EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1989

2003 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1989/2003, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvų išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų

OJ L 295, 13.11.2003, p. 57–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 106 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 106 - 126
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 253 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2022; netiesiogiai panaikino 32022R2104

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1989/oj

32003R1989

2003 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1989/2003, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvų išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų

Oficialusis leidinys L 295 , 13/11/2003 p. 0057 - 0077
CS.ES skyrius 3 tomas 40 p. 483 - 503
ET.ES skyrius 3 tomas 40 p. 483 - 503
HU.ES skyrius 3 tomas 40 p. 483 - 503
LT.ES skyrius 3 tomas 40 p. 483 - 503
LV.ES skyrius 3 tomas 40 p. 483 - 503
MT.ES skyrius 3 tomas 40 p. 483 - 503
PL.ES skyrius 3 tomas 40 p. 483 - 503
SK.ES skyrius 3 tomas 40 p. 483 - 503
SL.ES skyrius 3 tomas 40 p. 483 - 503


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1989/2003

2003 m. lapkričio 6 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvų išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 136/66/EEB dėl bendro aliejų ir riebalų rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1513/2001 [2], ir ypač į jo 35a straipsnį,

kadangi:

(1) Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 796/2002 [4], apibrėžia fizines, chemines ir organoleptines alyvuogių aliejaus bei alyvų išspaudų aliejaus charakteristikas ir nustato šių charakteristikų analizės metodus. Tiriamosios aliejaus charakteristikos turi būti pakoreguotos, atsižvelgiant į alyvuogių aliejaus ir alyvų išspaudų aliejaus aprašymą bei apibrėžimus, išdėstytus iš dalies pakeistame Reglamento (EEB) Nr. 136/66 priede ir galiojančius nuo 2003 m. lapkričio 1 d., visų pirma į pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus lampante kategoriją įtraukiant paprasto alyvuogių aliejaus kategoriją ir nustatant mažesnį visų kategorijų aliejų rūgštingumą.

(2) Siekiant labiau suderinti reikalavimus su Alyvuogių aliejaus tarybos ir Codex Alimentarius nustatytais tarptautiniais standartais turi būti pakoreguotos tam tikros alyvuogių aliejaus ir alyvų išspaudų aliejaus charakteristikų ribinės vertės.

(3) Norint sumažinti bandymų, kurių reikia alyvuogių aliejaus bandiniui klasifikuoti, skaičių, pageidautina, kad įvertinimo laboratorijos analizuoja aliejaus kokybę ir grynumą pagal priimtą nustatytą schemą, kuri padės įvertinti, ar bandinys atitinka deklaruotą kategoriją. Taip pat reikia išbraukti Reglamento (EEB) Nr. 2568/91 VIII ir XIII prieduose numatytus analizės metodus, pakeičiant juos patikimesniais šiame reglamente išdėstytais metodais.

(4) Įvertinimo laboratorijoms imant alyvuogių aliejaus ir alyvų išspaudų aliejaus bandinius ir pakuojant juos į mažas pakuotes Reglamento (EEB) Nr. 2568/91 Ia priede nustatyta tvarka iškyla praktinių keblumų. Norint pašalinti šiuos keblumus ir kiek įmanoma labiau sumažinti imamų bandinių kiekį, reikia iš dalies pakeisti pirminio bandinio sudėtį.

(5) Suteikiant laiko prisitaikyti prie naujų standartų ir tam reikalingoms priemonėms įdiegti, kad nebūtų trikdomos prekybos operacijos, daliniai Reglamento pakeitimai netaikomi iki 2003 m. lapkričio 1 d. Dėl tų pačių priežasčių reikia numatyti, alyvuogių ir alyvų išspaudų aliejų, išpilstytą anksčiau šios datos, galima būtų parduoti tol, kol išsibaigs jo atsargos.

(6) Kadangi šiame Reglamente numatytos priemonės atitinka Aliejaus ir riebalų verslo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnis pakeičiamas taip:

"1 straipsnis

1. Aliejai, kurių charakteristikos atitinka šio reglamento I priedo 1, 2 punktuose nustatytas charakteristikas, laikomi pirmojo spaudimo alyvuogių aliejumi, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 136/66 priedo 1 punkto a ir b papunkčiuose.

2. Aliejus, kurio charakteristikos atitinka šio reglamento I priedo 3 punkte nustatytas charakteristikas, laikomas pirmojo spaudimo klasikiniu alyvuogių aliejumi lampante, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 136/66 priedo 1 punkto c papunktyje.

3. Aliejus, kurio charakteristikos atitinka šio reglamento I priedo 4 punkte nustatytas charakteristikas, laikomas rafinuotu alyvuogių aliejumi, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 136/66 priedo 2 punkte.

4. Aliejus, kurio charakteristikos atitinka šio reglamento I priedo 5 punkte nustatytas charakteristikas, laikomas alyvuogių aliejumi, sudarytu iš rafinuotų ir pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 136/66 priedo 3 punkte.

5. Aliejus, kurio charakteristikos atitinka šio reglamento I priedo 6 punkte nustatytas charakteristikas, laikomas neapdorotu alyvų išspaudų aliejumi, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 136/66 priedo 4 punkte.

6. Aliejus, kurio charakteristikos atitinka šio reglamento I priedo 7 punkte nustatytas charakteristikas, laikomas rafinuotu alyvų išspaudų aliejumi, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 136/66 priedo 5 punkte.

7. Aliejus, kurio charakteristikos atitinka šio reglamento I priedo 8 punkte nustatytas charakteristikas, laikomas alyvų išspaudų aliejumi, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 136/66 priedo 6 punkte."

2) Išbraukiamos 2 straipsnio 1 dalies septinta ir dvylikta įtraukos.

3) 2 straipsnio 4 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"Tikrinant 3 dalyje nustatyta tvarka, analizės, nurodytos II, III, IX, X ir XII prieduose, ir, jei daromos, bet kokios nacionaliniuose įstatymuose numatytos kontraanalizės atliekamos prieš pasibaigiant minimaliam bandinių galiojimo laikui. Jei bandiniai paimami daugiau nei prieš keturis mėnesius iki pasibaigiant minimaliam galiojimo laikui, jie turi būti analizuojami ne vėliau kaip ketvirtąjį mėnesį po bandinių paėmimo. Kitoms šiame reglamente numatytoms analizėms jokie laiko apribojimai netaikomi."

4) Įterpiamas 2a straipsnis:

"2a straipsnis

Patikrinti, ar bandinys atitinka deklaruotą kategoriją, nacionalinės valdžios institucijos arba jų atstovai gali šiais būdais:

a) atlikdami bet kuria eilės tvarka I priede nurodytas analizes, arba

b) laikydamiesi Ib priedo schemoje sprendimams priimti nustatytos eilės tvarkos, kol gaunamas vienas šioje schemoje įrašytų atsakymų."

5) 7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

Taikomos Bendrijos nuostatos dėl nepageidaujamų medžiagų.

Tirpikliams, kurių sudėtyje yra halogenų, visų kategorijų alyvuogių aliejams nustatytos šios ribinės vertės:

- maksimalus bet kurio aptikto tirpiklio, kurio sudėtyje yra halogenų, kiekis: 0,1 mg/kg,

- maksimalus bendras visų tirpiklių, kurių sudėtyje yra halogenų, kiekis: 0,2 mg/kg."

6) Priedai iš dalies pakeičiami remiantis šio Reglamento priedais.

2 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2003 m. lapkričio 1 d.

Teisėtai pagamintais ir paženklintais etiketėmis Bendrijoje arba teisėtai importuotais į ją ir paleistais į apyvartą iki 2003 m. lapkričio 1 d. produktais gali būti prekiaujama, kol išsibaigs jų atsargos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL 172, 1966 9 30, p. 3025/1966.

[2] OL L 201, 2001 7 26, p. 4.

[3] OL L 248, 1991 9 5, p. 1.

[4] OL L 128, 2002 5 15, p. 8.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2568/91 priedai iš dalies keičiami taip:

1) Turinys iš dalies keičiamas taip:

a) po eilute, liečiančia Ia priedą, įterpiama ši eilutė:

"Ib priedas: Schema sprendimams priimti";

b) eilutės, liečiančios VIII ir XIII priedus, išbraukiamos.

2) I priedas pakeičiamas taip:

"

„I PRIEDAS

ALYVUOGIŲ ALIEJAUS CHARAKTERISTIKOS

Kategorija | Rūgštin- gumas (%) (*) | Peroksidų skaičius, mEqO2/kg (*) | Vaškai mg/kg(**) | Sočiosios riebalų rūgštys 2-oje triglicerido padėtyje (%) | Stigmastadijos mg/kg [1] | Skirtumas tarp HPLC ECN42 ir teorinio ECN42 | K232(*) | K270 (*) | Delta-K (*) | Organoleptinis trūkumų vidurkio įvertinimas (Md) (*) | Organoleptinis vaisių likučių vidurkio įvertinimas (Mf) (*) |

1.Aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus | ≤ 0,8 | ≤ 20 | ≤ 250 | ≤ 1,5 | ≤ 0,15 | ≤ 0,2 | ≤ 2,50 | ≤ 0,22 | ≤ 0,01 | Md = 0 | Mf > 0 |

2.Pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus | ≤ 2,0 | ≤ 20 | ≤ 250 | ≤ 1,5 | ≤ 0,15 | ≤ 0,2 | ≤ 2,60 | ≤ 0,25 | ≤ 0,01 | Md ≤ 2,5 | Mf > 0 |

3.Pirmojo spaudimo klasikinis alyvuogių aliejus lampante | > 2,0 | — | ≤ 300 [3] | ≤ 1,5 | ≤ 0,50 | ≤ 0,3 | — | — | — | Md > 2,5 [2] | – |

4.Rafinuotas alyvuogių aliejus | ≤ 0,3 | ≤ 5 | ≤ 350 | ≤ 1,8 | — | ≤ 0,3 | — | ≤ 1,10 | ≤ 0,16 | – | – |

5.Maišytas alyvuogių aliejus, sudarytas iš rafinuotų ir pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų | ≤ 1,0 | ≤ 15 | ≤ 350 | ≤ 1,8 | — | ≤ 0,3 | — | ≤ 0,90 | ≤ 0,15 | – | – |

6.Neapdorotas alyvų išspaudų aliejus | — | — | > 350 [4] | ≤ 2,2 | — | ≤ 0,6 | — | — | — | – | – |

7.Rafinuotas alyvų išspaudų aliejus | ≤ 0,3 | ≤ 5 | > 350 | ≤ 2,2 | — | ≤ 0,5 | — | ≤ 2,00 | ≤ 0,20 | – | – |

8.Alyvų išspaudų aliejus | ≤ 1,0 | ≤ 15 | > 350 | ≤ 2,2 | — | ≤ 0,5 | — | ≤ 1,70 | ≤ 0,18 | – | – |

[5] [6] [7] [8]

Pastabos:

a) Analizės rezultatai turi būti pateikti tokiu pat tikslumu po kablelio, kaip nustatyta kiekvienai charakteristikai. Apvalinant rezultatą, kai po kablelio yra daugiau nei keturi skaitmenys, paskutinysis ketvirtasis skaitmuo yra didinamas vienetu, jei po jo sekantis skaitmuo didesnis už 4.

b) Aliejus turi būti priskirtas kitai kategorijai arba paskelbtas neatitinkančiu šiame reglamente jam keliamų grynumo kriterijų net ir tuo atveju, jei vienintelės charakteristikos vertė nesutampa su nustatyta ribine verte.

c) Žvaigždute (*) pažymėtos aliejaus kokybės charakteristikos reiškia:

- lampante alyvuogių aliejus nebūtinai vienu metu turi atitikti visas ribines vertes.

- pirmojo spaudimo alyvuogių aliejai net ir tuo atveju, jei vienintelės charakteristikos vertė nesutampa su nustatyta ribine verte, yra priskiriami kitai aliejaus kategorijai, tačiau vis tiek klasifikuojami kaip pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus.

d) Dviem žvaigždutėmis (**) pažymėtos aliejaus kokybės charakteristikos reiškia, kad alyvų išspaudų aliejus nebūtinai vienu metu turi atitikti visas ribines vertes.

Kategorija | [1]Riebiųjų rūgščių kiekis | Trans-oleinių izomerų suma (%) | Trans-oleinių ir trans-linoleninių izomerų suma (%) | Sterolių kiekis | Bendras sterolių kiekis, (mg/kg) | Eritrodiolis ir uvaolis (%) (**) |

Miristo (%) | Linoleno (%) | Arachino (%) | Eikozeno (%) | Beheno (%) | Lignocer o (%) | Cholesterolis (%) | Brasikasterolis (%) | Kampesterolis (%) | Stigmasterolis (%) | Beta-sitosterolis (%) [2] | Delta-7-stigmasterolis (%) |

1.Aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus | ≤ 0,05 | ≤ 1,0 | ≤ 0,6 | ≤ 0,4 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | ≤ 4,0 | < Kamp. | > 93,0 | ≤ 0,5 | ≥ 1 000 | ≤ 4,5 |

2.Pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus | ≤ 0,05 | ≤ 1,0 | ≤ 0,6 | ≤ 0,4 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | ≤ 4,0 | < Kamp. | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 | ≥ 1000 | ≤ 4,5 |

3.Pirmojo spaudimo klasikinis alyvuogių aliejus lampante | ≤ 0,05 | ≤ 1,0 | ≤ 0,6 | ≤ 0,4 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | ≤ 4,0 | – | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 | ≥ 1 000 | ≤ 4,5 [3] |

4.Rafinuotas alyvuogių aliejus | ≤ 0,05 | ≤ 1,0 | ≤ 0,6 | ≤ 0,4 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | ≤ 4,0 | < Kamp. | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 | ≥ 1 000 | ≤ 4,5 |

5.Maišytas alyvuogių aliejus, sudarytas iš rafinuotų ir pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų | ≤ 0,05 | ≤ 1,0 | ≤ 0,6 | ≤ 0,4 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | ≤ 4,0 | < Kamp. | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 | ≥ 1000 | ≤ 4,5 |

6.Neapdorotas alyvų išspaudų aliejus | ≤ 0,05 | ≤ 1,0 | ≤ 0,6 | ≤ 0,4 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,20 | ≤ 0,10 | ≤ 0,5 | ≤ 0,2 | ≤ 4,0 | – | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 | ≥ 2500 | > 4,5 [4] |

7.Rafinuotas alyvų išspaudų aliejus | ≤ 0,05 | ≤ 1,0 | ≤ 0,6 | ≤ 0,4 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,40 | ≤ 0,35 | ≤ 0,5 | ≤ 0,2 | ≤ 4,0 | < Kamp. | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 | ≥ 1 800 | > 4,5 |

8.Alyvų išspaudų aliejus | ≤ 0,05 | ≤ 1,0 | ≤ 0,6 | ≤ 0,4 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,40 | ≤ 0,35 | ≤ 0,5 | ≤ 0,2 | ≤ 4,0 | < Kamp. | ≥ 93,0 | ≤ 0,5 | ≥ 1 600 | > 4,5 |

"

3) Ia priedas pakeičiamas taip:

"

„Ia PRIEDAS

Alyvuogių aliejaus arba alyvų išspaudų aliejaus bandinių, pristatytų ne didesnėse kaip 100 litrų pakuotėse, paėmimas

Šis bandinių paėmimo būdas taikomas alyvuogių aliejaus arba alyvų išspaudų aliejaus 125000 litrų neviršijančioms siuntoms, pristatytoms ne didesnėse kaip 100 litrų pakuotėse.

Jei siunta viršija 125000 litrų, ji turi būti padalinta į kelias 125000 litrų arba mažesnes partijas. Jei siunta mažesnė nei 125000 litrų, ji laikoma viena partija. Tiriama atskirai kiekviena partija.

Priklausomai nuo partijos dydžio, pagal 1 punkte pateiktą lentelę nustatomas reikalingų priminių bandinių skaičius.

Bandinio dydis pagal 2.1 punkte pateiktą lentelę nustatomas atsižvelgiant į pakuotės talpą.

Sąvokos "siunta", "pirminis bandinys" ir "laboratorijos bandinys" apibrėžti standarte EN ISO 5555.

„Partija“ susideda iš daugelio prekės vienetų, kurie buvo pagaminti ir supakuoti tokiomis aplinkybėmis, kad kiekviename prekės vienete esantis aliejus pagal visas analitines charakteristikas gali būti laikomas homogenišku.

1. REIKALINGŲ PIRMINIŲ BANDINIŲ SKAIČIUS

Pagal šią lentelę, priklausomai nuo partijos dydžio, nustatomas reikalingų priminių bandinių skaičius:

Partijos dydis (litrais), mažesnis nei | Reikalingų priminių bandinių skaičius |

7500 | 2 |

25000 | 3 |

75000 | 4 |

125000 | 5 |

Pirminiams bandiniams paimti turi būti pasirenkamos šalia viena kitos esančios tos partijos pakuotės.

Iškilus abejonėms, valstybė narė padidina reikalingų priminių bandinių skaičių.

2. PIRMINIŲ BANDINIŲ SUDĖTIS

2.1 Kiekvieną pirminį bandinį sudaro:

Jei pakuotės talpa: | Pirminį bandinį sudarys aliejus iš: |

a)5 litrai ir daugiau | a)3 pakuočių |

b)ne mažiau nei 3, bet ne daugiau nei 5 litrai | b)3 pakuočių |

c)ne mažiau nei 2, bet ne daugiau nei 3 litrai | c)3 pakuočių |

d)ne mažiau nei 1, bet ne daugiau nei 2 litrai | d)6 pakuočių |

e)ne mažiau nei 0,75, bet ne daugiau nei 1 litras | e)6 pakuočių |

f)mažiau nei 0,75 litro | f)trigubo aliejaus kiekio iš minimalaus pakuočių, kurių bendras tūris didesnis nei 5 litrai, skaičiaus |

2.2 Pirminiai bandiniai iki jų analizės turi būti laikomi pakuotėse. Po to pirminiai bandiniai nustatyta tvarka suskirstomi į tris laboratorinius bandinius, norint atlikti:

a) analizes, nurodytas II, III, IX ir X prieduose,

b) analizes, nurodytas XII priede,

c) kitas analizes.

2.3 Pakuotės, sudarančios pirminį mėginį, suskirstomos nacionaliniuose įstatymuose patikrinimo procedūrai nustatytos tvarkos.

3. ANALIZĖS IR REZULTATAI

a) Kiekvienas 1 punkte apibrėžtas pirminis bandinys suskirstomas į tris laboratorinius bandinius standarto EN ISO 5555 2.5 punkte nustatyta tvarka ir analizuojamas taip:

- remiantis 2 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka nustatomos laisvosios riebiosios rūgštys,

- remiantis 2 straipsnio 1 dalies antra įtrauka nustatomas peroksido skaičius,

- remiantis 2 straipsnio 1 dalies aštunta įtrauka atliekama spektrofotometrinė analizė,

- remiantis 2 straipsnio 1 dalies devinta įtrauka nustatoma riebiųjų rūgščių sudėtis.

b) Jei bent vieno tos pačios partijos pirminio bandinio analizių, išvardytų a dalyje, rezultatai neatitinka deklaruotos alyvuogių aliejaus kategorijos charakteristikų, laikoma, kad visa partija neatitinka šių charakteristikų.

Jei visų tos pačios partijos pirminių bandinių analizių, išvardytų a dalyje, rezultatai, esant pasikartojančioms naudotų metodų savybėms, yra skirtingi, visa partija laikoma nehomogeniška, ir kiekvienas pirminis bandinys turi būti analizuojamas visais likusiais nurodytais analizės būdais. Kitu atveju likusiais nurodytais analizės būdais turi būti analizuojamas tik vienas tos partijos pirminis bandinys.

c) Jei bent vieno tos pačios partijos pirminio bandinio analizių, išvardytų antros straipsnio dalies b dalyje, rezultatai neatitinka deklaruotos alyvuogių aliejaus kategorijos charakteristikų, laikoma, kad visa partija neatitinka šių charakteristikų.

Jei visi tos pačios partijos pirminio bandinio analizių, išvardytų antros straipsnio dalies b dalyje, rezultatai atitinka deklaruotos alyvuogių aliejaus kategorijos charakteristikas, laikoma, kad visa partija atitinka šias charakteristikas.“

"

4) Po priedo Ia įterpiamas priedas Ib."

„Ib PRIEDAS

SCHEMA SPRENDIMAMS PRIIMTI, SIEKIANT NUSTATYTI, AR ALYVUOGIŲ ALIEJAUS BANDINYS ATITINKA DEKLARUOTĄ KATEGORIJĄ

Analizė siekiant nustatyti, ar alyvuogių aliejus arba alyvų išspaudų aliejus atitinka deklaruotą kategoriją, gali būti atlikta taip:

a) bet kuria eilės tvarka atliekant I priede nurodytas aliejaus atitikimo deklaruotai kategorijai analizes; arba

b) laikantis schemoje sprendimams priimti nustatytos tvarkos, kol gaunamas vienas šioje schemoje įrašytų atsakymų.

Taip pat, atsižvelgiant į Bendrijos nuostatas, turi būti atlikta papildoma analizė nepageidaujamoms medžiagoms nustatyti.

Schema sprendimams priimti taikoma visoms alyvuogių aliejaus ir alyvų išspaudų aliejaus kategorijoms. Ją sudaro nuo 1 iki 11 numeruotos lentelės, kurios taikomos atsižvelgiant į deklaruotą aliejaus kategoriją bendrojoje lentelėje nustatyta eilės tvarka.

Bendrosios lentelės ir lentelių nuo 1 iki 11 paaiškinimai:

- dviguba linija (=) nurodo sekantį žingsnį sprendimo link, jei buvo patenkintos sąlygos, nurodytos prieš tai buvusiame stačiakampyje (teigiamas atsakymas). Punktyrinė linija (…) nurodo sekantį žingsnį neigiamo atsakymo atveju,

- Remiantis šio priedo 1 priedėlyje pateikta atitikmenų lentele, 1–11 schemose esančių stačiakampių laukelių pavadinimais nurodomos analizės, numatytos šiame reglamente.

- 1–11 schemose esančiomis raidėmis skliausteliuose (neigiamas atsakymas) nurodomos pastabos, pateiktos šio priedo 2 priedėlyje. Pačios raidės nereiškia būtinybės atlikti kitas analizes.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

1 priedėlis

Šio reglamento priedų ir schemos sprendimams priimti laukelių atitikmenų lentelė

– Rūgštingumas | II priedas | Laisvųjų riebalų rūgščių kiekio nustatymas |

– Peroksido skaičius | III priedas | Peroksidų skaičiaus nustatymas |

– UV spektrometrija | IX priedas | Spektrofotometrinis tyrimas |

– Organoleptinis įvertinimas | XII priedas | Pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus organoleptinių charakteristikų vertinimas |

– 3,5-Stigmastadijos | XVII priedas | Stigmastadijų nustatymo augaliniame aliejuje metodai |

– Transizomerinės riebiosios rūgštys | X.a ir | Riebalų rūgščių metilesterių analizė dujų chromatografijos metodu |

X.b priedas | Riebalų rūgščių metilesterių ruošimas |

– Riebiųjų rūgščių sudėtis | X.a ir | Riebalų rūgščių metilesterių analizė dujų chromatografijos metodu |

X.b priedas | Riebalų rūgščių metilesterių ruošimas |

– AECN42 | XVIII priedas | Trigliceridų sudėties nustatymas su ECN42 (skirtumas tarp HPLC duomenų ir teorinės sudėties) |

– Sterolių sudėtis ir bendras kiekis | V priedas | Sterolių sudėties ir kiekio nustatymas kapiliarinės dujų chromatografijos metodu |

– Eritrodiolis ir uvaolis | VI priedas | Eritrodiolio ir uvaolio nustatymas |

– Vaškai | IV priedas | Vaškų kiekio nustatymas kapiliarinės dujų chromatografijos metodu |

– Alifatiniai alkoholiai | XIX priedas | Alifatinių alkoholių kiekio nustatymas kapiliarinės dujų chromatografijos metodu |

– 2 pozicijoje prisotintos riebiosios rūgštys | VII priedas | Sočiųjų riebalų rūgščių 2-oje triglicerido padėtyje nustatymas |

2 priedėlis

1 lentelė

a) Žiūrėti pirmojo spaudimo arba lampante alyvuogių aliejų (Kokybės kriterijai – 2 lentelė, arba Kokybės ir grynumo kriterijai – 4 lentelė)

b) Žiūrėti lampante alyvuogių aliejų (Kokybės ir grynumo kriterijai – 4 lentelė)

2 lentelė

a) Žiūrėti lampante alyvuogių aliejų (Kokybės ir grynumo kriterijai – 4 lentelė)

b) Žiūrėti aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų (Kokybės kriterijai – 1 lentelė)

3 lentelė

a) Sudėtyje yra rafinuoto aliejaus (alyvuogių ar kito)

b) Sudėtyje yra alyvų išspaudų aliejaus

4 lentelė

a) Žiūrėti Aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo ir pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų (Kokybės kriterijai – 1 ir 2 lentelė)

b) Sudėtyje yra rafinuoto aliejaus (alyvuogių ar kito)

c) Sudėtyje yra alyvų išspaudų aliejaus

d) Sudėtyje yra esterifikuotų aliejų

7 lentelė

a) Sudėtyje yra alyvų išspaudų aliejaus

b) Sudėtyje yra esterifikuotų aliejų

8 lentelė

a) Sudėtyje yra rafinuoto aliejaus (alyvuogių ar kito)

b) Žiūrėti lampante alyvuogių aliejų (Kokybės ir grynumo kriterijai – 4 lentelė)

c) Sudėtyje yra esterifikuotų aliejų

11 lentelė

a) Sudėtyje yra esterifikuotų aliejų“

"

5) VIII priedas išbraukiamas.

6) XIII priedas išbraukiamas.

[1] Bendras izomerų, kuriuos galima (arba negalima) išskirti kapiliarine kolonėle, kiekis.

[2] Arba jei trūkumų vidurkio vertė mažesnė nei 2,5, o vaisių likučių vidurkis yra 0.

[3] Aliejai, turintys nuo 300 mg/kg iki 350 mg/kg vaško, laikomi lampante alyvuogių aliejumi, jei bendras alifatinio alkoholio kiekis yra mažesnis arba lygus 350 mg/kg arba jei eritrodiolio ir uvaolio kiekis mažesnis arba lygus 3,5 %.

[4] Aliejai, turintys nuo 300 mg/kg iki 350 mg/kg vaško, laikomi neapdorotu alyvų išspaudų aliejumi, jei bendras alifatinio alkoholio kiekis didesnis nei 350 mg/kg arba jei eritrodiolio ir uvaolio kiekis didesnis nei 3,5 %.

[5] Kitų riebųjų rūgščių kiekis (%): palmitinės: 7,5 iki 20,0; palmitoleinės: 0,3 iki 3,5; heptadekanoinės: 0,3; heptadekenoinės: 0,3; stearininės: 0,5 iki 5,0; oleininės: 55,0 iki 83,0; linoleinės: 3,5. iki 21,0.

[6] Delta-5–23-stigmastadienolis + chlerosterolis + Beta-sitosterolis + sitostanolis + delta-5-avenasterolis + delta -5–24 stigmastadienolis.

[7] Aliejai, turintys nuo 300 mg/kg iki 350 mg/kg vaško, laikomi lampante alyvuogių aliejumi, jei bendras alifatinio alkoholio kiekis yra mažesnis arba lygus 350 mg/kg arba jei eritrodiolio ir uvaolio kiekis mažesnis arba lygus 3,5 %.

[8] Aliejai, turintys nuo 300 mg/kg iki 350 mg/kg vaško, laikomi neapdorotu alyvų išspaudų aliejumi, jei bendras alifatinio alkoholio kiekis yra didesnis nei 350 mg/kg arba jei eritrodiolio ir uvaolio kiekis didesnis nei 3,5 %.

--------------------------------------------------

Top