EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1670

2003 m. rugsėjo 1 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1670/2003 įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos rodiklių apibrėžimų ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2700/98 dėl verslo struktūros statistikos rodiklių apibrėžimų

OJ L 244, 29.9.2003, p. 74–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 533 - 570
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 533 - 570
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 533 - 570
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 533 - 570
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 533 - 570
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 533 - 570
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 533 - 570
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 533 - 570
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 533 - 570
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 229 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 229 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1670/oj

32003R1670Oficialusis leidinys L 244 , 29/09/2003 p. 0074 - 0111


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1670/2003

2003 m. rugsėjo 1 d.

įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos rodiklių apibrėžimų ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2700/98 dėl verslo struktūros statistikos rodiklių apibrėžimų

EUROPOS BEDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1669/2003 [2], ir ypač į jo 12 straipsnio iii punktą,

kadangi:

(1) Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 58/97 nustatė bendrą Bendrijos statistinių duomenų apie verslo struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus Bendrijoje rengimo sistemą.

(2) 1998 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2700/98 dėl verslo struktūros statistikos rodiklių apibrėžimų [3] su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1614/2002 [4], yra pateikti verslo struktūros statistikos rodiklių, išvardytų Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos bendrame modulyje ir detaliuosiuose pramonės, paskirstamosios prekybos ir statybos moduliuose, apibrėžimai. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2056/2002 [5] nustatė naują rodiklių grupę kredito įstaigoms ir pensijų fondams, taip pat naujus rodiklius, susijusius su išlaidomis aplinkos apsaugai, kuriems būtina taikyti bendrus apibrėžimus. Be to, taip pat būtina pakeisti esamus apibrėžimus, taikomus įmonių skaičiaus, apyvartos, produkcijos vertės, pridėtinės vertės faktorine kaina ir prekių bei paslaugų pirkimo rodikliams, nes Reglamente (EB) Nr. 2700/98 pateikti apibrėžimai negali būti naudojami apskaičiuojant šių rodiklių vertę, jeigu kalbama apie draudimo paslaugas, kredito įstaigas, pensijų fondus ir centrinę bankininkystę.

(3) Būtina nustatyti apibrėžimų grupę verslo struktūros rodikliams, susijusiems su draudimo paslaugomis, kredito įstaigomis ir pensijų fondais, siekiant užtikrinti, kad Komisijai pateikiami statistiniai duomenys būtų palyginami, suderinti ir geros kokybės.

(4) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 2700/98 pateiktų 12 12 0 ir 12 15 0 rodiklių, susijusių su Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 5, 6 ir 7 prieduose nurodytomis veiklos rūšimis, taip pat veiklos rūšimis, priskiriamoms NACE 1 red. 65.11 klasei, apibrėžimai iš dalies keičiami taip, kaip nurodyta šio reglamento I priedo 3 ir 4 skirsniuose.

11 11 0 rodiklio, susijusio su 7 priede nurodytomis veiklos rūšimis, 12 11 0 rodiklio, susijusio su 5 ir 7 prieduose nurodytomis veiklos rūšimis, ir 13 11 0 rodiklio, susijusio su 5 ir 6 prieduose nurodytomis veiklos rūšimis, apibrėžimai iš dalies keičiami taip, kaip nurodyta šio reglamento I priedo 1, 2 ir 5 skirsniuose.

2 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 2700/98 nurodyto 21 11 0 rodiklio pakeistas apibrėžimas ir 21 12 0 bei 21 14 0 rodiklių apibrėžimai pateikiami šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 6 priedo 4 skirsnyje išvardytų rodiklių apibrėžimai pateikiami šio reglamento III priede.

4 straipsnis

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 7 priedo 4 skirsnyje išvardytų rodiklių apibrėžimai pateikiami šio reglamento IV priede.

5 straipsnis

Valstybės narės taiko 1 priedo 4 skirsnio 12 12 0, 12 15 0 ir 13 11 0 rodiklių, susijusių su veiklos rūšimis, priskiriamomis NACE 1 red. 65.1 klasei, taip pat susijusių su kredito įstaigomis, priskiriamomis NACE 1 red. 65.22 klasei, pakeistus apibrėžimus 2001 ataskaitiniams metams ir vėlesniems metams.

Kalbant apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 1 red. 66.02 klasei, valstybės narės taiko 11 11 0, 12 11 0, 12 12 0 ir 12 15 0 rodiklių apibrėžimus 2002 ataskaitiniams metams ir vėlesniems metams.

Valstybės narės taiko 2 priedo 4 skirsnio 21 11 0 rodiklio pakeistą apibrėžimą ir 21 12 0 bei 21 14 0 rodiklių apibrėžimus 2001 ataskaitiniams metams ir vėlesniems metams.

Valstybės narės taiko Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 6 priedo 4 skirsnyje išvardytų rodiklių apibrėžimus 2001 ataskaitiniams metams ir vėlesniems metams.

Jos taiko Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 7 priedo 4 skirsnyje išvardytų rodiklių apibrėžimus 2002 ataskaitiniams metams ir vėlesniems metams.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sqjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. rugsėjo 1 d.

Komisijos vardu

Pedro Solbes Mira

Komisijos narys

[1] OL L 14, 1997 1 17, p. 1.

[2] OL L 244, 2003 9 29, p. 57.

[3] OL L 344, 1998 12 18, p. 49.

[4] OL L 244, 2002 9 12, p. 7.

[5] OL L 317, 2002 11 21, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Reglamente (EB) Nr. 2700/98 pateiktų apibrėžimų pakeitimai, taikomi draudimo paslaugoms, kredito įstaigoms, pensijų fondams ir veiklos rūšims, priskiriamoms NACE 1 red. 65.11 klasei

Reglamento (EB) Nr. 2700/98 priedas iš dalies keičiamas taip:

1 skirsnis

Įmonių skaičius

1. 11 11 0 kodo

apibrėžimas

(pavadinimas: Įmonių skaičius) papildomas taip:

"Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 7 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, šis rodiklis taip pat apima pensijų fondus, kurie nesamdo darbuotojų. Į jį taip pat įtraukiami pensijų fondai, kurie nėra įsteigti kaip juridiniai asmenys ir kuriuos administruoja pensijų fondų valdymo bendrovės, draudimo įstaigos ar kitos finansų įstaigos (tačiau jos neįtraukiamos į šių įstaigų metines finansines atskaitomybes). Tačiau į šį rodiklį neįtraukiamas pensijų fondų, kurie nėra įsteigti atskirai nuo remiančiųjų įmonių ar verslo, skaičius (t. y. nesavarankiški pensijų fondai ar apskaitoje numatytų atidėjimų sistema, darbdavio paprastai administruojami kaip pagalbinė veikla)."

2 skirsnis

Apyvarta

1. 12 11 0 kodo

apibrėžime

(pavadinimas: Apyvarta) sakinys

"NACE 1 red. 66.01 ir 66.03 klasėse šį rodiklį atitinka pozicija "Bendra pasirašytų įmokų suma""

pakeičiamas taip:

"Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 5 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, šį rodiklį atitinka pozicija "Bendra pasirašytų įmokų suma". Šis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnyje.

Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 7 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, šį rodiklį atitinka pozicija "Bendros pensijų įmokos". Šis rodiklis apima visas pensijų įmokas, kurios turi būti sumokėtos finansiniais metais pagal pensijų sutartis, tokias kaip visos privalomos įmokos, kitos periodinės įmokos, savanoriškos papildomos įmokos, gaunami pervedimai, kitos įmokos."

2. 12 11 0 kodo r

yšys su kitais kintamaisiais rodikliais

(pavadinimas: Apyvarta) papildomas taip:

"Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 5 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, "Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma" (12 11 1) apskaičiuojama taip:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma (12 11 1),

+ Bendra prisiimto perdraudimo įmokų suma, pasirašytos įmokos (12 11 2).

"Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma" naudojama apskaičiuojant "Bendrą uždirbtų įmokų sumą" (32 11 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 7 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, "Apyvarta" (Visos pensijų įmokos) apskaičiuojama taip:

Iš dalyvių gautinos pensijų įmokos (48 00 1),

+ Iš darbdavių gautinos pensijų įmokos (48 00 2),

+ Gaunami pervedimai (48 00 3),

+ Kitos pensijų įmokos (48 00 4);

arba:

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas (48 00 5),

+ Pensijų įmokos į nustatyto dydžio įmokų sistemas (48 00 6),

+ Pensijų įmokos į mišrias sistemas (48 00 7)."

3 skirsnis

Produkcijos vertė

1. 12 12 0 kodo

apibrėžime

(pavadinimas: Produkcijos vertė) sakinys

"NACE 1 red. 66.01 ir 66.03 klasėms turi būti taikomi specialūs skaičiavimo metodai"

pakeičiamas taip:

"Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 5 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, produkcijos vertė apibrėžiama kaip bendra uždirbtų įmokų suma plius visos pajamos iš investicijų portfelio plius kitos teikiamos paslaugos minus bendra išmokų sąnaudų suma, išskyrus žalos valdymo išlaidas, plius kapitalo prieaugis ir atidėjimai.

Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 6 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, produkcijos vertė apibrėžiama kaip gautinos palūkanos ir panašios pajamos minus mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos plius gautini komisiniai plius pajamos iš akcijų ir kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių plius grynasis pelnas (nuostolis) iš finansinių operacijų plius kitos veiklos pajamos.

Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 7 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, produkcijos vertė apibrėžiama kaip apyvarta minus mokėtinos draudimo įmokos plius pajamos iš investicijų plius kitos pajamos plius gautinos draudimo išmokos minus bendros išlaidos pensijoms minus grynasis techninių atidėjimų pasikeitimas.

Kalbant apie NACE 1 red. 65.11 klasės įmones, produkcijos vertė apibrėžiama kaip gautinos palūkanos ir panašios pajamos plius pajamos iš akcijų ir kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių plius grynasis pelnas (nuostolis) iš finansinių operacijų plius kitos veiklos pajamos."

2. 12 12 0 kodo

ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

(pavadinimas: Produkcijos vertė) papildomas tokiu sakiniu:

"Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 5 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, produkcijos vertė apskaičiuojama taip:

Gyvybės draudimui:

Bendra pasirašytų įmokų suma (12 11 0),

+ Bendras perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (32 11 2),

+ Investicinės veiklos pajamos (32 22 0),

- Investicijų vertės padidėjimas (32 71 5),

- Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6),

- Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (32 72 1),

+ ((Visi bendri techniniai atidėjimai (37 30 0) - Visi grynieji techniniai atidėjimai (37 30 1))/Visi grynieji techniniai atidėjimai (37 30 1)) x (Investicinės veiklos pajamos (32 22 0) - Investicijų vertės padidėjimas (32 71 5) - Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6) - Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (32 71 1)),

+ Kitos techninės pajamos, grynoji suma (32 16 1),

+ Kitos pajamos (32 46 0),

- Bendra draudimo išmokų suma (32 13 1),

- Bendras numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (32 13 4),

- Vidinės bei išorinės žalos sureguliavimo išlaidos (32 61 5),

- Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6),

+ Nerealizuotas pelnas iš investicijų (32 23 0),

- Investicijų realizavimo nuostolis (32 72 3),

- Nerealizuotas nuostolis iš investicijų (32 28 0),

- Bendras gyvybės draudimo techninio atidėjimo pasikeitimas (32 25 0),

- Draudimo įmokų priemokos ir grąžinimai, grynoji suma (32 16 3)

- Paskirstytas pelnas iš investicijų, perkeltas į netechninę dalį (32 29 0)

- Kitų techninių atidėjimų grynieji pasikeitimai, nepateikti kitose pozicijose (32 16 2).

Ne gyvybės draudimui ir perdraudimui:

Bendra pasirašytų įmokų suma (12 11 0),

+ Bendras perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (32 11 2),

+ Investicinės veiklos pajamos (32 42 0),

- Investicijų vertės padidėjimas (32 71 5),

- Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6),

- Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (32 72 1),

+ ((Visi bendri techniniai atidėjimai (37 30 0) - Visi grynieji techniniai atidėjimai (37 30 1))/Visi grynieji techniniai atidėjimai (37 30 1)) x (Investicinės veiklos pajamos (32 42 0) - Investicijų vertės padidėjimas (32 71 5) - Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6) - Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (32 71 1)),

+ Kitos techninės pajamos, grynoji suma (32 16 1)

+ Kitos pajamos (32 46 0),

- Bendra draudimo išmokų suma (32 13 1),

- Bendras numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (32 13 4),

- Vidinės bei išorinės žalos sureguliavimo išlaidos (32 61 5),

- Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6),

- Investicijų realizavimo nuostolis (32 72 3),

- Draudimo įmokų priemokos ir grąžinimai, grynoji suma (32 16 3),

- Nuostolių svyravimo išlyginimo techninio atidėjimo pasikeitimas (32 15 0),

- Kitų techninių atidėjimų grynieji pasikeitimai, nepateikti kitose pozicijose (32 16 2).

Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 6 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, produkcijos vertė apskaičiuojama taip:

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos (42 11 0),

- Mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos (42 12 0),

+ Gautini komisiniai (42 14 0),

+ Pajamos iš akcijų ir kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių (42 13 1),

+ Grynasis pelnas (nuostolis) iš finansinių operacijų (42 20 0)

+ Kitos veiklos pajamos (42 31 0).

Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 7 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, produkcijos vertė apskaičiuojama taip:

Apyvarta (12 11 0),

- Mokėtinos draudimo įmokos (48 05 0),

+ Pajamos iš investicijų (48 01 0),

+ Kitos pajamos (48 02 2),

+ Gautinos draudimo išmokos (48 02 1),

- Bendros išlaidos pensijoms (48 03 0),

- Grynasis techninių atidėjimų pasikeitimas (48 04 0)."

4 skirsnis

Pridėtinė vertė faktorine kaina

1. 12 15 0 kodo

apibrėžime

(pavadinimas: Pridėtinė vertė faktorine kaina) sakinys

"NACE 1 red. 66.01 ir 66.03 klasėms turi būti taikomi specialūs skaičiavimo metodai"

pakeičiamas taip:

"Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 5 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, pridėtinė vertė faktorine kaina apibrėžiama kaip produkcijos vertė minus bendra gautų perdraudimo paslaugų vertė minus kitas tarpinis vartojimas.

Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 6 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, pridėtinė vertė faktorine kaina apibrėžiama kaip produkcijos vertė minus prekių ir paslaugų pirkimai.

Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 7 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, pridėtinė vertė faktorine kaina apibrėžiama kaip produkcijos vertė minus prekių ir paslaugų pirkimai.

Kalbant apie NACE 1 red. 65.11 klasės įmones, pridėtinė vertė faktorine kaina apibrėžiama kaip produkcijos vertė minus prekių ir paslaugų pirkimai."

2. 12 15 0 kodo

ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

(pavadinimas: Pridėtinė vertė faktorine kaina) papildomas tokiu sakiniu:

"Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 5 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, pridėtinė vertė faktorine kaina apskaičiuojama taip:

Produkcijos vertė (12 12 0),

- Tarpinis vartojimas (13 11 0).

Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 6 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, pridėtinė vertė faktorine kaina apskaičiuojama taip:

Produkcijos vertė (12 12 0),

- Prekių ir paslaugų pirkimai (13 11 0).

Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 7 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, pridėtinė vertė faktorine kaina apskaičiuojama taip:

Produkcijos vertė (12 12 0),

- Tarpinis vartojimas (= prekių ir paslaugų pirkimai (13 11 0))."

5 skirsnis

Prekių ir paslaugų pirkimai

1. 13 11 0 kodo

apibrėžime

(pavadinimas: Prekių ir paslaugų pirkimai) sakinys

"NACE 1 red. 66.01 ir 66.03 klasėms turi būti taikomi specialūs skaičiavimo metodai"

pakeičiamas taip:

"Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 5 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, prekių ir paslaugų pirkimai apibrėžiami kaip bendra gautų perdraudimo paslaugų vertė plius kitas tarpinis vartojimas.

Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 6 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, prekių ir paslaugų pirkimai apibrėžiami kaip mokėtini komisiniai plius kitos administracinės išlaidos plius kitos veiklos sąnaudos."

2. 13 11 0 kodo

ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

(pavadinimas: Prekių ir paslaugų pirkimai) papildomas tokiu sakiniu:

"Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 5 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, tarpinis vartojimas apskaičiuojamas taip:

Gyvybės draudimui:

Perdraudimo likutis (32 18 0),

+ ((Visi bendri techniniai atidėjimai (37 30 0) - Visi grynieji techniniai atidėjimai (37 30 1))/Visi grynieji techniniai atidėjimai (37 30 1)) x (Investicinės veiklos pajamos (32 22 0) - Investicijų vertės padidėjimas (32 71 5) - Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6) - Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (32 71 1)),

+ Komisiniai (32 61 1),

+ Išorinės išlaidos už įsigytas prekes bei paslaugas (32 61 4 – ilgalaikio turto savo naudojimui nusidėvėjimas).

Ne gyvybės draudimui ir perdraudimui:

Perdraudimo likutis (32 18 0),

+ ((Visi bendri techniniai atidėjimai (37 30 0) - Visi grynieji techniniai atidėjimai (37 30 1))/Visi grynieji techniniai atidėjimai (37 30 1)) x (Investicinės veiklos pajamos (32 42 0) - Investicijų vertės padidėjimas (32 71 5) - Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6) - Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (32 71 1)),

+ Komisiniai (32 61 1),

+ Išorinės išlaidos už įsigytas prekes bei paslaugas (32 61 4 – ilgalaikio turto savo naudojimui nusidėvėjimas).

Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 6 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, tarpinis vartojimas apskaičiuojamas taip:

Mokėtini komisiniai (42 15 0),

+ Kitos administracinės išlaidos (42 32 2),

+ kitos veiklos sąnaudos (42 33 0).

Kalbant apie Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 7 priedo 3 skirsnyje apibrėžtas įmones, kintamasis rodiklis "Prekių ir paslaugų pirkimai" (13 11 0) naudojamas apskaičiuojant kintamąjį rodiklį "Bendros veiklos išlaidos" (48 06 0)."

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

21 11 0 rodiklio pakeistas apibrėžimas ir 21 12 0 bei 21 14 0 rodiklių apibrėžimai

Reglamentas (EB) Nr. 2700/98 iš dalies keičiamas taip:

1. Apibrėžimas

Kapitalo išlaidos metodams, technologijoms, procesams ar įrangai, skirtai surinkti ir pašalinti užterštumą bei teršalus (pvz., oro teršalus, nuotekas ar kietąsias atliekas), užterštumo pasklidimui išvengti ir lygiui nustatyti, taip pat apdoroti bei pašalinti teršalus, atsiradusius dėl įmonės gamybinės veiklos.

Tai yra išlaidų, susijusių su toliau išvardytomis aplinkosaugos sritimis, suma: "Aplinkos oro ir klimato apsauga", "Nuotekų tvarkymas", "Atliekų tvarkymas" ir "Kita aplinkosaugos veikla". "Kita aplinkosaugos veikla" apima "Dirvožemio, gruntinio ir paviršinio vandens apsauga ir nukenksminimas", "Triukšmo ir vibracijos mažinimas", "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga", "Apsauga nuo radiacijos", "Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla", "Bendras aplinkosaugos administravimas ir valdymas", "Švietimas, mokymas ir informacija", "Veikla, dėl kurios atsiranda nedalomos išlaidos" ir "Kita, niekur kitur nepriskirta, veikla".

Čia įtraukiama:

- investicijos į atskirus, identifikuojamus įrangos komponentus, kurie įrengiami gamybos linijos gale arba visiškai atskirai nuo gamybos linijos (naudojamus teršalų išleidimo vietoje),

- investicijos į įrenginius (pvz., filtrai ar atskiri valymo veiksmai), kurie kompostuoja ar ekstrahuoja teršalus gamybos linijoje, jeigu tokių papildomų įrenginių išmontavimas iš esmės neturės įtakos gamybos linijos veikimui.

Šių kapitalo išlaidų pagrindinis tikslas ar paskirtis yra aplinkos apsauga ir tokios bendros išlaidos turėtų būti įrašomos.

Išlaidos turėtų būti įrašomos įskaitant bet kokį sąnaudų padengimą, susijusį su tinkamų parduoti šalutinių produktų gamyba ir pardavimu, sutaupytomis lėšomis arba gautomis subsidijomis.

Įsigytos prekės įvertinamos pirkimo kaina, neįtraukiant išskaitytiną PVM ir kitus išskaitytinus mokesčius, tiesiogiai susijusius su apyvarta.

Neįtraukiama:

- aplinkai naudingi veiksmai ir veikla, kurių būtų imtasi neatsižvelgiant į priežastis, susijusias su aplinkos apsauga, įskaitant priemones, kurios yra pagrindinai skirtos saugai ir sveikatos apsaugai darbe ir gamybos saugumui,

- priemonės, skirtos užterštumui mažinti, kai produktai naudojami ar tampa atliekomis (produktų aplinkosauginis pritaikymas), nebent aplinkosaugos politika ir reguliavimas padidina gamintojų teisinę atsakomybę tiek, kad ji apimtų užterštumą, atsiradusį dėl produktų naudojimo, arba produktų tvarkymą, kai jie tampa atliekomis,

- išteklių naudojimas ir taupymo veikla (pvz., vandens tiekimas arba energijos ar žaliavų taupymas), nebent pagrindinis tikslas būtų aplinkos apsauga: pvz., kai tokia veikla siekiama įgyvendinti nacionalinę ar tarptautinę aplinkosaugos politiką ir tokios veiklos nesiimama dėl priežasčių, susijusių su sąnaudų taupymu.

Ryšys su įmonių sąskaitomis

Apibrėžimas grindžiamas apskaitos standartais, kuriuos įmonė taiko tvarkydama savo buhalterinę apskaitą, laikydamasi ES apskaitos standartų: t. y. tokios išlaidos, kurios gali būti laikomos turtu.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Bendros investicijos į aplinkos apsaugą" yra kintamųjų rodiklių 21 11 0 ir 21 12 0 suma. "Bendros aplinkos apsaugos išlaidos" yra kintamųjų rodiklių 21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 suma.

Rodiklių dalis:

15 11 0 Bendrosios investicijos į materialų turtą

15 31 0 Finansinio lizingo būdu įsigyto materialaus turto vertė.

2. Papildoma šiais apibrėžimais:

Kodas: 21 12 0

Pavadinimas: Investicijos į įrangą ir įrenginius diegiant švaresnes technologijas ("integruotas technologijas")

Apibrėžimas

Kapitalo išlaidos naujiems metodams, technologijoms, procesams, įrangai (ar jų dalims), skirtiems užterštumui išvengti ar sumažinti teršalų kiekį jų susidarymo vietoje (pvz., oro teršalai, nuotekos ar kietosios atliekos), tokiu būdu sumažinant poveikį aplinkai, kuris yra susijęs su teršalų emisija ir (arba) teršiančia veikla, arba esančių metodų, technologijų procesų, įrangos (ar jų dalių) pritaikymui.

Tai yra išlaidų, susijusių su toliau išvardytomis aplinkosaugos sritimis, suma: "Aplinkos oro ir klimato apsauga", "Nuotekų tvarkymas", "Atliekų tvarkymas" ir "Kita aplinkosaugos veikla". "Kita aplinkosaugos veikla" apima "Dirvožemio, gruntinio ir paviršinio vandens apsauga ir nukenksminimas", "Triukšmo ir vibracijos mažinimas", "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga", "Apsauga nuo radiacijos", "Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla", "Bendras aplinkosaugos administravimas ir valdymas", "Švietimas, mokymas ir informacija", "Veikla, dėl kurios atsiranda nedalomos išlaidos" ir "Kita, niekur kitur nepriskirta, veikla".

Išlaidos turėtų būti įrašomos įskaitant bet kokį sąnaudų padengimą, susijusį su tinkamų parduoti šalutinių produktų gamyba ir pardavimu, sutaupytomis lėšomis arba gautomis subsidijomis.

Įsigytos prekės įvertinamos pirkimo kaina, neįtraukiant išskaitytiną PVM ir kitus išskaitytinus mokesčius, tiesiogiai susijusius su apyvarta.

Čia įtraukiama:

- kapitalo išlaidos, susijusios su atskirais, individualiai identifikuojamais metodais, procesais, technologijomis ir įranga (jų aplinkosaugos dalimis). Jų pagrindinis tikslas ar paskirtis iš esmės yra aplinkos apsauga ir bendros išlaidos, susijusios su metodais, procesais, technologijomis ir įranga (jų aplinkosaugos dalimis) turėtų būti įrašomos,

- kapitalo išlaidos metodams, procesams, technologijoms ir įrangai, tokiu būdu integruotiems į visakeriopą gamybinę veiklą (gamybos procesas/instaliavimas), kad sunku atskirai identifikuoti užterštumui išvengti skirtus komponentus. Tokiais atvejais ("integruotos priemonės") įrašoma tik bendrų investicijų aplinkos apsaugos dalis.

Ši dalis atitinka papildomas investicijas kapitalo išlaidų, kurios būtų patirtos, jeigu būtų neatsižvelgta į priežastis, susijusias su aplinkos apsauga, atžvilgiu. Todėl palyginimo alternatyvą atitinka pigiausia alternatyva, kuria gali pasinaudoti bendrovė su panašiomis funkcijomis ir rodikliais, išskyrus tuos, kurie yra susiję su aplinkos apsauga.

Tais atvejais, kai pasirinkta galimybė yra standartinė technologija ir nėra pigesnės, aplinkosaugos požiūriu mažiau naudingos alternatyvos, kuria gali pasinaudoti bendrovė, tokia priemonė iš esmės nėra aplinkos apsaugos veikla ir išlaidos neįrašomos.

Neįtraukiama:

- aplinkai naudingi veiksmai ir veikla, kurių būtų imtasi neatsižvelgiant į priežastis, susijusias su aplinkos apsauga, įskaitant priemones, kurios yra pagrindinai skirtos saugai ir sveikatos apsaugai darbe ir gamybos saugumui,

- priemonės, skirtos užterštumui mažinti, kai produktai naudojami ar tampa atliekomis (produktų aplinkosauginis pritaikymas), nebent aplinkosaugos politika ir reguliavimas padidina gamintojų teisinę atsakomybę tiek, kad ji apimtų užterštumą, atsiradusį dėl produktų naudojimo, arba produktų tvarkymą, kai jie tampa atliekomis,

- išteklių naudojimas ir taupymo veikla (pvz., vandens tiekimas arba energijos ar žaliavų taupymas), nebent pagrindinis tikslas būtų aplinkos apsauga: pvz., kai tokia veikla siekiama įgyvendinti nacionalinę ar tarptautinę aplinkosaugos politiką ir kai tokios veiklos nesiimama dėl priežasčių, susijusių su sąnaudų taupymu.

Ryšys su įmonių sąskaitomis

Apibrėžimas grindžiamas apskaitos standartais, kuriuos įmonė taiko tvarkydama savo buhalterinę apskaitą, laikydamasi ES apskaitos standartų: t. y. tokios išlaidos, kurios gali būti laikomos turtu.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Bendros investicijos į aplinkos apsaugą" yra kintamųjų rodiklių 21 11 0 ir 21 12 0 suma. "Bendros aplinkos apsaugos išlaidos" yra kintamųjų rodiklių 21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 suma.

Rodiklių dalis:

15 11 0 Bendrosios investicijos į materialų turtą

15 31 0 Finansinio lizingo būdu įsigyto materialaus turto vertė.

Kodas: 21 14 0

Pavadinimas: Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Apibrėžimas

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai yra išlaidos, susijusios su veiklos, technologijos, proceso, įrangos (ar jų dalių), skirtų teršalams ir užterštumui (pvz., oro teršalams, nuotekoms ar kietosioms atliekoms) ar bet kurio kito aplinkos alinimo dėl įmonės gamybinės veiklos išvengti, sumažinti, apdoroti ar pašalinti, vykdymu ir palaikymu.

Tai yra išlaidų, susijusių su toliau išvardytomis aplinkosaugos sritimis, suma: "Aplinkos oro ir klimato apsauga", "Nuotekų tvarkymas", "Atliekų tvarkymas" ir "Kita aplinkosaugos veikla". "Kita aplinkosaugos veikla" apima "Dirvožemio, gruntinio ir paviršinio vandens apsauga ir nukenksminimas", "Triukšmo ir vibracijos mažinimas", "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga", "Apsauga nuo radiacijos", "Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla", "Bendras aplinkosaugos administravimas ir valdymas", "Švietimas, mokymas ir informacija", "Veikla, dėl kurios atsiranda nedalomos išlaidos" ir "Kita, niekur kitur nepriskirta, veikla".

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai turėtų būti įrašomos įskaitant bet kokį sąnaudų padengimą, susijusį su tinkamų parduoti šalutinių produktų gamyba ir pardavimu, sutaupytomis lėšomis arba gautomis subsidijomis.

Einamosios išlaidos yra "vidinės išlaidos" ir "aplinkos apsaugos paslaugų pirkimai":

- vidinės išlaidos apima visas einamąsias išlaidas aplinkos apsaugai, išskyrus aplinkos apsaugos paslaugų pirkimus iš kitų vienetų. Tai yra darbo sąnaudų, žaliavų bei medžiagų naudojimo ir eksploatacinės nuomos mokesčių, pavyzdžiui, susijusių su aplinkosaugos įrangos eksploatavimu ir priežiūra, užterštumo lygio nustatymu ir monitoringu, aplinkosaugos valdymu, informacija ir švietimu, aplinkosaugos tyrimais ir taikomąja veikla, suma,

- aplinkosaugos paslaugų pirkimai apima visus mokesčius ir panašius mokėjimus kitoms valstybės ar privačioms organizacijoms (esančioms už ataskaitą pateikiančio vieneto ribų) už aplinkos apsaugos paslaugas, susijusias su įmonės gamybinės veiklos poveikiu aplinkai. Pavyzdžiui, mokėjimai už atliekų ir nuotekų surinkimą bei apdorojimą, mokėjimai, susiję su dirvožemio dezaktivacija, reguliavimo mokesčiai, mokėjimai aplinkosauginiams konsultantams, teikiantiems, pvz., aplinkosaugos informaciją, patarimus dėl sertifikavimo ar aplinkosaugos įrangos eksploatavimo.

Įsigytos prekės ir paslaugos įvertinamos pirkimo kaina, neįtraukiant išskaitytiną PVM ir kitus išskaitytinus mokesčius, tiesiogiai susijusius su apyvarta. Darbo išlaidos apima bruto darbo užmokestį, įskaitant darbdavių mokesčius ir socialinio draudimo sąnaudos, bet neįtraukiant administracines įmonės išlaidas.

Neįtraukiama:

- aplinkai naudingi veiksmai ir veikla, kurių būtų imtasi neatsižvelgiant į priežastis, susijusias su aplinkos apsauga, įskaitant priemones, kurios yra pagrindinai skirtos saugai ir sveikatos apsaugai darbe ir gamybos saugumui,

- priemonės, skirtos užterštumui mažinti, kai produktai naudojami ar tampa atliekomis (produktų aplinkosauginis pritaikymas), nebent aplinkosaugos politika ir reguliavimas padidina gamintojų teisinę atsakomybę tiek, kad ji apimtų užterštumą, atsiradusį dėl produktų naudojimo, arba produktų tvarkymą, kai jie tampa atliekomis,

- išteklių naudojimas ir taupymo veikla (pvz., vandens tiekimas arba energijos ar žaliavų taupymas), nebent pagrindinis tikslas būtų aplinkos apsauga: pvz., kai tokia veikla siekiama įgyvendinti nacionalinę ar tarptautinę aplinkosaugos politiką ir kai tokios veiklos nesiimama dėl priežasčių, susijusių su sąnaudų taupymu,

- ataskaitą pateikiančio vieneto mokesčių ir rinkliavų mokėjimai, kurie nėra susiję su aplinkos apsaugos paslaugų, susijusių su įmonės gamybinės veiklos poveikiu aplinkai, pirkimu, net ir tuo atveju, kai Vyriausybės institucijos asignavo pajamas aplinkos apsaugos veiklai finansuoti (pvz., taršos mokesčiai),

- apskaičiuotų sąnaudų straipsniai, tokie, kaip aplinkosaugos įrangos nusidėvėjimas, kapitalo netekimas dėl priverstinio pakeitimo arba administracinės įmonės išlaidos,

- pajamų netekimas, kompensaciniai mokesčiai, delspinigiai, baudos ir kiti netekimai, kurie nėra susiję su aplinkos apsaugos veikla.

Ryšys su įmonių sąskaitomis

Einamųjų išlaidų apibrėžimas grindžiamas apskaitos standartais, kuriuos įmonė taiko tvarkydama savo buhalterinę apskaitą, laikydamasi ES apskaitos standartų: t. y. einamosios išlaidos apima visas nekapitalizuotas išlaidas, kurios įrašomos į pelno (nuostolio) ataskaitą.

Tai yra aplinkos apsaugos veiklai skirtų žaliavų bei medžiagų pirkimų, darbo sąnaudų, viešųjų mokesčių bei rinkliavų, išorinių paslaugų išlaidų, nuomos ir lizingo mokesčių suma.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Bendros investicijos į aplinkos apsaugą" yra kintamųjų rodiklių 21 11 0 ir 21 12 0 suma. "Bendros aplinkos apsaugos išlaidos" yra kintamųjų rodiklių 21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 suma.

Rodiklių dalis:

13 11 0 Prekių ir paslaugų pirkimai

15 31 0 Personalo sąnaudos.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Reglamento (EB, Euratomas) 58/97 dėl verslo struktūros statistikos 6 priedo 4 skirsnyje (kredito įstaigos) pateiktų rodiklių apibrėžimai

STRUKTŪRINIAI KINTAMIEJI RODIKLIAI

Kodas: 11 11 1

Pavadinimas: Įmonių skaičius pagal juridinį statusą

Apibrėžimas

Įmonių skaičius (žr. kintamąjį 11 11 0) pagal juridinį statusą skirstomas taip: ribotos turtinės atsakomybės akcinės bendrovės, kooperatyvinės įmonės, viešosios teisės reglamentuojamos įmonės, įmonių, kurių pagrindinė buveinė yra EEE nepriklausančiose valstybėse, filialai, kitos įmonės.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Įmonių skaičius pagal juridinį statusą" – tai įmonių skaičiaus (11 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas: 11 11 4

Pavadinimas: Įmonių skaičius pagal patronuojančios įmonės buveinę

Apibrėžimas

"Patronuojanti įmonė" – tai patronuojanti įmonė, kurios apibrėžimas pateikiamas Tarybos direktyvos 83/349/EEB [1], grindžiamos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos atskaitomybės 1 ir 2 straipsniuose.

Naudojamas šis geografinis patronuojančių įmonių suskirstymas: patronuojanti įmonė, esanti buveinės valstybės narės teritorijoje (gali būti tariama, kad stebima įmonė kontroliuojama nacionaliniu lygiu); patronuojanti įmonė, esanti kitose valstybėse (tariama, kad stebima įmonė kontroliuojama iš kitos valstybės). Patronuojanti įmonė įrašoma pagal pagrindinį valdomo turto savininką. Tik tos įmonės (dukterinės įmonės), kurios turi patronuojančią įmonę, įtraukiamos į šį kintamąjį rodiklį. Filialai neįtraukiami, nes jie laikomi įmonės dalimi.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Įmonių skaičius pagal patronuojančios įmonės buveinę" – tai įmonių skaičiaus (11 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas: 11 11 6

Pavadinimas: Įmonių skaičius pagal balanso bendros sumos dydžio kategorijas

Apibrėžimas

Įmonių skaičius (žr. kintamąjį 11 11 0) suskirstomas pagal balanso bendros sumos dydžio kategorijas.

Visoms valstybėms narėms nustatomos penkios dydž1331_lt_32003r1670_anx03io kategorijos (eurais): daugiau kaip 99999 milijonų eurų, 10000–99999 milijonų eurų, 1000–9999 milijonų eurų, 100–999 milijonų eurų, mažiau kaip 100 milijonų eurų.

Pastaba:

Atsižvelgiama į balanso bendrą sumą ataskaitinių metų pabaigoje (žr. kintamąjį 43 30 0).

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Įmonių skaičius pagal balanso bendros sumos dydžio kategorijas" – tai įmonių skaičiaus (11 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas: 11 11 7

Pavadinimas: Įmonių skaičius pagal kredito įstaigų kategorijas

Apibrėžimas

Įmonių skaičius (žr. kintamąjį 11 11 0) suskirstomas pagal kredito įstaigų kategorijas: bankai, turintys veiklos licenciją, specializuotos kreditus teikiančios įstaigos, kitos kredito įstaigos. Šis suskirstymas leidžia priskirti kredito įstaigų kategorijas atitinkamoms NACE 1 red. klasėms.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Įmonių skaičius pagal kredito įstaigų kategorijas" – tai įmonių skaičiaus (11 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas: 11 41 1

Pavadinimas: Bendras filialų skaičius pagal buvimo vietą EEE nepriklausančiose valstybėse

Apibrėžimas

"Filialo" apibrėžimas pateikiamas Tarybos direktyvos 89/646/EEB [2] 1 straipsnyje ir patikslinamas Komisijos komunikate dėl laisvės teikti paslaugas ir visuotinės gerovės interesų Antrojoje bankininkystės direktyvoje (95/C/291/06).

Naudojamas šis geografinis filialų, esančių kitose valstybėse, skaičiaus suskirstymas: Šveicarija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Japonija, trečiosios šalys (kitos pasaulio valstybės).

Pastaba:

Atsižvelgiama į visus veikiančius filialus, apie kuriuos pranešama kredito įstaigos buveinės valstybėje narėje.

Kodas: 11 51 0

Pavadinimas: Bendras finansinių dukterinių įmonių skaičius pagal buvimo vietą kitose valstybėse

Apibrėžimas

"Dukterinė įmonė" – tai dukterinė įmonė, kurios apibrėžimas pateikiamas Tarybos direktyvos 83/349/EEB, grindžiamos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos atskaitomybės. Įtraukiamos visos įmonės, kurios priskiriamos finansinių paslaugų įmonėms (kaip apibrėžta kredito įstaigų statistikos metodologinių rekomendacijų 1.3 skyriuje).

Pastaba:

Naudojamas šis geografinis dukterinių įmonių suskirstymas: kiekviena atskira kita valstybė narė, kitos EEE valstybės, Šveicarija, JAV, Japonija, trečiosios šalys (kitos pasaulio valstybės). Atsižvelgiama tik į pirmą dukterinių įmonių lygį.

PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS KINTAMIEJI RODIKLIAI

Kodas: 42 11 0

Pavadinimas: Gautinos palūkanos ir panašios pajamos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Tarybos direktyvos 86/635/EEB [3] 29 straipsnyje.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 1 punktą ir 28 straipsnio B dalies 1 punktą.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Šis kintamasis rodiklis naudojamas apskaičiuojant produkcijos vertę (12 12 0).

Kodas: 42 11 1

Pavadinimas: Gautinos palūkanos ir panašios pajamos iš pastoviųjų pajamų vertybinių popierių

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 86/635/EEB 29 straipsnyje.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 1 dalį ir 28 straipsnio B dalies 1 punktą.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Šis kintamasis rodiklis yra kintamojo rodiklio 42 11 0 dalis.

Kodas: 42 12 0

Pavadinimas: Mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 86/635/EEB 29 straipsnyje.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 2 punktą ir 28 straipsnio A dalies 1 punktą.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Šis kintamasis rodiklis naudojamas apskaičiuojant produkcijos vertę (12 12 0).

Kodas: 42 12 1

Pavadinimas: Mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos, susijusios su emituojamais skolos vertybiniais popieriais

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 86/635/EEB 17 ir 29 straipsniuose.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 4 straipsnio 3 punkto a papunktį (Įsipareigojimai).

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Šis kintamasis rodiklis – tai kintamojo rodiklio 42 12 0 dalis.

Kodas: 42 13 0

Pavadinimas: Pajamos iš vertybinių popierių

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 86/635/EEB 30 straipsnyje.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 3 punkto a papunktį, 3 dalies b papunktį ir 3 dalies c papunktį, kaip suvestinį rodiklį, ir 28 straipsnio B dalies 2 punkto a papunktį, 2 punkto b papunktį ir 2 punkto c papunktį, kaip suvestinį rodiklį.

Kodas: 42 13 1

Pavadinimas: Pajamos iš akcijų ir kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 86/635/EEB 30 straipsnyje.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 3 punkto a papunktį ir 28 straipsnio B dalies 2 punkto a papunktį.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Šis kintamasis rodiklis – tai kintamojo rodiklio 42 13 0 dalis, naudojamas apskaičiuojant produkcijos vertę (kintamasis 12 12 0).

Kodas: 42 14 0

Pavadinimas: Gautini komisiniai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 86/635/EEB 31 straipsnyje.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 4 punktą ir 28 straipsnio B dalies 3 punktą.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Šis kintamasis rodiklis naudojamas apskaičiuojant produkcijos vertę (kintamasis 12 12 0).

Kodas: 42 15 0

Pavadinimas: Mokėtini komisiniai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 86/635/EEB 31 straipsnyje.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 5 punktą ir 28 straipsnio A dalies 2 punktą.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Šis kintamasis rodiklis naudojamas apskaičiuojant prekių ir paslaugų pirkimus (kintamasis 13 11 0).

Kodas: 42 20 0

Pavadinimas: Grynasis pelnas arba grynasis nuostolis iš finansinių operacijų

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 86/635/EEB 32 straipsnyje.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 6 punktą, 28 straipsnio A dalies 3 punktą arba B dalies 4 punktą.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Šis kintamasis rodiklis naudojamas apskaičiuojant produkcijos vertę (kintamasis 12 12 0).

Kodas: 42 31 0

Pavadinimas: Kitos veiklos pajamos

Apibrėžimas

Veiklos pajamos, nenurodytos kitose pozicijose.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 7 punktą ir 28 straipsnio B dalies 7 punktą.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Šis kintamasis rodiklis naudojamas apskaičiuojant produkcijos vertę (kintamasis 12 12 0).

Kodas: 42 32 0

Pavadinimas: Bendrosios administracinės išlaidos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis yra "Personalo sąnaudų" (kintamasis 13 31 0) ir "Kitos administracinės išlaidos" (kintamasis 42 32 2).

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 8 punkto a papunktį ir b papunktį, kaip suvestinį rodiklį, ir 28 straipsnio A dalies 4 punkto a papunktį ir b papunktį, kaip suvestinį rodiklį.

Kodas: 42 32 2

Pavadinimas: Kitos administracinės išlaidos

Apibrėžimas

Kitos administracinės išlaidos, neįtrauktos į kintamąjį rodiklį 13 31 0.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 8 punkto b papunktį ir 28 straipsnio A dalies 4 punkto b papunktį.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Šis kintamasis rodiklis naudojamas apskaičiuojant prekių ir paslaugų pirkimus (kintamasis 13 11 0) ir bendrąsias administracines išlaidas (kintamasis 42 32 0).

Kodas: 42 33 0

Pavadinimas: Kitos veiklos sąnaudos

Apibrėžimas

Veiklos sąnaudos, neįtrauktos į kitas pozicijas.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 10 punktą ir 28 straipsnio A dalies 6 punktą.

Šis kintamasis rodiklis naudojamas apskaičiuojant prekių ir paslaugų pirkimus (kintamasis 13 11 0).

Kodas: 42 35 0

Pavadinimas: Paskolų ir išankstinių mokėjimų vertės patikslinimas ir perskaičiavimas bei atidėjimai sąlyginiams įsipareigojimams ir nebalansiniams įsipareigojimams

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 86/635/EEB 33 straipsnyje.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 11 ir 12 punktus ir 28 straipsnio A dalies 7 punktą bei B dalies 5 punktą.

Kodas: 42 36 0

Pavadinimas: Kiti vertės patikslinimai ir perskaičiavimai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 86/635/EEB 34 straipsnyje.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 9, 13 ir 14 punktus ir 28 straipsnio A dalies 5 punktą, A dalies 8 punktą bei B dalies 6 punktą.

Kodas: 42 40 0

Pavadinimas: Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis)

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Tarybos direktyvos 78/660/EEB [4], grindžiamos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinės atskaitomybės 22 ir tolesniuose straipsniuose.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 15 ir 16 punktus ir 28 straipsnio A dalies 9 punktą, A dalies 10 punktą bei B dalies 8 punktą.

Kodas: 42 50 0

Pavadinimas: Ypatingosios veiklos pelnas (nuostolis)

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Tarybos direktyvos 78/660/EEB, grindžiamos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinės atskaitomybės 22 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 19 punktą ir 28 straipsnio A dalies 13 punktą bei B dalies 10 punktą.

Kodas: 42 51 0

Pavadinimas: Visi mokesčiai (įprastinės veiklos pelno arba nuostolio mokesčiai, ypatingosios veiklos pelno arba nuostolio mokesčiai, kiti mokesčiai)

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Tarybos direktyvos 78/660/EEB, grindžiamos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinės atskaitomybės 22 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 15, 20 ir 22 punktus ir 28 straipsnio A dalies 9 punktą, A dalies 12 punktą bei A dalies 14 punktą.

Kodas: 42 60 0

Pavadinimas: Finansinių metų pelnas arba nuostolis

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Tarybos direktyvos 78/660/EEB, grindžiamos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinės atskaitomybės 22 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 23 punktą ir 28 straipsnio A dalies 15 punktą bei B dalies 11 punktą.

BALANSO KINTAMIEJI RODIKLIAI

Kodas: 43 11 0

Pavadinimas: Paskolos ir išankstiniai mokėjimai klientams

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 86/635/EEB 4 ir 16 straipsniuose.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 4 straipsnio 4 dalį (Turtas) ir 16 straipsnį (Turtas: 4 pozicija).

Kodas: 43 21 0

Pavadinimas: Sumos, mokėtinos klientams

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 86/635/EEB 4 ir 19 straipsniuose.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 4 straipsnio 2 punkto a papunktį bei 2 punkto b papunktį, kaip suvestinį rodiklį (Įsipareigojimai), ir 19 straipsnį (Įsipareigojimai: 2 pozicija).

Kodas: 43 29 0

Pavadinimas: Visas kapitalas ir rezervai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apibrėžiamas Direktyvos 86/635/EEB 21, 22 ir 23 straipsniuose.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 4 straipsnio 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 punktus ir 14 punktą, kaip suvestinį rodiklį (Įsipareigojimai).

Kodas: 43 30 0

Pavadinimas: Balanso bendra suma

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis susideda iš balanso turto dalies 1–16 pozicijų sumos arba balanso įsipareigojimų dalies 1–14 pozicijų sumos.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 4 straipsnį.

Kodas: 43 31 0

Pavadinimas: Balanso bendra suma, suskirstyta pagal patronuojančios įmonės buveinę

Apibrėžimas

Balanso bendra suma (žr. kintamąjį 43 30 0) suskirstoma pagal patronuojančios įmonės buveinę.

Pagal kintamojo rodiklio 11 11 4 suskirstymą balanso bendra suma suskirstoma į šias dalis: su kredito įstaigomis, kurios kontroliuojamos nacionaliniu lygiu, susijusią dalį ir su įmonėmis, kurios kontroliuojamos iš kitos valstybės, susijusią dalį. Patronuojanti įmonė įrašoma pagal pagrindinį valdomo turto savininką.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Balanso bendra suma, suskirstyta pagal patronuojančios įmonės buveinę" – tai balanso bendros sumos (43 30 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas: 43 32 0

Pavadinimas: Balanso bendra suma, suskirstyta pagal juridinį statusą

Apibrėžimas

Balanso bendra suma (žr. kintamąjį 43 30 0) suskirstoma pagal juridinį statusą taip: ribotos turtinės atsakomybės akcinės bendrovės, kooperatyvinės įmonės, viešosios teisės reglamentuojamos įmonės, įmonių, kurių pagrindinė buveinė yra EEE nepriklausančiose valstybėse, filialai, kita.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Balanso bendra suma, suskirstyta pagal juridinį statusą" – tai balanso bendros sumos (43 30 0) tolesnis suskirstymas.

KINTAMIEJI RODIKLIAI PAGAL PRODUKTUS

Kodas: 44 11 0

Pavadinimas: Gautinos palūkanos ir panašios pajamos pagal CPA kategorijas (pakategorius)

Apibrėžimas

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos apibrėžiamos Direktyvos 86/635/EEB 29 straipsnyje. Suskirstymas pagal produktus grindžiamas produktų klasifikacija pagal finansinio tarpininkavimo paslaugas ir finansinio tarpininkavimo pagalbinę veiklą. Šis kintamasis rodiklis suskirstomas pagal CPA kategorijas (pakategorius) atitinkamu lygiu.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 1 punktą ir 28 straipsnio B dalies 1 punktą.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Gautinos palūkanos ir panašios pajamos pagal CPA kategorijas (pakategorius)" – tai "Gautinų palūkanų ir panašių pajamų" (42 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas: 44 12 0

Pavadinimas: Mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos pagal CPA kategorijas (pakategorius)

Apibrėžimas

Mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos apibrėžiamos Direktyvos 86/635/EEB 29 straipsnyje. Suskirstymas pagal produktus grindžiamas produktų klasifikacija pagal finansinio tarpininkavimo paslaugas ir finansinio tarpininkavimo pagalbinę veiklą. Šis kintamasis rodiklis suskirstomas pagal CPA kategorijas (pakategorius) atitinkamu lygiu.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 2 punktą ir 28 straipsnio A dalies 1 punktą.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos pagal CPA kategorijas (pakategorius)" – tai "Mokėtinų palūkanų ir panašių sąnaudų" (42 12 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas: 44 13 0

Pavadinimas: Gautini komisiniai pagal CPA kategorijas (pakategorius)

Apibrėžimas

Gautini komisiniai apibrėžiami Direktyvos 86/635/EEB 31 straipsnyje. Suskirstymas pagal produktus grindžiamas produktų klasifikacija pagal finansinio tarpininkavimo paslaugas ir finansinio tarpininkavimo pagalbinę veiklą. Šis kintamasis rodiklis suskirstomas pagal CPA kategorijas (pakategorius) atitinkamu lygiu.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 4 punktą ir 28 straipsnio B dalies 3 punktą.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Gautini komisiniai pagal CPA kategorijas (pakategorius)" – tai "Gautinų komisinių" (42 14 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas: 44 14 0

Pavadinimas: Mokėtini komisiniai pagal CPA kategorijas (pakategorius)

Apibrėžimas

Mokėtini komisiniai apibrėžiami Direktyvos 86/635/EEB 31 straipsnyje. Suskirstymas pagal produktus grindžiamas produktų klasifikacija pagal finansinio tarpininkavimo paslaugas ir finansinio tarpininkavimo pagalbinę veiklą. Šis kintamasis rodiklis suskirstomas pagal CPA kategorijas (pakategorius) atitinkamu lygiu.

Pastaba:

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 5 punktą ir 28 straipsnio A dalies 2 punktą.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Mokėtini komisiniai pagal CPA kategorijas (pakategorius)" – tai "Mokėtinų komisinių" (42 15 0) tolesnis suskirstymas.

INTERNACIONALIZAVIMO KINTAMIEJI RODIKLIAI

Kintamieji rodikliai 45 11 0, 45 21 0 ir 45 22 0 nurodo verslą, suskirstytą pagal filialus, kurių pagrindinė buveinė yra EEE valstybėse.

Kodas: 45 11 0

Pavadinimas: Bendro EEE filialų skaičiaus geografinis suskirstymas

Apibrėžimas

"Filialo" apibrėžimas pateikiamas 1989 gruodžio 15 d. Tarybos direktyvos 89/646/EEB 1 straipsnyje ir patikslinamas Komisijos komunikate dėl laisvės teikti paslaugas ir visuotinės gerovės interesų Antrojoje bankininkystės direktyvoje (95/C/291/06).

Pastaba:

Buveinės valstybės narės požiūriu bendras EEE filialų skaičius suskirstomas pagal kiekvieną atskirą kitą EEE valstybę.

Kodas: 45 21 0

Pavadinimas: Gautinų palūkanų ir panašių pajamų geografinis suskirstymas

Apibrėžimas

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos (žr. kintamąjį 42 11 0), suskirstytos pagal filialus priimančiojoje šalyje, kurių pagrindinė buveinė yra kiekvienoje atskiroje kitoje EEE valstybėje.

Kodas: 45 22 0

Pavadinimas: Balanso bendros sumos geografinis suskirstymas

Apibrėžimas

Filialų, įsteigtų priimančiojoje šalyje, kurių pagrindinė buveinė yra kiekvienoje atskiroje kitoje EEE valstybėje, balanso bendra suma (žr. kintamąjį 43 30 0).

Kodas: 45 31 0

Pavadinimas: Gautinų palūkanų ir panašių pajamų iš veiklos, susijusios su laisve teikti paslaugas, geografinis suskirstymas (kitose EEE valstybėse)

Apibrėžimas

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos (žr. kintamąjį 42 11 0) iš veiklos, susijusios su laisve teikti paslaugas, suskirstytos pagal kredito įstaigas, turinčias leidimą verstis veikla buveinės valstybėje narėje, kiekvienoje atskiroje kitoje EEE valstybėje.

Kodas: 45 41 0

Pavadinimas: Gautinų palūkanų ir panašių pajamų iš filialų veiklos geografinis suskirstymas (EEE nepriklausančiose valstybėse)

Apibrėžimas

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos (žr. kintamąjį 42 11 0), suskirstytos pagal kredito įstaigas, turinčias leidimą verstis veikla buveinės valstybėje narėje, EEE nepriklausančiose valstybėse.

Taikomas šis suskirstymas: Šveicarija, JAV, Japonija, trečiosios šalys (kitos pasaulio valstybės).

Kodas: 45 42 0

Pavadinimas: Gautinų palūkanų ir panašių pajamų iš veiklos, susijusios su laisve teikti paslaugas, geografinis suskirstymas (EEE nepriklausančiose valstybėse)

Apibrėžimas

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos (žr. kintamąjį 42 11 0) iš veiklos, susijusios su laisve teikti paslaugas, suskirstytos pagal kredito įstaigas, turinčias leidimą verstis veikla buveinės valstybėje narėje, EEE nepriklausančiose valstybėse.

Taikomas šis suskirstymas: Šveicarija, JAV, Japonija, trečiosios šalys (kitos pasaulio valstybės).

UŽIMTUMO KINTAMIEJI RODIKLIAI

Kodas: 16 11 1

Pavadinimas: Dirbančių asmenų skaičius pagal kredito įstaigų kategorijas

Apibrėžimas

Dirbančių asmenų skaičius (žr. kintamąjį 16 11 0) suskirstomas pagal kredito įstaigų kategorijas: bankai, turintys veiklos licenciją, specializuotos kreditus teikiančios įstaigos, kitos kredito įstaigos. Šis suskirstymas leidžia priskirti kredito įstaigų kategorijas atitinkamoms NACE 1 red. klasėms.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Dirbančių asmenų skaičius pagal kredito įstaigų kategorijas" – tai dirbančių asmenų skaičiaus (16 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas: 16 11 2

Pavadinimas: Dirbančių moterų skaičius

Apibrėžimas

Dirbančių moteriškosios lyties asmenų skaičius (žr. kintamąjį 16 11 0).

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Dirbančių moterų skaičius" – tai dirbančių asmenų skaičiaus (16 11 0) dalis.

Kodas: 16 13 6

Pavadinimas: Moterų darbuotojų skaičius

Apibrėžimas

Moteriškosios lyties darbuotojų skaičius (žr. kintamąjį 16 13 0).

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Moterų darbuotojų skaičius" – tai darbuotojų skaičiaus (16 13 0) dalis.

KITI KINTAMIEJI RODIKLIAI

Kodas: 47 11 0

Pavadinimas: Sąskaitų skaičius pagal CPA kategorijas (pakategorius)

Apibrėžimas

Čia įtraukiamas kredito įstaigų sąskaitų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje. Suskirstymas pagal produktus grindžiamas produktų klasifikacija pagal finansinio tarpininkavimo paslaugas ir finansinio tarpininkavimo pagalbinę veiklą. Šis kintamasis rodiklis suskirstomas pagal CPA kategorijas (pakategorius) atitinkamu lygiu.

Kodas: 47 12 0

Pavadinimas: Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams skaičius pagal CPA kategorijas (pakategorius)

Apibrėžimas

Čia įtraukiamas paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams skaičius ataskaitinių metų pabaigoje. Suskirstymas pagal produktus grindžiamas produktų klasifikacija pagal finansinio tarpininkavimo paslaugas ir finansinio tarpininkavimo pagalbinę veiklą. Šis kintamasis rodiklis suskirstomas pagal CPA kategorijas (pakategorius) atitinkamu lygiu.

Kodas: 47 13 0

Pavadinimas: Kredito įstaigų turimų bankomatų (ATM) skaičius

Apibrėžimas

"Bankomatų" (ATM) terminas apima daug įvairių automatų, kurie teikia elektroninės bankininkystės paslaugas, pvz., automatai indėliams pasiimti, automatai mokėjimams atlikti ir informacijai apie sandorius gauti, automatai valiutai pakeisti, kelių paskirčių kortelei aptarnauti ir t. t.

[1] OL L 193, 1983 7 18, p. 1.

[2] OL L 386, 1989 12 30, p. 1.

[3] OL L 372, 1986 12 31, p. 1.

[4] OL L 222, 1978 8 14, p. 11.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

Reglamento (EB, Euratomas) 58/97 dėl verslo struktūros statistikos (pensijų fondai) 7 priedo 4 skirsnyje pateiktų rodiklių apibrėžimai

SAVARANKIŠKI PENSIJŲ FONDAI

STRUKTŪRINIAI KINTAMIEJI RODIKLIAI

Kodas: 11 11 8

Pavadinimas: Įmonių skaičius pagal investicijų dydį

Apibrėžimas

Įmonių skaičius, apibrėžtas pagal kintamąjį rodiklį 11 11 0, suskirstytas pagal investicijų dydį; šioms investicijoms taikomi rodikliai 48 10 0 arba 48 10 4, t. y. bendros investicijos rinkos kainomis.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Įmonių skaičius pagal investicijų dydį" (11 11 8) – tai "Įmonių skaičiaus" (11 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas: 11 11 9

Pavadinimas: Įmonių skaičius pagal dalyvių dydžio kategorijas

Apibrėžimas

Įmonių skaičius, apibrėžtas pagal kintamąjį rodiklį 11 11 0, suskirstytas pagal dalyvių dydžio kategorijas; šie dalyviai apibrėžiami pagal kintamąjį rodiklį "Dalyvių skaičius" (48 70 0).

Pastaba:

Atsižvelgiama į dalyvių skaičių ataskaitinių metų pabaigoje.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Įmonių skaičius pagal dalyvių dydžio kategorijas – tai "Įmonių skaičiaus" (11 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas: 11 61 0

Pavadinimas: Pensijų sistemų skaičius

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visą pensijų sistemų, susijusių su pensijų fondų administravimu, skaičių. Pensijų sistema grindžiama sutartimi, paprastai sudaryta tarp socialinių partnerių, kuri nustato pensijų išmokas ir jų mokėjimo sąlygas.

APSKAITOS KINTAMIEJI RODIKLIAI

Pelno ir nuostolio ataskaitos (bendros pajamos ir išlaidos) kintamieji rodikliai

Kodas: 48 00 1

Pavadinimas: Iš dalyvių gautinos pensijų įmokos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas per finansinius metus pagal pensijų sutartis iš dalyvių gautinas pensijų įmokas, įskaitant visas privalomas įmokas, kitas periodines įmokas ir savanoriškas papildomas įmokas.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Iš dalyvių gautinos pensijų įmokos" (48 00 1) naudojamas apskaičiuojant "Apyvartą" (12 11 0).

Kodas: 48 00 2

Pavadinimas: Iš darbdavių gautinos pensijų įmokos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas per finansinius metus pagal pensijų sutartis iš darbdavių gautinas pensijų įmokas, įskaitant visas privalomas įmokas, kitas periodines įmokas ir savanoriškas papildomas įmokas.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Iš darbdavių gautinos pensijų įmokos" (48 00 2) naudojamas apskaičiuojant "Apyvartą" (12 11 0).

Kodas: 48 00 3

Pavadinimas: Gaunami pervedimai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visus gaunamus pervedimus. Šie pervedimai paprastai gaunami iš kitų pensijų fondų ar draudimo bendrovių. Jeigu darbuotojas pakeičia darbdavį, jis dažnai turi galimybę pervesti pensijų sumas, į kurias jis turi teisę ir kurios yra susijusios su jo buvusio darbdavio pensijų fondu ar draudimo sistema, į naujo darbdavio pensijų fondą.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Gaunami pervedimai" (48 00 3) naudojamas apskaičiuojant "Apyvartą" (12 11 0).

Kodas: 48 00 4

Pavadinimas: Kitos pensijų įmokos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas kitas per finansinius metus pagal pensijų sutartis gautinas pensijų įmokas (pvz., įmokos iš centrinės ar vietinės valdžios, individualių asmenų ir asociacijų).

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Kitos pensijų įmokos" (48 00 4) naudojamas apskaičiuojant "Apyvartą" (12 11 0).

Kodas: 48 00 5

Pavadinimas: Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas per finansinius metus pagal pensijų sutartis gautinas pensijų įmokas, susijusias su nustatyto dydžio išmokų sistemomis, įskaitant visas periodines, savanoriškas ir kitas įmokas.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas" (48 00 5) naudojamas apskaičiuojant "Apyvartą" (12 11 0).

Kodas: 48 00 6

Pavadinimas: Pensijų įmokos į nustatyto dydžio įmokų sistemas

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas per finansinius metus pagal pensijų sutartis gautinas pensijų įmokas, susijusias su nustatyto dydžio įmokų sistemomis, įskaitant visas periodines, savanoriškas ir kitas įmokas.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Pensijų įmokos į nustatyto dydžio įmokų sistemas" (48 00 6) naudojamas apskaičiuojant "Apyvartą" (12 11 0).

Kodas: 48 00 7

Pavadinimas: Pensijų įmokos į mišrias sistemas

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas per finansinius metus pagal pensijų sutartis gautinas pensijų įmokas, susijusias su mišriomis sistemomis, įskaitant visas periodines, savanoriškas ir kitas įmokas.

Pastaba:

Mišrios sistemos – tai sistemos, turinčios nustatyto dydžio išmokų sistemoms ir nustatyto dydžio įmokų sistemoms būdingų elementų.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Pensijų įmokos į mišrias sistemas" (48 00 7) naudojamas apskaičiuojant "Apyvartą" (12 11 0).

Kodas: 48 01 0

Pavadinimas: Pajamos iš investicijų (PF)

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima pajamas iš investicijų, investicijų vertės padidėjimą bei pajamas iš realizuoto ir nerealizuoto kapitalo prieaugio ir sumažėjimo. Čia įtraukiama gautina nuoma, pajamos iš palūkanų, dividendai bei realizuotas ir nerealizuotas kapitalo prieaugis ir sumažėjimas.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Pajamos iš investicijų" (48 01 0) apima "Kapitalo prieaugį ir sumažėjimą" (48 01 1).

Kodas: 48 01 1

Pavadinimas: Kapitalo prieaugis ir sumažėjimas

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima pajamas iš realizuoto ir nerealizuoto kapitalo prieaugio ir sumažėjimo, įrašyto į pelno (nuostolio) ataskaitą.Kapitalo prieaugis ir sumažėjimas atsiranda dėl investicijų įvertinimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje (arba perkant, jei vėliau) ir jų įvertinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (arba parduodant, jeigu vėliau) pasikeitimo.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Kapitalo prieaugis ir sumažėjimas" (48 01 1) naudojamas apskaičiuojant "Pajamas iš investicijų (PF)" (48 01 0).

Kodas: 48 02 1

Pavadinimas: Gautinos draudimo išmokos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima išmokas, gautinas iš draudimo ir perdraudimo įmonių, susijusių su perduota rizika.

Kodas: 48 02 2

Pavadinimas: Kitos pajamos (PF)

Apibrėžimas

Kitos pajamos apima visas kitas pajamas iš pensijų fondų, išskyrus pensijų įmokas ir pensijų fondų pajamas iš investicijų, tokias kaip pajamas ir komisinių bei kitas pajamas.

Kodas: 48 03 0

Pavadinimas: Bendros išlaidos pensijoms

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima įvairias išlaidas, susijusias su pensijų sistemų dalyviais ir jų išlaikytiniais asmenimis, mokamais pervedimais ir t. t. Čia įtraukiamos išlaidos, kurios taip pat yra pajamos, susijusios su draudimo įmonėms perduotomis rizikomis.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Bendros išlaidos pensijoms" (48 03 0) apskaičiuojamos taip:

Periodinės pensijų išmokos (48 03 1),

+ Vienkartinės pensijų išmokos (48 03 2),

+ Mokami pervedimai (48 03 3)

Kodas: 48 03 1

Pavadinimas: Periodinės pensijų išmokos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas pensijų išmokas, kurios yra periodinės (t. y. anuitetas).

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Periodinės pensijų išmokos" (48 03 1) naudojamas apskaičiuojant "Bendras išlaidas pensijoms" (48 03 0).

Kodas: 48 03 2

Pavadinimas: Vienkartinės pensijų išmokos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas pensijų išmokas, kurios yra vienkartinės.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Vienkartinės pensijų išmokos" (48 03 2) naudojamas apskaičiuojant "Bendras išlaidas pensijoms" (48 03 0).

Kodas: 48 03 3

Pavadinimas: Mokami pervedimai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visus mokamus pervedimus (paprastai pensijų sumas, pervedamas į kitus pensijų fondus ar draudimo įmones tais atvejais, kai darbuotojas pakeičia darbdavį ir tokiu būdu pereina į savo naujo darbdavio pensijų fondą ar draudimo sistemą).

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Mokami pervedimai" (48 03 3) naudojamas apskaičiuojant "Bendras išlaidas pensijoms" (48 03 0).

Kodas: 48 04 0

Pavadinimas: Techninių atidėjimų (rezervų) grynasis pasikeitimas

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visus techninių atidėjimų pasikeitimus be perdraudimo. Jis apima išmokamus ir gaunamus techninių atidėjimų pervedimus tarp pensijų fondų.

Kodas: 48 05 0

Pavadinimas: Mokėtinos draudimo įmokos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima bendrą draudimo įmokų sumą, mokėtiną už visų rūšių rizikas, perleistas draudimo arba perdraudimo įmonėms.

Kodas: 48 06 0

Pavadinimas: Bendros veiklos išlaidos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas sąnaudas, susijusias su pensijų įmokų surinkimu, portfelio valdymu, pensijų mokėjimų tvarkymu, taip pat komisinius, kitas išorines išlaidas, susijusias su prekėmis ir paslaugomis, ir personalo sąnaudas.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Bendros veiklos išlaidos" (48 06 0) apskaičiuojamos taip:

Personalo sąnaudos (13 31 0),

+ Prekių ir paslaugų pirkimai (13 11 0).

Kodas: 48 07 0

Pavadinimas: Visi mokesčiai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visus tiesioginius mokesčius (pvz., pajamas iš investicijų ir t. t.), kurios turi mokėti pensijų fondas ir kurie neįtraukiami į išorines išlaidas, susijusias su prekėmis ir paslaugomis, arba personalo sąnaudas.

BALANSO KINTAMIEJI RODIKLIAI – TURTAS

Kodas: 48 11 0

Pavadinimas: Žemė ir pastatai (PF)

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visą žemė ir pastatus, nuosavybės teise priklausančius pensijų fondui.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Žemė ir pastatai (PF)" (48 11 0) naudojamas apskaičiuojant "Bendras pensijų fondų investicijas" (48 10 0).

Kodas: 48 12 0

Pavadinimas: Investicijos įdukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF)

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima susijusių įmonių akcijas, susijusių įmonių išleistus skolos vertybinius popierius ir joms suteiktas paskolas, dalyvavimą kapitale ir įmonių, su kuriomis pensijų fondas yra susijęs dalyvavimo ryšiais, išleistus vertybinius popierius bei joms suteiktas paskolas. Čia neįtraukiamos investicijos, priskiriamos 48 10 1 pozicijai.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Investicijos į dukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF)" (48 12 0) naudojamas apskaičiuojant "Bendras pensijų fondų investicijas" (48 10 0).

Kodas: 48 13 0

Pavadinimas: Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visų rūšių kotiruojamas ir nekotiruojamas akcijas bei kitus kintamųjų pajamų vertybinius popierius, išskyrus tuos, kurie priskiriami 48 12 0 ir 48 14 0 pozicijoms.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai" (48 13 0) naudojamas apskaičiuojant "Bendras pensijų fondų investicijas" (48 10 0) ir jį sudaro:

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje (48 13 1),

+ Viešai neplatinami vertybiniai popieriai (48 13 3),

+ Kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai (48 13 4).

Kodas: 48 13 1

Pavadinimas: Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas vertybinių popierių biržoje kotiruojamas akcijas.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje" (48 13 1) – tai kintamojo rodiklio "Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai" (48 13 0) dalis.

Kodas: 48 13 2

Pavadinimas: Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, kuri specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas akcijas, kotiruojamas reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi pažangiose, greitai besiplečiančiose bendrovėse ir mažose bei vidutinėse įmonėse. Šios rinkos taip pat vadinamos mažų ir vidutinių įmonių rinkomis arba paralelinėmis rinkomis. Šios rinkos yra susijusios su birža, kurios sąrašuose esantys mažų ir vidutinių bendrovių vertybiniai popieriai gali būti veiksmingai ir konkurencingai platinami.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, kuri specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje" (48 13 2) – tai kintamojo rodiklio "Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje" (48 13 1) dalis.

Kodas: 48 13 3

Pavadinimas: Viešai neplatinami vertybiniai popieriai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas vertybinių popierių biržoje kotiruojamas akcijas.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Viešai neplatinami vertybiniai popieriai" (48 13 3) – tai kintamojo rodiklio "Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai" (48 13 0) dalis.

Kodas: 48 13 4

Pavadinimas: Kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visus kitus kintamųjų pajamų vertybinius popierius, nepateiktus kitose pozicijose.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai" (48 13 4) – tai kintamojo rodiklio "Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai" (48 13 0) dalis.

Kodas: 48 14 0

Pavadinimas: Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų investiciniai vienetai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima įvairius kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų investicinius vienetus, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 85/611/EEB [1]. Čia taip pat įtraukiami atviro tipo investiciniai fondai ir panašios kolektyvinio investavimo įmonės.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų investiciniai vienetai" (48 14 0) naudojamas apskaičiuojant "Bendras pensijų fondų investicijas" (48 10 0).

Kodas: 48 15 0

Pavadinimas: Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima kredito įstaigų, kitų įmonių arba valstybės įstaigų išleistus apyvarčius skolos vertybinius popierius ir kitus pastoviųjų pajamų vertybinius popierius, išskyrus tuos, kurie priskiriami 48 12 0 pozicijai. Vertybiniai popieriai, kurių palūkanų norma keičiasi atsižvelgiant į tam tikrus veiksnius, pavyzdžiui, tarpbankines arba eurorinkos palūkanų normas, taip pat laikomi skolos vertybiniais popieriais ir kitais pastoviųjų pajamų vertybiniais popieriais.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai" (48 15 0) naudojamas apskaičiuojant "Bendras pensijų fondų investicijas" (48 10 0) ir jį sudaro:

Kiti skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai, kuriuos išleidžia viešojo administravimo institucijos (48 15 1),

Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai (48 15 2).

Kodas: 48 15 1

Pavadinimas: Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai, kuriuos išleidžia viešojo administravimo institucijos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima skolos vertybinius popierius ir kitus pastoviųjų pajamų vertybinius popierius, kuriuos išleidžia ar garantuoja centrinė ir vietinė valdžia bei viešojo administravimo institucijos.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai, kuriuos išleidžia viešojo administravimo institucijos" (48 15 1) naudojamas apskaičiuojant "Skolos vertybinius popierius ir kiti pastoviųjų pajamų vertybinius popierius" (48 15 0).

Kodas: 48 15 2

Pavadinimas: Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visus kitus skolos vertybinius popierius ir kitus pastoviųjų pajamų vertybinius popierius (pvz., įmonių obligacijas).

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai" (48 15 2) naudojamas apskaičiuojant "Skolos vertybinius popierius ir kiti pastoviųjų pajamų vertybinius popierius" (48 15 0).

Kodas: 48 16 0

Pavadinimas: Dalyvavimas investiciniuose fonduose (PF)

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima įmonės akcijas bendruose investicijų portfeliuose, kuriuos sudaro kelios įmonės arba pensijų fondai, ir kurio valdymas perduotas vienai iš tų įmonių arba nepriklausomiems fondo valdytojams.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Dalyvavimas investiciniuose fonduose (PF)" (48 16 0) naudojamas apskaičiuojant "Bendras pensijų fondų investicijas" (48 10 0).

Kodas: 48 17 0

Pavadinimas: Hipotekinės paskolos ir kitos, kitur nenurodytos paskolos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima įvairias pensijų fondų hipotekines bei kitas paskolas.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Hipotekinės paskolos ir kitos, kitur nenurodytos paskolos" (48 17 0) naudojamas apskaičiuojant "Bendras pensijų fondų investicijas" (48 10 0).

Kodas: 48 18 0

Pavadinimas: Kitos investicijos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas kitas investicijas, kurios nėra ankstesnių investicijų pozicijų dalis, tokias, kaip indėliai kredito įstaigose, grynuosius pinigus, kitas trumpalaikes investicijas, išvestines priemones arba kitas investicijas.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Kitos investicijos" (48 18 0) naudojamas apskaičiuojant "Bendras pensijų fondų investicijas" (48 10 0).

Kodas: 48 10 0

Pavadinimas: Bendros pensijų fondų investicijos

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis – tai suma toliau išvardytų kintamųjų rodiklių: Žemė ir pastatai (PF) (48 11 0) + Investicijos į dukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF) (48 12 0) + Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai (48 13 0) + Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų investiciniai vienetai (48 14 0) + Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai (48 15 0) + Dalyvavimas investiciniuose fonduose (48 16 0) + Hipotekinės paskolos ir kitos, kitur nenurodytos paskolos (48 17 0) + Kitos investicijos (48 18 0).

Kodas: 48 10 1

Pavadinimas: Bendros investicijos į "finansinės paramos įmonę"

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas investicijas į finansinės paramos įmones, tokias, kaip finansinės paramos įmonių akcijas, finansinės paramos įmonių išleisti skolos vertybiniai popieriai ir joms suteiktos paskolos ir t. t. Finansinės paramos įmonės yra darbdaviai, kurie moka įmokas už savo darbuotojus į pensijų fondus.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Bendros investicijos į" finansinės paramos įmonę – tai kintamojo rodiklio "Bendros pensijų fondų investicijos" (48 10 0) dalis.

Kodas: 48 10 4

Pavadinimas: Bendros investicijos rinkos kainomis

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima "Bendras investicijas" (= šių kintamųjų rodiklių suma: Žemė ir pastatai (PF) (48 11 0) + Investicijos į dukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF) (48 12 0) + Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai (48 13 0) + Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų investiciniai vienetai (48 14 0) + Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai (48 15 0) + Dalyvavimas investiciniuose fonduose (48 16 0) + Hipotekinės paskolos ir kitos, kitur nenurodytos paskolos (48 17 0) + Kitos investicijos (48 18 0)) rinkos kaina.

Pastaba:

Kintamasis rodiklis "Bendros investicijos rinkos kainomis" (48 10 4) turi būti pateiktas tik tais atvejais, kai "Bendros pensijų fondų investicijos" (48 10 0) nepateikiamos rinkos kainomis.

Kodas: 48 20 0

Pavadinimas: Kitas turtas

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visą kitą turtą, nepateiktą investicijų pozicijose.

BALANSO KINTAMIEJI RODIKLIAI – ĮSIPAREIGOJIMAI

Kodas: 48 30 0

Pavadinimas: Kapitalas ir rezervai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima kapitalą ir rezervus, oficialiai nepriskiriamus pensijų išmokų gavėjams, tokius, kaip nuosavas kapitalas, rezervai ar kitos lygiavertės lėšos.

Kodas: 48 40 0

Pavadinimas: Grynieji techniniai atidėjimai (PF)

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima techninius atidėjimus be perdraudimo, priskiriamus pensijų išmokų gavėjams. Šie techniniai atidėjimai paprastai vertinami taikant aktuarinius principus.

Kodas: 48 50 0

Pavadinimas: Kiti įsipareigojimai

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visus kitus įsipareigojimus, nepateiktus kapitalo ir rezervų arba grynųjų techninių rezervų pozicijose.

INTERNACIONALIZAVIMO KINTAMIEJI RODIKLIAI

Kodas: 48 61 0

Pavadinimas: Apyvartos geografinis suskirstymas

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas per finansinius metus mokėtinas pensijų įmokas, kaip apibrėžta pagal kintamąjį rodiklį "Apyvarta" (12 11 0), tokias, kaip visos privalomos įmokos, kitos periodinės įmokos, savanoriškos papildomos įmokos ir kitos įmokos, suskirstytos pagal tokias šalis: buveinės valstybė, (kitos) ES valstybės, kitos EEE valstybės, JAV ir Kanada, Japonija ir kitos pasaulio valstybės.

Pastaba:

Apyvartos suskirstymo kriterijaus pagrindas – įmokas mokančio nario buvimo vieta.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Apyvartos geografinis suskirstymas" – tai tolesnis "Apyvartos" (12 11 0) suskirstymas.

Kodas: 48 62 0

Pavadinimas: Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai, suskirstyti pagal buvimo vietą

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima akcijas ir kitus kintamųjų pajamų vertybinius popierius, kaip apibrėžta pagal kintamąjį rodiklį "Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai" (48 13 0), suskirstytas pagal buvimo vietą. Atsižvelgiama į tokias teritorijas: buveinės valstybė, (kitos) ES valstybės, kitos EEE valstybės, JAV ir Kanada, Japonija ir kitos pasaulio valstybės.

Pastaba:

Akcijos buvimo vietą atitinka ją išleidusios bendrovės įsteigimo vieta.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai, suskirstyti pagal buvimo vietą" (48 62 0) – tai tolesnis "Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai" (48 13 0) suskirstymas.

Kodas: 48 63 0

Pavadinimas: Bendros investicijos, suskirstytos pagal buvimo vietą

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas investicijas, kaip apibrėžta pagal kintamąjį rodiklį "Bendros pensijų fondų investicijos" (48 10 0), suskirstytas pagal buvimo vietą. Atsižvelgiama į tokias teritorijas: buveinės valstybė, (kitos) ES valstybės, kitos EEE valstybės, JAV ir Kanada, Japonija ir kitos pasaulio valstybės.

Pastaba:

Žemės ir pastatų vieta apibrėžiama pagal teritoriją, kurioje yra šis turtas. Investicijos į investicinius fondus suskirstomos pagal investicinių fondų pateiktą informaciją. Investicijos į pastoviųjų pajamų vertybinius popierius suskirstomos pagal emitento juridinę įsteigimo vietą. Akcijos buvimo vietą atitinka ją išleidusios bendrovės įsteigimo vieta.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Bendros investicijos, suskirstytos pagal buvimo vietą" (48 63 0) – tai tolesnis "Bendros pensijų fondų investicijos" (48 10 0) suskirstymas.

Kodas: 48 64 0

Pavadinimas: Bendros investicijos, suskirstytos pagal eurų ir ne eurų dalis

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas investicijas, kaip apibrėžta pagal kintamąjį rodiklį "Bendros pensijų fondų investicijos" (48 10 0), suskirstytas pagal valiutas. Atsižvelgiama į tokį valiutų suskirstymą: euras, kiti.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

"Bendros investicijos, suskirstytos pagal eurų ir ne eurų dalis" (48 64 0) – tai tolesnis "Bendros pensijų fondų investicijos" (48 10 0) suskirstymas.

KITI KINTAMIEJI RODIKLIAI

Kodas: 48 70 0

Pavadinimas: Dalyvių skaičius

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visą dalyvių, kurių pensijų sistemos, kaip apibrėžta pagal kintamąjį rodiklį "Pensijų sistemų skaičius" (11 61 0), yra susijusios su pensijų fondų administravimu. Čia įtraukiamas aktyviųjų dalyvių, dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, ir į pensiją išėjusių asmenų skaičius.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Dalyvių skaičius" (48 70 0) apskaičiuojamas taip:

Nustatyto dydžio išmokų sistemų dalyvių skaičius (48 70 1),

+ Nustatyto dydžio įmokų sistemų dalyvių skaičius (48 70 2),

+ Mišrių sistemų dalyvių skaičius (48 70 3);

arba

Aktyviųjų dalyvių skaičius (48 70 4),

+ Dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičius (48 70 5),

+ Į pensiją išėjusių asmenų skaičius (48 70 6).

Kodas: 48 70 1

Pavadinimas: Nustatyto dydžio išmokų sistemų dalyvių skaičius

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visą nustatyto dydžio išmokų sistemų dalyvių skaičių. Čia įtraukiamas aktyviųjų dalyvių, dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, ir į pensiją išėjusių asmenų skaičius.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Nustatyto dydžio išmokų sistemų dalyvių skaičius" (48 70 1) naudojamas apskaičiuojant "Dalyvių skaičių" (48 70 0).

Kodas: 48 70 2

Pavadinimas: Nustatyto dydžio įmokų sistemų dalyvių skaičius

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visą nustatyto dydžio įmokų sistemų dalyvių skaičių. Čia įtraukiamas aktyviųjų dalyvių, dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, ir į pensiją išėjusių asmenų skaičius.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Nustatyto dydžio įmokų sistemų dalyvių skaičius" (48 70 2) naudojamas apskaičiuojant "Dalyvių skaičių" (48 70 0).

Kodas: 48 70 3

Pavadinimas: Mišrių sistemų dalyvių skaičius

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visą mišrių sistemų dalyvių skaičių. Čia įtraukiamas aktyviųjų dalyvių, dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, ir į pensiją išėjusių asmenų skaičius.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Mišrių sistemų dalyvių skaičius" (48 70 3) naudojamas apskaičiuojant "Dalyvių skaičių" (48 70 0).

Kodas: 48 70 4

Pavadinimas: Aktyviųjų dalyvių skaičius

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima dalyvių, kurie aktyviai prisideda prie pensijos sistemos, skaičių.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Aktyviųjų dalyvių skaičius" (48 70 4) naudojamas apskaičiuojant "Dalyvių skaičių" (48 70 0).

Kodas: 48 70 5

Pavadinimas: Dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičius

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima dalyvių, kurie pasitraukė iš pensijos sistemos ir kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičių.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičius" (48 70 5) naudojamas apskaičiuojant "Dalyvių skaičių" (48 70 0).

Kodas: 48 70 6

Pavadinimas: Į pensiją išėjusių asmenų skaičius

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima dalyvių, kurie gauna pensijų išmokas, skaičių.

Ryšys su kitais kintamaisiais rodikliais

Kintamasis rodiklis "Į pensiją išėjusių asmenų skaičius" (48 70 6) naudojamas apskaičiuojant "Dalyvių skaičių" (48 70 0).

NESAVARANKIŠKI PENSIJŲ FONDAI

Kodas: 11 15 0

Pavadinimas: Įmonių su nesavarankiškais pensijų fondais skaičius

Apibrėžimas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2700/98 dėl verslo struktūros statistikos rodiklių apibrėžimų. Šis kintamasis rodiklis apima įmonių, kurių apskaitoje numatomi rezervai, skirti išmokėti pensijas jų darbuotojams, skaičių. Nesavarankiško pensijų fondo administravimas yra šių įmonių pagalbinė veikla.

Pastaba:

Šios įmonės turi būti klasifikuojamos pagal jų pagrindinę veiklą ir priskiriamos vienai iš veiklos rūšių grupių, nurodytų Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos 1 priedo 9 skirsnyje.

Kodas: 48 08 0

Pavadinimas: Nesavarankiškų pensijų fondų apyvarta

Apibrėžimas

Šis kintamasis rodiklis apima visas pensijų įmokas pagal pensijų sutartis, per finansinius metus mokamas į apskaitoje numatytus rezervus.

[1] OL L 375, 1985 12 31, p. 3.

--------------------------------------------------

Top