EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1642

2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1642/2003, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras

OJ L 245, 29.9.2003, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 61 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 61 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 15 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1642/oj

32003R1642Oficialusis leidinys L 245 , 29/09/2003 p. 0004 - 0006


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1642/2003

2003 m. liepos 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37, 95, 133 straipsnius ir 152 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę [2],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4],

kadangi:

(1) Tam tikros 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras [5], nuostatos turėtų būti suderintos su 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (toliau — bendrasis finansinis reglamentas), taikomo Europos Bendrijų bendrajam biudžetui [6], ypač su jo 185 straipsniu.

(2) Bendrieji principai ir apribojimai, reglamentuojantys Sutarties 255 straipsnyje numatytą teisę susipažinti su dokumentais, yra nustatyti 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais [7].

(3) Priėmus Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001, trys institucijos bendroje deklaracijoje susitarė, kad agentūros ir panašios įstaigos turėtų vadovautis taisyklėmis, atitinkančiomis nustatytąsias tame reglamente.

(4) Dėl to atitinkamas nuostatas reikėtų įtraukti į Reglamentą (EB) Nr. 178/2002, kad Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 būtų taikomas Europos maisto saugos tarnybai, įskaitant ir nuostatą dėl apeliacinių skundų pateikimo atsisakius leisti susipažinti su dokumentais.

(5) Dėl to reikėtų Reglamentą (EB) Nr. 178/2002 atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 iš dalies keičiamas taip:

1. 25 straipsnio 9 dalis pakeičiama taip:

"9. Valdančioji Taryba, pasikonsultavusi su Komisija, patvirtina Tarnybai taikomas finansines taisykles. Jos negali prieštarauti 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje [8], nuostatoms, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Tarnybos veiklos poreikiai ir gavus Komisijos išankstinį sutikimą."

2. 26 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 2 dalies f punktas pakeičiamas taip:

"(f) Tarnybos pajamų bei išlaidų sąmatos projekto rengimą ir jos biudžeto vykdymą;"

(b) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Vykdomasis direktorius kasmet Valdančiajai tarybai pateikia tvirtinti:

(a) bendrosios ataskaitos projektą, kuriame atsispindi visa ankstesnių metų Tarnybos veikla;

(b) veiklos programų projektą.

Vykdomasis direktorius, patvirtinus Valdančiajai tarybai, išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms veiklos programas ir jas paskelbia.

Vykdomasis direktorius, patvirtinus Valdančiajai tarybai, iki birželio 15 d. išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Tarnybos bendrąją ataskaitą ir ją paskelbia.

Vykdomasis direktorius kasmet biudžeto valdymo institucijai pateikia visą informaciją, susijusią su vertinimo procedūrų rezultatais.";

(c) 4 dalis išbraukiama.

3. 41 straipsnis pakeičiamas taip:

"41 straipsnis

Dokumentų prieinamumas

1. 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais [9] taikomas Tarnybos turimiems dokumentams.

2. Valdančioji taryba per šešis mėnesius nuo 2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1642/2003, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras [10], įsigaliojimo dienos patvirtina praktines priemones Reglamentui (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinti.

3. Dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį Agentūros priimtų sprendimų gali būti pateiktas skundas Ombudsmenui arba iškelta byla Teisingumo Teisme laikantis atitinkamai EB sutarties 195 ir 230 straipsniuose nustatytų sąlygų."

4. 43 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 3, 4, 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

"3. Tinkamu laiku, iki šio straipsnio 5 dalyje nustatytos datos, Vykdomasis direktorius parengia Tarnybos būsimų finansinių metų pajamų bei išlaidų sąmatos projektą ir jį kartu su etatų planu nusiunčia Valdančiajai tarybai.

4. Turi būti pajamų ir išlaidų balansas.

5. Kasmet Valdančioji taryba, remdamasi pajamų bei išlaidų sąmatos projektu, parengia Tarnybos būsimų finansinių metų pajamų bei išlaidų sąmatą. Kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 31 d., Valdančioji Taryba nusiunčia šią sąmatą, įskaitant etatų plano projektą ir preliminarias veiklos programas, Komisijai bei valstybėms, su kuriomis Bendrija yra sudariusi 49 straipsnyje minimus susitarimus.

6. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau — biudžeto valdymo institucija) pajamų bei išlaidų sąmatą kartu su preliminariu Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu.";

(b) pridedamos šios dalys:

"7. Remdamasi sąmata, Komisija į preliminarų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą įtraukia sumas, kurios, jos manymu, yra reikalingos etatų planui, ir subsidijos dydį, kuris įrašomas į bendrąjį biudžetą, kurį Komisija pateikia biudžeto valdymo institucijai pagal Sutarties 272 straipsnį.

8. Biudžeto valdymo institucija leidžia skirti asignavimus Tarnybai subsidijuoti.

Biudžeto valdymo institucija patvirtina Tarnybos etatų planą.

9. Valdančioji taryba patvirtina biudžetą. Jis paskelbiamas galutinai priimtu, galutinai priėmus Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą. Tam tikrais atvejais jis atitinkamai pataisomas.

10. Valdančioji taryba nedelsdama praneša biudžeto valdymo institucijai apie savo ketinimą įgyvendinti visus didelės finansinės svarbos finansavimui iš biudžeto požiūriu projektus, pirmiausia, visus projektus, susijusius su nuosavybe, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba įsigijimu. Apie tai ji praneša Komisijai.

Jei biudžeto valdymo institucijos padalinys pranešė apie savo ketinimą pateikti nuomonę, jis savo nuomonę pateikia Valdančiajai tarybai per šešias savaites nuo tos dienos, kai buvo pranešta apie projektą."

5. 44 straipsnis pakeičiamas taip:

"44 straipsnis

Tarnybos biudžeto įgyvendinimas

1. Tarnybos biudžetą įgyvendina Vykdomasis direktorius.

2. Ne vėliau kaip iki kovo 1 d. po kiekvienų finansinių metų Tarnybos apskaitos pareigūnas perduoda Komisijos apskaitos pareigūnui laikinąsias finansines ataskaitas kartu su tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. Komisijos apskaitos pareigūnas pagal bendrojo finansinio reglamento 128 straipsnį konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų įstaigų laikinąsias finansines ataskaitas.

3. Ne vėliau kaip iki kovo 31 d. po kiekvienų finansinių metų Komisijos apskaitos pareigūnas Audito Rūmams nusiunčia Tarnybos laikinąsias finansines ataskaitas kartu su tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. Tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita taip pat pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

4. Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Tarnybos laikinųjų finansinių ataskaitų, bendrojo finansinio reglamento 129 straipsnyje nustatyta tvarka Vykdomasis direktorius savo atsakomybe parengia galutines Tarnybos finansines ataskaitas ir pateikia jas Valdančiajai tarybai, kad ši pareikštų savo nuomonę.

5. Valdančioji taryba pareiškia savo nuomonę dėl Tarnybos galutinių finansinių ataskaitų.

6. Ne vėliau kaip iki liepos 1 d. po kiekvienų finansinių metų Vykdomasis direktorius šias galutines ataskaitas pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams kartu su Valdančiosios tarybos nuomone.

7. Galutinės ataskaitos skelbiamos.

8. Ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. Vykdomasis direktorius Audito Rūmams nusiunčia atsakymą į jų pastabas. Jis šį atsakymą taip pat pateikia ir Valdančiajai tarybai.

9. Vykdomasis direktorius, Europos Parlamento prašymu, pateikia jam visą informaciją, reikalingą sklandžiam atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros taikymui, kaip nustatyta bendrojo finansinio reglamento 146 straipsnio 3 dalyje.

10. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimta rekomendacija, ne vėliau kaip iki N + 2 metų balandžio 30 d. patvirtina, kad Vykdomasis direktorius N metų biudžetą įvykdė.".

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja mėnesio, einančio po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pirmą dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. liepos 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Alemanno

[1] OL C 331 E, 2002 12 31, p. 79.

[2] OL C 258, 2002 11 21, p. 4.

[3] OL C 85, 2003 4 8, p. 64.

[4] 2002 m. spalio 22 d. pareikšta Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2003 m. birželio 3 d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2003 m. liepos 1 d. Europos Parlamento sprendimas.

[5] OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

[6] OL L 248, 2002 9 16, p. 1; klaidų atitaisymas, pateiktas OL L 25, 2003 1 30, p. 43.

[7] OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

[8] OL L 357, 2002 12 31, p. 72; klaidų atitaisymas pateiktas OL L 2, 2003 1 7, p. 39.;

[9] OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

[10] OL L 245, 2003 9 29, p. 4.

--------------------------------------------------

Top