Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2286

2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2286/2003 iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatastekstas svarbus EEE.

OJ L 343, 31.12.2003, p. 1–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 015 P. 118 - 211
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 015 P. 118 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 015 P. 118 - 211
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 015 P. 118 - 211
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 015 P. 118 - 211
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 015 P. 118 - 211
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 015 P. 118 - 211
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 015 P. 118 - 211
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 015 P. 118 - 211
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 71 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 71 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 156 - 249

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; netiesiogiai panaikino 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2286/oj

32003R2286Oficialusis leidinys L 343 , 31/12/2003 p. 0001 - 0123


Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2286/2003

2003 m. gruodžio 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą [1], ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1) Privalomoji tarifinė informacija, kurią valstybės narės pateikia ūkio subjektams ir kuri apima konfidencialius ir nekonfidencialius duomenis, yra perduodama Komisijai pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 [2] ir laikoma centrinėje duomenų bazėje, kurią tvarko Komisija ir kuria gali naudotis visos nacionalinės administracijos. Anksčiau Komisija viešai platino kompaktinį diską, kuriame buvo įrašytos tos duomenų bazės dalys, kuriose nebuvo konfidencialių duomenų. Šiuo metu dėl techninių ir finansinių priežasčių šio kompaktinio disko leidimas yra sustabdytas.

(2) Ir visuomenei, ir šalims kandidatėms būtinai reikalinga minėta informacija, reikėtų, kad Komisija galėtų suteikti galimybę naudotis minėta informacija savo žiniatinklio svetainėje paskelbdama tą privalomosios tarifinės informacijos duomenų bazės dalį, kurioje nėra konfidencialių duomenų, pavyzdžiui, duomenų apie turėtoją arba konfidencialios informacijos apie prekių sudėtį. Kitaip nei kompaktiniuose diskuose, minėtoje duomenų bazės dalyje taip pat turėtų būti vaizdai, jei jie yra.

(3) Ūkio subjektai, kurie kreipiasi dėl privalomosios tarifinės informacijos suteikimo, turėtų būti informuojami apie duomenų, saugomų duomenų bazėje, naudojimą, ir dėl to būtina pakoreguoti "Svarbią informaciją", kuri pateikiama atitinkamo prašymo blanke ir privalomosios tarifinės informacijos pateikimo blanke.

(4) Be to, siekiant aiškumo tikslinga pakeisti Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 8 straipsnio 1 ir 2 dalių formuluotę. Taip pat reikėtų pasinaudoti galimybe ir supaprastinti privalomosios kilmės informacijos perdavimo sistemą. Todėl tokios informacijos perdavimas turėtų būti apribotas tais elementais, kurie yra būtinai reikalingi.

(5) 1988 m. sausio 1 d. pradėjus naudoti bendrąjį administracinį dokumentą buvo atlikti esminiai muitinės teisės aktų pakeitimai, ypač dėl to, kad 1993 m. sausio 1 d. buvo baigta kurti viena bendra rinka, o nuo 1994 m. sausio 1 d. buvo pradėtas taikyti Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92. Be to, dėl technologijų pažangos ir ypač dėl to, kad vis plačiau naudojami kompiuterizuoto muitinės formalumų atlikimo metodai, atsirado būtinybė iš dalies pakeisti bendrojo administracinio dokumento naudojimo nuostatas.

(6) Taip pat būtina apibendrinti minėtas nuostatas ir iš naujo išleisti bendrojo administracinio dokumento blankus, kurie buvo iš dalies keičiami po to, kai buvo pradėti naudoti. Tai reiškia, kad turi būti pakeisti Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 31–34, 37 ir 38 priedai.

(7) Be to, siekiant užtikrinti, kad Bendrijos ūkio subjektai ir muitinės administracijos galėtų naudotis kiek įmanoma labiau suderinta ir supaprastinta dokumentacija, atrodo būtina, tinkamai konsultuojantis su atitinkamais verslo atstovais, reguliariai persvarstyti blankų naudojimo reikalavimus atsižvelgiant į verslo praktikos raidą ir tarptautinių forumų veiklą šioje srityje.

(8) Siekiant sudaryti galimybes valstybėms narėms tinkamai pasirengti naujųjų taisyklių, susijusių su bendruoju administraciniu dokumentu, įgyvendinimui, reikėtų numatyti, kad šios taisyklės būtų pradėtos taikyti nuo 2006 m. sausio 1 d. Tačiau kadangi kai kurios valstybės narės nori naująsias priemones pradėti taikyti kiek galima greičiau, būtina leisti tas taisykles įgyvendinti anksčiau.

(9) Reikės įvertinti valstybių narių atitinkamų priemonių įgyvendinimo planus ir to įvertinimo pagrindu numatyti galimybę pritarti, jei įvykdomos tam tikros sąlygos, kad įgyvendinimo data būtų atidėta.

(10) Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 292 straipsnio 5 dalis ir 500 straipsnio 2 dalis nustato kompetentingas institucijas, kurioms turi būti pateikiami bendrųjų leidimų prašymai. Išskyrus laikino importo atvejus, šie prašymai turi būti pateikiami tai muitinei, kuri yra paskirta vietai, kurioje yra tvarkomos pareiškėjo pagrindinės sąskaitos ir kurioje atliekama bent dalis operacijų, kurioms išduodamas leidimas. Patirtis parodė, kad šiuo metu taikomi kompetentingų institucijų nustatymo kriterijai neapima visų atvejų, kurie gali pasitaikyti praktikoje. Todėl tikslinga numatyti, kad jeigu kompetentingų institucijų nepavyksta nustatyti remiantis galiojančiomis taisyklėmis, prašymas turi būti pateiktas tai muitinei, kuri yra paskirta vietai, kurioje yra tvarkomos pareiškėjo pagrindinės sąskaitos.

(11) Importo priežiūros sistema buvo įvesta 1997 m. Reglamentu (EEB) Nr. 2454/93. Didelis ir greitas, viena vertus, tam tikrų produktų, kuriems skiriamos grąžinamosios išmokos, eksporto padidėjimas ir, antra vertus, tų pačių produktų preferencinio importo lygio padidėjimas kartais atrodo nenatūralus. Siekiant kovoti su pažeidimas, susijusiais su tokiais prekių srautais, priežiūrą, kuri šiuo metu apsiriboja į laisvą apyvartą išleistais produktais, turėtų būti galima taikyti ir eksportui.

(12) Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 nustato nuostatas dėl transporto priemonių naudojimo pagal laikino importo procedūrą. Keleivių vežimas be atlygio, kai įmonė vykdo ekonominę veiklą, yra apibrėžiamas kaip transporto priemonės "komercinis naudojimas". Tačiau pagal Stambulo konvenciją "komercinis naudojimas" reiškia tik keleivių vežimą už atlygį. Skirtingų sąvokos "komercinis naudojimas" apibrėžimų negalima pateisinti. Todėl tą apibrėžimą reikėtų iš dalies pakeisti.

(13) Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 nustato specialias nuostatas dėl ekvivalentiškų prekių naudojimo pienininkystės sektoriuje. Dėl šių nuostatų taikymo iškilo tam tikrų praktinių problemų. Todėl pageidautina supaprastinti galimybę pienininkystės sektoriuje naudoti ekvivalentiškas prekes.

(14) Jeigu skola muitinei atsiranda taikant laikino įvežimo perdirbti režimą, tam tikrais atvejais tos skolos muitinei nustatymo tikslais kompensaciniams produktams yra taikomi jiems tinkami importo muitai. Tie atvejai yra minimi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 548 straipsnio 1 dalyje ir to reglamento 75 priede. Pagal bendrą pastabą, pateiktą prieš 75 priede esantį sąrašą, prižiūrinti įstaiga gali leisti taikyti 548 straipsnio 1 dalį ir kitoms atliekoms, laužui, skystoms bei kietoms liekanoms ir atraižoms nei tos, kurios yra nurodytos tame sąraše. Valstybės narės nebeturi Komisijos informuoti apie tokius papildomus atvejus. Todėl tikslinga supaprastinti 75 priedą.

(15) Dėl to atitinkamai reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93.

(16) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 iš dalies keičiamas taip:

1. 6 straipsnio 3 dalies A punkto k papunktis pakeičiamas taip:

"k) sutikimas, kad pateikta informacija būtų įtraukta į Komisijos duomenų bazę ir kad privalomosios tarifinės informacijos duomenys, įskaitant visas nuotraukas, eskizus, brošiūras ir pan., būtų skelbiami viešai per internetą, išskyrus informaciją, kurią pareiškėjas nurodė esant konfidencialia; taikomos galiojančios informacijos apsaugą reglamentuojančios nuostatos."

2. 8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

1. Privalomosios tarifinės informacijos atveju valstybių narių muitinės nedelsdamos Komisijai perduoda:

a) privalomosios tarifinės informacijos prašymo kopiją (pateikta 1B priede);

b) pateiktos privalomosios tarifinės informacijos kopiją (1 priede pateikta kopija Nr. 2);

c) duomenis, nurodytus kopijoje Nr. 4, pateiktoje 1 priede.

Privalomosios kilmės informacijos atveju jos nedelsdamos Komisijai perduoda atitinkamus duomenis apie pateiktą privalomąją kilmės informaciją.

Duomenys perduodami elektroninėmis priemonėmis.

2. Jeigu valstybė narė prašo, Komisija nedelsdama jai nusiunčia duomenis, gautus pagal šio straipsnio 1 dalį. Duomenys perduodami elektroninėmis priemonėmis.

3. Elektroniniu būdu perduoti privalomosios tarifinės informacijos prašymo duomenys, pateiktos privalomosios tarifinės informacijos duomenys ir 1 priedo kopijoje Nr. 4 pateikti duomenys saugomi Komisijos centrinėje duomenų bazėje. Privalomosios tarifinės informacijos duomenys, įskaitant visas nuotraukas, eskizus, brošiūras ir pan., gali būti skelbiami viešai internete, išskyrus konfidencialią informaciją, kuri pateikiama pateiktos privalomosios tarifinės informacijos 3 ir 8 langeliuose."

3. 212 straipsnis papildomas šia 4 dalimi:

"4. Valstybės narės perduoda Komisijai duomenų, kuriuos jos reikalauja pateiki dėl kiekvienos iš 37 priede nurodytų procedūrų, sąrašą. Komisija paskelbia tų duomenų sąrašą."

4. 213 straipsnis papildomas šia antra pastraipa:

"Valstybės narės perduoda Komisijai nacionalinių kodų, naudojamų pildant 37 langelį (antrą skiltį), 44 langelį ir 47 langelį (pirmą skiltį), sąrašą. Komisija paskelbia tų kodų sąrašą."

5. 216 straipsnis pakeičiamas taip:

"216 straipsnis

Bendrojo administracinio dokumento langelių, kurie turi būti pildomi pateikiant deklaraciją tam tikrai muitinės procedūrai įforminti, sąrašas pateikiamas 37 priede."

6. 254 straipsnio įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

"Deklaranto prašymu muitinė gali priimti išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijas, kuriose nepateikti kai kurie duomenys, nurodyti 37 priede, tačiau jose turi būti pateikti bent jau bendrojo administracinio dokumento 1 (pirmos ir antros skilčių), 14, 21 (tautybė), 31, 37, 40 ir 54 langelių duomenys ir:"

7. 269 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

"4. Šio straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje nurodyta procedūra taikoma B tipo sandėliams, tačiau verslo dokumentas nenaudojamas. Jeigu administraciniame dokumente nepateikti visi duomenys, nurodyti 37 priedo I(B) antraštinėje dalyje, jie turėtų būti įrašyti į kartu pateikiamą prašymą."

8. 275 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Deklaranto prašymu muitinės įstaiga, įforminanti ekonominio poveikio turinčių muitinės procedūrų, išskyrus laikinojo išvežimo perdirbti arba muitinio sandėliavimo, pradžią, gali priimti deklaracijas, kuriuose nepateikti kai kurie duomenys, nurodyti 37 priede, arba kartu su kuriomis nepateikti tam tikri 220 straipsnyje nurodyti dokumentai, tačiau jose turi būti pateikti bent jau bendrojo administracinio dokumento 1 (pirmos ir antros skilties), 14, 21 (pilietybė), 31, 37, 40 ir 54 langelių duomenys, o 44 langelyje turi būti nuoroda į leidimą arba, jei taikoma 508 straipsnio 1 dalis, nuoroda į prašymą."

9. 280 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

"1. Deklaranto prašymu muitinė gali priimti eksporto deklaracijas, kuriose nepateikti tam tikri duomenys, nurodyti 37 priede, tačiau jose turi būti pateikti bent jau bendrojo administracinio dokumento 1 (pirmosios ir antros skilties), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 ir 54 langelių duomenys ir visa kita informacija, kuri yra laikoma būtina norint identifikuoti prekes, taikyti nuostatas, reglamentuojančias jų eksportą, ir nustatyti garantijos, kuri turi būti pateikta prieš eksportą, dydį.

Tuo atveju, kai prekės apmokestinamos eksporto muitais arba joms taikomos kitos bendrosios žemės ūkio politikos priemonės, minėtose eksporto deklaracijose nurodoma visa informacija, reikalinga tinkamam tokių muitų ar priemonių taikymui.

2. Muitinė gali leisti deklarantui neužpildyti 17a ir 33 langelių, jeigu jis deklaruoja, kad atitinkamų prekių eksportui netaikomi draudimai arba apribojimai, ir muitinė neturi pagrindo tuo abejoti, o pagal prekių aprašymą įmanoma nedelsiant ir vienareikšmiškai suklasifikuoti jas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą."

10. 292 straipsnio 5 dalies antros pastraipos antroji įtrauka pakeičiama taip:

"— kitais atvejais – kurioje yra tvarkomos pareiškėjo pagrindinės sąskaitos sudarant sąlygas auditu pagrįstiems tvarkos patikrinimams atlikti."

11. II dalies I antraštinės dalies 3 skyriaus 2 skirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

"Prekių priežiūra"

12. 308d straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

"1. Tuo atveju, kai turi būti vykdoma Bendrijos priežiūra, valstybės narės mažiausiai kartą per mėnesį Komisijai pateikia priežiūros ataskaitas, kuriose pateikia duomenis apie išleistų į laisvą apyvartą arba eksportuotų produktų kiekį. Komisijos prašymu, teikdamos informaciją apie importą, valstybės narės pateikia duomenis tik apie tą importą, kuriam buvo taikomas preferencinis muitų tarifų režimas.

2. Valstybių narių priežiūros ataskaitose nurodomas bendras išleistų į laisvą apyvartą arba, atitinkamais atvejais, eksportuotų produktų kiekis nuo pirmosios atitinkamo laikotarpio dienos."

13. 500 straipsnio 2 dalis papildomas šia trečia pastraipa:

"Jeigu kompetentingos muitinės neįmanoma nustatyti laikantis šios straipsnio dalies pirmos arba antros pastraipų, prašymas pateikiamas tai muitinei, kuri yra paskirta vietai, kurioje yra tvarkomos pareiškėjo pagrindinės sąskaitos sudarant sąlygas auditu pagrįstiems tvarkos patikrinimams atlikti."

14. 555 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

"a) "komercinis naudojimas" – tai transporto priemonių naudojimas keleiviams vežti už atlygį arba pramoninis ar komercinis prekių vežimas už atlygį ar be jo;"

15. 1 priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

16. 1B priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

17. 31–34 priedai pakeičiami šio reglamento III priedo tekstu.

18. 37 ir 38 priedai pakeičiami šio reglamento IV priedo tekstu.

19. 74 priedas yra iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą.

20. 75 priedas pakeičiamas šio reglamento VI priedo tekstu.

2 straipsnis

Iki 2005 m. sausio 1 d. Komisija įvertina valstybių narių planus įgyvendinti priemones, numatytas 1 straipsnio 3–9, 17 ir 18 dalyse. Šis įvertinimas atliekamas remiantis ataskaita, parengta valstybių narių pateiktos informacijos pagrindu.

3 straipsnis

1. Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. 1 straipsnio 11 ir 12 dalys taikomos nuo 2004 m. sausio 1 d.

3. 1 straipsnio 1, 2, 15 ir 16 dalys taikomos nuo 2004 m. vasario 1 d.

4. 1 straipsnio 3–9, 17 ir 18 dalys taikomos nuo 2006 m. sausio 1 d. Tačiau valstybės narės gali jas įgyvendinti iki nurodytos datos. Tokiais atvejais valstybės narės praneša Komisijai datą, kurią jos įgyvendina šio reglamento nuostatas. Komisija paskelbia šią informaciją.

Remdamasi 2 straipsnyje numatytu įvertinimu ir laikydamasi komiteto procedūros, Komisija gali nuspręsti, ar ir kokiomis sąlygomis būtina atidėti pirmoje pastraipoje minimą datą. Komisija paskelbia šią informaciją.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Frederik Bolkestein

Komisijos narys

[1] OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

[2] OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1335/2003 (OL L 187, 2003 7 26, p. 16).

--------------------------------------------------

1 PRIEDAS

1 PRIEDAS

PRANEŠIMO APIE PRIVALOMĄJĄ TARIFINĘ INFORMACIJĄ (PTI) FORMOS MODELIS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

2 PRIEDAS

1 B PRIEDAS

PRANEŠIMO APIE PRIVALOMĄJĄ TARIFINĘ INFORMACIJĄ (PTI) FORMOS MODELIS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

31 PRIEDAS [1]

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO MODELIS

(aštuonių egzempliorių rinkinys)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Išsamios techninės nuostatos dėl formų ir ypač jų dydžio bei spalvų pateiktos 215 straipsnyje

--------------------------------------------------

32 PRIEDAS [1]

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO SPAUSDINIMO KOMPIUTERIZUOTOMIS DEKLARACIJŲ APDOROJIMO SISTEMOMIS IŠ DVIEJŲ NUOSEKLIAI PATEIKIAMŲ KETURIŲ EGZEMPLIORIŲ RINKINIŲ PAVYZDYS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Išsamios techninės nuostatos dėl formų ir ypač jų dydžio bei spalvų pateiktos 215 straipsnyje.

--------------------------------------------------

33 PRIEDAS [1]

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO TĘSINIO FORMOS PAVYZDYS

(aštuonių egzempliorių rinkinys)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Išsamios techninės nuostatos dėl formų ir ypač jų dydžio bei spalvų pateiktos 215 straipsnyje.

--------------------------------------------------

34 PRIEDAS [1]

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO SPAUSDINIMO KOMPIUTERIZUOTOMIS DEKLARACIJŲ APDOROJIMO SISTEMOMIS IŠ DVIEJŲ NUOSEKLIAI PATEIKIAMŲ KETURIŲ EGZEMPLIORIŲ RINKINIŲ PAVYZDYS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Išsamios techninės nuostatos dėl formų ir ypač jų dydžio bei spalvų pateiktos 215 straipsnyje.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

37 PRIEDAS

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO PAAIŠKINIMAI [1]

I ANTRAŠTINĖ DALIS BENDROSIOS PASTABOS

A. BENDRASIS APRAŠYMAS

Blankai ir papildomi lapai turi būti naudojami:

a) kur Bendrijos teisės aktuose nurodyta, kad turi būti pateikta prekių pateikimo muitinės procedūrai įforminti deklaracija arba reeksporto deklaracija;

b) jei reikia, pereinamuoju laikotarpiu, numatytu Stojimo akte prekybai tarp Bendrijos, kokia ji buvo iki to stojimo, ir naujų valstybių narių, taip pat pastarųjų valstybių narių tarpusavio prekybai, kai prekiaujama prekėmis, kurioms nėra panaikinti muitai ir jiems lygiaverčiai mokesčiai, arba kurioms taikomos kitos priemonės, nustatytos Stojimo akte;

c) kai Bendrijos taisyklės konkrečiai numato, kad jie turi būti naudojami.

Šiuo tikslu naudojamas formas ir papildomus lapus sudaro egzemplioriai, reikalingi formalumams, susijusiems su viena arba keliomis muitinės procedūromis, atlikti, sudaryti iš aštuonių egzempliorių rinkinio:

- 1 egzempliorius, kurį pasilieka valstybės narės, kurioje atliekami eksporto (išsiuntimo) arba Bendrijos tranzito formalumai, valdžios institucijos,

- 2 egzempliorius, kurį eksporto valstybė narė naudoja statistiniais tikslais. Šį egzempliorių statistiniais tikslais taip pat gali naudoti išsiuntimo valstybė narė prekybai su Bendrijos muitų teritorijos dalimis, kuriose galioja kitoks fiskalinis režimas,

- 3 egzempliorius grąžinamas eksportuotojui po to, kai muitinė ant jo uždeda antspaudą,

- 4 egzempliorių pasilieka paskirties įstaiga, atlikus Bendrijos tranzito operaciją arba kaip dokumentą, patvirtinantį Bendrijos prekių statusą,

- 5 egzempliorius yra grąžinamasis egzempliorius Bendrijos tranzito procedūrai,

- 6 egzempliorius, kurį pasilieka valstybės narės, kurioje atliekami importo formalumai, valdžios institucijos,

- 7 egzempliorius, kurį importo valstybė narė naudoja statistiniais tikslais. Šį egzempliorių statistiniais tikslais gali taip pat naudoti importo valstybė narė prekybai su Bendrijos muitų teritorijos dalimis, kuriose galioja kitoks fiskalinis režimas,

- 8 egzempliorius grąžinamas gavėjui.

Dėl to galimos įvairios kombinacijos, pavyzdžiui:

- eksportas, laikinasis išvežimas perdirbti arba reeksportas: 1, 2 ir 3 egzemplioriai,

- Bendrijos tranzitas: 1, 4 ir 5 egzemplioriai,

- muitinės procedūros importuojant: 6, 7 ir 8 egzemplioriai.

Be to, yra aplinkybių, kuriomis konkrečių prekių Bendrijos statusas turi būti įrodytas paskirties vietoje. Tokiais atvejais 4 egzempliorius turėtų būti naudojamas kaip T2L dokumentas.

Operacijų vykdytojai gali, jei nori, naudoti asmeniškai atspausdintus rinkinius, sudarytus iš reikiamų egzempliorių, jei jie atitinka oficialų pavyzdį.

Kiekvienas rinkinys turi būti parengtas tokiu būdu, kad, jei atitinkamose dviejose valstybėse narėse į langelius turi būti įrašyta ta pati informacija, ją tiesiogiai 1 egzemplioriuje galėtų įrašyti eksportuotojas arba vykdytojas, o dėl popieriaus cheminio apdorojimo ta informacija atsispausdintų visuose kituose egzemplioriuose. Tačiau, jei dėl kokios nors priežasties (ypač kai informacijos turinys skiriasi dėl etapo, kuriame yra atitinkama operacija) informacija negali būti siunčiama iš vienos valstybės narės į kitą, savaiminio kopijavimo popieriaus sumažintas jautrumas turi apriboti atgaminimą atitinkamuose egzemplioriuose.

Kai deklaracijos apdorojamos kompiuteriu, galima naudoti rinkinius, kuriuose kiekvienas egzempliorius gali turėti dvejopą funkciją: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

Šiuo atveju kiekviename rinkinyje naudojamų egzempliorių numeriai turi būti nurodyti blanko paraštėje ištrinant nenaudojamus egzempliorius žyminčius numerius.

Kiekvienas toks rinkinys turi būti parengtas taip, kad duomenys, kurie turi būti pateikti kiekviename egzemplioriuje, dėl popieriaus cheminio apdorojimo atsispausdintų.

Kai pagal šio reglamento 205 straipsnio 3 dalį prekių pateikimo muitinės procedūros įforminimo ir reeksporto deklaracijos, arba dokumentai, patvirtinantys Bendrijos statusą prekėms, vežamoms netaikant vidinio Bendrijos tranzito procedūros, yra parengiami ant paprasto popieriaus naudojant valstybės institucijų arba privataus sektoriaus automatinio duomenų apdorojimo technines priemones, minėtų deklaracijų ir dokumentų forma turi atitikti visas Kodekse arba šiame reglamente nustatytas sąlygas, įskaitant sąlygas, susijusias su kita blankų puse (dėl egzempliorių, naudojamų pagal Bendrijos tranzito procedūrą), išskyrus:

- spausdinant naudojamą spalvą,

- kursyvinių rašmenų naudojimą,

- Bendrijos tranzito langelių fono spausdinimą.

Jei tranzito deklaracija kompiuterine sistema apiforminama išvykimo įstaigoje, vienas deklaracijos egzempliorius turi būti pateiktas tai įstaigai.

B. DUOMENYS, KURIUOS REIKIA PATEIKTI

Blankuose yra tam tikras skaičius langelių, iš kurių, atsižvelgiant į konkrečią muitinės procedūrą, pildomi tik keli.

Nepažeidžiant supaprastintų procedūrų taikymo, langeliai, kurie gali būti pildomi kiekvienai procedūrai, nurodyti toliau esančioje lentelėje. II antraštinėje dalyje pateiktos specialios nuostatos dėl kiekvieno langelio taikomos nepažeidžiant šioje lentelėje nustatytų langelių statuso.

Reikia pastebėti, kad toliau nurodyti langeliai nesusiję su faktu, kad tam tikri duomenys renkami tik ten, kur leidžia aplinkybės. Pavyzdžiui, 41 langelyje ("A" statuso) papildomi vienetai renkami tik ten, kur reikalauja TARIC.

Sutartinių ženklų paaiškinimas:

Skilčių pavadinimai | 37 langelio 1 skiltyje naudojami kodai |

A: Eksportas/Išsiuntimas | 10, 11, 23 |

B: Eksporto prekių, kurioms taikomas grąžinamosios išmokos avansas, laikymas muitinės sandėlyje | 76, 77 |

C: Reeksportas po ekonominio poveikio turinčių muitinės procedūrų, išskyrus muitinio sandėliavimo procedūrą (laikinas įvežimas perdirbti, laikinas įvežimas, muitinės prižiūrimas perdirbimas) | 31 |

D: Reeksportas po muitinio sandėliavimo | 31 |

E: Laikinas išvežimas perdirbti | 21, 22 |

F: Tranzitas | |

G: Bendrijos prekių statusas | |

H: Išleidimas į laisvą apyvartą | 01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61,63, 68 |

I: Pateikimas ekonominio poveikio turinčiai muitinės procedūrai 51, 53, 54, 91, 92, išskyrus laikiną išvežimą perdirbti ir muitinio sandėliavimo procedūras (laikiną įvežimą perdirbti (sąlyginio neapmokestinimo sistemą), laikinąjį įvežimą, muitinės prižiūrimą perdirbimą) | 51, 53, 54, 91, 92 |

J: Pateikimas A, B, C, E ir F tipo muitinės sandėliams | 71, 78 |

K: Pateikimas D tipo muitinės sandėliams | 71, 78 |

A : Privalomas: duomenys, kuriuos reikalauja pateikti kiekviena valstybė narė

B : Neprivalomas valstybėms narėms: duomenys, kurių valstybės narės gali nuspręsti atsisakyti

C : Neprivalomas operacijų vykdytojams: duomenys, kuriuos operacijų vykdytojai gali nuspręsti pateikti, bet kurių valstybės narės negali reikalauti

[1] Šis langelis privalomas žemės ūkio produktams, kuriems taikomos eksporto grąžinamosios išmokos.

[2] Šie duomenys gali būti reikalingi tik nekompiuterizuotoms procedūroms

[3] Kai tam tikra deklaracija deklaruojamos tik vienos rūšies prekės, valstybės narės gali nustatyti, kad šio langelio pildyti nereikia ir, kad 5 langelyje būtų įrašytas skaičius 1.

[4] Šis langelis yra privalomas naujajai kompiuterizuotai tranzito sistemai (NCTS) 37a priede nurodytu būdu.

[5] Šie duomenys gali būti reikalingi tik kompiuterizuotoms procedūroms.

[6] Šis langelis yra neprivalomas valstybėms narėms, jei gavėjas nėra įsisteigęs nei Bendrijoje, nei EFTA valstybėje.

[7] Nenaudojamas, jei vežamos pašto siuntos arba jei prekės vežamos stacionariais transporto įrenginiais.

[8] Nenaudojamas, jei vežamos pašto siuntos arba jei prekės vežamos stacionariais transporto įrenginiais ar geležinkeliais.

[9] Šie duomenys gali būti reikalingi nekompiuterizuotoms procedūroms. Kompiuterizuotų procedūrų atveju valstybėms narėms nereikia rinkti šių duomenų, jei jos gali juos rasti kitoje deklaracijos vietoje ir taip perduoti duomenis Komisijai laikantis išorės prekybos statistikos rinkimo nuostatų.

[10] Valstybės narės gali reikalauti užpildyti trečią skirsnį, jei muitinės administracija skaičiuoja prekių muitinę vertę ekonominės veiklos vykdytojo vardu.

[11] Valstybės narės gali reikalauti šios informacijos tik tais atvejais, kai netaikomos V antraštinėje dalyje 6 skyriuje nurodytos mėnesinio valiutos keitimo kurso nustatymo taisyklės.

[12] Šis langelis nepildomas, jei eksporto formalumai atliekami išvažiavimo iš Bendrijos vietoje.

[13] Šis langelis nepildomas, jei eksporto formalumai atliekami įvažiavimo į Bendriją vietoje.

[14] Šis langelis gali būti naudojamas NCTS 37a priede nurodytu būdu.

[15] Privalomas reeksporto pagal D tipo muitinio sandėliavimo procedūrą atveju.

[16] - tranzito deklaraciją sudaro tas pats asmuo tuo pačiu metu kaip ir muitinės deklaraciją (arba tuoj pat po pastarosios), kurioje nurodytas prekės kodas, ar

- kai tranzito deklaracija apima 44c priede išvardytas prekes, ar

- kai tai numato Bendrijos teisės aktai.

[17] Užpildyti, tik jei tai numato Bendrijos teisės aktai.

[18] Šios informacijos nereikalaujama, jei prekės atitinka atleidimo nuo importo muitų taikymo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai muitinė nusprendžia, kad ji yra būtina taikant atitinkamų prekių išleidimo į laisvą apyvartą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas.

[19] Valstybės narės gali nereikalauti to įvykdyti, jei jų sistemos leidžia joms rasti informaciją automatiškai ir vienareikšmiškai kitoje deklaracijos vietoje.

[20] Ši informacija neturi būti suteikiama, kai muitinės administracija skaičiuoja muitus operacijų vykdytojų vardu, remdamasi informacija iš kitos deklaracijos vietos. Priešingu atveju tai neprivaloma valstybėms narėms.

[21] Ši informacija neturi būti suteikiama, jei muitinės administracija skaičiuoja muitus operacijų vykdytojų vardu remdamasi informacija iš kitos deklaracijos vietos.

[22] Jei su deklaracija pateikiamas 178 straipsnio 1 dalyje nurodytas dokumentas, valstybės narės gali nereikalauti šio langelio užpildymo.

[23] Šis langelis užpildomas, jei prekių pateikimo muitinės procedūrai įforminti deklaracija naudojama tam, kad būtų užbaigti muitinio sandėliavimo procedūros formalumai.

Langelių Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |

1(1) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

1(2) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

1(3) | | | | | | A | A | | | | |

2 | B[1] | A | B | B | B | B | A | B | B | | |

2 (Nr.) | A | A | A | A | A | B | A | B | B | | |

3 | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] |

4 | B | | B | | B | A [4] | A | B | B | | |

5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

6 | B | | B | B | B | B[4] | | B | B | | |

7 | C | C | C | C | C | A [5] | | C | C | C | C |

8 | B | B | B | B | B | A [6] | | B | B | B | B |

8 (Nr.) | B | B | B | B | B | B | | A | A | A | A |

12 | | | | | | | | B | B | | |

14 | B | B | B | B | B | | B | B | B | B | B |

14 (Nr.) | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A |

15 | | | | | | A [2] | | | | | |

15a | B | B | B | B | B | A [5] | | A | A | B | B |

17 | | | | | | A [2] | | | | | |

17a | A | A | A | B | A | A [5] | | B | B | B | B |

17b | | | | | | | | B | B | B | B |

18 (Tapatybė) | B [1][7] | | B[7] | | B[7] | A [7] | | B[7] | B[7] | | |

18 (Tautybė) | | | | | | A [8] | | | | | |

19 | A [9] | A [9] | A [9] | A [9] | A [9] | B[4] | | A [9] | A [9] | A [9] | A [9] |

20 | B[10] | | B[10] | | B[10] | | | B[10] | B[10] | | B[10] |

21 (Tapatybė) | A[1] | | | | | B[8] | | | | | |

21 (Tautybė) | A [8] | | A [8] | | A [8] | A [8] | | A [8] | A [8] | | |

22 (Valiuta) | B | | B | | B | | | A | A | | B |

22 (Kiekis) | B | | B | | B | | | C | C | | C |

23 | B [11] | | B [11] | | B [11] | | | B [11] | B [11] | | |

24 | B | | B | | B | | | B | B | | |

25 | A | B | A | B | A | B | | A | A | B | B |

26 | A [12] | B 12] | A [12] | A[12] | A [12] | A[12] | | A [13] | A [13] | B [13] | B [13] |

27 | | | | | | B | | | | | |

29 | B | B | B | B | B | | | B | B | B | B |

30 | B | BB[1] | B | B | B | B[14] | | B | B | B | B |

31 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

32 | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] |

33(1) | A | A | A | A [15] | A | A[16] | A[17] | A | A | B | A |

33(2) | | | | | | | | A | A | B | A |

33(3) | A | A | | | | | | A | A | B | A |

33(4) | A | A | | | | | | A | A | B | A |

33(5) | B | B | B | B | B | | | B | B | B | B |

34a | C[1] | A | C | C | C | | | A | A | A | A |

34b | B | | B | | B | | | | | | |

35 | B | A | B | A | B | A | A | B | B | A | A |

36 | | | | | | | | A | A [17] | | |

37(1) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

37(2) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

38 | A | A | A | A | A | A [17] | A[17] | A [18] | A | A | A |

39 | | | | | | | | B[19] | B | | |

40 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

41 | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

42 | | | | | | | | A | A | | A |

43 | | | | | | | | B | B | | B |

44 | A | A | A | A | A | A [4] | A | A | A | A | A |

45 | | | | | | | | B | B | | B |

46 | A | B | A | B | A | | | A | A | B | B |

47 (Tipas) | BC [20] | | BC [20] | | BC [20] | | | A [18][21] [22] | A [18] [21][22] | | A [18] [21] [22] |

47 (Mokestinė bazė) | B | B | B | | B | | | A [18][21-][22] | A [18] [21][22] | B | A [18] [21] [22] |

47 (Norma) | BC [20] | | BC [20] | | BC [20] | | | BC [18][20-][22] | BC [20] | | |

47 (Kiekis) | BC [20] | | BC [20] | | BC [20] | | | BC [18][20-][22] | BC [20] | | |

47 (Iš viso) | BC [20] | | BC [20] | | BC [20] | | | BC [18][20-][22] | BC [20] | | |

47 (MP) | B | | B | | B | | | B [18][22] | B | | |

48 | B | | B | | B | | | B | B | | |

49 | B[23] | A | B[23] | A | B[23] | | | B[23] | B[23] | A | A |

50 | C | | C | | C | A | | | | | |

51 | | | | | | A [4] | | | | | |

52 | | | | | | A | | | | | |

53 | | | | | | A | | | | | |

54 | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A |

55 | | | | | | A | | | | | |

56 | | | | | | A | | | | | |

C. BLANKO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Kada tam tikrą rinkinį sudaro vienas ar daugiau egzempliorių, kurie gali būti naudojami kitoje valstybėje narėje, ne kurioje buvo pirmą kartą užpildytas, blankai turi būti pildomi rašomąja mašinėle arba naudojant kitą mechanografinį ar panašų procesą. Kad blanką būtų lengviau pildyti rašomąja mašinėle, jį į rašomąją mašinėlę reikėtų įdėti taip, kad pirmoji duomenų raidė, kuri turi būti įrašyta 2 langelyje, būtų viršutiniame kairiajame kampe esančiame padėties nustatymo langelyje.

Jei visi rinkinio egzemplioriai yra skirti naudoti toje pačioje valstybėje narėje, jie gali būti įskaitomai pildomi ranka, įrašant duomenis rašalu didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, jeigu taip daryti leidžiama toje valstybėje narėje. Ta pati nuostata taikoma duomenims, kurie turi būti pateikti pildant Bendrijos tranzito procedūros tikslais naudojamus egzempliorius.

Trynimai ir taisymai blanke negalimi. Jei reikia ką nors pakeisti, užbraukiami neteisingi duomenys ir įrašomi reikalingi duomenys. Tokias pataisas padaręs asmuo pasirašo ir jas aiškiai patvirtina kompetentinga institucija. Jei reikia, ši institucija gali pareikalauti, kad būtų pateikta nauja deklaracija.

Be to, pildant blankus vietoj pirmiau minėtų procedūrų gali būti taikomas automatinio atgaminimo būdas. Juos galima pateikti ir užpildyti taikant šį būdą tik tuo atveju, jei griežtai laikomasi nuostatų, susijusių su blankų pavyzdžiais, forma, vartojama kalba, įskaitomumu, ištrynimų bei taisymų draudimu ir pakeitimais.

Operacijų vykdytojai atitinkamai pildo tik sunumeruotus langelius. Kiti langeliai, pažymėti didžiąja raide, naudojami administraciniais tikslais.

Nepažeidžiant 205 straipsnio, ant egzempliorių, kurie pasilieka eksporto (išsiuntimo) arba išvykimo įstaigoje, turi būti atitinkamų asmenų parašų originalas.

Deklaranto arba jo atstovo pasirašytos deklaracijos pateikimas muitinės įstaigai reiškia, kad tas asmuo konkrečias prekes deklaruoja pageidaujamai taikyti procedūrai ir, nepažeidžiant galimo sankcijų taikymo, kad jis, vadovaujantis valstybėse narėse galiojančiomis nuostatomis, yra laikomas atsakingu už:

- deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą,

- kartu su deklaracija pateiktų dokumentų tikrumą,

- visų prievolių, susijusių su deklaracijoje nurodytos muitinės procedūros taikymo konkrečioms prekėms pradžia, įvykdymą.

Vykdytojo arba, kai taikoma, jo įgalioto atstovo parašas daro jį atsakingu už visus su Bendrijos tranzito operacija susijusius duomenis pagal Bendrijos tranzito nuostatas, nustatytas Kodekse bei šiame reglamente ir kaip išvardyta pirmiau pateiktame B skirsnyje.

Kalbant apie Bendrijos tranzito formalumus ir paskirties vietoje atliekamus formalumus, kiekvienas operacijoje dalyvaujantis asmuo turėtų būti suinteresuotas patikrinti savo deklaracijos turinį prieš ją pasirašydamas ir pateikdamas muitinei. Visų pirma, atitinkamas asmuo turi nedelsdamas muitinei pranešti apie visus jo pastebėtus prekių, kurias jis turi deklaruoti, ir į blankus jau įrašytų duomenų neatitikimus. Tokiais atvejais deklaracija turi būti surašoma naujame blanke.

Jei III antraštinė dalis nenurodo kitaip, nenaudojamas langelis turėtų būti paliktas tuščias.

II ANTRAŠTINĖ DALIS DUOMENYS, KURIUOS REIKIA ĮRAŠYTI Į ĮVAIRIUS LANGELIUS

A. FORMALUMAI, SUSIJĘ SU EKSPORTUI, REEKSPORTUI, LAIKINAM IŠVEŽIMUI PERDIRBTI, TRANZITUI BENDRIJOJE IR (ARBA) PREKIŲ KILMĖS STATUSUI ĮRODYTI SKIRTŲ PREKIŲ, KURIOMS TAIKOMAS GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS AVANSAS, EKSPORTU/IŠSIUNTIMU, LAIKYMU MUITINĖS SANDĖLYJE

1 langelis. Deklaracija

Pirmoje skiltyje įrašomas atitinkamas Bendrijos kodas iš 38 priedo.

Antroje skiltyje įrašomas deklaracijos tipas naudojant atitinkamą Bendrijos kodą iš 38 priedo.

Trečioje skiltyje įrašomas atitinkamas Bendrijos kodas iš 38 priedo.

2 langelis. Siuntėjas/eksportuotojas

Įrašomas kompetentingos institucijos atitinkamam asmeniui fiskaliniams, statistiniams ar kitiems tikslams suteiktas identifikacijos numeris. Šio numerio struktūra privalo atitikti 38 priede nurodytus kriterijus. Jei suinteresuotoji šalis tokio numerio neturi, muitinės administracija jį gali suteikti minėtai deklaracijai užpildyti.

Šiame priede sąvoka "eksportuotojas" yra vartojama ta reikšme, kaip apibrėžta Bendrijos muitinės teisės aktuose. Šiame kontekste sąvoka "siuntėjas" – tai operatorius, veikiantis kaip eksportuotojas 206 straipsnio trečioje pastraipoje nurodytais atvejais.

Įrašomas tikslus atitinkamo asmens vardas ir pavardė bei adresas.

Grupinių krovinių siuntų atveju, valstybės narės gali numatyti, kad į šį langelį būtų įrašytas žodis "įvairūs" ir kad prie deklaracijos būtų pridėtas siuntėjų (eksportuotojų) sąrašas.

3 langelis. Blankai

Įrašomas rinkinio eilės numeris iš viso naudojamų blankų rinkinių ir papildomųjų lapų rinkinių skaičiaus. Pavyzdžiui, jei naudojami vienas EX blankas ir du EX/c blankai, EX blanke įrašoma "1/3", pirmame EX/c blanke – "2/3" ir antrame EX/c blanke – "3/3".

Jei deklaraciją sudaro du keturių egzempliorių rinkiniai, nustatant blankų skaičių šie du rinkiniai laikomi vienu rinkiniu.

4 langelis. Krovinio aprašai

Skaičiais nurodomas pridedamų krovinio aprašų arba aprašomųjų komercinių sąrašų, jei juos pridėti leidžia kompetentinga institucija, skaičius.

5 langelis. Prekės

Įrašomas bendras visuose naudojamuose blankų rinkiniuose ir papildomųjų lapų rinkiniuose (arba krovinio aprašuose ar komerciniuose sąrašuose) atitinkamo asmens deklaruotų prekių skaičius. Prekių skaičius turi būti lygus 31 langelio, kurį reikia užpildyti, skaičiui.

6 langelis. Bendras pakuočių skaičius

Įrašomas bendras atitinkamą siuntą sudarančių pakuočių skaičius.

7 langelis. Registracijos numeris

Įrašomas atitinkamo asmens konkrečiai siuntai suteiktas komercinis identifikavimo numeris. Tai gali būti unikalus siuntos identifikavimo kodas (UCR) [5].

8 langelis. Gavėjas

Įrašomas tikslus asmens (-ų), kuriam (-iems) turi būti pristatytos prekės, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), ir adresas (-ai). Kai eksportui skirtos prekės, kurioms taikomas grąžinamosios išmokos avansas, patenka į muitinės sandėlį, gavėjas yra tas asmuo, kuris atsako už grąžinamosios išmokos avansą, arba asmuo, atsakingas už sandėlį, kuriame prekės laikomos.

Identifikacijos numerio sandara privalo atitikti 38 priedo kriterijus.

Jei vežamas grupinis krovinys, valstybės narės gali nustatyti, kad šiame langelyje būtų įrašomas žodis "įvairūs" ir, kad prie deklaracijos būtų pridedamas siuntėjų sąrašas.

14 langelis. Deklarantas/atstovas

Įrašomas kompetentingos institucijos fiskaliniams, statistiniams ar kitiems tikslams atitinkamam asmeniui suteiktas identifikacijos numeris. Šio numerio struktūra privalo atitikti 38 priede nustatytus kriterijus. Jei suinteresuotoji šalis tokio numerio neturi, muitinės administracija jį gali suteikti atitinkamai deklaracijai užpildyti.

Įrašomas tikslus atitinkamo asmens vardas ir pavardė bei adresas.

Jei deklarantas ir eksportuotojas/siuntėjas yra tas pats asmuo, įrašoma "siuntėjas" arba "eksportuotojas".

Deklaranto ar atstovo statusui nurodyti naudojamas atitinkamas 38 priede pateiktas Bendrijos kodas.

15 langelis. Išsiuntimo/eksporto šalis

Atliekant eksporto formalumus, "faktinį eksportą vykdanti valstybė narė" yra valstybė narė, iš kurios pradžioje prekės buvo išsiųstos norint jas eksportuoti, tuo atveju, kai eksportuotojas nėra įsisteigęs eksporto valstybėje narėje. Jei nedalyvauja jokia kita valstybė narė, eksporto valstybė narė yra ta pati valstybė narė, kuri vykdo faktinį eksportą.

15a langelyje prie prekių eksporto/išsiuntimo valstybės narės nurodomas atitinkamas Bendrijos kodas iš 38 priedo. Jei vykdomas tranzitas – 15 langelyje įrašoma valstybė narė, iš kurios išsiunčiamos prekės.

17 langelis. Paskirties šalis

Naudojant atitinkamą Bendrijos kodą iš 38 priedo, 17a langelyje įrašoma galutinė eksporto metu žinoma prekių paskirties šalis, į kurią jos turi būti eksportuotos.

18 langelis Transporto priemonė ir jos nacionalinė priklausomybė išvykstant

Nurodomas transporto priemonės, į kurią užbaigiant eksporto arba tranzito formalumus yra tiesiogiai pakrautos prekės, pavadinimas bei transporto priemonės (arba, jei transporto priemonė yra sudaryta iš kelių transporto priemonių, – aktyviosios transporto priemonės) nacionalinė priklausomybė atitinkamo Bendrijos kodo iš 38 priedo forma. Jei naudojamas vilkikas ir priekaba, kurių registracijos numeriai skiriasi, įrašomas vilkiko ir priekabos registracijos numeris, kartu nurodant vilkiko nacionalinę priklausomybę.

Atsižvelgiant į atitinkamą transporto priemonę, gali būti įrašomi šie duomenys:

Transporto priemonė | Identifikavimo metodas |

Jūros ir vidaus vandenų transportas | Laivo pavadinimas |

Oro transportas | Skrydžio numeris ir data (jei nėra numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris) |

Kelių transportas | Transporto priemonės registracijos numeris |

Geležinkelių transportas | Vagono numeris |

19 langelis. Konteineris (Ctr)

Remiantis eksporto formalumų užbaigimo metu turima informacija, naudojant atitinkamą Bendrijos kodą iš 38 priedo, nurodoma kertant Bendrijos išorės sieną preziumuojama situacija.

20 langelis. Pristatymo sąlygos

Įrašius reikiamus Bendrijos kodus ir pozicijas iš 38 priedo, pateikiami su atitinkamomis komercinės sutarties sąlygomis susiję duomenys.

21 langelis. Per sieną vykstanti aktyvioji transporto priemonė ir jos nacionalinė priklausomybė

Naudojant atitinkamą Bendrijos kodą iš 38 priedo, įrašoma aktyvios transporto priemonės, kertančios Bendrijos išorinę sieną, nacionalinė priklausomybė, žinoma formalumų užbaigimo metu.

Kombinuoto transporto atveju arba kai prekės vežamos keliomis transporto priemonėmis, aktyvioji transporto priemonė yra ta, kuri gabena visas kitas. Pavyzdžiui, jei prekės vežamos sunkvežimiu, kuris yra pakrautas į jūrų laivą, aktyvioji transporto priemonė yra laivas. Jei prekės vežamos vilkiku su priekaba, aktyvioji transporto priemonė yra vilkikas.

Atsižvelgiant į atitinkamą transporto priemonę, gali būti įrašomi šie duomenys:

Transporto priemonė | Identifikavimo metodas |

Jūros ir vidaus vandenų transportas | Laivo pavadinimas |

Oro transportas | Skrydžio numeris ir data (jei nėra numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris) |

Kelių transportas | Transporto priemonės registracijos numeris |

Geležinkelių transportas | Vagono numeris |

22 langelis. Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė

Naudojant atitinkamą kodą iš 38 priedo, pirmoje skiltyje nurodoma valiuta, kuria buvo išrašyta komercinė sąskaita faktūra.

Antroje skiltyje įrašoma visų deklaruotų prekių faktūrinė vertė.

23 langelis. Valiutų keitimo kursas

Langelyje įrašomas valiutų keitimo kursas, taikomas sąskaitoje-faktūroje nurodytai valiutai ir atitinkamos valstybės narės valiutai.

24 langelis. Sandorio rūšis

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus ir pozicijas iš 38 priedo, įrašomas atitinkamo sandorio tipas.

25 langelis. Transporto rūšis pasienyje

Naudojant atitinkamą Bendrijos kodą iš 38 priedo, nurodoma transporto rūšis, atitinkanti aktyviąją transporto priemonę, kuri, kaip numatoma, bus naudojama išvežant prekes iš Bendrijos muitų teritorijos.

26 langelis. Vidaus transporto rūšis

Naudojant atitinkamą Bendrijos kodą iš 38 priedo, nurodoma transporto rūšis išvykstant.

27 langelis. Pakrovimo vieta

Remiantis formalumų užbaigimo metu turima informacija, įrašius reikiamą kodą, jei jis yra, nurodoma vieta, kurioje prekės turi būti pakrautos į aktyviąją transporto priemonę, kuria jos bus vežamos per Bendrijos sieną.

29 langelis. Išvykimo įstaiga

Naudojant atitinkamą Bendrijos kodą iš 38 priedo, nurodoma muitinės įstaiga, per kurią, kaip numatoma, prekės turėtų būti išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos.

30 langelis. Prekių buvimo vieta

Nurodoma tiksli vieta, kurioje prekės gali būti patikrintos.

31 langelis. Pakuotės ir prekių aprašymas; ženklai ir numeriai – konteinerio Nr. – skaičius ir rūšis

Įrašomi pakuočių ženklai, numeriai, skaičius ir rūšis arba, nesupakuotų prekių atveju, deklaracijoje nurodytų prekių skaičius bei prekėms identifikuoti būtini duomenys. Prekių aprašymas – tai įprastinis prekių aprašymas. Jei turi būti pildomas 33 langelis (prekės kodas), aprašymas privalo būti pakankamai tikslus, kad būtų galima prekes klasifikuoti. Šiame langelyje taip pat privalo būti duomenys, kuriuos reikia pateikti pagal konkrečius teisės aktus. Naudojant atitinkamą Bendrijos kodą iš 38 priedo, įrašoma pakuočių rūšis.

Jei naudojami konteineriai, šiame langelyje taip pat turėtų būti nurodyti jų identifikavimo ženklai.

32 langelis. Prekės numeris

Įrašomas konkrečios prekės eilės numeris pagal visą prekių, deklaruotų naudotuose rinkiniuose ir papildomųjų lapų rinkiniuose, skaičių, kaip apibrėžta 5 langelio pastaboje.

33 langelis. Prekės kodas

Įrašomas konkrečios prekės kodo numeris, kaip apibrėžta 38 priede.

34 langelis. Kilmės šalies kodas

Pildydami 34a langelį ir norėdami įrašyti kilmės šalį, operatoriai turėtų naudoti atitinkamą Bendrijos kodą iš 38 priedo, kaip apibrėžta Kodekso II antraštinėje dalyje.

34b langelyje įrašomas konkrečių prekių išsiuntimo arba gamybos regionas.

35 langelis. Bruto masė (kg)

Įrašoma 31 langelyje aprašytų prekių bruto masė kilogramais. Bruto masė – tai bendra prekių masė, į kurią įskaitoma visa jų pakuotės masė, bet neįskaitoma konteinerių ir kitų transporto įrenginių masė.

Jei viena tranzito deklaracija deklaruojamos kelių rūšių prekės, pirmajame 35 langelyje įrašoma tik bendra bruto masė; kiti langeliai nepildomi. Valstybės narės gali išplėsti šios taisyklės taikymą visoms I antraštinės dalies B lentelės A–E ir G skiltyse nurodytoms procedūroms.

Jei viršijanti 1 kg bruto masė išreiškiama vieneto (kg) dalimi, ji gali būti taip suapvalinama:

- nuo 0,001 iki 0,4999 – apvalinama į mažesnę pusę iki artimiausio kg,

- nuo 0,5 iki 0,999 – apvalinama į didesnę pusę iki artimiausio kg.

Mažesnė nei 1 kg bruto masė įrašoma taip – 0,xyz (pvz.: 0,654 paketui, kuris sveria 654 gramus).

37 langelis. Procedūra

Naudojant atitinkamą Bendrijos kodą iš 38 priedo, įrašoma procedūra, kuriai prekės yra deklaruojamos.

38 langelis. Neto masė (kg)

Įrašoma 31 langelyje aprašytų prekių neto masė kilogramais. Neto masė – tai pačių prekių masė, į kurią neįskaitoma jų pakuočių masė.

40 langelis. Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus iš 38 priedo, įrašomi dokumentų, naudojamų prieš eksportą į trečiąją šalį/išsiuntimą į valstybę narę, informaciniai duomenys.

Jei deklaracija išduodama prekėms, kurios turi būti reeksportuotos įforminus muitinės sandėliavimo procedūrą B tipo sandėlyje, įrašomi informaciniai duomenys apie deklaraciją dėl prekių įforminimo procedūros.

Jei naudojama deklaracija dėl prekių įforminimo Bendrijos tranzito procedūrai, pateikiama nuoroda į ankstesnę paskirties vietą arba į atitinkamus muitinės dokumentus. Jei, taikant nekompiuterizuotas tranzito procedūras, įrašoma daugiau nei viena nuoroda, valstybės narės gali numatyti, kad į šį langelį būtų įrašytas žodis "įvairūs" ir kartu su tranzito deklaracija būtų pateikiamas konkrečių nuorodų sąrašas.

41 langelis. Papildomi mato vienetai

Prireikus įrašomas konkrečių prekių kiekis, išreikštas prekių nomenklatūroje nustatytu mato vienetu.

44 langelis. Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus iš 38 priedo, įrašomi duomenys, kuriuos reikia pateikti pagal konkrečias taikomas taisykles, bei dokumentų, kurie buvo pateikti kartu su deklaracija, informaciniai duomenys, įskaitant visų kontrolinių egzempliorių T5 eilės numerius.

Skiltis "Papildomos informacijos (AI) kodas" nepildoma.

Jei reeksporto deklaracija, kuria įforminama muitinės sandėliavimo procedūra, pateikiama muitinės įstaigai, kuri nėra priežiūros įstaiga, įrašomas tikslus priežiūros įstaigos pavadinimas ir adresas.

Deklaracijose, pildomose valstybėse narėse, kuriose euro įvedimo pereinamuoju laikotarpiu operatoriams buvo suteikta galimybė pasirinkti, ar muitinės deklaracijose kaip atsiskaitymo valiutą nurodyti eurus, privalo būti nurodyta atsiskaitymo valiuta – nacionalinė valiuta arba eurai, pageidautina, kad ji būtų nurodyta apatiniame dešiniajame langelio kampe.

Valstybės narės gali nurodyti, kad valiuta būtų įrašoma tik 44 langelyje deklaracijoje pateiktam pirmajam prekių vienetui. Tokiu atveju ši informacija galioja visiems deklaracijoje nurodytiems prekių vienetams.

Šis žymėjimas bus rašomas kaip ISO-alpha-3 valiutos kodas (ISO 4217).

46 langelis. Statistinė vertė

Vadovaujantis galiojančiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis, įrašoma statistinė vertė, išreikšta 44 langelyje nurodytu valiutos kodu, o jei šiame langelyje toks kodas nenurodomas, valstybės narės, kurioje įforminami eksporto formalumai, valiuta.

47 langelis. Mokesčių apskaičiavimas

Įrašoma taikytina mokestinė bazė (vertė, masė ar kita). Prireikus naudojant atitinkamus Bendrijos kodus iš 38 priedo, kiekvienoje eilutėje reikėtų nurodyti:

- mokesčių rūšį (pvz., akcizai),

- mokestinę bazę,

- taikomą mokesčių normą,

- mokėtiną mokesčių sumą,

- pasirinktą mokėjimo būdą (MB).

Šiame langelyje įrašomos sumos privalo būti išreikštos tokia valiuta, kurios kodas gali būti nurodytas 44 langelyje, arba, jei 44 langelyje toks kodas nenurodomas, tos valstybės narės, kurioje įforminami eksporto formalumai, valiuta.

48 langelis. Mokėjimo atidėjimas

Kai taikoma, įrašomi konkretaus leidimo informaciniai duomenys; mokėjimo atidėjimas čia reiškia tiek muitų mokėjimo atidėjimą, tiek mokesčių kreditą.

49 langelis. Sandėlis

Naudojant atitinkamą Bendrijos kodą iš 38 priedo, įrašomi informaciniai duomenys apie sandėlį.

50 langelis. Vykdytojas

Įrašomas tikslus vykdytojo (asmens arba įmonės) vardas ir pavardė arba pavadinimas bei adresas, taip pat kompetentingų institucijų suteiktas identifikavimo numeris, jei jis yra. Tam tikrais atvejais įrašomas tikslus vykdytojo vardu pasirašančio įgalioto atstovo (asmens arba įmonės) vardas ir pavardė arba pavadinimas.

Atsižvelgiant į specialias nuostatas, kurios turi būti patvirtintos dėl kompiuterizuotų sistemų naudojimo, ant egzemplioriaus, kuris pasilieka išvykimo įstaigoje, privalo būti atitinkamo asmens parašo originalas. Jei vykdytojas yra juridinis asmuo, pasirašantis asmuo po savo parašo turėtų įrašyti savo tikslų vardą ir pavardę bei pareigas.

Eksporto operacijoms – deklarantas arba jo atstovas gali įrašyti tikslų išvykimo įstaigos teritorijoje įsisteigusio asmens, kuriam gali būti atiduotas nurodytos įstaigos patvirtintas 3 egzempliorius, vardą ir pavardę bei adresą.

51 langelis. Numatomos tranzito įstaigos (ir šalis)

Nurodomas numatomos įvežimo į kiekvieną ELPA šalį, per kurią bus vežamos prekės, įstaigos kodas ir įvežimo įstaiga, per kurią prekės vėl įvežamos į Bendrijos muitų teritoriją po to, kai jos buvo vežamos per ELPA šalies teritoriją, arba, jeigu prekes vežančios transporto priemonės važiuoja per šalies, kuri nėra Bendrijos arba ELPA šalis, teritoriją, išvežimo įstaiga, per kurią prekes vežančios transporto priemonės išvažiuoja iš Bendrijos, ir įvežimo įstaiga, per kurią tos transporto priemonės vėl grįžta į Bendriją.

Naudojant atitinkamą Bendrijos kodą iš 38 priedo, įrašomos konkrečios muitinės įstaigos.

52 langelis. Garantija

Įrašius atitinkamus Bendrijos kodus iš 38 priedo, nurodomas atitinkamai operacijai naudojamos garantijos tipas arba atleidimas nuo prievolės pateikti garantiją ir, atitinkamai, bendrosios garantijos sertifikato, atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją sertifikato ar vienkartinio garantijos liudijimo numeris bei garantijos įstaiga.

Jei bendroji garantija, atleidimas nuo prievolės pateikti garantiją arba vienkartinė garantija negalioja visoms ELPA šalims, konkrečiai ELPA šaliai arba šalims 38 priedo kodams įrašyti "negalioja".

53 langelis. Paskirties įstaiga (ir šalis)

Naudojant atitinkamą Bendrijos kodą iš 38 priedo, įrašomas įstaigos, kuriai turi būti pateiktos prekės Bendrijos tranzito operacijai užbaigti, pavadinimas.

54 langelis. Vieta ir data, deklaranto arba jo atstovo parašas ir vardas bei pavardė arba pavadinimas

Įrašoma deklaracijos užpildymo vieta ir data.

Atsižvelgiant į specialias nuostatas, kurios turi būti patvirtintos dėl kompiuterinių sistemų naudojimo, ant egzemplioriaus, kuris pasilieka eksporto/išsiuntimo įstaigoje, turi būti atitinkamo asmens parašo originalas ir tikslus to asmens vardas bei pavardė. Jei tas asmuo yra juridinis asmuo, pasirašantis asmuo turėtų po savo parašo įrašyti savo tikslų vardą, pavardę bei pareigas.

B. PAKELIUI ATLIEKAMI FORMALUMAI

Per laiką, trunkantį nuo prekių išvežimo iš eksporto ir (arba) išvykimo įstaigos iki jų atvežimo į paskirties įstaigą, į bendrojo administracinio dokumento egzempliorius, kurie vežami kartu su prekėmis, gali prireikti įrašyti tam tikrus duomenis. Šie duomenys yra susiję su transporto operacija ir vežėjas, atsakingas už transporto priemonę, į kurią prekės yra tiesiogiai pakrautos, operacijos metu turi juos įrašyti į dokumentą. Šie duomenys gali būti įskaitomai įrašyti ranka; šiuo atveju blankas turėtų būti pildoma rašalu didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

Šie duomenys, kurie yra pateikiami tik 4 ir 5 egzemplioriuose, įrašomi į šiuos langelius:

- Perkrovimas: pildyti 55 langelį.

55 langelis. Perkrovimas

Pirmąsias tris šio langelio eilutes pildo vežėjas, kai atitinkamos operacijos metu prekės perkraunamos iš vienos transporto priemonės į kitą arba iš vieno konteinerio į kitą.

Vežėjas negali prekių perkrauti be valstybės narės, kurioje prekės turi būti perkrautos, muitinės leidimo.

Jei, muitinės nuomone, tranzito operacija gali būti vykdoma įprastiniu būdu, po to, kai tik buvo imtasi visų reikiamų veiksmų, ji pasirašo 4 ir 5 tranzito deklaracijų kopijas.

- Kiti atvejai: užpildomas 56 langelis.

56 langelis. Kiti atvejai gabenat krovinį

Langelis, kuris pildomas atsižvelgiant į esančius įsipareigojimus pagal Bendrijos tranzito procedūrą.

Be to, jei prekės pakraunamos į puspriekabę ir kelionės metu pakeičiamas tik vilkikas (o prekės netvarkomos ir neperkraunamos), į šį langelį įrašomas naujojo vilkiko registracijos numeris. Tokiais atvejais kompetentingų institucijų patvirtinimas nereikalingas. Tokiu atveju, kompetentingos institucijos parašas nėra būtinas.

C. IŠLEIDIMO Į LAISVĄ APYVARTĄ, PERDIRBIMO ŠALIES VIDUJE, LAIKINOJO ĮVEŽIMO, MUITINĖS PRIŽIŪRIMO PERDIRBIMO, ATIDAVIMO Į MUITINĖS SANDĖLĮ IR PREKIŲ IŠLEIDIMO Į LAISVAS ZONAS FORMALUMAI PAGAL II KONTROLĖS TIPĄ

1 langelis. Deklaracija

Pirmoje skiltyje įrašomas atitinkamas Bendrijos kodas, nurodytas 38 priede.

Antroje skiltyje įrašomas deklaracijos tipas naudojant atitinkamą Bendrijos kodą, nurodytą 38 priede.

2 langelis. Siuntėjas/eksportuotojas

Įrašomas paskutiniojo prekių pardavėjo prieš prekių įvežimą į Bendriją vardas ir pavardė bei adresas.

Jei prašoma įrašyti identifikacijos numerį, šalis narė gali atsisakyti nuostatos dėl atitinkamo asmens vardo ir pavardės bei adreso.

Identifikacijos numerio forma turi atitikti 38 priedo reikalavimus.

Jei gabenamas grupinis krovinys, valstybės narės gali nustatyti, kad šiame langelyje būtų įrašoma "įvairūs", o prie deklaracijos būtų pridedamas siuntėjų arba eksportuotojų sąrašas.

3 langelis. Blankai

Įrašomas rinkinio eilės numeris ir bendras naudojamų blankų rinkinių ir jų papildomųjų lapų rinkinių skaičius. Pavyzdžiui, jei naudojamas vienas IM blankas ir du IM/c blankai, IM blanke įrašykite "1/3", pirmame IM/c blanke – "2/3" ir antrame IM/c blanke – "3/3".

4 langelis. Krovinio aprašai

Skaičiais nurodomas pridedamų krovinio aprašų arba aprašomųjų komercinių sąrašų, jei juos pridėti leidžia kompetentinga institucija, skaičius.

5 langelis. Prekės

Įrašomas bendras visuose naudojamuose rinkiniuose ir papildomųjų lapų rinkiniuose (arba krovinio aprašuose ar komerciniuose sąrašuose) atitinkamo asmens deklaruotų prekių skaičius. Prekių skaičius turi būti lygus 31 langelių, kurie turi būti užpildyti, skaičiui.

6 langelis. Pakuočių skaičius

Įrašomas bendras deklaruojamą siuntą sudarančių pakuočių skaičius.

7 langelis. Registracijos numeris

Įrašomas atitinkamo asmens deklaruojamai siuntai suteiktas komercinis registracijos numeris. Tai gali būti Unikalus siuntos identifikavimo numeris (UCR) [6].

8 langelis. Gavėjas

Įrašomas kompetentingos institucijos atitinkamam asmeniui fiskaliniais, statistiniais ar kitais tikslais suteiktas identifikacijos numeris. Šio kodo forma turi atitikti 38 priede nurodytus kriterijus. Jei suinteresuotoji šalis tokio numerio neturi, jį gali suteikti muitinės administracija minėtai deklaracijai užpildyti.

Įrašomas tikslus minėto asmens vardas ir pavardė bei adresas.

Jei prekėms taikoma muitinio sandėliavimo procedūra privačiame sandėlyje (C, D ir E tipų), įrašomas tikslus depozitoriaus, jei jis kartu nėra ir deklarantas, vardas, pavardė ir adresas.

Jei gabenamas grupinis krovinys, valstybės narės gali nustatyti, kad šiame langelyje būtų įrašoma "įvairūs", o prie deklaracijos būtų pridedamas siuntėjų sąrašas.

12 langelis. Išsami vertės informacija

Įrašoma informacija apie vertę, pavyzdžiui, nuoroda į leidimą, jei muitinė neišduoda DV1 blanko kartu su kiekviena deklaracija arba informacijos dėl patikslinimų.

14 langelis. Deklarantas/atstovas

Įrašomas kompetentingos institucijos atitinkamam asmeniui fiskaliniais, statistiniais ar kitais tikslais suteiktas identifikacijos numeris. Šio kodo forma turi atitikti 38 priede nurodytus kriterijus. Jei suinteresuotoji šalis tokio numerio neturi, jį gali suteikti muitinės administracija minėtai deklaracijai užpildyti.

Įrašomas tikslus minėto asmens vardas ir pavardė bei adresas.

Jei deklarantas ir gavėjas yra tas pats asmuo, įrašomas žodis "Gavėjas".

Deklarantui ar gavėjo atstovo statusui nurodyti naudojamas atitinkamas Bendrijos kodas, nurodytas 38 priede.

15 langelis. Išsiuntimo/eksporto šalis

Jei tarpinėje šalyje nevyko joks streikas ar teismo procesas nesusijęs su transportu, 15a langelyje įrašomas valstybę, iš kurios prekės buvo išsiųstos, atitinkantis Bendrijos kodas, nurodytas 38 priede. Jei tokie streikai ar teismo procesai vyko, paskutinė tarpinė šalis laikoma išsiuntimo/eksporto šalimi.

17 langelis. Paskirties šalis

17a langelyje įrašomas prekių galutinės paskirties valstybę narę, kuri žinoma importavimo metu, atitinkantis Bendrijos kodas, nurodytas 38 priede.

17b langelyje nurodomas prekių paskirties regionas.

18 langelis. Transporto priemonė ir jos registracijos šalis atvykstant

Įrašomi duomenys apie transporto priemonę, kurioje pateikiant prekes muitinės įstaigai, kurioje įforminami paskirties formalumai, yra tiesiogiai sukrautos prekės. Jei prekėms vežti naudojamas vilkikas su priekaba, kurių registracijos numeriai skiriasi, įrašomi vilkiko ir priekabos registracijos numeriai.

Atsižvelgiant į naudojamą atitinkamą transporto priemonę, įrašomi šie duomenys:

Transporto priemonė | Identifikacijos duomenys |

Jūrų ir vidaus vandenų transportas | Laivo pavadinimas |

Oro transportas | Numeris ir skrydžio data (jei nėra skrydžio numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris |

Kelių transportas | Transporto priemonės registracijos numeris |

Geležinkelių transportas | Vagono numeris |

19 langelis. Konteineris (Ctr)

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus, nurodytus 38 priede, įrašomas kodas, kuris atitiko prekių gabenimo per Bendrijos išorinę sieną situaciją.

20 langelis. Pristatymo sąlygos

Naudojant atitinkamas Bendrijos pozicijas ir kodus, nurodytus 38 priede, įrašomi komercinėje sutartyje nurodyti duomenys.

21 langelis. Aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis vykstant per sieną.

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus, nurodytus 38 priede, įrašoma aktyvios transporto priemonės, kirtusios Bendrijos išorinė sieną, registracijos šalis.

Kombinuoto transporto atveju arba kai prekės vežamos keliomis transporto priemonėmis, aktyvioji transporto priemonė yra ta, kuri gabena visas kitas. Pavyzdžiui, jei sunkvežimis gabenamas jūrų laivu, aktyvioji transporto priemonė yra laivas. Jei vilkikas traukia priekabą, aktyvioji transporto priemonė yra vilkikas.

22 langelis. Valiuta ir bendras kiekis, kuriam išrašyta sąskaita

Naudojant atitinkamą 38 priedo kodą pirmoje skiltyje nurodoma valiuta, kuria buvo sudaryta komercinė sąskaita faktūra.

Antroje skiltyje įrašoma bendra deklaruojamų prekių sąskaitoje nurodyta kaina.

23 langelis. Valiutų keitimo kursas

Langelyje įrašomas galiojantis valiutos, nurodytos sąskaitoje faktūroje, ir valstybės narės, kurioje deklaruojamos prekės, valiutos santykis.

24 langelis. Sandorio rūšis

Naudojant atitinkamas Bendrijos pozicijas ir kodus, nurodytus 38 priede, įrašomas atitinkamo sandorio tipas.

25 langelis. Transporto rūšis pasienyje

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus, nurodytus 38 priede, nurodoma transporto rūšis, atitinkanti aktyviąją transporto priemonę, kuria prekės buvo įvežtos į Bendrijos muitų teritoriją.

26 langelis. Vidaus transporto rūšis

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus, nurodytus 38 priede, įrašoma transporto rūšis atvykstant.

29 langelis. Atvykimo įstaiga

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus, nurodytus 38 priede, nurodoma muitinės įstaiga, per kurią prekės buvo įvežtos į Bendrijos muitų teritoriją.

30 langelis. Prekių buvimo vieta

Nurodoma tiksli vieta, kurioje prekės gali būti patikrintos.

31 langelis. Pakuotės ir prekių aprašymas; Ženklai ir numeriai — Konteinerio Nr. — Skaičius ir rūšis

Įrašomi pakuočių ženklai, numeriai, pakuočių skaičius ir rūšis arba, nesupakuotų prekių atveju, deklaracijoje nurodytų prekių skaičius kartu su prekėms identifikuoti būtinais duomenimis. Tai įprastinis prekių aprašymas. Išskyrus atvejus, kai ne Bendrijos prekės yra pateikiamos sandėliavimo A, B, C, E arba F tipo sandėlyje procedūrai įforminti, prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas nedelsiant ir vienareikšmiškai identifikuoti ir suklasifikuoti. Šiame langelyje taip pat turi būti nurodyti duomenys, kuriuos reikalaujama pateikti pagal atitinkamus teisės aktus (pvz., PVM arba akcizų). Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus, nurodytus 38 priede, įrašoma pakuočių rūšis.

Jei naudojami konteineriai, jų identifikacijos ženklai taip pat turėtų būti nurodyti šiame langelyje.

32 langelis. Prekės numeris

Įrašomas atitinkamos prekės eilės numeris iš bendro prekių, deklaruotų pateiktame rinkinio ir jo papildomųjų lapų rinkinių blankuose, skaičius, kaip nurodyta 5 langelio pastaboje.

33 langelis. Prekių kodas

Įrašomas atitinkamos prekės kodas, kaip nurodyta 38 priede. Valstybės narės gali nustatyti, kad penktojoje skiltyje būtų nurodytas kodas iš specialios akcizais apmokestinamų prekių nomenklatūros.

34 langelis. Kilmės šalies kodas

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus, nurodytus 38 priede, 34a langelyje įrašomas Kodekso II antraštinėje dalyje nurodytos kilmės šalies kodas.

35 langelis. Bruto masė (kg)

Įrašoma 31 langelyje aprašytų prekių bruto masė kilogramais. Bruto masė – tai bendra prekių masė, į kurią įskaitoma visa jų įpakavimo masė, bet neįskaitoma konteinerių ir kitų transporto įrenginių masė.

Jei deklaracijoje nurodomos kelios prekių rūšys, valstybės narės gali nuspręsti, kad I antraštinės dalies lentelės H ir K skiltyse nurodytos procedūroms bruto masė būtų įrašoma tik pirmame 35 langelyje, o kiti 35 langeliai paliekami tušti.

Jei didesnė nei 1 kg bruto masė išreikšta vieneto dalimi (kg), ji gali būti suapvalinta:

- nuo 0,001 iki 0,4999: suapvalinama iki artimiausio kg,

- nuo 0,5 iki 0,999: suapvalinama iki artimiausio kg,

- mažesnė nei 1 kg bruto masė įrašoma 0.xyz (pvz.: 0,654 paketui, kuris sveria 654 gramus).

36 langelis. Preferencija

Langelyje pateikiama informacija apie prekėms taikomą tarifų režimą. Jei jo taikymas nurodytas I antraštinės dalies lentelės B skirsnyje, jis privalo būti taikomas, net jeigu preferencinio režimo nėra prašoma. Tačiau, šis langelis negali būti naudojamas, jei prekyba vyksta tarp Bendrijos, kurioje galioja Direktyvos 77/388/EEB nuostatos, muitų teritorijos dalių ir tos teritorijos dalių, kuriose šios nuostatos netaikomos, arba jei prekyba vyksta tarp tos teritorijos dalių, kuriose šios nuostatos netaikomos. Įrašomas atitinkamas Bendrijos kodas, nurodytas 38 priede.

Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje Komisija reguliariai skelbia kodų kombinacijų sąrašą kartu su pavyzdžiais ir paaiškinamosiomis pastabomis.

37 langelis. Procedūra

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus, nurodytus 38 priede, įrašoma procedūra, kuriai prekės deklaruojamos.

38 langelis. Neto masė (kg)

Įrašoma 31 langelyje aprašytų prekių neto masė kilogramais. Neto masė – tai pačių prekių masė, į kurią neįskaitoma jų įpakavimo masė.

39 langelis. Kvota

Įrašomas tarifinės kvotos, dėl kurios deklarantas pateikė prašymą, užsakymo numeris.

40 langelis. Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus, nurodytus 38 priede, įrašomi visi bendrųjų deklaracijų, naudojamų importo valstybėje narėje, arba ankstesnių dokumentų duomenys.

41 langelis. Papildomi mato vienetai

Prireikus, įrašomas atitinkamų prekių kiekis, išreikštas prekių nomenklatūroje nustatytu mato vienetu.

42 langelis. Prekių kaina

Įrašoma atitinkamos prekės kaina.

43 langelis. Vertės nustatymo metodas

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus, nurodytus 38 priede, įrašomas naudotas vertės nustatymo metodas.

44 langelis. Papildoma informacija, pateikiami dokumentai, sertifikatai ir leidimai

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus, nurodytus 38 priede, įrašomi duomenys, kuriuos reikia pateikti pagal atitinkamus teisės aktus, bei informacija apie dokumentus, kurie buvo pateikti kartu su deklaracija, įskaitant visų kontrolinių T5 egzempliorių numerius.

Skiltis "A.I." nepildoma.

Jei muitinės įstaigai, išskyrus prižiūrinčiąją įstaigą, pateikiama deklaracija dėl prekių, kurioms taikoma muitinio sandėliavimo procedūra, įrašomas tikslus prižiūrinčiosios įstaigos pavadinimas ir adresas.

Deklaracijose, pildomose valstybėse narėse, kuriose euro įvedimo pereinamuoju laikotarpiu ūkio subjektams buvo suteikta galimybė pasirinkti, ar muitinės deklaracijose kaip atsiskaitymo valiutą nurodyti eurus, privalo būti nurodyta atsiskaitymo valiuta – nacionalinė valiuta arba eurai, pageidautina, kad ji būtų nurodyta apatiniame dešiniajame langelio kampe.

Valstybės narės gali nustatyti, kad būtų pažymėta tik 44 langelyje pirmosios nurodytos deklaruojamos prekės valiuta. Tokiu atveju, ši informacija galioja visoms deklaruojamoms prekėms.

Nurodyta valiuta pakeičiama ISO-alfa-3 valiutos kodu (ISO 4217).

45 langelis. Patikslinimas

Įrašoma informacija apie patikslinimus, jei prie deklaracijos neišduodamas DV1 blankas. Šiame langelyje įrašomos sumos išreikštos ta valiuta, kurios kodas nurodytas 44 langelyje, o jei šiame langelyje toks kodas nenurodomas, tos valstybės narės, kurioje įforminami importo formalumai, valiuta.

46 langelis. Statistinė vertė

Vadovaujantis galiojančiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įrašoma statistinė vertė, išreikšta 44 langelyje nurodytu valiutos kodu, o jei šiame langelyje toks kodas nenurodomas, valstybės narės, kurioje įforminami eksporto formalumai, nacionaline valiuta.

47 langelis. Mokesčių apskaičiavimas

Įrašoma taikoma mokestinė bazė (vertė, svoris ar kita) Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus, nurodytus 38 priede, kiekvienoje eilutėje reikėtų pateikti šiuos duomenis:

- mokesčio tipą (pavyzdžiui, importo muitas, PVM),

- mokestinę bazę,

- nustatytą mokesčių normą,

- mokėtiną mokesčių sumą,

- pasirinktą mokėjimo būdą (MP).

Šiame langelyje įrašomos sumos išreikštos ta valiuta, kurios kodas nurodytas 44 langelyje, o jei šiame langelyje toks kodas nenurodomas, tos valstybės narės, kurioje įforminami importo formalumai, valiuta.

48 langelis. Mokėjimo atidėjimas

Tam tikrais atvejais įrašoma informacija apie atitinkamą leidimą; mokėjimo atidėjimas apima tiek muitų mokėjimo atidėjimą, tiek mokesčių kreditą.

49 langelis. Sandėlis

Naudojant atitinkamus Bendrijos kodus, nurodytus 38 priede, įrašomi sandėlio duomenys.

54 langelis. Vieta, data, deklaranto ir jo atstovo pavardės ir parašai.

Įrašoma deklaracijos užpildymo data ir vieta.

Atsižvelgiant į specialias nuostatas, kurios turi būti patvirtintos dėl kompiuterizuotų sistemų naudojimo, ant egzemplioriaus, kuris pasilieka išvykimo įstaigoje, turi būti atitinkamo asmens parašo originalas.

Jei atitinkamas asmuo yra juridinis asmuo, pasirašantis asmuo turi po parašo įrašyti savo tikslų vardą, pavardę bei pareigas.

III ANTRAŠTINĖS DALIS PASTABOS DĖL PAPILDOMŲ LAPŲ

A. Papildomi lapai pildomi tik tada, jei deklaruojama daugiau nei viena prekių rūšis (palyginti su 5 langeliu). Jie turi būti pateikiami kartu su IM, EX, ES ir CO blankais.

B. I ir II antraštinių dalių nuostatos taip pat taikomos ir papildomiems lapams.

Tačiau:

- 1 langelio pirmoje skiltyje įrašomi ženklai "IM/c", "EX/c" arba "ES/c" (arba jei taikoma –"CO/c"), ši skiltis nepildoma jeigu:

- blankas naudojamas tik Bendrijos tranzitui, atsižvelgiant į Bendrijos tranzito procedūrą, – 1 langelio trečioje skiltyje įrašomi atitinkamų prekių "Tlbis", "T2bis", "T2Fbis" arba "T2Smbis" blankai,

- jei blankas naudojamas tik kaip Bendrijos kilmės prekių statuso įrodymas, atižvelgiant į atitinkamų prekių statusą trečioje langelio skiltyje įrašoma "T2Lbis", "T2LFbis" arba "T2LSMbis",

- valstybės narės neprivalo pildyti 2/8 langelio, jame nurodomas tik atitinkamo asmens, jei toks yra, identifikacijos numeris,

- 47 langelio "suvestinės" dalis susijusi su galutine visų prekių, nurodytų IM ir IM/c, EX ir EX/c, ES ir ES/c arba CO ir CO/c blankuose, suvestine. Todėl turėtų būti pildomos tik paskutiniai iš IM/c, EX/c, ES/c arba CO/c blankų, kurie pridedami prie IM, EX, ES ar CO dokumentų, siekiant nurodyti bendrą mokėjimo sumą pagal mokesčio tipą.

C. Jei naudojami papildomi lapai,

- bet kurie 31 langeliai (pakuotės ir prekių aprašai), kurie nebuvo užpildyti, turi būti išbraukti, siekiant išvengti vėlesnio jų užpildymo.

- jei trečioje 1 langelio skiltyje nurodyta raidė T, 32 (prekės numeris), 33 (prekės kodas), 35 (bruto masė (kg)), 38 (neto masė (kg)), 40 (bendroji deklaracija/ankstesnis dokumentas) ir 44 (papildoma informacija, pateikiami dokumentai, sertifikatai ir leidimai) deklaracijos pirmos prekės rūšies langeliai išbraukiami, o pirmajame šio dokumento 31 langelyje (pakuotės ir prekių aprašai) negali būti nurodomi prekių ženklai, numeriai ir pakuočių rūšys. Šio dokumento pirmajame 31 langelyje atitinkamai nurodomas papildomų lapų, pažymėtų ženklais T1bis, T2bis arba T2Fbis, skaičius.

[1] Sąvoka "EFTA" šiame priede nurodo ne tik EFTA valstybes, bet ir kitas Bendrosios tranzito procedūros ir tarpusavio prekybos formalumų supaprastinimo konvencijos ne Bendrijos susitariančiąsias šalis.

[5] Muitinių bendradarbiavimo tarybos rekomendacija dėl unikalaus siuntos registracijos kodo (UCR) naudojimo muitinės tikslams (2001 m. birželio 30 d.)

[6] Muitinių bendradarbiavimo tarybos rekomendacija dėl unikalaus siuntos identifikavimo numerio (UCR) naudojimo muitinės tikslams (2001 birželio 30 d.).

--------------------------------------------------

38 PRIEDAS

BLANKUOSE NAUDOTINI KODAI [1] [2]

I ANTRAŠTINĖ DALIS BENDROSIOS PASTABOS

Šiame priede pateikiami tik specialūs pagrindiniai reikalavimai, taikomi naudojant popierinius blankus. Kai tranzito formalumai atliekami keičiantis EDI pranešimais, taikomi šiame priede pateikti nurodymai, nebent 37a arba 37c priede numatyta kitaip.

Tam tikrais atvejais nurodomi įrašų rūšies ir ilgio reikalavimai. Skirtingų duomenų rūšių kodai yra šie:

a raidiniai

n skaitmeniniai

an raidiniai skaitmeniniai

Po kodo einantis skaičius nurodo leidžiamą duomenų įrašo ilgį. Du taškai prieš nurodytą ilgį reiškia, kad duomenų įrašo ilgis nėra nustatytas, bet jį gali sudaryti ne daugiau kaip nurodytas skaičius ženklų.

II ANTRAŠTINĖ DALIS KODAI

1 langelis. Deklaracija

Pirmoji skiltis

Taikomi toliau nurodyti kodai (a2):

EX Forminant prekėms 37 straipsnio I antraštinės dalies B punkto lentelės A ir E skiltyse nurodytą muitinės procedūrą

Pateikiant prekes muitinės sankcionuotam veiksmui, nurodytam 37 priedo I antraštinės dalie B punkto lentelės C ir D skiltyse, įforminti.

Siunčiant ne Bendrijos prekes valstybių narių tarpusavio prekyboje

IM Forminant prekėms 37 straipsnio I antraštinės dalies B punkto lentelės H - K skiltyse nurodytą muitinės procedūrą

Forminant ne Bendrijos prekėms muitinės procedūrą valstybių narių tarpusavio prekyboje

ES Forminant prekėms 37 straipsnio I antraštinės dalies B punkto lentelės A, E ir H skiltyse nurodytą muitinės procedūrą

Pateikiant prekes muitinės sankcionuotam veiksmui, nurodytam 37 priedo I antraštinės dalie B punkto lentelės C ir D skiltyse, įforminti.

CO Prekių, kurioms taikomas grąžinamosios išmokos avansas, sandėliavimas muitinės sandėlyje arba laisvojoje zonoje

Bendrijos muitų teritorijos dalių, kurioms taikomos Direktyvos 77/388/EEB nuostatos, ir tos teritorijos dalių, kuriose šios nuostatos netaikomos, tarpusavio prekybos atveju arba tos teritorijos dalių, kuriose šios nuostatos netaikomos, tarpusavio prekybos atveju.

Antroji skiltis

Taikomi šie kodai (a1):

A įprastinė deklaracija (įprastinė procedūra pagal Kodekso 62 straipsnį)

B deklaracija, kurioje nepateikta tam tikra informacija (supaprastinta procedūra pagal Kodekso 76 straipsnio 1 dalies a punktą)

C supaprastina deklaracija (supaprastinta procedūra pagal Kodekso 76 straipsnio 1 dalies a punktą)

D pateikiant įprastinę deklaraciją (nurodytąją A kodu) anksčiau nei deklarantas gali pateikti prekes.

E pateikiant deklaraciją, kurioje nepateikta tam tikra informacija, (nurodytąją B kodu) anksčiau nei deklarantas gali pateikti prekes.

F pateikiant supaprastintą deklaraciją (nurodytąją C kodu) anksčiau nei deklarantas gali pateikti prekes.

X papildoma deklaracija pagal supaprastintą procedūrą, kuriai taikomas B kodas

Y papildoma deklaracija pagal supaprastintą procedūrą, kuriai taikomas C kodas

Z

papildoma deklaracija pagal supaprastintą procedūrą pagal Kodekso 76 straipsnio 1 dalies c punktą (prekių įrašymas į apskaitą)

D, E ir F kodai gali būti naudojami tik taikant 201 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą, jei muitinė leidžia pateikti deklaraciją, kai deklarantas dar negali pateikti prekių.

Trečioji skiltis

Taikomi šie kodai (an..5):

T1 : Prekės, kurios turi būti gabenamos pagal išorinio Bendrijos tranzito procedūrą

T2 : Prekės, kurios turi būti gabenamos pagal vidinio Bendrijos tranzito procedūrą laikantis Kodekso 163 arba 165 straipsnio, išskyrus tuos atvejus, kai taikoma 340c straipsnio 2 dalis

T2F : Prekės, kurios turi būti gabenamos pagal vidinio Bendrijos tranzito procedūrą, laikantis 340c straipsnio 1 dalies

T2SM : Prekės įforminamos pagal vidinio Bendrijos tranzito procedūrą, taikant EEB ir San Marino bendradarbiavimo komiteto 1992 m. gruodžio 22 d. Sprendimo 4/92 2 straipsnį.

T : Mišri prekių siunta, kuriai taikomas 351 straipsnis; šiuo atveju vieta po "T" turi būti perbraukta

T2L : Blankas, nustatantis prekių Bendrijos statusą

T2LF : Blankas, nustatanti prekių, siunčiamų į Bendrijos muitų teritorijos dalį, kurioje netaikomos Direktyvos 77/388/EEB nuostatos, arba iš šios muitų teritorijos dalies, Bendrijos statusą

T2LSM : Blankas, nustatantis San Marinui skirtų prekių statusą taikant EEB ir San Marino bendradarbiavimo komiteto 1992 m. gruodžio 22 d. Sprendimo 4/92 2 straipsnį.

2 langelis: Siuntėjas/eksportuotojas

Jei naudojami identifikavimo numeriai, kodo forma yra tokia:

Importuojant: šalies kodas (a2); UN/EDIFACT 3055 kodas (an..3); eksportuotojo identifikavimo kodas (an..13)

Eksportuojant: šalies kodas (a2); eksportuotojo identifikavimo kodas (an..16)

Šalies kodas: Bendrijoje naudojami šalių ir teritorijų raidiniai kodai pagrįsti dabartiniu ISO alpha 2 (a2), tiek, kiek jie atitinka Bendrijos teisės reikalavimus. Šių kodų teisinis pagrindas yra 1995 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie Bendrijos ir jos valstybių narių prekybą su valstybėmis, kurios nėra narės (OL L 118, 1995 5 25). Komisija reguliariai skelbia reglamentus, kuriais atnaujinamas šalių kodų sąrašas.

UN/EDIFACT 3055: Trečiųjų šalių ūkio subjektų, minimų 2 ir 8 langeliuose, kodus valstybės narės ima iš sąrašo, kurį sudaro ir atnaujina atitinkamų ūkio subjektų kodus nustatanti agentūra ar kita institucija. Pasirinkta agentūra nurodoma JT skelbiamame agentūrų sąraše UN/EDIFACT 3055 (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), kuriame pateikiamas už tokių ūkio subjektų sąrašų sudarymą atsakingų agentūrų sąrašas.

Pavyzdys:

"JP1511234567890" – Japonijos eksportuotojas (šalies kodas: JP), kurio Japonijos muitinės identifikacijos numeris (UN/EDIFACT duomenų elemento 3055 kodų sąraše agentūros kodas 151) yra 1237457890.

8 langelis. Gavėjas

Jei naudojami identifikavimo numeriai, kodo forma yra tokia:

Importuojant: šalies kodas (a2); gavėjo identifikavimo kodas (an..16)

Eksportuojant: šalies kodas (a2); UN/EDIFACT 3055 kodas (an..3); importuotojo identifikavimo kodas (an..13).

Naudotini 2 langelyje pateikti kodai.

Pavyzdys:

"JP1511234567890" – Japonijos importuotojas (šalies kodas: JP), kurio Japonijos muitinės identifikacijos numeris (UN/EDIFACT duomenų elemento 3055 kodų sąraše agentūros kodas 151) yra 1237457890.

14 langelis. Deklarantas/atstovas

a) Deklarantui arba atstovo statusui nurodyti prieš vardą, pavardę ir tikslų adresą įrašomas vienas iš toliau nurodytų kodų (n1):

1. Deklarantas

2. Atstovas (tiesioginis atstovavimas, kaip apibrėžta Kodekso 5 straipsnio 2 dalies pirmojoje įtraukoje)

3. Atstovas (netiesioginis atstovavimas, kaip apibrėžta Kodekso 5 straipsnio 2 dalies antrojoje įtraukoje). Kai šis duomenų elementas yra atspausdintas popieriuje surašytame dokumente, jis turi būti laužtiniuose skliaustuose (Pvz.: [1], [2] arba [3])

b) Jei naudojami identifikavimo numeriai, kodo forma yra tokia: šalies kodas (a2); deklaranto/atstovo identifikavimo kodas (an..16).

Naudotini 2 langelyje pateikti kodai.

15a langelis. Išsiuntimo/eksporto šalies kodas

Naudotini 2 langelyje pateikti kodai.

17a langelis: Paskirties šalies kodas

Naudotini 2 langelyje pateikti kodai.

17b langelis: Paskirties regiono kodas

Valstybės narės turi patvirtinti kodų naudojimą.

18 langelis. Transporto priemonės registracijos šalis išvykstant

Naudotini 2 langelyje pateikti kodai.

19 langelis. Konteineris (Ctr)

Taikomi šie kodai (n1):

0 Prekės negabenamos konteineriuose

1 Prekės gabenamos konteineriuose.

20 langelis. Pristatymo sąlygos

Į dvi pirmąsias šio langelio skiltis atitinkamai įrašomi šie kodai ir pareiškimai:

Pirmoji skiltis | Reikšmė | Antroji skiltis |

Incoterm kodas | Incoterms — ICC/ECE | Nurodomas vietos pavadinimas |

EXW | Iš gamyklos (Ex works) | vietos pavadinimas |

FCA | Franko vežėjas | vietos pavadinimas |

FAS | Franko prie laivo | išsiuntimo uosto pavadinimas |

FOB | Franko laivo denis | išsiuntimo uosto pavadinimas |

CFR | Kaina ir frachtas | paskirties uosto pavadinimas |

CIF | Kaina, draudimas ir frachtas | paskirties uosto pavadinimas |

CPT | Pervežimas apmokėtas | paskirties vietos pavadinimas |

CIP | Pervežimas ir draudimas apmokėtas iki | paskirties vietos pavadinimas |

DAF | Perduota pasienyje | vietos pavadinimas |

DES | Perduota laive | paskirties uosto pavadinimas |

DEQ | Perduota krantinėje | išsiuntimo uosto pavadinimas |

DDU | Perduota, muitas nesumokėtas | išsiuntimo vietos pavadinimas |

DDP | Perduota, muitas sumokėtas | išsiuntimo vietos pavadinimas |

XXX | Pirmiau nenurodytos pristatymo sąlygos | sutartyje nurodytų pristatymo sąlygų aprašymas |

Valstybės narės gali reikalauti, kad trečioje skiltyje būtų nurodyti šie duomenys (n1), kuriems suteikti kodai:

1 : Atitinkamos valstybės narės teritorijoje esanti vieta

2 : Kitos valstybės narės teritorijoje esanti vieta

3 : Kita (vieta už Bendrijos ribų).

21 langelis. Aktyviosios transporto priemonės registracijos šalis vykstant per sieną

Naudotini 2 langelyje pateikti kodai.

22 langelis. Valiuta, kuria išrašyta sąskaita faktūra

Valiuta, kuria išrašyta sąskaita faktūra, įrašoma naudojantis ISO alfa-3 valiutos kodais (ISO 4217 kodai valiutoms ir lėšoms).

24 langelis. Sandorio rūšis

Taikomi šie kodai.

Šios informacijos reikalaujančios valstybės narės turi naudoti A skiltyje išvardytus vieno skaitmens kodus (tam tikrais atvejais nenaudojant kodo 9), o šis skaitmuo įrašomas kairėje langelio skiltyje. Jos taip pat gali numatyti antrą skaitmenį iš B skiltyje pateikto sąrašo, kuris įrašomas dešinėje langelio skiltyje.

A skiltis | B skiltis |

1.Sandoriai, susiję su faktiniu arba numatomu nuosavybės teisės perdavimu už mokėjimą ar apmokėjimą (išskyrus 2, 7 ir 8 išvardytus sandorius). | 1.Galutinis pirkimas/pardavimas2.Mėginių ėmimui išsiųstos prekės, prekės išsiųstos su teise grąžinti ir sandoriai, už kuriuos mokami komisiniai.3.Sandoriai, susiję su mokėjimais natūra.4.Pardavimas turistams iš užsienio jų asmeninėms reikmėms.5.Finansinis lizingas |

2.Prekių, kurioms suteiktas 1 kodas, grąžinimas; nemokamas prekių pakeitimas | 1.Prekių grąžinimas2.Grąžinamų prekių pakeitimas3.Negrąžinamų prekių pakeitimas (pvz. pagal garantijos sąlygas) |

3.Sandoriai (ne laikini), susiję su nuosavybės teisės perdavimu, bet be apmokėjimo (finansinio ar kitokio) | 1.Prekės, pristatytos pagal visiškai arba iš dalies Europos bendrijos finansuojamas programas2.Kiti vyriausybės pagalbos pristatymai3.Kiti pagalbos (privačių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų) pristatymai4.Kita |

4.Sandoriai su tikslu perdirbti arba remontuoti (išskyrus nurodytuosius kodu 7) | 1.Perdirbimas2.Taisymas ir techninė priežiūra už mokestį3.Nemokamas taisymas ir techninė priežiūra |

5.Sandoriai po perdirbimo arba remonto (išskyrus nurodytuosius kodu 7) | 1.Perdirbimas2.Taisymas ir techninė priežiūra užmokestį3.Nemokamas taisymas ir techninė priežiūra |

6.Sandoriai, nesusiję su nuosavybės teisės perdavimu, pavyzdžiui, nuoma, skolinimu, operaciniu lizingu ir kitu trumpalaikiu naudojimu, išskyrus perdirbimą pagal sutartį arba remontą (pristatymą ar grąžinimą) | 1.Nuoma, skolinimas, operacinis lizingas2.Kiti trumpalaikiai naudojimai |

7.Sandoriai pagal bendrus gynybos projektus ar kitas bendras tarpvyriausybines gamybos programas (pavyzdžiui, "Airbus") | |

8.Statybos medžiagų ir įrangos tiekimas darbams, susijusiems su statyba arba inžineriniais statiniais, kurie įeina į bendrą statybos ar mašinų gamybos sutartį | |

9.Kiti sandoriai | |

25 langelis. Transporto rūšis pasienyje

Taikomi šie kodai (n1):

Kodas | Aprašymas |

1 | Jūrų transportas |

2 | Geležinkelių transportas |

3 | Kelių transportas |

4 | Oro transportas |

5 | Pašto siunta |

7 | Stacionarūs transporto įrenginiai |

8 | Vidaus vandenų transportas |

9 | Savaeigiai |

26 langelis. Vidaus transporto rūšis

Taikomi 25 langeliui nurodyti kodai.

29 langelis: Atvykimo/išvykimo įstaiga

Naudojamų (an8) kodų forma:

- Pirmaisiais dviem ženklais nurodoma šalis, naudojant 2 langelyje nurodytą šalies kodą,

- kitais šešiais ženklais (an6) nurodoma tos šalies įstaiga. Rekomenduojama naudoti tokią formą:

Pirmieji trys simboliai (a3) sudaro kodą UN/LOCODE, o paskutiniai trys ženklai sudaro nacionalinį raidinę skaitmeninę skiltį (an3). Jei ši skiltis nenaudojama, rašomas kodas "000".

Pavyzdžiui:

BEBRU000: BE = ISO 3166 Belgija, BRU = UN/LOCODE Briuselio miestas, 000 nenaudojamai skilčiai.

31 langelis. Pakuotės ir prekių aprašymas; Ženklai ir numeriai — Konteinerio Nr. — Skaičius ir rūšis

Pakuočių rūšys

Naudotini šie kodai:

(UN/ECE Rekomendacijos Nr. 21/REV. 1994 m. rugpjūčio 1 d.)

PAKUOČIŲ KODAI

Aerozolis | AE |

Ampulė, neapsaugota | AM |

Ampulė, apsaugota | AP |

Purkštuvas | AT |

Maišas | BG |

Ryšulys, suspaustas | BL |

Ryšulys, nesuspaustas | BN |

Balionas, neapsaugotas | BF |

Balionas, apsaugotas | BP |

Strypas | BR |

Statinė | BA |

Strypai, surišti/supakuoti/sutvirtinti | BZ |

Pintinė | BK |

Dėžė alui su pertvaromis | CB |

Šiukšlių dėžė | BI |

Lenta | BD |

Lentos, surištos/supakuotos/sutvirtintos | BY |

Ritė | BB |

Diržas | BT |

Butelis, neapsaugotas, cilindrinis | BO |

Butelis, neapsaugotas, kolbinis | BS |

Butelis, apsaugotas, cilindrinis | BQ |

Butelis, apsaugotas, kolbinis | BV |

Dėžė arba padėklas buteliams | BC |

Dėžutė | BX |

Kibiras | BJ |

Suskystintos dujos (neįprastos temperatūros/slėgio) | VQ |

Dujos (1031 mbar ir 15 °C) | VG |

Skystas krovinys | VL |

Biralinis krovinys iš smulkių dalelių ("miltelių") | VY |

Biralinis krovinys iš granulių ("grūdelių") | VR |

Biralinis krovinys iš stambių dalelių ("gumuliukų") | VO |

Ryšulys | BH |

Pluoštas | BE |

Statinė skysčiams | BU |

Narvas | CG |

Skardinė, stačiakampė | CA |

Skardinė, cilindrinė | CX |

Kanistras | CI |

Brezentas | CZ |

Apipintas butelis, neapsaugotas | CO |

Apipintas butelis, apsaugotas | CP |

Kartono dėžutė | CT |

Dėklas | CS |

Statinaitė | CK |

Skrynia | CH |

Bidonas | CC |

Metalinė dėžė | CF |

Karstas | CJ |

Ritinys | CL |

Sulankstomas vamzdis | TD |

Dangtis | CV |

Įpakavimo dėžė | CR |

Pintinė | CE |

Puodukas | CU |

Cilindras | CY |

Didelis apipintas butelis, neapsaugotas | DJ |

Didelis apipintas butelis, apsaugotas | DP |

Būgnas | DR |

Vokas | EN |

Pakavimo plėvelė | FP |

Statinaitė | FI |

Kolba | FL |

Kareivio skrynelė | FO |

Rėmas | FR |

Įrėminta įpakavimo dėžė | FD |

Vaisių dėžė | FC |

Dujų butelis | GB |

Sija | GI |

Sijos, surištos/supakuotos/sutvirtintos | GZ |

Pintinė su dangčiu | HR |

Didelė statinė | HG |

Liejinys | IN |

Liejiniai, surišti/supakuoti/sutvirtinti | IZ |

Stiklinis indas | JR |

Metalinė dėžutė, stačiakampė | JC |

Metalinė dėžutė, cilindrinė | JY |

Ąsotis | JG |

Džiuto krepšys | JT |

Metalinė statinaitė (iki 40 l talpos) | KG |

Rąstas | LG |

Rąstai, surišti/supakuoti/sutvirtinti | LZ |

Pieno dėžė | MC |

Įvairios paskirties krepšys | MB |

Daugiasienis maišas | MS |

Kilimėlis | MT |

Degtukų dėžutė | MX |

Vienodų daiktų rinkinys | NS |

Tinklas | NT |

Pakuotė | PK |

Paketas | PA |

Kubilas | PL |

Ryšulys | PC |

Vamzdis | PI |

Vamzdžiai, surišti/supakuoti/sutvirtinti | PZ |

Ąsotis | PH |

Lentjuostė | PN |

Lentjuostės, surištos/supakuotos/sutvirtintos | PZ |

Plokštė | PG |

Plokštės, surištos/supakuotos/sutvirtintos | PY |

Puodas | PT |

Maišelis | PO |

Rednet | RT |

Būgnas | RL |

Žiedas | RG |

Virbas | RD |

Virbai, surišti/supakuoti/sutvirtinti | RZ |

Rulonas | RO |

Kvepalų paketėlis | SH |

Maišas | SA |

Jūreivio dėžė | SE |

Negili dėžė | SC |

Lakštas | ST |

Metalo lakštai | SM |

Lakštai, surišti/supakuoti/sutvirtinti | SZ |

Prekės, aptrauktos politelenu | SW |

Karkasas | SK |

Popieriaus lakštas | SL |

Verpstas | SD |

Lagaminas | SU |

Rezervuaras, stačiakampis | TK |

Rezervuaras, cilindrinis | TY |

Medinė dėžutė arbatai | TC |

Skardinė | TN |

Padėklas | PU |

Padėklų paketas | PU |

Vamzdis (ventiliacijos) | TR |

Statramstis | TS |

Vagonėlis statinaitė (4 galonai) | TB |

Vamzdelis | TU |

Išardomas vamzdelis | TD |

Vamzdeliai, surišti/supakuoti/sutvirtinti | TZ |

Didelė statinė | TO |

Prekės, supakuotos arba nesupakuotos | NE |

Prekės vakuuminėje pakuotėje | VP |

Bakas, cisterna | VA |

Buteliukas, ampulė | VI |

Pintas butelis | WB |

33 langelis. Prekės kodas

Pirmoji skiltis (8 skaitmenys)

Pildoma naudojant Kombinuotosios nomenklatūros pozicijas.

Jei blankas naudojamas Bendrijos tranzito procedūrai, prekės kodas, sudarytas bent iš šešių Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos skaitmenų įrašomas į šią skiltį. Gali būti naudojama Kombinuotosios nomenklatūros pozicija, jei Bendrijos teisės aktai to reikalauja.

Antroji skiltis (du simboliai)

Pildoma pagal TARIC kodą (du ženklai konkrečių Bendrijos priemonių, susijusių su formalumais, kurie turi būti atlikti paskirties vietoje, taikymui).

Trečioji skiltis (keturi ženklai)

Pildoma pagal TARIC kodą (pirmas papildomas kodas).

Ketvirtoji skiltis (keturi ženklai)

Pildoma pagal TARIC kodą (antras papildomas kodas).

Penktoji skiltis (keturi ženklai)

Kodus turi patvirtinti atitinkamos valstybės narės.

34a langelis. Kilmės šalies kodas

Naudojami 2 langelyje nurodyti šalies kodai.

34b langelis. Kilmės/gamybos regiono kodas

Kodus turi patvirtinti valstybės narės.

36 langelis. Preferencija

Langelyje rašomi trijų skaitmenų kodai, kuriuos sudaro vienas skaitmuo iš punkto 1 ir 2 skaitmenys iš punkto 2.

Atitinkami kodai:

1. Pirmasis kodo skaičius

1 Muitų tarifų režimas erga omnes

2 Bendroji preferencijų sistema (BPS)

3 Muito tarifo lengvatos, išskyrus nurodytas pagal 2 kodą

4 Muitų netaikymas pagal Bendrijos sudarytų muitų sąjungos susitarimų nuostatas

2. Kiti du skaičiai

00 Nė vienas iš nurodytų

10 Tarifo sustabdymas

15 Muitų tarifų sustabdymas ir konkretus galutinis vartojimas

18 Muitų tarifų sustabdymas ir specialų produkto pobūdį patvirtinantis sertifikatas

19 Laikinas importuotų produktų sustabdymas ir tinkamumo skraidyti pažymėjimas

20 Tarifinė kvota [12]

23 Tarifinė kvota ir konkretus galutinis vartojimas [13]

25 Tarifinė kvota ir specialų produkto pobūdį patvirtinantis sertifikatas [14]

28 Tarifinė kvota laikinai išvežus perdirbti [15]

40 Konkretus galutinis vartojimas pagal Bendrąjį muitų tarifą

50 Specialų produkto pobūdį patvirtinantis sertifikatas

37 langelis. Procedūra

A. Pirma skiltis

Šioje skiltyje įvedami keturių skaitmenų kodai, kuriuos sudaro dviejų skaitmenų kodas, nurodantis prašomą procedūrą, po kurio eina atras dviejų skaitmenų kodas, nurodantis ankstesnę procedūrą. Dviejų skaitmenų kodų sąrašas pateikiamas toliau.

"Ankstesnė procedūra" – tai procedūra, kuriai prekės buvo pateiktos prieš pateikiant prašomajai procedūrai.

Pažymėtina, kad, jei ankstesnė procedūra yra sandėliavimo arba laikino įvežimo procedūra arba, jei prekės buvo atvežtos iš laisvosios zonos, atitinkamas kodas turėtų būti naudojamas tik tuo atveju, jei prekės nebuvo pateiktos ekonominio poveikio turinčiai muitinės procedūrai (laikinas įvežimas perdirbti, laikinas išvežimas perdirbti ar muitinės prižiūrimas perdirbimas).

Pavyzdžiui: prekių, importuotų pagal laikino įvežimo perdirbti muitinės procedūrą (sąlyginio neapmokestinimo sistema) ir vėliau pateiktų muitinės sandėliavimo procedūrai, reeksportas = 3151 (ne 3171). (Pirmoji operacija = 5100; antroji operacija = 7151: reeksportas = 3151).

Panašiai, jeigu anksčiau laikinai išvežtos prekės yra reimportuojamos, vienos iš minėtų sąlyginio neapmokestinimo procedūrų taikymas turi būti laikomas paprastu importu pagal tą procedūrą. "Reimporto" aspektas turi būti nurodomas tik tada, kai prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą.

Pavyzdžiui: įvežimas vidaus vartojimui kartu išleidžiant į laisvą apyvartą prekes, kurios buvo išvežtos pagal laikino išvežimo perdirbti muitinės procedūrą, o reimportavus buvo pateiktos muitinės sandėliavimo procedūrai = 6121 (ne 6171). (Pirmoji operacija: laikinas išvežimas perdirbti = 2100; antroji operacija: sandėliavimas muitinės sandėlyje = 7121; trečioji operacija: įvežimas vidaus vartojimui + įvežimas išleidimui į laisvą apyvartą = 6121).

Toliau pateiktame sąraše, raide a žymimi kodai negali būti naudojami pirmiesiems dviems procedūros kodo skaitmenims, o tik nurodyti ankstesnei procedūrai.

Pavyzdžiui: 4054 = prekių, anksčiau pateiktų laikino įvežimo perdirbti procedūrai (ĮP) – sąlyginio neapmokestinimo sistemai kitoje valstybėje narėje, išleidimas į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimui.

Procedūrų sąrašas kodų sudarymui

Keturių skaitmenų kodui sudaryti sujungiami du iš šių bazinių elementų.

00 Šis kodas žymi, kad nėra ankstesnės procedūros (a)

01 Pavyzdys:

Iš trečiosios šalies atvežtos prekės, išleistos į laisvą apyvartą Prancūzijoje ir išsiųstos į Normandijos salas.

02 Paaiškinimas:

laikinas įvežimas perdirbti (drobeko sistema) pagal Kodekso 114 straipsnio 1 dalies b punktą.

07 Paaiškinimas:

šis kodas naudojamas tada, kai prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą, bet PVM ir tikriausiai akcizai nebuvo sumokėti.

Pavyzdžiai:

įvežtos mašinos išleidžiamos į laisvą apyvartą, tačiau PVM nebuvo sumokėtas. Kai prekės laikomos muitinės sandėlyje ar patvirtintoje vietoje, PVM mokėjimas sustabdomas.

Importuotos cigaretės išleidžiamos į laisvą apyvartą, tačiau PVM ir akcizai nebuvo sumokėti. Kai prekės laikomos muitinės sandėlyje ar patvirtintoje vietoje, PVM mokėjimas sustabdomas.

10 Pavyzdys:

įprastas Bendrijos prekių išvežimas į trečiąją šalį, tačiau taip pat Bendrijos prekių išvežimas į Bendrijos muitų teritorijos dalis, kurioms netaikomos Tarybos direktyvos 77/388/EEB nuostatos (OL L 145, 1977 6 13, p. 1).

11 Paaiškinimas:

Išankstinis eksportas (EX-IM) pagal Kodekso 115 straipsnio 1 dalies b punktą.

Pavyzdys:

iš Bendrijos tabako lapų pagamintų cigarečių išvežimas prieš taikant tabako lapams iš trečiosios šalies įvežimo perdirbti procedūrą.

21 Paaiškinimas:

laikino išvežimo perdirbti procedūra pagal Kodekso 145–160 straipsnius. Žr. taip pat 22 kodą.

22 Pavyzdys:

išvežimo perdirbti procedūros ir ekonominio laikino išvežimo perdirbti procedūros (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3036/94) taikymas tekstilės produktams vienu metu.

23 Pavyzdys:

Laikinasis išvežimas į parodas tokių gaminių, kaip pavyzdžiai, profesinė įranga, ir t. t.

31 Paaiškinimas:

ne Bendrijos prekių reeksportas atlikus sąlyginio neapmokestinimo procedūrą, turinčią ekonominį poveikį.

Pavyzdys:

Prekės įforminamos muitinio sandėliavimo procedūrai ir po to deklaruojamos eksportui.

40 Pavyzdys:

iš trečiosios šalies atvežamos prekės, kai muitai ir PVM yra sumokėti.

41 Pavyzdys:

laikino įvežimo perdirbti procedūra, sumokėjus muitus ir importo valstybinius mokesčius.

42 Pavyzdys:

prekių įvežimas, atleidžiant nuo PVM per mokesčių atstovą.

43 Pavyzdys:

Išleidimas į laisvą apyvartą žemės ūkio produktų, kuriems konkrečiu pereinamuoju laikotarpiu po naujų valstybių narių įstojimo, naujos valstybės narės ir likusios Bendrijos šalys tarpusavyje taiko specialias muitinės procedūras ar specialias priemones, kurias tam tikru metu taikė ES ir PT.

45 Paaiškinimas:

atleidimas nuo PVM arba akcizo, įforminant prekes fiskalinio sandėliavimo procedūrai.

Pavyzdys:

iš trečiosios šalies importuotos cigaretės išleidžiamos į laisvą apyvartą ir sumokamas PVM. Kol prekės yra muitinės sandėlyje ar patvirtintoje vietoje, akcizų mokėjimas sustabdomas.

Iš trečiosios šalies importuotos cigaretės išleidžiamos į laisvą apyvartą ir sumokami akcizai. Kol prekės yra muitinės sandėlyje ar patvirtintoje vietoje, PVM mokėjimas sustabdomas.

48 Paaiškinimas:

standartinio prekių pakeitimo sistema (IM-EX), prieš importavimą pagal Kodekso 154 straipsnio 4 dalį.

49 Paaiškinimas:

importavimas įvežant prekes vidaus vartojimui iš Bendrijos dalių, kurioms netaikoma šeštoji PVM direktyva (77/388/EEB). Kaip naudoti bendrąjį administracinį dokumentą (SAD) nurodyta 206 straipsnyje.

Pavyzdžiai:

iš Martinique atvežtos prekės ir įvežtos vidaus vartojimui į Belgiją.

Iš Turkijos atvežtos prekės ir įvežtos vidaus vartojimui į Vokietiją.

51 Paaiškinimas:

laikinas įvežimas perdirbti (sąlyginio neapmokestinimo sistema) pagal Kodekso 114 straipsnio 1 dalies a punktą ir 2 dalies a punktą.

53 Pavyzdys:

laikinas įvežimas, pavyzdžiui, į parodą.

54 Paaiškinimas:

šis kodas naudojamas operacijai registruoti Bendrijos vidaus prekybos statistikoje.

Pavyzdys:

trečiosios šalies prekės, įformintos laikinam įvežimui perdirbti Belgijoje (5100). Po laikino išvežimo perdirbti, jos siunčiamos į Vokietiją tam, kad būtų išleistos į laisvą apyvartą (4054) arba toliau perdirbtos (5154).

61 Prekių, kurių tiekimui netaikomas atleidimas nuo PVM, reimportavimas kartu išleidžiant į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimą.

63 Pavyzdys:

Reimportavimas po laikino išvežimo perdirbti arba laikinas išvežimas, kai bet kuri PVM skola pervedama mokesčių atstovui.

68 Pavyzdys:

perdirbti alkoholiniai gėrimai reimportuojami ir laikomi akcizo sandėlyje.

71 Paaiškinimas:

prekės, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo procedūra. Tai jokiu būdu nedraudžia laikyti prekių vienu metu, pavyzdžiui, akcizo ar PVM sandėlyje.

76 Pavyzdys:

prekių, skirtų eksportui, mokant išankstines eksporto grąžinamąsias išmokas (1980 m. kovo 4 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 565/80 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už žemės ūkio produktus išankstinio mokėjimo 5 straipsnio 2 dalis (OL L 62, 1980 3 7, p. 5)).

77 Pavyzdys:

laikymas perdirbtų produktų ir prekių, gautų iš pagrindinių produktų, skirtų eksportui su eksporto grąžinamųjų išmokų išankstiniu apmokėjimu. Reglamento (EEB) Nr. 565/80 4 straipsnio 2 dalis.

78 Prekių įvežimas į laisvąją zoną pagal II kontrolės tipą.

91 Prekės, kurioms taikoma muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūra.

92 Paaiškinimas:

šis kodas naudojamas operacijai registruoti vidaus Bendrijos prekybos statistikoje.

Pavyzdys:

prekės iš trečiosios šalies perdirbamos muitinei prižiūrint Belgijoje (9100). Po laikino išvežimo perdirbti jos siunčiamos į Vokietiją tam, kad būtų išleistos į laisvą apyvartą (4092) arba toliau perdirbtos (9192).

B. Antra skiltis

1. Kai šis langelis naudojamas Bendrijos procedūrai nurodyti, turi būti naudojamas kodas, sudarytas iš raidinių ženklų, po kurių eina du raidiniai skaitmeniniai ženklai, kurių pirmasis ženklas nurodo priemonių kategoriją:

laikinas įvežimas perdirbti | Axx |

laikinas išvežimas perdirbti | Bxx |

lengvatos | Cxx |

laikinas importas | Dxx |

žemės ūkio produktai | Exx |

kita | Fxx |

Laikinas įvežimas perdirbti (ĮP)

(Kodekso 114 straipsnis)

Procedūra | Kodas |

Įvežimas

Prekės įvežtos ĮP procedūrai (sąlyginio neapmokestinimo sistema) po to, kai buvo eksportuoti kompensaciniai produktai, gauti iš pieno ir pieno produktų | A01 |

Prekės, kurioms taikoma ĮP procedūra (sąlyginio neapmokestinimo sistema), skirtos naudoti karo pramonėje užsienyje | A02 |

Prekės, kurioms taikoma ĮP procedūra (sąlyginio neapmokestinimo sistema), skirtos reeksportui į kontinentinį šelfą | A03 |

Prekės, kurioms taikoma ĮP procedūra (sąlyginio neapmokestinimo sistema) (tik PVM) | A04 |

Prekės, kurioms taikoma ĮP procedūra (sąlyginio neapmokestinimo sistema) (tik PVM), skirtos reeksportui į kontinentinį šelfą | A05 |

Prekės, kurioms taikoma ĮP procedūra (sąlyginio neapmokestinimo sistema), skirtos naudoti karo pramonėje užsienyje | A06 |

Prekės, kurioms taikoma ĮP procedūra (sąlyginio neapmokestinimo sistema), skirtos reeksportui į kontinentinį šelfą | A07 |

Prekės, kurioms taikoma ĮP procedūra (sąlyginio neapmokestinimo sistema), nesustabdant akcizo mokesčių | A08 |

Išvežimas

Kompensaciniai produktai, gauti iš pieno ir pieno produktų | A51 |

Kompensaciniai produktai, kuriems taikoma ĮP procedūra (sąlyginio neapmokestinimo sistema) (tik PVM) | A52 |

Kompensaciniai produktai, kuriems taikoma ĮP procedūra (sąlyginio neapmokestinimo sistema), skirti naudoti karo pramonėje užsienyje | A53 |

Laikinas išvežimas perdirbti (IP)

(Kodekso 145 straipsnis)

Procedūra | Kodas |

Įvežimas

Kompensaciniai produktai, sugrąžinti į valstybę narę, kurioje buvo sumokėti muitai | B01 |

Kompensaciniai produktai, sugrąžinti po remonto ir garantijos | B02 |

Kompensaciniai produktai, sugrąžinti po pakeitimo pagal garantiją | B03 |

Kompensaciniai produktai, sugrąžinti po laikino išvežimo perdirbti ir PVM sustabdymas galutinio vartojimo atveju | B04 |

Kompensaciniai produktai, sugrąžinti su daliniu muitų neapmokestinimu, kai perdirbimo operacijos kaina naudojama skaičiavimui (straipsnis 591) | B05 |

Išvežimas

Prekės, kurios buvo importuotos ĮP, ir eksportuotos remontui pagal IP | B51 |

Prekės, kurios buvo importuotos ĮP, ir eksportuotos pakeitimui pagal garantiją | B52 |

IP pagal susitarimus su trečiosiomis šalimis, jei įmanoma kartu su VAT IP | B53 |

Tik VAT IP | B54 |

Lengvatos

(Reglamentas (EEB) Nr. 918/83

| Straipsnio Nr. | Kodas |

Importo muitų lengvata

Asmeninė nuosavybė, priklausanti fiziniams asmenims, keičiantiems nuolatinę gyvenamąją vietą ir persikeliantiems į Bendriją | 2 | C01 |

Prekės, įvežamos santuokos atveju (kraitis ir buitiniai daiktai) | 11.1 | C02 |

Prekės, įvežamos santuokos atveju (dovanos, paprastai teikiamos santuokos proga) | 11.2 | C03 |

Asmeninė nuosavybė, įgyta paveldėjimo būdu | 16 | C04 |

Buitiniai daiktai antrajai gyvenamajai vietai apstatyti | 20 | C05 |

Mokykliniai drabužiai, mokyklinės priemonės ir kiti mokinio buičiai reikalingi daiktai | 25 | C06 |

Nedidelės vertės siuntos | 27 | C07 |

Siuntos, siunčiamos vieno privataus asmens kitam | 29 | C08 |

Gamybos priemonės ir kita įranga, importuojama perkėlus veiklą iš trečiosios šalies į Bendriją | 32 | C09 |

Gamybos priemonės ir kita įranga, priklausanti asmenims, užsiimantiems laisva profesine veikla, ir juridiniams asmenims, vykdantiems ne pelno veiklą | 38 | C10 |

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiaga; moksliniai prietaisai ir aparatai išvardyti I priede | 50 | C11 |

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiaga; moksliniai prietaisai ir aparatai išvardyti II priede | 51 | C12 |

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiaga; moksliniai prietaisai ir aparatai (atsarginės dalys, sudėtinės dalys, pagalbiniai įtaisai ir įrankiai) | 53 | C13 |

Už Bendrijos ribų esančios mokslinių tyrimų įstaigos ar organizacijos arba jų vardu importuoti įrenginiai, skirti ne komerciniams tikslams | 59a | C14 |

Bandomieji gyvūnai ar tyrimams skirtos biologinės bei cheminės medžiagos | 60 | C15 |

Žmogaus kilmės terapinės medžiagos ir kraujo grupės bei audinių tipų nustatymo reagentai | 61 | C16 |

Prietaisai ir aparatai, naudojami medicinos tyrimams, diagnozėms ir gydymui. | 63a | C17 |

Referencinės medžiagos, skirtos vaistų kokybės kontrolei | 63c | C18 |

Tarptautiniuose sporto renginiuose vartojami farmacijos produktai | 64 | C19 |

Labdaros ir filantropijos organizacijoms skirtos prekės | 65 | C20 |

III priede nurodyti akliesiems skirti daiktai | 70 | C21 |

IV priede nurodyti akliesiems skirti daiktai, kuriuos įveža patys aklieji savo pačių naudojimui | 71, 1 įtrauka | C22 |

IV priede nurodyti akliesiems skirti daiktai, kuriuos įveža konkrečios institucijos arba organizacijos | 71, 2 įtrauka | C23 |

Neįgaliesiems (išskyrus akluosius) skirti daiktai, kuriuos neįgalieji įveža patys savo pačių naudojimui | 72; 74 | C24 |

Neįgaliesiems (išskyrus akluosius) skirti daiktai, kuriuos įveža konkrečios institucijos arba organizacijos | 72; 74 | C25 |

Daiktai, skirti ištiktiems nelaimės | 79 | C26 |

Garbės ir kiti apdovanojimai | 86 | C27 |

Tarptautinių santykių srityje gautos dovanos | 87 | C28 |

Monarchams ar valstybių vadovams skirtos prekės | 90 | C29 |

Reklamos tikslais įvežamos prekės | 91 | C30 |

Reklamos tikslais įvežami spaudiniai ir reklaminė medžiaga | 92 | C31 |

Mugėse ar panašiuose renginiuose naudojamos ar suvartojamos prekės | 95 | C32 |

Tyrimui, analizei ar bandymams įvežamos prekės | 100 | C33 |

Siuntos, siunčiamos autorių teisių ar pramoninių ir komercinių patentų teisių apsaugos organizacijoms | 107 | C34 |

Turistams skirta informacinė literatūra | 108 | C35 |

Įvairūs dokumentai ir daiktai | 109 | C36 |

Pagalbinė medžiaga, skirta transportuojamoms prekėms sukrauti ir apsaugoti | 110 | C37 |

Transportuojamiems gyvuliams skirti pakratai ir pašarai | 111 | C38 |

Degalai ir tepalai, esantys sausumos motorinėse transporto priemonėse | 112 | C39 |

Medžiagos, skirtos karo aukų kapams ar paminklams | 117 | C40 |

Karstai, laidojimo urnos ir laidojimo puošiniai | 118 | C41 |

Eksporto muitų lengvatos

Naminiai gyvūnai, išvežami perkeliant žemės ūkio veiklą iš Bendrijos į trečiąją šalį | 120 | C51 |

Pašarai, išvežami kartu su gyvūnais | 126 | C52 |

Laikinas išvežimas

(Kodeksas ir šis reglamentas)

Procedūra | Šio reglamento straipsnis | Kodas |

Padėklai | 556 | D01 |

Talpyklos | 557 | D02 |

Transporto priemonės | 558 | D03 |

Sportui skirti asmeninio naudojimo daiktai, įvežami keleivių | 563 | D04 |

Jūrininkų gerovės reikmenys | 564 | D05 |

Medžiagos, skirtos sušvelninti nelaimių pasekmes | 565 | D06 |

Medicininė, chirurginė ir laboratorinė įranga | 566 | D07 |

Gyvūnai | 567 | D08 |

Prekės, skirtos veiklai, atitinkančiai pasienio zonos ypatumus | 567 | D09 |

Garso, vaizdo arba duomenų laikmenos | 568 | D10 |

Informacinė medžiaga | 568 | D11 |

Profesinė įranga | 569 | D12 |

Mokymo medžiaga ir mokslinė įranga | 570 | D13 |

Pakuotė, pilnos | 571 | D14 |

Pakuotės, tuščios | 571 | D15 |

Liejimo formos, štampai, spausdinimo formos, brėžiniai, eskizai, matavimo, tikrinimo bei bandymo instrumentai ir kiti panašūs dirbiniai | 572 | D16 |

Specialūs įrankiai ir instrumentai | 572 | D17 |

Prekės, skirtos bandymams | 573(a) | D18 |

Importuotos prekės, su kuriomis turi būti atliekami patenkinami priėmimo bandymai pagal pirkimo-pardavimo sutartį | 573(b) | D19 |

Prekės, naudotos bandymams | 573(c) | D20 |

Pavyzdžiai | 574 | D21 |

Gamybos pakaitos priemonės | 575 | D22 |

Prekės, kurios bus eksponuojamos parodose arba naudojamos viešajame renginyje | 576(1) | D23 |

Patvirtinimui skirtos prekės (du mėnesiai) | 576(2) | D24 |

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai | 576(3a) | D25 |

Prekės, įvežtos parduoti aukcione | 576(3b) | D26 |

Atsarginės dalys, reikmenys ir įranga | 577 | D27 |

Prekės įvežtos susiklosčius konkrečioms situacijoms, neturinčioms ekonominio poveikio | 578(b) | D28 |

Prekės įvežtos retkarčiais ir ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui | 578(a) | D29 |

| Kodo straipsnis | Kodas |

Laikinas įvežimas, iš dalies atleidžiant nuo muitų | 142 | D51 |

Žemės ūkio produktai

Procedūra | Kodas |

Įvežimas

Vieneto verčių naudojimas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti (173–177 straipsniai) | E01 |

Pastovios importo vertės (pavyzdžiui, Reglamentas (EB) Nr. 3223/94) | E02 |

Išvežimas

Žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų, skiriamų pateikus eksporto sertifikatą (I priedo prekės) | E51 |

Žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų, skiriamų nepateikus eksporto sertifikato (I priedo prekės) | E52 |

Mažais kiekiais eksportuojami žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų, skiriamų nepateikus eksporto sertifikato (I priedo prekės) | E53 |

Žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų, skiriamų pateikus gražinamųjų išmokų sertifikatą (ne I priedo prekės) | E61 |

Žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų, skiriamų nepateikus gražinamųjų išmokų sertifikato (ne I priedo prekės) | E62 |

Mažais kiekiais eksportuojami žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų, nepateikiant gražinamųjų išmokų sertifikato (ne I priedo prekės) | E63 |

Mažais kiekiais eksportuojami žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų ir į kuriuos neatsižvelgiama apskaičiuojant minimalias patikrinimų normas. | E71 |

Kiti

Procedūra | Kodas |

Įvežimas

Grąžintų prekių atleidimas nuo importo muitų (Kodekso 185 straipsnis) | F01 |

Grąžintų prekių atleidimas nuo importo muitų (specialios aplinkybės, numatytos 844 straipsnyje, 1: žemės ūkio prekės) | F02 |

Grąžintų prekių atleidimas nuo importo muitų (specialios aplinkybės, numatytos 846 straipsnyje, 2: remontas arba geros būklės atkūrimas) | F03 |

Kompensaciniai produktai, kurie sugrąžinami į Bendriją po to, kai buvo eksportuoti arba reeksportuoti (Kodekso 187 straipsnis) | F04 |

Muitinės prižiūrimas perdirbimas, kai laikoma, kad ekonominės sąlygos buvo įvykdytos (552 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa) | F11 |

Jūros žvejybos produktų ir kitų produktų, kuriuos valstybėje narėje registruoti ar įrašyti ir su tos valstybės vėliava plaukiojantys laivai sugavo trečiosios šalies teritoriniuose vandenyse, atleidimas nuo importo muitų | F21 |

Produktų, gautų iš jūros žvejybos ir kitų produktų, kuriuos valstybėje narėje registruoti ar įrašyti ir su tos valstybės vėliava plaukiojantys žuvų perdirbimo laivai sugavo trečiosios šalies teritoriniuose vandenyse, atleidimas nuo importo muitų | F22 |

Prekės, kurioms po laikino išvežimo perdirbti procedūros įforminama sandėliavimo procedūra nesustabdant akcizų taikymo | F31 |

Prekės, kurioms po laikino įvežimo perdirbti procedūros įforminama sandėliavimo procedūra nesustabdant akcizų taikymo | F32 |

Prekės, kurios buvo laisvojoje zonoje, kuriai taikoma II tipo kontrolė, ir kurioms po to įforminama sandėliavimo procedūra nesustabdant akcizų taikymo | F33 |

Prekės, kurioms buvo atlikta muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūra ir kurioms po to įforminama sandėliavimo procedūra nesustabdant akcizų taikymo | F34 |

Renginiams ar pardavimui skirtų prekių, kurioms buvo taikoma laikino įvežimo procedūra, išleidimas į laisvą apyvartą taikant tuos apskaičiavimo elementus, kurie galioja išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos priėmimo metu | F41 |

Kompensacinių produktų išleidimas į laisvą apyvartą, kai taikomi jų pačių muitai (Kodekso 122 straipsnio a punktas) | F42 |

Prekių, kurioms buvo taikoma IP procedūra, išleidimas į laisvą apyvartą arba kompensacinių produktų išleidimas į laisvą apyvartą be kompensacinių palūkanų (519 straipsnio 4 dalis) | F43 |

Išvežimas

Karinės paskirties eksportas | F51 |

Maisto produktų sandėliavimas | F61 |

Prekių, už kurias gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, sandėliavimas | F62 |

Padėjimas į maisto produktų sandėlį (Reglamento (EEB) Nr. 800/99 40–43 straipsniai | F63 |

Prekių, skirtų sandėliavimui, išvežimas iš maisto produktų sandėlio | F64 |

2. Tik nacionaliniam naudojimui skirti kodai turi būti sudaryti iš skaitmeninio ženklo, po kurio eina du raidiniai skaitmeniniai ženklai pagal kiekvienos valstybės narės nomenklatūrą.

40 langelis. Bendroji deklaracija/ankstesnis dokumentas

Į šį langelį įrašomi raidiniai skaitmeniniai (an..26) kodai.

Kiekvienas kodas susideda iš trijų komponentų, kurie atskiriami brūkšniais (–). Pirmasis komponentas (a1) susideda iš trijų skirtingų raidžių ir yra naudojamas trims toliau minimoms kategorijoms išskirti. Antrasis komponentas (an..3), susidedantis iš skaičių ir (arba) raidžių junginio, naudojamas dokumento tipui identifikuoti. Trečiasis komponentas (an..20) – tai dokumentui atpažinti būtini duomenys (jo identifikavimo numeris arba kita atpažįstama nuoroda).

1. Pirmasis komponentas (a1):

bendroji deklaracija, kurią žymi raidė "X",

pradinė deklaracija, kurią žymi raidė "Y",

pirminis dokumentas, kurį žymi raidė "Z".

2. Antrasis komponentas (an..3):

Iš dokumentų santrumpų sąrašo pasirenkama dokumento santrumpa.

Sąraše yra pateiktas kodas "CLE", kuris reiškia "prekių įrašymo data ir nuoroda". (Kodekso 76 straipsnio 1 dalies c punktas). Datos kodas yra šis: yyyymmdd (metai, mėnuo, diena).

3. Trečiasis komponentas (an..20):

Čia įrašomas dokumento identifikavimo numeris arba kita atpažįstama nuoroda.

Pavyzdžiai:

- Pirminis dokumentas yra T1 tranzito dokumentas, kuriam paskirties įstaiga suteikė numerį "238544". Todėl kodas bus "Z–821–238544". ("Z" žymi ankstesnį dokumentą, "821" – tranzito procedūrą, o "238544" – dokumento registracijos numerį (arba judėjimo identifikavimo kodas (MRN), žymintis naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS) operacijas).

- Krovinio manifestas, kurio numeris "2222", naudojamas kaip bendroji deklaracija. Kodas bus "X–785–2222". ("X" žymi bendrąją deklaraciją, "785" – krovinio manifestą, o "2222" – tai manifesto identifikavimo numeris).

- Prekės į apskaitą buvo įrašytos 2002 m. vasario 14 d. Todėl kodas bus "Y–CLE–20020214–5" ("Y" žymi pradinę deklaraciją, "CLE" – "prekių įrašymą į apskaitą", "20020214" – įrašymo datą, kai "2002" žymi metus, "02" – mėnesį, "14" – dieną, o "5" – tai įrašymo į apskaitą nuoroda).

Dokumentų santrumpų sąrašas

Konteinerių sąrašas | 235 |

Krovinio aprašas (pristatymo pranešimas) | 270 |

Pakuočių aprašas | 271 |

Pro formos sąskaita faktūra | 325 |

Komercinė sąskaita faktūra | 380 |

Važtaraštis | 703 |

Pagrindinis važtaraštis | 704 |

Konosamentas | 705 |

CIM važtaraštis (geležinkelis) | 720 |

SMGS važtaraštis | 722 |

Kelių transporto važtaraštis | 730 |

Orlaivio važtaraštis | 740 |

Pagrindinis orlaivio važtaraštis | 741 |

Išsiuntimo pranešimas (pašto siuntos) | 750 |

Kombinuoto/mišriojo transporto dokumentas | 760 |

Krovinio manifestas | 785 |

Bordero | 787 |

Bendrijos tranzito deklaracija – Mišrios siuntos (T) | 820 |

Išorinio bendrijos tranzito deklaracija (T1) | 821 |

Vidinio bendrijos tranzito deklaracija (T2) | 822 |

Kontrolinio egzemplioriaus T5 rinkinys | 823 |

TIR knygelė | 952 |

ATA knygelė | 955 |

Prekių įrašymo data ir nuoroda | CLE |

Informacinis lakštas INF3 | IF3 |

Informacinis lakštas INF8 | IF8 |

Krovinio manifestas – supaprastinta procedūra | MNS |

Vidinio Bendrijos tranzito deklaracija – 340 c straipsnio 1 dalis | T2F |

T2M | T2M |

Kiti | ZZZ |

Jeigu pirmiau minėtas dokumentas parengiamas BAD pagrindu, santrumpą sudarys 1 langelio pirmajai skilčiai nustatyti kodai (IM, EX, CO ir ES).

43 langelis. Vertės nustatymo metodas

Importuotų prekių muitinės vertės nustatymo metodų kodai yra šie:

Kodas | Atitinkamas Kodekso straipsnis | Metodas |

1 | 29 straipsnio 1 dalis | Importuotų prekių sandorio vertė |

2 | 30 straipsnio 2 dalies a punktas | Tapačių prekių sandorio vertė |

3 | 30 straipsnio 2 dalies b punktas | Panašių prekių sandorio vertė |

4 | 30 straipsnio 2 dalies c punktas | Dedukcinis vertės metodas |

5 | 30 straipsnio 2 dalies d punktas | Apskaičiuotosios vertės metodas |

6 | 31 straipsnis | Turimais duomenimis pagrįsta vertė ("fall-back" metodas) |

44 langelis. Papildoma informacija, pateikiami dokumentai, sertifikatai ir leidimai

1. Papildoma informacija

Penkiaženklis kodas naudojamas kaip papildomos su muitine susijusios informacijos kodas. Šis kodas įrašomas po papildomos informacijos, jeigu Bendrijos teisės aktai nenumato, kad tas kodas turi būti naudojamas vietoj teksto.

Pavyzdys:

Taikant supaprastintą eksporto procedūrą, 3 egzemplioriuje turi būti įrašyta informacija "supaprastinta eksporto procedūra". (280 straipsnio 3 dalis). Todėl 44 langelyje reikėtų įrašyti "Supaprastintas eksportas – 30100".

Bendrijos teisės aktai numato, kad tam tikra papildoma informacija būtų įrašyta ne tik 44 langelyje, bet ir kituose langeliuose. Tačiau tokia papildoma informacija turėtų būti koduojama laikantis tų pačių taisyklių kaip ir informacija, kuri turi būti įrašyta būtent į 44 langelį. Be to, tuo atveju, kai Bendrijos teisės aktai nenustato langelių, į kuriuos turi būti įrašyta informacija, ta informacija turi būti įrašyta į 44 langelį.

Visos papildomos informacijos rūšys yra išvardytos šio priedo gale.

Valstybės narės gali numatyti papildomos nacionalinės informacijos naudojimą, jeigu jos kodifikacija savo struktūra skiriasi nuo Bendrijos papildomos informacijos kodų.

2. Pateiktini dokumentai, sertifikatai ir leidimai

a) Dokumentai; sertifikatai ir bendrijos arba tarptautiniai leidimai, pateikti kartu su deklaracija, turi būti įrašomi naudojant kodą, kurį sudaro 4 raidiniai skaitmeniniai ženklai, po jų nurodant identifikacijos numerį arba kitą atpažįstamą nuorodą. Dokumentų, sertifikatų ir leidimų sąrašas ir juos atitinkantys kodai yra TARIC duomenų bazėje.

b) Nacionaliniai dokumentai, sertifikatai ir leidimai, pateikti kartu su deklaracija, turi būti įrašomi naudojant kodą, kurį sudaro 3 raidiniai skaitmeniniai ženklai (Ex: 2123, 34d5), po jų gali būti nurodytas identifikacijos numeris arba kita atpažįstama nuoroda. Keturi ženklai nurodo kodus, kuriais pagrįsta valstybės narės nomenklatūra.

47 langelis. Mokesčių apskaičiavimas

Pirmoji skiltis: mokesčio rūšis

a) Taikomi šie kodai:

Pramonės produktams taikomi muitai | A00 |

Žemės ūkio produktams taikomi muitai | A10 |

Papildomi muitai | A20 |

Galutiniai antidempingo muitai | A30 |

Laikinieji antidempingo muitai | A35 |

Galutiniai kompensaciniai muitai | A40 |

Laikinieji kompensaciniai muitai | A45 |

PVM | B00 |

Kompensacinės palūkanos (PVM) | B10 |

Palūkanos už įsiskolinimą (PVM) | B20 |

Eksporto mokesčiai | C00 |

Žemės ūkio produktų eksporto mokesčiai | C10 |

Palūkanos už įsiskolinimą | D00 |

Kompensacinės palūkanos (t. y. laikinas įvežimas perdirbti) | D10 |

Muitai, surinkti kitų šalių vardu | E00 |

b) Tik nacionaliniam naudojimui skirti kodai turi būti sudaryti iš skaitmeninio ženklo, po kurio eina du raidiniai skaitmeniniai ženklai pagal valstybės narės nomenklatūrą.

Paskutinė skiltis: mokėjimo būdas

Valstybės narės gali naudoti šiuos kodus.

A : Mokėjimas grynaisiais pinigais

B : Mokėjimas kredito kortele

C : Mokėjimas čekiu

D : Kita (pvz., tiesioginis debetas iš muitinės tarpininko sąskaitos)

E : Atidėtas mokėjimas

F : Atidėtas mokėjimas – muitinės sistema

G : Atidėtas mokėjimas – PVM sistema (šeštosios PVM direktyvos 23 straipsnis)

H : Lėšų pervedimas elektroninėmis priemonėmis

J : Apmokėjimas per pašto administraciją (pašto siuntos) ar kitas valstybinio sektoriaus ar Vyriausybės įstaigas

K : Akcizų kreditas arba grąžinimas

M : Užstatas, įskaitant piniginį užstatą

P : Iš muitinės tarpininko sąskaitos

R : Garantija

S : Vienkartinė garantija

T : Garantija muitinės tarpininko sąskaita

U : Garantija muitinės tarpininko sąskaita – nuolatinis įgaliojimas

V : Garantija muitinės tarpininko sąskaita – vienkartinis įgaliojimas

O : Garantijos pateikimas intervencinei agentūrai.

49 langelis. Sandėlis

Įrašytiną kodą susidaro šių trys dalys:

- raidė, nurodanti sandėlio rūšį pagal aprašymus, pateikiamus 525 straipsnyje (a1). Sandėliams, išskyrus nurodytuosius 525 straipsnyje, turėtų būti naudojami šie kodai:

Y ne muitinės sandėliui

Z laisvajai zonai ar laisvajam sandėliui

- išduodant leidimą valstybės narės paskirtas identifikacijos numeris (an..14)

- leidimą išdavusios valstybės narės šalies kodas, kaip apibrėžta 2 langelyje (a2).

51 langelis. Numatomos tranzito įstaigos (ir šalis)

Naudotini 29 langelyje įrašyti kodai.

52 langelis. Garantija

Garantijų kodai

Taikomi šie kodai (n1):

Situacija | Kodas | Kiti įrašai |

Atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją (Kodekso 94 straipsnio 4 dalis ir 380 straipsnio 3 dalis) atveju | 0 | —atleidimo nuo prievolės pateikti sertifikatą numeris |

Bendrosios garantijos atveju | 1 | —bendrosios garantijos sertifikato numeris—garantijos įstaiga |

Garantuotojo pateikiamos vienkartinės garantijos atveju | 2 | —nuoroda į garantuojančią įmonę—garantijos įstaiga |

Vienkartinės piniginės garantijos atveju | 3 | |

Vienkartinės garantijos, pateikiamos garantijos lakštų forma, atveju | 4 | —vienkartinės garantijos lakšto numeris |

Atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją atveju (Kodekso 95 straipsnis) | 6 | |

Tam tikrų valstybės įstaigų atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją atveju | 8 | |

Vienkartinės garantijos pagal 47a priedo 3 punktą atveju | 9 | —nuoroda į garantuojančią įmonę—garantijos įstaiga |

Šalių įrašymas rubrikoje "negalioja":

Naudotini 2 langelyje įrašyti šalių kodai.

53 langelis. Paskirties įstaiga (ir šalis)

Naudojami 29 langelyje įrašyti kodai.

Papildoma informacija – kodas XXXXX

Bendroji kategorija – kodas 0xxxx

Teisinis pagrindas | Dalykas | Papildoma informacija | Langelis | Kodas |

497 straipsnio 3 dalis | Prašymas išduoti leidimą deklaracijoje dėl prekių pateikimo muitinės procedūrai, turinčiai ekonominį poveikį | "Supaprastintas leidimas" | 44 | 00100 |

37 priedas | Keli eksportuotojai, gavėjai ar ankstesni dokumentai | "Kiti" | 2, 8 ir 40 | 00200 |

37 priedas | Deklaranto ir siuntėjo tapatybė | "Siuntėjas" | 14 | 00300 |

37 priedas | Deklaranto ir eksportuotojo tapatybė | "Eksportuotojas" | 14 | 00400 |

37 priedas | Deklaranto ir siuntėjo tapatybė | "Siuntėjas" | 14 | 00500 |

Importuojant: kodas 1xxxx

Straipsnis | Dalykas | Papildoma informacija | Langelis | Kodas |

Reglamento Nr. 1147/2002 2 straipsnio 1 dalis | Laikinas autonominių muitų taikymo sustabdymas | "Importas su tinkamumo skraidyti pažymėjimu" | 44 | 10100 |

549 straipsnio 1 dalis | Laikinojo įvežimo perdirbti užbaigimas (sąlyginio neapmokestinimo sistema) | ĮP/S prekės | 44 | 10200 |

549 straipsnio 2 dalis | Įvežimo perdirbti užbaigimas (sąlyginio neapmokestinimo sistema) (specialiosios prekybos politikos priemonės) | ĮP/S prekės, prekybos politika | 44 | 10300 |

550 | Laikinojo įvežimo perdirbti užbaigimas (drobekas) | ĮP/D prekės | 44 | 10400 |

583 | Laikinasis įvežimas | "LĮ prekės" | 44 | 10500 |

Eksportuojant: kodas 3xxxx

Straipsnis | Dalykas | Papildoma informacija | Langelis | Kodas |

280(3) | Eksporto deklaracija, kurioje nenurodyta tam tikra informacija | "Supaprastintas eksportas" | 44 | 30100 |

286(4) | Procedūra, įforminama asmens pageidaujamoje vietoje | "Supaprastintas eksportas" su leidimo numeriu ir išdavusios muitinės įstaigos pavadinimu | 3 egzemp-lioriaus 44 | 30200 |

298 | Žemės ūkio prekių eksportas, atsižvelgiant į galutinį vartojimą | Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 298 straipsnis Galutinis vartojimas: prekės, skirtos eksportui – žemės ūkio grąžinamieji mokesčiai netaikomi | 44 | 30300 |

793(3) | Noras atgauti 3 egzempliorių | "RET-EXP" | 44 | 30400 |

[1] Šiame priede vartojami žodžiai "eksportas", "reeksportas", "importas" ir "reimportas" taip pat apima siuntimą, persiuntimą, įvežimą ir pakartotinį įvežimą.

[2] Šiame priede terminas "ELPA" nurodo ne tik ELPA šalis, bet ir kitas konvencijų dėl bendrosios tranzito procedūros ir dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo Susitariančiąsias Šalis, kurios nėra Bendrijos narės.

[12] Jei prašoma tarifinė kvota yra išnaudota, valstybės narės gali sutikti, kad prašymas galiotų kitai esamai preferencijai.

[13] Jei prašoma tarifinė kvota yra išnaudota, valstybės narės gali sutikti, kad prašymas galiotų kitai esamai preferencijai.

[14] Jei prašoma tarifinė kvota yra išnaudota, valstybės narės gali sutikti, kad prašymas galiotų kitai esamai preferencijai.

[15] Jei prašoma tarifinė kvota yra išnaudota, valstybės narės gali sutikti, kad prašymas galiotų kitai esamai preferencijai.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

74 priedo 7 punktas pakeičiamas taip:

"7. Pienas ir pieno produktai

Lygiavertiškumu galima naudotis šiomis sąlygomis:

Importuojamų prekių pieno sausosios medžiagos, pieno riebalų ir pieno baltymų kiekvienos sudėtinės dalies masė negali viršyti lygiaverčių prekių kiekvienos iš šių sudėtinių dalių masės. Tačiau, kai importuojamų prekių ekonominė vertė nustatoma tik pagal vieną ar dvi iš pirmiau nurodytų sudėtinių dalių, masė gali būti apskaičiuojama remiantis ta sudėtine dalimi ar tomis sudėtinėmis dalimis. Leidime nurodomi išsamūs duomenys, pirmiausia nustatytas laikotarpis, kuriam turi būti apskaičiuojama bendra masė. Nustatytas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 4 mėnesiai.

Atitinkamos (-ų) importuojamų prekių sudėtinės (-ių) dalies (ių) masė įrašoma muitinės deklaracijoje ir informaciniame lape INF9 arba INF5, kad muitinė galėtų tų elementų pagrindu kontroliuoti lygiavertiškumą.

Atliekami bent 5 % importuojamų prekių pateikimo procedūrai įforminti deklaracijų ir eksporto deklaracijų (IM/EX) fiziniai patikrinimai, kurie apima importuojamas prekes ir atitinkamas lygiavertes prekes.

Atliekami bent 5 % išankstinių eksporto deklaracijų ir prekių pateikimo procedūrai įforminti deklaracijų (EX/IM) fiziniai patikrinimai. Šie patikrinimai taikomi lygiavertėms prekėms, kurios tikrinamos prieš perdirbimo operacijas, taip pat atitinkamoms importuojamoms prekėms tuo metu, kai jos pateikiamos procedūrai įforminti.

Fizinius patikrinimus sudaro deklaracijos ir prie jos pridedamų dokumentų patikrinimas, taip pat imami tipiniai mėginiai, kurių sudedamųjų dalių analizę atlieka kompetentinga laboratorija.

Jei valstybė narė taiko rizikos analizės sistemą, fizinių patikrinimų procentas gali būti mažesnis.

Po kiekvieno fizinio patikrinimo jį atlikęs pareigūnas parengia išsamią ataskaitą. Šias ataskaitas centralizuotai saugo kiekvienos valstybės narės paskirtos muitinės."

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

75 PRIEDAS

KOMPENSACINIŲ PRODUKTŲ, KURIEMS TAIKOMI ATITINKAMI IMPORTO MUITAI, SĄRAŠAS

(548 straipsnio 1 dalis)

Antrinių kompensacinių produktų aprašymas | Perdirbimo operacijos, kurių metu jie gaunami |

(1) | (2) |

Atliekos, laužas, skystos ir kietos liekanos ir atraižos | Bet koks apdorojimas arba perdirbimas |

--------------------------------------------------

Top