojas yra pasirašęs sutartį dėl išimtinių teisų suteikimo su pakavimo centru. Prieš išvežant iš gamybos vietos, ant kiekvieno konteinerio būtina nurodyti skiriamąjį gamybos įmonės numerį ir padėjimo datą arba laikotarpį.

(5) Siekiant garantuoti vartotojams, kad šviežių kiaušinių, vadinamųjų A klasės kiaušinių, kokybės kriterijai yra tikrinami ir taikomi tik aukščiausios kokybės kiaušiniams ir kad kai kurie kiaušiniai gali būti laikomi "ekstra šviežiais", kiekvienai kiaušinių kokybės klasei turi būti nustatyti griežti kokybės reikalavimai, o ypač griežtas priemones būtina taikyti jų surinkimui ir tolesniam paskirstymui, kiaušiniai turi būti rūšiuojami ir ženklinami skiriamuoju gamybos įmonės numeriu bei, prireikus, padėjimo data.

(6) Teisė rūšiuoti kiaušinius pagal kokybę ir svorį turėtų būti suteikta tik toms įmonėms, kurių patalpos ir techninė įranga atitinka atliekamų operacijų apimtį ir todėl garantuoja tinkamą kiaušinių tvarkymą. Siekiant išvengti painiavos ir lengviau atpažinti kiaušinių siuntas, kiekvienam surinkėjui ir pakavimo centrui turėtų būti suteiktas skiriamasis registracijos numeris, pagrįstas vienoda kodavimo sistema.

(7) Įprastos kokybės kiaušiniai, kurie dėl savo savybių negali būti priskiriami "šviežių kiaušinių" klasei, turi būti apibūdinami ir klasifikuojami kaip antros rūšies kiaušiniai. Paprastai tokie kiaušiniai skiriami tiesiogiai maisto pramonei, įskaitant maisto pramonės įmones, patvirtintas pagal 1989 m. birželio 20 d. priimtą Tarybos direktyvą 89/437/EEB dėl higienos ir sveikatos problemų, turinčių įtakos kiaušinių produktų gamybai ir tiekimui į rinką [5]. Jei tokių kiaušinių pakuotės yra paženklintos etikete, nurodančia pirmiau minėtą paskirtį, ant jų gali nebūti skiriamojo ženklo, kuris kitais atvejais žymėtų B klasės kiaušinius. Toks ženklinimas taip pat turėtų užkirsti kelią painiavai, atsitiktinei ar tyčinei, kai ženklinami žmonių maistui netinkami kiaušiniai, kurie gali būti tiekiami tik ne maisto pramonei.

(8) Šalia privalomo minimalaus A klasės kiaušinių tinkamumo vartoti termino ir B klasės kiaušinių pakavimo datos, žymimos ant kiaušinių pakuotės, bei rūšiavimo datos parduodant nesupakuotus kiaušinius, vartotojams gali būti teikiama papildoma svarbi informacija, nurodoma ant kiaušinių arba kiaušinių pakuočių, t. y. rekomenduojama galutinio pardavimo data, tinkamumo vartoti terminas ir (arba) padėjimo data. Trumpiausias kiaušinių laikymo laikotarpis turėtų būti siejamas su kiaušiniams taikomais kokybės kriterijais.

(9) Norint apsaugoti vartotojus nuo įrašų, kurie galėtų būti pateikiami siekiant apgaulės būdu gauti už bateriniuose narveliuose išaugintų vištų kiaušinius arba standartinių klasių kiaušinius didesnes kainas nei vyraujančios, būtina nustatyti mažiausius privalomus ūkininkavimo reikalavimus, išskyrus ekologinį auginimą, kuriam taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2092/91. Taip pat turėtų būti numatyta itin griežta duomenų registravimo, saugojimo ir kontrolės tvarka, ypač tuo atveju, kai nuorodos apie padėjimo datą, paukščių lesinimo būdą ir kilmės regioną yra neprivalomos.

(10) Laikantis Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, būtina sudaryti trečiųjų šalių, siūlančių pakankamas Bendrijos auginimo standartus atitinkančias garantijas, sąrašą.

(11) Juostelės ir etiketės turi padėti lengvai identifikuoti pakuotes ir jų turinį. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti didelėms ir mažoms pramoninių kiaušinių bei "ekstra" klasės kiaušinių pakuotėms.

(12) Pakavimo centrai turėtų turėti galimybę perpakuoti kiaušinius, kai jų pakuotė pažeista, kai prekiautojas pageidauja parduoti kiaušinius savo vardu arba kai didelėse pakuotėse esančius kiaušinius reikalaujama perpakuoti į mažas pakuotes. Tokiais atvejais prie juostelių, etikečių ir pakuočių pritvirtintuose pranešimuose būtina nurodyti kiaušinių kilmę ir amžių. Iš šių pranešimų turėtų būti aišku, kad kiaušiniai buvo perrūšiuoti arba perpakuoti. Dėl perpakuojant sugaišto laiko labai svarbu uždrausti perpakuotus kiaušinius ženklinti nuoroda "ekstra".

(13) Siekdamos užtikrinti vienodą Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 taikymą, ypač jo nuostatas dėl patikrinimų, įskaitant specialiąsias priemones, kuriomis kontroliuojamas padėjimo datos ir nuorodų apie paukščių auginimo būdus, paukščių lesalą ir kiaušinių kilmę naudojimas, valstybės narės ir Komisija privalo nuolat keistis informacija.

(14) Norint veiksmingai kontroliuoti, kaip laikomasi prekybos standartų, būtina patikrinti pakankamą skaičių kiaušinių, parinktų taip, kad susidarytų tipinis tikrinamos siuntos pavyzdys. Pagal Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 nuostatas, reglamentuojančias ir apibrėžiančias prekybą nesupakuotais kiaušiniais, pavyzdžių rinkimo parametrai taip pat turėtų galioti ir tokiai prekybai.

(15) Kiaušinių rūšiavimo pagal kokybę ir svorį būdai nėra visiškai tikslūs, turėtų būti leidžiamos tam tikros paklaidos ribos. Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos taip pat gali paveikti siuntos kokybę ir svorį, todėl paklaidas reikėtų diferencijuoti atsižvelgiant į prekybos etapą. Siekiant palengvinti didelėse pakuotėse pateikiamų pagal kokybę ir svorį surūšiuotų kiaušinių prekybą ir tikrinimą, reikėtų nustatyti kiekvienos svorio kategorijos mažiausią vidutinį grynąjį svorį.

(16) Rūšiuotų kiaušinių kokybė suprastėja sandėliavimo ir transportavimo metu; kokybės suprastėjimo riziką, įskaitant mikrobiologinę taršą, galima gerokai sumažinti įvedant griežtus apribojimus naudojamoms pakavimo medžiagoms. todėl reikėtų nustatyti griežtus reikalavimus, taikomus tokių kiaušinių sandėliavimo, transportavimo ir pakavimo sąlygoms;

(17) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

KIAUŠINIŲ SURINKIMAS IR KIAUŠINIŲ PAKAVIMO CENTRAI

1 straipsnis

Kiaušinių surinkimas

1. Kiaušinius, ant kurių turi būti antspauduojama jų padėjimo data arba kuriuos ketinama parduoti kaip "ekstra" klasės kiaušinius, gamintojas pristato tik pakavimo centrams arba pakavimo centras surenka juos iš gamintojo:

a) faktinę jų padėjimo dieną, jei kiaušiniai turi būti pažymėti padėjimo data pagal 12 straipsnio nuostatas;

b) kiekvieną darbo dieną, jei kiaušinius ketinama parduoti kaip "ekstra" klasės kiaušinius pagal Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 12 straipsnio nuostatas;

c) kas antrą darbo dieną, jei kiaušiniai laikomi paukštyne, kur dirbtinai palaikoma žemesnė kaip 18 °C aplinkos temperatūra.

2. Kiaušinius, kuriems netaikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos, gamintojai pristato Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 4 straipsnio 1 dalies a punkte minimoms įmonėms arba šios įmonės pačios surenka juos iš gamintojų:

a) kas trečią darbo dieną;

b) kartą per savaitę, jei kiaušiniai laikomi ūkyje, kur dirbtinai palaikoma žemesnė kaip 18 °C aplinkos temperatūra.

3. Visi surinkėjai kiaušinius pakavimo centrams pristato ne vėliau kaip pirmą darbo dieną po jų surinkimo dienos.

4. Prieš išvežant iš gamybos vietos kiaušinius, ant kiekvieno konteinerio turi būti nurodyta:

a) gamybos įmonės pavadinimas, adresas ir Direktyvoje 2002/4/EB numatytas skiriamasis numeris, toliau vadinamas "skiriamuoju gamintojo numeriu";

b) kiaušinių skaičius ar jų svoris;

c) padėjimo data ar laikotarpis;

d) išsiuntimo data.

Ši informacija nurodoma ant konteinerio ir jo lydraščiuose; šie dokumentai saugomi pakavimo centre ne mažiau kaip šešis mėnesius.

Jei nesupakuoti kiaušiniai tiekiami pakavimo centrams iš toje pačioje vietovėje esančių nuosavų gamybos padalinių, konteinerius leidžiama ženklinti pakavimo centre.

KIAUŠINIŲ PAKAVIMO CENTRAI

2 straipsnis

Pakavimo centrų veikla

1. Pakavimo centrai rūšiuoja, pakuoja ir ženklina kiaušinius bei pakuotes ne vėliau kaip antrą darbo dieną nuo kiaušinių gavimo.

Tačiau pirmos pastraipos nuostatos netaikomos, jei iš gamintojo gauti kiaušiniai ne vėliau kaip pirmą darbo dieną nuo jų gavimo dienos pristatomi kitiems pakavimo centrams.

Be to, kiaušiniai gali būti pakuojami ir pakuotės ženklinamos per tris tolesnes dienas, jei kiaušiniai buvo supakuoti ne tame pačiame pakavimo centre, kur jie buvo surūšiuoti ir paženklinti. Tokiais atvejais taikomos 1 straipsnio 4 dalies nuostatos.

2. Jei padėjimo data pažymima ant kiaušinių, kuriuos pristato toje pačioje vietovėje kaip ir pakavimo centras esantys gamybos padaliniai ir kurie nėra supakuoti į konteinerius, kiaušiniai turi būti rūšiuojami ir pakuojami jų padėjimo dieną arba kitą darbo dieną, jei padėjimo data yra nedarbo diena.

3 straipsnis

Tvirtinimo reikalavimai

1. Tik įmonės ir gamintojai, atitinkantys šio straipsnio 2, 3, ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus, tvirtinami kaip surinkėjai arba pakavimo centrai, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 5 straipsnyje.

2. Surinkėjų ir pakavimo centrų patalpos turi būti:

a) tokio ploto, kuris atitiktų jose atliekamų darbų apimtį;

b) taip pastatytos ir įrengtos, kad:

- jose būtų tinkamas vėdinimas ir apšvietimas,

- jas būtų galima tinkamai išvalyti ir dezinfekuoti,

- kiaušiniai būtų apsaugoti nuo didelių lauko temperatūros svyravimų;

c) skirtos kiaušiniams tvarkyti ir laikyti; tačiau dalis patalpų gali būti naudojamos ir kitiems produktams laikyti, su sąlyga, kad kiaušiniai neįgaus dėl to pašalinių kvapų.

3. Techninė pakavimo centrų įranga turi užtikrinti tinkamą kiaušinių tvarkymą, jai visų pirma priskiriama:

a) tinkamas peršvietimo įrenginys, nuolatos veikiantis ir leidžiantis atskirai ištirti kiekvieno kiaušinio kokybę;

b) viršutinio oro tarpo matavimo prietaisai;

c) kiaušinių rūšiavimo pagal svorį įrenginys;

d) vienerios arba kelerios patikrintos svarstyklės kiaušiniams sverti;

e) įrenginys kiaušiniams ženklinti, jei taikomos Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 7 ir 8 straipsnių nuostatos.

Kai naudojamasi automatiniu peršvietimo, kaip nurodyta šios straipsnio dalies pirmos pastraipos a punkte, rūšiavimo ir kalibravimo įrenginiu, jame turi būti įtaisyta atskira peršvietimo lempa. Naudojant automatines sistemas, valstybės narės kompetentinga institucija gali atsisakyti reikalavimo naudoti nuolatos veikiantį įrenginį, jei išsiunčiamų kiaušinių kokybė tikrinama atsitiktinės atrankos būdu.

4. Patalpos ir techninė įranga turi būti švarios, techniškai tvarkingos ir be pašalinių kvapų.

4 straipsnis

Patvirtinimo suteikimas

1. Prašymai dėl surinkėjo ar pakavimo centro patvirtinimo gavimo pateikiami valstybės narės, kurios teritorijoje yra surinkėjo ar pakavimo centro patalpos, kompetentingai institucijai.

2. Kompetentinga institucija suteikia pakavimo centrui skiriamąjį numerį, kurio pradžios kodas pateikiamas šioje lentelėje:

BE | Belgija | AT | Austrija | CZ | Čekijos Respublika |

DK | Danija | PT | Portugalija | EE | Estija |

DE | Vokietija | FI | Suomija | CY | Kipras |

GR | Graikija | SE | Švedija | LV | Latvija |

ES | Ispanija | UK | Jungtinė Karalystė | LT | Lietuva |

FR | Prancūzija | | | HU | Vengrija |

IE | Airija | | | MT | Malta |

IT | Italija | | | PL | Lenkija |

LU | Liuksemburgas | | | SI | Slovėnija |

NL | Nyderlandai | | | SK | Slovakija |

3. Teisė pakuoti A klasės kiaušinius, pažymėtus užrašu "ekstra", arba nurodyti ant jų padėjimo datą pagal 12 straipsnio nuostatas, suteikiama tik specialiai patvirtintiems pakavimo centrams.

II SKYRIUS

KIAUŠINIŲ KLASĖS

5 straipsnis

A klasės kiaušinių kriterijai

1. A klasės kiaušiniai atitinka šiuos būtiniausius požymius:

—lukštas ir odelė: | normalūs, švarūs, nepažeisti, |

—oro tarpas: | ne didesnis kaip 6 mm aukščio, nejudantis; tačiau kiaušinių, skirtų parduoti kaip "ekstra" klasės kiaušiniai, oro tarpas negali būti didesnis kaip 4 mm, |

—baltymas: | švarus, skaidrus, drebučių tirštumo, be jokių pašalinių dalelių, |

—trynys: | peršviečiant matomas tik neryškių kontūrų šešėlis, sukant ženkliai nenukrypsta nuo kiaušinio centro, be pašalinių dalelių, |

—gemalo ląstelė: | beveik neišsivysčiusi, |

—kvapas: | be pašalinio kvapo. |

2. A klasės kiaušiniai prieš rūšiavimą ar po jo neplaunami ir nevalomi kitomis priemonėmis.

Todėl pagal Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 6 straipsnio 4 dalies nuostatas plautų kiaušinių neleidžiama parduoti kaip A klasės kiaušinių, net jei jie ir atitinka A klasės kiaušiniams taikomus kriterijus, juos būtina ženklinti nuoroda "plauti kiaušiniai".

3. A klasės kiaušiniai neruošiami konservavimui ir nešaldomi patalpose ar įrenginiuose, kuriuose dirbtinai palaikoma žemesnė nei + 5 °C temperatūra. Tačiau kiaušiniai, kurie ne ilgiau kaip 24 valandas buvo gabenami žemesnėje kaip + 5 °C temperatūroje arba kurie buvo laikomi, esant tokiai temperatūrai, mažmeninės prekybos patalpose arba gretimose pagalbinėse patalpose, nelaikomi atšaldytais, jei šiose mažmeninės prekybos pagalbinėse patalpose laikomi kiaušiniai, ne ilgiau kaip tris dienas.

Vadinasi, pagal Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 6 straipsnio 5 dalies nuostatas atšaldyti kiaušiniai negali būti parduodami kaip A klasės kiaušiniai, net jei jie atitinka A klasės kiaušiniams taikomus kriterijus. Jie turi būti ženklinami užrašu "atšaldyti kiaušiniai".

6 straipsnis

B klasės kiaušiniai

B klasės kiaušiniais laikomi kiaušiniai, neatitinkantys A klasės kiaušiniams taikomų reikalavimų. Jie gali būti skirti tik maisto pramonės įmonėms, patvirtintoms pagal Direktyvos 89/437/EEB 6 straipsnio nuostatas, arba ne maisto pramonės įmonėms.

7 straipsnis

A klasės kiaušinių skirstymas

1. A klasės kiaušiniai ir "plauti kiaušiniai"pagal svorį rūšiuojami taip:

—XL – labai dideli: | 73 g ir didesni, |

—L – dideli: | nuo 63 g iki 73 g, |

—M – vidutiniai: | nuo 53 g iki 63 g, |

—S – maži: | iki 53 g. |

2. Svorio kategorijos žymimos ant pakuočių atitinkamomis raidėmis arba terminais, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, arba jų deriniu, šalia kurio gali būti nurodytas ir atitinkamas svorio intervalas. Šio straipsnio 1 dalyje pateiktų svorio intervalų neleidžiama smulkiau skirstyti, naudojant įvairių spalvų pakuotes, simbolius, prekės ženklus ar kitas nuorodas.

3. Jei skirtingų dydžių A klasės kiaušiniai pakuojami į vieną pakuotę pagal Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 13 straipsnio 3 dalies nuostatas, būtina nurodyti bendrą kiaušinių grynąjį svorį gramais, užrašant nuorodą "skirtingų dydžių kiaušiniai" ar atitinkamus žodžius.

4. Jei kiaušiniai pateikiami pramonei šiuo pavadinimu, jų rūšiavimas pagal svorį neprivalomas, o jų tiekimas vyksta pagal 1 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus.

III SKYRIUS

KIAUŠINIŲ IR KIAUŠINIŲ PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS

I SKIRSNIS

Bendrijos rinkai taikomos taisyklės

8 straipsnis

Bendrosios ženklinimo nuostatos

1. Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 7 straipsnyje, 10 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies c punkte numatyti ženklai taikomi rūšiavimo ir pakavimo dienai.

Tačiau skiriamąjį gamintojo numerį, padėjimo datą, dedeklių vištų lesinimo būdą ir regioninę kiaušinių kilmę žyminčias nuorodas gali žymėti gamintojas.

2. Ant kiaušinių pažymėti ženklai, susiję su pakavimu, turi būti aiškiai matomi ir įskaitomi, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 7 ir 10 straipsniuose.

Ženklinimui naudojama medžiaga privalo atitikti galiojančius reikalavimus, taikomus dažikliams, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms skirtuose maisto produktuose.

3. A klasės kiaušinių ir "plautų kiaušinių" skiriamiesiems ženklams priskiriama:

a) skiriamasis A klasės ženklas, t. y. ne mažesnio kaip 12 mm skersmens apskritimas, kurio viduryje ne mažesnio kaip 2 mm aukščio raide ar raidėmis, nurodytomis šio reglamento 7 straipsnio 1 dalyje, antspauduojamas skiriamasis svorio kategorijos ženklas;

b) skiriamasis gamintojo numeris, kuris susideda iš Direktyvoje 2002/4/EB nurodytų ne mažesnio kaip 2 mm aukščio kodų ir raidžių;

c) pakavimo centro numeris, žymimas ne mažesnio kaip 2 mm aukščio raidėmis ir skaičiais;

d) datos, žymimos ne mažesnio kaip 2 mm aukščio raidėmis bei skaičiais ir atitinkančios I priedo reikalavimus, kartu su dienos ir mėnesio nuorodomis, kaip numatyta šio reglamento 9 straipsnyje.

4. Skiriamasis B klasės ženklas – tai ne mažesnio kaip 12 mm skersmens apskritimas su mažiausiai 5 mm aukščio B raide viduryje.

Šis ženklas neprivalomas, jei kiaušiniai tiekiami tiesiogiai maisto pramonei, su sąlyga, kad ši paskirtis aiškiai pažymėta ant kiaušinių pakuočių.

5. Jei gamintojas tiekia kiaušinius kitoje valstybėje narėje esančiam pakavimo centrui, ant jų prieš išvežant iš gamybos vietos turi būti pažymėtas skiriamasis gamintojo numeris. Tačiau jei gamintojas ir pakavimo centras yra pasirašę išimtinių tiekimo teisių suteikimo sutartį dėl šioje valstybėje narėje atliekamų subrangos operacijų, pagal kurią jie privalo laikytis pirmiau nurodytų terminų ir ženklinimo standartų, valstybė narė, kurios teritorijoje įsikūrusi gamybos įmonė, susijusių asmenų prašymu ir iš anksto susitarusi su valstybe nare, kurios teritorijoje įsikūręs pakavimo centras, gali netaikyti šio reikalavimo. Tokiais atvejais siuntą privalo lydėti susijusių asmenų pasirašytos sutarties kopija. 29 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytos kontrolės institucijos turi būti informuotos apie nurodyto reikalavimo netaikymą.

9 straipsnis

Minimalaus tinkamumo vartoti termino nuoroda

1. Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 10 straipsnio 1 dalies e punkte minimas minimalaus tinkamumo vartoti terminas nurodomas pakavimo metu, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB [6] 9 straipsnio 2 dalies nuostatų, šią nuorodą sudaro vienas ar keli I priedo 1 punkte pateikiami terminai.

Tam tikslui pagal Direktyvos 2000/13/EB 9 straipsnio 4 dalies nuostatas žymima data, laikantis toliau nurodytos eilės tvarkos ir taisyklių:

a) diena, žymima skaičiais nuo 1 iki 31,

b) mėnuo, užrašytas skaičiais nuo 1 iki 12 arba daugiausiai keturiomis abėcėlės raidėmis.

2. Minimalus tinkamumo vartoti terminas – tai data, iki kurios tinkamai laikomi A klasės kiaušiniai ar plauti kiaušiniai išsaugo 5 straipsnio 1 dalyje aprašytus kriterijus. Šis terminas negali būti ilgesnis nei 28 dienos nuo kiaušinių padėjimo. Jei pagal 1 straipsnio 4 dalies c punkto nuostatas nurodomas padėjimo laikotarpis, minimalus tinkamumo vartoti terminas nustatomas skaičiuojant nuo pirmosios šio laikotarpio dienos.

3. Ant didelių pakuočių ir mažų pakuočių, net jei pastarosios yra didelėje pakuotėje, turi būti aiškiai matoma ir įskaitoma nuoroda vartotojui laikyti nupirktus kiaušinius šaltai.

4. Prekiaujant nesupakuotais kiaušiniais, nuorodos, atitinkančios minimas šio straipsnio 2 dalyje, žymimos taip, kad būtų vartotojui aiškiai matomos ir nedviprasmiškai suprantamos.

10 straipsnis

Pakavimo datos nuoroda

Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 10 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytą pakavimo datą, sudaro vienas arba keli šio reglamento I priedo 2 punkte nurodyti žodžiai bei du skaičių arba raidžių deriniai, nurodyti šio reglamento 9 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje.

11 straipsnis

Rekomenduojama galutinio pardavimo data

1. Be minimalaus tinkamumo vartoti termino ir (arba) pakavimo datos rinkos subjektas pakavimo metu ant kiaušinių arba jų pakuočių arba ant abiejų gali žymėti ir rekomenduojamą galutinio pardavimo datą.

2. Rekomenduojama galutinio pardavimo data neturi būti ilgesnė kaip 21 dienos laikotarpis, skaičiuojamas nuo padėjimo dienos pagal Tarybos sprendimo 94/371/EB [7] 3 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Tačiau tuo atveju, kai atšaldyti kiaušiniai siunčiami į Prancūzijos užjūrio departamentus arba jie skirti mažmeninei prekybai juose pagal Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 6 straipsnio 5 dalies nuostatas, rekomenduojamą galutinio pardavimo terminą leidžiama pratęsti iki 40 dienų.

3. Jei pagal 1 straipsnio 4 dalies c punkto reikalavimus nurodomas padėjimo laikotarpis, rekomenduojama galutinio pardavimo data nustatoma skaičiuojant nuo pirmosios šio laikotarpio dienos.

4. Žymint ant kiaušinių ir kiaušinių pakuočių šiame straipsnyje minimas datas, naudojami vienas ar keli I priede nurodyti terminai.

5. Šiame straipsnyje minimos datos žymimos pagal 9 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos reikalavimus.

12 straipsnis

Padėjimo datos nuoroda

1. Padėjimo datą rinkos subjektas gali žymėti ant pakuočių pakavimo metu. Tokiu atveju padėjimo data žymima ir ant pakuotėje esančių kiaušinių.

Tais atvejais, kai padėjimo data būna nurodyta, taikomos šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse išdėstytos taisyklės.

2. Jei kiaušiniai pristatomi pakavimo centrui konteineriuose, visi konteinerio kiaušiniai, skirti ženklinti padėjimo data, turi būti surūšiuoti ir supakuoti nepertraukiant proceso. Padėjimo data žymima ant kiaušinių juos rūšiuojant arba tuoj po rūšiavimo.

3. Jei kiaušiniai pristatomi pakavimo centrui iš toje pačioje vietovėje esančių nuosavų gamybos padalinių ne konteineriuose, kiaušinius būtina:

- ženklinami padėjimo data jų padėjimo dieną; tačiau nedarbo dieną padėtus kiaušinius leidžiama ženklinti pirmosios nedarbo dienos data kitą darbo dieną kartu su tą dieną padėtais kiaušiniais,

- surūšiuoti ir supakuoti pagal 2 straipsnio reikalavimus arba

- pristatyti kitiems pakavimo centrams arba maisto pramonei jų padėjimo dieną arba kitą darbo dieną, jei padėjimo diena sutampa su nedarbo diena.

4. Jei ir kiti gamintojai tiekia pakavimo centrams kiaušinius, kurių nereikia ženklinti padėjimo data, tokie kiaušiniai turi būti laikomi ir tvarkomi atskirai.

13 straipsnis

Nuoroda apie paukščių laikymo būdą

1. Jei ant kiaušinių ir kiaušinių pakuočių pažymima:

- Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 7 straipsnyje ir 10 straipsnio 1 dalyje minimas paukščių laikymo būdas, neleidžiama vartoti kitų terminų, išskyrus tuos, kurie nurodomi II priede, ir tik tuo atveju, kai yra įvykdyti atitinkami III priede išdėstyti reikalavimai,

- Reglamente Nr. 2092/91 numatytas ekologinis paukščių laikymo būdas, leidžiama naudoti tik Direktyvos 2002/4/EB priedo 2.1 punkte pateikiamą kodą ir Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 2 straipsnyje pateikiamus terminus.

II priede pateikiamus terminus gali papildyti nuorodos apie atitinkamo laikymo būdo ypatumus.

Žymint kiaušinius, šie terminai gali papildyti skiriamąjį gamintojo numerį.

2. Parduodant nesupakuotus kiaušinius arba iš anksto supakuotus kiaušinius, skiriamojo gamintojo numerio reikšmė gali būti paaiškinta užrašu ant įpakavimo arba atskiru pranešimu.

3. Pakuotės su kiaušiniais, skirtais pagal Direktyvos 89/437/EEB nuostatas patvirtintoms maisto pramonės įmonėms, gali būti ženklinamos nuorodomis, nustatytomis II priede, jei kiaušiniai buvo pagaminti paukštynuose, atitinkančiuose atitinkamus III priedo reikalavimus.

4. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos, nepažeidžiant nacionalinių techninių priemonių, kurios viršija III priede nurodytus būtiniausius reikalavimus ir gali būti taikomos tik tam tikros valstybės narės gamintojams, jei tik neprieštarauja Bendrijos teisės aktams ir atitinka bendruosius kiaušinių prekybos standartus.

14 straipsnis

Nuoroda apie dedeklių vištų lesinimą

1. Jei ant A klasės kiaušinių arba ant plautų kiaušinių bei jų pakuočių yra nuoroda apie tai, kaip dedeklės vištos lesinamos, turi būti taikomai minimalūs IV priede išdėstyti reikalavimai.

2. Didelės pakuotės, kuriose kiaušiniai ir mažos pakuotės yra paženklinti nuorodomis apie dedeklių vištų lesinimą, privalo turėti tokias pat nuorodas. Parduodant nesupakuotus kiaušinius, nuorodos dedamos tik tuo atveju, jei atitinkamai paženklinti pavieniai kiaušiniai.

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos nepažeidžiant nacionalinių techninių priemonių, kurios viršija IV priede nurodytus minimalius reikalavimus ir gali būti taikomos tik tam tikros valstybės narės gamintojams, jei tik neprieštarauja Bendrijos teisės aktams ir atitinka bendruosius kiaušinių prekybos standartus.

15 straipsnis

Nuoroda apie kiaušinių kilmę

1. Ant A klasės kiaušinių ir "plautų kiaušinių" pakuočių gali būti nurodyta šių kiaušinių kilmė arba užrašyti žodžiai: "kiaušinių kilmė: žr. kodą ant kiaušinio".

2. Norint pagal Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 10 straipsnio 3 dalies nuostatas nurodyti kiaušinių kilmę ant A klasės kiaušinių, plautų kiaušinių arba mažų tokių kiaušinių pakuočių, leidžiama naudoti žodžius arba simbolius, susijusius su valstybe nare arba su valstybės narės kompetentingosios institucijos įvardytu administraciniu ar kitokiu regionu, kuriame kiaušiniai buvo pagaminti.

Parduodant nesupakuotus kiaušinius, kiaušinių kilmę leidžiama nurodyti tik tuo atveju, kai atitinkamais žodžiais arba simboliais yra paženklinti pavieniai kiaušiniai.

3. Didelės pakuotės, kuriose kiaušiniai arba mažos pakuotės yra paženklintos šio straipsnio 2 dalyje nurodytais žodžiais arba simboliais, privalo būti paženklintos tokiais pat žodžiais arba simboliais.

2 SKIRSNIS

Importuotų kiaušinių ženklinimas

16 straipsnis

Importuotų kiaušinių nuorodos

1. Iš Lietuvos, Vengrijos, Čekijos Respublikos ir Norvegijos įvežti A klasės kiaušiniai kilmės šalyje ženklinami skiriamuoju gamintojo numeriu, laikantis 8 straipsnyje išdėstytų sąlygų ir reikalavimų.

2. Kiaušiniai, importuojami iš šio straipsnio 1 dalyje neišvardytų trečiųjų šalių, savo kilmės šalyje turi būti aiškiai ir įskaitomai ženklinami kilmės šalies ISO kodu ir nuoroda "ne ES standartai".

3. Iš trečiųjų šalių įvežti A klasės kiaušiniai turi atitikti Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 15 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 15 straipsnyje numatytas minimalaus tinkamumo vartoti termino ir pakavimo datos nuorodas sudaro vienas arba keli šio reglamento I priedo 2 punkte nurodyti žodžiai su dviem skaičių ar raidžių deriniais, kurie minimi 9 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje.

4. Paukščių laikymo būdas nurodomas ant A klasės kiaušinių, importuotų iš Lietuvos, Vengrijos, Čekijos Respublikos ir Norvegijos, pakuočių, laikantis valstybėms narėms pagal šio reglamento 13 straipsnio nuostatas keliamų sąlygų ir reikalavimų.

Ant A klasės kiaušinių, įvežtų iš pirmojoje pastraipoje neišvardytų trečiųjų šalių, pakuočių paukščių laikymo būdas žymimas žodžiais "laikymo būdas nenurodytas".

5. Juostelės ir etiketės tvirtinamos ant pakuočių ir kiaušiniai perrūšiuojami arba perpakuojami, laikantis tų pačių sąlygų ir reikalavimų, kurie taikomi valstybėms narėms pagal šio reglamento IV skyrių.

IV SKYRIUS

JUOSTELĖS, KIAUŠINIŲ PERRŪŠIAVIMAS IR PERPAKAVIMAS

17 straipsnis

A klasės kiaušinių juostelės ir etiketės

1. Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 11 straipsnyje numatytos juostelės ir etiketės, skirtos A klasės kiaušiniams ir plautiems kiaušiniams, turi būti baltos, o nuorodos ant šių juostelių ir etikečių spausdinamos juodai pagal Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 10 ir 15 straipsnių nuostatas.

2. Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 11 straipsnio 2 dalyje minima leidžianti nukrypti nuostata taikoma dienos kiekiui, kuris neviršija 3600 kiaušinių vienai siuntai ir 360 kiaušinių vienam pirkėjui. Pakavimo centro pavadinimas, adresas ir numeris, kiaušinių skaičius, kokybės klasės ir svorio kategorijos, minimalaus tinkamumo vartoti terminas ir paukščių laikymo būdas turi būti nurodyti siuntos lydraščiuose.

18 straipsnis

Maisto pramonei skirtų kiaušinių juostelės ir etiketės

1. Pakuotėse su geltona juostele ar etikete, kurių, atidarius pakuotę, neleidžiama toliau naudoti, parduodami šie kiaušiniai:

a) Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 2 straipsnio 2 dalies b punkte minimi kiaušiniai, nepriskirti A arba B klasei;

b) A klasės kiaušiniai, nebeatitinkantys šios klasės reikalavimų, bet neperrūšiuoti;

c) B klasės kiaušiniai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytose juostelėse ir etiketėse turi būti aiškiai ir įskaitomai atspausdinta:

a) kiaušinius išsiuntusios įmonės pavadinimas ir adresas;

b) supakuotų kiaušinių skaičius arba grynasis svoris;

c) nuoroda "MAISTO PRAMONEI SKIRTI KIAUŠINIAI" 2 cm aukščio raidėmis viena ar keliomis Bendrijos kalbomis.

19 straipsnis

Pramoninių kiaušinių juostelės ir etiketės

1. Pramoniniai kiaušiniai, apibrėžti Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 1 straipsnio 2 dalyje, parduodami pakuotėse su raudona juostele arba etikete.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimose juostelėse ir etiketėse turi būti atspausdinta:

a) įmonės, kuriai skirti kiaušiniai, pavadinimas ir adresas;

b) kiaušinius išsiuntusios įmonės pavadinimas ir adresas;

c) nuoroda "PRAMONINIAI KIAUŠINIAI" 2 cm aukščio didžiosiomis raidėmis, atspausdintomis juoda spalva, ir nuoroda "maistui netinka", atspausdinta juoda spalva ne mažesnėmis kaip 0,8 cm aukščio raidėmis viena ar keliomis Bendrijos kalbomis.

20 straipsnis

Kiaušiniai su nuoroda "ekstra"

1. Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 12 straipsnyje minimos juostelės arba etiketės turi būti atspausdintos arba pritvirtintos taip, kad neuždengtų jokios ant pakuotės esančios informacijos.

Žodžiai "ekstra" spausdinami ant juostelės ar etiketės kursyvu ne mažesnėmis kaip 1 cm aukščio raidėmis, po jų nurodant žodį "iki" ir šio reglamento 9 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje minimus du skaičių derinius, nurodančias septintąją dieną nuo pakavimo arba devintąją nuo kiaušinių padėjimo.

Jei pakavimo data nurodyta ant pakuotės, šios straipsnio dalies antrojoje pastraipoje minima nuoroda turi būti pakeista žodžiais "ekstra iki septintosios dienos nuo pakavimo".

Jei padėjimo data nurodyta ant pakuotės, pirmiau minima nuoroda turi būti pakeista žodžiais "ekstra iki devintosios dienos nuo padėjimo".

Žodžiai "ekstra" gali būti rašomi kartu su žodžiu "švieži".

2. Jei šio straipsnio 1 dalyje minimų juostelių ar etikečių neįmanoma nuimti nuo pakuočių, šios turi būti pašalintos iš prekybos vietos ne vėliau kaip septintąją dieną nuo kiaušinių pakavimo arba devintąją dieną nuo jų padėjimo, o kiaušiniai turi būti perpakuoti.

3. Didelės pakuotės, kurias sudaro mažos pakuotės su užrašu "ekstra", turi būti ženklinamos 2 cm aukščio didžiųjų raidžių nuoroda "PAKUOTĖ, SUDARYTA IŠ MAŽŲ" EKSTRA "PAKUOČIŲ" viena ar keliomis Bendrijos kalbomis.

21 straipsnis

Perpakavimas

1. Supakuotus A klasės kiaušinius ir plautus kiaušinius perpakuoti į kitas dideles arba mažas pakuotes turi teisę tik pakavimo centrai, išskyrus Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 8 straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Į vieną pakuotę dedami tik tos pačios siuntos kiaušiniai.

2. Ant didelių pakuočių juostelių ar etikečių turi būti aiškiai matomomis ir įskaitomomis raidėmis, atspausdintomis juoda spalva, nurodyta bent tokia informacija:

a) įmonės, perpakavusios kiaušinius arba organizavusios jų perpakavimą, pavadinimas ir adresas;

b) pakavimo centro, perpakavusio kiaušinius, skiriamasis numeris;

c) pakavimo centro, kuris pirmasis supakavo kiaušinius, skiriamasis numeris, arba importuotų kiaušinių atveju – kilmės šalis;

d) kokybės klasės ir svorio kategorijos;

e) supakuotų kiaušinių skaičius;

f) originalusis minimalaus galiojimo terminas, o žemiau – žodžiai "perpakuoti kiaušiniai";

g) paukščių laikymo būdas;

h) nuoroda apie atšaldymą lotyniškosios abėcėlės raidėmis, jei kiaušiniai buvo atšaldyti tiekimui į Prancūzijos užjūrio departamentus.

3. Ant mažų pakuočių su perpakuotais kiaušiniais turi būti aiškiai matomomis ir įskaitomomis raidėmis užrašytos tik tos nuorodos, kurios numatytos šio straipsnio 2 dalyje. Be to, ant mažų pakuočių gali būti nurodytas įmonės, perpakavusios kiaušinius ar organizavusios jų perpakavimą, prekės ženklas. Nuorodos "ekstra" naudoti neleidžiama.

4. Taikomos 2 straipsnio ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatos.

22 straipsnis

Perrūšiavimas

1. Pagal Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 8 straipsnio 2 dalies nuostatas perrūšiuoti kiaušiniai gali būti parduodami pakuotėse, kuriose jie buvo laikomi prieš perrūšiuojant. Jei jie perpakuojami, į vieną pakuotę dedami tik tos pačios siuntos kiaušiniai.

2. Didelių pakuočių geltonose arba raudonose juostelėse arba etiketėse aiškiomis ir įskaitomomis raidėmis, atspausdintomis juoda spalva, nurodoma bent 18 ir 19 straipsniuose minima informacija kartu su įmonės, perrūšiavusios kiaušinius arba organizavusios jų perrūšiavimą, pavadinimu ir adresu.

3. Mažų pakuočių su perrūšiuotais kiaušiniais nuorodos, kurios nebeatitinka tikrovės, turi būti uždengiamos. Be to, ant mažų pakuočių gali būti nurodytas įmonės, perrūšiavusios kiaušinius arba organizavusios jų perrūšiavimą, prekės ženklas.

23 straipsnis

Pakartotinis pakuočių naudojimas perrūšiuojant

1. Jei originaliosios pakuotės naudojamos perrūšiuojant ir perpakuojant kiaušinius, jos turi būti laikomos pakartotinai naudojamomis pakuotėmis, kaip numatyta 36 straipsnio 2 dalyje.

2. Didelių pakuočių, pakartotinai naudojamų pagal 36 straipsnio 2 dalies reikalavimus, juostelių ar etikečių nuorodos turi būti visiškai uždengtos naujomis juostelėmis ar etiketėmis arba kitaip padaromos neįskaitomos.

3. Ant didelių pakuočių juostelių arba etikečių, kuriomis jos užklijuojamos, gali būti viena arba kelios nuorodos. Be to, ant didelių pakuočių gali būti nurodytas įmonės, perpakavusios kiaušinius ar organizavusios jų perpakavimą, prekės ženklas.

V SKYRIUS

ĮMONIŲ KONTROLĖ

24 straipsnis

Įmonių kontrolė

1. Gamintojai, pakavimo centrai, surinkėjai, didmenininkai ir, jei taikomos 14 straipsnio nuostatos, dedeklių vištų lesalo gamintojai bei tiekėjai ne rečiau kaip kartą per metus turi būti tikrinami, ar jie atitinka standartus.

2. Gamybos padaliniai ir pakavimo centrai, atliekantys ženklinimą pagal 12 straipsnio nuostatas, turi būti tikrinami ne rečiau kaip kas du mėnesius.

3. Tikrinti 12, 14 ir 15 straipsniuose minimas nuorodas, susijusias su padėjimo data, dedeklių vištų lesinimo būdu ir kilmės regionu, gali būti pavesta valstybės narės paskirtai įstaigai, kuri garantuoja būtiną nešališkumą gamintojų atžvilgiu ir atitinka dabartinius Europos standarto EN/45011 nustatytus kriterijus.

Šios įstaigos privalo turėti licenciją ir būti prižiūrimos atitinkamos valstybės narės kompetentingųjų institucijų.

Šių įstaigų atliekamų tikrinimų išlaidas padengia ūkio subjektas, kuris naudoja pirmiau minėtas nuorodas.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

25 straipsnis

Gamintojo registruojami duomenys

1. Gamintojai registruoja:

a) informaciją apie vištų laikymo būdus, nurodydami kiekvienam laikymo būdui atskirai:

- dedeklių vištų patalpinimo vištidėje dieną, jų amžių patalpinimo metu, dedeklių vištų skaičių,

- išbrokavimo datą ir išbrokuotų vištų skaičių,

- per dieną padėtų kiaušinių skaičių,

- kiaušinių, parduotų per dieną pagal Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 2 straipsnio 3 dalies nuostatas arba pristatytų per dieną kitais būdais, skaičių arba svorį ir, pristatymo atveju,

- pirkėjų pavadinimą ir adresą bei įmonės numerį;

b) informaciją apie dedeklių vištų lesinimo būdą, jei tokios nuorodos yra ant A klasės kiaušinių ir jų pakuočių, nurodant:

- tiekiamo ir (arba) vietoje sumaišyto lesalo kiekį ir rūšį,

- pristatymo datą,

- gamintojo ar tiekėjo pavadinimą,

- dedeklių vištų skaičių ir amžių bei pagamintų ir pristatytų kiaušinių skaičių,

- išsiuntimo datą,

- pirkėjo pavadinimą ir adresą bei įmonės numerį.

2. Kai nurodoma padėjimo data, šio straipsnio 1 dalies a punkte minima informacija registruojama atskirai.

3. Jei vienoje įmonėje taikomi keli skirtingi vištų laikymo būdai, šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose minima informacija kaupiama atskirai apie kiekvieną vištidę, kaip numatyta Direktyvoje 2002/4/EB.

4. 3. Gamintojai šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose minimą informaciją saugo ne mažiau kaip šešis mėnesius po to, kai veikla nutraukiama arba pulkas iškertamas.

26 straipsnis

Pakavimo centro registruojami duomenys

1. Pakavimo centrai atskirai pagal laikymo būdą ir dieną registruoja:

a) gautų kiaušinių kiekį, išskaidytą pagal gamintoją, nurodant gamintojo pavadinimą, adresą ir skiriamąjį numerį bei padėjimo datą ar laikotarpį;

b) kitiems pakavimo centrams pristatytų nerūšiuotų kiaušinių kiekį, įskaitant šių centrų skiriamuosius numerius bei padėjimo datą ar laikotarpį;

c) šių kiaušinių kokybės klases ir svorio kategorijas;

d) iš kitų pakavimo centrų gautų rūšiuotų kiaušinių kiekį, įskaitant šių centrų skiriamuosius numerius, minimalaus galiojimo terminą ir pardavėjo tapatybę;

e) pristatytų kiaušinių skaičių ir (arba) svorį, išskaidytą pagal svorio kategorijas, pakavimo datą ir "suvartoti iki" datą, o taip pat pagal pirkėją, nurodant jo pavadinimą ir adresą.

2. Pakavimo centrai privalo kiekvieną savaitę atnaujinti įrašus apie turimas fizines atsargas.

2. Jei A klasės kiaušiniai ir plauti kiaušiniai arba jų pakuotės turi nuorodą apie dedeklių vištų laikymo būdą, kiaušinių padėjimo datą ir (arba) kilmės regioną, tokias nuorodas naudojantys pakavimo centrai privalo atskirai registruoti duomenis pagal šio straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos nuostatas.

3. Tačiau vietoj duomenų apie pardavimo ir tiekimo operacijas registravimo, jie gali saugoti sąskaitų ir važtaraščių bylas su šio straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytais duomenimis. Tokie duomenys ir dokumentai saugomi ne mažiau kaip šešis mėnesius.

27 straipsnis

Kitų ūkio subjektų registruojami duomenys

1. 13, 14 ir 15 straipsniuose minimų kiaušinių atveju surinkėjai ir didmenininkai privalo ne mažiau kaip šešis mėnesius saugoti įrašus, susijusius su pirkimo ir pardavimo operacijomis bei turimomis fizinėmis atsargomis.

Surinkėjai privalo kaupti apie nurodytus kiaušinius tokią informaciją:

a) surinkimo datos ir kiekiai;

b) gamintojų pavadinimai, adresai ir skiriamieji numeriai;

c) pristatymo į atitinkamas pakavimo vietas datos ir kiekiai.

Didmenininkai (įskaitant tarpininkus, kurie patys netvarko kiaušinių) privalo kaupti apie nurodytus kiaušinius tokią informaciją:

a) pirkimo ir pardavimo datos bei kiekiai;

b) tiekėjų (pardavėjų) pavadinimai ir adresai.

Be to, didmenininkai, patys tvarkantys tokius kiaušinius, privalo kas savaitę registruoti turimas fizines atsargas.

Vietoj duomenų apie pirkimo ir pardavimo operacijas registravimo, surinkėjai ir didmenininkai gali saugoti sąskaitų ir važtaraščių bylas su 13, 14 ir 15 straipsniuose nurodytais duomenimis.

2. Lesalo gamintojai ir tiekėjai privalo registruoti pašaro tiekimą gamintojams, kaip nurodyta 25 straipsnio 1 dalies b punkte, nurodydami tiekiamo pašaro sudėtį.

Jie privalo saugoti šiuos įrašus ne mažiau kaip šešis mėnesius nuo išsiuntimo.

3. Visi šie įrašai ir apskaitos knygos, minimi 25 ir 26 straipsniuose bei šiame straipsnyje, turi būti iškart pateikiami kompetentingajai institucijai jai pareikalavus.

VII SKYRIUS

KONFIDENCIALUMAS IR INFORMACIJOS PATEIKIMAS

28 straipsnis

Konfidencialumas

1. Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų 12, 13, 14 ir 15 straipsniuose nurodytos informacijos konfidencialumui užtikrinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 [8] nuostatas, jei ši informacija susijusi su fiziniais asmenimis.

2. Į registrus, apskaitos knygas ir kitus įrašus įtraukti duomenys gali būti naudojami tik taikant šį reglamentą.

29 straipsnis

Pranešimas, konsultavimas ir keitimasis informacija

1. Kasmet iki balandžio 1 d. kiekviena valstybė narė elektroniniu būdu praneša Komisijai vidutinį įmonėse laikomų dedeklių vištų skaičių [9] kiekvienam paukščių laikymo būdui atskirai.

2. Iki 2004 m. liepos 1 d. kiekviena valstybė narė elektroniniu būdu praneša Komisijai apie priemones, kurių ji ėmėsi šiam reglamentui įgyvendinti, o ypač:

a) pagal Direktyvos 2002/4/EB nuostatas registruotų gamybos padalinių sąrašą, nurodydama kiekvieno jų pavadinimą, adresą ir skiriamąjį numerį;

b) pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/90 5 straipsnio ir šio reglamento 4 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas patvirtintų pakavimų centrų sąrašą, nurodydama kiekvieno jų pavadinimą, adresą ir skiriamąjį numerį;

c) kontrolės metodus, taikomus įgyvendinant šio reglamento 12, 13, 14, 15 ir 16 straipsnių nuostatas;

d) nacionalines technines priemones, taikomas įgyvendinant šio reglamento 13 straipsnio 4 dalies ir 14 straipsnio 3 dalies nuostatas;

e) kompetentingųjų institucijų, atsakingų už šiame reglamente numatytus patikrinimus, sąrašą kartu su jų pavadinimais, adresais ir kitais svarbiais duomenimis;

f) kompetentingosios institucijos, atsakingos už keitimąsi informacija, kaip numatyta šiame reglamente, pavadinimą, adresą ir svarbius duomenis.

3. Komisija kaupia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minimą informaciją ir nuo 2005 m. liepos 1 d. pateikia ją kitoms valstybėms narėms. Iki šios dienos valstybės narės pačios pateikia viena kitai savo duomenis.

Kiekvienų kalendorinių metų pradžioje Komisijai elektroniniu būdu būtina pranešti apie bet kokius šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąrašų, kontrolės metodų ar techninių priemonių pakeitimus.

4. Valstybėje narėje vykę patikrinimai reguliariai aptariami, laikantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2771/75 [10] 18 straipsnyje nustatytos tvarkos.

5. Bet kuriuo metu Komisijai pareikalavus, valstybės narės privalo pateikti informaciją, būtiną norint įvertinti šio straipsnio 2 dalies d punkte minimų priemonių suderinamumą su Bendrijos teise ir jų atitikimą bendriesiems kiaušinių prekybos standartams.

30 straipsnis

Pranešimas apie sprendimą perrūšiuoti

Kiekviena valstybė narė, kurios teritorijoje perrūšiuojama iš kitos valstybės narės gauta kiaušinių siunta, privalo užtikrinti, kad per tris darbo dienas apie tai bus pranešta tos valstybės narės kompetentingajai institucijai, kaip numatyta 29 straipsnio 2 dalies f punkte.

VIII SKYRIUS

KIAUŠINIŲ TIKRINIMAS

31 straipsnis

Tikrinimas atsitiktinės atrankos būdu

1. Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 19 straipsnio 2 dalis taikoma tik tuo atveju, jei patikrinimas buvo atliktas laikantis šio straipsnio 2–5 dalių nuostatų.

2. Jei kiaušiniai supakuoti į dideles pakuotes, kurių nesudaro mažos pakuotės, pasirinktinai tikrinamas ne mažesnis kiaušinių kiekis nei nurodyta lentelėje:

Kiaušinių skaičius siuntoje | Tikrintinų kiaušinių skaičius |

Siuntos dalis % | minimalus kiaušinių skaičius |

iki 180 | 100 | – |

nuo 181 iki 1800 | 15 | 180 |

nuo 1801 iki 3600 | 10 | 270 |

nuo 3601 iki 10800 | 5 | 360 |

nuo 10801 iki 18000 | 4 | 540 |

nuo 18001 iki 36000 | 3 | 720 |

nuo 36001 iki 360000 | 1,5 | 1080 |

daugiau kaip 360000 | 0,5 | 5400 |

3. Jei kiaušiniai supakuoti į mažas pakuotes, nesvarbu, ar šios sudėtos į dideles pakuotes ar ne, pasirinktinai tikrinamas ne mažesnis mažų pakuočių ir kiaušinių skaičius nei nurodyta lentelėje:

Kiaušinių skaičius siuntoje | Tikrinamų mažų pakuočių dalis % | Tikrinamos pakuotės tikrintinų kiaušinių skaičius (%) |

iki 180 | 100 | 100 |

nuo 181 iki 1800 | 15 | 100 |

nuo 1801 iki 3600 | 10 | 100 |

nuo 3601 iki 10800 | 5 | 100 |

nuo 10801 iki 18000 | 4 | 100 |

nuo 18001 iki 36000 | 3 | 100 |

nuo 36001 iki 360000 | 1,5 | 100 |

daugiau kaip 360000 | 0,5 | 100 |

4. Kai siuntoje yra ne daugiau kaip 18000 kiaušinių, tikrintini kiaušiniai atrenkami mažiausiai iš 20 % didelių pakuočių.

Kai siuntoje yra daugiau kaip 18000 kiaušinių, tikrintini kiaušiniai atrenkami mažiausiai iš 10 % didelių pakuočių ir bent iš dešimties didelių pakuočių.

5. Kai siūlomų arba pateikiamų parduoti mažmeninėje prekyboje nesupakuotų kiaušinių yra ne daugiau kaip 180, jie tikrinami 100 %, o kai kiaušinių skaičius didesnis, atrankos būdu tikrinama 15 % visų kiaušinių, bet ne mažiau kaip 180.

32 straipsnis

Kontrolinės juostelės

1. Patikrinęs siuntą ir atlikęs būtinus pakeitimus, kad siunta atitiktų Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 reikalavimus, kontrolierius siuntos savininkui pareikalavus gali pritvirtinti prie pakuotės juostelę su oficialiu antspaudu ir tokiais užrašais:

a) "Patikrinta (data), (vieta)";

b) kontrolieriaus tapatybė.

2. Kontrolinės juostelės turi būti baltos su raudonais užrašais. Jei pakuotė buvo užantspauduota prieš patikrinant, ją galima iš naujo užklijuoti kontroline juostele, kuri, prireikus, gali būti klijuojama ant originalios juostelės ar etiketės.

3. Patikrinus mažas pakuotes su nuoroda "ekstra", kontrolinėse juostelėse būtina nurodyti šio straipsnio 1 dalyje minimą informaciją ir kursyvu 1 cm aukščio raidėmis užrašyti žodžius "ekstra".

33 straipsnis

Kokybės trūkumų nuokrypiai

1. Tikrinant A klasės kiaušinių ir plautų kiaušinių siuntas, leidžiamos tokios paklaidos:

a) prieš išsiunčiant iš pakavimo centro, 5 % kiaušinių gali būti su kokybės trūkumais;

b) kituose prekybos etapuose 7 % kiaušinių gali būti su kokybės trūkumais.

Tačiau tikrinant kiaušinius, paženklintus užrašu "ekstra", nei pakuojant, nei importuojant neleidžiamos jokios paklaidos, susijusios su viršutiniu oro tarpu.

2. Jei tikrinamoje siuntoje yra mažiau nei 180 kiaušinių, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta paklaida dvigubinama.

34 straipsnis

Kiaušinių svorio nuokrypiai

Tikrinant A klasės kiaušinių ir plautų kiaušinių siuntas, leidžiama kiaušinių svorio paklaida, išskyrus Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 13 straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį. Tokiose siuntose gali būti ne daugiau kaip 10 % kiaušinių, priskiriamų gretimai aukštesnei svorio kategorijai, nei nurodyta ant pakuotės, bet ne daugiau nei 5 % žemesnės svorio kategorijos kiaušinių.

Jei tikrinamoje siuntoje yra mažiau nei 180 kiaušinių, pirmiau nurodyti procentiniai skaičiai dvigubinami.

IX SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos dėl kiaušinių pakuočių ir jų sandėliavimo

35 straipsnis

Minimalus didelės kiaušinių pakuotės grynasis svoris

Pagal svorį surūšiuotų A klasės kiaušinių ir plautų kiaušinių didelių pakuočių mažiausias grynasis svoris turi būti toks:

—XL – labai didelių: | 7,3 kg/100 kiaušinių, |

—L – didelių: | 6,4 kg/100 kiaušinių, |

—M – vidutinių: | 5,4 kg/100 kiaušinių, |

—S – mažų: | 4,5 kg/100 kiaušinių. |

36 straipsnis

Pakuočių kokybė

1. Vidinė pakuotės dalis ir kitą pakavimo medžiaga, turi būti neduži, sausą, švari ir tvarkinga, pagaminta iš medžiagų, apsaugančių kiaušinius nuo pašalinių kvapų ir neleidžiančių suprastėti jų kokybei.

2. Kiaušiniams gabenti ir išsiųsti skirtos didelės pakuotės, įskaitant vidinę pakuotės dalį, nenaudojamos pakartotinai, nebent jos atrodo kaip naujos ir atitinka šio straipsnio 1 dalyje išdėstytus techninius bei higienos reikalavimus. Ant pakartotinai naudojamų pakuočių neturi likti ankstesnių nuorodų, galinčių sukelti painiavą.

3. Mažų pakuočių neleidžiama naudoti pakartotinai.

37 straipsnis

Sandėliavimo ir gabenimo reikalavimai

1. Sandėliuojant kiaušinius gamintojo patalpose ir gabenant juos iš gamintojo į surinkimo įmonę arba pakavimo centrą, kiaušiniai laikomi temperatūroje, kuri geriausiai tinka jų kokybei išsaugoti.

2. Kiaušiniai turi būti sandėliuojami švarioje, sausoje vietoje, be pašalinių kvapų.

3. Gabenant ir sandėliuojant, kiaušinius būtina laikyti švarioje, sausoje vietoje, be pašalinių kvapų ir veiksmingai apsaugotoje nuo smūgių, šviesos poveikio ir didelių temperatūros svyravimų.

2 SKIRSNIS

Panaikinimas ir baigiamoji nuostata

38 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1274/91 netenka galios.

Nuorodos į galios netekusį reglamentą turi būti daromos kaip nuorodos į šį reglamentą ir skaitomos pagal V priede pateikiamą koreliacinę lentelę.

39 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Jis taikomas nuo 2004 m. sausio 1 d. Tačiau 4 straipsnio 2 dalies nuostatos, susijusios su pradžios kodais CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL, SI ir SK, taikomos nuo 2004 m. gegužės 1 d., jei bus ratifikuota Stojimo sutartis.

3. Tačiau iki 2003 m. gruodžio 31 d. patvirtintų pakavimo centrų skiriamieji numeriai gali būti toliau naudojami iki 2004 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 23 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 173, 1990 7 6, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2052/2003 (OL L 305, 2003 11 22, p. 1).

[2] OL L 198, 1991 7 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

[3] OL L 30, 2002 1 31, p. 44.

[4] OL L 121, 1991 5 16, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 326/2003 (OL L 47, 2003 2 21, p. 31).

[5] OL L 212, 1989 7 22, p. 87. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

[6] OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

[7] OL L 168, 1994 7 2, p. 34.

[8] OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

[9] Vidutinis laikomų dedeklių vištų skaičius = (vištidėje patalpintų dedeklių vištų skaičius × padėjimo savaičių skaičius): 52.

[10] OL L 282, 1975 11 1, p. 49.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

1. Minimalus tinkamumo vartoti terminas:

ant kiaušinių | ant pakuočių |

cons. pref. | Consúmase preferentemente antes del … |

Mindst holdbar til vagy M.H. | Mindst holdbar til … |

Mind. Haltbar vagy M.H.D. | Mindestens haltbar bis … |

Ανάλωση πριν από | Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από … |

Best before vagy B.B. | Best before … |

à cons. de préf. av. vagy DCR | À consommer de préférence avant le … |

entro | da consumarsi preferibilmente entro … |

Tenm. houdb. tot vagy THT | Tenminste houdbaar tot … |

Cons. pref | A consumir de prefêrencia antes de … |

parasta ennen | parasta ennen … |

bäst före | Bäst före … |

2. Pakavimo data:

ant kiaušinių | ant pakuočių |

emb. | Embalado el: … |

Pakket | Pakket den: … |

Verp. | Verpackt am: … |

Συσκευασία | Ημερομηνία συσκευασίας: … |

Packed vagy pkd | Packing date: … |

Emb. le | Emballé le: … |

Imb. | Data d'imballaggio: … |

Verp. | Verpakt op: … |

Emb. | Embalado em: … |

Pakattu | Pakattu: … |

förp. Den | Förpackat den: … |

3. Rekomenduojama galutinio pardavimo data:

vender antes

Sidste salgsdato

Verkauf bis

Πώληση

Sell by

à vend. préf. av. vagy DVR [2]

racc.

Uiterste verkoopdatum vagy Uit. verk. dat

Vend. de pref. antes de

viimeinen myyntipäivä

sista försäljningsdag

4. Padėjimo data:

Puesta

Læggedato

Gelegt am

Ωοτοκία

Laid

Pondu le

Dep.

Gelegd op

Postura

munintapäivä

värpta den

[2] Vartojant santrumpą, jos reikšmė turi būti aiškiai nurodyta ant pakuotės.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

13 straipsnyje minimi terminai, žymintys vištų laikymo būdą: a) ant pakuočių; b) ant kiaušinių

Kodas | 1 | 2 | 3 |

| |

ES | a) | Huevos de gallinas camperas | Huevos de gallinas criadas en el suelo | Huevos de gallinas criadas en jaulas |

b) | Camperas | Suelo | Jaula |

DA | a) | Frilandsæg | Skrabeæg | Buræg |

b) | Frilandsæg | Skrabeæg | Buræg |

DE | a) | Eier aus Freilandhaltung | Eier aus Bodenhaltung | Eier aus Käfighaltung |

b) | Freiland | Boden | Käfig |

EN | a) | Free range eggs | Barn eggs | Eggs from caged hens |

b) | Free range o F/range | Barn | Cage |

FR | a) | Œufs de poules élevées en plein air | Œufs de poules élevées au sol | Œufs de poules élevées en cage |

b) | Plein air | Sol | Cage |

GR | α) | Αυγά ελεύθερης βοσκής | Αυγά αχυρώνα | Αυγά κλωβοστοιχίας |

β) | Ελεύθερης βοσκής | Αχυρώνα | Κλωβοστοιχία |

IT | a) | Uova da allevamento all’aperto | Uova da allevamento a terra | Uova da allevamento in gabbie |

b) | Aperto | A terra | Gabbia |

NL | a) | Eieren van hennen met vrije uitloop | Scharreleieren | Kooieieren |

b) | Vrije uitloop | Scharrel | Kooi |

PT | a) | Ovos de galinhas criadas ao ar livre | Ovos de galinhas criadas no solo | Ovos de galinhas criadas em gaiolas |

b) | Ar livre | Solo | Gaiola |

FIN | a) | Ulkokanojen munia | Lattiakanojen munia | Häkkikanojen munia |

b) | Ulkokanan | Lattiakanan | Häkkikanan |

SV | a) | Ägg från utehöns | Ägg från frigående höns inomhus | Ägg från burhöns |

b) | Frigående (alt. Frig.) ute | Frigående (alt. Frig.) inne | Burägg |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Minimalūs reikalavimai įvairius ūkininkavimo būdus taikantiems paukštynams

1. a) "Laisvai laikomų vištų kiaušiniai" turi būti gaminami paukštynuose, kurie nuo Tarybos direktyvos 1999/74/EB [1] 4 straipsnyje nustatytų datų atitinka bent tame straipsnyje nurodytus reikalavimus ir kuriuose:

- vištoms sudarytos sąlygos visą dieną būti aptvaruose po atviru dangumi, išskyrus atvejus, kai veterinarijos institucijos nustato laikinus apribojimus,

- vištoms prieinami aptvarai po atviru dangumi daugiausia apsodinti augalais ir nenaudojami kitais tikslais, išskyrus sodams, miškingoms vietovėms ir naminių gyvulių ganykloms, jeigu pastarąsias leidžia kompetentingos institucijos,

- aptvarai po atviru dangumi turi atitikti bent Tarybos direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnio 1 dalies 3 b punkto ii papunktyje nurodytus reikalavimus, pagal kuriuos viename hektare vištoms prieinamo žemės ploto visą laiką yra ne daugiau kaip 2500 vištų arba vienai vištai tenka 4 m2 ploto; tačiau jei vienai vištai tenka bent 10 m2 ploto ir jei vykdoma rotacija, o vištos visą pulko gyvavimo laiką tolygiai naudojasi žemės plotu, būtina užtikrinti, kad vienai vištai visą laiką tektų bent 2,5 m2 naudojamo aptvaro,

- aptvarų po atviru dangumi ribos yra ne toliau kaip 150 m spinduliu nuo artimiausios landos pastate; atstumas iki artimiausios landos gali būti ir 350 m, jeigu pagal nurodytą nuostatą yra įrengta pakankamai pastogių ir girdyklų, kurios tolygiai išdėstytos visame aptvare, o viename hektare yra mažiausiai keturios pastogės.

b) "Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai" turi būti gaminami paukštynuose, kurie nuo Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnyje nustatytų datų atitinka bent tame straipsnyje nurodytus reikalavimus.

c) "Narvuose laikomų vištų kiaušiniai" turi būti gaminami paukštynuose, kurie atitinka bent:

- Direktyvos 1999/74/EB 5 straipsnyje nurodytus reikalavimus iki 2011 m. gruodžio 31 d., arba

- Direktyvos 1999/74/EB 6 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

2. Reglamento (EEB) Nr. 1274/91 II priedo c ir d punktuose išvardyti minimalūs reikalavimai, taikomi prieš įsigaliojant Komisijos reglamentui (EB) Nr. 1651/2001 [2], iki Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnyje numatytų ir šio priedo 1 punkto a ir b papunkčiuose nurodytų datų toliau galioja visoms dar nepriderintoms prie šio straipsnio nuostatų gamybos sistemoms, išskyrus naujai sukurtas ar pertvarkytas.

3. Mažiau nei 350 dedeklių vištų turinčioms arba veislines dedekles vištas auginančioms įmonėms valstybės narės gali patvirtinti nuo šio priedo 1 punkto a ir b papunkčių nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias su įsipareigojimais, nurodytais Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 d punkte, 2 punkte, 3 a punkto i papunktyje ir b punkto i papunktyje.

[1] OL L 203, 1999 8 3, p. 53.

[2] OL L 220, 2001 8 15, p. 24.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

Minimalūs reikalavimai ženklinimui apie dedeklių vištų lesinimą

Nuorodą apie grūdus kaip sudedamąją pašaro dalį galima daryti tik tuo atveju, jei jie sudaro ne mažiau kaip 60 % konkrečios sudėties pašaro, kuriame gali būti ne daugiau kaip 15 % šalutinių grūdų produktų.

Tačiau jei nurodomi konkrečių rūšių grūdai, kiekviena rūšis turi sudaryti ne mažiau kaip 30 % tam tikros sudėties pašaro, nurodant vienos rūšies grūdus, ir ne mažiau kaip 5 %, jei nurodomos kelios grūdų rūšys.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

Koreliacinė lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1274/91 | Šis reglamentas |

1 straipsnis | 1 straipsnis |

2 straipsnis | 37 straipsnio 1 dalis |

3 straipsnis | 3 straipsnio 4 dalies a punktas |

4 straipsnis | 4 straipsnis |

5 straipsnis | 5 straipsnis |

6 straipsnis | 6 straipsnis |

7 straipsnis | – |

8 straipsnis | 7 straipsnis |

9 straipsnis | 8 straipsnis |

10 straipsnis | 8 straipsnis |

11 straipsnis | 8 straipsnis |

12 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys | – |

12 straipsnio 4 dalies pirmoji įtrauka | 17 straipsnio 2 dalis |

13 straipsnis | – |

14 straipsnis | 9 straipsnis |

15 straipsnis | 10 straipsnis |

16 straipsnis | 11 straipsnis |

17 straipsnis | 12 straipsnis |

18 straipsnis | 13 straipsnis |

18a straipsnis | 28 straipsnis |

18b straipsnis | – |

18c straipsnis | 14 straipsnis |

19 straipsnis | 15 straipsnis |

20 straipsnis | 29 straipsnis |

21 straipsnis | 17 straipsnis |

22 straipsnis | 18 straipsnis |

23 straipsnis | 19 straipsnis |

24 straipsnis | 20 straipsnis |

25 straipsnis | 22 straipsnis |

26 straipsnis | 21 straipsnis |

27 straipsnis | 23 straipsnis |

28 straipsnis | – |

29 straipsnis | 31 straipsnis |

30 straipsnis | 32 straipsnis |

31 straipsnis | 33 straipsnis |

32 straipsnis | 34 straipsnis |

33 straipsnis | 35 straipsnis |

34 straipsnis | 30 straipsnis |

35 straipsnis | 29 straipsnio 2 dalis |

36 straipsnis | 38 straipsnis |

37 straipsnis | 39 straipsnis |

38 straipsnis | – |

I priedas | I priedas |

II priedas | II priedas |

III priedas | III priedas |

IV priedas | IV priedas |

--------------------------------------------------

Top