EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1560

2003 m. rugsėjo 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1560/2003 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles

OJ L 222, 5.9.2003, p. 3–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 140 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 140 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 17 - 37

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1560/oj

32003R1560Oficialusis leidinys L 222 , 05/09/2003 p. 0003 - 0023


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1560/2003

2003 m. rugsėjo 2 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 343/2003, nustatantį valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus [1], ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 3 ir 5 dalis, 20 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis ir 22 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Norint efektyviai taikyti Reglamentą (EB) Nr. 343/2003, turi būti įgyvendintos specialios priemonės. Kad būtų palengvintas valstybių narių institucijų, įgyvendinančių šį reglamentą, bendradarbiavimas, turi būti aiškiai apibrėžtos priemonės, siunčiant ir apdorojant prašymus dėl perėmimo ir atsiėmimo bei prašymus dėl informacijos pateikimo ir asmenų perdavimo,

(2) Turėtų būti užtikrintas tęstinumas tarp konvencijos, 1990 m. birželio 15 d. pasirašytos Dubline, pagal kurią nustatoma valstybė, atsakinga už prašymo, pateikto vienoje iš Europos Bendrijoms priklausančių valstybių narių, nagrinėjimą [2], ir Reglamento (EB) Nr. 343/2003, kuris pakeičia šią konvenciją, ir todėl turėtų būti grindžiamas bendrais principais, sąrašais ir formuliarais, kuriuos komitetas apibrėžė šios konvencijos 18 straipsnyje, įskaitant ir dalinius pakeitimus, kurių prireikė, norint įdiegti naujus kriterijus, konkrečių nuostatų suformulavimą ir išvadas, padarytas atsižvelgiant į įgytą patirtį.

(3) Turi būti atsižvelgta į Reglamente (EB) Nr. 343/2003 nustatytos tvarkos ir 2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2725/2000 dėl "Eurodac" sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją [3] darną.

(4) Tiek valstybėms narėms, tiek ir prieglobsčio prašytojams būtų pageidautina turėti sprendimų priėmimo mechanizmą tiems atvejams, kai skiriasi valstybių narių nuomonė dėl Reglamente (EB) Nr. 343/2003 numatytos humanitarinės išlygos taikymo.

(5) Norint sukurti elektroninį ryšių tinklą, kuris palengvintų Reglamento (EB) Nr. 343/2003 įgyvendinimą, reikia nustatyti taisykles, susijusias su techninių standartų taikymu ir praktinėmis tinklo naudojimo priemonėmis.

(6) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo [4] Reglamento (EB) Nr. 343/2003 21 straipsnyje nustatyta tvarka taikoma apdorojant duomenis ir pagal šį reglamentą.

(7) Danijai, pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius, Reglamentas (EB) Nr. 343/2003 nėra privalomas ir jai nebūtina jo taikyti, Danijai taip pat neprivaloma laikytis ir šio reglamento, kol nebus sudarytas susitarimas, leidžiantis Danijai dalyvauti taikant Reglamentą (EB) Nr. 343/2003.

(8) 2001 m. sausio 19 d. Sutarties tarp Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės dėl kriterijų ir mechanizmų, kurių reikia norint nustatyti valstybę, atsakingą už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, pateiktą vienoje iš valstybių narių arba Islandijoje, arba Norvegijoje [5] 4 straipsnyje nustatyta tvarka šis reglamentas taikomas Islandijoje ir Norvegijoje taip, kaip Europos bendrijos valstybėse narėse. Šiame reglamente Islandija ir Norvegija taip pat laikomos valstybėmis narėmis.

(9) Reglamento (EB) Nr. 343/2003 taikymui svarbu, kad šis reglamentas įsigaliotų kuo greičiau.

(10) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 343/2003 27 straipsniu įkurto komiteto nuomonę.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

PROCEDŪROS

I SKYRIUS

PRAŠYMŲ PARENGIMAS

1 straipsnis

Prašymų dėl perėmimo parengimas

1. Prašymai dėl perėmimo pateikiami laikantis standartinės I priede pateiktos formos. Formoje yra nurodyti laukeliai, kuriuos užpildyti būtina; kiti laukeliai užpildomi atsižvelgiant į turimą informaciją. Papildoma informacija gali būti įrašyta į būtent jai skirtą laukelį.

Į prašymą taip pat įeina:

a) kopija visų tiesioginių ir netiesioginių įrodymų, rodančių valstybės narės, į kurią kreipiamasi, atsakomybę už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, jei reikia, pridedant pastabas apie jų gavimo aplinkybes arba nurodant, kaip besikreipiančioji valstybė narė vertina jų patikimumą, darant nuorodą į Reglamento (EB) Nr. 343/2003 18 straipsnio 3 dalyje nurodytus tiesioginių ir netiesioginių įrodymų sąrašus, kurie paskelbti šio reglamento II priede;

b) jei reikia, bet kokių prieglobsčio prašytojo pareiškimų raštu arba į protokolą įtrauktų jo paaiškinimų kopija.

2. Jei Eurodac Centrinio padalinio, Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 4 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka perduoto pranešimo apie prieglobsčio prašytojo pirštų atspaudų palyginimo su pirštų atspaudais, paimtais ir nusiųstais Centriniam padaliniui minėto reglamento 8 straipsnyje nustatyta tvarka ir šio patikrintais to paties reglamento 4 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, rezultatai yra teigiami (atitiktis), Centrinio padalinio atsiųsti duomenys yra įtraukiami į prašymą.

3. Jei prašančioji valstybė narė Reglamento (EB) Nr. 343/2003 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka prašo skubaus atsakymo, prašyme nurodomos prieglobsčio prašymo aplinkybės, taip pat teisinės ir faktinės tokio skubumo priežastys.

2 straipsnis

Prašymo atsiimti parengimas

Prašymai dėl atsiėmimo parengiami laikantis standartinės III priede pateiktos formos, nurodant prašymo rūšį, priežastis ir Reglamento (EB) Nr. 343/2003 nuostatas, kuriomis remiantis jis parengtas.

Jei Eurodac Centrinio padalinio, Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 4 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka perduoto pranešimo apie prieglobsčio prašytojo pirštų atspaudų palyginimo su pirštų atspaudais, paimtais ir nusiųstais Centriniam padaliniui minėto reglamento 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka ir šio patikrintais to paties reglamento 4 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, rezultatai yra teigiami (atitiktis), Centrinio padalinio atsiųsti duomenys yra įtraukiami į prašymą.

Jei prašymai yra susiję su atitinkamais prašymais dėl prieglobsčio, pateiktais prieš pradedant veikti Eurodac sistemai, prie prašymo formos pridedama pirštų atspaudų kopija.

II SKYRIUS

REAKCIJA Į PRAŠYMUS

3 straipsnis

Prašymų dėl perėmimo svarstymas

1. Teisiniai ir faktiniai įrodymai nurodyti prašyme turi būti išnagrinėti remiantis Reglamento (EB) Nr. 343/2003 nuostatomis ir šio reglamento II priede nurodytais tiesioginių ir netiesioginių įrodymų sąrašais.

2. Nepriklausomai nuo to kokiais Reglamento (EB) Nr. 343/2003 kriterijais ir nuostatomis remiamasi, valstybė narė, į kurią kreipiamasi, per laikotarpį, nustatytą šio reglamento 18 straipsnio 1 ir 6 dalyse, remdamasi visa turima tiesiogine ir netiesiogine informacija išsamiai ir objektyviai ištiria, ar ji laikoma atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. Jei prašomai valstybei narei atlikus tyrimą paaiškėja, kad ji atsakinga bent pagal vieną šio reglamento kriterijų, ji turi patvirtinti perėmimą.

4 straipsnis

Prašymų dėl atsiėmimo svarstymas

Jei prašymas dėl atsiėmimo remiasi medžiaga, pateikta Eurodac Centrinio padalinio ir patikrinta prašančiosios valstybės narės Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 4 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, prašoma valstybė narė patvirtina prisiimanti atsakomybę išskyrus atvejus, kai tyrimų išvados parodo, kad jos įsipareigojimai nustojo galios pagal Reglamento (EB) Nr. 343/2003 4 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą arba 16 straipsnio 2, 3 arba 4 dalis. Faktu, kad įsipareigojimai nustojo galios pagal šias nuostatas, gali būti pasiremta tik esant daiktiniams įrodymams arba pagrįstiems ir galintiems būti patikrintiems prieglobsčio prašytojo pareiškimais.

5 straipsnis

Neigiamas atsakymas

1. Jei, atlikus patikrinimą, prašomos valstybės narės nuomone pateiktų įrodymų nepakanka jos atsakomybei prisiimti, prašančiajai valstybei narei siunčiamame neigiamame atsakyme turi būti išsamiai išvardintos tokio atsisakymo priežastys.

2. Jei prašančios valstybės narės nuomone toks atsisakymas paremtas neteisingu įvertinimu arba jei ji gali pateikti papildomų įrodymų, ji gali prašyti pakartotinai nagrinėti jos prašymą. Tai turi būti atlikta ne vėliau kaip per tris savaites gavus neigiamą atsakymą. Prašoma valstybė narė turi stengtis atsakyti per dvi savaites. Bet kokiu atveju, ši papildoma procedūra neturi viršyti laiko ribų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 343/2003 18 straipsnio 1 dalyje ir 20 straipsnio 1 dalies b punkte.

6 straipsnis

Teigiamas atsakymas

Jei valstybė narė prisiima atsakomybę, tai turi atsispindėti jos atsakyme, nurodant Reglamento (EB) Nr. 343/2003 nuostatą, kuria remiantis ji prisiimta, be to, atsakyme turi būti ir praktinės detalės, susijusios su tolesniu perdavimu, pavyzdžiui, duomenys apie įstaigą arba asmenį, su kuriuo reikia susisiekti.

III SKYRIUS

PERDAVIMAS

7 straipsnis

Galimi perdavimo būdai

1. Perdavimas atsakingai valstybei narei gali būti vykdomas vienu iš šių būdų:

a) prašant prieglobsčio prašytojui, tam tikra nustatyta data;

b) prižiūrint išvykimą, kai prašančios valstybės narės pareigūnas palydi prieglobsčio prašytoją iki įlaipinimo vietos, atsakingą valstybę narę per nustatytą laikotarpį informuojant apie prieglobsčio prašytojo atvykimo vietą, datą ir laiką;

c) lydint, kai prašančios valstybės narės pareigūnas arba jos įgaliotos įstaigos atstovas palydi prieglobsčio prašytoją ir perduoda jį atsakingos valstybės narės valdžios organams.

2. Šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytais atvejais prieglobsčio prašytojui Reglamento (EB) Nr. 343/2003 19 straipsnio 3 dalyje ir 20 straipsnio 1 dalies e punkte nustatyta tvarka išduodamas laissez passer, kurio pavyzdys nurodytas šio reglamento IV priede, kad prieglobsčio prašytojas galėtų patekti į atsakingą valstybę narę ir, atvykęs į atsakingos valstybės sprendime nustatytą vietą nurodytu laiku, galėtų patvirtinti savo asmens tapatybę.

Šio straipsnio 1 dalies c punkte nurodytu atveju, laissez passer išduodamas, jei prieglobsčio prašytojas neturi asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. Valstybės narės 8 straipsnyje nustatyta tvarka iš anksto susitaria dėl perdavimo laiko ir vietos.

3. Perduodanti valstybė narė užtikrina, kad dokumentai, prieš išvykstant prieglobsčio prašytojui būtų jam grąžinti, įteikti saugiam laikymui jį lydintiems asmenims, kad šie juos perduotų atsakingos valstybės narės valdžios organams arba tinkamu būdu kitaip išsiųsti.

8 straipsnis

Bendradarbiavimas, susijęs su perdavimu

1. Atsakinga valstybė narė įpareigota kiek įmanoma greičiau ir be kliūčių sudaryti sąlygas prieglobsčio prašytojo perdavimui. Atsižvelgiant į perduodančios valstybės narės geografines sąlygas ir turimas transporto rūšis, atsakinga valstybė narė nustato vietą savo teritorijoje, į kurią atvyks prieglobsčio prašytojas arba bus perduotas kompetentingiems organams. Draudžiama reikalauti, kad, prieglobsčio prašytoją lydintys asmenys lydėtų jį toliau nei iki naudojamų tarptautinių susisiekimo priemonių atvykimo vietos, arba, kad perdavimą organizuojanti valstybė narė padengtų kelionės išlaidas, viršijančias atvykimą iki minėtos vietos.

2. Perdavimą organizuojanti valstybė narė parūpina transportą prieglobsčio prašytojui ir jo palydai, ir, pasitarusi su atsakinga valstybe nare, nustato atvykimo laiką, ir jei reikia, prieglobsčio prašytojo perdavimo kompetentingiems organams detales. Atsakinga valstybė narė gali reikalauti būti įspėta prieš tris darbo dienas.

9 straipsnis

Atidėti arba uždelsti perdavimai

1. Atsakingai valstybei narei nedelsiant pranešama apie bet kokius perdavimo atidėjimus, susijusius tiek su apeliaciniu skundu arba peržiūrėjimo procedūra, dėl kurios vykdymas atidedamas, tiek su objektyviomis priežastimis, tokiomis kaip prieglobsčio prašytojo sveikatos būkle, transporto nebuvimu arba dėl aplinkybės, kad prieglobsčio prašytojas vengia perdavimo procedūros.

2. Valstybė narė, kuri dėl vienos iš priežasčių, apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 343/2003 19 straipsnio 4 dalyje ir 20 straipsnio 2 dalyje, negali įgyvendinti perdavimo per įprastą šešių mėnesių laikotarpį, kaip numatyta šio reglamento 19 straipsnio 3 dalyje ir 20 straipsnio 1 dalies d punkte, prieš baigiantis šiam terminui praneša apie tai atsakingai valstybei narei. Kitaip atsakomybė už prieglobsčio prašytojo prašymo nagrinėjimą ir kitos Reglamente (EB) Nr. 343/2003 numatytos prievolės tenka pirmajai valstybei narei, šio reglamento 19 straipsnio 4 dalyje ir 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3. Jei valstybė narė, dėl vienos iš priežasčių, apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 343/2003 19 straipsnio 4 dalyje ir 20 straipsnio 2 dalyje, organizuoja prieglobsčio prašytojo perkėlimą pasibaigus įprastam šešių mėnesių laikotarpiui, ji iš anksto sudaro būtinus susitarimus su atsakinga valstybe nare.

10 straipsnis

Perdavimas esant netiesioginiam pritarimui

1. Kai pagal Reglamento (EB) Nr. 343/2003 18 straipsnio 7 dalį ir 20 straipsnio 1 dalies c punktą laikoma, kad prašoma valstybė narė pritarė prašymui perimti ar atsiimti, prašančioji valstybė narė pradeda konsultacijas, susijusias su perdavimo organizavimu.

2. Prašančiai valstybei narei paprašius, atsakinga valstybė narė turi nedelsiant raštu patvirtinti perėmimą kadangi nesilaikė nustatyto atsakymui skirto termino. Atsakinga valstybė narė kiek galima greičiau imasi reikiamų priemonių nustatyti prieglobsčio prašytojo atvykimo vietą ir, jei būtina, suderina su prašančiąja valstybe nare atvykimo laiką ir prieglobsčio prašytojo perdavimo kompetentingiems organams praktines detales.

IV SKYRIUS

HUMANITARINĖ IŠLYGA

11 straipsnis

Priklausomumas nuo kito asmens

1. Reglamento (EB) Nr. 343/2003 15 straipsnio 2 dalis taikoma, jei prieglobsčio prašytojas yra priklausomas nuo giminaičio, esančio kitoje valstybėje narėje, arba giminaitis, esantis kitoje valstybėje narėje, yra priklausomas nuo prieglobsčio prašytojo.

2. Reglamento (EB) Nr. 343/2003 15 straipsnio 2 dalyje apibrėžtas priklausomumas nuo kito asmens turi būti įvertintas kiek įmanoma labiau remiantis objektyvumo kriterijumi, pavyzdžiui, medicinos pažyma. Jei tokių įrodymų nėra arba jie negali būti pateikti, humanitariniai pagrindai laikomi įrodytais tik tuomet, kai dalyvaujantys asmenys apie šį dalyką gali pateikti įtikinamos informacijos.

3. Įvertinant susijusių asmenų sujungimo būtinybę ir tikslingumą atsižvelgiama į šiuos dalykus:

a) šeimyninę padėtį kilmės šalyje;

b) aplinkybes, kurių metu susijusieji asmenys buvo išskirti;

c) įvairių prieglobsčio suteikimo procedūrų būklę arba rengiamas procedūras dėl užsieniečių valstybėse narėse.

4. Reglamento (EB) Nr. 343/2003 15 straipsnio 2 dalies taikymas visais atvejais siejamas su garantija, kad prieglobsčio prašytojas arba jo giminaitis tikrai teiks reikiamą pagalbą.

5. Susijusios valstybės narės susitars dėl valstybės narės, kurioje giminaičiai susijungs, ir dėl perdavimo datos, atsižvelgdamos į:

a) priklausomo asmens gebėjimą keliauti;

b) susijusių asmenų padėtį gyvenamosios vietos atžvilgiu, teikiant pirmenybę sujungti prieglobsčio prašytoją su giminaičiu kuomet pastarasis valstybėje narėje, kurioje gyvena, jau turi galiojantį leidimą gyventi ir lėšų.

12 straipsnis

Nelydimi nepilnamečiai

1. Jei sprendimas pavesti rūpintis nelydimu nepilnamečiu kitam giminaičiui nei motina, tėvas ar teisėtas globėjas gali sukelti ypatingų sunkumų, ypač, kai suaugusysis gyvena už valstybės narės, kurioje nepilnametis paprašė prieglobsčio, jurisdikcijos ribų, turi vykti valstybių narių bendradarbiavimas tarp kompetentingų organų, ypač tarp institucijų arba teismų atsakingų už nepilnamečių apsaugą, ir imtasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad šie organai, remdamiesi visomis turimomis žiniomis, galėtų nuspręsti, ar susijęs suaugusysis arba suaugusieji pajėgūs pasirūpinti nepilnamečiu atsižvelgiant į geriausius jo interesus.

Ryšium su tuo, atsižvelgiama į šiuo metu turimas bendradarbiavimo galimybės teisminiais ir civiliniais klausimais.

2. Tai, kad procedūros dėl nepilnamečio vietos gali viršyti Reglamento (EB) Nr. 343/2003 18 straipsnio 1 dalyje ir 19 straipsnio 4 dalyje nustatytų terminų ribas, nebūtinai trukdo tęsti nagrinėjimą, nustatant atsakingą valstybę narę arba įgyvendinant perdavimą.

13 straipsnis

Procedūros

1. Paraginti kitą valstybę narę perimti prieglobsčio prašytoją savo žinion, remiantis Reglamento (EB) Nr. 343/2003 15 straipsniu, gali tiek valstybė narė, kurioje prieglobsčio prašymas buvo pateiktas ir kuri nustatinėja atsakingą valstybę narę, tiek ir atsakinga valstybė narė.

2. Prašymas perimti savo žinion turi apimti visą turimą prašančiosios valstybės narės medžiagą, kad prašoma valstybė narė galėtų tinkamai įvertinti situaciją.

3. Prašoma valstybė narė atlieka visus reikalingus patikrinimus, jei būtina, nustatyti humanitarines priežastis, ypač šeimyninio ar kultūrinio pobūdžio, susijusio asmens priklausomumo laipsnį arba kito susijusio asmens sugebėjimą ir įsipareigojimą suteikti norimą pagalbą.

4. Visais atvejais reikalingas susijusių asmenų sutikimas.

14 straipsnis

Taikinimas

1. Jei valstybės narės ilgai nesutaria dėl perdavimo įgyvendinimo arba giminaičių sujungimo būtinybės, remiantis Reglamento (EB) Nr. 343/2003 15 straipsniu, ar dėl valstybės narės, kurioje susiję asmenys turėtų būti sujungti, jos gali pasinaudoti taikinimo procedūra, numatyta šio straipsnio 2 dalyje.

2. Taikinimo procedūra pradedama, kai viena iš besiginčijančių valstybių narių kreipiasi su prašymu į Reglamento (EB) Nr. 343/2003 27 straipsniu įkurto komiteto pirmininką. Nutarusios pasinaudoti taikinimo procedūra, susijusios valstybės narės įsipareigoja kiek tik galima laikytis pasiūlyto sprendimo.

Komiteto pirmininkas paskiria tris komiteto narius, atstovaujančius trims nesusijusioms su nagrinėjamu dalyku valstybėms narėms. Jie priima visų šalių argumentus raštu arba žodžiu ir apsvarstę klausimą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį, jei būtina, po balsavimo pasiūlo sprendimą.

Diskusijai pirmininkauja komiteto pirmininkas arba jo pavaduotojas. Jis gali išdėstyti savo nuomonę, tačiau balsuoti negali.

Sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas, nesvarbu ar besiginčijančios šalys jį priima, ar atmeta.

V SKYRIUS

BENDROS NUOSTATOS

15 straipsnis

Prašymų siuntimas

1. Jei įmanoma, prašymai, atsakymai ir visa rašytinė korespondencija, susijusi su Reglamento (EB) Nr. 343/2003 taikymu, tarp valstybių narių siunčiama per šio reglamento II skyriuje numatytą elektroninių ryšių tinklą "DubliNet".

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, korespondencija tarp departamentų atsakingų už asmenų perdavimą ir kompetentingų departamentų prašomoje valstybėje narėje, dėl perdavimo organizavimo, atvykimo laiko ir vietos, ypač jei prieglobsčio prašytojas yra lydimas, gali būti siunčiama kitais būdais.

2. Bet koks prašymas, atsakymas arba korespondencija perduoti iš 19 straipsnyje apibrėžto Nacionalinio informacijos centro, laikytini patikimais.

3. Sistemos išduotas oficialus patvirtinimas laikomas persiuntimo ir prašymo arba atsakymo gavimo datos ir laiko įrodymu.

16 straipsnis

Bendravimo kalba

Bendravimo kalbą arba kalbas bendru sutarimu pasirenka susijusios valstybės narės.

17 straipsnis

Susijusių asmenų sutikimas

1. Taikant Reglamento (EB) Nr. 343/2003 7 ir 8 straipsnius, 15 straipsnio 1 dalį ir 21 straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos susijusieji asmenys turi išreikšti savo norą ar sutikimą, toks pritarimas turi būti pateiktas raštu.

2. Reglamento (EB) Nr. 343/2003 21 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju pareiškėjas turi žinoti, dėl kokios informacijos jis duoda sutikimą.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

"DUBLINET" TINKLO ĮSTEIGIMAS

I SKYRIUS

TECHNINIAI STANDARTAI

18 straipsnis

"DubliNet" įsteigimas

1. Reglamento (EB) Nr. 343/2003 22 straipsnio 2 dalyje nurodytos saugios elektroninių ryšių priemonės, skirtos duomenų perdavimui, vadinamos "DubliNet".

2. "DubliNet" remiasi bendromis IDA paslaugomis, nurodytomis Sprendimo Nr. 1720/1999/EB 4 straipsnyje [6].

19 straipsnis

Nacionaliniai informacijos centrai

1. Kiekviena valstybė narė turi turėti vieną bendrą specialų Nacionalinį informacijos centrą.

2. Nacionaliniai informacijos centrai atsako už gaunamų duomenų apdorojimą ir išeinančių duomenų siuntimą.

3. Nacionaliniai informacijos centrai atsako už kiekvieno gaunamo persiuntimo oficialaus patvirtinimo išdavimą

4. Formos, kurių pavyzdžiai yra I ir III prieduose bei V priede esanti forma, skirta informacijai prašyti, tarp Nacionalinių informacijos centrų siunčiamos Komisijos nurodytu formatu. Komisija praneša valstybėms narėms apie techninius reikalavimus.

II SKYRIUS

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

20 straipsnis

Nuorodos numeris

1. Kiekvienas duomenų persiuntimas turi nuorodos numerį, kuris leidžia be abejonių nustatyti bylą, kuriai šie duomenys priklauso, ir prašymą pateikusią valstybę narę. Šis numeris turėtų taip pat suteikti galimybę nustatyti, ar duomenų persiuntimas yra susijęs su perėmimu (1 tipas) ar su atsiėmimu (2 tipas), ar su prašymu suteikti informaciją (3 tipas).

2. Nuorodos numeris prasideda raidėmis, kurios Eurodac naudojamos žymėti atitinkamoms valstybėms narėms. Po kodo rašomas skaičius, nurodantis prašymo tipą, pagal 1 dalyje pateiktą klasifikaciją.

Jei prašyme remiamasi iš Eurodac gautais duomenimis, pridedamas Eurodac nuorodos numeris.

21 straipsnis

Nenutrūkstantis darbas

1. Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, kad būtų užtikrintas nenutrūkstantis Nacionalinių informacijos centrų darbas.

2. Jei Nacionalinio informacijos centro darbas yra pertraukiamas daugiau nei septynias darbo valandas, valstybė narė praneša apie tai kompetentingiems organams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 343/2003 22 straipsnio 1 dalyje, ir Komisijai bei imasi visų reikalingų priemonių, kad įprastas darbas būtų kiek įmanoma greičiau atnaujintas.

3. Jei Nacionalinis informacijos centras nusiuntė duomenis kitam Nacionaliniam informacijos centrui, kurio darbas buvo nutrūkęs, bendrų IDA paslaugų sistemos išduotas patvirtinimas laikomas persiuntimo datos ir laiko įrodymu. Nutrūkus Nacionalinio informacijos centro darbui, vis tiek laikomasi Reglamente (EB) Nr. 343/2003 nustatytų terminų siųsti prašymą arba atsakymą.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

PEREINAMOSIOS IR GALUTINĖS NUOSTATOS

22 straipsnis

Pagal Dublino konvenciją išduotas laissez passer

Pagal Dublino konvenciją atspausdintas laissez passer toliau naudojamas prieglobsčių prašytojų perdavimui, Reglamento (EB) Nr. 343/2003 nustatyta tvarka, ne ilgesnį nei 18 mėnesių laikotarpį, nuo šio reglamento įsigaliojimo.

23 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. rugsėjo 2 d.

Komisijos vardu

António Vitorino

Komisijos narys

[1] OL L 50, 2003 2 25, p. 1.

[2] OL C 254, 1997 8 19, p. 1.

[3] OL L 316, 2000 12 15, p. 1.

[4] OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

[5] OL L 93, 2001 4 3, p. 40.

[6] OL L 203, 1999 8 3, p. 9.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

(Nuorodos į Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003 straipsnius)

A SĄRAŠAS ĮRODYMAI

I. Valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymas

1. Nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo šeimos nario buvimas vienoje iš valstybių narių (6 straipsnis)

Įrodymai

- rašytinis kitos valstybės narės patvirtinimas apie pateiktus duomenis,

- ištrauka iš registro,

- šeimos nariui duoto leidimo gyventi šalyje pavadinimas,

- dokumentas, įrodantis asmenų ryšį (jei yra),

- vietoj nesamų dokumentų ir esant reikalui – DNR ar kraujo tyrimas.

2. Pabėgėliu kurioje nors valstybėje narėje pripažinto šeimos nario oficiali gyvenamoji vieta (7 straipsnis).

Įrodymai

- rašytinis kitos valstybės narės patvirtinimas apie pateiktus duomenis,

- ištrauka iš registro,

- šeimos nariui, pripažintam pabėgėliu, išduoto leidimo gyventi šalyje pavadinimas,

- dokumentas, įrodantis asmenų ryšį (jei yra),

- suinteresuotųjų asmenų sutikimas.

3. Šeimos nario, kurio prieglobsčio vienoje iš valstybių narių prašymo byloje dar nepriimtas pirminis sprendimas, dalyvavimas (8 straipsnis)

Įrodymai

- rašytinis kitos valstybės narės patvirtinimas apie pateiktus duomenis,

- išrašas iš registro,

- laikini leidimai gyventi, išduoti suinteresuotam asmeniui jo prieglobsčio prašymo svarstymo metu,

- dokumentas, įrodantis asmenų ryšį (jei yra),

- vietoj nesamų dokumentų ir esant reikalui – DNR ar kraujo tyrimas,

- suinteresuotųjų asmenų sutikimas.

4. Galiojantis leidimas gyventi šalyje (9 straipsnio 1 ir 3 dalys) ir mažiau nei prieš 2 metus pasibaigęs galioti leidimas gyventi šalyje (ir jo galiojimo pradžia) (9 straipsnio 4 dalis)

Įrodymai

- leidimo gyventi šalyje pavadinimas,

- išrašas iš užsieniečių registro arba kitų atitinkamų registrų,

- valstybės narės, išdavusios leidimą gyventi šalyje, pranešimas/patvirtinimas apie pateiktus duomenis.

5. Galiojanti viza (9 straipsnio 2 ir 3 dalys) ir mažiau nei prieš 6 mėnesius pasibaigęs galioti leidimas gyventi šalyje (ir jo galiojimo pradžia) (9 straipsnio 4 dalis)

Įrodymai

- išduota viza (galiojanti ar pasibaigusi, priklausomai nuo esamos padėties),

- išrašas iš užsieniečių registro arba kitų atitinkamų registrų,

- valstybės narės, išdavusios vizą, pranešimas/patvirtinimas apie pateiktus duomenis,

6. Įvažiavimas į valstybės teritoriją teisėtai kertant išorinę sieną (11 straipsnis)

Įrodymai

- įvažiavimo antspaudas pase,

- išvykimo iš šalies, turinčios sieną su valstybe nare, antspaudas, atkreipiant dėmesį į prieglobsčio prašytojo kelionės maršrutą ir datą, kada siena kirsta,

- bilietai įtikinamai įrodantys išorinės sienos kirtimą,

- įvažiavimo spaudas arba atitinkamas įrašas kelionės dokumente.

7. Įvažiavimas į valstybės teritoriją nelegaliai kertant išorinę sieną (10 straipsnio 1 dalis)

Įrodymai

- teigiamas rezultatas, gautas iš Eurodac, palyginus asmens, prašančio prieglobsčio, pirštų atspaudus, paimtus laikantis "Eurodac reglamento" 8 straipsnyje nustatytos tvarkos,

- įvažiavimo spaudas netikrame arba suklastotame pase,

- išvykimo iš šalies, turinčios sieną su valstybe nare, spaudas, atkreipiant dėmesį į prieglobsčio prašytojo kelionės maršrutą ir datą, kada siena kirsta,

- bilietai įtikinamai įrodantys išorinės sienos kirtimą,

- įvažiavimo antspaudas arba atitinkamas įrašas kelionės dokumente.

8. Buvimas ilgiau nei penkis mėnesius valstybės narės teritorijoje (10 straipsnio 2 dalis)

Įrodymai

- leidimai, leidžiantys būti šalyje, išduoti, kol svarstomi prašymai išduoti leidimą gyventi,

- neįvykdyti kas penki arba daugiau mėnesių duodami raginimai išvykti, arba nurodymai išsiųsti asmenį atgal,

- išrašai iš ligoninių, įkalinimo, arešto įstaigų.

9. Išvykimas iš valstybės narės teritorijos (16 straipsnio 3 dalis)

Įrodymai

- išvykimo spaudas,

- išrašas iš trečios šalies registro (gyvenamosios vietos patvirtinimas),

- bilietai įtikinamai įrodantys išvykimą arba atvykimą per išorinę sieną,

- ataskaita (patvirtinimas) valstybės narės, iš kurios prieglobsčio prašytojas išvyko iš valstybių narių teritorijos, ataskaita (patvirtinimas),

- trečios šalies, turinčios sieną su valstybe nare, antspaudas, atkreipiant dėmesį į prieglobsčio prašytojo kelionės maršrutą ir datą, kada siena kirsta.

II. Valstybės narės atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą įsipareigojimai atsiimti arba pakartotinai priimti prieglobsčio prašytoją

1. Atsakingos valstybės narės nustatymas, kuris vyksta toje valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas prieglobsčio prašymas (4 straipsnio 5 dalis)

Įrodymai

- teigiamas rezultatas, gautas iš Eurodac, palyginus asmens, prašančio prieglobsčio, pirštų atspaudus, paimtus laikantis "Eurodac reglamento" 4 straipsnyje nustatytos tvarkos,

- prieglobsčio prašytojo pateiktas formuliaras,

- valdžios įstaigų parengtas tarnybinis protokolas,

- pirštų atspaudai paimti pateikus prieglobsčio prašymą,

- ištraukos iš atitinkamų registrų ir bylų,

- valdžios organų ataskaita raštu, kuria patvirtinama, kad prieglobsčio prašymas buvo pateiktas.

2. Prieglobsčio prašymas yra nagrinėjamas arba buvo pateiktas anksčiau (16 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktai)

Įrodymai

- Teigiamas rezultatas, gautas iš Eurodac, palyginus asmens, prašančio prieglobsčio, pirštų atspaudus, paimtus laikantis "Eurodac reglamento" 4 straipsnyje nustatytos tvarkos,

- prieglobsčio prašytojo pateiktas formuliaras,

- valdžios įstaigų parengtas tarnybinis protokolas,

- pirštų atspaudai paimti pateikus prieglobsčio prašymą,

- ištraukos iš atitinkamų registrų ir bylų,

- valdžios organų ataskaita raštu, kuria patvirtinama, kad prieglobsčio prašymas buvo pateiktas.

3. Išvykimas iš valstybių narių teritorijos (4 straipsnio 5 dalis, 16 straipsnio 3 dalis)

Įrodymai

- išvykimo antspaudas,

- ištrauka iš trečios šalies registro (gyvenamosios vietos patvirtinimas),

- trečios šalies, turinčios sieną su valstybe nare, antspaudas, atkreipiant dėmesį į prieglobsčio prašytojo kelionės maršrutą ir datą, kada siena kirsta,

- valdžios organų pažymėjimas raštu, kad užsienietis iš tikrųjų išsiųstas.

4. Išsiuntimas iš valstybių narių teritorijos (16 straipsnio 4 dalis)

Įrodymai

- valdžios organų pažymėjimas raštu, kad užsienietis iš tikrųjų išsiųstas,

- išvykimo antspaudas,

- trečios šalies patvirtinti duomenys, susiję su išsiuntimu.

B SĄRAŠAS NETIESIOGINIAI ĮRODYMAI

I. Valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymas

1. Nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo šeimos nario (tėvo, motinos, globėjo) buvimas vienoje iš valstybių narių (6 straipsnis)

Netiesioginiai įrodymai [1]

- prieglobsčio prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

- susijusių šeimos narių paaiškinimai,

- tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, JTPRVK, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai).

2. Pabėgėliu kurioje nors valstybėje narėje pripažinto šeimos nario oficiali gyvenamoji vieta (7 straipsnis)

Netiesioginiai įrodymai

- prieglobsčio prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

- tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, JTPRVK, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai).

3. Šeimos nario, kurio prieglobsčio vienoje iš valstybių narių prašymo byloje dar nepriimtas pirminis sprendimas, dalyvavimas (8 straipsnis)

Netiesioginiai įrodymai

- prieglobsčio prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

- tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, JTPRVK, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai).

4. Galiojantis leidimas gyventi šalyje (9 straipsnio 1 ir 3 dalys) ir mažiau nei prieš 2 metus pasibaigęs galioti leidimas gyventi šalyje (ir jo galiojimo pradžia) (9 straipsnio 4 dalis)

Netiesioginiai įrodymai

- išsamūs prieglobsčio prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

- tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, JTPRVK, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- valstybės narės, kuri neišdavė leidimo gyventi, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. duomenis patvirtinantys pasakojimai (patvirtinimai).

5. Galiojanti viza (9 straipsnio 2 ir 3 dalys) ir mažiau nei prieš 6 mėnesius pasibaigęs galioti leidimas gyventi šalyje (ir jo galiojimo pradžia) (9 straipsnio 4 dalis)

Netiesioginiai įrodymai

- išsamūs prieglobsčio prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

- tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, JTPRVK, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- valstybės narės, kuri neišdavė leidimo gyventi, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. duomenis patvirtinantys pasakojimai (patvirtinimai).

6. Įvažiavimas į valstybės teritoriją teisėtai kertant išorinę sieną (11 straipsnis)

Netiesioginiai įrodymai

- išsamūs prieglobsčio prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

- tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, JTPRVK, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- valstybės narės, kuri neišdavė leidimo gyventi, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. duomenis patvirtinantys pasakojimai (patvirtinimai),

- pirštų atspaudai išskyrus tuos atvejus, kai valdžios organai juos paėmė užsieniečiui perkirtus išorinę sieną. Šiais atvejais, tai įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

- bilietai,

- viešbučio sąskaitos,

- pažymėjimai, leidžiantys patekti į visuomenines arba privačias valstybių narių įstaigas,

- kortelės apsilankymui pas gydytoją, dantistą ir t. t.,

- duomenys, parodantys, kad prieglobsčio prašytojas naudojosi kurjerinio pašto arba kelionių agentūrų paslaugomis,

- kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

7. Įvažiavimas į valstybės teritoriją nelegaliai kertant išorinę sieną (10 straipsnio 1 dalis)

Netiesioginiai įrodymai

- išsamūs prieglobsčio prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

- tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, JTPRVK, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- valstybės narės, kuri neišdavė leidimo gyventi, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. duomenis patvirtinantys pasakojimai (patvirtinimai),

- pirštų atspaudai, išskyrus tuos atvejus, kai valdžios institucijos juos paėmė užsieniečiui kirtus išorinę sieną. Šiais atvejais, tai įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

- bilietai,

- viešbučio sąskaitos,

- pažymėjimai, leidžiantys patekti į visuomenines arba privačias valstybių narių įstaigas,

- kortelės apsilankymui pas gydytoją, dantistą ir t. t.,

- duomenys, parodantys, kad prieglobsčio prašytojas naudojosi kurjerinio pašto arba kelionių agentūrų paslaugomis,

- kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

8. Buvimas ilgiau nei penkerius mėnesius valstybės narės teritorijoje (10 straipsnio 2 dalis)

Netiesioginiai įrodymai

- išsamūs prieglobsčio prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

- tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, JTPRVK, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- valstybės narės, kuri neišdavė leidimo gyventi, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. duomenis patvirtinantys pasakojimai (patvirtinimai),

- pirštų atspaudai,

- bilietai,

- viešbučio sąskaitos,

- pažymėjimai, leidžiantys patekti į visuomenines arba privačias valstybių narių įstaigas,

- kortelės apsilankymui pas gydytoją, dantistą ir t. t.,

- duomenys, parodantys, kad prieglobsčio prašytojas naudojosi kurjerinio pašto arba kelionių agentūrų paslaugomis,

- kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

9. Išvykimas iš valstybės narės teritorijos (16 straipsnio 3 dalis)

Netiesioginiai įrodymai

- išsamūs prieglobsčio prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

- tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, JTPRVK, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- kitos valstybės narės duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- remiantis 3 straipsnio 7 dalimi ir 10 straipsnio 3 dalimi: išvykimo spaudas, kai susijęs prieglobsčio prašytojas išvyko iš valstybių narių teritorijos mažiausia trims mėnesiams,

- šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. duomenis patvirtinantys pasakojimai (patvirtinimai),

- pirštų atspaudai išskyrus tuos atvejus, kai valdžios institucijos juos paėmė užsieniečiui kirtus išorinę sieną. Šiais atvejais, tai įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

- bilietai,

- viešbučio sąskaitos,

- pažymėjimai, leidžiantys patekti į visuomenines arba privačias valstybių narių įstaigas,

- kortelės apsilankymui pas gydytoją, dantistą ir t. t.,

- duomenys, parodantys, kad prieglobsčio prašytojas naudojosi kurjerinio pašto arba kelionių agentūrų paslaugomis,

- kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

II. Valstybės narės atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą įsipareigojimai atsiimti arba pakartotinai priimti prieglobsčio prašytoją

1. Atsakingos valstybės narės nustatymas, kuris vyksta toje valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas prieglobsčio prašymas (4 straipsnio 5 dalis)

Netiesioginiai įrodymai

- išsamūs prieglobsčio prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

- tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, JTPRVK, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. duomenis patvirtinantys pasakojimai (patvirtinimai),

- kitos valstybės narės duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai).

2. Prieglobsčio prašymas yra nagrinėjamas arba buvo pateiktas anksčiau (16 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktai)

Netiesioginiai įrodymai

- išsamūs prieglobsčio prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

- tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, JTPRVK, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- kitos valstybės narės duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai).

3. Išvykimas iš valstybių narių teritorijos (4 straipsnio 5 dalis, 16 straipsnio 3 dalis)

Netiesioginiai įrodymai

- išsamūs prieglobsčio prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

- tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, JTPRVK, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- kitos valstybės narės duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- išvykimo antspaudas, kai susijęs prieglobsčio prašytojas išvyko iš valstybių narių teritorijos mažiausia trims mėnesiams,

- šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. duomenis patvirtinantys pasakojimai (patvirtinimai),

- pirštų atspaudai išskyrus tuos atvejus, kai valdžios organai juos paėmė užsieniečiui perkirtus išorinę sieną. Šiais atvejais, tai įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

- bilietai,

- viešbučio sąskaitos,

- kortelės apsilankymui pas gydytoją, dantistą ir t. t.,

- duomenys, parodantys, kad prieglobsčio prašytojas naudojosi kurjerinio pašto arba kelionių agentūrų paslaugomis,

- kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

4. Išsiuntimas iš valstybių narių teritorijos (16 straipsnio 4 dalis)

Netiesioginiai įrodymai

- išsamūs prieglobsčio prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

- tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, JTPRVK, duomenis patvirtinančios ataskaitos (patvirtinimai),

- išvykimo antspaudas, kai susijęs prieglobsčio prašytojas išvyko iš valstybių narių teritorijos mažiausia trims mėnesiams,

- šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. duomenis patvirtinantys pasakojimai (patvirtinimai),

- pirštų atspaudai išskyrus tuos atvejus, kai valdžios organai juos paėmė užsieniečiui perkirtus išorinę sieną. Šiais atvejais, tai įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

- bilietai,

- viešbučio sąskaitos,

- kortelės apsilankymui pas gydytoją, dantistą ir t. t.,

- duomenys, parodantys, kad prieglobsčio prašytojas naudojosi kurjerinio pašto arba kelionių agentūrų paslaugomis,

- kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

[1] Šie netiesioginiai įrodymai turi būti lydimi įrodymų, kaip nurodyta A sąraše.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top