EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2244

2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2244/2003 nustatantis išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų

OJ L 333, 20.12.2003, p. 17–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 98 - 108
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 80 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 80 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; panaikino 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2244/oj

32003R2244Oficialusis leidinys L 333 , 20/12/2003 p. 0017 - 0027


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2244/2003

2003 m. gruodžio 18 d.

nustatantis išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką [1], ypač į jo 22 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1) Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 22 straipsnio 1 dalies b punktu, žvejybos laivams draudžiama vykdyti veiklą pagal Bendrąją žuvininkystės politiką, jei juose nėra įrengta tokia veikianti sistema, kuri leistų tą laivą aptikti ir atpažinti nuotolinio stebėjimo sistemomis.

(2) Tikslinga numatyti, kad nuo 2004 m. sausio 1 d. visiems ilgesniems kaip 18 metrų bendro ilgio žvejybos laivams, o nuo 2005 m. sausio 1 d. – ilgesniems kaip 15 metrų bendro ilgio laivams būtų taikoma palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistema (LSS).

(3) Šis reikalavimas neturėtų būti taikomas žvejybos laivams, kurie, vykdydami savo veiklą, niekada neišplaukia už valstybių narių bazinių linijų, kadangi jų daromas poveikis ištekliams yra nežymus.

(4) Remdamosi Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 23 straipsnio 3 dalimi, valstybės narės turi sukurti administracinę ir techninę struktūrą, reikalingą veiksmingai kontrolei, inspektavimui ir vykdymui užtikrinti, įskaitant palydovinio ryšio stebėjimo sistemas.

(5) Griežtesnės nuostatos dėl LSS suteikia galimybę nepaprastai padidinti veiklos – tiek jūroje, tiek ir krante – stebėjimo, kontrolės ir priežiūros veiksmingumą ir efektyvumą.

(6) Tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį nuostatų, susijusių su pranešimais apie žvejybos laivo greitį ir kursą, taikymui, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas.

(7) LSS turėtų būti vienodai taikoma Bendrijos žvejybos laivams ir trečiųjų šalių žvejybos laivams, žvejojantiems Bendrijos vandenyse.

(8) Atsižvelgiant į šių naujų nuostatų patvirtinimą, būtina pripažinti netekusiu galios 1997 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1489/97, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemos taikymo taisykles [2].

(9) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šis reglamentas nustato išsamias taisykles, kuriomis remdamosi valstybės narės taiko palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemą (toliau – LSS), kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 22 straipsnio 1 dalies b punkte ir 23 straipsnio 3 dalyje.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1. Šis reglamentas taikomas:

a) nuo 2004 m. sausio 1 d. ilgesniems kaip 18 metrų bendro ilgio žvejybos laivams;

b) nuo 2005 m. sausio 1 d. ilgesniems kaip 15 metrų bendro ilgio žvejybos laivams.

2. Šis reglamentas netaikomas žvejybos laivams, kurie naudoja tik akvakultūros išteklius ir kurie, vykdydami savo veiklą, niekada neišplaukia už valstybių narių bazinių linijų.

3 straipsnis

Žvejybos stebėjimo centrai

1. Valstybėse narėse funkcionuoja žvejybos stebėjimo centrai (toliau – ŽSC).

2. Valstybės narės ŽSC stebi:

a) žvejybos laivus, plaukiojančius su šios valstybės narės vėliava, nepriklausomai nuo to, kuriuose vandenyse arba kuriame uoste jie yra;

b) Bendrijos žvejybos laivus, plaukiojančius su kitų valstybių narių vėliava, ir

c) trečiosios šalies žvejybos laivus, kuomet jie yra tos valstybės narės suvereniuose arba jos jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse.

3. Valstybės narės gali turėti bendrą ŽSC.

II SKYRIUS

PALYDOVINIO RYŠIO BENDRIJOS ŽVEJYBOS LAIVŲ STEBĖJIMAS

4 straipsnis

Reikalavimai Bendrijos žvejybos laivų palydovinio ryšio siųstuvams

Bendrijos žvejybos laivui, kuriam taikoma LSS, neleidžiama išplaukti iš uosto, jei jame nėra sumontuotas veikiantis palydovinio ryšio siųstuvas.

5 straipsnis

Palydovinio ryšio siųstuvų charakteristikos

1. Bendrijos žvejybos laivuose sumontuoti palydovinio ryšio siųstuvai užtikrina pastovų automatinį toliau išvardytų duomenų perdavimą į laivo vėliavos valstybės narės ŽSC:

a) žvejybos laivo identifikavimas;

b) esama geografinė žvejybos laivo buvimo vieta, kuri nurodoma ne didesne kaip 500 metrų paklaida ir 99 % pasikliautinuoju intervalu;

c) pirmiau minėtos žvejybos laivo buvimo vietos data ir laikas (išreikštas koordinuotuoju pasauliniu laiku, UTC) ir

d) žvejybos laivo greitis ir kursas (ne vėliau kaip nuo 2006 m. sausio 1 d.).

2. Valstybės narės patvirtina atitinkamas priemones, užtikrinančias, kad palydovinio ryšio siųstuvai neleistų neteisingų laivo buvimo vietų įvesties ir išvesties ir kad jų negalima būtų valdyti rankiniu būdu.

6 straipsnis

Atsakomybė, susijusi su palydovinio ryšio siųstuvais

1. Bendrijos žvejybos laivo kapitonas užtikrina, kad palydovinio ryšio siųstuvai visą laiką veiktų ir kad būtų perduodami 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys.

2. Bendrijos žvejybos laivo kapitonas ypač užtikrina, kad:

a) duomenys nebūtų jokiu būdu keičiami;

b) prie palydovinio ryšio siųstuvų prijungta antena arba antenos jokiu būdu nebūtų užstojamos;

c) jokiu būdu nebūtų pertraukiamas elektros tiekimas palydovinio ryšio siųstuvams ir

d) palydovinio ryšio siųstuvai nebūtų išmontuojami iš žvejybos laivo.

3. Draudžiama naikinti, apgadinti, sugadinti ar kaip nors kitaip trukdyti palydovinio ryšio siųstuvo veikimui.

7 straipsnis

Kontrolės priemonės, kurias turi patvirtinti laivo vėliavos valstybės narės

Kiekviena laivo vėliavos valstybė narė užtikrina nuolatinį 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų tikslumo stebėjimą ir, pastebėjusi netikslius duomenis, imasi neatidėliotinų veiksmų.

8 straipsnis

Duomenų perdavimo dažnumas

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos ŽSC per LSS gautų pagal 5 straipsnio 1 dalies nuostatas reikalaujamą informaciją apie žvejybos laivus, plaukiojančius su jos vėliava ir įregistruotus Bendrijoje, ne rečiau kaip kas valandą. ŽSC gali nuspręsti reikalauti, kad informacija būtų pateikiama trumpesniais laiko intervalais.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, gali būti reikalaujama duomenis perduoti ne rečiau kaip kas dvi valandas, jei ŽSC turi galimybę nustatyti esamą žvejybos laivų buvimo vietą.

3. Jei žvejybos laivas yra uoste, palydovinio ryšio siųstuvas gali būti išjungtas, tačiau su sąlyga, kad apie tai iš anksto pranešama laivo vėliavos valstybės narės ŽSC bei pakrantės valstybės narės ŽSC ir kad kita ataskaita parodo, jog žvejybos laivo buvimo vieta nepasikeitė ir yra tokia pati, kokia buvo nurodyta ankstesnėje ataskaitoje.

9 straipsnis

Įplaukimo į konkrečias zonas ir išplaukimo iš jų stebėjimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos ŽSC per LSS stebėtų žvejybos laivų, plaukiojančių su jos vėliava ir įregistruotų Bendrijoje, datą ir laiką, kada šie žvejybos laivai įplaukia į ir išplaukia iš:

a) jūros regionų, kuriuose galioja konkrečios įplaukimo į vandenis ir galėjimo naudotis ištekliais taisyklės;

b) regioninių žvejybos organizacijų, kurių nare yra Bendrija arba konkreti valstybė narė, reguliavimo regionų;

c) trečiosios šalies vandenų.

10 straipsnis

Duomenų perdavimas pakrantės valstybei narei

1. Kiekvienos valstybės narės įtvirtinta LSS užtikrina automatinį 5 straipsnyje nustatytų duomenų apie žvejybos laivus, plaukiojančius su jos vėliava ir įregistruotus Bendrijoje, perdavimą į pakrantės valstybės narės ŽSC tuo metu, kuomet šie žvejybos laivai yra pakrantės valstybės narės vandenyse.

Šie duomenys tuo pačiu metu perduodami ir laivo vėliavos valstybės narės ŽSC; duomenys perduodami pagal 1 priede nustatytą formą.

2. Kiekviena valstybė narė perduoda kitoms valstybėms narėms išsamų geografinės platumos ir ilgumos koordinačių, apibrėžiančių jos išskirtinę ekonominę zoną arba išskirtinę žvejybos zoną, sąrašą.

3. Pakrantės valstybės narės, kartu stebinčios žvejybos rajoną, gali nurodyti bendrą duomenų, pateikiamų pagal 5 straipsnį, perdavimo paskirties vietą. Jos praneša apie tai Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4. Valstybės narės užtikrina jų kompetentingų institucijų veiklos koordinavimą nustatant ir taikant duomenų perdavimo pakrantės valstybės narės ŽSC tvarką.

5. Paprašytos valstybės narės perduoda kitoms valstybėms narėms laivų, kurie plaukioja su jos vėliava ir kuriems taikoma LSS, sąrašą. Sąraše nurodomas kiekvieno laivo identifikavimo laivų registre numeris, išoriniai identifikavimo ženklai, pavadinimas ir tarptautinis radijo šaukinys.

11 straipsnis

Palydovinio ryšio siųstuvo gedimas arba neveikimas

1. Jeigu Bendrijos žvejybos laive sumontuotas palydovinio ryšio siųstuvas sugenda arba neveikia, laivo kapitonas arba savininkas ar jų atstovas kas keturias valandas nuo to laiko, kai gedimas buvo nustatytas, arba nuo to laiko, kai jam buvo apie tai pranešta remiantis šio straipsnio 3 dalimi arba 12 straipsnio 1 dalimi, duomenis apie esamą geografinę laivo buvimo vietą elektroniniu paštu, teleksu, faksu, telefonograma, radiju, per radijo stotį, kuri pagal Bendrijos teisės aktus yra patvirtinta priimti tokius pranešimus, perduoda laivo vėliavos valstybės narės ŽSC ir pakrantės valstybės narės ŽSC.

2. Sugedus arba neveikiant palydovinio ryšio siųstuvui, Bendrijos žvejybos laivas neišplaukia iš uosto tol, kol laive sumontuoto palydovinio ryšio siųstuvo veikimas netenkins kompetentingų institucijų arba tol, kol jam kompetentingos institucijos kitaip nesuteiks leidimo išplaukti.

3. Valstybės narės stengiasi pranešti laivo kapitonui arba savininkui ar jų atstovui, kai sugenda arba neveikia Bendrijos žvejybos laive sumontuotas palydovinio ryšio siųstuvas.

4. Laivo vėliavos valstybė narė gali įgalioti pakeisti palydovinio ryšio siųstuvą veikiančiu siųstuvu, atitinkančiu 5 straipsnio reikalavimus.

12 straipsnis

Duomenų negavimas

1. Jei laivo vėliavos valstybės narės ŽSC 12 valandų negavo duomenų, perduodamų remiantis 8 arba 11 straipsniu, apie tai jis kuo greičiau praneša laivo kapitonui arba savininkui ar jų atstovui. Jei, kalbant apie konkretų laivą, tai pasikartoja daugiau kaip tris kartus per vienerius metus, laivo vėliavos valstybė narė užtikrina, kad būtų patikrintas tame laive sumontuotas palydovinio ryšio siųstuvas. Tokia valstybė narė ištiria šį kausimą, siekdama nustatyti, ar nebuvo bandoma sugadinti įrangą. Nukrypstant nuo 6 straipsnio 2 dalies d punkto, tai gali reikšti minėtosios įrangos išmontavimą patikrinimui.

2. Jei laivo vėliavos valstybės narės ŽSC 12 valandų negavo duomenų, perduodamų remiantis 8 straipsniu arba 11 straipsnio 1 dalimi, ir jei paskutinį kartą apie laivo buvimo vietą jai buvo pranešta, kuomet laivas buvo pakrantės valstybės narės vandenyse, apie tai ji kuo greičiau praneša šiai pakrantės valstybei narei.

3. Jei pakrantės valstybės narės kompetentingos institucijos pastebi žvejybos laivą tos valstybės narės vandenyse, tačiau negauna jokių duomenų, perduodamų remiantis 10 straipsnio 1 dalimi arba 11 straipsnio 1 dalimi, apie tai šios institucijos praneša laivo kapitonui ir laivo vėliavos valstybės narės ŽSC.

13 straipsnis

Žvejybos veiklos stebėjimas

1. Valstybės narės duomenis, gautus remiantis 8 straipsniu, 10 straipsnio 1 dalimi ir 11 straipsnio 1 dalimi, naudoja efektyviam laivų žvejybos veiklos stebėjimui.

2. Laivo vėliavos valstybės narės užtikrina, kad žvejybos laivų, plaukiojančių su jų vėliava arba jose įregistruotų, pateikti duomenys būtų užregistruoti kompiuterinėse laikmenose ir saugomi trejus metus.

3. Pakrantės valstybės narės užtikrina, kad žvejybos laivų, plaukiojančių su kitos valstybės narės vėliava, pateikti duomenys būtų užregistruoti kompiuterinėse laikmenose ir saugomi trejus metus.

III SKYRIUS

PRIEIGA PRIE DUOMENŲ IR ATASKAITOS

14 straipsnis

Prieiga prie duomenų

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija, paprašiusi, tiesioginiais seansais turėtų nuotolinę prieigą prie kompiuterinių laikmenų, kuriose laikomi ŽSC užregistruoti duomenys.

2. Duomenys, gauti pagal šį reglamentą, laikomi konfidencialiais.

15 straipsnis

Informacija apie kompetentingas institucijas

1. Kompetentingų institucijų, atsakingų už ŽSC, pavadinimai, adresai, telefonų, teleksų, faksų numeriai bei X.25 ir visi kiti adresai, naudojami elektroniniu būdu perduoti duomenis, yra išvardyti II priede.

2. Apie bet kokius šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pakeitimus per savaitę pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

16 straipsnis

Ataskaitos, kurias kas pusę metų pateikia valstybės narės

1. Valstybės narės kas pusę metų (iki gegužės 1 d. ir iki lapkričio 1 d.) Komisijai pateikia ataskaitas apie jų LSS veikimą praėjusį pusmetį.

2. Komisijai jos pateikia tokius duomenis:

a) žvejybos laivų, kurie plaukioja su susijusios valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje įregistruoti ir kuriems per praėjusį pusmetį buvo taikoma LSS, skaičių;

b) žvejybos laivų, kurių palydovinio ryšio siųstuvai per praėjusį pusmetį kelis kartus gedo arba neveikė, skaičių;

c) pranešimų apie laivo buvimo vietą, kuriuos per praėjusį pusmetį gavo ŽSC, skaičių, suskirstytą pagal laivo vėliavos valstybes, ir

d) bendrą laiką, kurį žvejybos laivai, kurie plaukioja su susijusios valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje įregistruoti ir kuriems buvo taikoma LSS, per praėjusį pusmetį praleido jūros zonose, identifikuojamose kaip FAO parajoniai.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytos informacijos pranešimo forma gali būti nustatoma konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir Komisija.

IV SKYRIUS

PALYDOVINIO RYŠIO TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BENDRIJOS VANDENYSE, STEBĖJIMAS

17 straipsnis

Reikalavimai laivų palydovinio ryšio siųstuvams

Trečiosios šalies žvejybos laivas, kuriam taikoma LSS, turi turėti sumontuotą veikiantį palydovinio ryšio siųstuvą, kuomet jis yra Bendrijos vandenyse.

18 straipsnis

Palydovinio ryšio siųstuvų charakteristikos

1. Trečiųjų šalių žvejybos laivuose sumontuoti palydovinio ryšio siųstuvai užtikrina pastovų automatinį toliau išvardytų duomenų perdavimą, tiems laivams būnant Bendrijos vandenyse:

a) žvejybos laivo identifikavimas;

b) esama geografinė žvejybos laivo buvimo vieta, kuri nurodoma ne didesne kaip 500 metrų paklaida ir 99 % pasikliautinuoju intervalu;

c) pirmiau minėtos žvejybos laivo buvimo vietos data ir laikas (išreikštas koordinuotuoju pasauliniu laiku, UTC) ir

d) žvejybos laivo greitis ir kursas (ne vėliau kaip nuo 2006 m. sausio 1 d.).

2. Palydovinio ryšio siųstuvai neleidžia neteisingų laivo buvimo vietų įvesties ir išvesties ir jų negalima valdyti rankiniu būdu.

19 straipsnis

Atsakomybė, susijusi su palydovinio ryšio siųstuvais

1. Trečiųjų šalių žvejybos laivų, kuriems taikoma LSS, kapitonai užtikrina, kad palydovinio ryšio siųstuvai visą laiką veiktų ir kad būtų perduodami 18 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys.

2. Trečiųjų šalių žvejybos laivų kapitonai ypač užtikrina, kad:

a) duomenys nebūtų jokiu būdu keičiami;

b) prie palydovinio ryšio siųstuvų prijungta antena arba antenos jokiu būdu nebūtų užstojamos;

c) jokiu būdu nebūtų pertraukiamas elektros tiekimas palydovinio ryšio siųstuvams ir

d) palydovinio ryšio siųstuvai nebūtų išmontuojami iš žvejybos laivų.

3. Draudžiama naikinti, apgadinti, sugadinti ar kaip nors kitaip trukdyti palydovinio ryšio siųstuvo veikimui.

20 straipsnis

Duomenų perdavimo dažnumas

Automatinis duomenų perdavimas vykdomas ne rečiau kaip kas valandą. Tačiau duomenys gali būti perduodami ne rečiau kaip kas dvi valandas, jei laivo vėliavos valstybės ŽSC turi galimybę nustatyti esamą žvejybos laivo buvimo vietą.

21 straipsnis

Informacijos perdavimas pakrantės valstybei narei

18 straipsnio 1 dalyje nustatyta informacija, susijusi su laivo buvimo vietos stebėjimu, perduodama pakrantės valstybės narės ŽSC pagal 1 priede nustatytą formą.

22 straipsnis

Valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimas

1. Kiekviena valstybė narė perduoda trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms išsamų geografinės platumos ir ilgumos koordinačių, apibrėžiančių jos išskirtinę ekonominę zoną arba išskirtinę žvejybos zoną, sąrašą pagal formą, atitinkančią 1984 m. pasaulinę koordinačių sistemą (WGS 84).

2. Pakrantės valstybės narės užtikrina koordinavimą su atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis nustatant ir taikant duomenų perdavimo jų ŽSC tvarką.

23 straipsnis

Palydovinio ryšio siųstuvo gedimas arba neveikimas

1. Jeigu trečiosios šalies žvejybos laivui būnant Bendrijos vandenyje sugenda arba neveikia laive sumontuotas palydovinio ryšio siųstuvas, laivo kapitonas arba savininkas ar jų atstovas kas dvi valandas arba kiekvieną kartą laivui perplaukiant iš vieno ICES sektoriaus į kitą, duomenis apie esamą geografinę laivo buvimo vietą perduoda elektroniniu paštu, teleksu, faksu, telefonograma arba radiju.

2. Informacija perduodama pakrantės valstybės narės ŽSC.

3. Sugedus arba neveikiant palydovinio ryšio siųstuvui, Bendrijos vandenyse žvejojantis trečiosios šalies žvejybos laivas neišplaukia iš valstybės narės uosto tol, kol laive sumontuoto palydovinio ryšio siųstuvo veikimas netenkins kompetentingų institucijų arba tol, kol jam kompetentingos institucijos kitaip nesuteiks leidimo išplaukti.

4. Pakrantės valstybės narės praneša laivo kapitonui arba savininkui ar jų atstovui, kai sugenda arba neveikia laive sumontuotas palydovinio ryšio siųstuvas.

24 straipsnis

Stebėjimas ir pranešimai apie žvejybos veiklą

1. Valstybės narės duomenis, gautus remiantis 18 straipsniu ir 23 straipsnio 1 dalimi, naudoja efektyviam trečiųjų šalių žvejybos laivų žvejybos veiklos stebėjimui.

2. Valstybės narės užtikrina, kad trečiųjų šalių žvejybos laivų pateikti duomenys būtų užregistruoti kompiuterinėse laikmenose ir saugomi trejus metus.

3. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai, jei laivas nesilaiko šiame skyriuje nustatytų taisyklių.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Panaikinimas

Nuo 2004 m. sausio 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1489/97 netenka galios.

Nuorodos į panaikintą reglamentą yra nuorodos į šį reglamentą; jos yra aiškinamos pagal III priede pateiktą koreliacinę lentelę.

26 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

[2] OL L 202, 1997 7 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2445/1999 (OL L 298, 1999 11 19, p. 5).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Apsikeitimo elektroniniais duomenimis forma, taikoma pateikiant duomenis pakrantės valstybei narei

A. Pranešimo apie buvimo vietą turinys

Duomenų sudėtinė dalis | Srities kodas | Privalomas (M)/Neprivalomas (O) | Pastabos |

Įrašo pradžia | SR | M | Sistemos paaiškinimai; nurodo įrašo pradžią |

Adresas | AD | M | Pranešimo paaiškinimai; paskirties vieta; pakrantės valstybė narė, šalies alfa-3 ISO kodas |

Pranešimo tipas | TM | M | Pranešimo paaiškinimai; pranešimo tipas, "POS" |

Radijo šaukinys | RC | M | Laivo registracijos paaiškinimai |

Reiso numeris | TN | O | Veiklos paaiškinimai; einamųjų metų žvejybos reiso serijos numeris |

Laivo pavadinimas | NA | O | Laivo registracijos paaiškinimai |

Identifikavimo numeris | IR | O | Laivo registracijos paaiškinimai. Unikalus laivo numeris, kurį sudaro šalies (laivo vėliavos valstybės) alfa-3 ISO kodas ir skaičius |

Išorinis ženklinimas | XR | O | Laivo registracijos paaiškinimai; šoninis laivo numeris |

Geografinė platuma (dešimtainė) | LT | M | Veiklos paaiškinimai; buvimo vieta duomenų perdavimo metu |

Geografinė ilguma (dešimtainė) | LG | M | Veiklos paaiškinimai; buvimo vieta duomenų perdavimo metu |

Greitis | SP | M | Laivo greitis, nurodomas dešimtosiomis mazgų dalimis |

Kursas | CO | M | Laivo kursas, naudojant 360° skalę |

Data | DA | M | Pranešimo paaiškinimai; duomenų perdavimo data |

Laikas | TI | M | Pranešimo paaiškinimai; duomenų perdavimo data |

Įrašo pabaiga | ER | M | Sistemos paaiškinimai; nurodo įrašo pabaigą |

Kategorija | Duomenų sudėtinė dalis | Srities kodas | Tipas | Turinys | Apibrėžimas |

Sistemos paaiškinimai | Įrašo pradžia | SR | | | Nurodo įrašo pradžią |

Įrašo pabaiga | ER | | | Nurodo įrašo pabaigą |

Pranešimo paaiškinimai | Paskirties vietos adresas | AD | 3 ženklai | ISO-3166 adresas | Šalies, gaunančios pranešimą, adresas |

Pranešimo tipas | TM | 3 ženklai | Kodas | Pirmosios trys pranešimo tipo raidės |

Data | DA | 8 skaičiai | Metai (4 skaičiai), mėnuo (2 skaičiai), diena (2 skaičiai) | Metai, mėnuo, diena |

Laikas | TI | 4 skaičiai | Valanda (2 skaičiai), minutė (2 skaičiai) | Valandos ir minutės (UTC) |

Laivo registracijos paaiškinimai | Radijo šaukinys | RC | 7 ženklai | IRCS kodas | Tarptautinis laivo radijo šaukinys |

Laivo pavadinimas | NA | 30 ženklų | ISO 8859,1 | Laivo pavadinimas |

Išorinis ženklinimas | XR | 14 ženklų | ISO 8859,1 | Šoninis laivo numeris |

Identifikavimo numeris | IR | 3 ženklai 9 skaičiai | ISO-3166 + ne daugiau kaip 9 skaičiai | Unikalus laivo numeris, kurį registruojant suteikia laivo vėliavos valstybė |

Veiklos paaiškinimai | Geografinė platuma (dešimtainė) | LT | 7 ženklai | +/- laipsniai (2 skaičiai), laipsnio dalis (3 skaičiai) | Vertė neigiama, jei geografinė platuma yra pietų pusrutulyje (WGS84) |

Geografinė ilguma (dešimtainė) | LG | 8 ženklai | +/- laipsniai (3 skaičiai), laipsnio dalis (3 skaičiai) | Vertė neigiama, jei geografinė platuma yra vakarų pusrutulyje (WGS84) |

Greitis | SP | 3 skaičiai | Mazgai * 10 | Pvz.,//SP/105 = 10,5 mazgo |

Kursas | CO | 3 skaičiai | 360 laipsnių skalė | Pvz.,//CO/270 = 270° |

Reiso numeris | TN | 3 skaičiai | 001–999 | Einamųjų metų žvejybos reiso numeris |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Kompetentingos institucijos

BELGIË/BELGIQUE (BELGIJA)

Pavadinimas: | Dienst voor de Zeevisserij Administratief Centrum |

Adresas: | Vrijhavenstraat 5 B-8400 Oostende |

Tel.: | (32–59) 50 89 66–51 29 94 |

Faks.: | (32–59) 51 45 57–51 45 57 |

Teleksas: | 81075 dzvost |

X.25: | 206 259 020 63 |

El. pašto adresas: | Dienst.Zeevisserij@ewbl.vlaanderen.be VMS.Oostende@wol.be |

DANMARK (DANIJA)

Pavadinimas: | Fiskeridirektoratet |

Adresas: | Stormgade 2 DK-1470 København K |

Tel.: | (45) 33 96 36 09 |

Faks.: | (45) 33 96 39 00 |

Teleksas: | 16144 fm dk |

X.25: | 238 201 023 8535 (till Fiskeridirektoratet) 238 201 023 853 (fra Fiskeridirektoratet) |

El. pašto adresas: | sat@fd.dk |

DEUTSCHLAND (VOKIETIJA)

Pavadinimas: | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung |

Adresas: | Palmaille 9 D-22767 Hamburg |

Tel.: | (49–40) 38905–173/38905–180 |

Faks.: | (49–40) 38905–128/38905–160 |

Teleksas: | 0214/763 |

X.25: | 0 262 45 4001 20221 |

El. pašto adresas: | bettina.gromke@ble.de |

ΕΛΛΑΣ (GRAIKIJA)

Pavadinimas: | Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας/Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας Γ (Αλιείας) |

Adresas: | Γρ. Λαμπράκη 150 EL-18518 Πειραιάς |

Tel.: | (30–210) 4519901–4191308–4513657 |

Faks.: | (30–210) 4191561–4285466 |

Teleksas: | 212239–212273 |

X.25: | 02023–22100047 |

El. pašto adresas: | vms@mail.yen.gr, demos@yen.gr |

ESPAÑA (ISPANIJA)

Pavadinimas: | Secretaría General de Pesca Marítima |

Adresas: | Paseo de la Castellana Nr. 112 ES-28046 Madrid |

Tel.: | (34) 913 47 17 50 |

Faks.: | (34) 913 47 15 44 |

X.25: | 21453150315802 |

El. pašto adresas: | csp@mapya.es |

FRANCE (PRANCŪZIJA)

Pavadinimas: | Cross Atlantique |

Adresas: | Château de la Garenne Avenue Louis Bougo F-56410 Etel |

Tel.: | (33) 297 55 35 35 |

Faks.: | (33) 297 55 49 34 |

Teleksas: | 95 05 19 |

IRELAND (AIRIJA)

Pavadinimas: | Fisheries Monitoring Centre Naval Base |

Adresas: | Haulbowline Co. Cork Ireland (Airija) |

Tel.: | (353–21) 486 48 30–486 48 31–486 49 66–486 49 70–437 87 52 (24 val.) |

Faks.: | (353–21) 437 80 96 |

X.25: | 272 440 520 023 |

El. pašto adresas: | nscstaff@eircom.net arba fmcvmsst@eircom.net |

ITALIA (ITALIJA)

Pavadinimas: | Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera |

Adresas: | Viale dell'Arte Nr. 16 I-00144 Roma |

Tel.: | (39) 06 59 23 569–59 24 145–59 08 45 27 |

Faks.: | (39) 06 59 22 737–59 08 47 93 |

Teleksas: | (39) 06 61 41 56–61 41 03–61 11 72 |

El. pašto adresas: | cogecap3@flashnet.it |

NEDERLAND (NYDERLANDAI)

Pavadinimas: | Algemene Inspectiedienst |

Adresas: | Poststraat 15 Postbus 234 6461 AW Kerkrade Nederland (Nyderlandai) |

Tel.: | (31–45) 546 62 22 (31–45) 546 62 30 |

Faks.: | (31–45) 546 10 11 |

X.25: | 0204 14444605 |

El. pašto adresas: | meldkamer@minLnv.nl |

PORTUGAL (PORTUGALIJA)

Pavadinimas: | Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura |

Adresas: | Av. de Brasília P-1400–038 Lisboa |

Tel.: | (351–21) 302 51 00/302 51 90 |

Faks.: | (351–21) 302 51 01 |

X.25: | 268096110344 |

SUOMI/FINLAND (SUOMIJA)

Pavadinimas: | Maa- ja metsätalousministeriö, kala- ja riistaosasto |

Adresas: | Mariankatu 23 FI-00170 Helsinki |

Tel.: | (358–9) 16001 |

Faks.: | (358–9) 16052640 |

X.25: | (0) 244 20100131 |

El. pašto adresas: | ali.lindahl@mmm.fi markku.nousiainen@mmm.fi |

SVERIGE (ŠVEDIJA)

Pavadinimas: | Fiskeriverket |

Adresas: | Box 423 S-401 26 Göteborg |

Tel.: | (46–31) 743 03 00 |

Faks.: | (46–31) 743 04 44 |

X.25: | 2043 7 201034 |

El. pašto adresas: | fiskeriverket@fiskeriverket.se |

UNITED KINGDOM (JUNGTINĖ KARALYSTĖ)

Pavadinimas: | Ministry of Agroculture, Fisheries and Food Fisheries IV Division |

Adresas: | Nobel House, 17, Smith Square London SW1P 3JR United Kingdom (Jungtinė Karalystė) |

Tel.: | (44–207) 270 8337 – Škotija: (44–131) 244 6078 |

Faks.: | (44–207) 238 6566 |

Teleksas: | 21274 |

X.25: | 237 859 010 201 |

El. pašto adresas: | r.crooks@fish.maff.gov.uk (ne duomenų perdavimui) |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 1489/97 | Šis reglamentas |

1 straipsnis | 1 straipsnis |

— | 2 straipsnis |

— | 3 straipsnis |

2 straipsnis | — |

— | 4 straipsnis |

3 straipsnio 1 dalis | 5 straipsnio 1 dalis |

— | 5 straipsnio 2 dalis |

— | 6 straipsnis |

3 straipsnio 2 dalis | 7 straipsnis |

3 straipsnio 3 dalis | 8 straipsnio 1 dalis |

— | 8 straipsnio 2 dalis |

I priedas | 8 straipsnio 3 dalis |

3 straipsnio 4 dalis | 9 straipsnis |

4 straipsnio 1 dalis | 10 straipsnio 1 dalis |

4 straipsnio 2 dalis | 10 straipsnio 2 dalis |

4 straipsnio 3 dalis | 10 straipsnio 3 dalis |

4 straipsnio 4 dalis | 10 straipsnio 4 dalis |

— | 10 straipsnio 5 dalis |

5 straipsnis | — |

6 straipsnio 1 dalis | 11 straipsnio 1 dalis |

6 straipsnio 2 dalis | 11 straipsnio 2 ir 4 dalys |

6 straipsnio 3 dalis | 11 straipsnio 3 dalis |

— | 12 straipsnio 1 dalis |

— | 12 straipsnio 2 dalis |

— | 12 straipsnio 3 dalis |

— | 13 straipsnio 1 dalis |

— | 13 straipsnio 2 dalis |

— | 13 straipsnio 3 dalis |

7 straipsnis | 14 straipsnio 1 dalis |

— | 14 straipsnio 2 dalis |

8 straipsnis | 15 straipsnis |

9 straipsnis | — |

10 straipsnis | 16 straipsnis |

— | 17 straipsnis |

— | 18 straipsnis |

— | 19 straipsnis |

— | 20 straipsnis |

— | 21 straipsnis |

— | 22 straipsnis |

— | 23 straipsnis |

— | 24 straipsnis |

— | 25 straipsnis |

11 straipsnis | 26 straipsnis |

I priedas | — |

II priedas | I priedas |

III priedas | II priedas |

— | III priedas |

--------------------------------------------------

Top