EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2273

2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2273/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finansinių priemonių stabilizavimuitekstas svarbus EEE.

OL L 336, 2003 12 23, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; panaikino 32014R0596

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2273/oj

32003R2273Oficialusis leidinys L 336 , 23/12/2003 p. 0033 - 0038


Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2273/2003

2003 m. gruodžio 22 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finansinių priemonių stabilizavimui

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) [1], ypač į jos 8 straipsnį,

pasikonsultavusi techniniais klausimais su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu (CESR) [2],

kadangi:

(1) Direktyvos 2003/6/EB 8 straipsnyje teigiama, kad jame numatyti draudimai netaikomi prekybai nuosavomis akcijomis pagal "išperkamojo pirkimo" programas arba finansinės priemonės stabilizavimui, jeigu tokia prekyba vykdoma remiantis tuo tikslu patvirtintomis įgyvendinimo priemonėmis.

(2) Prekybos nuosavomis akcijomis pagal "išperkamojo pirkimo" programas ir finansinės priemonės stabilizavimo veiksmai, kurie neturės naudos iš Direktyvos 2003/6/EB draudimų išimties, kaip numatyta jos 8 straipsnyje, savaime nelaikomi piktnaudžiavimu rinka.

(3) Kita vertus, šio reglamento suteikiamos išimtys taikomos tik veiksmams, tiesiogiai susijusiems su išperkamojo pirkimo ir stabilizavimo veiksmų tikslu. Elgesys, kuris nėra tiesiogiai susijęs su išperkamojo pirkimo ir stabilizavimo veiksmų tikslu, todėl yra traktuojamas kaip bet koks kitas veiksmas, kuriam taikoma Direktyva 2003/6/EB ir kuris gali būti administracinių priemonių arba sankcijų objektas, jeigu kompetentinga institucija nustato, kad nagrinėjamas veiksmas yra piktnaudžiavimas rinka.

(4) Kai dėl prekybos nuosavomis akcijomis pagal "išperkamojo pirkimo" programas, tai šiame reglamente numatytos taisyklės neprieštarauja reikalavimui taikyti Tarybos direktyvą 77/91/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo [3].

(5) Leistini "išperkamojo pirkimo" veiksmai, siekiant pasinaudoti Direktyvos 2003/6/EB draudimų išimtimi, apima emitentų, kuriems reikalinga galimybė sumažinti nuosavą kapitalą, įvykdyti įsipareigojimus, atsirandančius dėl skolos finansinių priemonių, keičiamų į akcinio kapitalo priemones, bei įvykdyti įsipareigojimus, atsirandančius dėl akcijų paskirstymo darbuotojams, veiksmus.

(6) Skaidrumas – tai prielaida užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka. Tuo tikslu valstybės narės gali oficialiai nustatyti tvarką, skirtą viešai atskleisti informaciją, kurią pagal šį reglamentą reikia viešai atskleisti.

(7) Priėmę "išperkamojo pirkimo" programas, emitentai informuoja savo kompetentingą instituciją ir, jeigu reikia, visuomenę.

(8) Prekyba nuosavomis akcijomis pagal "išperkamojo pirkimo" programas gali būti vykdoma išvestinių finansinių priemonių pagalba.

(9) Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka, prekybos nuosavomis akcijomis pagal "išperkamojo pirkimo" programas dienos apimtis yra ribojama. Tačiau reikalingas tam tikras lankstumas, leidžiantis reaguoti į rinkos sąlygas, tokias kaip žemas sandorių lygis.

(10) Ypatingą dėmesį reikia kreipti į nuosavų akcijų pardavimą per "išperkamojo pirkimo" programos gyvavimo laikotarpį, į galimą emitentų viduje nustatytų uždarųjų laikotarpių, kurių metu sandoriai yra draudžiami, buvimą, bei į tai, kad emitentas gali turėti teisėtų priežasčių uždelsti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą.

(11) Stabilizavimo sandoriai daugiausia palaiko atitinkamų vertybinių popierių siūlymo kainą per ribotą laikotarpį, jeigu yra sunku juos parduoti, tuo būdu jie palengvina pardavimo sunkumus, kuriuos suformuoja trumpalaikiai investuotojai, ir išlaiko tvarkingą rinką atitinkamais vertybiniais popieriais. Tai atitinka ir investuotojų, kurie yra pasirašę arba nusipirkę tuos vertybinius popierius jų reikšmingo platinimo metu, ir emitentų interesus. Tokiu būdu stabilizavimas gali prisidėti prie didesnio investuotojų ir emitentų pasitikėjimo finansų rinkomis.

(12) Stabilizavimo veiksmai gali būti vykdomi arba reguliuojamoje rinkoje, arba už jos ribų ir gali būti vykdomi panaudojus finansines priemones, išskyrus tas, kurios yra arba bus įtrauktos į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje, kurios gali paveikti priemonės, kuri yra arba bus įtraukta į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje, kainą.

(13) Atitinkami vertybiniai popieriai apima ir finansines priemones, kurios tampa keičiamos tarpusavyje praėjus pirminiam laikotarpiui, kadangi iš esmės jos yra vienodos, nors turi skirtingas pirminių dividendų arba palūkanų išmokėjimo teises.

(14) Kai dėl stabilizavimo, tai tiesioginiai sandoriai nelaikomi reikšmingu atitinkamų vertybinių popierių platinimu, kadangi tai yra griežtai uždari sandoriai.

(15) Kai pirminio viešo siūlymo metu valstybės narės leidžia prekiauti iki oficialios prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, leidimas taikomas "prekybai tik išleidus".

(16) Rinkos vientisumas reikalauja deramo viešo stabilizavimo veiksmų atskleidimo iš emitentų arba subjektų, kurie vykdo stabilizavimą veikdami arba neveikdami tų emitentų vardu. Tokios informacijos deramo viešo atskleidimo metodai turėtų būti veiksmingi ir gali atsižvelgti į kompetentingų institucijų priimtą rinkos praktiką.

(17) Reikėtų vykdyti deramą koordinavimą tarp visų investicinių įmonių ir kredito įstaigų, kurios imasi stabilizavimo. Stabilizavimo metu viena investicinė įmonė arba kredito įstaiga kiekvienoje suinteresuotoje valstybėje narėje veikia kaip centrinis informacijos punktas bet kuriai kompetentingai institucijai, vykdančiai reguliavimą.

(18) Siekiant išvengti sumaišties tarp rinkos dalyvių, stabilizavimo veiksmai turėtų būti vykdomi atsižvelgiant į atitinkamų vertybinių popierių rinkos sąlygas ir siūlymo kainą, o sandoriai, skirti panaikinti dėl stabilizavimo veiksmų susidariusias pozicijas, turėtų būti vykdomi, siekiant sumažinti rinkos poveikį, deramai atsižvelgiant į vyraujančias rinkos sąlygas.

(19) Emisijos paskirstymo perviršio galimybė ir "žaliojo bato pasirinkimas" yra glaudžiai susiję su stabilizavimu kaip teikiantys stabilizavimo veiksmams išteklius ir apsaugą nuo nuostolių.

(20) Ypatingą dėmesį reikėtų skirti investicinės įmonės arba kredito įstaigos emisijos paskirstymo perviršio galimybės vykdymui siekiant stabilizacijos tikslų, kai dėl to atsiranda pozicija, kuriai nenumatytas "žaliojo bato pasirinkimas".

(21) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Objektas

1. Šis reglamentas nustato sąlygas, kurias turi atitikti "išperkamojo pirkimo" programos ir finansinių priemonių stabilizavimas, siekiant pasinaudoti Direktyvos 2003/6/EB 8 straipsnyje numatyta išimtimi.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente, greta Direktyvoje 2003/6/EB nustatytų sąvokų apibrėžimų, naudojami šie sąvokų apibrėžimai:

1) "investicinė įmonė" – tai juridinis asmuo, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 93/22/EEB [4] 1 straipsnio 2 dalyje;

2) "kredito įstaiga" – tai juridinis asmuo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/12/EB [5] 1 straipsnio 1 dalyje;

3) "išperkamojo pirkimo programos" – tai prekyba nuosavomis akcijomis, vadovaujantis Tarybos direktyvos 77/91/EEB 19–24 straipsniais;

4) "pagal tvarkaraštį vykdomos "išperkamojo pirkimo" programos" – tai "išperkamojo pirkimo" programos, kurių vykdymo laikotarpiu prekiaujama vertybiniais popieriais, kurių datos ir kiekiai yra nustatyti "išperkamojo pirkimo" programos viešo atskleidimo metu;

5) "deramas viešas atskleidimas" – tai informacijos atskleidimas, padarytas remiantis, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/34/EB 102 straipsnio 1 dalyje ir 103 straipsnyje nustatyta tvarka [6];

6) "atitinkami vertybiniai popieriai" – tai perleidžiami vertybiniai popieriai, kaip apibrėžta Direktyvoje 93/22/EEB, kurie yra įtraukti į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje arba dėl kurių yra paduota paraiška įtraukti juos į prekybos sąrašus tokioje rinkoje, ir kurie yra reikšmingo platinimo objektas;

7) "stabilizavimas" – tai atitinkamų vertybinių popierių pirkimas arba siūlymas juos pirkti, arba sandoris su jiems lygiavertėmis susijusiomis priemonėmis, kurį imasi vykdyti investicinės įmonės arba kredito įstaigos reikšmingo tokių atitinkamų vertybinių popierių platinimo metu dėl sunkumų parduodant šiuos vertybinius popierius, tik siekdamos palaikyti šių atitinkamų vertybinių popierių rinkos kainą per iš anksto nustatytą laikotarpį;

8) "susijusios priemonės" – tai toliau pateiktos priemonės (įskaitant priemones, kurios neįtrauktos į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje, arba dėl kurių nebuvo paduota paraiška įtraukti jas į prekybos sąrašą tokioje rinkoje, jeigu tik atitinkamos kompetentingos institucijos nesusitarė dėl sandorių su tokiomis finansinėmis priemonėmis skaidrumo standartų):

a) sutartys arba teisės pasirašyti, įsigyti arba disponuoti atitinkamais vertybiniais popieriais;

b) išvestinės finansinės priemonės dėl atitinkamų vertybinių popierių;

c) jeigu atitinkami vertybiniai popieriai yra konvertuojamos arba keičiamos skolos priemonės, tie vertybiniai popieriai, į kuriuos tokios konvertuojamos arba keičiamos skolos priemonės gali būti konvertuojamos arba keičiamos;

d) priemonės, kurias išleido arba garantavo atitinkamų vertybinių popierių emitentas arba garantas ir kurių rinkos kaina gali iš esmės paveikti atitinkamų vertybinių popierių kainą, arba atvirkščiai;

e) jeigu atitinkami vertybiniai popieriai yra vertybiniai popieriai, lygiaverčiai akcijoms, tos akcijos, kurias atstovauja tie vertybiniai popieriai (ir bet kokie kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai toms akcijoms);

9) "reikšmingas platinimas" – tai pirminis arba antrinis atitinkamų vertybinių popierių siūlymas, kuris yra viešai paskelbtas ir skiriasi nuo paprastos prekybos tiek siūlomų vertybinių popierių sumos verte, tiek ir panaudojamais pardavimo metodais;

10) "siūlytojas" – tai ankstesni atitinkamų vertybinių popierių savininkai, arba subjektas, išleidžiantis atitinkamus vertybinius popierius;

11) "emisijos paskirstymas" – tai procesas arba procesai, kuriais nustatomas atitinkamų vertybinių popierių, kuriuos turi gauti investuotojai, anksčiau pasirašę arba pateikę prašymą jų įsigyti, kiekis;

12) "pagalbinis stabilizavimas" – tai investicinių įmonių arba kredito įstaigų emisijos paskirstymo perviršio galimybės arba "žaliojo bato pasirinkimo" vykdymas atitinkamų vertybinių popierių reikšmingo platinimo metu, vien tik siekiant palengvinti stabilizavimo veiksmus;

13) "emisijos paskirstymo perviršio galimybė" – tai vertybinių popierių išplatinimo per tarpininką sutarties arba skolinimosi tarptautinėje rinkoje organizavimo sutarties sąlyga, leidžianti sutikti pasirašyti arba siūlyti pirkti didesnį skaičių atitinkamų vertybinių popierių, negu iš pradžių buvo siūlyta;

14) "žaliojo bato pasirinkimas" – tai dalyvaujančios (-ių) siūlyme investicinės (-ių) įmonės (-ių) arba kredito įstaigos (-ų) naudai siūlytojo suteiktas pasirinkimas, turintis tikslą padengti emisijos paskirstymo perviršį, pagal kurio sąlygas, pateikus atitinkamų vertybinių popierių siūlymą, tokios įmonės arba įstaigos tam tikrą laikotarpį iki tam tikro kiekio gali pirkti atitinkamus vertybinius popierius siūlymo kaina.

II SKYRIUS

"IŠPERKAMOJO PIRKIMO" PROGRAMOS

3 straipsnis

"Išperkamojo pirkimo" programų tikslai

1. Siekiant pasinaudoti Direktyvos 2003/6/EB 8 straipsnyje numatyta išimtimi, išperkamojo pirkimo programa turi atitikti šio reglamento 4, 5 ir 6 straipsnius, ir vienintelis tokios "išperkamojo pirkimo" programos tikslas turi būti sumažinti emitento kapitalą (pagal akcijų vertę arba skaičių) arba vykdyti prievoles, atsirandančias dėl:

a) skolos finansinių priemonių, keičiamų į akcinio kapitalo priemones;

b) darbuotojų akcijų pasirinkimo programų arba kitokio akcijų paskirstymo emitento arba susijusios bendrovės darbuotojams.

4 straipsnis

"Išperkamojo pirkimo" programos sąlygos ir atskleidimas

1. "Išperkamojo pirkimo" programa turi tenkinti Direktyvos 77/91/EEB 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

2. Prieš pradedant prekybą, išsami pagal Direktyvos 77/91/EEB 19 straipsnio 1 dalį patvirtintos programos informacija turi būti deramai viešai atskleista valstybėse narėse, kuriose emitentas prašė įtraukti jo akcijas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

Tokia išsami informacija turi apimti 3 straipsnyje minėtą programos tikslą, didžiausią gaunamą atlygį, didžiausią įsigyjamų akcijų skaičių bei nustatyto programos galiojimo laikotarpio trukmę.

Tolesni programos pakeitimai turi būti deramai viešai atskleidžiami valstybėse narėse.

3. Emitentas turi įvesti tvarką, kuri užtikrintų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai teikti ataskaitą apie prekybą tos reguliuojamos rinkos, kurioje akcijos buvo įtrauktos į prekybos sąrašą, kompetentingai institucijai. Tokia tvarka turi apskaityti kiekvieną sandorį, susijusį su "išperkamojo pirkimo" programomis, įskaitant informaciją, nustatytą Direktyvos 93/22/EEB 20 straipsnio 1 dalyje.

4. Emitentas turi viešai atskleisti išsamią visų sandorių informaciją, kaip nurodyta 3 dalyje, ne vėliau kaip iki septintos kasdieninės biržos prekybos sesijos pabaigos po tokių sandorių įvykdymo dienos.

5 straipsnis

Prekybos sąlygos

1. Kiek tai liečia kainas, vykdydamas prekybą pagal "išperkamojo pirkimo" programą emitentas negali pirkti akcijų už aukštesnę kainą negu aukštesnė paskutinės nepriklausomos prekybos kaina bei aukščiausia dabartinė nepriklausomo siūlymo kaina prekybos vietose, kur vykdomas pirkimas.

Jeigu prekybos vieta nėra reguliuojama rinka, tai kaip orientacinė nurodoma valstybės narės, kurioje vykdomas pirkimas, reguliuojamos rinkos paskutinės nepriklausomos prekybos kaina arba aukščiausia dabartinė nepriklausomo siūlymo kaina.

Jeigu emitentas vykdo nuosavų akcijų pirkimą išvestinių finansinių priemonių pagalba, tų išvestinių finansinių priemonių pirkimo kaina neturi būti aukštesnė už aukštesnę paskutinės nepriklausomos prekybos kainą ir aukščiausią dabartinę nepriklausomo siūlymo kainą.

2. Kiek tai liečia kiekį, emitentas per dieną negali pirkti daugiau negu 25 % vidutinio dienos akcijų kiekio reguliuojamoje rinkoje, kurioje vykdomas pirkimas.

Vidutinis dienos kiekis turi remtis vidutiniu dienos kiekiu, kuriuo buvo prekiauta mėnesį prieš viešo tos programos atskleidimo mėnesį, ir tuo remiantis jis turi būti nustatomas leistinam programos galiojimo laikotarpiui.

Jeigu programoje nenurodytas toks kiekis, tai vidutinis dienos kiekis turi remtis vidutiniu dienos kiekiu, kuriuo buvo prekiauta per 20 prekybos dienų iki pirkimo datos.

3. Taikant 2 dalį, ypač žemo likvidumo atitinkamoje rinkoje atvejais emitentas gali viršyti 25 % ribą, jeigu yra įvykdomos šios sąlygos:

a) emitentas iš anksto praneša atitinkamos rinkos kompetentingai institucijai apie savo ketinimą nukrypti nuo 25 % ribos;

b) emitentas deramai viešai atskleidžia tą faktą, kad jis gali nukrypti nuo 25 % ribos;

c) emitentas neviršija 50 % vidutinio dienos kiekio.

6 straipsnis

Apribojimai

1. Siekiant pasinaudoti Direktyvos 2003/6/EB 8 straipsnyje numatyta išimtimi, emitentas, dalyvaudamas "išperkamojo pirkimo" programoje, negali užsiimti tokia prekyba:

a) nuosavų akcijų pardavimu programos veikimo metu;

b) prekyba tuo laikotarpiu, kuris pagal valstybės narės, kurioje vyksta prekyba, įstatymus yra uždaras laikotarpis;

c) prekyba, jeigu emitentas nusprendė uždelsti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą visuomenei vadovaujantis Direktyvos 2003/6/EB 6 straipsnio 2 dalimi.

2. Šio straipsnio 1 dalies a punktas netaikomas, jeigu emitentas yra investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nustačiusi kompetentingos institucijos kontroliuojamus veiksmingus informacijos atskleidimo barjerus (kinų sienas) tarp tų, kurie atsako už viešai neatskleistos informacijos, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su emitentu, tvarkymą, ir tų, kurie atsako už bet kokį sprendimą, susijusį su prekyba nuosavomis akcijomis (įskaitant prekybą nuosavomis akcijomis kliento vardu), prekiaujant nuosavomis akcijomis remiantis tokiu sprendimu.

Šio straipsnio 1 dalies b ir c punktai netaikomi, jeigu emitentas yra investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nustačiusi kompetentingos institucijos kontroliuojamus veiksmingus informacijos atskleidimo barjerus (kinų sienas) tarp tų, kurie atsako už viešai neatskleistos informacijos, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su emitentu, tvarkymą (įskaitant sprendimus prekiauti pagal "išperkamojo pirkimo" programą), ir tų, kurie atsako už prekybą nuosavomis akcijomis kliento vardu, prekiaujant nuosavomis akcijomis tų klientų vardu.

3. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, jeigu:

a) emitentas vykdo pagal tvarkaraštį vykdomą "išperkamojo pirkimo" programą; arba

b) "išperkamojo pirkimo" programai vadovauja arba ją tvarko investicinė įmonė arba kredito įstaiga, kuri priima sprendimus dėl prekybos emitento akcijomis savarankiškai ir nepatirdama emitento poveikio dėl pirkimų laiko.

III SKYRIUS

FINANSINĖS PRIEMONĖS STABILIZAVIMAS

7 straipsnis

Stabilizavimo sąlygos

Tam, kad būtų galima pasinaudoti Direktyvos 2003/6/EB 8 straipsnyje numatyta išimtimi, finansinės priemonės stabilizavimas turi būti atliekamas vadovaujantis šio reglamento 8, 9 ir 10 straipsniais.

8 straipsnis

Stabilizavimo laiko sąlygos

1. Stabilizavimas vykdomas tik ribotą laikotarpį.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimas laikotarpis akcijoms arba kitiems akcijoms lygiaverčiams vertybiniams popieriams pirminio viešai paskelbto siūlymo atveju prasideda prekybos atitinkamais vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje pradžios dieną ir baigiasi ne vėliau kaip po 30 kalendorinių dienų.

Jeigu pirminis viešai paskelbtas siūlymas vyksta valstybėje narėje, kuri leidžia prekiauti prieš prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžią, 1 dalyje minėtas laikotarpis prasideda galutinės atitinkamų vertybinių popierių kainos deramo viešo atskleidimo dieną ir baigiasi ne vėliau kaip po 30 dienų, jeigu tik tokia prekyba vykdoma pagal tos reguliuojamos rinkos, kurioje atitinkami vertybiniai popieriai turi būti įtraukti į prekybos sąrašą, taisykles, jeigu tokios yra, įskaitant taisykles dėl viešo informacijos atskleidimo ir panešimo apie prekybos rezultatus.

3. Šio straipsnio 1 dalyje minėtas laikotarpis akcijoms ir akcijoms lygiaverčiams vertybiniams popieriams antrinio siūlymo atveju prasideda galutinės atitinkamų vertybinių popierių kainos deramo viešo atskleidimo dieną ir baigiasi ne vėliau kaip praėjus 30 dienų po emisijos paskirstymo.

4. Šio straipsnio 1 dalyje minėtas laikotarpis obligacijoms ir kitų formų vertybiniais popieriais paverstoms skoloms (kurios nėra konvertuojamos arba keičiamos į akcijas arba į kitus akcijoms lygiaverčius vertybinius popierius) prasideda atitinkamų vertybinių popierių siūlymo sąlygų deramo viešo atskleidimo dieną (t. y. įskaitant kainų skirtumą, jeigu tinka, iki orientacinės kainos, ją nustačius) ir baigiasi arba ne vėliau kaip praėjus 30 kalendorinių dienų po to, kai tų priemonių emitentas gauna emisijos įplaukas, arba ne vėliau kaip praėjus 60 kalendorinių dienų po atitinkamų vertybinių popierių emisijos paskirstymo dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra ankstesnė.

5. Šio straipsnio 1 dalyje minėtas laikotarpis vertybiniais popieriais paverstoms skoloms, kurios konvertuojamos arba keičiamos į akcijas arba į kitus akcijoms lygiaverčius vertybinius popierius, prasideda deramo viešo atitinkamų vertybinių popierių siūlymo galutinių sąlygų atskleidimo dieną ir baigiasi arba ne vėliau kaip praėjus 30 kalendorinių dienų po to, kai priemonių emitentas gauna emisijos įplaukas, arba ne vėliau kaip praėjus 60 kalendorinių dienų po atitinkamų vertybinių popierių emisijos paskirstymo dienos, priklausomai nuo to, kuri diena ankstesnė.

9 straipsnis

Stabilizavimo atskleidimo ir pranešimo sąlygos

1. Prieš pradėdami atitinkamų vertybinių popierių siūlymo laikotarpį, emitentai, siūlytojai arba subjektai, kurie vykdo stabilizavimą veikdami arba neveikdami tokių asmenų vardu, deramai viešai atskleidžia toliau nurodytą informaciją:

a) teiginį, kad stabilizavimas gali būti vykdomas; kad nėra garantijų, kad jis bus vykdomas; ir kad jis gali būti bet kada sustabdytas;

b) teiginį, kad stabilizavimo sandorių tikslas yra palaikyti atitinkamų vertybinių popierių rinkos kainą;

c) laikotarpio, per kurį gali įvykti stabilizavimas, pradžią ir pabaigą;

d) stabilizavimo vykdymo vadovą, jeigu tik tai nebuvo žinoma paskelbimo metu, tokiu atveju ši informacija turi būti viešai atskleista prieš pradedant stabilizavimo veiksmus;

e) bet kokios emisijos paskirstymo perviršio galimybės arba "žaliojo bato pasirinkimo" buvimą ir didžiausią dydį, "žaliojo bato pasirinkimo" vykdymo laikotarpį ir bet kokios emisijos paskirstymo perviršio galimybės panaudojimo arba "žaliojo bato pasirinkimo" vykdymo sąlygas.

Šios dalies nuostatų taikymas sustabdomas siūlymams, kuriems taikomos Direktyvą 2004/…/EB (Prospekto direktyva) įgyvendinančios priemonės, nuo tų priemonių taikymo pradžios.

2. Nepažeidžiant Direktyvos 2003/6/EB 12 straipsnio 1 dalies c punkto, emitentai, siūlytojai arba subjektai, kurie vykdo stabilizavimą veikdami arba neveikdami tokių asmenų vardu, atitinkamos rinkos kompetentingai institucijai turi pranešti išsamią informaciją apie visus stabilizavimo sandorius ne vėliau kaip iki septintos kasdieninės biržos prekybos sesijos pabaigos po tokių sandorių įvykdymo dienos.

3. Per vieną savaitę pasibaigus stabilizavimo laikotarpiui, emitentai, siūlytojai arba subjektai, kurie vykdo stabilizavimą veikdami arba neveikdami tokių asmenų vardu, turi deramai viešai atskleisti toliau nurodytą informaciją:

a) ar stabilizavimas buvo vykdomas, ar ne;

b) datą, kada buvo pradėtas stabilizavimas;

c) datą, kada paskutinį kartą buvo vykdomas stabilizavimas;

d) kainų ribas, kuriose buvo vykdomas stabilizavimas, kiekvienai datai, kurios metu buvo vykdomi stabilizavimo sandoriai.

4. Emitentai, siūlytojai arba subjektai, kurie vykdo stabilizavimą veikdami arba neveikdami tokių asmenų vardu, turi apskaityti kiekvieną stabilizavimo pavedimą arba sandorį, mažiausiai, kartu su informacija, nurodyta Direktyvos 93/22/EEB, išplėstos finansinėms priemonėms, išskyrus tas, kurios yra įtrauktos arba bus įtrauktos į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje, 20 straipsnio 1 dalyje.

5. Jeigu kelios investicinės įmonės arba kredito įstaigos vykdo stabilizavimą, veikdamos arba neveikdamos emitento arba siūlytojo vardu, vienas iš tų asmenų bet kokiu reguliuojamos rinkos, kurioje atitinkami vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybos sąrašą, kompetentingos institucijos prašymu veikia kaip centrinis informacijos punktas.

10 straipsnis

Specialios sąlygos dėl kainos

1. Akcijų arba akcijoms lygiaverčių vertybinių popierių siūlymo atveju atitinkamų vertybinių popierių stabilizavimas jokiomis aplinkybėmis nevykdomas aukštesne negu siūlymo kaina.

2. Vertybiniais popieriais paverstos skolos, kuri konvertuojama arba keičiama į priemones kaip minėta 1 dalyje, siūlymo atveju, tų priemonių stabilizavimas jokiomis aplinkybėmis nevykdomas aukštesne negu tų priemonių rinkos kaina galutinių naujojo siūlymo sąlygų viešo atskleidimo metu.

11 straipsnis

Pagalbinio stabilizavimo sąlygos

Siekiant pasinaudoti Direktyvos 2003/6/EB 8 straipsnyje numatyta išimtimi, pagalbinis stabilizavimas turi būti vykdomas vadovaujantis šio reglamento 9 straipsniu ir toliau pateiktomis nuostatomis:

a) atitinkamų vertybinių popierių emisija gali būti paskirstoma su perviršiu tik tų vertybinių popierių pasirašymo laikotarpiu bei siūlymo kaina;

b) pozicija, atsiradusi investicinei įmonei arba kredito įstaigai pasinaudojus emisijos paskirstymo perviršio galimybe, kuri nenumato "žaliojo bato pasirinkimo", negali viršyti 5 % pradinio siūlymo;

c) "žaliojo bato pasirinkimą" gali vykdyti tokio pasirinkimo naudos gavėjas tik, jeigu atitinkamų vertybinių popierių emisijos paskirstymas buvo viršytas;

d) "žaliojo bato pasirinkimas" negali sudaryti daugiau negu 15 % pradinio siūlymo;

e) "žaliojo bato pasirinkimo" vykdymo laikotarpis turi būti toks pats kaip ir stabilizavimo laikotarpis, kaip reikalaujama 8 straipsnyje;

f) "žaliojo bato pasirinkimo" vykdymą reikia viešai atskleisti nedelsiant, kartu su derama informacija, įskaitant visų pirma vykdymo datą ir atitinkamų dalyvaujančių vertybinių popierių skaičių bei rūšį.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas valstybėse narėse įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Frederik Bolkestein

Komisijos narys

[1] OL L 96, 2003 4 12, p. 16.

[2] CESR buvo įsteigtas Komisijos sprendimu 2001/527/EB (OL L 191, 2001 7 13, p. 43).

[3] OL L 26, 1977 1 31, p. 1.

[4] OL L 141, 1993 6 11, p. 27.

[5] OL L 126, 2000 5 26, p. 1.

[6] OL L 184, 2001 7 6, p. 1.

--------------------------------------------------

Top