EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2042

2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimotekstas svarbus EEE.

OJ L 315, 28.11.2003, p. 1–165 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 013 P. 5 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 013 P. 5 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 17 - 180

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; panaikino 32014R1321 . Latest consolidated version: 01/08/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2042/oj

32003R2042Oficialusis leidinys L 315 , 28/11/2003 p. 0001 - 0165


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003

2003 m. lapkričio 20 d.

dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą [1] (toliau - pagrindinis reglamentas), ypač į jo 5 ir 6 straipsnius,

kadangi:

(1) Pagrindinis reglamentas nustato bendrus esminius reikalavimus, kad būtų numatomas aukštas vienodas civilinės aviacijos saugos ir aplinkos apsaugos lygis; jame nustatoma, kad Komisija turi priimti būtinas įgyvendinimo taisykles, užtikrinančias vienodą tų reikalavimų taikymą; pagrindiniu reglamentu įsteigiama Europos aviacijos saugos agentūrą (toliau - agentūra), turinti padėti Komisijai parengti tas įgyvendinimo taisykles.

(2) Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 [2] II priede išvardyti galiojantys aviacijos techninės priežiūros reikalavimai panaikinami nuo 2003 m. rugsėjo 28 d.

(3) Būtina priimti bendrus techninius reikalavimus ir administracines procedūras, kad būtų užtikrinama nepertraukiamoji aviacijos produktų, dalių ir prietaisų atitiktis pagrindiniam reglamentui.

(4) Turėtų būti reikalaujama, kad produktų, dalių ir prietaisų techninę priežiūrą atliekančios organizacijos ir darbuotojai atitiktų tam tikrus techninius reikalavimus, kad būtų įrodytas jų tinkamumas vykdyti savo įsipareigojimus ir naudotis su jais susijusiomis teisėmis bei jiems vykdyti būtinų priemonių turėjimas; Komisija turi imtis priemonių tą atitiktį liudijančių pažymėjimų išdavimo, išlaikymo, dalinio jų keitimo, galiojimo sustabdymo arba atšaukimo sąlygoms parengti.

(5) Siekiant, kad aviacijos dalių ir prietaisų nepertraukiamojo tinkamumo naudoti bendrieji techniniai reikalavimai būtų taikomi vienodai, privaloma, jog kompetentingos institucijos nustatydamos, ar laikomasi tų reikalavimų, taikytų bendras procedūras; agentūra turėtų parengti sertifikavimo technines sąlygas, kad būtų lengviau užtikrinti būtiną reguliavimo vienodumą.

(6) Aviacijos pramonei ir valstybių narių administracijoms būtina skirti pakankamai laiko, kad jos galėtų prisitaikyti prie naujos reguliavimo sistemos; taip pat privaloma pagal pagrindinio reglamento 57 straipsnį pripažinti, kad galioja pažymėjimai, kurie buvo išduoti iki įsigalint šiam reglamentui.

(7) Šiuo reglamentu numatytos priemonės yra pagrįstos agentūros [3] nuomone, kurią agentūra pareiškė pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies b punktą ir 14 straipsnio 1 dalį.

(8) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagrindinio reglamento 54 straipsnio 3 dalimi įsteigto Europos aviacijos saugos agentūros komiteto [4] nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1. Šis reglamentas nustato bendrus techninius reikalavimus ir administracines procedūras, kuriomis užtikrinamas nepertraukiamasis orlaivio tinkamumas skraidyti, įskaitant visus jame montuojamus komponentus, kurie:

a) įregistruoti valstybėje narėje arba

b) įregistruoti trečiojoje šalyje ir naudojami operatorių, kurių operacijas prižiūri valstybė narė.

2. 1 dalis netaikoma orlaiviui, kurio saugą užtikrinanti priežiūra yra perleista trečiajai šaliai arba kurio nenaudoja Bendrijos operatorius, ar pagrindinio reglamento II priede nurodytam orlaiviui.

3. Su komerciniu oro transporto vežimu susijusios nuostatos taikomos licenciją turintiems oro vežėjams pagal Bendrijos įstatymus.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Atsižvelgiant į pagrindinio reglamento taikymo sritį, nustatomi šie sąvokų apibrėžimai:

a) "orlaivis" - tai bet kokia mašina, kuri atmosferoje gali laikytis dėl sąveikos su oru, bet ne dėl oro atoveikio nuo žemės paviršiaus;

b) "už išleidimą atsakingi darbuotojai" - tai už orlaivio arba komponento išleidimą po atlikto techninės priežiūros darbo atsakingi darbuotojai;

c) "komponentas" - tai bet koks variklis, oro sraigtas, dalis arba prietaisas;

d) "nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti" - tai visi procesai, užtikrinantys, kad bet kuriuo orlaivio eksploatavimo trukmės momentu orlaivis atitiktų galiojančius tinkamumo skraidyti reikalavimus, o jo būsena - saugaus eksploatavimo reikalavimus;

e) "JAA" - tai "Jungtinė aviacijos administracija";

f) "JAR" - tai "Jungtiniai aviacijos reikalavimai";

g) "didelis orlaivis" - tai orlaiviu laikomas lėktuvas, kurio didžiausia kilimo masė viršija 5700 kg, arba kelis variklius turintis sraigtasparnis;

h) "techninė priežiūra" - tai orlaivio arba komponento tik kapitalinis remontas, remontas, tikrinimas, pakeitimas, keitimas arba defektų šalinimas ar kelių iš šių veiklų derinimas, išskyrus priešskrydinį tikrinimą;

i) "organizacija" - tai fizinis, juridinis asmuo arba juridinio asmens dalis. Šią organizaciją galima įsteigti daugiau nei vienoje vietoje valstybė narės teritorijoje arba ne jos teritorijoje;

j) "priešskrydinis tikrinimas" - tai prieš skrydį atliekamas patikrinimas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad orlaivis būtų tinkamas numatytam skrydžiui.

3 straipsnis

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimai

1. Orlaivio nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti ir komponentų nepertraukiamasis tinkamumas naudoti užtikrinamas pagal I priedo nuostatas.

2. Orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir komponentų nepertraukiamąjį tinkamumą naudoti užtikrinančios organizacijos ir darbuotojai, įskaitant techninę priežiūrą, turi atitikti I priedo nuostatas ir, jeigu būtina, nustatytąsias 4 ir 5 straipsniuose.

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, skrydžio leidimą turinčio orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, nepažeidžiant Bendrijos įstatymų, galima užtikrinti taikant registravimo valstybės nacionalinius reglamentus.

4 straipsnis

Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimai

1. Didelio orlaivio arba komerciniam oro transporto vežimui naudojamo orlaivio bei tuose orlaiviuose įmontuoti skirtų komponentų techninę priežiūrą atliekančios organizacijos patvirtinamos pagal II priedo nuostatas.

2. Valstybės narės pagal Jungtinės aviacijos administracijos reikalavimus ir procedūras išduoti arba pripažinti patvirtinimai atlikti techninę priežiūrą ir galiojantys iki šio reglamento įsigaliojimo, laikomi išduotais pagal šį reglamentą. Šiuo tikslu nukrypstant nuo II priedo 145.B.50 dalies 2 pastraipos su JAR 145 ir II priedo skirtumais susijusius 2 lygio pažeidimus galima ištaisyti per metus. Išleidimo eksploatuoti pažymėjimai ir oficialūs išleidimo pažymėjimai, kurios per minėtą metų laikotarpį yra išdavusi pagal Jungtinės aviacijos administracijos reikalavimus patvirtinta organizacija, laikomi išduotais pagal šį reglamentą.

3. Darbuotojai, kuriems remiantis bet kokiu valstybės narės pripažintu standartu iki šio reglamento įsigaliojimo buvo pripažintas lygiavertis kvalifikacijos lygis, leidžiantis jiems su orlaivio konstrukcijos elementais ir (arba) komponentais atlikti neardomuosius nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti bandymus arba juos prižiūrėti, gali tebeatlikinėti tuos bandymus ir (arba) juos prižiūrėti.

5 straipsnis

Už išleidimą atsakingi darbuotojai

1. Už išleidimą atsakingų darbuotojų kvalifikacija turi būti nustatoma pagal III priedo nuostatas, išskyrus I priedo M.A.607 dalies b punkte ir M.A.803 dalyje ir II priedo IV priedėlio 145.A.30 dalies j punkte numatytus atvejus.

2. Iki šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės pagal Jungtinės aviacijos administracijos reikalavimus ir procedūras išduotos arba pripažintos visos orlaivio techninės priežiūros licencijos arba nustatyti bei galioję su ta licencija susiję techniniai apribojimai laikomi nustatytais, o licencijos išduotos pagal šį reglamentą.

6 straipsnis

Mokymo organizacijų reikalavimai

1. 5 straipsnyje nurodytus darbuotojus mokančios organizacijos patvirtinamos pagal IV priedą ir joms suteikiama teisė:

a) organizuoti pripažintus pagrindinio mokymo kursus ir (arba)

b) organizuoti pripažintus orlaivio tipo mokymo kursus; ir

c) organizuoti egzaminus; ir

d) išduoti mokymo pažymėjimus.

2. Visi valstybės narės pagal Jungtinės aviacijos administracijos reikalavimus ir procedūras techninės priežiūros darbuotojus mokančiai organizacijai suteikti patvirtinimai arba jų pripažinimai, kurie buvo taikomi įsigalint šiam reglamentui, laikomi suteiktais pagal šį reglamentą. Šiuo tikslu nukrypstant nuo IV priedo 147.B.130 dalies b pastraipos su JAR 147 ir IV priedo skirtumais susijusius 2 lygio pažeidimus galima ištaisyti per metus.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

1. Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, I priedo nuostatos, išskyrus M.A.201 dalies h pastraipos 2 punktą ir M.A.708 dalies c punktą, taikomos nuo 2005 m. rugsėjo 28 d.

3. Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, valstybės narės gali pasirinkti ir netaikyti:

a) iki 2008 m. rugsėjo 28 d. - I priedo nuostatų komerciniam oro transporto vežimui nenaudojamam orlaiviui;

b) iki 2008 m. rugsėjo 28 d. - I(1) priedo nuostatų komerciniam oro transporto vežimui naudojamam orlaiviui;

c) iki 2006 m. rugsėjo 28 d. - šių II priedo nuostatų:

- 145.A.30 dalies e punkto, žmogiškųjų veiksnių elementų,

- dideliam orlaiviui, kurio maksimali kilimo masė viršija 5700 kg, taikomo 145.A.30 dalies g punkto,

- orlaiviui, kurio didžiausia kilimo masė viršija 5700 kg, taikomo 145.A.30 dalies h punkto l papunkčio,

- IV priedo 145.A.30 dalies j punkto 1 papunkčio,

- IV priedo 145.A.30 dalies j punkto 2 papunkčio;

d) iki 2008 m. rugsėjo 28 d. - šių II priedo nuostatų:

- orlaiviui, kurio didžiausia kilimo masė 5700 kg arba mažesnė, taikomo 145.A.30 dalies g punkto,

- orlaiviui, kurio didžiausia kilimo masė 5700 kg arba mažesnė, taikomo 145.A.30 dalies h punkto 1 papunkčio,

- 145.A.30 dalies h punkto 2 papunkčio;

e) iki 2005 m. rugsėjo 28 d. - III priedo nuostatų orlaiviui, kurio didžiausia kilimo masė viršija 5700 kg;

f) iki 2006 m. rugsėjo 28 d. - III priedo nuostatų orlaiviui, kurio didžiausia kilimo masė 5700 kg arba mažesnė.

4. Valstybės narės pagal II ir IV priedus iki 2005 m. rugsėjo 28 d. gali išduoti nustatytos trukmės patvirtinimus.

5. Jeigu valstybė narė taiko 3 arba 4 dalies nuostatas, apie tai ji praneša Komisijai ir agentūrai.

6. Agentūra įvertina šio reglamento I priedo nuostatų poveikį, kad iki 2005 m. kovo 28 d. galėtų pateikti savo nuomonę Komisijai, įskaitant galimus reglamento pakeitimus.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Loyola de Palacio

Pirmininko pavaduotoja

[1] OL L 240, 2002 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1701/2003 (OL L 243, 2003 9 27, p. 5).

[2] OL L 373, 1991 12 31, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2871/2000 (OL L 333, 2000 12 29, p. 47).

[3] 2003 m. rugsėjo 1 d. Europos aviacijos saugos agentūros nuomonė 1/2003.

[4] 2003 m. rugsėjo 23 d. Europos aviacijos saugos agentūros komiteto nuomonė.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

(M dalis)

M.1

Šioje dalyje kompetentinga institucija - tai:

1. Registravimo valstybės paskirta institucija - atskiro orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti priežiūrai ir periodiškai atliekamos orlaivio tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimui išduoti.

2. Techninės priežiūros organizacijai prižiūrėti, kaip nustatyta M.A. dalies F poskyryje:

i) institucija, paskirta valstybės narės, kurioje yra tos organizacijos pagrindinė verslo vieta;

ii) agentūra, jeigu organizacija yra įsisteigusi trečiojoje šalyje.

3. Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos priežiūrai, kaip nustatyta M.A. dalies G poskyryje:

i) institucija, paskirta valstybės narės, kurioje yra tos organizacijos pagrindinė verslo vieta, jeigu patvirtinimas neįtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą;

ii) institucija, paskirta operatoriaus valstybės narės, jeigu patvirtinimas yra įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą;

iii) agentūra, jeigu organizacija yra įsisteigusi trečiojoje šalyje.

4. Techninės priežiūros programoms patvirtinti:

i) registravimo valstybės narės paskirta institucija;

ii) jei tai yra komercinis oro transporto vežimas ir jeigu operatoriaus valstybė narė ir registravimo valstybė nėra ta pati valstybė narė - pirmiau minėtų dviejų valstybių prieš patvirtinant techninės priežiūros programą sutarta institucija.

A SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

A POSKYRIS

BENDROJI DALIS

M.A.101 Taikymo sritis

Šiame skyriuje nustatomos priemonės, kurių turi būti imamasi siekiant, kad būtų užtikrintas tinkamumas skraidyti, įskaitant techninę priežiūrą. Juo taip pat nustatomos sąlygos, kurių turi laikytis nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinantys asmenys arba organizacijos.

B POSKYRIS

ATSAKOMYBĖ

M.A.201 Įsipareigojimai

a) Savininkas atsakingas už nepertraukiamąjį orlaivio tinkamumą skraidyti ir užtikrina, kad orlaiviui nebūtų leista skristi, jeigu:

1) orlaivio būsena netinkama skraidyti ir

2) visa pritaikyta eksploatacinė bei avarinė įranga nėra įmontuota pagal nustatytus reikalavimus ir tinkama naudoti arba yra aiškiai pažymėta kaip netinkama eksploatuoti; ir

3) negalioja tinkamumo skraidyti pažymėjimas; ir

4) techninė orlaivio priežiūra nebuvo atlikta pagal M.A.302 dalyje nustatytą patvirtintą techninės priežiūros programą.

b) Orlaivį išnuomavus savininko įsipareigojimai atitenka nuomininkui, jeigu:

1) nuomininkas nurodomas registracijos dokumente arba

2) išsami informacija apie nuomininką pateikta nuomos sutartyje.

Jeigu šioje dalyje daroma nuoroda į "savininką", terminas "savininkas" apima savininką arba, jeigu būtina, nuomininką.

c) Visi techninę priežiūrą atliekantys asmenys arba organizacijos yra atsakingi už atliktas užduotis.

d) Įgulos vadas arba, jei tai yra komercinis oro transporto vežimas, operatorius yra atsakingas už tai, kad pagal nustatytus reikalavimus būtų atliktas priešskrydinis tikrinimas. Šį tikrinimą turi atlikti lakūnas arba kitas kvalifikuotas asmuo, tačiau jį nebūtinai turi atlikti patvirtinta techninės priežiūros organizacija arba 66 dalyje nurodyti už išleidimą atsakingi darbuotojai.

e) Orlaivio savininkas, siekdamas įvykdyti a pastraipoje nustatytus įsipareigojimus, dėl su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti susijusių užduočių pagal I priedėlį gali sudaryti sutartį su M.A. dalies G poskyryje nurodyta patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančia organizacija (toliau - nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija). Šiuo atveju nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija prisiima atsakomybę, kad tos užduotys būtų atliktos pagal nustatytus reikalavimus.

f) Jei tai yra didelis orlaivis, siekdamas įvykdyti a pastraipoje nustatytus įsipareigojimus, orlaivio savininkas užtikrina, kad su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti susijusias užduotis atliktų patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija. Pagal I priedėlį sudaroma rašytinė sutartis. Šiuo atveju nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija prisiima atsakomybę, kad tos užduotys būtų atliktos pagal nustatytus reikalavimus.

g) Didelio orlaivio, komerciniam oro transporto vežimui naudojamo orlaivio ir jų komponentų techninę priežiūrą atlieka pagal 145 dalį patvirtinta techninės priežiūros organizacija.

h) Jei tai yra komercinis oro transporto vežimas, operatorius yra atsakingas už orlaivio, kurį jis eksploatuoja, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir:

1) operatorius turi būti patvirtintas (šis jo patvirtinimas - tai oro vežėjo pažymėjimo, kurį kompetentinga institucija operatoriaus eksploatuojamam orlaiviui išdavė pagal M.A. dalies G poskyrį, dalis); ir

2) turi būti patvirtintas pagal 145 dalį arba sudaryti sutartį su tokia organizacija; ir

3) užtikrinti, kad būtų laikomasi a pastraipos.

i) Jeigu valstybė narė prašo operatoriaus, kad savo komercinei veiklai, išskyrus komercinį oro transporto vežimą, jis įsigytų pažymėjimą, operatorius turi būti:

1) tinkamai patvirtintas pagal M.A. dalies G poskyrį, kad galėtų užtikrinti savo eksploatuojamo orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti arba dėl tokio užtikrinimo sudarytų sutartį su organizacija; ir

2) tinkamai patvirtintas pagal M.A. dalies F poskyrį arba 145 dalį arba sudaryti sutartį su tomis organizacijomis; ir

3) turi užtikrinti, kad būtų laikomasi a pastraipos.

j) Savininkas/operatorius yra atsakingas už tai, kad kompetentingai institucijai būtų suteikta prieiga prie organizacijos/orlaivio, siekiant nustatyti, ar tebesilaikoma šio dalies reikalavimų.

M.A.202 Pranešimas apie ypatingą įvykį

a) Visi pagal M.A.201 dalį atsakingi asmenys arba organizacijos praneša registravimo valstybei, už konstrukcijos tipą arba konstrukcijos tipo papildymus atsakingai organizacijai ir, jeigu taikoma, operatoriaus valstybei narei apie visas nustatytas orlaivio būsenas arba jo komponentus, kurie kelia didelį pavojų skrydžio saugai.

b) Ataskaitos pateikiamos agentūros nustatytu būdu ir jose turi būti nurodoma visa asmeniui arba organizacijai žinoma su būsena susijusi informacija.

c) Jeigu savininkas arba operatorius su orlaivį prižiūrinčiu asmeniu ar organizacija sudaro sutartį, kad tas asmuo arba organizacija atliktų techninę priežiūrą, orlaivį prižiūrintis asmuo ar organizacija savininkui, operatoriui arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai taip pat praneša apie visas tas būsenas, turinčias įtakos savininko arba operatoriaus orlaiviui arba komponentui.

d) Ataskaitos turi būti pateikiamos kiek galima greičiau, tačiau bet kokiu atveju per 72 valandas nuo to momento, kai asmuo arba organizacija nustatė būseną, dėl kurios pateikiama ataskaita.

C POSKYRIS

NEPERTRAUKIAMASIS TINKAMUMAS SKRAIDYTI

M.A.301 Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užduotys

Nepertraukiamasis orlaivio tinkamumas skraidyti ir eksploatacinės bei avarinės įrangos tinkamumas naudoti turi būti užtikrinamas:

1) atliekamu priešskrydiniu tikrinimu;

2) pagal oficialiai pripažintą standartą pašalinant saugiam eksploatavimui turinčius įtakos visus defektus ir pažeidimus, kuriuos šalinant atsižvelgiama, jei tai yra visi dideli orlaiviai arba komerciniam oro transporto vežimui naudojamas orlaivis, į minimalų įrangos ir nuokrypių nuo konfigūracijos sąrašus, jeigu jie taikomi orlaivio tipui;

3) atliekama išsami technine priežiūra pagal M.A.302 dalyje patvirtintą orlaivio techninės priežiūros programą;

4) jei tai yra visi dideli orlaiviai arba komerciniam oro transporto vežimui naudojamas orlaivis, analizuojant M.A.302 dalyje patvirtintos orlaivio techninės priežiūros programos veiksmingumą;

5) taikant bet kokias iš šių priemonių:

i) tinkamumo skraidyti reikalavimus;

ii) eksploatavimą užtikrinančius nurodymus, turinčius įtakos nepertraukiamajam tinkamumui skraidyti;

iii) agentūros nustatytus nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimus;

iv) priemones, kurias kompetentinga institucija įgaliojo taikyti siekdama, kad nedelsiant būtų ištaisomi su sauga susiję pažeidimai;

6) atliekamu keitimu ir remontu pagal M.A.304 dalį;

7) jei tai yra visiems dideliems orlaiviams arba komerciniam oro transporto vežimui naudojamiems orlaiviams taikomi neprivalomi keitimai ir (arba) tikrinimai, nustatant jų įdiegimo politiką;

8) atliekant su technine priežiūra susijusius bandomuosius skrydžius, jeigu būtina.

M.A.302 Techninė priežiūra programa

a) Visi orlaiviai prižiūrimi pagal kompetentingos institucijos patvirtintą techninės priežiūros programą, kuri periodiškai papildomai tikrinama ir atitinkamai iš dalies keičiama.

b) Visus paskesnius techninės priežiūros programos keitimus patvirtina kompetentinga institucija.

c) Techninės priežiūros programa nustatoma, kad būtų laikomasi:

1) tipo ir papildomojo tipo pažymėjimų turėtojų parengtų nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymų bei visų kitų šiuos duomenis pagal 21 dalį skelbiančių organizacijų nurodymų arba

2) kompetentingos institucijos parengtų nurodymų, jeigu jie skiriasi nuo nustatytųjų 1 pastraipoje arba jeigu neparengtos specialios rekomendacijos; arba

3) savininko arba operatoriaus nustatytų ir kompetentingos institucijos patvirtintų nurodymų, jeigu jie skiriasi nuo nustatytųjų 1 ir 2 pastraipose.

d) Techninės priežiūros programoje turi būti pateikta išsami informacija apie visus atliktinus techninės priežiūros darbus, įskaitant dažnumą ir visas su tam tikromis operacijomis susijusias specialias užduotis. Techninės priežiūros programa turi apimti patikimumo programą, jeigu techninės priežiūros programa yra pagrįsta:

1) techninės priežiūros iniciatyvinės grupės logika, arba,

2) iš esmės būsenos stebėsena;

e) Jeigu orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrina M.A. dalies G poskyryje nurodyta organizacija, techninės priežiūros programą ir jos pakeitimus galima patvirtinti tos organizacijos nustatyta techninės priežiūros programos procedūra (toliau - netiesioginis patvirtinimas).

M.A.303 Tinkamumo skraidyti nurodymai

Visi taikomi tinkamumo skraidyti nurodymai turi būti suderinti su tinkamumo skraidyti reikalavimais, jeigu agentūra nėra nustačiusi kitaip.

M.A.304 Keitimų ir remontų duomenys

Pažeidimas įvertinamas ir keitimai bei remontai atliekami naudojant agentūros arba projektavimo organizacijos, kuri buvo patvirtinta pagal 21 dalį, patvirtintus duomenis, jeigu būtina.

M.A.305 Užrašų apie orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti sistema

a) Užbaigus bet kokią techninę priežiūrą, orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašuose daromas įrašas apie susijusį išleidimo eksploatuoti pažymėjimą pagal M.A.801 dalį. Visi įrašai turi būti įrašomi nedelsiant, kai tą įmanoma padaryti, tačiau jokiu būdu ne vėliau nei po 30 dienų nuo techninės priežiūros darbų atlikimo dienos.

b) Orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašai, jeigu būtina - tai orlaivio žurnalas, variklio žurnalas (-ai) arba variklio modulio eksploatavimo formuliarai, oro sraigto žurnalas (-ai) ir visų ribotos eksploatavimo trukmės komponentų eksploatavimo formuliarai ir operatoriaus techninis žurnalas.

c) Orlaivio žurnaluose, jeigu būtina, nurodomas orlaivio tipas ir registravimo ženklas bei bendra skrydžio trukmė ir (arba) skrydžio ciklai ir (arba) nusileidimai.

d) Orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašuose turi būti nurodyta:

1) tinkamumo skraidyti nurodymų ir priemonių, kurias kompetentinga institucija įgaliojo taikyti nedelsiant, jeigu tektų taisyti su sauga susijusius pažeidimus, būsena;

2) keitimų arba remontų būsena;

3) techninės priežiūros programos įgyvendinimo apimtis;

4) ribotos eksploatavimo trukmės komponentų būsena;

5) ataskaita apie masės ir sunkio centro nustatymą;

6) atidėtų techninės priežiūros darbų sąrašas.

e) Be oficialaus išleidimo dokumento, Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 formos arba lygiaverčių dokumentų, atitinkamame variklio arba oro sraigto žurnale, variklio modulio ar ribotos eksploatavimo trukmės komponento eksploatavimo formuliaruose turi būti pateikiama toliau nustatyta informacija apie visus įmontuotus komponentus:

1) komponento žymėjimas ir

2) orlaivio, kuriame buvo įmontuotas tam tikras komponentas, tipas, serijos numeris ir registracija bei nuoroda apie komponento įmontavimą arba išmontavimą;

3) tam tikro komponento bendras skraidytų valandų ir (arba) skrydžio ciklų ir (arba) nusileidimų skaičius arba, jeigu būtina, jo eksploatavimo kalendorinio laiko trukmė; ir

4) d pastraipoje pateikta komponentui taikoma informacija.

f) Už nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užduočių atlikimą pagal M.A. dalies B poskyrį atsakingas asmuo turi kontroliuoti šioje pastraipoje išsamiai nurodytus užrašus ir juos pateikti kompetentingai institucijai, jeigu ji paprašytų.

g) Visi įrašai, daromi orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašuose, turi būti aiškūs ir tikslūs. Jeigu būtina ištaisyti įrašą, jis ištaisomas taip, kad būtų galima aiškiai matyti pradinį įrašą.

h) Savininkas arba operatorius užtikrina, kad būtų įdiegta šių užrašų tvarkymą toliau nustatytą trukmę užtikrinanti sistema:

1) orlaivio ir visų jame įmontuotų ribotos eksploatavimo trukmės komponentų visų išsamių techninės priežiūros užrašų - bent 24 mėnesius nuo tos dienos, kai orlaivį arba komponentą buvo nustota eksploatuoti; ir

2) orlaivio bei visų jame įmontuotų ribotos eksploatavimo trukmės komponentų bendro laiko ir, jeigu būtina, skrydžio ciklų skaičiaus užrašų - bent 12 mėnesių nuo tos dienos, kai orlaivį arba komponentą buvo nustota eksploatuoti; ir

3) ribotos eksploatavimo trukmės komponento laiko ir, jeigu būtina, skrydžių ciklų skaičiaus nuo paskutinių pagal tvarkaraštį numatytų techninės priežiūros darbų - bent tol, kol planinius techninės priežiūros darbus pakeičia kiti lygiavertės apimties ir vienodo išsamumo planiniai techninės priežiūros darbai; ir

4) dabartinė techninės priežiūros programos įgyvendinimo apimtis, kad būtų galima nustatyti, ar laikomasi patvirtintos orlaivio techninės priežiūros programos - bent tol, kol numatyti orlaivio arba komponento techninės priežiūros darbai bus pakeisti kitais numatytais lygiavertės apimties techninės priežiūros darbais; ir

5) dabartinė orlaiviui ir komponentams taikomų tinkamumo skraidyti nurodymų būsena - bent 12 mėnesių nuo tos dienos, kai orlaivį arba komponentą buvo nustota eksploatuoti; ir

6) išsami informacija apie orlaivio, variklio (-ių), oro sraigto (-ų) ir bet kokių kitų skrydžio saugai svarbių komponentų einamuosius keitimus ir remontus - bent 12 mėnesių nuo tos dienos, kai juos buvo nustota eksploatuoti.

M.A.306 Operatoriaus techninių užrašų sistema

a) Jei tai yra komercinis oro transporto vežimas, be M.A.305 dalies reikalavimų, operatorius turi naudoti orlaivio techninių užrašų sistemą, apimančią toliau nustatytą kiekvienam orlaiviui skirtą informaciją:

1) nepertraukiamajai skrydžio saugai užtikrinti būtiną informaciją apie kiekvieną skrydį ir

2) galiojantį orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimą; ir

3) einamąjį pareiškimą apie techninės priežiūros darbus, nurodantį orlaivio techninės priežiūros būseną atsižvelgiant į atliktinus planinius ir neplaninius darbus, išskyrus tai, kad kompetentinga institucija gali sutikti, jog pareiškimas apie techninės priežiūros darbus būtų laikomas kitur; ir

4) įtakos orlaivio eksploatavimui turinčius visus didelius defektus, kurių šalinimas atidėtas; ir

5) visus būtinus rekomendacinius nurodymus dėl techninę priežiūrą skatinančių priemonių.

b) Orlaivio techninių užrašų sistemą ir visus paskesnius jos pakeitimus turi patvirtinti kompetentinga institucija.

c) Operatorius užtikrina, kad orlaivio techniniai užrašai būtų laikomi 36 mėnesius nuo paskutinio įrašo dienos.

M.A.307 Orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašų perdavimas

a) Savininkas arba operatorius užtikrina, kad orlaivį iš vieno savininko arba operatoriaus visam laikui perleidžiant kitam savininkui ar operatoriui būtų perduoti M.A.305 dalyje nurodyti nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašai ir, jeigu būtina, taip pat M.A.306 dalies operatoriaus techninių užrašų žurnalas.

b) Savininkas užtikrina, kad su nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančia organizacija sudarant sutartį dėl nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užduočių atlikimo tai organizacijai būtų perduoti M.A.305 dalyje nurodyti nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašai.

c) Nustatyti užrašų laikymo laikotarpiai tebetaikomi naujam savininkui, operatoriui arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai.

D POSKYRIS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS STANDARTAI

M.A.401 Techninės priežiūros duomenys

a) Orlaivį prižiūrintis asmuo arba organizacija, atlikdamas techninę priežiūrą, įskaitant keitimus ir remontus, privalo turėti prieigą prie galiojančių taikomų techninės priežiūros duomenų ir naudoti tik šiuos duomenis.

b) Šioje dalyje taikomi techninės priežiūros duomenys - tai:

1) kompetentingos institucijos parengti visi taikomi reikalavimai, procedūros, standartai arba informacija;

2) visi taikomi tinkamumo skraidyti nurodymai;

3) tipo ir papildomojo tipo pažymėjimų turėtojų parengti nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymai bei visų kitų šiuos duomenis pagal 21 dalį skelbiančių organizacijų nurodymai;

4) visi pagal 145.A.45 dalies d pastraipą parengti taikomi duomenys;

c) Orlaivį prižiūrintis asmuo arba organizacija užtikrina, kad visi taikomi techninės priežiūros duomenys būtų galiojantys ir lengvai prieinami naudoti, jeigu būtų reikalingi. Asmuo arba organizacija įdiegia taikytiną technologinių kortelių arba lapų sistemą ir techninės priežiūros duomenis perrašo į tas korteles arba lapus ar padaro tikslias nuorodas į tuose techninės priežiūros duomenyse nurodytą specialią techninės priežiūros užduotį arba užduotis.

M.A.402 Techninės priežiūros atlikimas

a) Apmokyti darbuotojai visą techninę priežiūrą turi atlikti pagal M.A.401 dalies techninės priežiūros duomenis nustatytus metodus, būdus, standartus ir nurodymus. Be to, po kiekvienos su skrydžio sauga susijusios techninės priežiūros užduoties turi būti atliekamas nepriklausomas patikrinimas, jeigu pagal 145 dalį nenurodyta kitaip arba nesutarta su kompetentinga institucija.

b) Visa techninė priežiūra atliekama pagal M.A.401 dalies techninės priežiūros duomenis nustatytais įrankiais, įranga ir medžiagomis, jeigu 145 dalyje nenustatyta kitaip. Jeigu būtina, įrankius ir įranga galima išbandyti ir kalibruoti pagal oficialiai pripažintus standartus.

c) Vieta, kurioje atliekami techninės priežiūros darbai, turi būti gerai sutvarkyta, švari ir neužteršta.

d) Visi techninės priežiūros darbai turi būti atliekami atsižvelgiant į visus pagal M.A.401 dalies techninės priežiūros duomenis nustatytus su aplinka susijusius apribojimus.

e) Jeigu techninė priežiūra atliekama atšiauriomis aplinkos sąlygomis arba jeigu ji ilgai užtrunka, privaloma naudoti tinkamus įrenginius.

f) Užbaigus visus techninės priežiūros darbus turi būti atliktas bendras patikrinimas siekiant, kad būtų užtikrinta, jog iš orlaivio arba komponento buvo išimti visi įrankiai, įranga ir visos kitos pašalinės dalys bei medžiagos ir jog vėl buvo pritvirtintos atliekant darbus nuimtos visos prieigos plokštės.

M.A.403 Orlaivio defektai

a) Visi skrydžio saugai didelį pavojų keliantys orlaivio defektai turi būti pašalinami prieš kitą skrydį.

b) Tik už išleidimą atsakingi darbuotojai pagal M.A.801 dalies b pastraipos 1 punktą, M.A.801 dalies b pastraipos 2 punktą arba 145 dalį, atsižvelgdami į M.A.401 dalies techninės priežiūros duomenis, gali spręsti, ar orlaivio defektas kelia didelį pavojų skrydžio saugai ir dėl to jie sprendžia, kada ir kokių ištaisomųjų veiksmų turi būti imtasi prieš kitą skrydį, o kokių defektų šalinimą galima atidėti. Tačiau šios nuostatos netaikomos, jeigu:

1) pilotas naudoja tik kompetentingos institucijos nustatytą patvirtintą minimalios įrangos sąrašą; arba

2) kompetentinga institucija nustato, kad orlaivio defektai yra leistini.

c) Visi skrydžio saugai didelio pavojaus nekeliantys defektai turi būti pašalinami nedelsiant, kai tą įmanoma padaryti, nuo orlaivio defekto nustatymo pirmą kartą dienos ir atsižvelgiant į visus pagal techninės priežiūros duomenis nustatytus apribojimus.

d) Visi prieš skrydį nepašalinti defektai turi būti įrašyti į M.A.305 dalies orlaivio techninės priežiūros duomenis arba M.A.306 dalies operatoriaus techninių užrašų žurnalą, jeigu būtina.

E POSKYRIS

KOMPONENTAI

M.A.501 Montavimas

a) Jokio komponento negalima įmontuoti, jeigu jis neatitinka nustatytų būsenos reikalavimų, nebuvo nustatytu būdu išleistas eksploatuoti pagal Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 formą arba lygiavertį dokumentą ar nebuvo paženklintas pagal 21 dalies Ą poskyrį, jeigu 145 dalyje ir F poskyryje nenustatyta kitaip.

b) Prieš komponentą įmontuojant į orlaivį, asmuo arba patvirtinta techninės priežiūros organizacija turi nustatyti, ar tam tikrą komponentą leidžiama įmontuoti, jeigu galima taikyti skirtingas keitimo ir (arba) tinkamumo skraidyti nurodymų konfigūracijas.

c) Standartines dalis orlaivyje arba komponente galima įmontuoti tik tada, jeigu techninės priežiūros duomenyse yra nurodyta konkreti standartinė dalis. Standartines dalis galima įmontuoti tik tada, jeigu su jomis pateikiamas atitikties įrodymas, kad jos atitinka taikomą standartą.

d) Žaliavines arba naudojamąsias medžiagas orlaivyje arba komponente galima naudoti tik tada, jeigu atitinkamuose techninės priežiūros duomenyse taip nustato orlaivio arba komponento gamintojas arba jeigu taip yra nurodyta 145 dalyje. Šias medžiagas leidžiama naudoti tik tada, jeigu jos atitinka privalomą specifikaciją ir jeigu jas galima nustatyti pagal atitinkamus reikalavimus. Su visomis medžiagomis turi būti pateikiami su tam tikra medžiaga aiškiai susiję dokumentai, su kuriais pateikiamas pareiškimas apie atitiktį specifikacijai ir duomenys apie gamintoją bei tiekėją.

M.A.502 Komponento techninė priežiūra

a) Komponentų techninę priežiūrą atlieka pagal F poskyrį arba 145 dalį atitinkamai patvirtintos techninės priežiūros organizacijos.

b) Už išleidimą atsakingi darbuotojai visų komponentų techninę priežiūrą pagal M.A.801 dalies b pastraipos 2 punktą gali atlikti tik tada, kai šie komponentai yra įmontuojami į orlaivį. Vis dėl to šiuos komponentus galima laikinai išmontuoti ir atlikti techninę jų priežiūrą, jeigu juos išmontuoti be jokios abejonės leidžiama orlaivio techninės priežiūros žinyne, kad būtų lengviau prieiti prie tų komponentų.

M.A.503 Ribotos eksploatavimo trukmės komponentai

Įmontuoti ribotos eksploatavimo trukmės komponentai neturi būti eksploatuojami ilgiau nei nustatyta patvirtintoje techninės priežiūros programoje ir tinkamumo skraidyti nurodymuose.

M.A.504 Eksploatuoti netinkamų komponentų kontrolė

a) Komponentas laikomas netinkamu eksploatuoti esant vienai iš šių aplinkybių:

1) pasibaigus techninės priežiūros programoje nustatytai eksploatavimo trukmei;

2) nustačius, kad jis neatitinka taikomų tinkamumo skraidyti nurodymų ir kitų agentūros numatytų nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimų;

3) jeigu neturima būtinos informacijos, į kurią atsižvelgiant būtų galima nustatyti tinkamumo naudoti būseną arba tinkamumą būti įmontuotam;

4) defektų arba veiklos sutrikimų įrodymai;

5) sutrinka komponento veikimas arba ištinka avarija, galinti turėti įtakos jo tinkamumui eksploatuoti.

b) Netinkami eksploatuoti komponentai paženklinami ir laikomi saugioje vietoje, kur juos M.A.502 dalyje patvirtinta organizacija prižiūri tol, kol bus nuspręsta dėl būsimo tų komponentų statuso.

c) Komponentai, kurių nustatyta eksploatavimo trukmė yra pasibaigusi arba kurie yra nepataisomai sugadinti, turi būti laikomi atliekomis ir jie neturi vėl patekti į komponentų tiekimo sistemą, jeigu nebuvo pratęsta nustatyta jų eksploatavimo trukmė arba jeigu pagal M.A.304 dalį nebuvo patvirtintas sprendimas dėl remonto.

d) Visi pagal M dalį atsakingi asmenys arba organizacijos, jei tai yra c pastraipoje nurodyti pakartotiniam naudojimui netinkami komponentai:

1) šiuos komponentus laiko b pastraipoje nustatytoje vietoje; arba

2) pasirūpina, kad prieš pasibaigiant atsakomybei už komponentą, jis būtų pakeistas taip, jog ekonominiu atžvilgiu to komponento nebūtų tikslinga naudoti arba jį remontuoti.

e) Nepaisant d pastraipos, pagal M dalį atsakingas asmuo arba organizacija atsakomybę už netinkamais laikomus komponentus, kurie nebūtų sugadinami, gali perleisti organizacijai, kuri juos naudotų mokymo ar tyrinėjimo tikslais.

F POSKYRIS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJA

M.A.601 Taikymo sritis

Šiame poskyryje nustatomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti organizacija, kad jai būtų išduotas patvirtinimas atlikti techninę orlaivio ir komponentų, kurie neišvardyti M.A.201 dalies f ir g pastraipose, priežiūrą arba kad būtų pratęstas tas patvirtinimas.

M.A.602 Paraiška

Paraiška techninės priežiūros organizacijai išduoti patvirtinimą arba jį pakeisti turi būti įteikiama kompetentingos institucijos nustatyta forma ir būdu.

M.A.603 Patvirtinimo apimtis

a) Jeigu suteikiamas patvirtinimas, kompetentinga institucija išduoda pažymėjimą (įtraukiamas į 5 priedėlį). Pagal M.A.604 dalį patvirtintos techninės priežiūros organizacijos žinyne turi būti nurodyta darbų, kuriuos leidžiama atlikti atsižvelgiant į patvirtinimą, apimtis.

Šios dalies 4 priedėlyje apibrėžiamos visos patvirtinimų klasės ir kategorijos, kurias galima suteikti pagal M.A. dalies F poskyrį.

b) Patvirtinta techninės priežiūros organizacija, atsižvelgdama į techninės priežiūros duomenis, gali gaminti, kaip nurodyta techninės priežiūros organizacijos žinyne, tam tikras dalis, kurias atlikdama darbus gali naudoti savo įrenginiuose.

M.A.604 Techninės priežiūros organizacijos žinynas

a) Techninės priežiūros organizacija pateikia žinyną, kuriame nurodo bent šią informaciją:

1) atsakingo vadovo pasirašytas pareiškimą, kuriuo patvirtinama, kad organizacija nepertraukiamai ir visą laiką dirbs pagal M dalį ir žinyną; ir

2) organizacijos darbo apimtis; ir

3) M.A.606 dalies b pastraipoje nurodyto (-ų) asmens (-ų) pavardę (-es) ir pareigas; ir

4) organizacijos schemą, kurioje apibūdinti M.A.606 dalies b pastraipoje nurodytus asmenis siejantys atsakomybės ryšiai; ir

5) už išleidimą atsakingų darbuotojų sąrašą; ir

6) bendrą įrenginių aprašymą ir jų išdėstymą; ir

7) procedūras, aprašančias, kaip techninės priežiūros organizacija užtikrins šios dalies reikalavimų vykdymą; ir

8) techninės priežiūros organizacijos žinyno pakeitimo procedūrą (-as).

b) Techninės priežiūros organizacijos žinyną ir jo pakeitimus patvirtina kompetentinga institucija.

c) Nepaisant šios dalies b pastraipos, nežymius žinyno pakeitimus galima patvirtinti procedūra (toliau - netiesioginis patvirtinimas).

M.A.605 Įrenginiai

Organizacija užtikrina, kad:

a) visiems numatytiems darbams būtų parūpinami įrenginiai, specialios darbo vietos ir patalpos, jeigu privaloma, atskirtos, kad būtų užkirstas kelias teršimui ir apsaugota aplinka;

b) būtų skirtos visus numatytus darbus prižiūrintiems pareigūnams, ypač įskaitant tvarkančius techninės priežiūros užrašus, reikalingos patalpos;

c) būtų numatytos patikimos priemonės komponentams, įrangai, įrankiams ir medžiagoms laikyti. Laikymo sąlygos turi būti tokios, kad eksploatuoti netinkamus komponentus ir medžiagas būtų galima atskirti nuo visų kitų komponentų, įrangos, įrankių ir medžiagų. Laikymo sąlygos turi atitikti gamintojo nurodymus, o prieiga turi būti apribota tik įgaliotiesiems asmenims.

M.A.606 Reikalavimai darbuotojams

a) Organizacija skiria atsakingą vadovą, kuriam suteikiami verslininko įgaliojimai, leidžiantys užtikrinti, kad užsakovo prašomai visai techninei priežiūrai būtų galima skirti lėšų ir kad ji būtų atliekama pagal šioje dalyje nustatytą standartą.

b) Turi būti paskirtas asmuo arba asmenų grupė, atsakinga už tai, kad organizacija visada atitiktų šio poskyrio reikalavimus. Tas asmuo arba asmenys turi vykdyti atsakingo vadovo nurodymus.

c) Visi b pastraipoje nurodyti asmenys privalo sugebėti įrodyti, kad jie yra įsigiję su orlaivio ir (arba) komponento technine priežiūra susijusių atitinkamų žinių, kvalifikaciją ir įgiję atitinkamos patirties.

d) Organizacija numanomam darbui, dėl kurio yra sudaryta sutartis, paprastai turi turėti atitinkamų darbuotojų. Laikinus darbuotojus leidžiama samdytis tuo atveju, jeigu sutartis sudaroma dėl didesnės nei įprasta darbų apimties, ir laikinai samdytis galima tik tuos darbuotojus, kurie neišduoda išleidimo eksploatuoti pažymėjimų.

e) Visų techninę priežiūrą atliekančių darbuotojų kvalifikacija turi būti įrodyta ir užregistruota.

f) Specialias užduotis, pvz., virinimą, neardomuosius bandymus/tikrinimą, išskyrus paviršiaus įtrūkius nustatančius darbuotojus, atliekančių darbuotojų kvalifikacija turi atitikti oficialiai pripažintą standartą.

g) Techninės priežiūros organizacija turi turėti pakankamai už išleidimą atsakingų darbuotojų, galinčių orlaiviui ir komponentams išduoti M.A.612 ir M.A.613 dalyse nurodytus išleidimo eksploatuoti pažymėjimus. Šie darbuotojai turi atitikti 66 dalies reikalavimus.

M.A.607 Už išleidimą atsakingi darbuotojai

a) Be M.A.606 dalies g pastraipoje nustatytų teisių, už išleidimą atsakingi darbuotojai savo teisėmis gali naudotis tik tada, jeigu organizacija užtikrina, kad:

1) už išleidimą atsakingi darbuotojai gali įrodyti, jog per ankstesnius dvejus metus jie įgijo atitinkamą pusės metų techninės priežiūros patirtį arba atitiko nuostatas, leidžiančias suteikti tam tikras teises; ir

2) už išleidimą atsakingi darbuotojai pakankamai išmano atitinkamą orlaivį ir (arba) orlaivio komponentą (-us), kurio (-ių) techninę priežiūrą jie ketina atlikti, ir susijusias organizacijos procedūras.

b) Toliau nurodytais nenumatytais atvejais, jeigu orlaiviui uždraudžiama pakilti ne iš pagrindinės jo buveinės, o iš kitos vietos, kurioje nedirba atitinkami už išleidimą atsakingi darbuotojai, techninės priežiūros organizacija, su kuria sudaryta sutartis dėl šios priežiūros, gali suteikti vienkartinį įgaliojimą atlikti išleidimą:

1) vienam iš panašios technologijos, konstrukcijos ir sistemų orlaivio tipo kvalifikaciją turinčių savo darbuotojų; arba

2) bet kokiam asmeniui, turinčiam ne trumpesnę nei penkerių metų techninės priežiūros patirtį, ir orlaivio, kurio išleidimą būtina atlikti, tipui skirtą galiojančią Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) orlaivių techninės priežiūros licenciją, jeigu toje vietoje nėra pagal šią dalį atitinkamai patvirtintos organizacijos ir jeigu nusamdyta organizacija turi bei laiko dokumentais pagrįstus įrodymus apie to asmens patirtį ir licenciją.

Kompetentingai institucijai apie visus šiuos atvejus turi būti pranešta per septynias dienas nuo to įgaliojimo atlikti išleidimą suteikimo. Vienkartinį įgaliojimą atlikti išleidimą suteikianti patvirtinta techninės priežiūros organizacija turi užtikrinti, kad visi tie skrydžio saugai galintys turėti įtakos darbai būtų dar kartą patikrinti.

c) Patvirtinta techninės priežiūros organizacija turi turėti išsamius užrašus apie už išleidimą atsakingus darbuotojus ir turėti galiojantį visų už išleidimą atsakingų darbuotojų sąrašą.

M.A.608 Komponentai, įranga ir įrankiai

a) Organizacija turi:

1) turėti M.A.609 dalies techninės priežiūros duomenimis nustatytą įrangą ir įrankius arba techninės priežiūros organizacijos žinyne nurodytą lygiavertę įrangą ir įrankius, kurie reikalingi kasdieninei techninei priežiūrai atlikti atsižvelgiant į patvirtinimo taikymo sritį; ir

2) įrodyti, kad ji turi prieigą prie visos kitos įrangos ir įrankių, kurie naudojami tik kartais.

b) Įrankiai ir įranga turi būti tikrinami ir kalibruojami pagal oficialiai pripažintą standartą. Organizacija turi turėti užrašus apie tuos kalibravimus ir naudotą standartą.

c) Organizacija turi tikrinti, klasifikuoti ir atitinkamai paskirstyti visus gaunamus komponentus.

M.A.609 Techninės priežiūros duomenys

Patvirtinta techninės priežiūros organizacija, atlikdama techninę priežiūrą, įskaitant keitimus ir remontus, turi turėti ir naudoti taikomus galiojančius M.A.401 dalyje nurodytus techninės priežiūros duomenis. Jeigu techninės priežiūros duomenis pateikia užsakovas, juos privaloma turėti tik atliekant darbą.

M.A.610 Užsakymas atlikti techninės priežiūros darbą

Prieš pradedant techninę priežiūrą, organizacija ir užsakovas turi parengti rašytinį užsakymą atlikti darbą, kuriame aiškiai nustatoma atliktina techninė priežiūra.

M.A.611 Techninė priežiūros standartai

Visa techninė priežiūra atliekama pagal M.A. dalies D poskyrio reikalavimus.

M.A.612 Orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

Pagal šį poskyrį užbaigus visą nustatytą orlaivio techninę priežiūrą pagal M.A.801 dalį išduodamas orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas.

M.A.613 Komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

a) Pagal šį poskyrį užbaigus visą nustatytą komponento techninę priežiūrą, pagal M.A.802 dalį išduodamas komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas, Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 forma išduodama ne pagal M.A.603 dalies b pastraipą pagamintiems komponentams.

b) Komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimą, Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 formą galima parengti remiantis kompiuterine duomenų baze.

M.A.614 Techninės priežiūros užrašai

a) Patvirtinta techninės priežiūros organizacija veda išsamius visų atliktų darbų užrašus. Turi būti laikomi visi užrašai, kurie įrodo, kad buvo laikytasi visų išleidimo eksploatuoti pažymėjimo išdavimo reikalavimų, įskaitant subrangovo išleidimo dokumentus, kurie taip pat turi būti laikomi.

b) Patvirtinta techninės priežiūros organizacija visų išleidimo eksploatuoti pažymėjimų bei visų specialių patvirtintų remonto/keitimo duomenų, kurie buvo naudoti atliekant remontus/keitimus, kopiją įteikia orlaivio savininkui.

c) Patvirtinta techninės priežiūros organizacija visų techninės priežiūros užrašų ir visų susijusių techninės priežiūros duomenų kopiją laiko trejus metus nuo orlaivio arba orlaivio komponento, kuriam buvo taikyta techninė priežiūra, išleidimo iš patvirtintos techninės priežiūros organizacijos dienos.

1. Užrašai turi būti laikomi taip, kad nebūtų pavogti arba sugadinti.

2. Visa duomenų rezervavimui užtikrinti naudojama aparatinė kompiuterio įranga turi būti laikoma kitoje vietoje nei darbui naudojamų duomenų laikymo įranga ir tokioje aplinkoje, kad būtų užtikrinta gera tų duomenų būsena.

3. Jeigu patvirtinta techninės priežiūros organizacija nutraukia savo veiklą, visi paskutinių dviejų metų laikotarpio laikomi techninės priežiūros užrašai turi būti perduodami paskutiniam atitinkamo orlaivio ar komponento savininkui arba užsakovui ar laikomi kompetentingos institucijos nustatytoje vietoje.

M.A.615 Organizacijos teisės

Organizacija gali:

1) patvirtinimo pažymėjime ir žinyne nustatytose vietose prižiūrėti visus orlaivius ir (arba) komponentus, kuriems ji buvo patvirtinta;

2) prižiūrėti visus orlaivius ir (arba) komponentus, kuriems organizacija buvo patvirtinta, bet kokioje kitoje vietoje, jeigu ta priežiūra reikalinga tik atsiradusiems defektams pašalinti;

3) užbaigus techninę priežiūrą pagal M.A.612 arba M.A.613 dalį išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimus.

M.A.616 Vidinis organizacijos patikrinimas

Siekiant užtikrinti, kad patvirtinta techninės priežiūros organizacija vis atitiktų šio poskyrio reikalavimus, reguliariai turi būti atliekamas vidinis tos organizacijos patikrinimas.

M.A.617 Patvirtintos techninės priežiūros organizacijos pakeitimai

Siekiant, kad kompetentinga institucija galėtų nustatyti, ar tebesilaikoma šios dalies reikalavimų, patvirtinta techninės priežiūros organizacija kompetentingai institucijai praneša apie visus pasiūlymus keisti toliau išvardytus dalykus pirmiau nei jie pradedami įgyvendinti:

1) organizacijos pavadinimą;

2) organizacijos buveinę;

3) kitas organizacijos buveines;

4) atsakingą vadovą;

5) bet kurį iš M.A.606 dalies b pastraipoje nurodytų asmenų;

6) įrenginius, įrangą, įrankius, medžiagas, procedūras, darbų apimtį ir už išleidimą atsakingus darbuotojus, kurie gali turėti įtakos patvirtinimui.

Jeigu tai yra pasiūlyti darbuotojų pakeitimai, apie kuriuos administracijai nebuvo žinoma iš anksto, apie šiuos pakeitimus turi būti pranešta atsiradus pirmai progai.

M.A.618 Patvirtinimo galiojimo trukmė

a) Išduoto patvirtinimo galiojimo trukmė neribojama. Jis galioja, jeigu:

1) organizacija tebeatitinka šios dalies reikalavimus pagal nuostatas, susijusias su pažeidimų ištaisymu, kaip nurodyta M.A.619 dalyje; ir

2) kompetentingai institucijai suteikiama prieiga prie organizacijos, kad ta institucija galėtų nustatyti, ar organizacija tebeatitinka šio dalies reikalavimus; ir

3) patvirtinimo neatsisakoma arba jis neatšaukiamas.

b) Atsisakius patvirtinimo pažymėjimo arba jį atšaukus, pažymėjimas grąžinamas kompetentingai institucijai.

M.A.619 Pažeidimai

a) Pirmo lygio pažeidimas - tai bet koks esminis M dalies reikalavimų neatitikimas, dėl kurio sumažėja saugos standartas ir kuris kelia didelį pavojų skrydžio saugai.

b) Antro lygio pažeidimas - tai bet koks M dalies reikalavimų neatitikimas, dėl kurio gali sumažėti saugos standartas ir kuris gali kelti pavojų skrydžio saugai.

c) Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo turėtojas, gavęs pranešimą apie pažeidimus pagal M.B.605 dalį, turi parengti ištaisomųjų veiksmų planą ir per su kompetentinga institucija sutartą laikotarpį tai institucijai priimtinu būdu imasi tų veiksmų.

G POSKYRIS

NEPERTRAUKIAMĄJĮ TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANTI ORGANIZACIJA

M.A.701 Taikymo sritis

Šiuo poskyriu nustatomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti organizacija, kad jai būtų suteiktas patvirtinimas užtikrinti nepertraukiamąjį orlaivio tinkamumą skraidyti arba būtų pratęstas to patvirtinimo galiojimas.

M.A.702 Paraiška

Paraiška suteikti patvirtinimą nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai arba pratęsti to patvirtinimo galiojimą įteikiama kompetentingos institucijos nustatyta forma ir numatytu būdu.

M.A.703 Patvirtinimo galiojimo sritis

a) Suteikus patvirtinimą, kompetentinga institucija išduoda VI priedėlyje nurodytą pažymėjimą. Patvirtintame nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios įmonės žinyne pagal M.A.704 dalį turi būti nurodyti darbai, kuriuos galima atlikti atsižvelgiant į patvirtinimą.

b) Nepaisant a pastraipos, jei tai yra komercinis oro transporto vežimas, patvirtinimas - tai oro vežėjo pažymėjimo, kurį kompetentinga institucija išdavė eksploatuojamam orlaiviui, dalis.

M.A.704 Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinynas

a) Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija pateikia nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyną, kuriame nurodoma ši informacija:

1) atsakingo vadovo pasirašytas pareiškimas, patvirtinantis, kad organizacija visą laiką dirbs pagal šios dalies ir organizacijos žinyno reikalavimus; ir

2) organizacijos darbo sritis; ir

3) M.A.706 dalies b pastraipoje ir M.A.706 dalies c pastraipoje nurodyto (-ų) asmens (-ų) pareigos ir pavardė (-ės); ir

4) organizacijos schema, kurioje apibūdinti M.A.706 dalies b pastraipoje ir M.A.706 dalies c pastraipoje nurodytus asmenis siejantys atsakomybės ryšiai; ir

5) M.A.707 dalies tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai; ir

6) bendras įrenginių aprašymas ir jų išdėstymas; ir

7) procedūros, aprašančios, kaip nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti techninės priežiūros organizacija užtikrins šios dalies reikalavimų vykdymą; ir

8) nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno pakeitimo procedūros.

b) Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyną ir jo pakeitimus patvirtina kompetentinga institucija.

Nepaisant b pastraipos, nedidelius nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno pakeitimus galima patvirtinti žinyno procedūra (toliau - netiesioginis patvirtinimas).

M.A.705 Įrenginiai

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija M.A.706 dalyje nurodytiems darbuotojams tam tikrose vietose skiria buveinei tinkamas patalpas.

M.A.706 Reikalavimai darbuotojams

a) Organizacija skiria atsakingą vadovą, kuriam suteikiami verslininko įgaliojimai, leidžiantys užtikrinti, kad būtų skiriama lėšų nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo darbams ir kad jie būtų atliekami pagal šios dalies reikalavimus.

b) Jei tai yra komercinis oro transporto vežimas, a punkte minėtas atsakingas vadovas - tai asmuo, kuriam taip pat suteikti verslininko įgaliojimai, leidžiantys užtikrinti, kad visas operatoriaus operacijas būtų galima finansuoti ir jas vykdyti pagal standartą, kuris nustatomas, kad būtų išduotas oro vežėjo pažymėjimas.

c) Turi būti paskirtas asmuo arba asmenų grupė, atsakinga už tai, kad organizacija visada atitiktų šio poskyrio reikalavimus. Tas asmuo arba asmenys turi vykdyti atsakingo vadovo nurodymus.

d) Jei tai yra komercinis oro transporto vežimas, atsakingas vadovas skiria vadybininką. Šis darbuotojas būtų atsakingas už nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo darbų tvarkymą ir priežiūrą pagal c punktą.

e) d pastraipoje nurodyto paskirto vadybininko negali samdyti pagal 145 dalį patvirtinta organizacija, su kuria operatorius yra sudaręs sutartį, jeigu negaunamas specialus kompetentingos institucijos leidimas.

f) Organizacija numatomam darbui turi turėti pakankamai apmokytų darbuotojų.

g) Visi c ir g pastraipose nurodyti asmenys privalo galėti įrodyti, kad yra įsigiję su orlaivio tinkamumu skraidyti susijusių atitinkamų žinių, kvalifikaciją ir patirties.

h) Visų nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių darbuotojų kvalifikacija turi būti įregistruota raštiškai.

M.A.707 Tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai

a) Patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, jeigu ji siekia, kad jai būtų suteiktas patvirtinimas atlikti tinkamumo skraidyti patikras, turi turėti atitinkamus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus, galinčius išduoti M.A. dalies I poskyrio periodiškai atliekamos orlaivio tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimus arba rekomendacijas. Be M.A.706 dalyje nustatytųjų reikalavimų tie darbuotojai:

1) privalo būti įgiję ne trumpesnę nei penkerių metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir

2) turi turėti 66 dalyje nustatytą atitinkamą licenciją arba aviacijos bakalauro laipsnį ar lygiavertį dokumentą ar laipsnį; ir

3) turi būti išklausę techninės orlaivių priežiūros kursą; ir

4) patvirtintoje organizacijoje turi eiti su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas.

b) Patvirtintos nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti organizacijos paskirtiems tinkamumo skraidyti patikros darbuotojams patvirtinta nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti organizacija leidimą gali išduoti tik tada, kai prižiūrimi tie darbuotojai pagal nustatytus reikalavimus atlieka tinkamumo skraidyti patikrą ir juos oficialiai patvirtina kompetentinga institucija.

c) Organizacija užtikrina, kad orlaivio tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai galėtų įrodyti, kad jie yra įgiję naujos atitinkamos nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo patirties.

d) Tinkamumo skraidyti patikros darbuotojų tapatybė turi būti nurodoma kiekvieną asmenį įrašant į nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyną bei darant nuorodą į jiems suteiktą leidimą atlikti tinkamumo skraidyti patikrą.

e) Organizacija apie visus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus turi vesti užrašus, kuriuose pateikiama išsami informacija apie visas įsigytas atitinkamas kvalifikacijas bei nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo patirties santrauka ir mokymas bei leidimo kopija. Šie užrašai turi būti laikomi dvejus metus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojui išėjus iš organizacijos.

M.A.708 Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimas

a) Visi nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo darbai turi būti atliekami pagal M.A dalies C poskyrio reikalavimus.

b) Patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija kiekvienam prižiūrimam orlaiviui:

1) parengia ir taiko techninės priežiūros programą, įskaitant visas taikomas patikimumo programas;

2) orlaivio techninės priežiūros programą ir jos pakeitimus pateikia kompetentingai institucijai patvirtinti, o programos kopiją nusiunčia ne komerciniais tikslais eksploatuojamo orlaivio savininkui;

3) tvarko keitimų ir remontų patvirtinimą;

4) užtikrina, kad visa techninė priežiūra būtų atliekama pagal patvirtintą techninės priežiūros programą ir išleidžiama pagal M.A. dalies H poskyrį;

5) užtikrina, kad būtų taikomi visi nepertraukiamajam tinkamumui skraidyti turintys įtakos galiojantys tinkamumo skraidyti ir eksploatavimo nurodymai;

6) užtikrina, kad atliekant planinę techninę priežiūrą nustatytus visus defektus arba tuos defektus, apie kuriuos buvo pranešta, atitinkamai pašalintų patvirtinta techninės priežiūros organizacija;

7) užtikrina, kad iškilus būtinybei orlaivis būtų perduodamas atitinkamai patvirtintai techninės priežiūros organizacijai;

8) siekdama, kad darbas būtų atliekamas pagal nustatytus reikalavimus, derina planinę techninę priežiūrą, tinkamumo skraidyti nurodymų taikymą, ribotos eksploatavimo trukmės dalių pakeitimą ir komponentų tikrinimą;

9) tvarko ir rengia laikyti visus nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašus ir (arba) operatoriaus techninių užrašų žurnalą;

10) užtikrina, kad pareiškimas apie masės ir sunkio centro nustatymą atitiktų esamą orlaivio būseną.

c) Jei tai yra komercinis oro transporto vežimas ir jei operatorius nėra tinkamai patvirtintas pagal 145 dalį, operatorius su pagal 145 dalį patvirtinta organizacija arba kitu operatoriumi sudaro rašytinę techninės priežiūros sutartį, kurioje išsamiai nurodo M.A.301 dalies 2 punkte, M.A.301 dalies 3 punkte, M.A.301 dalies 5 punkte ir M.A.301 dalies 6 punkte numatytas funkcijas bei užtikrina, kad visą techninę priežiūrą galiausiai atliktų 145 dalyje patvirtinta techninės priežiūros organizacija bei nustato kokybės užtikrinimo priemones pagal M.A.712 dalies b pastraipą. Orlaivio buveinę, planinės priešskrydinės techninės priežiūros ir variklio techninės priežiūros sutartis su visais pakeitimais turi patvirtinti kompetentinga institucija. Tačiau jei tai yra:

1) orlaivis, kuriam reikia neplaninės priešskrydinės techninės priežiūros, tada sutartį su 145 dalies techninės priežiūros organizacija galima sudaryti kaip atskirus užsakymus atlikti darbus;

2) techninė komponento priežiūra, įskaitant variklio techninę priežiūrą, c pastraipoje nurodytą sutartį su 145 dalies techninės priežiūros organizacija galima sudaryti kaip atskirus užsakymus atlikti darbus.

M.A.709 Dokumentai

Patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, atlikdama M.A.708 dalies nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užduotis, turi turėti ir naudoti galiojančius naujausius M.A.401 dalies techninės priežiūros duomenis.

M.A.710 Tinkamumo skraidyti patikra

a) Patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija turi atlikti išsamų dokumentais pagrįstą orlaivio užrašų patikrinimą, kad būtų laikomasi M.A.902 dalies orlaivio tinkamumo skraidyti patikros reikalavimų, ir kad būtų įsitikinta, jog:

1) orlaivio sklandmens, variklio ir oro sraigto skraidytų valandų skaičius ir susiję skrydžio ciklai yra tinkamai užregistruoti; ir

2) orlaivio konfigūracijai yra taikomas skrydžio žinynas ir jame atsispindi padėtis po paskutinio patikrinimo; ir

3) orlaivyje buvo atlikti visi pagal patvirtintą techninės priežiūros programą privalomi darbai; ir

4) visi žinomi defektai buvo pašalinti arba, jeigu būtina, apie juos buvo pranešta nustatytu būdu; ir

5) visi galiojantys tinkamumo skraidyti nurodymai buvo taikyti bei užregistruoti nustatytu būdu; ir

6) visi orlaivyje atlikti keitimai ir remontai buvo užregistruoti bei patvirtinti pagal 21 dalį; ir

7) visi orlaivyje įmontuoti ribotos eksploatavimo trukmės komponentai yra tinkamai paženklinti, užregistruoti ir patvirtinta jų eksploatavimo trukmė nėra pasibaigusi; ir

8) visi techninės priežiūros darbai buvo atlikti pagal šios dalies reikalavimus; ir

9) einamasis pareiškimas apie masės ir sunkio centro nustatymą atitinka orlaivio konfigūraciją ir yra galiojantis; ir

10) orlaivis atitinka paskutinius agentūros patvirtintus jo konstrukcijos tipo pakeitimus.

b) Patvirtintos nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos darbuotojai, atliekantys tinkamumo skraidyti patikrą, atlieka fizinę orlaivio patikrą. Tinkamumo skraidyti patikrą atliekantiems darbuotojams, kurie nebuvo tinkamai apmokyti pagal 66 dalį, turi padėti pagal pirmiau minėtos dalies reikalavimus apmokyti darbuotojai.

c) Atlikdami fizinę orlaivio patikrą, tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai turi užtikrinti, kad:

1) būtų tinkamai uždėti visi privalomi ženklai ir nurodomieji užrašai; ir

2) orlaivis atitiktų patvirtinto skrydžio žinyno reikalavimus; ir

3) orlaivio konfigūracija atitiktų patvirtintus dokumentus; ir

4) neliktų jokių akivaizdžių defektų, kurie nebuvo nurodyti pagal M.A.404 dalį; ir

5) orlaivis atitiktų dokumentais pagrįstus a pastraipos patikrinimo užrašus.

d) Nukrypstant nuo M.A.902 dalies a pastraipos, tinkamumo skraidyti patikrai atlikti leidžiama numatyti ne ilgesnį nei 90 dienų laikotarpį, kad tebegaliotų tinkamumo skraidyti patikros procedūros nuostatos ir kad fizinį patikrinimą būtų galima atlikti tikrinant techninės priežiūros darbus.

e) M.A.902 dalies tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 15 b formą) arba rekomendaciją patvirtintos nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo organizacijos vardu išduoda atitinkamai įgalioti M.A.707 dalies tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai, jeigu nustatoma, kad tinkamumo skraidyti patikra buvo atlikta tinkamai.

f) Visų orlaiviui išduotų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų arba pažymėjimų, kurių galiojimas buvo pratęstas, kopija per 10 dienų turi būti nusiųsta to orlaivio registravimo valstybei narei.

g) Neleidžiama sudaryti subrangos sutarčių tinkamumo skraidyti patikrai atlikti.

h) Jeigu tinkamumo skraidyti patikros išvados būtų nepakankamos, apie tai turi būti pranešta kompetentingai institucijai.

M.A.711 Organizacijos teisės

a) Patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija gali:

1) užtikrinti nekomerciniam oro transporto vežimui naudojamo orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kaip nurodyta patvirtinimo pažymėjime;

2) užtikrinti komerciniam oro transporto vežimui naudojamo orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, jeigu nurodyta jo oro vežėjo pažymėjime;

3) atsižvelgdama į savo patvirtinimo apribojimą, susitarti su kita jos kokybės sistemą įdiegusia organizacija, kad pastaroji atliktų bet kokią nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo užduotį.

b) Patvirtintai nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai galima suteikti papildomą patvirtinimą, kad ji galėtų:

1) išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą arba

2) pateikti registravimo valstybei narei rekomendaciją dėl tinkamumo skraidyti patikros.

c) Organizacija, kad jai būtų suteiktos b pastraipoje nurodytos teisės, turi būti registruota vienoje iš valstybių narių.

M.A.712 Kokybės užtikrinimo sistema

a) Siekiant, kad būtų garantuota, jog patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija tebeatitinka šio poskyrio reikalavimus, ji turi įdiegti kokybės užtikrinimo sistemą ir paskirti kokybės užtikrinimo darbuotoją, kuris kontroliuotų, ar laikomasi orlaivio tinkamumą skraidyti užtikrinančių procedūrų ir ar jų pakanka. Atitikties įvertinimas apima grįžtamojo ryšio sistemą su atsakingu darbuotoju, kad būtų užtikrinamas ištaisomųjų veiksmų taikymas, jeigu būtina.

b) Kokybės užtikrinimo sistema turi kontroliuoti M.A. dalies G poskyrio veiklą. Ši sistema turi apimti bent šias funkcijas:

1) turi būti kontroliuojama, ar visa M.A. dalies G poskyrio veikla vykdoma pagal patvirtintas procedūras; ir

2) turi būti kontroliuojama, ar visi techninės priežiūros darbai, dėl kurių buvo sudaryta sutartis, atliekami pagal sutartį; ir

3) turi būti kontroliuojama, ar tebesilaikoma šios dalies reikalavimų.

c) Užrašai apie šią veiklą laikomi bent dvejus metus.

d) Jeigu patvirtintoji nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija yra patvirtinta pagal kitą dalį, kokybės užtikrinimo sistemą galima derinti su kita sistema, kurią privaloma taikyti pagal kitą dalį.

e) Jei tai yra komercinis oro transporto vežimas, M.A. dalies G poskyrio kokybės užtikrinimo sistema turi būti sudedamoji operatoriaus kokybės užtikrinimo sistemos dalis.

f) Jei tai yra pagal M.A.711 dalies b pastraipą suteikiamų teisių neturinti M.A. dalies G poskyrio maža organizacija, kokybės užtikrinimo sistemą gali atstoti reguliariai atliekami vidiniai organizacijos patikrinimai.

M.A.713 Patvirtintos nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos pakeitimai

Siekiant, kad kompetentinga institucija galėtų nustatyti, ar tebesilaikoma šios dalies reikalavimų, patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija kompetentingai institucijai praneša apie visus pasiūlymus keisti toliau išvardytus dalykus pirmiau nei jie pradedami įgyvendinti:

1) organizacijos pavadinimą;

2) organizacijos buveinę;

3) kitas organizacijos buveines;

4) atsakingą vadovą;

5) bet kokį iš M.A.706 dalies c pastraipoje nurodytų asmenų;

6) įrenginius, procedūras, darbų apimtį ir darbuotojus, kurie gali turėti įtakos patvirtinimui.

Jeigu tai yra pasiūlyti darbuotojų pakeitimai, apie kuriuos administracijai nebuvo žinoma iš anksto, apie šiuos pakeitimus turi būti pranešta atsiradus pirmai progai.

M.A.714 Užrašų tvarkymas

a) Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija veda išsamius atliekamo darbo užrašus. Pagal M.A.305 ir, jeigu taikoma, M.A.306 dalis privalomi užrašai turi būti išlaikomi.

b) Jeigu nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai yra suteikta M.A.711 dalies b pastraipos teisė, ši organizacija turi išlaikyti visų išduotų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų ir rekomendacijų kopijas bei visus patvirtinamuosius dokumentus.

c) Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija visų b pastraipoje išvardytų užrašų kopiją laiko dvejus metus nuo orlaivio eksploatavimo pabaigos.

d) Užrašai turi būti laikomi taip, kad jų nebūtų galima sugadinti, pakeisti ir pavogti.

e) Visa duomenų rezervavimui užtikrinti naudojama aparatinė kompiuterio įranga turi būti laikoma kitoje vietoje nei darbui naudojamų duomenų laikymo įranga ir tokioje aplinkoje, kad būtų užtikrinta gera tų duomenų būsena.

f) Jeigu orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimas perleidžiamas kitai organizacijai arba asmeniui, visi laikomi užrašai perduodami minėtai organizacijai arba asmeniui. Nustatyta užrašų laikymo trukmė tebetaikoma minėtai organizacijai arba asmeniui.

g) Jeigu nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija nutraukia savo veiklą, visi laikomi užrašai perduodami orlaivio savininkui.

M.A.715 Patvirtinimo galiojimo trukmė

a) Išduoto patvirtinimo galiojimo trukmė neribojama. Jis galioja, jeigu:

1) organizacija tebeatitinka šios dalies reikalavimus pagal nuostatas, susijusias su pažeidimų ištaisymu, kaip nurodyta M.A.705 dalyje; ir

2) kompetentingai institucijai suteikiama prieiga prie organizacijos, kad ta institucija galėtų nustatyti, ar organizacija tebeatitinka šios dalies reikalavimus; ir

3) patvirtinimo neatsisakoma arba jis neatšaukiamas.

b) Atsisakius patvirtinimo pažymėjimo arba jį atšaukus, pažymėjimas grąžinamas kompetentingai institucijai.

M.A.716 Pažeidimai

a) Pirmo lygio pažeidimas - tai bet koks esminis M dalies reikalavimų neatitikimas, dėl kurio sumažėja saugos standartas ir kuris kelia didelį pavojų skrydžio saugai.

b) Antro lygio pažeidimas - tai bet koks M dalies reikalavimų neatitikimas, dėl kurio gali sumažėti saugos standartas ir kuris gali kelti pavojų skrydžio saugai.

c) Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo organizacijos patvirtinimo turėtojas, gavęs pranešimą apie pažeidimus pagal M.B.705 dalį, turi parengti ištaisomųjų veiksmų planą ir per su kompetentinga institucija sutartą laikotarpį tai institucijai priimtinu būdu imtis tų veiksmų.

H POSKYRIS

IŠLEIDIMO EKSPLOATUOTI PAŽYMĖJIMAS - CRS

M.A.801 Orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

a) Išskyrus orlaivį, kurį eksploatuoti išleido 145 dalyje nustatyta organizacija, išleidimo eksploatuoti pažymėjimas išduodamas pagal šį poskyrį.

b) Išleidimo eksploatuoti pažymėjimas išduodamas prieš skrydį užbaigus visus techninės priežiūros darbus. Įsitikinus, kad visi privalomi techninės priežiūros darbai buvo atlikti pagal nustatytus reikalavimus, išleidimo eksploatuoti pažymėjimą išduoda:

1) atitinkami už išleidimą atsakingi darbuotojai - M.A. dalies F poskyryje patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vardu; arba

2) pagal 66 dalies reikalavimus už išleidimą atsakingi darbuotojai, išskyrus 7 priedėlyje išvardytus sudėtingus techninės priežiūros darbus; arba

3) M.A.803 dalyje nurodytas pilotas/savininkas.

c) Jeigu eksploatuoti išleidžiama pagal b pastraipos 2 punktą, už išleidimą atsakingiems darbuotojams atlikti techninės priežiūros užduotis gali padėti tų darbuotojų nuolatos tiesiogiai prižiūrimas vienas arba daugiau asmenų.

d) Išleidimo eksploatuoti pažymėjime pateikiama pagrindinė informacija apie atliktą techninę priežiūrą, šios techninės priežiūros užbaigimo data ir:

1) patvirtintos techninės priežiūros organizacijos, įskaitant nuorodą į patvirtinimą pagal M.A. dalies F poskyrį, ir pirmiau minėtą pažymėjimą išduodančių už išleidimą atsakingų darbuotojų tapatybė; arba

2) jei tai yra pagal šios dalies b pastraipos 2 punktą išduotas išleidimo eksploatuoti pažymėjimas, jį išduodančių darbuotojų tapatybė ir, jeigu taikoma, licencijos numeris.

e) Nepaisant b pastraipos nuostatų, jeigu techninė priežiūra nėra užbaigiama, šis faktas įrašomas orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjime prieš išduodant šį pažymėjimą.

f) Išleidimo eksploatuoti pažymėjimas neišduodamas, jeigu sužinoma apie kokį nors skrydžio saugai didelę įtaką galintį turėti neatitikimą.

M.A.802 Komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

a) Išleidimo eksploatuoti pažymėjimas išduodamas užbaigus visą orlaivio komponento techninę priežiūrą ir kol tas komponentas nėra įmontuotas į orlaivį.

b) Valstybių narių oficialūs išleidimo pažymėjimai, t. y. Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 forma - tai orlaivio komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas.

M.A.803 Piloto/savininko leidimas

a) Pilotas/savininkas - tai asmuo, kuriam priklauso prižiūrimas orlaivis arba tą orlaivį jis valdo bendros nuosavybės teise ir kuris turi galiojančią atitinkamo tipo arba kategorijos piloto licenciją.

b) Jei tai yra bet koks privačioms reikmėms naudojamas paprastos konstrukcijos ir ne didesnės 2730 kg kilimo masės orlaivis, sklandytuvas ir balionas, pilotas/savininkas gali išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimą, jeigu pilotas/savininkas atliko VIII priedėlyje nurodytą ribotą techninę priežiūrą.

c) Piloto/savininko atliekama ribota techninė priežiūra turi būti nustatoma M.A.302 dalyje nurodytoje orlaivio techninės priežiūros programoje.

d) Išleidimo eksploatuoti pažymėjimas turi būti įrašytas orlaivio žurnale ir tame pažymėjime turi būti pateikiama išsami informacija apie atliktus techninės priežiūros darbus, tų darbų užbaigimo data ir pažymėjimą išduodančio piloto/savininko tapatybė bei piloto licencijos numeris.

I POSKYRIS

TINKAMUMO SKRAIDYTI PATIKROS PAŽYMĖJIMAS

M.A.901 Orlaivio tinkamumo skraidyti patikra

Siekiant, kad orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas būtų galiojantis, periodiškai turi būti atliekama orlaivio tinkamumo skraidyti patikra ir periodiškai pildomi orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašai.

a) Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas išduodamas pagal III priedėlį (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 15a arba 15b forma) pagal nustatytus reikalavimus užbaigus tinkamumo skraidyti patikrą ir galioja vienerius metus.

b) Nepertraukiamai prižiūrimas orlaivis - tai pagal M.A. dalies G poskyrį patvirtintos nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos visą laiką prižiūrimas orlaivis, kuris tų pačių organizacijų buvo prižiūrimas ankstesnius 12 mėnesių ir kurį prižiūrėjo patvirtintos techninės priežiūros organizacijos. Šios nuostatos taikomos pagal M.A.803 dalies b pastraipą atliekamai techninei priežiūrai ir išleidimui eksploatuoti pagal M.A.801 dalies b pastraipos 2 punktą ir M.A.801 dalies b pastraipos 3 punktą.

c) Jei tai yra nepertraukiamai prižiūrimas orlaivis, nepertraukiamąjį orlaivio tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, jeigu ji yra patvirtinta pagal nustatytus reikalavimus, gali:

1) pagal M.A.710 dalį išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą ir

2) savo išduotų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų, jeigu orlaivis tebėra nepertraukiamai prižiūrimas, galiojimą pratęsti du kartus (kiekvieną kartą galiojimas pratęsiamas vieneriems metams). Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo galiojimo negalima pratęsti, jeigu organizacija žino, kad orlaivis neatitinka tinkamumo skraidyti nurodymų, arba jeigu yra pagrindo numanyti apie tą neatitikimą.

d) Jeigu orlaivis nėra nepertraukiamai prižiūrimas arba jeigu jį prižiūri pagal M.A. dalies G poskyrį patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti, tačiau teisės atlikti tinkamumo skraidyti patikrų neturinti organizacija, tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą išduoda kompetentinga institucija, atlikusi įvertinimą, kurio rezultatai atitinka nustatytuosius ir kuris grindžiamas kartu su savininko arba operatoriaus paraiška atsiųsta tinkamai patvirtintos nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos rekomendacija. Ši rekomendacija grindžiama pagal M.A.710 dalį atlikta tinkamumo skraidyti patikra.

e) Jeigu iš aplinkybių aiškėja galimas pavojus saugai, kompetentinga institucija gali nuspręsti atlikti tinkamumo skraidyti patikrą ir pati išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą. Šiuo atveju savininkas arba operatorius kompetentingai institucijai pateikia:

- kompetentingos institucijos prašomus dokumentus,

- tinkamas patalpas jos darbuotojams tam tikroje vietoje, ir

- jeigu būtina, atitinkamą kvalifikaciją pagal 66 dalį turinčių papildomų darbuotojų.

M.A.902 Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo galiojimas

a) Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas nustoja galioti, jeigu:

1) jo galiojimas sustabdomas arba jis atšaukiamas; arba

2) sustabdomas tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimas arba jis atšaukiamas; arba

3) orlaivis neįrašytas į valstybės narės orlaivių registrą; arba

4) sustabdomas tipo pažymėjimo, kuriuo remiantis buvo išduotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas, galiojimas arba tipo pažymėjimas atšaukiamas.

b) Orlaiviui neturi būti leidžiama skristi, jeigu negalioja jo tinkamumo skraidyti pažymėjimas arba jeigu:

1) orlaivio nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti arba bet koks orlaivyje įmontuotas komponentas neatitinka šios dalies reikalavimų; arba

2) orlaivis nebeatitinka agentūros patvirtinto konstrukcijos tipo; arba

3) orlaivis buvo eksploatuotas ilgiau nei nustatyta patvirtintame skrydžio žurnale arba tinkamumo skraidyti pažymėjime nesiimant atitinkamų veiksmų; arba

4) orlaivį buvo ištikusi jo tinkamumui skraidyti turėjusi įtakos avarija arba buvo sutrikęs veikimas, tačiau po avarijos arba sutrikus veikimui nebuvo imtasi atitinkamų veiksmų, kad būtų atkurtas orlaivio tinkamumas skraidyti; arba

5) keitimas arba remontas nebuvo patvirtintas pagal 21 dalį.

c) Jeigu tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo atsisakoma arba jis atšaukiamas, tas pažymėjimas grąžinamas kompetentingai institucijai.

M.A.903 Orlaivio registracijos perleidimas Europos Sąjungoje

a) Pareiškėjas, perleisdamas orlaivio registraciją Europos Sąjungoje:

1) ankstesnės registracijos valstybei narei nurodo būsimos registracijos valstybę narę;

2) būsimos registracijos valstybei narei įteikia paraišką, kad pagal 21 dalį būtų išduotas naujas tinkamumo skraidyti pažymėjimas.

b) Nepaisant M.A.902 dalies a pastraipos 3 punkto, ankstesnis tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas galioja iki jo galiojimo pabaigos.

M.A.904 Į Europos Sąjungą importuoto orlaivio tinkamumo skraidyti patikra

a) Pareiškėjas, orlaivį į valstybę narę importuodamas iš trečiosios šalies:

1) registracijos valstybei narei įteikia paraišką, kad pagal 21 dalį būtų išduotas naujas tinkamumo skraidyti pažymėjimas; ir

2) pasirūpina, kad tinkamumo skraidyti patikrą atliktų tinkamai patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija; ir

3) pasirūpina, kad būtų atlikti visi techninės priežiūros darbai, kuriuos atlikti prašė nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija.

b) Įsitikinusi, kad orlaivis atitinka atitinkamus reikalavimus, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija registravimo valstybei narei siunčia dokumentais pagrįstą rekomendaciją išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą.

c) Savininkas patikrai atlikti registravimo valstybei narei užtikrina prieigą prie orlaivio.

d) Registravimo valstybė narė, įsitikinusi, kad orlaivis atitinka 21 dalies reikalavimus, išduoda naują tinkamumo skraidyti pažymėjimą.

e) Valstybė narė taip pat išduoda paprastai metus galiojantį tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą, jeigu valstybė narė nenustato galiojimo trukmę apriboti leidžiančių priežasčių.

M.A.905 Pažeidimai

a) Pirmo lygio pažeidimas - tai bet koks esminis M dalies reikalavimų neatitikimas, dėl kurio sumažėja saugos standartas ir kuris kelia didelį pavojų skrydžio saugai.

b) Antro lygio pažeidimas - tai bet koks M dalies reikalavimų neatitikimas, dėl kurio gali sumažėti saugos standartas ir kuris gali kelti pavojų skrydžio saugai.

c) Pagal M.A.201 dalį atsakingas asmuo arba organizacija, gavusi pranešimą apie pažeidimus pagal M.B.303 dalį, turi parengti ištaisomųjų veiksmų planą ir per su kompetentinga institucija sutartą laikotarpį tai institucijai priimtinu būdu imtis tų veiksmų, įskaitant užkertančius kelią pakartotiniam pažeidimui ir pagrindinę pažeidimo priežastį pašalinančius atitinkamus ištaisomuosius veiksmus.

B SKYRIUS

KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS PROCEDŪRA

A POSKYRIS

BENDROJI DALIS

M.B.101 Taikymo sritis

Šiame skyriuje nustatomi administraciniai reikalavimai, kurių turi laikytis už šios dalies A skyriaus taikymą ir diegimą atsakingos kompetentingos institucijos.

M.B.102 Kompetentinga institucija

a) Bendroji dalis

Valstybė narė skiria kompetentingą instituciją su jai suteiktais įsipareigojimais išduoti, pratęsti, keisti pažymėjimus, sustabdyti jų galiojimą arba atšaukti pažymėjimus ir prižiūrėti nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti. Ši kompetentinga institucija parengia dokumentais patvirtintą tvarką ir nustato organizacijos struktūrą.

b) Priemonės

Darbuotojų turi būti tiek, kad jie galėtų įvykdyti šiame B skyriuje nurodytus reikalavimus.

c) Kvalifikacija ir mokymas

Visi M dalyje nurodytą veiklą vykdantys darbuotojai turi būti atitinkamai apmokyti ir įsigiję reikiamų žinių, įgiję patirties, išklausę pradinio mokymo kursą ir nuolatinio profesinio mokymo kursą, kad galėtų atlikti jiems skirtas užduotis.

d) Procedūros

Kompetentinga institucija nustato procedūras, kuriomis išsamiai nurodo, kaip turi būti užtikrintas šios dalies reikalavimų laikymasis.

Procedūros turi būti papildomai tikrinamos ir iš dalies keičiamos, kad būtų užtikrinama nepertraukiamoji atitiktis.

M.B.103 Priimtinos priemonės atitikčiai nustatyti

Agentūra parengia priimtinas priemones atitikčiai nustatyti, kurias valstybės narės gali naudoti siekdamos nustatyti, ar laikomasi šios dalies reikalavimų. Jeigu yra laikomasi priimtinų priemonių atitikčiai nustatyti, tariama, kad yra laikomasi susijusių šios dalies reikalavimų.

M.B.104 Užrašų tvarkymas

a) Kompetentingos institucijos nustato užrašų tvarkymo sistemą, leidžiančią tinkamu būdu sekti visų pažymėjimų išdavimo, galiojimo pratęsimo, keitimo, galiojimo sustabdymo arba atšaukimo procesą.

b) Pagal M dalį patvirtintos organizacijos priežiūrai taikomi užrašai turi apimti bent:

1) paraišką suteikti organizacijai patvirtinimą;

2) organizacijos patvirtinimo pažymėjimą, įskaitant visus pakeitimus;

3) audito programos kopiją, kurioje nurodomos datos, kada auditas turi būti atliktas, ir datos, kada jis buvo atliktas;

4) kompetentingos institucijos vykdomos nepertraukiamosios priežiūros užrašus, įskaitant visus audito užrašus;

5) visų svarbių susirašinėjimo dokumentų kopijas;

6) išsamią informaciją apie visas išlygas ir įgyvendinimo priemones;

7) visas su organizacijos priežiūra susijusias kitų kompetentingų institucijų ataskaitas;

8) organizacijos žinyną ir pakeitimus;

9) visų kompetentingos institucijos tiesiogiai patvirtintų dokumentų kopijas.

c) b pastraipoje nurodyti užrašai laikomi ne trumpiau nei ketverius metus.

d) Minimalūs kiekvieno orlaivio priežiūros užrašai - bent šių dokumentų kopijos:

1) orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo;

2) tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo;

3) A skyriaus G poskyryje nurodytos organizacijos rekomendacijos;

4) tiesiogiai valstybės narės atliktų tinkamumo skraidyti patikrų ataskaitų;

5) visų svarbių su orlaiviu susijusių susirašinėjimo dokumentų;

6) visų išlygų ir įgyvendinimo priemonių,

7) visų kompetentingos institucijos tiesiogiai patvirtintų dokumentų, kaip nurodyta M.B. dalies B poskyryje.

e) d pastraipoje nurodyti užrašai laikomi dvejus metus nuo tos dienos, kai orlaivį buvo nustota eksploatuoti.

f) Visi M.B.104 dalyje nurodyti užrašai turi būti prieinami prašymą pateikusiai kitai valstybei narei arba agentūrai.

M.B.105 Abipusis pasikeitimas informacija

a) Siekiant, kad būtų prisidedama gerinant skrydžių saugą, kompetentingos institucijos pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnį turi keistis visa būtina informacija.

b) Nepažeidžiant valstybių narių kompetencijos, jeigu galimas pavojus saugai apima kelias valstybes nares, atitinkamos kompetentingos institucijos padeda vienos kitoms imantis būtinų priežiūros veiksmų.

B POSKYRIS

ATSAKOMYBĖ

M.B.201 Įsipareigojimai

Kompetentingos institucijos, kaip nurodyta M.1 dalyje, yra atsakingos už tikrinimų ir tyrimų atlikimą, kad būtų nustatyta, ar laikomasi šios dalies reikalavimų.

C POSKYRIS

NEPERTRAUKIAMASIS TINKAMUMAS SKRAIDYTI

M.B.301 Techninės priežiūros programa

a) Kompetentinga institucija tikrina, ar techninės priežiūros programa atitinka M.A.302 dalies nuostatas.

b) Išskyrus tą atvejį, jeigu M.A.302 dalies e pastraipoje numatyta kitaip, techninės priežiūros programą ir jos pakeitimus tiesiogiai patvirtina kompetentinga institucija.

c) Jei tai yra netiesioginis patvirtinimas, techninės priežiūros programos tvarką kompetentinga institucija patvirtina atsižvelgdama į nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyną.

d) Siekiant, kad techninės priežiūros programa būtų patvirtinta pagal b pastraipą, kompetentinga institucija turi turėti prieigą prie visų M.A.302 dalies c ir d punktuose nustatytų duomenų.

M.B.302 Išlygos

Visas pagal pagrindinio reglamento 10 straipsnio 3 dalį suteiktas išlygas registruoja ir laiko kompetentinga institucija.

M.B.303 Nepertraukiamoji orlaivio tinkamumo skraidyti kontrolė

a) Visos kompetentingos institucijos parengia tikrinimo programą, kad būtų kontroliuojama jos registre įrašytų orlaivių tinkamumo skraidyti būsena.

b) Tikrinimo programa apima tipinių orlaivių tikrinimą.

c) Programa rengiama atsižvelgiant į registre įrašytų orlaivių skaičių, turimų darbuotojų žinias ir praeityje atliktus priežiūros darbus.

d) Tikrinant produktą, dėmesys skiriamas tam tikriems pagrindiniams pavojų tinkamumui skraidyti keliantiems elementams ir bet kokių pažeidimų nustatymui. Be to, kompetentinga institucija analizuoja visus pažeidimus, kad būtų nustatyta jų priežastis.

e) Apie visus pažeidimus raštiškai turi būti pranešama pagal M.A.201 dalį atsakingam asmeniui arba organizacijai.

f) Kompetentinga institucija registruoja visus pažeidimus, pažeidimų ištaisymo priemones ir rekomendacijas.

g) Jeigu atliekant orlaivio patikrinimus nustatoma įrodymų, patvirtinančių, kad nesilaikoma M dalies reikalavimų, kompetentinga institucija imasi M.B.903 dalyje numatytų veiksmų.

h) Jeigu nustatoma, kad pagrindinė neatitikimo priežastis sietina su kokiu nors poskyriu arba kita dalimi, neatitikimui skirtų priemonių imamasi atsižvelgiant į atitinkamos dalies reikalavimus.

M.B.304 Atšaukimas, galiojimo sustabdymas ir apribojimas

Kompetentinga institucija turi:

a) sustabdyti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo galiojimą atsižvelgiant į pagrįstas priežastis, jeigu iškyla galimas pavojus saugai; arba

b) sustabdyti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo galiojimą, šį pažymėjimą atšaukti arba apriboti jo galiojimą pagal M.B.303 dalies g pastraipą.

D POSKYRIS

TECHNINĖ PRIEŽIŪROS STANDARTAI

(turi būti parengtas, jei būtina)

E POSKYRIS

KOMPONENTAI

(turi būti parengtas, jei būtina)

F POSKYRIS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJA

M.B.601 Paraiška

Jeigu techninei priežiūrai atlikti būtinos gamybinės patalpos yra kelete valstybių narių, patikrinimas ir nepertraukiamoji patvirtinimo priežiūra turi būti atliekama kartu su valstybės narės, kurios teritorijoje yra kitos techninės priežiūros gamybinės patalpos, paskirtomis kompetentingomis institucijomis;

M.B.602 Pradinis patvirtinimas

a) Jeigu laikomasi M.A.606 dalies a ir b pastraipų reikalavimų, kompetentinga institucija pareiškėjui raštiškai praneša, kad ji patvirtina M.A.606 dalies a ir b pastraipose nurodytus darbuotojus.

b) Kompetentinga institucija turi nustatyti, ar techninės priežiūros organizacijos žinyne numatytos procedūros atitinka M.A dalies F poskyrį, ir užtikrinti, kad atsakingas vadovas pasirašytų įsipareigojimų pareiškimą.

c) Kompetentinga institucija patikrina, ar organizacija laikosi M.A dalies F poskyrio reikalavimų.

d) Bent kartą per patvirtinimo tikrinimą turi būti surengtas susitikimas su atsakingu vadovu, kad būtų užtikrinta, jog vadovas (-ė) tinkamai supranta patvirtinimo svarbą ir priežastį, dėl kurios organizacija prisiima įsipareigojimą laikytis žinyne nustatytos tvarkos.

e) Apie visus pažeidimus turi būti raštiškai pranešama pareiškėjo organizacijai.

f) Kompetentinga institucija registruoja visus pažeidimus, jų ištaisymo veiksmus ir rekomendacijas.

g) Jei tai yra pradinis patvirtinimas, organizacija turi ištaisyti visus pažeidimus ir, jeigu juos patvirtinta kompetentinga institucija, tada galima suteikti patvirtinimą.

M.B.603 Patvirtinimo suteikimas

a) Jeigu techninės priežiūros organizacija atitinka taikomas šios dalies pastraipas, kompetentinga institucija pareiškėjui išduoda patvirtinimo pažymėjimą (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 3 formą) (žr. V priedėlį), kuriame nurodoma patvirtinimo galiojimo apimtis.

b) Kompetentinga institucija patvirtinimo pažymėjime (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 3 formoje) nurodo su patvirtinimu susijusias sąlygas.

c) Patvirtinimo pažymėjime (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 3 formoje) pateikiamas nuorodos numeris.

M.B.604 Nepertraukiamoji priežiūra

a) Kompetentinga institucija turi sudaryti visų pagal M.A dalies F poskyrį patvirtintų ir jos prižiūrimų techninės priežiūros organizacijų sąrašą ir jį atnaujinti bei jame nurodyti numatomą auditą bei jo atlikimo datas.

b) Ne rečiau nei kartą per 24 mėnesius visose organizacijose turi būti atliekamas auditas.

c) Visi pažeidimai turi būti raštiškai nurodomi paraišką pateikusiai organizacijai.

d) Kompetentinga institucija registruoja visus pažeidimus, pažeidimų ištaisymo priemones ir rekomendacijas.

e) Su atsakingu vadovu bent kartą per 24 mėnesius surengiamas susitikimas, kad būtų užtikrinama, jog jai/jam yra pranešami svarbūs klausimai, kurie buvo iškelti atliekant auditą.

M.B.605 Pažeidimai

a) Jeigu atliekant auditą arba kitomis priemonėmis buvo nustatyta įrodymų, patvirtinančių, kad nesilaikoma M dalies reikalavimų, kompetentinga institucija imasi šių veiksmų:

1) jei tai yra pirmo lygio pažeidimai, kompetentinga institucija nedelsdama imasi veiksmų, kad, atsižvelgiant į pirmo lygio pažeidimų apimtį, techninės priežiūros organizacijos patvirtinimas būtų atšauktas, apribotas arba jo galiojimas būtų iš dalies arba visiškai sustabdytas tol, kol organizacija imsis veiksmingų ištaisomųjų veiksmų;

2) jei tai yra antro lygio pažeidimai, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato ištaisomųjų veiksmų įgyvendinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei trys mėnesiai. Tam tikromis aplinkybėmis pirmiau minėto laikotarpio pabaigoje ir atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, kompetentinga institucija trijų mėnesių laikotarpį gali pratęsti, jeigu pateikiamas nustatytus reikalavimus atitinkantis ištaisomųjų veiksmų planas.

b) Kompetentinga institucija imasi veiksmų visiškai arba iš dalies sustabdyti patvirtinimo galiojimą, jeigu nesilaikoma kompetentingos institucijos nustatyto tvarkaraščio.

M.B.606 Pakeitimai

a) Jei tai yra tiesioginis techninės priežiūros organizacijos žinyno pakeitimų patvirtinimas, kompetentinga institucija, prieš patvirtintai organizacijai oficialiai pranešdama apie patvirtinimą, patikrina, ar žinyne nustatytos procedūros atitinka M dalies reikalavimus.

b) Jei tai yra netiesioginis techninės priežiūros organizacijos žinyno pakeitimų patvirtinimas, kompetentinga institucija užtikrina, kad ji atitinkamai kontroliuotų visų žinyno pakeitimų patvirtinimą.

c) Kompetentinga institucija gali nustatyti sąlygas, kuriomis pagal M.A. dalies F poskyrį patvirtinta organizacija gali vykdyti savo veiklą tų pakeitimų metu, jeigu nenusprendžiama, kad patvirtinimo suteikimas turėtų būti sustabdytas.

M.B.607 Patvirtinimo atšaukimas, jo galiojimo sustabdymas ir apribojimas

Kompetentinga institucija:

a) atsižvelgdama į pagrįstas priežastis, jeigu kyla galimas pavojus saugai, sustabdo patvirtinimo galiojimą; arba

b) patvirtinimo galiojimą sustabdo, patvirtinimą atšaukia arba apriboja jo galiojimą pagal M.B.605 dalį.

G POSKYRIS

NEPERTRAUKIAMĄJĮ TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANTI ORGANIZACIJA

M.B.701 Paraiška

a) Jei tai yra komercinis oro transporto vežimas, ir, jei būtina, variantas, dėl kurio pateikta paraiška, su pradine paraiška išduoti oro vežėjo pažymėjimą kompetentingai institucijai turi būti pateikiama kiekvieno orlaivio, kurį numatoma eksploatuoti, tipo:

1) nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinynas;

2) operatoriaus orlaivio techninės priežiūros programos;

3) orlaivio techninis žurnalas;

4) jei būtina, operatoriaus su pagal 145 dalį patvirtinta techninės priežiūros organizacija sudarytų techninės priežiūros sutarčių techninė specifikacija.

b) Jeigu gamybinės patalpos yra kelete valstybių narių, patikrinimas ir nepertraukiamoji patvirtinimo priežiūra turi būti atliekama kartu su valstybės narės, kurios teritorijoje yra kitos techninės priežiūros gamybinės patalpos, paskirtomis kompetentingomis institucijomis.

M.B.702 Pradinis patvirtinimas

a) Jeigu laikomasi M.A.706 dalies a, c ir d pastraipų bei M.A.707 dalies reikalavimų, kompetentinga institucija pareiškėjui raštiškai praneša, kad ji patvirtina M.A.706 dalies a, c ir d pastraipose bei M.A.707 dalyje nurodytus darbuotojus.

b) Kompetentinga institucija turi nustatyti, ar techninės priežiūros užtikrinimo žinyne numatytos procedūros atitinka M.A dalies G poskyrį, ir užtikrinti, kad atsakingas vadovas pasirašytų įsipareigojimų pareiškimą.

c) Kompetentinga institucija patikrina, ar organizacija laikosi M.A dalies G poskyrio reikalavimų.

d) Bent kartą per patvirtinimo tikrinimą turi būti surengtas susitikimas su atsakingu vadovu, kad būtų užtikrinta, jog vadovas (-ė) tinkamai supranta patvirtinimo svarbą ir priežastį, dėl kurios organizacija prisiima žinyne nustatytą įsipareigojimą laikytis tvarkos, kuri nurodyta nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyne.

e) Apie visus pažeidimus turi būti raštiškai pranešama pareiškėjo organizacijai.

f) Kompetentinga institucija registruoja visus pažeidimus, jų ištaisymo veiksmus ir rekomendacijas.

g) Jei tai yra pradinis patvirtinimas, organizacija turi ištaisyti visus pažeidimus, ir jeigu juos patvirtinta kompetentinga institucija, tada galima suteikti patvirtinimą.

M.B.703 Patvirtinimo suteikimas

a) Jeigu nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija atitinka M.A dalies G poskyrį, kompetentinga institucija pareiškėjui išduoda patvirtinimo pažymėjimą (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 14 formą) (žr. VI priedėlį), kuriame nurodoma patvirtinimo galiojimo apimtis.

b) Kompetentinga institucija patvirtinimo pažymėjime (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 14 formoje) nurodo patvirtinimo galiojimą.

c) Patvirtinimo pažymėjime (14 formoje) agentūros nustatytu būdu pateikiamas nuorodos numeris.

d) Jei tai yra komercinis oro transporto vežimas, Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 14 formoje pateikta informacija turi būti nurodoma oro vežėjo pažymėjime.

M.B.704 Nepertraukiamoji priežiūra

a) Kompetentinga institucija turi sudaryti visų pagal M.A dalies G poskyrį patvirtintų ir jos prižiūrimų nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių organizacijų sąrašą ir jį atnaujinti bei jame nurodyti numatomą auditą bei jo atlikimo datas.

b) Ne rečiau nei kartą per 24 mėnesius visose organizacijose turi būti atliekamas auditas.

c) Atitinkama orlaivių, kuriuos prižiūri pagal M.B dalies F poskyrį patvirtinta organizacija, imtis turi būti tikrinama kas 24 mėnesius. Imties dydį nustato kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pirmesnio audito ir ankstesnių gaminio patikrinimų rezultatus.

d) Visi pažeidimai turi būti raštiškai nurodomi paraišką pateikusiai organizacijai.

e) Kompetentinga institucija registruoja visus pažeidimus, pažeidimų ištaisymo priemones ir rekomendacijas.

f) Su atsakingu vadovu bent kartą per 24 mėnesius surengiamas susitikimas, kad būtų užtikrinama, jog jai/jam yra pranešami svarbūs klausimai, kurie buvo iškelti atliekant auditą.

M.B.705 Pažeidimai

a) Jeigu atliekant auditą arba kitomis priemonėmis buvo nustatyta įrodymų, patvirtinančių, kad nesilaikoma M dalies reikalavimų, kompetentinga institucija imasi šių veiksmų:

1) jei tai yra pirmo lygio pažeidimai, kompetentinga institucija nedelsdama imasi veiksmų, kad, atsižvelgiant į pirmo lygio pažeidimų apimtį, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos patvirtinimas būtų atšauktas, apribotas arba jo galiojimas būtų iš dalies arba visiškai sustabdytas tol, kol organizacija imsis veiksmingų ištaisomųjų veiksmų;

2) jei tai yra antro lygio pažeidimai, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato ištaisomųjų veiksmų įgyvendinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei trys mėnesiai. Tam tikromis aplinkybėmis pirmiau minėto laikotarpio pabaigoje ir atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, kompetentinga institucija trijų mėnesių laikotarpį gali pratęsti, jeigu pateikiamas nustatytus reikalavimus atitinkantis ištaisomųjų veiksmų planas.

b) Kompetentinga institucija imasi veiksmų visiškai arba iš dalies sustabdyti patvirtinimo galiojimą, jeigu nesilaikoma kompetentingos institucijos nustatyto tvarkaraščio.

M.B.706 Pakeitimai

a) Jei tai yra tiesioginis nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno pakeitimų patvirtinimas, kompetentinga institucija, prieš patvirtintai organizacijai oficialiai pranešdama apie patvirtinimą, patikrina, ar žinyne nustatytos procedūros atitinka M dalies reikalavimus.

b) Jei tai yra netiesioginis nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno pakeitimų patvirtinimas, kompetentinga institucija užtikrina, kad ji atitinkamai kontroliuotų visų žinyno pakeitimų patvirtinimą.

c) Kompetentinga institucija nustato sąlygas, kuriomis pagal M.A. dalies G poskyrį patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija gali vykdyti savo veiklą tų pakeitimų patvirtinimo metu.

M.B.707 Patvirtinimo atšaukimas, jo galiojimo sustabdymas ir apribojimas

Kompetentinga institucija:

a) atsižvelgdama į pagrįstas priežastis, jeigu kyla galimas pavojus saugai, sustabdo patvirtinimo galiojimą; arba

b) patvirtinimo galiojimą sustabdo, patvirtinimą atšaukia arba apriboja jo galiojimą pagal M.B.705 dalį.

H POSKYRIS

IŠLEIDIMO EKSPLOATUOTI PAŽYMĖJIMAS - CRS

(turi būti parengtas, jei būtina)

I POSKYRIS

TINKAMUMO SKRAIDYTI PATIKROS PAŽYMĖJIMAS

M.B.901 Rekomendacijų įvertinimas

Gavus paraišką ir susijusią periodiškai atliekamos orlaivio tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo rekomendaciją pagal M.A.902 dalies d pastraipą:

1) atitinkamai apmokyti kompetentingos institucijos darbuotojai tikrina, ar rekomendacijoje pateikiamas atitikties pareiškimas įrodo, kad buvo atlikta M.A.710 dalyje nurodyta visa tinkamumo skraidyti patikra;

2) kompetentinga institucija gali atlikti tyrimą ir prašyti rekomendacijos įvertinimui pagrįsti būtinos kitos informacijos.

M.B.902 Kompetentingos institucijos atliekama tinkamumo skraidyti patikra

a) Jeigu kompetentinga institucija nusprendžia atlikti tinkamumo skraidyti patikrą ir išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 15a formą) (žr. III priedėlį), kompetentinga institucija tinkamumo skraidyti patikrą atlieka pagal of M.A.710 dalies reikalavimus.

b) Kompetentinga institucija turi turėti reikiamus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus, kurie gali atlikti tinkamumo skraidyti patikras. Šie darbuotojai turi:

1) turėti bent penkerių metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti; ir

2) turėti 66 dalyje nustatytą atitinkamą licenciją arba aviacijos bakalauro laipsnį ar lygiavertį dokumentą ar laipsnį; ir

3) būti išklausę techninės orlaivių priežiūros kursą; ir

4) eiti su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas.

c) Kompetentinga institucija apie visus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus turi turėti užrašus, kuriuose pateikiama išsami informacija apie visas įsigytas atitinkamas kvalifikacijas bei nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo patirties santrauka ir mokymas.

d) Kompetentinga institucija, atlikdama tinkamumo skraidyti patikrą, turi turėti prieigą prie M.A.305, M.A.306 ir M.A.401 dalyse nustatytų atitinkamų duomenų.

M.B.903 Pažeidimai

Jeigu tikrinant orlaivį arba kitomis priemonėmis buvo nustatyta įrodymų, patvirtinančių, kad nesilaikoma M dalies reikalavimų, kompetentinga institucija imasi šių veiksmų:

1) jei tai yra pirmo lygio pažeidimai, kompetentinga institucija reikalauja, kad prieš kitą skrydį būtų imtasi ištaisomųjų veiksmų, ir kompetentinga institucija nedelsdama imasi veiksmų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimui atšaukti arba sustabdyti jo galiojimą;

2) jei tai yra antro lygio pažeidimai, kompetentingos institucijos reikalaujami ištaisomieji veiksmai turi atitikti pažeidimų pobūdį.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

(145 dalis)

145.1 Bendroji dalis

Šioje dalyje kompetentinga institucija - tai:

1) jei tai yra organizacijos, kurių pagrindinė komercinės veiklos vieta yra valstybėje narėje - tos valstybės narės paskirta institucija; arba

2) jei tai yra organizacijos, kurių pagrindinė komercinės veiklos vieta yra trečiojoje šalyje - agentūra.

A SKYRIUS

145.A.10 Taikymo sritis

Šiame skyriuje nustatomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti organizacija, siekianti būti pripažinta tinkama suteikti patvirtinimą atlikti orlaivio ir komponentų techninę priežiūrą arba pratęsti jo galiojimą.

145.A.15 Paraiška

Paraiška išduoti patvirtinimą arba jį pakeisti kompetentingai institucijai įteikiama tos institucijos nustatyta forma ir numatytu būdu.

145.A.20 Patvirtinimo sąlygos

Organizacija savo žinyne nurodo darbo sritį, kurią apima patvirtinimas (šios dalies II priedėlio lentelėje pateikiamos visos klasės ir kategorijos).

145.A.25 Patalpoms taikomi reikalavimai

Organizacija užtikrina, kad:

a) Visiems numatytiems darbams būtų tinkamos patalpos, ypač kad būtų užtikrinta apsauga nuo aplinkos oro sąlygų. Specialios darbo vietos ir patalpos, jeigu privaloma, atskirtos, kad nebūtų teršiama aplinka ir darbo patalpos:

1) jei tai yra angare atliekama techninė orlaivio priežiūra, orlaiviams turi būti paskirti angarai ir jie turi būti pakankamai dideli orlaiviams įvažiuoti, kad būtų galima atlikti numatytą techninę angare atliekamą orlaivio priežiūrą;

2) jei tai yra techninė komponento priežiūra, komponento priežiūros darbo vietos turi būti pakankamai erdvios, kad jose tilptų techniškai prižiūrimi komponentai.

b) Būtų skirtos patalpos numatytus a pastraipoje nurodytus darbus prižiūrintiems pareigūnams ir už išleidimą atsakingiems darbuotojams, kad darbuotojai galėtų atlikti jiems skirtas užduotis ir taip prisidėtų prie orlaivio techninės priežiūros privalomo standarto užtikrinimo.

c) Darbo aplinkos sąlygos, įskaitant orlaivio angarus, komponentų priežiūros darbo vietas ir buveinės patalpas, būtų tinkamos atsižvelgiant į atliekamas užduotis, ypač kad būtų laikomasi specialių reikalavimų. Jeigu atsižvelgiant į užduoties atlikimo aplinką nenustatomi specialūs reikalavimai, darbo aplinkos sąlygos turi būti tokios, kad neturėtų įtakos darbuotojų darbingumui:

1) turi būti palaikoma tokia temperatūra, kad nustatytas užduotis darbuotojai galėtų atlikti nepatirdami pernelyg didelių nepatogumų;

2) ore turi būti kuo mažesnis dulkių ir kitų ore pasklidusių teršalų kiekis ir neturi būti leidžiama jų kiekiui darbo patalpose pasiekti tokį lygį, kad būtų aiškiai matyti, jog orlaivio/komponento paviršius yra užterštas. Jeigu dulkių/kitų ore pasklidusių teršalų yra tiek, kad jie kaupiasi ant paviršių, visos tiems teršalams jautrios sistemos sandariai apdengiamos ir taip laikomos tol, kol vėl atkuriamos priimtinos sąlygos;

3) apšvietimas turi būti toks, kad visus patikrinimus ir techninės priežiūros užduotis būtų galima atlikti veiksmingai;

4) triukšmas neturi kliudyti darbuotojams atlikti tikrinimo užduočių. Jeigu neįmanoma daryti įtakos triukšmo šaltiniui, tie darbuotojai turi būti aprūpinti asmenine įranga, apsaugančia nuo pernelyg didelio triukšmo poveikio, kuris atitraukia užduotis atliekančių darbuotojų dėmesį;

5) jei tam tikra techninės priežiūros užduotis reikalauja taikyti specialias aplinkos sąlygas, kitokias, negu pirmiau paminėtos, jų turi būti laikomasi. Specialios sąlygos nurodomos techninės priežiūros informacijoje;

6) darbo aplinkos sąlygos atliekant priešskrydinę orlaivio techninę priežiūrą turi būti tokios, kad be reikalo nebūtų atitraukiamas techninės priežiūros arba tikrinimo užduotis atliekančių darbuotojų dėmesys. Todėl jeigu darbo vietos sąlygos dėl temperatūros, drėgmės, krušos, ledo, sniego, vėjo, apšvietimo, dulkių/kitų ore pasklidusių teršalų suprastėja tiek, kad tų sąlygų negalima laikyti priimtinomis, tam tikros techninės priežiūros arba tikrinimo užduotys turi būti nutraukiamos, kol bus atkurtos nustatytus reikalavimus atitinkančios darbo aplinkos sąlygos.

d) Būtų numatytos patikimos komponentų, įrangos, įrankių ir medžiagų laikymo priemonės. Laikymo sąlygos turi būti tokios, kad eksploatuoti tinkamus komponentus ir medžiagas būtų galima atskirti nuo eksploatuoti netinkamų orlaivio komponentų, medžiagų, įrangos ir įrankių. Laikymo sąlygos turi atitikti gamintojo nurodymus, kad laikomi dirbiniai nebūtų apgadinti ir kad nesuprastėtų jų būsena. Prieiga prie laikymo priemonių turi būti suteikiama tik įgaliotiesiems asmenims.

145.A.30 Reikalavimai darbuotojams

a) Organizacija skiria atsakingą vadovą, kuriam suteikiami verslininko įgaliojimai, leidžiantys užtikrinti, kad užsakovo prašomai visai techninei priežiūrai būtų galima skirti lėšų ir kad ji būtų atliekama pagal šioje dalyje nustatytą standartą. Atsakingas vadovas:

1) užtikrina, kad būtų prieinami visi techninei priežiūrai pagal 145.A.65 dalies b pastraipos nuostatas ir organizacijos patvirtinimą atlikti reikalingi ištekliai;

2) parengia ir įgyvendina 145.A.65 dalies a pastraipoje nustatytą saugos ir kokybės politiką;

3) įrodo, kad iš esmės yra susipažinęs su šia dalimi.

b) Organizacija skiria asmenį arba asmenų grupę, atsakingą už tai, kad organizacija visada atitiktų šios dalies reikalavimus. Tas asmuo arba asmenys turi vykdyti atsakingo vadovo nurodymus.

1. Paskirtas asmuo arba asmenys turi atstovauti organizacijos techninės priežiūros valdymo padaliniui ir būti atsakingi už visas šioje dalyje nurodytas užduotis.

2. Paskirtas asmuo arba asmenys turi būti atpažįstami ir jų tapatybę patvirtinantys dokumentai pateikiami kompetentingos institucijos nustatyta forma ir būdu.

3. Paskirtas asmuo arba asmenys privalo sugebėti įrodyti, kad jie yra įgiję su orlaivio ir (arba) komponento technine priežiūra susijusių atitinkamų žinių, kvalifikaciją, įgiję atitinkamos patirties ir įrodyti, kad išmano šios dalies reikalavimus.

4. Procedūromis turi būti aiškiai nustatyta, kas pavaduoja tam tikrą asmenį, jeigu ilgą laiką jis būtų išvykęs.

c) a pastraipoje nurodytas atsakingas vadovas skiria asmenį kokybės užtikrinimo sistemai prižiūrėti, įskaitant 145.A.65 dalies c pastraipoje nurodytą susijusią grįžtamojo ryšio sistemą. Paskirtasis asmuo privalo turėti tiesioginį ryšį su atsakingu vadovu, kad būtų užtikrinama, jog atsakingas vadovas būtų tinkamai informuojamas apie kokybės ir atitikties dalykus.

d) Organizacija privalo turėti techninei priežiūrai atlikti būtino darbo laiko tvarkaraštį, patvirtinantį, kad organizacija turi pakankamai darbuotojų organizacijos veiklai bei kokybės sistemai pagal patvirtinimo nuostatas planuoti, vykdyti prižiūrėti ir tikrinti. Be to, organizacija turi parengti sistemą atliktinam darbui iš naujo įvertinti, jeigu kokiai nors darbo pamainai arba laikotarpiui iš tikrųjų būtų galima skirti mažiau darbuotojų nei buvo planuota.

e) Organizacija nustatyta tvarka ir pagal standartą, dėl kurio buvo susitarta su kompetentinga institucija, nustato ir kontroliuoja techninės priežiūros, valdymo ir (arba) kokybės auditą atliekančių darbuotojų kompetenciją. Be su darbo užduotimis susijusios būtinosios patirties, kompetencijai turi būti priskiriama nuovoka, atsižvelgiant į asmens organizacijoje atliekamas užduotis, apie žmogiškųjų veiksnių taikymą ir žmogaus našumo klausimus. "Žmogiškieji veiksniai" - tai aviaciniam projektavimui, sertifikavimui, mokymui, operacijoms ir techninei priežiūrai taikomi principai, kuriais, tinkamai atsižvelgiant į žmogaus našumą, siekiama užtikrinti saugią žmogaus ir kitų sistemos komponentų sąsają. "Žmogaus našumas" - tai aviacijos operacijoms turintys įtakos žmogaus sugebėjimai ir ribotos jo galimybės.

f) Organizacija pasirūpina, kad su orlaivio konstrukcijomis ir (arba) jo komponentais neardomuosius bandymus, kuriais užtikrinamas nepertraukiamasis orlaivio tinkamumas skraidyti, atliekantys arba tų bandymų atlikimą prižiūrintys darbuotojai pagal agentūros pripažintą Europos ar jam lygiavertį standartą būtų įgiję kvalifikaciją tam tikriems neardomiesiems bandymams atlikti. Bet kokias kitas specialias užduotis atliekantys darbuotojai pagal oficialiai pripažintus standartus turi būti įgiję atitinkamą kvalifikaciją. Nukrypstant nuo šios pastraipos, g pastraipoje ir h pastraipos 1 bei 2 punkte nurodyti darbuotojai, kurie yra įgiję 66 dalyje nurodytą B1 kategoriją, gali atlikti paviršiaus įtrūkių nustatymo bandymus ir (arba) prižiūrėti tų bandymų atlikimą.

g) Visos organizacijos, atliekančios orlaivio techninę priežiūrą, išskyrus kai j pastraipoje nustatyta kitaip, ir jei tai yra priešskrydinė orlaivio techninė priežiūra, turi turėti atitinkamam orlaivio tipui parengtą už išleidimą atsakingus darbuotojus, pagal 66 ir 145.A.35 dalį įgijusius B1 ir B2 kategoriją.

Be to, nedidelei planinei priešskrydinei orlaivio techninei priežiūrai atlikti ir paprastiems defektams pašalinti tos organizacijos taip pat gali pasitelkti pagal 66 ir 145.A.35 dalis A kategoriją įgijusius atitinkamai parengtus už išleidimą atsakingus darbuotojus. Jeigu turima už išleidimą atsakingų pirmiau minėtos A kategorijos darbuotojų, vis tiek privaloma užtikrinti, kad su už išleidimą atsakingais A kategorijos darbuotojais kartu dirbtų 66 dalyje nurodyti B1 ir B2 kategorijų už išleidimą atsakingi darbuotojai. Tačiau šie 66 dalyje nurodytų B1 ir B2 kategorijos darbuotojai neprivalo visą laiką būti priešskrydinės orlaivio techninės priežiūros dirbtuvėse, jeigu atliekama nedidelė planinė priešskrydinė orlaivio techninė priežiūra arba šalinami paprasti defektai.

h) Techninę orlaivio priežiūrą atliekanti bet kuri organizacija, išskyrus jeigu j pastraipoje nustatyta kitaip, turi turėti:

1. Jei tai yra angare atliekama techninė didelio orlaivio priežiūra - atitinkamam orlaivio tipui parengtus už išleidimą atsakingus darbuotojus, pagal 66 ir 145.A.35 dalį įgijusius C kategoriją. Be to, organizacija turi turėti pakankamą kiekį atitinkamam orlaivio tipui parengtų darbuotojų, pagal 66 ir 145.A.35 dalį įgijusių B i ir B 2 kategoriją, kurie padėtų dirbti už išleidimą atsakingiems C kategorijos darbuotojams:

i) B1 ir B2 kategorijos pagalbiniai darbuotojai užtikrina, kad prieš išduodant išleidimo eksploatuoti pažymėjimą, kurį išduoda už išleidimą atsakingi C kategorijos darbuotojai, pagal nustatytą standartą būtų atliktos visos atitinkamos užduotys arba patikrinimai;

ii) organizacija tvarko visų tų B1 ir B2 kategorijos pagalbinių darbuotojų sąrašą;

iii) už išleidimą atsakingi C kategorijos darbuotojai užtikrina, kad būtų laikomasi i punkto nuostatų ir kad visi užsakovo prašyti atlikti darbai būtų padaryti angare atliekant tam tikrą techninę orlaivio priežiūros darbų patikrą arba darbų rinkinį, taip pat įvertina bet kokio neatlikto darbo įtaką ir sprendžia, ar reikalauti, jog tas darbas būtų atliekamas ar, susitarus su operatoriumi, tą darbą galima atidėti iki kito specialaus patikrinimo arba tam tikram laikui.

2. Jei tai yra angare atliekama techninė orlaivio priežiūra, išskyrus didelį orlaivį, turi turėti:

i) atitinkamam orlaivio tipui parengtus už išleidimą atsakingus darbuotojus, pagal 66 ir 145.A.35 dalį įgijusius B1 ir B2 kategoriją; arba

ii) atitinkamam orlaivio tipui parengtus už išleidimą atsakingus C kategoriją įgijusius darbuotojus, kuriems padeda 1 punkte nurodyti B1 ir B2 kategorijos pagalbiniai darbuotojai.

i) Už išleidimą atsakingi kompetentingi darbuotojai turi atitikti 66 dalies nuostatas.

j) Organizacija, nukrypdama nuo g ir h pastraipų, gali pasitelkti už išleidimą atsakingus darbuotojus, kurių kvalifikacija atitinka toliau pateikiamas nuostatas:

1. Jei organizacijos gamybinės patalpos yra ne Bendrijos teritorijoje - už išleidimą atsakingi darbuotojai kvalifikaciją gali būti įgiję pagal nacionalinius valstybės, kurioje yra registruotos organizacijos gamybinės patalpos, nacionalinius aviacijos reglamentus ir atsižvelgiant į šios dalies IV priedėlyje nustatytas sąlygas.

2. Jei tai yra organizacijai, kuri įsisteigusi ne Bendrijos teritorijoje, priklausančioje priešskrydinės orlaivio techninės priežiūros stotyje atliekama priešskrydinė orlaivio techninė priežiūra, už išleidimą atsakingi darbuotojai kvalifikaciją gali būti įgiję pagal nacionalinius valstybės, kurioje yra priešskrydinės orlaivio techninės priežiūros stotis, nacionalinius aviacijos reglamentus ir atsižvelgiant į šios dalies IV priedėlyje nustatytas sąlygas.

3. Jei tai yra pakartotinę priešskrydinę patikrą nustatantys tinkamumo skraidyti nurodymai, kuriais aiškiai numatoma, kad skrydžio įgula gali įgyvendinti tuos skraidyti tinkamumo nurodymus, organizacija, atsižvelgdama į skrydžio įgulos turimą licenciją, orlaivio vadui ir (arba) skraidančiajam inžinieriui gali suteikti ribotą įgaliojimą išleisti eksploatuoti. Tačiau organizacija turi užtikrinti, kad būtų organizuojami atitinkami praktinio mokymo kursai, leidžiantys orlaivio vadui ir (arba) skraidančiajam inžinieriui tinkamumo skraidyti nurodymus įgyvendinti pagal nustatytą standartą.

4. Jei orlaivis eksploatuojamas toli nuo techninės priežiūros stoties, organizacija, atsižvelgdama į skrydžio įgulos turimą licenciją, orlaivio vadui ir (arba) skraidančiajam inžinieriui, gali suteikti ribotą įgaliojimą atlikti išleidimą, jeigu organizacija yra įsitikinusi, kad orlaivio vadas ir (arba) skraidantysis inžinierius nustatytą užduotį gali atlikti pagal privalomą standartą. Šios pastraipos nuostatos išsamiai apibrėžiamos taikant žinyno procedūrą.

5. Toliau nurodytais nenumatytais atvejais, jeigu orlaiviui uždraudžiama pakilti ne iš pagrindinės jo buveinės, o iš kitos vietos, kurioje nedirba atitinkami už išleidimą atsakingi darbuotojai, techninės priežiūros organizacija, su kuria sudaryta sutartis dėl šios priežiūros, vienkartinį įgaliojimą išleisti eksploatuoti gali suteikti:

i) vienam iš savo darbuotojų, turinčių lygiaverčio tipo leidimus dirbti su panašios technologijos, konstrukcijos ir sistemų orlaiviu; arba

ii) bet kokiam asmeniui, turinčiam ne trumpesnę nei penkerių metų techninės priežiūros patirtį ir galiojančią orlaivio techninės priežiūros ICAO licenciją, skirtą orlaivio, kurį būtina išleisti eksploatuoti, tipui, jeigu toje vietoje nėra pagal šios dalies nuostatas atitinkamai patvirtintos organizacijos ir jeigu organizacija, su kuria yra sudaryta sutartis, gauna bei laiko dokumentus, patvirtinančius to asmens patirtį ir licenciją.

Kompetentingai institucijai apie visus šioje pastraipoje nustatytus atvejus turi būti pranešta per septynias dienas nuo to įgaliojimo išleisti eksploatuoti suteikimo. Vienkartinį įgaliojimą išleisti eksploatuoti suteikianti organizacija turi užtikrinti, kad visus skrydžio saugai galinčius turėti įtakos darbus dar kartą patikrintų atitinkamai patvirtinta organizacija.

145.A.35 Už išleidimą atsakingi darbuotojai ir B1 bei B2 kategorijos pagalbiniai darbuotojai

a) Be atitinkamų 145.A.30 dalies g ir h pastraipų reikalavimų, organizacija užtikrina, kad už išleidimą atsakingi darbuotojai bei B1 ir B2 kategorijos pagalbiniai darbuotojai deramai išmanytų atitinkamą orlaivį ir (arba) komponentus, kurių techninę priežiūrą privalu atlikti, ir susijusias organizacijos procedūras. Jei tai yra už išleidimą atsakingi darbuotojai, pirmiau minėto reikalavimo laikymasis turi būti užtikrinamas prieš suteikiant įgaliojimą išleisti eksploatuoti arba iš naujo suteikiant tą įgaliojimą.

"B1 ir B2 kategorijos pagalbiniai darbuotojai" - tai angare atliekant techninę orlaivio priežiūrą dalyvaujantys darbuotojai, neturintys būtinų įgaliojimų išleisti eksploatuoti. "Atitinkami orlaiviai ir (arba) komponentai" - tai tam tikrame įgaliojime išleisti eksploatuoti nurodyti orlaiviai ir komponentai. "Įgaliojimas išleisti eksploatuoti" - tai įgaliojimas, kurį organizacija suteikia už išleidimą atsakingiems darbuotojams ir kuriame nurodoma, kad patvirtintos organizacijos vardu bei atsižvelgiant į tame įgaliojime nustatytus apribojimus darbuotojai gali pasirašyti pažymėjimus išleisti eksploatuoti.

b) Išskyrus 145.A.30 dalies j pastraipoje nurodytus atvejus, organizacija įgaliojimą išleisti eksploatuoti už išleidimą atsakingiems darbuotojams gali išduoti tik atsižvelgdama į 66 dalyje nurodytoje orlaivio techninės priežiūros licencijoje nustatytas pagrindines kategorijas ir pakategores ir visus kvalifikacijos tipus, jeigu licencija galioja per nustatytą įgaliojimų suteikimo laiką ir jeigu už išleidimą atsakingi darbuotojai tebeatitinka 66 dalies nuostatas.

c) Organizacija užtikrina, kad už išleidimą atsakingi darbuotojai ir B1 bei B2 kategorijos pagalbiniai darbuotojai iš kiekvienų dviejų paeiliui einančių metų bent šešis mėnesius iš tikrųjų būtų dirbę atliekant tam tikro orlaivio arba komponento techninę priežiūrą. Šioje pastraipoje "iš tikrųjų dirbantis atliekant tam tikro orlaivio arba komponento techninę priežiūrą" reiškia tai, kad asmuo dirbo užtikrinant orlaivio arba komponento techninę priežiūrą ir kad naudojosi suteiktu įgaliojimu išleisti eksploatuoti ir (arba) iš tikrųjų atliko tam tikrame įgaliojime atlikti išleidimą nurodytų bent kelių orlaivio tipo sistemų techninę priežiūrą.

d) Organizacija užtikrina, kad visi už išleidimą atsakingi darbuotojai ir B1 bei B2 kategorijos pagalbiniai darbuotojai kas dvejus metus būtų deramai nuolatos mokomi, siekiant, jog tie darbuotojai deramai išmanytų atitinkamą technologiją, organizacijos procedūras ir su žmogiškaisiais faktoriais susijusius klausimus.

e) Organizacija parengia už išleidimą atsakingų darbuotojų ir B1 bei B2 kategorijos pagalbinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą, įskaitant procedūrą, kuri užtikrina, kad būtų laikomasi atitinkamų 145A.35 dalies pastraipų, į kurias atsižvelgiant būtų galima už išleidimą atsakingiems darbuotojams pagal šią dalį suteikti įgaliojimą išleisti eksploatuoti, ir procedūrą, užtikrinančią, jog būtų laikomasi 66 dalies reikalavimų.

f) Išskyrus, jei tai nėra vienas iš 145.A.30 dalies j pastraipos 5 punkte numatytų atvejų, organizacija, prieš suteikdama įgaliojimą išleisti eksploatuoti arba tą įgaliojimą suteikdama iš naujo, įvertina visų būsimų už išleidimą atsakingų darbuotojų kompetenciją, kvalifikaciją ir sugebėjimą atlikti numatytas išleidimo eksploatuoti pareigas pagal organizacijos žinyne nurodytą procedūrą.

g) Jeigu už išleidimą atsakingi darbuotojai atitinka a, b, d, f ir, jeigu taikoma, c pastraipų sąlygas, organizacija suteikia įgaliojimą išleisti eksploatuoti, kuriame aiškiai nustatoma jo taikymo sritis ir apribojimai. Įgaliojimo išleisti eksploatuoti nepertraukiamasis galiojimas neatšaukiamas tol, kol tebesilaikoma a, b, d ir, jeigu taikoma, c pastraipų nuostatų.

h) Įgaliojimas išleisti eksploatuoti turi būti parengtas taip, kad už išleidimą atsakingi darbuotojai ir bet kurie įgaliotieji asmenys, kurie gali prašyti patikrinti įgaliojimą, galėtų lengvai suprasti to įgaliojimo taikymo sritį. Jeigu taikymo sritis apibrėžiama kodais, organizacija turi užtikrinti, kad tie kodai būtų lengvai prieinami. "Įgaliotasis asmuo" - tai už orlaivio arba komponento techninės priežiūros atlikimo kontrolę atsakingos kompetentingos institucijos, agentūros ir valstybės narės pareigūnai.

i) Asmuo, atsakingas už kokybės užtikrinimo sistemą, organizacijos vardu taip pat yra atsakingas už įgaliojimų išleisti eksploatuoti suteikimą už išleidimą atsakingiems darbuotojams. Šis asmuo gali paskirti kitus asmenis, kurie organizacijos žinyne nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus išleisti eksploatuoti arba tuos įgaliojimus atšaukia.

j) Organizacija tvarko visiems už išleidimą atsakingiems darbuotojams ir B1 bei B2 kategorijos pagalbiniams darbuotojams skirtus įrašus.

Darbuotojams skirtuose įrašuose nurodoma:

1) išsami informacija apie visas orlaivių techninės priežiūros pagal 66 dalį licencijas;

2) visi išklausyti atitinkami mokymo kursai;

3) jeigu būtina, suteiktų įgaliojimų išleisti eksploatuoti taikymo sritis; ir

4) išsami informacija apie darbuotojus, kuriems suteiktas apribotas arba vienkartinis įgaliojimas išleisti eksploatuoti.

Organizacija įrašus laiko bent dvejus metus nuo tos dienos, kai už išleidimą atsakingi darbuotojai arba B1 ar B2 kategorijos pagalbiniai darbuotojai baigia eiti pareigas organizacijoje arba bent nuo tos dienos, kai buvo atšauktas jų įgaliojimas. Be to, jeigu pateikiamas prašymas, techninės priežiūros organizacija už išleidimą atsakingiems darbuotojams išduoda tiems darbuotojams skirtų įrašų kopiją.

Už išleidimą atsakingiems darbuotojams, jeigu jie pateikia prašymą, suteikiama prieiga prie pirmiau nurodytų jiems skirtų įrašų.

k) Už išleidimą atsakingiems darbuotojams organizacija įteikia jiems suteikto įgaliojimo išleisti eksploatuoti dokumentą arba elektroninę kopiją.

l) Už išleidimą atsakingi darbuotojai jiems suteiktą įgaliojimą išleisti eksploatuoti visiems įgaliotiesiems asmenims pateikia per 24 valandas.

m) Už išleidimą atsakingi darbuotojai ir B1 bei B2 kategorijos pagalbiniai darbuotojai neturi būti jaunesni nei 2vienerių metų.

145.A.40 Įranga, įrankiai ir medžiagos

a) Organizacija turi turėti prieinamą ir naudoti būtiną įrangą, įrankius ir medžiagas, kad galėtų atlikti jos patvirtintoje darbo srityje numatytus darbus.

1. Jeigu gamintojas nustato specialius įrankius arba įrangą, organizacija turi naudoti tuos įrankius arba medžiagas, jei su kompetentinga institucija organizacijos žinyne numatyta tvarka nebuvo susitarta dėl kitokių įrankių ar įrangos naudojimo.

2. Įranga ir įrankiai turi būti prieinami visą laiką, išskyrus visus gana retai naudojamus įrankius ar įrangą, kuriuos nebūtina nuolatos turėti po ranka. Tokie atvejai turi būti nurodomi žinyno procedūroje.

3. Organizacija, patvirtinta atlikti techninę angare atliekamą orlaivio priežiūrą, turi turėti nustatytus reikalavimus atitinkančią prieigą užtikrinančią įrangą ir tokias apžiūros/prisitvirtinimo platformas, kad būtų galima deramai patikrinti orlaivį.

b) Organizacija užtikrina, kad visi įrankiai, įranga, ypač bandymo įranga, jei būtina, pagal oficialiai pripažintą standartą būtų tikrinama ir kalibruojama taip dažnai, kad būtų užtikrinamas jos tinkamumas eksploatuoti ir tikslumas. Įrašus apie šiuos kalibravimus ir naudotą standartą užtikrinančius įrašus tvarko organizacija.

145.A.42 Komponentų priėmimas

a) Visi komponentai klasifikuojami ir atitinkamai priskiriami šioms kategorijoms:

1. Komponentai, kurių būklė atitinka nustatytus reikalavimus ir kurie išleisti jiems išdavus Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 formą ar lygiavertį dokumentą bei paženklinti pagal 21 dalies Q poskyrį.

2. Eksploatuoti netinkami komponentai, kurie turi būti prižiūrimi pagal šio skirsnio reikalavimus.

3. Neatnaujinami komponentai, kurie klasifikuojami pagal 145A.42 dalies d pastraipos nuostatas.

4. Tipinės orlaivio, variklio, oro sraigto arba orlaivio kito komponento dalys, nurodytos iliustruotame gamintojo dalių kataloge ir (arba) techninės priežiūros duomenyse.

5. Žaliavos ir medžiagos naudojamos techninei priežiūrai atlikti, jeigu organizacija yra įsitikinusi, kad medžiagos atitinka nustatytą specifikaciją ir jas galima atitinkamai nustatyti. Su visomis medžiagomis turi būti pateikiami dokumentai, kurie jas susietų su tam tikra medžiaga ir kuriuose būtų pateikiamas pareiškimas dėl atitikties specifikacijai bei nurodomas gamintojas ir tiekėjas.

b) Prieš įmontuojant komponentą organizacija užtikrina, kad tam tikrą komponentą būtų galima įmontuoti, jeigu įmanoma taikyti skirtingus keitimo ir (arba) tinkamumo skraidyti nurodymų standartus.

c) Organizacija gali gaminti tam tikrų tipų dalis, naudojamas atliekant darbus jos patalpose, jeigu procedūros yra nurodytos organizacijos žinyne.

d) Komponentai, kurių nustatyta eksploatavimo trukmė yra pasibaigusi arba kuriuose aptikta nepašalintų defektų, laikomi neatnaujinamais ir neleidžiama, kad jie iš naujo patektų į komponentų tiekimo sistemą, jeigu nepratęsiama nustatyta eksploatavimo trukmė arba jeigu sprendimas atlikti remontą nebuvo patvirtintas pagal 21 dalį.

145.A.45 Techninės priežiūros duomenys

a) Organizacija, atlikdama techninę priežiūrą, įskaitant keitimus ir remontus, turi turėti ir naudoti taikomus einamuosius techninės priežiūros duomenis. "Taikomas" - tai susijęs su bet kokiu orlaiviu, komponentu arba procesu, nurodytu organizacijos patvirtinimo klasėje ir visuose susijusiose įrangos, kurios techninę priežiūrą gali atlikti remonto įmonė ir už kurios išleidimą ji yra atsakinga, sąrašuose.

Jei tai yra operatoriaus arba užsakovo pateikti techninės priežiūros duomenys, organizacija turi turėti šiuos duomenis pradėjusi darbus, išskyrus būtinybę laikytis 145.A.55 dalies c pastraipos nuostatų.

b) Šioje dalyje taikomi techninės priežiūros duomenys - tai:

1) už orlaivio arba komponento priežiūrą atsakingos institucijos paskelbti visi taikomi reikalavimai, procedūros, eksploatavimą užtikrinantys nurodymai arba informacija;

2) už orlaivio arba komponento priežiūrą atsakingos institucijos paskelbti visi taikomi tinkamumo skraidyti nurodymai;

3) tipo pažymėjimo, papildomojo tipo pažymėjimo turėtojų paskelbti nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymai, visų kitų organizacijų, kurios pirmiau minėtus duomenis turi skelbti pagal 21 dalies nuostatas ir, jei tai yra orlaivis arba komponentas iš trečiosios šalies, už orlaivio arba komponento priežiūrą atsakingos institucijos nustatyti tinkamumo skraidyti duomenys;

4) visi taikomi standartai, tačiau ne vien tik šie, techninės priežiūros standartu nustatyta praktika, kurią agentūra pripažįsta esant tinkamu techninės priežiūros standartu;

5) visi pagal d pastraipą paskelbti taikomi duomenys.

c) Organizacija nustato procedūras, kurios užtikrintų, kad, jeigu būtų nustatyta, visos netikslios, neišsamios arba dviprasmiškos procedūros, praktika, informacija arba techninės priežiūros nurodymai, kuriuos naudoja techninę priežiūrą atliekantys darbuotojai, būtų užregistruojami ir apie tai būtų pranešama techninės priežiūros duomenų autoriui.

d) Organizacija techninės priežiūros nurodymus gali keisti tik techninės priežiūros organizacijos žinyno nurodymuose nustatyta tvarka. Organizacija turi įrodyti, kad jeigu būtų taikomi tie pakeitimai, būtų sukuriami lygiaverčiai arba tobulesni techninės priežiūros standartai, ir tipo pažymėjimo turėtojui praneša apie tuos pakeitimus. Šioje pastraipoje "techninės priežiūros nurodymai" - tai tam tikrų techninės priežiūros užduočių atlikimo nurodymai: jie neapima techninio remontų ir keitimų planavimo.

e) Organizacija numato atitinkamuose jos skyriuose naudotinas technologines korteles arba technologinių lapų sistemas. Be to, organizacija b ir d pastraipose pateikiamus techninės priežiūros duomenis tiksliai perrašo į tas technologines korteles arba technologinius lapus ar daro aiškią nuorodą į tuose techninės priežiūros duomenyse nustatytą tam tikrą techninės priežiūros užduotį ar užduotis. Galima parengti technologinių kortelių arba technologinių lapų elektronines versijas ir jas laikyti elektroninėje duomenų bazėje, jeigu šioms kortelės ir lapo versijoms užtikrinama atitinkama apsauga, neleidžianti jų pakeisti neįgaliotiems asmenims arba kopijuoti elektroninės duomenų bazės, kuri atnaujinama per 24 valandas po kiekvieno įrašo pagrindinėje elektroninėje duomenų bazėje. Sudėtingos techninės priežiūros užduotys turi būti surašomos technologinėse kortelėse arba technologiniuose lapuose ir suskirstomos aiškiais etapais tam, kad būtų daromas įrašas apie visos techninės priežiūros užduoties užbaigimą.

Jeigu organizacija rūpinasi operatoriaus, kuris reikalauja, kad ji naudotų technologinių kortelių arba technologinių lapų sistemą, orlaivio techninę priežiūrą, technologinių kortelių arba technologinių lapų sistemą gali būti naudojama. Šiuo atveju organizacija nustato tvarką, kuria būtų užtikrinama, kad orlaivio operatoriaus technologinės kortelės ir technologiniai lapai būtų pildomi teisingai.

f) Organizacija užtikrina, kad visi taikomi techninės priežiūros duomenys būtų lengvai prieinami, jeigu jų prašytų techninę priežiūrą atliekantys darbuotojai.

g) Organizacija parengia tvarką, kuria užtikrinama, kad organizacijos tvarkomi techninės priežiūros duomenys būtų atnaujinami. Tuo atveju, jei tai yra operatoriaus/užsakovo tvarkomi ir pateikiami techninės priežiūros duomenys, organizacija turi sugebėti įrodyti, kad ji turi raštišką operatoriaus/užsakovo patvirtinimą, jog visi techninės priežiūros duomenys yra atnaujinti arba jog ji turi užsakymus atlikti darbą, kuriuose nurodoma naudotinų techninės priežiūros duomenų pakeitimų būsena, arba kad ji gali įrodyti, jog tie duomenys yra operatoriaus/užsakovo techninės priežiūros duomenų pakeitimo sąraše.

145.A.47 Gamybos planavimas

a) Organizacija turi turėti sistemą, kad atsižvelgdama į darbų kiekį ir jų sudėtingumą galėtų planuoti visų būtinų darbuotojų, įrankių, įrangos, medžiagų, techninės priežiūros duomenų ir įrenginių prieinamumą, siekdama, jog būtų užtikrintas saugus techninės priežiūros darbų atlikimas.

b) Planuojant techninės priežiūros užduotis ir organizuojant pamainas būtina atsižvelgti į žmogaus našumo apribojimus.

c) Jeigu techninės priežiūros užduočių atlikimą arba jų užbaigimą būtina perduoti dėl to, kad keičiasi darbo pamaina, ar dėl to, kad darbą baigiantys ir darbą pradedantys darbuotojai atitinkamai turi pasikeisti informacija.

145.A.50 Techninės priežiūros sertifikavimas

a) Išleidimo eksploatuoti pažymėjimą organizacijos vardu išduoda atitinkamai įgalioti už išleidimą atsakingi darbuotojai, jeigu buvo nustatyta, kad organizacija visus užsakytus techninės priežiūros darbus atliko pagal 145.A.70 dalyje nurodytas procedūras, atsižvelgiant į 145.A.45 dalyje paminėtų techninės priežiūros duomenų prieinamumą ir naudojimą, ir jeigu nebuvo nustatyta skrydžio saugai didelį pavojų keliančių neatitikimų.

b) Išleidimo eksploatuoti pažymėjimas išduodamas prieš skrydį užbaigus bet kokią techninę priežiūrą.

c) Apie naujus defektus arba neužbaigtus užsakymus atlikti techninės priežiūros darbus, kurie buvo nustatyti pirmiau minėta technine priežiūra, pranešama orlaivio operatoriui, kad būtų gautas sutikimas pašalinti tuos defektus arba užbaigti trūkstamas užsakymo atlikti techninės priežiūros darbus dalis. Jeigu orlaivio operatorius nesutinka, kad ta techninė priežiūra būtų atlikta pagal šią pastraipą, taikoma e pastraipa.

d) Išleidimo eksploatuoti pažymėjimas išduodamas užbaigus komponento techninę priežiūrą ir to komponento dar neįmontavus į orlaivį. Oficialus išleidimo pažymėjimas arba tinkamumo skraidyti patvirtinimo žyma, t. y. šios dalies I priedėlyje nustatyta EASA 1 forma - tai komponento išleidimo pažymėjimas. Jeigu organizacija komponento techninę priežiūrą atlieka savoms reikmėms, EASA 1 formos galima nereikalauti atsižvelgiant į organizacijos žinyne nustatytas vidines išleidimo procedūras.

e) Nukrypstant nuo a pastraipos nuostatų, jeigu organizacija negali užbaigti visų užsakytų techninės priežiūros darbų, ji gali išduoti išleidimo pažymėjimą, kuriame nustatomi patvirtinti orlaivio apribojimai. Organizacija įrašo tą faktą orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjime prieš išduodama tą pažymėjimą.

f) Nukrypstant nuo 145A.42 dalies a pastraipos nuostatų, jeigu orlaiviui pakilti iš kitos, o ne iš tos vietos, kurioje yra pagrindinė priešskrydinės orlaivio techninės priežiūros stotis arba pagrindinė techninės priežiūros stotis, uždrausta dėl to, kad nėra prieinamo atitinkamą išleidimo pažymėjimą turinčio komponento, leidžiama ne ilgiau nei 30 skrydžio valandų arba tol, kol orlaivis pirmą kartą parskris į pagrindinę priešskrydinę orlaivio techninės priežiūros stotį arba pagrindinę techninės priežiūros stotį (taikoma pirmesnė data), laikinai įmontuoti atitinkamo išleidimo pažymėjimo neturintį komponentą, jeigu tokiam įmontavimui pritaria orlaivio operatorius ir jeigu minėtas komponentas turi tinkamą išleidimo pažymėjimą, tačiau kitais atžvilgiais atitinkantį visus taikomus techninės priežiūros ir eksploatavimo reikalavimus. Šie komponentai turi būti išmontuojami praėjus pirmiau nustatytam laikotarpiui, jeigu atitinkamas išleidimo pažymėjimas kol kas nėra gautas pagal 145A.42 dalies a pastraipos nuostatas.

145.A.55 Techninės priežiūros užrašai

a) Organizacija registruoja visą informaciją apie atliekamus techninės priežiūros darbus. Organizacija turi laikyti bent jau užrašus, būtinus įrodyti, kad išduodant išleidimo eksploatuoti pažymėjimą, įskaitant subrangovo turimus išleidimo dokumentus, buvo laikytasi visų reikalavimų.

b) Organizacija orlaivio operatoriui įteikia kiekvieno išleidimo eksploatuoti pažymėjimo ir visų tam tikrų patvirtintų remonto/keitimo duomenų, kurie buvo naudojami atliekant remontą/keitimą, kopiją.

c) Organizacija visų išsamių techninės priežiūros užrašų bei bet kokių susijusių techninės priežiūros duomenų kopiją laiko dvejus metus nuo orlaivio arba komponento, su kuriuo buvo susijęs darbas, išleidimo iš organizacijos.

1. Šioje dalyje nurodyti užrašai turi būti laikomi taip, kad jų nesunaikintų ugnis, vanduo arba kad jie nebūtų pavogti;

2. Atsarginės kompiuterio diskų, juostų ir t. t kopijos laikomos ne toje pačioje vietoje, kurioje laikomi darbiniai diskai, juostos ir t. t., bei tokioje aplinkoje, kurioje būtų užtikrinta, kad tų diskų, juostų ir t. t. būsena nesuprastės.

3. Jeigu pagal šią dalį patvirtinta organizacija nutraukia savo veiklą, paskutinių dvejų metų saugoti techninės priežiūros duomenys perduodami paskutiniam atitinkamam orlaivio arba komponento savininkui ar užsakovui arba laikomi atsižvelgiant į kompetentingos institucijos nurodymus.

145.A.60 Pranešimas apie ypatingus įvykius

a) Organizacija kompetentingai institucijai, registravimo valstybei ir už orlaivio arba komponento projektavimą atsakingai organizacijai praneša apie visas organizacijos nustatytas orlaivio arba komponento būsenas, kurios sukūrė ar galėjo sukurti pavojingą būseną, keliančią didelę grėsmę skrydžio saugai.

b) Organizacija nustato, kaip nurodyta organizacijos žinyne, vidinę pranešimo apie ypatingus atvejus sistemą, leidžiančią rinkti ir vertinti pirmiau minėtas ataskaitas, įskaitant tų įvykių, apie kuriuos turi būti pranešta pagal a pastraipą, įvertinimą ir rinkimą. Šia procedūra turi būti nustatomos nepageidautinos tendencijos, ištaisomieji veiksmai, kurių ėmėsi arba kurių turi imtis organizacija trūkumams pašalinti, ir ji turi apimti visos žinomos su tais įvykiais susijusios svarbios informacijos bei tos informacijos skleidimo metodo, jei būtina, įvertinimą.

c) Organizacija tas ataskaitas rengia agentūros nustatyta forma bei būdu ir užtikrina, kad jose būtų pateikiama visa atitinkama informacija apie organizacijai žinomą būklę ir įvertinimo rezultatus.

d) Jeigu komercinis operatorius su organizacija yra sudaręs sutartį, kad ji atliktų techninę priežiūrą, organizacija taip pat praneša operatoriui apie visas tas būsenas, kurios turi įtakos operatoriaus orlaiviui arba komponentui.

e) Organizacija tas ataskaitas parengia ir pateikia kiek galima greičiau, tačiau bet kuriuo atveju per 72 valandas nuo to laiko, kai organizacija nustato būseną, kuriai yra skiriama ataskaita.

145.A.65 Sauga ir kokybės politika, techninės priežiūros procedūros ir kokybės užtikrinimo sistema

a) Organizacija parengia organizacijos saugos ir kokybės politiką, kuri turi būti pateikiama organizacijos žinyne pagal 145.A.70 dalį.

b) Organizacija, atsižvelgdama į žmogiškuosius veiksnius ir žmogaus našumą, nustato su kompetentinga institucija sutartas procedūras, kad būtų laikomasi geros techninės priežiūros praktikos ir šios dalies nuostatų, kurios turi apimti aiškų užsakymą atlikti darbą arba tokią sutartį, pagal kurią laivą ir komponentą būtų galima išleisti eksploatuoti pagal 145.A.50 dalies nuostatas.

1. Šios pastraipos techninės priežiūros procedūros taikomos 145.A.25-145.A.95 dalims.

2. Techninės priežiūros procedūros, kurias pagal šios pastraipos nuostatas organizacija nustatė arba kurias turi nustatyti, turi apimti visus techninės priežiūros veiklos vykdymo aspektus, įskaitant specialių paslaugų teikimą ir jų kontrolę bei standartų, pagal kuriuos organizacija ketina dirbti, nustatymą.

3. Jei tai yra priešskrydinė ir angare atliekama techninė orlaivio priežiūra, organizacija nustato procedūras, kuriomis siekiama sumažinti daugkartinių klaidų kritinėse sistemose ir tų klaidų nustatymo riziką bei užtikrinti, kad atliekant tam tikrą techninės priežiūros patikrą jokiam asmeniui nereikėtų atlikti ir tikrinti techninės priežiūros užduoties, susijusios su kelete to paties orlaivio sistemų sumontuotų keleto to paties tipo komponentų tam tikrų elementų išmontavimu/sumontavimu. Tačiau jeigu šioms užduotims atlikti yra tik vienas žmogus, tada organizacijos technologinėje kortelėje arba lape turi būti numatomas papildomas etapas, kad tas asmuo, užbaigęs visas tipines užduotis, dar kartą patikrintų atliktą darbą.

4. Turi būti nustatomos techninės priežiūros procedūros, kad būtų užtikrinama, jog pažeidimai būtų įvertinami ir keitimai bei remontai atliekami naudojant agentūros arba pagal 21 dalį patvirtintos projektavimo organizacijos, jeigu būtina, patvirtintus duomenis.

c) Organizacija įdiegia kokybės sistemą, apimančią:

1) nepriklausomą auditą siekiant kontroliuoti, ar laikomasi nustatytų orlaivio/orlaivio komponentų standartų ir procedūrų pakankamumo, kad būtų užtikrinamas geros techninės priežiūros praktikos taikymas ir tinkamų skraidyti orlaivių/tinkamų naudoti komponentų rengimas. Mažiausiose organizacijose dėl nepriklausomo audito, kuris yra kokybės sistemos dalis, sutartį galima sudaryti su kita pagal šią dalį patvirtinta organizacija arba su atitinkamų techninių žinių turinčiu asmeniu, įrodžiusiu, kad jis turi patirties atliekant auditą; ir

2) su kokybės klausimais susijusios informacijos grįžtamąjį ryšį su 145.A.30 dalies b pastraipoje nurodytu asmeniu arba asmenimis ir galiausiai su atsakingu vadovu, užtikrinantį, kad tinkamu laiku būtų imamasi deramų ištaisomųjų veiksmų atsižvelgiant į atlikus nepriklausomą auditą, kurio imtasi pagal 1 pastraipos reikalavimus, parengtas ataskaitas.

145.A.70 Techninės priežiūros organizacijos žinynas

a) "Techninės priežiūros organizacijos žinynas" - tai dokumentas arba dokumentai, kuriuose yra medžiaga, nustatanti darbo, kuriuo grindžiamas patvirtinimas, apimtį ir įrodanti, kaip organizacija numato laikytis šios dalies nuostatų. Organizacija įteikia kompetentingai institucijai techninės priežiūros organizacijos žinyną, kuriame nurodoma ši informacija:

1) atsakingo vadovo pasirašytas pareiškimas, patvirtinantis, kad techninės priežiūros organizacijos žinynas ir visi susiję žinynai, į kuriuos buvo padaryta nuoroda, apibrėžia organizacijos atitiktį šios dalies nuostatoms ir nustato, jog organizacijų jų laikysis visą laiką. Jeigu atsakingas vadovas nėra vyriausiasis vykdomasis organizacijos pareigūnas, tada pareiškimą taip pat pasirašo tas vyriausiasis vykdomasis pareigūnas;

2) 145.A.65 dalyje nurodyta organizacijos saugos ir kokybės politika;

3) pagal 145.A.30 dalies b pastraipą paskirtų asmenų pareigos ir pavardės;

4) pagal 145.A.30 dalies b pastraipą paskirtų asmenų pareigos ir įsipareigojimai, įskaitant klausimus, dėl kurių organizacijos vardu tie asmenys gali tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją;

5) organizacijos schema, kurioje nurodoma pagal 145.A.30 dalies b pastraipą paskirtų asmenų tarpusavio atsakomybės sistema;

6) už išleidimą atsakingų darbuotojų ir B1 bei B2 kategorijos pagalbinių darbuotojų sąrašas;

7) bendras turimų darbo jėgos išteklių aprašymas;

8) bendras skirtingose vietose, kurių adresai nurodyti organizacijos patvirtinimo pažymėjime, esančių gamybinių patalpų aprašymas;

9) su patvirtinimo apimtimi susijusio atliekamo darbo specifikacija;

10) 145.A.85 dalyje nurodyta pranešimo apie organizacijos pakeitimus procedūra;

11) techninės priežiūros organizacijos žinyno pakeitimo procedūra;

12) procedūros ir kokybės sistema, kurią organizacija nustatė pagal 145.A.25-145.A.90 dalis;

13) komercinių operatorių, jeigu taikoma, kuriems organizacija teikia orlaivio techninės priežiūros paslaugas, sąrašas;

14) 145.A.75 dalies b pastraipoje nustatytas, jeigu taikoma, organizacijų, su kuriomis buvo sudaryta subrangos sutartis, sąrašas;

15) 145.A.75 dalies d pastraipoje nustatytas, jeigu taikoma, priešskrydinės orlaivio techninės priežiūros stočių sąrašas;

16) organizacijų, su kuriomis sudaryta, sutartis sąrašas, jeigu taikoma.

b) Organizacijos žinynas, jeigu būtina, turi būti keičiamas siekiant, kad jame visa laiką būtų naujausi duomenys apie organizacija. Žinyną ir visus vėlesnius organizacijos keitimus patvirtina kompetentinga institucija.

c) Nepaisant šios dalies b pastraipos reikalavimų, nedidelius organizacijos žinyno keitimus galima patvirtinti žinyno procedūra (toliau - netiesioginis patvirtinimas).

145.A.75 Organizacijos teisės

Atsižvelgiant į organizacijos žinyną, organizacija turi teisę atlikti šias užduotis:

a) patvirtinimo pažymėjime ir organizacijos žinyne nustatytose vietose prižiūrėti visus orlaivius ir (arba) komponentus, kuriuos prižiūrėti ji yra patvirtinta;

b) dėl visų orlaivių arba komponentų, kuriuos prižiūrėti ji yra patvirtinta, techninės priežiūros susitarti su kita organizacija, kuri dirba pagal organizacijos kokybės sistemą. Turimas omenyje darbas, kurį atlieka organizacija, kuri pagal šią dalį nėra atitinkamai patvirtinta atlikti tą techninę priežiūrą ir kurios veiklos apimtis apribota 145.A.65 dalies b pastraipoje nustatytomis procedūromis. Šiai darbo apimčiai nepriskiriama techninės angare atliekamos orlaivio priežiūros patikra arba išsami dirbtuvėse atliekamos techninės priežiūros patikra ar variklio arba variklio modulio kapitalinis remontas;

c) atlikti visų orlaivių arba komponentų, kuriuos prižiūrėti ji yra patvirtinta, techninę priežiūrą visose vietose, atsižvelgiant į atsiradusią būtinybę atlikti tą priežiūrą, jeigu orlaivis laikomas netinkamu eksploatuoti ar jeigu privaloma atlikti atsitiktinę priešskrydinę orlaivio techninę priežiūrą organizacijos žinyne nustatytomis sąlygomis;

d) atlikti visų orlaivių ir (arba) komponentų, kuriuos prižiūrėti ji yra patvirtinta, techninę priežiūrą toje vietoje, kuri laikoma priešskrydinės orlaivio techninės priežiūros atlikimo vieta ir kurioje galima atlikti smulkius techninės priežiūros darbus, tačiau tik tada, jeigu ta veikla ir tų vietų sąrašas yra nurodomas organizacijos žinyne;

e) jeigu pagal 145.A.50 dalį buvo atlikta techninė priežiūra, išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimą.

145.A.80 Organizacijos apribojimai

Organizacija atlieka tik tų orlaivių arba komponentų techninę priežiūrą, kuriuos prižiūrėti ji yra patvirtinta, jeigu yra prieinami visi būtini įrenginiai, įranga, įrankiai, medžiagos, techninės priežiūros duomenys ir už išleidimą atsakingi darbuotojai.

145.A.85 Organizacijos pakeitimai

Organizacija kompetentingai institucijai praneša apie visus pasiūlymus atlikti bet kokius toliau išvardytus pakeitimus dar prieš jų įgyvendinimą, kad kompetentinga institucija galėtų nustatyti, ar organizacija tebeatitinka šios dalies reikalavimus ir, jeigu būtina, pakeisti patvirtinimo pažymėjimą, išskyrus pasiūlymus, apie kuriuos vadovybė iš anksto nežinojo ir apie kuriuos turi būti pranešama atsiradus pirmai progai, keisti darbuotojus:

1) organizacijos pavadinimo;

2) organizacijos pagrindinės buveinės;

3) kitų organizacijos buveinių;

4) atsakingo vadovo;

5) visų pagal 145.A.30 dalies b pastraipą paskirtų asmenų;

6) įrenginių, įrangos, įrankių, medžiagų, procedūrų, darbo apimties arba už išleidimą atsakingų darbuotojų, kurie gali turėti įtakos patvirtinimui.

145.A.90 Patvirtinimo galiojimo trukmė

a) Išduoto patvirtinimo galiojimo trukmė neribojama. Jis galioja, jeigu:

1) organizacija tebeatitinka šios dalies reikalavimus pagal nuostatas, susijusias su pažeidimų ištaisymu kaip nurodyta 145.B.40 dalyje; ir

2) kompetentingai institucijai suteikiama prieiga prie organizacijos, kad ta institucija galėtų nustatyti, ar organizacija tebeatitinka šio dalies reikalavimus; ir

3) pažymėjimo neatsisakoma arba jis neatšaukiamas.

b) Atsisakius patvirtinimo arba jį atšaukus patvirtinimas grąžinamas kompetentingai institucijai.

145.A.95 Pažeidimai

a) Pirmo lygio pažeidimas - tai bet koks esminis 145 dalies reikalavimų neatitikimas, dėl kurio sumažėja saugos standartas ir kuris kelia didelį pavojų skrydžio saugai.

b) Antro lygio pažeidimas - tai bet koks 145 dalies reikalavimų neatitikimas, dėl kurio gali sumažėti saugos standartas ir kuris gali kelti pavojų skrydžio saugai.

c) Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo turėtojas, gavęs pranešimą apie pažeidimus pagal 145.B.50, turi parengti ištaisomųjų veiksmų planą ir per su kompetentinga institucija sutartą laikotarpį tai institucijai priimtinu būdu imasi tų veiksmų.

B SKYRIUS

KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS PROCEDŪRA

145.B.01 Taikymo sritis

Šiuo skirsniu nustatomos administracinės procedūros, kurių kompetentinga institucija turi laikytis imdamasi užduočių ir vykdydama savo įsipareigojimus, susijusius su 145 dalyje nurodytų techninės priežiūros organizacijos patvirtinimų suteikimu, jų galiojimo pratęsimu, keitimu, patvirtinimų galiojimo sustabdymu arba atšaukimu.

145.B.10 Kompetentinga institucija

1. Bendroji dalis

Valstybė narė skiria kompetentingą instituciją su jai suteiktais įsipareigojimais išduoti, pratęsti, keisti techninės priežiūros patvirtinimus, sustabdyti jų galiojimą arba atšaukti patvirtinimus. Ši kompetentinga institucija parengia dokumentais patvirtintą tvarką ir nustato organizacijos struktūrą.

2. Priemonės

Darbuotojų turi būti tiek, kad jie galėtų įvykdyti šiame skirsnyje nurodytus reikalavimus.

3. Kvalifikacija ir mokymas

Visi su 145 dalyje nurodytais patvirtinimais susiję darbuotojai turi:

a) būti atitinkamai parengti ir įgiję visų reikiamų žinių, įgiję patirties ir išklausę su jiems skiriamomis užduotimis susijusį mokymo kursą;

b) pagal 145 dalies nuostatas, jeigu būtina, būti parengti/išklausę kvalifikacijos kėlimo kursą, įskaitant joje pateikiamus apibrėžimus ir standartą.

4. Procedūros

Kompetentinga institucija nustato procedūras, kuriomis išsamiai nurodo, kaip turi būti užtikrinamas B skyriaus reikalavimų laikymasis.

Procedūros turi būti papildomai tikrinamos ir iš dalies keičiamos, kad būtų užtikrinama nepertraukiamoji atitiktis.

145.B.15 Kelete valstybių narių įsisteigusios organizacijos

Jeigu techninei priežiūrai atlikti būtinos gamybinės patalpos yra kelete valstybių narių, patvirtinimo tikrinimas ir nepertraukiamoji jo priežiūra turi būti atliekama kartu su valstybės narės, kurios teritorijoje yra kitos gamybinės patalpos, kompetentingomis institucijomis.

145.B.17 Priimtinos priemonės atitikčiai nustatyti

Agentūra parengia priimtinas priemones atitikčiai nustatyti, kurias valstybės narės gali naudoti siekdamos nustatyti, ar laikomasi šios dalies reikalavimų. Jeigu yra laikomasi priimtinų priemonių atitikčiai nustatyti, tariama, kad yra laikomasi susijusių šios dalies reikalavimų.

145.B.20 Pradinis patvirtinimas

1. Jeigu laikomasi 145.A.30 dalies a ir b pastraipų reikalavimų, kompetentinga institucija pareiškėjui raštiškai praneša, kad ji patvirtina 145.A.30 dalies a ir b pastraipose nurodytus darbuotojus.

2. Kompetentinga institucija turi nustatyti, ar techninės priežiūros organizacijos žinyne numatytos procedūros atitinka 145 dalies nuostatas ir užtikrinti, kad atsakingas vadovas pasirašytų įsipareigojimų pareiškimą.

3. Kompetentinga institucija patikrina, ar organizacija laikosi 145 dalies reikalavimų.

4. Bent kartą per patvirtinimo tikrinimą turi būti surengtas susitikimas su atsakingu vadovu siekiant, kad būtų užtikrinta, jog vadovas (-ė) tinkamai supranta patvirtinimo svarbą ir priežastį, dėl kurios organizacija pasirašo žinyne pateikiamą organizacijos įsipareigojimą laikytis žinyne nustatytos tvarkos.

5. Apie visus pažeidimus turi būti raštiškai pranešama pareiškėjo organizacijai.

6. Kompetentinga institucija registruoja visus pažeidimus, jų ištaisymo veiksmus ir rekomendacijas.

7. Jei tai yra pradinis patvirtinimas, prieš suteikiant patvirtinimą visi pažeidimai turi būti ištaisyti.

145.B.25 Patvirtinimo suteikimas

1. Kompetentinga institucija oficialiai patvirtina organizacijos žinyną ir pareiškėjui išduoda 3 formos patvirtinimo pažymėjimą, kuriame nurodomos patvirtinimo kategorijos. Kompetentinga institucija pažymėjimą išduoda tada, jeigu organizacija atitinka 145 dalies nuostatas.

2. Kompetentinga institucija 3 formos patvirtinimo pažymėjime nurodo patvirtinimo sąlygas.

3. 3 formos patvirtinimo pažymėjime agentūros nustatytu būdu pateikiamas nuorodos numeris.

145.B.30 Patvirtinimo galiojimo pratęsimas

Patvirtinimo galiojimo pratęsimas kontroliuojamas 145.B.20 dalyje nustatytu taikomu "pradinio patvirtinimo" procesu. Be to:

1. Kompetentinga institucija įgyvendina ir atnaujina programą, kurioje išvardijamos kompetentingos institucijos prižiūrimos patvirtintos techninės priežiūros organizacijos, atliktino audito datos ir audito atlikimo datos.

2. Visos organizacijos ne rečiau nei kartą per 24 mėnesius turi būti išsamiai tikrinamos, ar jos atitinka 145 dalies nuostatas.

3. Bent kartą per 24 mėnesius turi būti rengiamas susitikimas su atsakingu vadovu siekiant, kad vadovas (-ė) būtų informuotas apie svarbius klausimus, kurie iškilo atliekant auditą.

145.B.35 Pakeitimai

1. Organizacija kompetentingai institucijai turi pranešti apie visus siūlomus 145.A.85 dalyje išvardytus pakeitimus.

Kompetentinga institucija turi laikytis pradinio proceso pastraipų galiojančių dalių atlikdama visus organizacijos pakeitimus.

2. Kompetentinga institucija gali nustatyti sąlygas, kuriomis organizacija gali vykdyti savo veiklą įgyvendindama tuos pakeitimus, jeigu kompetentinga institucija nenusprendžia, kad patvirtinimo galiojimas turėtų būti sustabdytas.

145.B.40 Techninės priežiūros organizacijos (TPO) žinyno pakeitimai

1. Kompetentinga institucija, jeigu organizacijos žinyno pakeitimai tvirtinami tiesiogiai, prieš oficialiai pranešdama patvirtintai organizacijai apie patvirtinimą, tikrina, ar žinyne nustatytos procedūros atitinka 145 dalies nuostatas.

2. Kompetentinga institucija, jeigu organizacijos žinyno pakeitimai tvirtinami netiesiogiai, užtikrina, kad ji pakankamai kontroliuoja visų organizacijos žinyno pakeitimų patvirtinimą.

145.B.45 Patvirtinimo atšaukimas, patvirtinimo galiojimo sustabdymas ir apribojimas

Kompetentinga institucija turi:

a) jeigu iškyla pavojus saugai, dėl pagrįstų priežasčių sustabdyti patvirtinimo galiojimą; arba

b) pagal 145.B.50 dalį sustabdyti patvirtinimo galiojimą, atšaukti jį arba apriboti patvirtinimo galiojimą.

145.B.50 Pažeidimai

a) Jeigu atliekant auditą arba kitomis priemonėmis buvo nustatyta įrodymų, patvirtinančių, kad nesilaikoma 145 dalies reikalavimų, kompetentinga institucija imasi šių veiksmų:

1. Jei tai yra pirmo lygio pažeidimai, kompetentinga institucija nedelsdama imasi veiksmų, kad, atsižvelgiant į pirmo lygio pažeidimų apimtį, techninės priežiūros organizacijos patvirtinimas būtų atšauktas, apribotas arba jo galiojimas būtų iš dalies arba visiškai sustabdytas tol, kol organizacija imsis veiksmingų ištaisomųjų veiksmų.

2. Jei tai yra antro lygio pažeidimai, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato ištaisomųjų veiksmų įgyvendinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei trys mėnesiai. Tam tikromis aplinkybėmis pirmiau minėto laikotarpio pabaigoje ir atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį kompetentinga institucija trijų mėnesių laikotarpį gali pratęsti, jeigu pateikiamas nustatytus reikalavimus atitinkantis ištaisomųjų veiksmų planas.

b) Kompetentinga institucija imasi veiksmų visiškai arba iš dalies sustabdyti patvirtinimo galiojimą, jeigu nesilaikoma kompetentingos institucijos nustatyto tvarkaraščio.

145.B.55 Užrašų tvarkymas

1. Kompetentinga institucija įdiegia užrašų laikymo sistemą, kuriai nustato minimalius laikymo kriterijus, leidžiančius tinkamai sekti kiekvieno atskirojo organizacijos patvirtinimo išdavimo, patvirtinimo galiojimo pratęsimo, keitimo, patvirtinimo galiojimo sustabdymo arba atšaukimo procesą.

2. Užrašuose turi būti nurodoma bent:

a) paraiška suteikti organizacijos patvirtinimą, įskaitant paraišką pratęsti jo galiojimą;

b) nepertraukiamosios priežiūros programa, kurią atlieka kompetentinga institucija, įskaitant visus audito užrašus;

c) organizacijos patvirtinimo pažymėjimas, įskaitant visus jo pakeitimus;

d) audito programos, kurioje nurodomos atliktino audito ir jo atlikimo datos, kopija;

e) visos oficialios korespondencijos, įskaitant 4 formą arba jai lygiavertę formą, kopijos;

f) išsami informacija apie visas išlygas ir įgyvendinimo veiksmus;

g) visų kitų kompetentingų institucijų audito ataskaitų formos,

h) techninės priežiūros organizacijos žinynai;

3. Pirmiau minėti užrašai laikomi ne trumpiau nei ketverius metus.

4. Kompetentinga institucija gali pasirinkti naudoti popierinių dokumentų arba kompiuterio laikmenų sistemą ar kokį nors pastarųjų derinį, jeigu taikomos atitinkamos kontrolės priemonės.

145.B.60 Išlygos

Visas pagal pagrindinio reglamento 10 straipsnio 3 dalį suteikiamas išlygas registruoja ir laiko kompetentinga institucija.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

(66 dalis)

66.1

Šioje dalyje kompetentinga institucija yra valstybės narės paskirta įstaiga, į kurią kreipiasi asmuo, norintis įgyti orlaivio techninės priežiūros licenciją.

A SKYRIUS

A POSKYRIS

ORLAIVIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LICENCIJA - LĖKTUVAI IR SRAIGTASPARNIAI

66.A.1 Taikymo sritis

a) Šiame skyriuje nustatyti orlaivio techninės priežiūros licencijos išdavimo reikalavimai bei jos galiojimo ir naudojimo sąlygos toliau išvardytų kategorijų lėktuvams ir sraigtasparniams:

- A kategorija

- B1 kategorija

- B2 kategorija

- C kategorija.

b) Kategorijos A ir B1 suskirstytos į pakategores pagal lėktuvų, sraigtasparnių, turbininių ir stūmoklinių variklių derinius. Suskirstymas į pakategores pateikiamas toliau:

—A1 ir B1.1 | Lėktuvas su turbininiu varikliu |

—A2 ir B1.2 | Lėktuvas su stūmokliniu varikliu |

—A3 ir B1.3 | Sraigtasparnis su turbininiu varikliu |

—A4 ir B1.4 | Sraigtasparnis su stūmokliniu varikliu. |

66.A.10 Paraiška

Paraiška išduoti orlaivio techninės priežiūros licenciją arba pakeisti jau išduotą licenciją pateikiama kompetentingai institucijai jos nustatyta tvarka užpildžius EASA 19 formą. Paraiška pakeisti orlaivio techninės priežiūros licenciją pateikiama kompetentingai institucijai, kuri išdavė orlaivio techninės priežiūros licenciją.

66.A.15 Paraiškos pateikimo reikalavimai

Pareiškėjas, norintis įgyti orlaivio techninės priežiūros licenciją, turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų.

66.A.20 Teisės

a) Laikantis b pastraipos reikalavimų suteikiamos šios teisės:

1. A kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencija jos turėtojui leidžia išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimą atlikus nedidelę planinę linijinę techninę priežiūrą ir pašalinus smulkius defektus laikantis pažymėjime patvirtintų konkrečių užduočių. Pažymėjimas suteikia teisę atlikti tik tą darbą, kuri licencijos turėtojas turi asmeniškai atlikti pagal 145 dalį patvirtintoje organizacijoje.

2. B1 kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencija jos turėtojui leidžia išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimą atlikus techninę priežiūrą, įskaitant orlaivio konstrukciją, variklį, mechanines ir elektrines sistemas. Taip pat suteikiama teisė pakeisti keičiamuosius aviacijos elektronikos sistemų mazgus, kuriems pakanka paprasto jų tinkamumo naudoti patikrinimo. B1 kategorija automatiškai apima atitinkamą A pakategorį.

3. B2 kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencija jos turėtojui leidžia išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimą atlikus aviacijos elektronikos ir elektrinių sistemų techninę priežiūrą.

4. C kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencija jos turėtojui leidžia išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimą atlikus orlaivio pagrindinę techninę priežiūrą. Teisės taikomos visam orlaiviui pagal 145 dalį patvirtintoje organizacijoje.

b) Orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojas negali naudotis pažymėjimo suteikta teise, nebent:

1) įvykdomi M ir/ar 145 dalies galiojantys reikalavimai;

2) per pastaruosius dvejus metus turėtojas (-a) sukaupė šešių mėnesių techninės priežiūros patirtį pagal orlaivio techninės priežiūros licencijoje nurodytas teises arba atitinka reikalavimus, būtinus šioms teisėms suteikti;

3) turėtojas (-a) pakankamai gerai moka rašyti, skaityti ir susikalbėti kalba (-omis), kuria (-iomis) surašyta techninė dokumentacija ir išdėstyta tvarka, susijusi su išleidimo eksploatuoti orlaivį pažymėjimo išdavimu.

66.A.25 Reikalaujamos pagrindinės žinios

a) Pareiškėjas, norintis įgyti orlaivio techninės priežiūros licenciją arba papildyti turimą kita kategorija ar pakategore, turi įrodyti žinių lygį išlaikydamas atitinkamų mokymo modulių, nurodytų I priedėlyje, egzaminą.

Pagrindinių žinių egzaminus gali surengti mokymo organizacija, atitinkamai patvirtinta pagal 145 dalį arba kompetentingos institucijos.

b) Kita techninė kvalifikacija, kurią kompetentinga institucija pripažįsta atitinkančia reikalaujamas pagrindines žinias, gali būti visiškai ar iš dalies prilyginama reikalaujamoms pagrindinėms žinioms arba už ją gali būti skiriami papildomi egzaminų balai. Papildomi egzamino balai nustatomi pagal šios dalies B skyriaus E poskyrio reikalavimus.

66.A.30 Reikalaujama patirtis

a) Pareiškėjas, norintis įgyti orlaivio techninės priežiūros licenciją, turi būti įgijęs tokią patirtį:

1. A kategorijai ir B1.2 bei B1.4 pakategoriams:

i) trejų metų praktinė techninės priežiūros patirtis dirbant su eksploatuojamais lėktuvais, jeigu pareiškėjas anksčiau nebuvo įgijęs jokio atitinkamo techninio parengimo; arba

ii) dvejų metų praktinė techninės priežiūros patirtis dirbant su eksploatuojamais lėktuvais ir įgyta techninė profesija, kurią kompetentinga institucija pripažįsta tinkama; arba

iii) vienerių metų praktinė techninės priežiūros patirtis dirbant su eksploatuojamais lėktuvais ir baigti 147 dalies reikalavimus atitinkantys pagrindinio mokymo kursai.

2. B2 kategorijai ir B1.1 bei B1.3 pakategoriams:

i) 5 metų praktinė techninės priežiūros patirtis dirbant su eksploatuojamais lėktuvais, jeigu pareiškėjas anksčiau nebuvo įgijęs jokio atitinkamo techninio parengimo; arba

ii) trejų metų praktinė techninės priežiūros patirtis dirbant su eksploatuojamais lėktuvais ir įgyta techninė profesija, kurią kompetentinga institucija pripažįsta tinkama; arba

iii) dvejų metų praktinė techninės priežiūros patirtis dirbant su eksploatuojamais lėktuvais ir baigti 147 dalies reikalavimus atitinkantys pagrindinio mokymo kursai.

3. C kategorijai, dideliems orlaiviams:

i) trejų metų praktinė techninės priežiūros patirtis dirbant su dideliais orlaiviais pagal kategorijas B1.1, B1.3 ar B2 arba dirbant pagalbiniu darbuotoju pagal kategorijas B1.1, B1.3 ar B2, kaip nurodyta 145 dalyje, arba derinant abi šias galimybes; arba

ii) 5 metų praktinė techninės priežiūros patirtis dirbant su dideliais orlaiviais pagal kategorijas B1.2 ar B1.4 arba dirbant pagalbiniu darbuotoju pagal kategorijas B1.2 ar B1.4, kaip nurodyta 145 dalyje, arba derinant abi šias galimybes.

4. C kategorijai, išskyrus didelius orlaivius:

trejų metų praktinė techninės priežiūros patirtis dirbant su orlaiviais, išskyrus didelius orlaivius, pagal kategorijas B1 ar B2 arba dirbant pagalbiniu darbuotoju pagal kategorijas B1 ar B2, kaip nurodyta 145 dalyje, arba derinant abi šias galimybes.

5. C kategorijai, įgijus aukštąjį išsilavinimą:

pareiškėjui, turinčiam kompetentingos institucijos pripažintą universitete ar kitoje aukštojoje mokykloje įgytą techninių dalykų mokslo laipsnį, trejų metų veikla atliekant tipinius civilinės aviacijos orlaivių techninės priežiūros darbus, įskaitant 6 mėnesių dalyvavimą pagrindinės techninės priežiūros darbe.

b) Pareiškėjas, norintis išplėsti orlaivio techninės priežiūros licenciją, turi būti įgijęs minimalią civilinės aviacijos orlaivių techninės priežiūros darbo patirtį, nurodytą IV priedėlyje, atsižvelgiant į norimą įgyti kategoriją ar pakategorį.

c) A, B1 ir B2 kategorijoms - praktinė patirtis, t. y. dalyvavimas tipinėse atrankinėse grupėse atliekant orlaivių techninės priežiūros darbus.

d) Visi pareiškėjai paskutiniu metu turi būti sukaupę bent vienerių metų reikalaujamą techninės priežiūros darbo patirtį pagal pirmąją įgytą orlaivio techninės priežiūros licencijos kategoriją/pakategorį. Vėlesniam turimos orlaivio techninės priežiūros licencijos kategorijos/pakategorio išplėtimui papildomai reikalaujama techninės priežiūros patirtis gali būti trumpesnė nei 1 metai, bet ne trumpesnė nei 3 mėnesiai. Kokios patirties reikalaujama priklauso nuo skirtumo tarp turimos ir norimos įgyti kategorijos/pakategorio. Ši papildoma patirtis turi atitikti norimą įgyti licencijos kategoriją/pakategorį.

e) Nepaisant a pastraipoje nurodytų reikalavimų, techninės priežiūros patirtis, įgyta atliekant ne civilinės aviacijos orlaivių techninės priežiūros darbus, turi būti pripažinta, jeigu šią techninės priežiūros patirtį kompetentinga institucija pripažįsta lygiavertiška pagal šios dalies reikalavimus. Tačiau būtina įgyti papildomą civilinės aviacijos orlaivių techninės priežiūros patirtį, kad būtų užtikrinta pareiškėjo kompetencija civilinės aviacijos orlaivių techninės priežiūros srityje.

66.A.40 Orlaivio techninės priežiūros licencijos pratęsimas

a) Orlaivio techninės priežiūros licencija praėjus 5 metams nuo jos paskutinio išdavimo ar pratęsimo netenka galios, nebent jos turėtojas pateikia techninės priežiūros licencija kompetentingai institucijai patikrinti, kad licencijoje nurodyta informacija atitinka kompetentingos institucijos įrašus pagal 66.B.120.

b) Orlaivio techninės priežiūros licencijos suteikta teisė išduoti pažymėjimą išleisti eksploatuoti orlaivį nebetaikoma, kai tik orlaivio techninės priežiūros licencija netenka galios.

c) Orlaivio techninės priežiūros licencija galioja tik tuo atveju, jeigu ją išdavė ir (arba) pratęsė kompetentinga institucija ir jeigu šį dokumentą pasirašė jos turėtojas.

66.A.45 Tipo mokomosios užduotys ir kategorijos

a) A kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojas pažymėjimą išleisti eksploatuoti orlaivį gali išduoti tik tam tikro tipo orlaiviui atlikęs atitinkamas A kategorijos orlaivio mokomąsias užduotis pagal 145 ar 147 dalį patvirtintoje organizacijoje. Kiekviena mokomoji užduotis turi apimti praktinį parengimą ir atitinkamą teorinį mokymą. Baigus kursą, turi būti laikomas teorinių žinių ir arba praktinio parengimo egzaminas pagal 145 arba 147 dalį patvirtintoje organizacijoje.

b) Laikantis kitų g pastraipoje nustatytų reikalavimų, B1, B2 ir C kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojas tik tuomet gali išduoti pažymėjimą išleisti eksploatuoti orlaivį, jei šis orlaivio tipas įrašytas į jo licenciją.

c) Laikantis kitų h pastraipoje nustatytų reikalavimų, orlaivio tipo kategorija suteikiama patenkinamai baigus B1, B2 arba C kategoriją atitinkančius orlaivio tipo mokymo kursus, kuriuos pripažįsta kompetentinga institucija arba kurie buvo rengiami pagal 147 dalį pripažintoje mokymo organizacijoje.

d) B1 ir B2 kategorijų patvirtintas orlaivio tipo mokymo kursas turi apimti teorinį mokymą ir praktinį parengimą bei atitikti 66.A.20 dalies a pastraipoje nurodytas teises. Teorinis mokymas ir praktinis parengimas turi atitikti šios dalies III priedėlio reikalavimus.

e) C kategorijos patvirtintas orlaivio tipo mokymo kursas turi atitikti šios dalies III priedėlio reikalavimus. C kategorijai pirmasis atitinkamas teorinis orlaivio tipo teorinis mokymas asmeniui, turinčiam mokslo laipsnį, kaip nurodyta 66.A.30 dalies a pastraipos 5 punkte, turi būti B1 ar B2 kategorijos lygio. Praktinis parengimas nebūtinas.

f) Baigus patvirtintą orlaivio tipo mokymo kursą, kaip nurodyta b-e pastraipose, turi būti laikomas egzaminas. Egzaminas turi atitikti šios dalies III priedėlio reikalavimus. B1, B2 arba C kategorijų orlaivio tipo kategorijos egzaminus turi surengti pagal 147 dalį patvirtinta mokymo organizacija, kompetentinga institucija arba mokymo organizacija, vadovaujanti patvirtintam orlaivio tipo mokymo kursui.

g) Nepaisant b pastraipoje nurodytų reikalavimų, B1 arba B2 kategorijos techninės priežiūros licencijos turėtojas gali išduoti pažymėjimą išleisti eksploatuoti orlaivį, išskyrus didelius orlaivius, jeigu techninės priežiūros licencijoje nurodytos orlaivio grupės arba gamintojo grupės kategorija, nebent agentūra nustato, kad dėl išleidžiamo eksploatuoti orlaivio sudėtingumo reikalinga orlaivio tipo kategorija.

1. Gamintojo grupės kategorija gali būti suteikta įvykdžius orlaivių tipo kategorijos reikalavimus dviem būdingiems orlaivių tipams iš to paties gamintojo orlaivių grupės.

2. Visos orlaivių grupės kategorija gali būti suteikta įvykdžius orlaivio tipo kategorijos reikalavimus trims būdingiems orlaivių tipams iš skirtingų gamintojų orlaivių grupės. Tačiau B1 kategorijos daugiamotoriams lėktuvams su turbininiais varikliais visos orlaivių grupės kategorija negali būti suteikta, jeigu naudojama tik gamintojo grupės kategorija.

3. Grupes sudaro:

i) B1 arba C kategorijoms:

- sraigtasparnis su stūmokliniu varikliu,

- sraigtasparnis su turbininiu varikliu,

- vienmotoris lėktuvas su stūmokliniu varikliu - metalinė konstrukcija,

- daugiamotoris lėktuvas su stūmokliniais varikliais - metalinė konstrukcija,

- vienmotoris lėktuvas su stūmokliniu varikliu - medinė konstrukcija,

- daugiamotoris lėktuvas su stūmokliniais varikliais - medinė konstrukcija,

- vienmotoris lėktuvas su stūmokliniu varikliu - mišri konstrukcija,

- daugiamotoris lėktuvas su stūmokliniais varikliais - mišri konstrukcija,

- vienmotoris lėktuvas su turbininiu varikliu,

- daugiamotoris lėktuvas su turbininiais varikliais;

ii) B2 arba C kategorijoms:

- lėktuvas,

- sraigtasparnis.

h) Nepaisant c pastraipoje išdėstytų reikalavimų, orlaivio tipo kategorija gali būti suteikta orlaiviams, išskyrus didelius orlaivius, jeigu buvo sėkmingai išlaikytas B1, B2 arba C kategorijos orlaivio tipo egzaminas ir įrodoma praktinė darbo su atitinkamu orlaivio tipu patirtis, nebent kompetentinga institucija nustato, kad orlaivis sudėtingas ir būtina baigti orlaivio tipo mokymo kursus pagal 3 pastraipą.

Suteikiant C kategoriją orlaiviams, išskyrus didelius orlaivius, asmuo, turintis aukštosios mokyklos mokslo laipsnį, kaip nurodyta 66.A.30 dalies a pastraipos 5 punkte, pirmąjį turėtų išlaikyti atitinkamą B1 arba B2 kategorijos lygio orlaivio tipo egzaminą.

1. Patvirtintas B1, B2 ir C kategorijos orlaivių tipo egzaminas turi būti sudarytas iš mechanikos egzamino B1 kategorijai, aviacijos elektronikos egzamino B2 kategorijai ir iš abiejų - mechanikos ir aviacijos elektronikos - egzaminų C kategorijai.

2. Egzaminas turi atitikti šios dalies III priedėlio reikalavimus. Egzaminą turi surengti pagal 147 dalį patvirtinta mokymo organizacija arba kompetentinga institucija.

3. Praktinė darbo su orlaivio tipu patirtis turi apimti tipinius atitinkamos kategorijos techninės priežiūros darbus.

66.A.70 Perkvalifikavimo nuostatos

a) Asmeniui, turinčiam patvirtintą techninės priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, galiojusią valstybėje narėje iki šios dalies įsigaliojimo, techninės priežiūros licencija išduodama be papildomo egzamino pagal 66.B.300 dalyje nurodytus reikalavimus.

b) Asmuo, kuris prieš įsigaliojant šiai daliai pradėjo valstybėje narėje galiojantį kvalifikacijos kėlimo procesą, gali jį tęsti toliau. Asmeniui, šio proceso metu įgijus kvalifikaciją, techninės priežiūros licencija išduodama be papildomo egzamino pagal 66.B.300 dalyje nurodytus reikalavimus.

c) Jeigu reikia, licencijoje gali būti įrašyti techniniai apribojimai dėl anksčiau įgytos kvalifikacijos taikymo srities.

B POSKYRIS

ORLAIVIAI, IŠSKYRUS LĖKTUVUS IR SRAIGTASPARNIUS

66.A.100 Bendrosios nuostatos

Tol, kol šia dalimi bus nustatyti reikalavimai orlaivių, išskyrus lėktuvus ir sraigtasparnius, techninės priežiūros licencijoms, galioja valstybės narės atitinkami reikalavimai.

C POSKYRIS

KOMPONENTAI

66.A.200 Bendrosios nuostatos

Tol, kol šia dalimi bus nustatyti komponentų sertifikavimo reikalavimai, galioja valstybės narės atitinkami reikalavimai.

B SKYRIUS

KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS DARBO TVARKA

A POSKYRIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

66.B.05 Taikymo sritis

Šiame skyriuje išdėstyti administracinio darbo reikalavimai, kurių turi laikytis kompetentinga institucija, atsakinga už A skyriuje numatytų įpareigojimų taikymą ir įgyvendinimą.

66.B.10 Kompetentinga institucija

a) Bendrosios nuostatos

Valstybė narė turi paskirti kompetentingą institucija, kuri būtų atsakinga už licencijų išdavimą, pratęsimą, pakeitimą, sustabdymą ar atšaukimą. Ši kompetentinga institucija turi nustatyti dokumentais pagrįstą darbo tvarką ir organizacijos struktūrą.

b) Ištekliai

Kompetentingoje institucijoje turi dirbti pakankamai darbuotojų, kad šios dalies reikalavimai būtų įvykdyti.

c) Darbo tvarka

Kompetentinga institucija turi nustatyti konkrečią darbo tvarką, užtikrinančią, kad šios dalies reikalavimai būtų įvykdyti.

Darbo tvarka turi būti patikrinta ir pakeista, kad reikalavimai būtų nuolat vykdomi.

66.B.15 Priimtina patvirtinimo tvarka

Kompetentinga institucija turi sukurti priimtiną patvirtinimo tvarką, kurią valstybė narė galėtų naudoti kaip šios dalies reikalavimų vykdymo įrodymą. Jeigu šiai tvarkai nenusižengiama, atitinkami šios dalies reikalavimai laikomi įvykdytais.

66.B.20 Įrašų saugojimas

a) Kompetentinga institucija turi nustatyti įrašų saugojimo sistemą, leidžiančią deramai kontroliuoti kiekvienos techninės priežiūros licencija išdavimo, atnaujinimo, pakeitimo, sustabdymo ar atšaukimo procesą.

b) Šios dalies reikalavimų vykdymo kontrolės įrašus turėtų sudaryti:

1) paraiška išduoti techninės priežiūros licenciją arba ją pakeisti, įskaitant visą reikiamą papildomą dokumentaciją;

2) techninės priežiūros licencijos kopija, įskaitant visus jos pakeitimus;

3) svarbios korespondencijos kopijos;

4) duomenys apie visas lengvatas ir reikalavimus;

5) visi kitų kompetentingų institucijų pranešimai apie techninės priežiūros licencijos turėtoją;

6) įrašai apie kompetentingos institucijos surengtus egzaminus;

7) pranešimai apie techninės priežiūros licencijos pakeitimus;

8) pranešimai apie papildomus egzaminų balus.

c) b pastraipos 1-5 punktuose nurodytus įrašus ir dokumentus būtina saugoti mažiausiai 5 metus nuo techninės priežiūros licencijos galiojimo pabaigos.

d) b pastraipos 6 punke nurodytus įrašus ir dokumentus būtina saugoti mažiausiai 5 metus.

e) b pastraipos 7 ir 8 punktuose nurodytų įrašų ir dokumentų saugojimo laikas neribojamas.

66.B.25 Tarpusavio keitimasis informacija

a) Siekiant prisidėti prie aviacijos saugumo pagerinimo, kompetentingos institucijos tarpusavyje turi keistis visa būtina informacija pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnį.

b) Nepažeidžiant valstybių narių kompetencijos, iškilus potencialiam pavojui kelioms valstybėms narėms, visos susijusios kompetentingos institucijos turi padėti viena kitai atlikti reikiamus kontrolės veiksmus.

66.B.30 Lengvatos

Visas pagal pagrindinio reglamento 10 straipsnio 3 dalį suteiktas lengvatas kompetentinga institucija turi fiksuoti ir šiuos įrašus saugoti.

B POSKYRIS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS IŠDAVIMAS

Šiame poskyryje išdėstyta tvarka, kurios turi laikytis kompetentinga institucija išduodama ar pakeisdama techninės priežiūros licenciją arba išduodama leidimą pratęsti techninės priežiūros licencijos galiojimą.

66.B.100 Techninės priežiūros licencijos išdavimo tvarka, kai ją išduoda kompetentinga institucija

a) Gavusi užpildytą EASA 19 formą ir kitą reikiamą dokumentaciją, kompetentinga institucija patikrina, ar EASA 19 forma užpildyta visiškai, ir užtikrina, kad pateikti duomenys atitiktų šios dalies reikalavimus.

b) Kompetentinga institucija patikrina pareiškėjo tinkamumą laikyti egzaminus ir (arba) patvirtinti galimų papildomų egzamino balų galiojimą, kad būtų užtikrinta atitiktis I priedėlyje nurodytiems moduliams, kaip nustato šios dalies reikalavimai.

c) Nustačiusi, kad pareiškėjas atitinka žinių ir patirties, kurių reikalaujama šioje dalyje, lygį, kompetentinga institucija jam išduoda atitinkamą techninės priežiūros licenciją. Ta pati informacija saugoma kompetentingoje institucijoje.

66.B.105 Techninės priežiūros licencijos išdavimo tvarka, kai ją išduoda pagal 145 dalį patvirtinta techninės priežiūros organizacija

a) Pagal 145 dalį patvirtinta techninės priežiūros organizacija, kuriai leidimą užsiimti šia veikla išdavė kompetentinga institucija, gali kompetentingos institucijos vardu parengti techninės priežiūros licenciją arba kompetentingai institucijai rekomenduoti pareiškėjo paraišką įgyti techninės priežiūros licenciją, kad kompetentinga institucija tokią techninės priežiūros licenciją galėtų parengti ir išduoti.

b) Pagal 145 dalį patvirtinta techninės priežiūros organizacija turi laikytis 66.B.100 dalies a ir b pastraipose išdėstytų reikalavimų. Visais atvejais techninės priežiūros licenciją pareiškėjui išduoda kompetentinga institucija.

66.B.110 Techninės priežiūros licencijos pakeitimo, įtraukiant papildomą kategoriją ar pakategorį, tvarka

a) Pareiškėjas, norintis įgyti papildomą techninės priežiūros licencijos kategoriją ar pakategorį, be dokumentų, nurodytų 66.B.100 dalyje arba 66.B.105 dalyje, kompetentingai institucijai papildomai turi pateikti turimos techninės priežiūros licencijos originalą kartu su užpildyta EASA 19 forma.

b) Atlikus procedūras, nurodytas 66.B.100 dalyje arba 66.B.105 dalyje, kompetentinga institucija techninės priežiūros licencijoje turi įrašyti naują kategoriją ar pakategorį ir ją (jį) patvirtinti antspaudu ir pareigūno parašu arba išduoti naują techninės priežiūros licenciją. Įrašai, saugomi kompetentingoje institucijoje, atitinkamai pakeičiami.

c) Jeigu pagal 66.B.100 dalies reikalavimus kategoriją norintis pakeisti pareiškėjas įgyja kvalifikaciją kitoje valstybėje narėje, jei kvalifikacija buvo įgyta pirmą kartą, paraiška siunčiama tai valstybei narei, kurioje kvalifikacija buvo įgyta pirmą kartą.

d) Jeigu pagal 66.B.105 dalies reikalavimus kategoriją norintis pakeisti pareiškėjas įgyja kvalifikaciją kitoje valstybėje narėje, jei kvalifikacija buvo įgyta pirmą kartą, pagal 145 dalį patvirtinta techninės priežiūros organizacija pareiškėjo techninės priežiūros licencija kartu su EASA 19 forma nusiunčia valstybei narei, kurioje kvalifikacija buvo įgyta pirmą kartą, kad valstybė narė pakeitimą patvirtintų antspaudu ir pareigūno parašu arba išduotų naują techninės priežiūros licencija.

66.B.115 Techninės priežiūros licencijos pakeitimo, įtraukiant orlaivio tipą ar orlaivio grupę, tvarka

Gavusi tinkamai užpildytą EASA 19 formą ir kitą reikiamą dokumentaciją, įrodančią norimos įgyti orlaivio tipo kategorijos ir (arba) orlaivio grupės kategorijos reikalavimų atitikimą, kompetentinga institucija į pareiškėjo techninės priežiūros licenciją papildomai įrašo orlaivio tipą ar orlaivio grupę arba išduoda naują techninės priežiūros licenciją su įrašytu orlaivio tipu ar orlaivio grupe. Įrašai, saugomi kompetentingoje institucijoje, atitinkamai pakeičiami.

66.B.120 Techninės priežiūros licencijos galiojimo atnaujinimo tvarka

a) Techninės priežiūros licencijos turėtojas turi užpildyti atitinkamas EASA 19 formos dalis ir formą kartu su turima techninės priežiūros licencija pateikti kompetentingai institucijai, kuri šią techninės priežiūros licenciją išdavė, nebent pagal 145 dalį patvirtinta techninės priežiūros organizacija savo žinyne yra numačiusi tvarką, pagal kurią ji reikiamą dokumentaciją techninės priežiūros licencijos turėtojo vardu gali pateikti kompetentingai institucijai.

b) Kompetentinga institucija patikrina pareiškėjo techninės priežiūros licenciją pagal savo turimus įrašus apie šios techninės priežiūros licencijos atšaukimą, sustabdymą ar pakeitimą pagal 66.B.500 dalies nurodymus. Jeigu dokumentai sutampa ir pagal 66.B.500 dalį nebuvo atlikti jokie veiksmai, techninės priežiūros licencija pratęsiama 5 metams, o įrašai, saugomi kompetentingoje institucijoje, atitinkamai pakeičiami.

c) Jeigu kompetentingos institucijos įrašai skiriasi nuo pareiškėjo techninės priežiūros licencijos įrašų:

1) kompetentinga institucija turi išsiaiškinti neatitikimo priežastis ir priimti sprendimą dėl galimo techninės priežiūros licencijos galiojimo neatnaujinimo;

2) kompetentinga institucija apie šį įvykį praneša licencijos turėtojui ir visoms su šiuo įvykiu susijusioms bei pagal 145 arba M dalį patvirtintoms techninės priežiūros organizacijoms ir, jeigu reikia, imasi atitinkamų priemonių pagal 66.B.155 dalį dėl šios techninės priežiūros licencijos atšaukimo, sustabdymo arba pakeitimo.

C POSKYRIS

EGZAMINAI

Šiame poskyryje pateikta egzaminų, kuriuos rengia kompetentinga institucija, tvarka.

66.B.200 Kompetentingos institucijos rengiamas egzaminas

a) Visi egzaminų klausimai prieš egzaminą turi būti laikomi saugiai, kad egzaminuojamieji nesužinotų, kokie konkretūs klausimai sudaro egzamino pagrindą. Kompetentinga institucija turi paskirti asmenis, kurie sudaro kiekvieno egzamino klausimus.

b) Kompetentinga institucija turi paskirti egzaminuotojus, kurie dalyvauja visuose egzaminuose ir užtikrinti tinkamą egzaminų eigą.

c) Pagrindiniai egzaminai turi atitikti šios dalies I ir II priedėliuose nustatytus reikalavimus.

d) Orlaivio tipo egzaminai turi atitikti šios dalies III priedėlyje nustatytus reikalavimus.

e) Nauji klausimai raštu turi būti sudaromi kas 6 mėnesius, o anksčiau naudoti klausimai turi būti sunaikinti arba nebenaudojami. Klausimų sudarymas informacijai kaupti turi būti fiksuojamas atitinkamais įrašais.

f) Visi egzamino lapai egzaminuojamiesiems turi būti išduoti egzamino pradžioje ir pasibaigus egzaminui skirtam laikui turi būti grąžinti. Egzamino metu iš patalpos, kurioje laikomas egzaminas, negali būti išnešami jokie egzamino lapai.

g) Egzamino metu egzaminuojamieji gali naudotis tik egzamino lapais, išskyrus tam tikrą dokumentaciją, būtiną orlaivio tipo egzaminui.

h) Egzamino metu egzaminuojamieji turi būti atskirti taip, kad negalėtų įskaityti vienas kito egzamino lapų. Jie negali kalbėtis su niekuo, išskyrus egzaminuotoją.

i) Egzaminuojamasis, kurio apgaulė buvo įrodyta, 12 mėnesių nuo egzamino dienos, kai buvo pastebėta apgaulė, negali laikyti kitų egzaminų.

D POSKYRIS

NACIONALINIŲ KVALIFIKACIJŲ PAKEITIMAS

Šiame poskyryje pateikiami nacionalinių kvalifikacijų, nurodytų techninės priežiūros licencijoje, pakeitimo tvarkos reikalavimai.

66.B.300 Bendrosios nuostatos

a) Kompetentinga institucija atlikti pakeitimą, kaip nurodyta 66.A.70 dalyje, bet tik gavusi pagal 66.B.305 arba pagal 66.B.310 dalį parengtą pakeitimo protokolą.

b) Pakeitimo protokolą turi išduoti kompetentinga institucija arba kompetentinga institucija turi jį patvirtinti.

66.B.305 Nacionalinių kvalifikacijų pakeitimo protokolas

Protokole turi būti aprašyta kiekvienos iš kvalifikacijų apimtis ir nurodyta, į kokią techninės priežiūros licenciją ši kvalifikacija gali būti pakeista, kokie įvedami apribojimai ir kokiems 66 dalies moduliams/temoms reikalingi egzaminai, kad pakeitimas į techninės priežiūros licenciją būtų atliktas be apribojimų arba kad būtų įtraukta papildoma kategorija/pakategoris. Protokole turi būti galiojančio reglamento, kuriame apibrėžtos licencijų kategorijos ir jų apimtis, kopija.

66.B.310 Patvirtintų techninės priežiūros organizacijų pažymėjimų pripažinimo protokolas

Kiekvienos patvirtintos techninės priežiūros organizacijos protokole turi būti aprašyta kiekvieno pažymėjimo apimtis ir nurodyta, į kokią techninės priežiūros licenciją šis pažymėjimas gali būti pakeistas, kokie įvedami apribojimai ir kokiems moduliams/temoms reikalingi egzaminai, kad būtų atliktas pakeitimas į techninės priežiūros licenciją arba kad būtų įtraukta papildoma kategorija/pakategoris. Protokole turi būti susijusios patvirtintos techninės priežiūros organizacijos darbuotojų kvalifikacijos pripažinimo tvarkos kopija, kuria remiantis daromas pakeitimas.

E POSKYRIS

PAPILDOMI EGZAMINŲ BALAI

Šiame poskyryje pateikiami papildomų egzaminų balų suteikimo reikalavimai pagal 66.A.25 dalies b pastraipą.

66.B.400 Bendrosios nuostatos

a) Kompetentinga institucija gali suteikti papildomus egzaminų balus tik remdamasi pakeitimo protokolu, parengtu pagal 66.B.405 dalyje išdėstytus reikalavimus.

b) Protokolą dėl papildomų egzaminų balų turi išduoti kompetentinga institucija arba kompetentinga institucija turi jį patvirtinti.

66.B.405 Protokolas dėl papildomų egzaminų balų

a) Protokole, atsižvelgiant į konkrečią kategoriją, turi būti nurodyta kiekvienos susijusios techninės kvalifikacijos tema ir žinių lygis pagal I priedėlio reikalavimus.

b) Protokole turi būti konstatuojama atitiktis kiekvienai temai ir daroma nuoroda, kur techninėje kvalifikacijoje galima rasti lygiavertį standartą. Jeigu lygiaverčio atitinkamos temos standarto nėra, tai turi būti nurodyta protokole.

c) Remiantis b pastraipoje pateiktu palyginimu, protokole turi būti nurodytos visų susijusių techninių kvalifikacijų temos pagal I priedėlį dėl papildomų egzaminų balų.

d) Keičiant nacionalinius kvalifikacijos standartus, atitinkamai turi būti pakeistas ir protokolas.

F POSKYRIS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS ATŠAUKIMAS, SUSTABDYMAS ARBA APRIBOJIMAS

66.B.500 Techninės priežiūros licencijos atšaukimas, sustabdymas arba apribojimas

Kompetentinga institucija turi sustabdyti, apriboti ar atšaukti techninės priežiūros licenciją, jeigu nustatomas saugumo pažeidimas arba ji turi aiškius įrodymus, kad asmuo atliko ar dalyvavo atliekant vieną arba keletą šių veiksmų:

1) techninės priežiūros licencija įgyta ir (arba) pažymėjimas išleisti eksploatuoti orlaivį išduotas suklastojus pateiktą medžiagą;

2) neatlikti būtini techninės priežiūros darbai ir apie šį faktą nepranešta organizacijai ar asmeniui, kuris pageidavo, kad ši techninė priežiūra būtų atlikta;

3) neatlikti būtini techninės priežiūros darbai, kuriuos reikėjo atlikti asmeniškai patikrinus, ir apie šį faktą nepranešta organizacijai ar asmeniui, kuris paskyrė atlikti šią techninę priežiūrą;

4) nerūpestingai atlikta techninė priežiūra;

5) suklastoti techninės priežiūros įrašai;

6) pažymėjimas išleisti eksploatuoti orlaivį išduotas žinant, kad pažymėjime nurodyta techninė priežiūra nebuvo atlikta ar nebuvo atlikta jos patikra;

7) techninės priežiūros darbai atlikti ir pažymėjimas išleisti eksploatuoti orlaivį išduotas neigiamai veikiant alkoholiui ar narkotikams;

8) pažymėjimas išleisti eksploatuoti orlaivį išduotas nesilaikant šios dalies reikalavimų.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

(147 dalis)

147.1

Šioje dalyje kompetentinga institucija:

1) tai organizacija, kurios pagrindinė buveinė yra valstybės narės teritorijoje ir kurios statusą nustato valstybė narė;

2) organizacija, kurios pagrindinė buveinė yra trečiojoje šalyje, vadinama agentūra.

A SKYRIUS

A POSKYRIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

147.A.05 Taikymo sritis

Šiame skyriuje nustatyti reikalavimai, kuriuos turi tenkinti organizacijos, siekiančios būti patvirtintos mokyti ir egzaminuoti specialistus pagal 66 dalį.

147.A.10 Bendrosios nuostatos

Mokymo organizacija yra organizacija ar organizacijos dalis, turinti juridinio asmens statusą.

147.A.15 Paraiška

Patvirtinimo paraiška arba patvirtinimo pakeitimo paraiška pateikiama kompetentingai institucijai jos nustatyta tvarka užpildžius atitinkamą formą.

POSKYRIS B

REIKALAVIMAI MOKYMO ORGANIZACIJAI

147.A.100 Reikalavimai mokymo organizacijos įrangai

a) Mokymo organizacijos įrangos apimtis ir struktūra turi užtikrinti apsaugą bet kokiomis oro sąlygomis ir tinkamą mokymą bei egzaminavimą bet kurią pasirinktą dieną.

b) Teoriniam mokymui ir egzaminų laikymui turi būti skirtos uždaros ir nuo kitų organizacijos įrenginių atskirtos patalpos.

1. Maksimalus klausytojų, dalyvaujančių bet kurių mokymo kursų teoriniuose užsiėmimuose, skaičius neturi viršyti 28.

2. Egzaminams skirtos patalpos turi būti tokio dydžio, kad egzaminų metu nė vienas iš egzaminuojamųjų negalėtų įskaityti kito egzaminuojamojo dokumentų ar matyti kompiuterio ekrano.

c) Kaip numatyta b pastraipoje, patalpos turi būti tokio dydžio, kad nebūtų atitraukiamas egzaminuojamųjų dėmesys nuo mokymosi ar egzaminų ir nebūtų sudaryta nepatogumų.

d) Pagrindinio mokymo kurso metu praktiniams užsiėmimams pagal numatytą programą turi būti skirtos nuo mokymo patalpų atskirtos dirbtuvės ir (arba) techninės priežiūros įranga. Jeigu mokymo organizacija tokių patalpų ar įrangos neturi, ji gali susitarti dėl dirbtuvių ir (arba) techninės priežiūros įrangos suteikimo mokymo tikslams su kita mokymo organizacija; šiuo atveju su kita mokymo organizacija sudaromas raštiškas susitarimas, kuriame apibrėžiamos panaudos galimybės. Kompetentinga institucija turi turėti galimybę patekti į abi mokymo organizacijas ir tai turi būti numatyta susitarime.

e) Orlaivio tipo mokymo kurso arba mokomųjų užduočių atlikimo metu turi būti skirta atitinkamo orlaivio įranga pagal 147.A.115 dalies d pastraipą.

f) Maksimalus klausytojų, dalyvaujančių bet kokio mokymo kurso praktiniame užsiėmime, skaičius neturi viršyti 15 kiekvienam prižiūrėtojui arba egzaminuotojui.

g) Mokymo personalui bei teorinių žinių ir praktinio parengimo egzaminuotojams turi būti skirtos tinkamos patalpos, kuriose jie galėtų patogiai ir neblaškomi pasiruošti darbui.

h) Patikimam egzaminų darbų ir dokumentacijos saugojimui turi būti numatytos atitinkamos patalpos. Saugojimo patalpos aplinkos sąlygos turi būti tokios, kad dokumentai laikymo laikotarpiu, numatytu 147.A.125 dalyje, išliktų geros būklės. Siekiant užtikrinti reikiamą patalpos saugumą, ji gali būti įrengta mokymo organizacijos patalpose.

i) Turi būti sudaryta galimybė naudotis techninės literatūros, atitinkančios dėstomų kurso lygį ir mokymo apimtį, biblioteka.

147.A.105 Reikalavimai personalui

a) Mokymo organizacija paskiria atsakingą vadovą, kuriam suteikti reikiami įgaliojimai rūpintis mokymo organizacijos finansavimu ir užtikrinti šioje dalyje numatyto mokymo proceso reikalavimų vykdymą.

b) Turi būti paskiras asmuo ar asmenų grupė, atsakingas(-a) už šioje dalyje techninės priežiūros mokymo organizacijai numatytų reikalavimų vykdymą. Šis asmuo(-ys) turi būti atskaitingas mokymo organizacijos atsakingam vadovui. Šis asmuo arba asmenų grupės vadovas gali būti ir atsakingas organizacijos vadovas, tačiau tik tuo atveju, jei jis vykdys a pastraipoje numatytus reikalavimus.

c) Techninės priežiūros mokymo organizacijoje turi dirbti pakankamai darbuotojų, kurie galėtų planuoti/atlikti teorinį ir praktinį mokymą bei vadovauti teorijos egzaminui ir praktinio pasirengimo įvertinimui, kaip numatyta patvirtinime.

d) Nukrypstant nuo c pastraipos, praktiniam rengimui ir egzaminavimui gali būti paskirti kitos mokymo organizacijos dėstytojai, jeigu kitai mokymo organizacijai buvo pavesta atlikti praktinį rengimą ir egzaminavimą.

e) Jeigu asmuo atitinka f pastraipoje išdėstytus reikalavimus, jis gali dirbti teorinės dalies dėstytoju ir praktinio rengimo instruktoriumi ir (arba) teorinių žinių bei praktinio rengimo egzaminuotoju.

f) Teorinės dalies ir praktinio rengimo dėstytojo ir egzaminuotojo patirtis bei kvalifikacija turi atitikti oficialiai pripažintus šios srities reikalavimus.

g) Teorinių žinių ir praktinio rengimo egzaminuotojai turi būti įrašyti į mokymo organizacijos žinyną kaip pripažintas mokymo organizacijos personalas.

h) Teorinės dalies dėstytojai ir egzaminuotojai turi ne rečiau kaip kas 24 mėnesius dalyvauti šiuolaikinių technologijų, praktinių sugebėjimų, žmogiškųjų veiksnių ir naujausių mokomojo bei egzaminuojamo dalyko dėstymo metodų kvalifikacijos kėlimo kursuose.

147.A.110 Įrašai apie teorinės dalies ir praktinio rengimo dėstytojus bei egzaminuotojus

a) Mokymo organizacija privalo saugoti įrašus apie visus dėstytojus ir teorinių žinių bei praktinio rengimo egzaminuotojus. Šie įrašai turi atspindėti tų asmenų patirtį ir kvalifikaciją, mokymo eigą ir baigtus papildomus mokymus.

b) Visų dėstytojų ir teorinių žinių bei praktinio rengimo egzaminuotojų kompetencija turi būti patvirtinta raštiškai.

147.A.115 Mokymo priemonės

a) Visose mokymo klasėse turi būti tinkamos vaizdinės priemonėmis, kad iš bet kurios klasės vietos galėtų nesunkiai įskaityti/įžiūrėti rodomą tekstą/brėžinius/diagramas ir paveikslus.

Vaizdinėse priemonėse turi būti įmontuota tipinė vaizdinio mokymo įranga, kuri padėtų studijuojantiesiems suprasti dėstomo dalyko medžiagą, jeigu manoma, kad ši įranga tinkama tokiam tikslui.

b) Pagrindiniam mokymui skirtos dirbtuvės ir (arba) techninės priežiūros įranga pagal 147.A.100 dalies d pastraipą turi būti aprūpintos visais įrankiais ir prietaisais, reikalingais mokyti pagal patvirtintą mokymo kurso apimtį.

c) Pagrindiniam mokymui skirtos dirbtuvės ir (arba) techninės priežiūros įranga pagal 147.A.100 dalies d pastraipą turi būti aprūpintos pakankamu orlaivių, variklių, orlaivių mazgų ir aviacijos elektronikos įrangos kiekiu.

d) Orlaivių tipo mokymo kursus pagal 147.A.100 dalies e pastraipą rengiančios organizacijos turi suteikti galimybę pasinaudoti atitinkamo tipo orlaiviais. Galima naudoti vaizdinio mokymo įrangą, jeigu tik ji užtikrina tinkamą mokymo lygį.

147.A.120 Techninės priežiūros mokymo medžiaga

a) Mokymo kursų medžiaga turi būti pateikta studijuojantiesiems ir turi atitikti:

1) atitinkamos techninės priežiūros licencijos kategorijos ar pakategorio 66 dalyje nurodytą pagrindinio mokymo planą;

2) atitinkamos techninės priežiūros licencijos kategorijos ar pakategorio bei atitinkamo orlaivio tipo 66 dalyje nurodytą orlaivio tipo mokymo kursų turinį.

b) Studijuojantiesiems turi būti sudaryta galimybė naudotis bibliotekoje esančia techninės priežiūros dokumentacija ir kita technine informacija, kaip nurodyta 147.A.100 dalies i pastraipoje.

147.A.125 Įrašai

Mokymo organizacija turi saugoti visus įrašus apie kiekvieno studijuojančiojo mokymą ir teorinių žinių bei praktinio rengimo egzaminus mažiausiai 5 metus, studijuojančiajam baigus mokymo kursus.

147.A.130 Mokymo tvarka ir kokybės kontrolės sistema

a) Mokymo organizacija turi nustatyti mokymo tvarką, atitinkančią kompetentingos institucijos ir šios dalies reikalavimus, bei užtikrinančią gerą mokymo lygį.

b) Mokymo organizacija turi įdiegti kokybės kontrolės sistemą, susidedančią iš:

1) nepriklausomo audito, kontroliuojančio mokymo lygį, teorinių žinių ir praktinio rengimo egzaminų integralumą ir mokymo turinio atitikimą bei tinkamumą; ir

2) sistemos, užtikrinančios nepriklausomo audito išvadų perdavimą 147.A.105 dalies a pastraipoje nurodytiems asmenims ir galiausiai atsakingam mokymo organizacijos vadovui, galintiems, jeigu reikia, atlikti reikiamus pakeitimus.

147.A.135 Egzaminai

a) Egzaminuotojai turi užtikrinti, kad visų egzaminų klausimai saugomi patikimai.

b) Jeigu nustatoma, kad bet kuris studijuojantysis teorinių žinių egzamino metu bando apgaudinėti arba turi su egzaminuojamu dalyku susijusius dokumentus, kurie nėra egzaminų dokumentų arba su jais susijusios leistinos dokumentacijos dalis, jis turi būti pašalintas iš egzamino ir perlaikyti egzaminą gali praėjus ne mažiau kaip 12 mėnesių po šio įvykio. Apie pašalinimą iš egzamino per mėnesį reikia pranešti kompetentingai institucijai nurodant su pašalinimu susijusias aplinkybes, reikalingas galimam tyrimui.

c) Jeigu nustatoma, kad teorinių žinių egzamino metu egzaminuotojas pateikia studijuojančiajam atsakymus į egzamino klausimus, egzaminuotojas turi būti nušalintas nuo šio darbo, o teorinių žinių egzaminas paskelbtas negaliojančiu. Apie šį įvykį per mėnesį reikia pranešti kompetentingai institucijai.

147.A.140 Techninės priežiūros mokymo organizacijos žinynas

a) Mokymo organizacija turi pateikti vidinio naudojimo žinyną, kuriame aprašyta mokymo organizacija, jos darbo tvarka ir nurodyta ši informacija:

1) atsakingo mokymo organizacijos vadovo pasirašytas patvirtinimas, kad šis techninės priežiūros mokymo organizacijos žinynas ir visi kiti susiję vadovėliai ar žinynai nustato, kad techninės priežiūros mokymo organizacija atitinka šią dalį ir atitiks ją visą laiką;

2) 147.A.105 dalies a pastraipoje nurodyto (-ų) asmens (-ų) pavardė (-s) ir titulas (-ai);

3) 2 punkte minėto (-ų) asmen (-ų) pareigos ir atsakomybė, įskaitant klausimus, kuriuos šis asmuo (-ys) techninės priežiūros mokymo organizacijos vardu gali spręsti su kompetentinga institucija;

4) techninės priežiūros mokymo organizacijos struktūros schema, kurioje būtų apibrėžta 2 punkte nurodyto asmens (-ų) atsakomybė;

5) dėstytojų ir teorinių žinių bei praktinio rengimo egzaminuotojų sąrašas;

6) bendras paskaitų ir egzaminų patalpų, esančių kiekvienu techninės priežiūros mokymo organizacijos patvirtinimo pažymėjime nurodytu adresu ar kiekvienoje kitoje vietoje, jeigu to reikalaujama 147.A.145 dalies b pastraipoje;

7) patvirtinimo pažymėjime nurodytų leistinų mokymo kursų sąrašas;

8) techninės priežiūros mokymo organizacijos žinyno pakeitimo tvarka;

9) techninės priežiūros mokymo organizacijos mokymo tvarka, kaip reikalaujama 147.A.130 dalies a pastraipoje;

10) techninės priežiūros mokymo kontrolės būdas, kaip reikalaujama 147.A.145 dalies c pastraipoje, jeigu mokymas ir teorinių žinių bei praktinio rengimo egzaminai vyksta kitose patalpose, nei reikalaujama 147.A.145 dalie b pastraipoje;

11) patalpų sąrašas pagal 147.A.145 dalies b pastraipą;

12) organizacijų sąrašas, jeigu reikia, pagal 147.A.145 dalies d pastraipa.

b) Techninės priežiūros mokymo organizacijos žinyną ar galimus jo pakeitimus turi patvirtinti kompetentinga institucija.

c) Nepaisant b pastraipos reikalavimų, nedideli pakeitimai gali būti patvirtinti žinyne numatytą tvarka (toliau - netiesioginis patvirtinimas).

147.A.145 Techninės priežiūros mokymo organizacijos teisės

a) Techninės priežiūros mokymo organizacija pagal techninės priežiūros mokymo organizacijos žinyną gali vykdyti šią veiklą:

1) dėstyti pagrindinį mokymo kursą pagal visą 66 dalies mokymo planą arba atskiras mokymo plano dalis;

2) dėstyti orlaivio tipo mokymo kursą ir mokomąsias užduotis pagal 66 dalį;

3) egzaminuoti kompetentingos institucijos vardu, įskaitant ir tuos studijuojančiuosius, kurie pagrindinį mokymo kursą arba orlaivio tipo kvalifikacijos kursą išklausė kitoje techninės priežiūros mokymo organizacijoje;

4) išduoti kurso baigimo pažymėjimą, kaip nurodyta III priedėlyje, studijuojančiajam sėkmingai baigus 1, 2 ir/ar 3 punktuose nurodytus pripažintus pagrindinius mokymo kursus arba kursus/egzaminus orlaivio tipo kvalifikacijai įgyti.

b) Mokymas ir teorinių žinių bei praktinio rengimo egzaminai gali vykti tik patalpose, nurodytose patvirtinimo pažymėjime, ir/ar kitose patalpose, nurodytose techninės priežiūros mokymo organizacijos žinyne.

c) Techninės priežiūros mokymo organizacija mokymą ir teorinių žinių bei praktinio rengimo egzaminus gali vykdyti kitose patalpose, nei reikalaujama b pastraipoje, tačiau tik užtikrinant reikiamą kontrolę, nurodyta techninės priežiūros mokymo organizacijos žinyne. Šių patalpų techninės priežiūros mokymo organizacijos žinyne nurodyti nereikia.

d) 1. Techninės priežiūros mokymo organizacija pagrindinio mokymo kurso teorinę dalį, tipo mokymo kursą ir su jais susijusius egzaminus gali vykdyti kitoje organizacijoje, kuri nėra techninės priežiūros mokymo organizacija, tik tuo atveju, jei ji tikrinama pagal techninės priežiūros mokymo organizacijos kokybės kontrolės sistemą.

2. Pagrindinio mokymo kurso teorinę dalį ir jos egzaminą galima perduoti kitai techninės priežiūros mokymo organizacijai remiantis tarpusavio sutartimi, tačiau šiuo atveju dėstomų dalykų apimtis ribojama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ir 10 moduliais pagal 66 dalies I priedą.

3. Orlaivio tipo kvalifikacijos mokymo kursą ir jos egzaminą galima perduoti kitai techninės priežiūros mokymo organizacijai remiantis tarpusavio sutartimi, tačiau šiuo atveju dėstomų dalykų apimtis ribojama orlaivio variklių ir aviacijos elektronikos sistemomis.

e) Mokymo organizacijai negali būti patvirtinta tik egzaminuoti, nebent ji yra patvirtinta ir mokyti.

147.A.150 Techninės priežiūros mokymo organizacijos pakeitimai

a) Techninės priežiūros mokymo organizacija turi pranešti kompetentingai institucijai apie bet kokius siūlomus organizacijos pakeitimus, susijusius su patvirtinimo pakeitimu. Kompetentingai institucijai reikia pranešti iš anksto, kad ji galėtų nustatyti, ar organizacijos pakeitimai atitinka šios dalies reikalavimus, ir padaryti, jei būtina, techninės priežiūros mokymo organizacijos patvirtinimo pažymėjimo pakeitimus.

b) Kompetentinga institucija gali nustatyti reikalavimus, kurių techninės priežiūros mokymo organizacija privalės laikytis pakeitimų įgyvendinimo metu, net jeigu kompetentinga institucija nuspręstų sustabdyti patvirtinimo galiojimą.

c) Jeigu kompetentingai institucijai apie tokius pakeitimus nebus pranešta, techninės priežiūros mokymo organizacijos patvirtinimas užsiimti šia veikla gali būti sustabdytas arba atšauktas atgaline data, kai šie pakeitimai buvo padaryti faktiškai.

147.A.155 Patvirtinimo pažymėjimo galiojimo pratęsimas

a) Patvirtinimo pažymėjimas išduodamas neribotam laikui. Ar jo galiojimas bus pratęstas priklauso nuo to, ar:

1) organizacija laikosi šios dalies reikalavimų pagal nuostatas, susijusias su pažeidimų nagrinėjimu, kaip apibrėžta pagal 147.B.130 dalį; ir

2) kompetentingai institucijai suteikiama galimybė patikrinti, ar mokymo organizacija laikosi šioje dalyje numatytų reikalavimų; ir

3) patvirtinimo nebuvo atsisakyta ir jis nebuvo atšauktas.

b) Jeigu patvirtinimo atsisakoma arba jis atšaukiamas, jį reikia grąžinti kompetentingai institucijai.

147.A.160 Pažeidimai

a) 1 lygio pažeidimu laikoma viena ar kelios iš toliau išvardytų aplinkybių:

1) akivaizdus egzaminų tvarkos nesilaikymas, dėl kurio anuliuojami egzaminų rezultatai;

2) nesutikimas įsileisti kompetentingos institucijos atstovų į mokymo organizaciją įprastu darbo laiku po dviejų kompetentingos institucijos raštiškų reikalavimų;

3) nėra atsakingo vadovo;

4) akivaizdus mokymo proceso reikalavimų nesilaikymas.

b) 2 lygio pažeidimu laikomas bet koks mokymo proceso reikalavimų nesilaikymas, išskyrus 1 lygio pažeidimus.

c) Gavusi pranešimą apie nustatytą pažeidimą pagal 147.B.130 dalį, techninės priežiūros mokymo organizacija, kaip patvirtinimo turėtoja, turi sudaryti pažeidimų šalinimo veiksmų planą ir jį įvykdyti per su kompetentinga institucija suderintą laikotarpį.

C POSKYRIS

PATVIRTINTAS PAGRINDINIS MOKYMO KURSAS

147.A.200 Patvirtintas pagrindinis mokymo kursas

a) Patvirtintas pagrindinis mokymo kursas turi būti sudarytas ir teorinio mokymo, teorinių žinių egzamino, praktinio rengimo ir praktinio rengimo egzamino.

b) Teorinis mokymas turi apimti A, B1 arba B2 kategorijų ar pakategorių techninės priežiūros licencijos mokomąją medžiagą, kaip nurodyta 66 dalyje.

c) Teorinių žinių egzaminas turi tinkamai atspindėti mokomosios medžiagos turinį, nurodytą b pastraipoje.

d) Praktinis rengimas turi apimti įprastų įrankių/prietaisų praktinį naudojimą, tipiškų orlaivio mazgų išardymą ir surinkimą, bei dalyvavimą būdingiausiuose techninės priežiūros darbuose pagal atitinkamą mokymo modulį, kaip nurodyta 66 dalyje.

e) Praktinis egzaminas turi apimti praktinį rengimą ir įvertinti, ar pareiškėjas sugeba kvalifikuotai naudoti įrankius bei prietaisus ir atlikti savo darbą, kaip nurodyta techninės priežiūros žinynuose.

f) Pagrindinio mokymo kurso trukmė turi būti tokia, kokia yra nurodyta I priedėlyje.

g) Mokymo kurso trukmė norint pakeisti kategoriją ar pakategorį turi būti nustatoma atsižvelgiant į pagrindinio mokymo kurso metu išdėstytą mokomąją medžiagą ir praktinio rengimo poreikius.

147.A.205 Pagrindinio kurso teorinės dalies egzaminas

Teorinių žinių egzaminas:

a) turi būti vykdomas pagal 66 dalies reikalavimus;

b) turi būti laikomas nesinaudojant mokomąja medžiaga;

c) turi tinkamai atspindėti atitinkamo modulio pagal 66 dalį išdėstytus dalykus.

147.A.210 Praktinių gebėjimų egzaminas

a) Praktinius pareiškėjų gebėjimus turi įvertinti techninės priežiūros mokymo metu paskirti praktikos egzaminuotojai. Gebėjimai įvertinami egzaminų metu užbaigus kiekvieną mokomosios veiklos etapą dirbtuvėse ar su techninės priežiūros įranga.

b) Pareiškėjas egzaminą turi išlaikyti pagal 147.A.200 dalies e pastraipos reikalavimus.

D POSKYRIS

ORLAIVIO TIPO MOKYMO KURSAS/MOKOMOSIOS UŽDUOTYS

147.A.300 Orlaivio tipo mokymo kursas/mokomosios užduotys

Techninės priežiūros mokymo organizacija, norinti dėstyti orlaivio tipo mokymo kursą ar mokomąsias užduotis pagal 66 dalį, turi tenkinti 66.A.45 dalyje pateiktus reikalavimus.

147.A.305 Orlaivio tipo mokymo kurso ar mokomųjų užduočių egzaminai

Techninės priežiūros mokymo organizacija, pagal 147.A.300 dalį galinti organizuoti orlaivio tipo mokymo kursus, turi surengti 66 dalyje numatytus orlaivio tipo arba mokomųjų užduočių egzaminus pagal išdėstytą kursą, laikantis šių egzaminų reikalavimų, nurodytų 66.A.45 dalyje.

B SKYRIUS

KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS DARBO TVARKA

A POSKYRIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

147.B.05 Taikymo sritis

Šiame skyriuje išdėstyti administraciniai reikalavimai, kurių turi laikytis kompetentinga institucija, taikanti ir vykdanti A skyriuje numatytus įpareigojimus.

147.B.10 Kompetentinga institucija

a) Bendrosios nuostatos

Valstybė narė turi paskirti kompetentingą instituciją, kuri būtų atsakinga už 147 dalyje nurodytų pažymėjimų išdavimą, pratęsimą, pakeitimą, sustabdymą ar atšaukimą. Ši kompetentinga institucija turi nustatyti dokumentais pagrįstą darbo tvarką ir organizacijos struktūrą.

b) Ištekliai

Kompetentingoje institucijoje turi dirbti pakankamai darbuotojų, kad būtų įvykdyti šios dalies reikalavimai.

c) Darbo tvarka

Kompetentinga institucija turi nustatyti konkrečią darbo tvarką, užtikrinančią šios dalies reikalavimų vykdymą.

Darbo tvarka turi būti patikrinta ir pakeista, kad reikalavimai būtų vykdomi nuolatos.

147.B.15 Priimtina patvirtinimo tvarka

Agentūra turi sukurti priimtiną patvirtinimo tvarką, kurią kompetentinga institucija galėtų panaudoti kaip šios dalies reikalavimų vykdymo įrodymą. Jeigu šiai tvarkai nenusižengiama, atitinkami šios dalies reikalavimai laikomi įvykdytais.

147.B.20 Įrašų saugojimas

a) Kompetentinga institucija turi nustatyti įrašų saugojimo tvarką, leidžiančią tinkamai nustatyti kiekvieno patvirtinimo išdavimo, atnaujinimo, pratęsimo, pakeitimo, sustabdymo ar atšaukimo procedūrą.

b) Įrašus apie techninės priežiūros mokymo organizacijos kontrolę turėtų sudaryti bent:

1) mokymo organizacijos paraiška gauti patvirtinimą;

2) mokymo organizacijos patvirtinimo pažymėjimas, įskaitant visus jo pakeitimus;

3) audito programos kopija su terminų, kada auditas turi būti atliekamas ir kada buvo atliktas, sąrašu;

4) visi priežiūros įrašai, įskaitant visus audito įrašus;

5) svarbios korespondencijos kopijos;

6) duomenys apie visas lengvatas ir reikalavimus vykdyti nurodymus;

7) visos kitų kompetentingų institucijų ataskaitos apie organizacijos priežiūrą;

8) organizacijos žinynas ir jo pakeitimai.

c) b pastraipoje nurodytus įrašus ir dokumentus būtina saugoti mažiausiai 4 metus.

147.B.25 Lengvatos

a) Kompetentinga institucija gali atleisti valstybinę mokymo įstaigą nuo:

1) reikalavimo turėti organizacijos statusą, kaip apibrėžta 147.A.10 dalyje;

2) reikalavimo turėti atsakingą vadovą, išskyrus apribojimą, kad valstybinė institucija paskiria mokymo organizacijai vadovauti asmenį ir skiria jam pakankamai lėšų šiai mokymo organizacijai vadovauti pagal 147 dalies reikalavimus;

3) nepriklausomo audito, kaip kokybės sistemos dalies, tačiau valstybinėje institucijoje turi būti nepriklausomas kontrolierius, šioje dalyje nurodytu dažnumu tikrinantis techninės priežiūros mokymo organizaciją.

b) Visas pagal pagrindinio reglamento 10 straipsnio 3 dalį suteiktas lengvatas kompetentinga institucija turi fiksuoti ir šiuos įrašus saugoti.

B POSKYRIS

PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS

Šiame poskyryje išdėstyti patvirtinimo išdavimo techninės priežiūros mokymo organizacijai reikalavimai.

147.B.100 Bendrosios nuostatos

a) Paraiška dėl pirminio techninės priežiūros mokymo organizacijos patvirtinimo arba dėl techninės priežiūros mokymo organizacijos patvirtinimo pakeitimo pateikiamas kompetentingos institucijos nustatytu būdu užpildant patvirtintą formą.

b) Patvirtinimą techninės priežiūros mokymo organizacijai suteikia kompetentinga institucija.

c) Nepaisant pirmiau išdėstytų reikalavimų, mokymo organizacija, ES neįregistruota kaip juridinis asmuo, paraišką techninės priežiūros mokymo organizacijai suteikti ar pakeisti patvirtinimą pateikia agentūros nustatytu būdu užpildžiusi patvirtintą formą.

147.B.105 Paraiška dėl patvirtinimo arba pakeitimo

Paraiškoje dėl patvirtinimo arba pakeitimo turi būti pateikta ši informacija:

1) registruotas pareiškėjo pavadinimas ir adresas;

2) adresas, reikalingas suteikti patvirtinimą ar jį pakeisti;

3) numatyta patvirtinimo ar pakeitimo galiojimo apimtis;

4) atsakingo mokymo organizacijos vadovo pavardė ir parašas;

5) paraiškos pateikimo data.

147.B.110 Patvirtinimo suteikimo tvarka

a) Kompetentinga institucija turi:

1) patikrinti techninės priežiūros mokymo organizacijos žinyną;

2) patikrinti, ar mokymo organizacija atitinka 147 dalies reikalavimus.

b) Mokymo organizacijoje atlikto audito metu nustatyti pažeidimai įregistruojami ir patvirtinti raštu pateikiami pareiškėjui.

c) Visi pažeidimai turi būti pašalinti pagal 147.B.130 dalį prieš suteikiant patvirtinimą.

d) Patvirtinimo pažymėjime turi būti nurodytas patvirtinimo numeris, užrašytas agentūros patvirtintu būdu.

147.B.115 Patvirtinimo pakeitimo tvarka

Patvirtinimo pakeitimo tvarka atitinka 147.B.110 dalies reikalavimus ir yra apribota pakeitimo apimtimi.

147.B.120 Pratęsimo tvarka

a) Kiekvienoje mokymo organizacijoje ne rečiau kaip kas 24 mėnesius turi būti atliktas išsamus patikrinimas ir nustatyta, ar laikomasi šios dalies reikalavimų.

b) Pažeidimai turi būti pašalinti pagal 147.B.130 dalį.

147.B.125 Techninės priežiūros mokymo organizacijos patvirtinimo pažymėjimas

Techninės priežiūros mokymo organizacijos patvirtinimo pažymėjimas turi atitikti II priedėlyje pateiktą formą.

147.B.130 Pažeidimų šalinimas

a) Jeigu per tris dienas nuo raštiško pranešimo apie 1 lygio pažeidimą gavimo jis nepašalinamas, techninės priežiūros mokymo organizacijos patvirtinimą kompetentinga institucija turi visiškai arba iš dalies atšaukti, sustabdyti arba apriboti.

b) Jeigu per kompetentingos institucijos nustatytą laikotarpį nebuvo pašalintas 2 lygio pažeidimas, techninės priežiūros mokymo organizacijos patvirtinimą kompetentinga institucija turi visiškai arba iš dalies atšaukti, sustabdyti arba apriboti.

C POSKYRIS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MOKYMO ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO ATŠAUKIMAS, SUSTABDYMAS ARBA APRIBOJIMAS

147.B.200 Techninės priežiūros mokymo organizacijos patvirtinimo atšaukimas, sustabdymas arba apribojimas

Kompetentinga institucija gali:

a) pagrįstais atvejais atsiradus galimam pavojui saugai sustabdyti patvirtinimą; arba

b) patvirtinimą sustabdyti, atšaukti ar apriboti, kaip numatyta 147.B.300 dalyje.

--------------------------------------------------

Top