Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2233

2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2233/2003, atidarantis 2004 m. Bendrijos tarifines kvotas, taikomas avims, ožkoms, avienai ir ožkienai

OJ L 339, 24.12.2003, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2233/oj

32003R2233Oficialusis leidinys L 339 , 24/12/2003 p. 0022 - 0026


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2233/2003

2003 m. gruodžio 23 d.

atidarantis 2004 m. Bendrijos tarifines kvotas, taikomas avims, ožkoms, avienai ir ožkienai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2529/2001 dėl bendro avienos ir ožkienos rinkos organizavimo [1], ypač į jo 16 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Bendrijos tarifinės kvotos, taikomos avienai ir ožkienai, turėtų būti atidarytos 2004 m. Muitai ir kiekiai, minėti Reglamente (EB) Nr. 2529/2001, turėtų būti nustatyti pagal atitinkamus tarptautinius susitarimus, galiojančius 2004 m.

(2) Ratifikavus Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį, Čekijos Respublika, Slovėnija ir Slovakija įstos į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. Todėl šioms šalims skirtos kvotos turi būti atidarytos iki jų stojimo dienos.

(3) 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 312/2003, įgyvendinantis Bendrijai tarifines nuostatas, nustatytas Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociacijos steigimo susitarime [2], numatė nuo 2003 m. vasario 1 d. produktui, klasifikuojamam kodu 0204, atidaryti papildomą dvišalę 2000 tonų kvotą, didinant ją kasmet 10 %. Toji kvota turėtų būti pridėta prie GATT/PPO kvotos Čilei, ir abi kvotos turėtų būti vienodai valdomos nuo 2004 m. sausio 1 d.

(4) 2003 m. liepos 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1329/2003, iš dalies pataisantis Reglamento (EB) Nr. 992/95 nuostatas dėl tam tikrų Norvegijos kilmės žemės ūkio ir žuvininkystės produktų tarifinių kvotų [3], suteikia papildomas dvišales prekybos nuolaidas žemės ūkio produktams.

(5) Tam tikros avienos ir ožkienos produktų tarifinės kvotos yra suteiktos AKR valstybėms pagal Kotonu susitarimą [4].

(6) Kadangi importas yra valdomas pagal kalendorinius metus, kvotų, skirtų laikotarpiui nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d., kiekis 2004 m. – tai pusė kiekio, skirto laikotarpiui nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d., ir pusė kiekio, skirto laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d., suma.

(7) Kad būtų galima užtikrinti tinkamą Bendrijos tarifinių kvotų funkcionavimą, būtina nustatyti skerdenos svorio ekvivalentą. Be to, kadangi tam tikros tarifinės kvotos numato galimybę importuoti arba gyvus gyvūnus, arba jų mėsą, būtinas yra perskaičiavimo koeficientas.

(8) Bendrijos tarifinių kvotų administravimo patirtis rodo, kad reikia tobulinti tokių kvotų valdymą. Kituose žemės ūkio sektoriuose taikomos valdymo sistemos pagal principą "kas atėjo pirmas, aptarnaujamas pirmas" patirtis yra teigiama. Siekiant supaprastinti administravimą, kvotos, taikomos trečiųjų šalių kilmės avienos ir ožkienos sektoriaus produktams, nukrypstant nuo 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1439/95, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3013/89 taikymo taisykles, susijusias su avienos ir ožkienos sektorių produktų import ir eksportu [5], turėtų būti valdomos pagal Reglamento (EB) Nr. 2529/2001 16 straipsnio 2 dalies a punktą. Tai turėtų būti daroma pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitų kodeksą, įgyvendinimo nuostatas [6], 308a, 308b straipsnius ir 308c straipsnio 1 dalį. Kai importas yra valdomas pagal šias nuostatas, nebeturėtų būti reikalaujama importo licencijų.

(9) Norint išvengti eksportuojančių šalių diskriminavimo ir atsižvelgiant į tai, kad tapačios tarifinės kvotos per paskutinius dvejus metus nebuvo greitai išeikvotos, tarifinės kvotos pagal šį reglamentą neturėtų būti iš pradžių laikomos kritinėmis, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308c straipsnyje, kai jos yra valdomos pagal principą "kas atėjo pirmas, tas aptarnaujamas pirmas". Todėl muitinėms turėtų būti leidžiama netaikyti reikalavimo pateikti užstatą, kai prekės yra iš pradžių importuojamos pagal tas kvotas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308c straipsnio 1 dalį ir 248 straipsnio 4 dalį. Dėl perėjimo iš vienos valdymo sistemos į kitą ypatybių, to reglamento 308c straipsnio 2 ir 3 dalys neturėtų būti taikomos.

(10) Sistemos "kas atėjo pirmas, tas aptarnaujamas pirmas" taikymas reikalauja kai kurių papildomų darbų Australijos ir Naujosios Zelandijos atveju, atsižvelgiant į kvotų didelę apimtį ir jų tradicinį panaudojimą. Dėl to sistema "kas atėjo pirmas, tas aptarnaujamas pirmas" turėtų būti taikoma importui iš šių dviejų šalių tik nuo 2004 m. gegužės 1d., o importo licenzijavimas turėtų vykti iki 2004 m. balandžio 30 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1439/95 nustatytas taisykles. Todėl turėtų būti nustatytos nuostatos dėl kiekių pagal kiekvieną iš tų valdymo sistemų.

(11) Turėtų būti aiškiai apibrėžta, kokios rūšies įrodymus, patvirtinančius produktų kilmę, reikia pateikti, kad jiems būtų taikomos tarifinės kvotos pagal sistemą "kas atėjo pirmas, tas aptarnaujamas pirmas".

(12) Kai importuojami avienos produktai yra pateikiami muitinei, toms muitinėms sunku nustatyti, ar jie yra pagaminti iš vietinių avių ar kitokių avių, o nuo to priklauso skirtingų muitų tarifų taikymas.Todėl tikslinga numatyti, kad kilmės įrodymo dokumente būtų tai aiškiai nurodyta.

(13) Pagal 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų importuojant galvijus, kiaules ir šviežią mėsą iš trečiųjų šalių [7], 3 straipsnį ir pagal 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB [8], gali būti leidžiama importuoti tik produktus, kurie atitinka šiuo metu Bendrijoje galiojančių veterinarijos taisyklių ir sertifikavimo reikalavimus.

(14) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Avininkystės ir ožkininkystės vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šis reglamentas atidaro Bendrijos tarifinę kvotą, skirtą avims, ožkoms, avienai ir ožkienai laikotarpiui nuo 2004 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Muitai, taikomi priede nurodytų šalių kilmės avių, ožkų, avienos ir ožkienos, klasifikuojamos KN kodais 01041030, 01 04 10 80, 01042090, 02109921, 02109929 ir 0204, importui, sustabdomi arba mažinami pagal šį reglamentą.

3 straipsnis

1. Mėsos, klasifikuojamos KN kodu 0204, ir gyvų gyvūnų, klasifikuojamų KN kodais 01041030, 01041080 ir 01042090, kiekiai, išreikšti skerdenos svorio ekvivalentu, ir taikomi muitai yra nustatyti priede.

2. Apskaičiuojant kiekius šio straipsnio 1 dalyje minėtu "skerdenų svorio ekvivalentu", grynasis avies ir ožkos produktų svoris dauginamas iš šių koeficientų:

a) gyvų gyvūnų atveju: 0,47;

b) be kaulų ėriukų ir be kaulų ožkiukų mėsos atveju: 1,67;

c) be kaulų avienos ir be kaulų ožkienos, išskyrus ėriukų mėsą ir jų mišinius, atveju: 1,81;

d) produktų su kaulais atveju: 1,00.

3. "Ožkiukas" – tai ožka iki vienerių metų amžiaus.

4 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1439/95 antraštinės dalies II.A ir B, tarifinės kvotos, nustatytos šio reglamento priede šalims iš šalių grupių Nr. 2, 3, 4 ir 5, ir Argentinai, Urugvajui, Čilei, Islandijai ir Slovėnijai, valdomos, remiantis principu "kas atėjo pirmas, tas aptarnaujamas pirmas", pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b straipsnius ir 308c straipsnio 1 dalį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. To reglamento 308c straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos. Importo licencijų nereikalaujama.

5 straipsnis

1. Nuo 2004 m. sausio 1 d. iki balandžio 30 d. Australijai ir Naujajai Zelandijai numatytos tarifinės kvotos, nurodytos priede šalių grupėje Nr. 1, valdomos pagal taisykles, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1439/95 antraštinėje dalyje II.A.

2. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki gruodžio 31 d., nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1439/95 antraštinės dalies II(A), šio straipsnio 1 dalyje minėtos tarifinės kvotos valdomos pagal šio reglamento 4 straipsnį.

Tačiau importo licencijos, išduotos nė vėliau kaip iki 2004 m. balandžio 30 d. pagal šio straipsnio 1 dalį, lieka galioti iki jų galiojimo termino pabaigos.

3. Kiekiai, valdomi pagal šio straipsnio 2 dalį, laikinai nustatomi tokie: 18650 tonų per metus Australijai ir 226700 tonų per metus Naujajai Zelandijai, atėmus atitinkamą įvertintą kiekį skerdenų svorio ekvivalentu, kuriam importo licencijos yra išduotos ne vėliau kaip iki 2004 m. balandžio 30 d.

Tas laikinas kiekis vėliau bus tikslinamas, remiantis išduotomis licencijomis balandžio mėnesį. Kiekis, nustatytas gegužės 1 d., vėliau bus padidintas kiekiu, išreikštu skerdenų svorio ekvivalentu, kuriam, remiantis kompetentingoms institucijoms grąžintomis licencijomis, išduotos licencijos buvo neišnaudotos arba išnaudotos tik iš dalies. Laikoma, kad iki rugpjūčio 15 d. negrąžintos licencijos yra visiškai išnaudotos.

4. Taikydamos šio straipsnio 3 dalį, valstybės narės:

a) praneša Reglamento (EB) Nr. 1439/95 19 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus kiekius, taip pat skerdenų svorio ekvivalentu;

b) kiekvieną pirmą savaitės darbo dieną 2004 m. balandžio mėnesį ir vėliau pagal Reglamento (EB) Nr. 1439/95 19 straipsnio 2 dalies reikalavimus Komisijai praneša importo licencijas, išduotas ankstesniąją savaitę, ir atitinkamą skerdenų svorio ekvivalentą;

c) nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1439/95 19 straipsnio 2 dalies a punkto, praneša tame punkte minėtus duomenis ne vėliau kaip iki 2004 m. rugpjūčio 25 d.

5. Apskaičiuojant šio straipsnio 3 ir 4 dalyse minėtą skerdenų svorio ekvivalentą, taikomi 3 straipsnio 2 dalyje minėti koeficientai.

6 straipsnis

1. Norint pasinaudoti tarifinėmis kvotomis, nustatytomis priede ir valdomomis pagal 4 straipsnį, Bendrijos muitinei patiekiamas galiojantis atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos išduotas kilmės įrodymo dokumentas kartu su muitinės deklaracija dėl atitinkamų prekių išleidimo į laisvą apyvartą. Gaminių, kuriems taikomos tarifinės kvotos, išskyrus gaminius, kuriems taikomi susitarimai dėl preferencinių muitų tarifų, kilmė nustatoma pagal Bendrijoje galiojančias nuostatas.

2. Kilmės įrodymo dokumentas, minėtas 1 dalyje, yra:

a) tarifinės kvotos, kuris yra susitarimo dėl preferencinio muitų tarifo dalis, atveju: kilmės įrodymo dokumentas, nustatytas tame susitarime;

b) kitų tarifinių kvotų atveju: įrodymo dokumentas, nustatytas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 47 straipsnį, kuriame be tame straipsnyje numatytų elementų, yra šie duomenys:

- KN kodas (bent pirmieji keturi skaitmenys),

- atitinkamos tarifinės kvotos užsakymo numeris arba užsakymo numeriai, pagal šios straipsnio dalies trečiąją pastraipą,

- bendras grynasis svoris kiekvienai koeficiento kategorijai, nurodytai šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje;

c) šalies, kurios kvota nurodyta a ir b punktuose ir yra sujungta, atveju: įrodymo dokumentas, nurodytas a punkte.

Atveju, kuris nurodytas b punkte, 2004 m. galima naudoti formas pagal Reglamento (EB) Nr. 1439/95 II priedą, kuriose yra visa papildoma tame punkte reikalaujama informacija, išbraukus tekstą apie importo licencijas, kai taikomas šio reglamento 4 straipsnis.

Kai b punkte minėtas kilmės įrodymo dokumentas yra pateikiamas kaip įrodomasis dokumentas tik vienai deklaracijai dėl išleidimo į laisvą apyvartą, jame gali būti nurodyti keli užsakymo numeriai. Visais kitais atvejais jame gali būti tik vienas užsakymo numeris.

3. Norint pasinaudoti gaminiams, klasifikuojamiems KN kodais ex0204, ex02109921 ir ex02109929, skirta tarifine kvota, nustatyta priede 4 grupėje nurodytoms šalims, kilmės įrodymo dokumento langelyje, kuriame aprašomi atitinkami gaminiai, nurodoma viena iš šių frazių:

a) "iš naminių avių rūšies gautas gaminys (gaminiai)";

b) "gaminys (gaminiai), gautas iš ne naminių avies rūšių".

Tokie nurodymai turi atitikti nurodymus šių gaminių veterinarijos sertifikate.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 m. sausio 1 d.

Čekijos Respublikai, Slovėnijai ir Slovakijai jis taikomas iki 2004 m. balandžio 30 d., įsigaliojus Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartis.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 23 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 341, 2001 12 22, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

[2] OL L 46, 2003 2 20, p. 1.

[3] OL L 187, 2003 7 26, p. 1.

[4] OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

[5] OL L 143, 1995 6 27, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 272/2001 (OL L 41, 2001 2 10, p. 3).

[6] OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1335/2003 (OL L 187, 2003 7 26, p. 16).

[7] OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

[8] OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/43/EB (OL L 162, 1996 7 1, p. 1).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

AVIENA IR OŽKIENA skerdenų svorio ekvivalentu tonomis (t)

BENDRIJOS TARIFINĖS KVOTOS 2004 m.

Šalių grupės Nr. | KN kodas | Ad valorem muito % | Specialus muitas EUR/100 kg | Užsakymo numeris pagal Reglamento (EB) Nr.1439/95 II.A antraštinę dalį | "kas atėjo pirmas, tas aptarnaujamas pirmas"Užsakymo numeris pagal sistemą | Kilmė | Metinė apimtis skerdenų ekvivalento tonomis |

Gyvi gyvūnai (Koeficientas = 0,47) | Be kaulų ėriukų mėsa (Koeficientas = 1,67) | Be kaulų aviena (Koeficientas = 1,81) | Su kaulais mėsa ir skerdenos (Koeficientas = 1,00) |

1 | 0204 | Nulis | Nulis | — | 09.2101 | 09.2102 | 09.2011 | Argentina | 23000 |

09.4132 | — | 09.2105 | 09.2106 | 09.2012 | Australija | 18650 |

09.4134 | — | 09.2109 | 09.2110 | 09.2013 | Naujoji Zelandija | 226700 |

| — | 09.2111 | 09.2112 | 09.2014 | Urugvajus | 5800 |

| — | 09.2115 | 09.2116 | 09.1922 | Čilė | 5183 |

| — | 09.2119 | 09.2120 | 09.0790 | Islandija | 1350 |

| — | 09.5931 | 09.5932 | 09.1763 | Slovėnija | 50 |

2 | 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 0204 | Nulis | Nulis | | 09.5935 | 09.5936 | 09.5937 | 09.5874 | Čekija | 2150 |

| 09.5939 | — | — | 09.5882 | Slovakija | 4300 |

0204 | Nulis | Nulis | | — | 09.2121 | 09.2122 | 09.0781 | Norvegija | 300 |

3 | 0204 | Nulis | Nulis | | — | 09.2125 | 09.2126 | 09.0693 | Grenlandija | 100 |

| — | 09.2129 | 09.2130 | 09.0690 | Farerų Salos | 20 |

| — | 09.2131 | 09.2132 | 09.0227 | Turkija | 200 |

4 | 0104 10 30, 010410 80 ir 0104 20 90. Tik "naminių avių" rūšiai — ex 0204, ex 0210 99 21 ir ex 0210 99 29 | Nulis | Nulis | | 09.2141 | 09.2145 | 09.2149 | 09.1622 | AKR valstybės | 100 |

Tik "naminių avių" rūšiai — ex 0204, ex 0210 99 21 uir ex 0210 99 29 | Nulis | 65 % specialaus muito sumažinimas | | | 09.2161 | 09.2165 | 09.1626 | AKR valstybės | 500 |

5 | 0204 | Nulis | Nulis | | — | 09.2171 | 09.2175 | 09.2015 | Kitos | 200 |

01041030 01041080 01042090 | 10 % | Nulis | | 09.2181 | — | — | 09.2019 | Kitos | 49 |

--------------------------------------------------

Top