EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1433

2003 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1433/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles, dėl veiklos fondų, veiksmų programų ir finansinės pagalbos

OJ L 203, 12.8.2003, p. 25–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 431 - 444
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 431 - 444
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 431 - 444
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 431 - 444
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 431 - 444
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 431 - 444
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 431 - 444
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 431 - 444
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 431 - 444
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 048 P. 200 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 048 P. 200 - 213

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; panaikino 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1433/oj

32003R1433Oficialusis leidinys L 203 , 12/08/2003 p. 0025 - 0038


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1433/2003

2003 m. rugpjūčio 11 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles, dėl veiklos fondų, veiksmų programų ir finansinės pagalbos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 [2], ypač į jo 48 straipsnį,

kadangi:

(1) Atsižvelgiant į pastaraisiais metais įgytą patirtį, yra būtina iš dalies pakeisti 2001 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 609/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles, dėl veiksmų programų, veiklos fondų ir Bendrijos finansinės paramos, ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 411/97 [3]. Siekiant aiškumo ir racionalumo reikia panaikinti ir pakeisti tą reglamentą.

(2) Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 straipsnis numato finansinę pagalbą, skirtiną gamintojų organizacijoms, pagal tam tikras taisykles ir tam tikrus apribojimus įsteigiančioms veiklos fondą. To reglamento 16 straipsnis nustato tam tikras veiksmų programų įgyvendinimo taisykles. Šių nuostatų taikymui reikia nustatyti išsamias taisykles.

(3) Siekiant skatinti tiekimo pergrupavimą ir palengvinti tam tikrų veiksmų programose numatytų priemonių įgyvendinimą, gamintojų organizacijos turėtų galėti patikėti dalies ar visų jų veiksmų programose numatytų veiksmų įgyvendinimą pripažintai gamintojų organizacijų asociacijai. Tačiau būtinos specialios nuostatos, padėsiančios išvengti piktnaudžiavimo ar dvigubos pagalbos.

(4) Siekiant palengvinti šios sistemos naudojimą, reikia aiškiai apibrėžti gamintojų organizacijų parduodamą produkciją, įskaitant produkto reikalavimų atitikimo specifikaciją ir pardavimo etapą, kuriame apskaičiuotina produkcijos vertė. Siekiant užtikrinti vienodų sąlygų taikymą visiems perdirbti skirtiems produktams, atitinkantiems pagalbos sistemos reikalavimus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtųvaisių ir daržovių produktų rinkų organizavimo [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 453/2002 [5] ir pagal 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2202/96, nustatančiame Bendrijos pagalbos sistemą tam tikrų citrusų vaisių gamintojams [6] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1933/2001 [7], pagalba, minima Reglamento (EB) Nr. 2201/96 2 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 2202/96 1 straipsnyje, turi būti pridėta prie atitinkamos parduodamos produkcijos rinkos vertės. Siekiant nuoseklumo, maksimalią pagalbą reikia apskaičiuoti remiantis per 12 mėnesių laikotarpį parduotos produkcijos verte. Užtikrinant šios sistemos lankstumą operatoriams, valstybės narės gali apibrėžti ribotą galimybių skaičių šiam 12 mėnesių laikotarpiui skaičiuoti. Turėtų būti įmanomi ir papildomi metodai parduodamai produkcijai apskaičiuoti, kai yra metiniai svyravimai arba nepakanka duomenų. Vengiant piktnaudžiavimo šia schema, gamintojų organizacijoms programos metu neturėtų būti leista keisti referencinių laikotarpių.

(5) Užtikrinant tinkamą pagalbos naudojimą, reikia nustatyti taisykles, reglamentuojančias veiklos fondų valdymą ir narių finansinius įnašus į šiuos fondus. Konkrečiai reikėtų nurodyti, kad gamintojų organizacijos narių finansiniai įnašai grindžiami parduodama produkcija, naudota pagalbai apskaičiuoti. Valstybės narės gali leisti gamintojų organizacijoms naudoti savo pačių fondus ir nustatyti skirtingus įnašų lygius, su sąlyga, kad visi gamintojai prisideda prie veiklos fondo ir juo naudojasi.

(6) Siekiant nuoseklaus valdymo reikia nustatyti veiksmų programų pristatymo ir patvirtinimo procedūras, įskaitant galutinius terminus, kad kompetentingos institucijos galėtų tinkamai įvertinti informaciją, bei priemones ir veiksmus, kurie turi būti įtraukiami arba neįtraukiami į programas. Kadangi programos valdomos metiniu pagrindu, reikia numatyti, kad iki tam tikros datos nepatvirtintos programos būtų atidėtos vieneriems metams.

(7) Turėtų būti kasmetinė procedūra, skirta kitų metų veiksmų programoms iš dalies keisti, kad šios galėtų būti koreguojamos atsižvelgiant į visas naujas sąlygas, kurių nebuvo galima numatyti pateikiant programas. Be to, turi būti įmanoma keisti veiklos fondo priemones ir sumas programos vykdymo metais. Visiems tokiems pakeitimams būtų taikomos tam tikros ribos ir sąlygos, kurias nustato valstybės narės, įskaitant privalomą pranešimą apie pakeitimus kompetentingoms institucijoms, taip užtikrinant, kad patvirtintos programos išlaiko bendrus savo tikslus.

(8) Dėl finansinio ir teisinio saugumo priežasčių, reikia sudaryti sąrašus veiksmų ir išlaidų, kurias gali ir kurių negali apimti veiksmų programos. Tokie sąrašai turi būti išsamūs. Siekiant skaidrumo ir Bendrijos taisyklių taikymo paprastumo, tam tikrų priemonių reikalavimų atitikimo kriterijai prireikus turėtų atitikti 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1260/1999, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų [8], su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1105/2003 [9] nustatytas rekomendacijas. Tam tikri veiksmai ir išlaidos turėtų būti leidžiamos tik laikinai arba tam tikru mastu.

(9) Kai investuojama į privatų turtą, saugantis nepagrįsto privačios šalies, nutraukiančios ryšius su organizacija investicijos naudingumo laikotarpiu, praturtėjimo reikia nustatyti nuostatas, leidžiančias organizacijoms atgauti likutinę investicijos vertę, kai tokią investiciją valdo narys arba organizacija.

(10) Siekiant nuosaikaus pagalbos naudojimo, gamintojų organizacija turėtų parengti rašytinį pasižadėjimą savo ir savo narių vardu negauti dvigubos Bendrijos ar nacionalinių fondų pagalbos už priemones, atitinkančias reikalavimus Bendrijos pagalbai gauti pagal šį reglamentą.

(11) Siekiant užtikrinti veiksmingą veiksmų programų įgyvendinimą, gamintojų organizacijos turėtų gauti pranešimą apie kompetentingų institucijų sprendimus dėl veiksmų programų ir patvirtintos pagalbos sumą ne vėliau kaip iki prieš programos įgyvendinimo metus einančių metų gruodžio 15 d.

(12) Siekiant išvengti grynųjų pinigų srautų sunkumų, gamintojų organizacijoms, pateikiant atitinkamus užstatus, turėtų būti prieinama išankstinių mokėjimų sistema. Reikėtų numatyti, kad, siekiant išvengti sistemingo išankstinių mokėjimų atgavimo, tokie mokėjimai neturėtų viršyti minimalaus pagalbos lygio. Turėtų būti sudaryta galimybė vykdant veiksmų programas suteiktus užstatus palaipsniui grąžinti iki 80 % sumokėtų išankstinių mokėjimų sumos, likusią sumą paliekant, kol bus išmokėtas paramos likutis. Turi būti sukurta alternatyvi sistema, įgalinanti tam tikrais metų laikotarpiais kompensuoti jau padarytas išlaidas.

(13) Siekiant užtikrinti tinkamą schemos taikymą, turėtų būti nustatyta paraiškose pagalbai gauti nurodytina informacija. Saugantis nenumatytų aplinkybių veiksmų programų vykdyme, paraiškos išankstiniams mokėjimams arba mokėjimui gali būti nukeliamos nagrinėti į kitus metus tiems veiksmams, kurie, dėl gamintojų organizacijos nekontroliuojamų priežasčių, negalėjo būti įgyvendinti per nustatytą laiką. Visos paraiškos turi būti tikrinamos administracinių patikrinimų metu. Siekiant nuoseklaus finansinio valdymo, turi būti nustatytos nuobaudos už pavėluotą paraiškų pagalbai gauti pateikimą.

(14) Visoms paraiškoms taikoma didžiausia pagalbos vertės riba nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 straipsnio 5 dalyje.

(15) Reikia kontroliuoti gamintojų organizacijų veiklą ir jos veiksmingumą. To galima pasiekti periodinėmis ataskaitomis ir vertinimu.

(16) Atsižvelgiant į gamintojų organizacijoms suteiktą didelį atsakomybės ir iniciatyvos laipsnį, reikia nustatyti griežtas kontrolės procedūras ir atgrasančias nuobaudas pažeidimo atveju. Tokios nuobaudos turi būti nustatomos atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą. Siekiant užtikrinti sąžiningą traktavimą, reikia nustatyti sąlygas, apimančias nepriimtinus veiksmus, kuriuos gamintojų organizacija per klaidą įtraukia į veiksmų programą, o valstybė narė patvirtina ir pagal kurias valstybės narės pagal Teisingumo Teismo praktiką neprivalėtų sulaikyti pagalbos mokėjimų arba susigrąžinti sumokėtų sumų.

(17) Kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už veiksmų programoje siūlomų priemonių tinkamumo patikrą ir jų vykdymą, reikia suteikti galimybę įvesti papildomas nacionalines priemones, užtikrinančias teisingą šios schemos taikymą.

(18) Šis reglamentas turi būti taikomas visoms veiksmų programoms, kurios bus įgyvendinamos nuo 2004 m. Jau patvirtintos programos, kurių taikymas tęsiasi ir 2004 m., turi būti iš dalies pakeistos, nebent tai daryti neverta, nes programa jau baigiama įgyvendinti.

(19) Užtikrindamos teisingą šios schemos taikymą valstybės narės turi nusiųsti išsamią informaciją apie papildomas priemones, kurių jos imasi pagal šį reglamentą. Tinkamas gamintojų organizacijų veiklos ir veiklos fondų naudojimo aprašas turi būti pateiktas Komisijai statistikos, biudžeto ir kontrolės tikslu.

(20) Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komitetas nepateikė nuomonės per jo pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1. Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, taikomos Bendrijos finansinei pagalbai, toliau – pagalba, veiklos fondams ir veiksmų programoms, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 ir 16 straipsniuose.

2. Gamintojų organizacijos gali gauti pagalbą, jei atitinka Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 ir 16 straipsniuose ir šiame reglamente nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1. Šiame reglamente "gamintojų organizacijos" reiškia organizacijas, pripažintas pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 11 straipsnį.

2. Šiame reglamente pripažinta "gamintojų organizacijų asociacija", veikianti savo narių vardu visiškai ar dalinai tvarkydama jų veiklos fondus ir programas pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 16 straipsnio 3 dalį, laikoma gamintojų organizacija.

II SKYRIUS PARDUODAMOS PRODUKCIJOS VERTĖ

3 straipsnis

Apskaičiavimo pagrindas

1. Šiame reglamente parduodamos produkcijos vertė grindžiama gamintojų organizacijų narių produkcija pagal šio straipsnio 2–6 dalis.

2. Produkcija apima pagalbos sumą kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 2201/96 2 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 2202/96 1 straipsnyje, kurią gamintojų organizacijos gavo tuo pačiu referenciniu laikotarpiu, minimu 4 straipsnyje.

3. Produkcija apima narių, kurie išstoja iš gamintojų organizacijos arba prie jos prisijungia, produkciją. Valstybės narės nustato sąlygas, padėsiančias išvengti dvigubo skaičiavimo.

4. Produkcija apima vertę produktų, kurie pašalinami iš rinkos nemokamam paskirstymui kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 2200/96 30 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, apskaičiuojamą pagal vidutinę tokių gamintojų organizacijos parduodamų produktų kainą.

5. Produkcija yra realizuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 11 straipsnio 1 dalies c punkto 3 papunkčio pirmą ir antrą įtraukas.

Tačiau sąlygos, nustatytos pirmoje to papunkčio įtraukoje ir, ribinių kiekių produkto, kuris parduodamas šviežias, atveju arba jei juos parduoda perdirbimo pramonei patys gamintojai nariai, antroje įtraukoje, netaikomos.

6. Produkcijai išrašoma sąskaita-faktūra "paėmimo iš gamintojų organizacijos" etape:

a) kai taikoma, kaip "supakuotam ir paruoštam, tačiau neperdirbtam produktui";

b) be PVM;

c) be vidaus transporto išlaidų, jei atstumas tarp gamintojų organizacijos centralizuotų rinkimo ar pakavimo vietų ir gamintojų organizacijos paskirstymo vietų yra didelis.

Valstybės narės numato sumažinimus, taikomus sąskaitos-faktūros vertei produktų, kuriems sąskaitos-faktūros pateikiamos skirtinguose perdirbimo, pristatymo ar pervežimo etapuose.

4 straipsnis

Referencinis laikotarpis

1. Metinė pagalbos vertės riba, minima Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje, apskaičiuojama kiekvienais metais remiantis verte produkcijos, parduotos per 12 mėnesių referencinį laikotarpį, kurį nustato valstybės narės.

2. Referenciniu laikotarpiu gali būti:

a) 12 mėnesių laikotarpis, prasidedantis ne anksčiau kaip sausio 1 d. likus dviems metams iki metų, kuriais įgyvendinama veiksmų programa, ir pasibaigiantis ne vėliau kaip tų pačių metų liepos 1 d., arba

b) vidutinė vertė trijų vienas po kito einančių 12 mėnesių laikotarpių, pradedant ne anksčiau kaip sausio 1 d. likus ketveriems metams iki metų, kuriais įgyvendinama veiksmų programa, ir baigiant ne vėliau kaip tų pačių metų liepos 1 d.

3. Valstybės narės gali naudoti skirtingus referencinius laikotarpius skirtingoms gamintojų organizacijoms, taip siekdamos atsižvelgti į įvairius gamybos, pardavimo ir ataskaitinius laikotarpius skirtingiems produktams ar produktų grupėms.

Referencinis laikotarpis nekeičiamas veiksmų programos įgyvendinimo metu, nebent tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis.

4. Jei produkto vertė sumažinama dėl priežasčių, kurios tinkamai pagrindžiamos valstybei narei ir dėl kurių gamintojų organizacija nėra atsakinga ir jų nekontroliuoja, parduodamos produkcijos vertė, minima šio straipsnio 1 dalyje, negali būti mažesnė nei 65 % to produkto vertės ankstesniu referenciniu laikotarpiu.

Pirmoje pastraipoje minimas priežastis reikia tinkamai pagrįsti.

5. Jei neseniai pripažintos gamintojų organizacijos neturi pakankamai istorinių duomenų apie parduodamą produkciją šio straipsnio 2 daliai taikyti, parduotos produkcijos verte bus laikoma tinkamos parduoti produkcijos vertė, gamintojų organizacijos pateikta pripažinimo tikslu.

6. Valstybės narės imasi priemonių, reikalingų informacijai apie gamintojų organizacijų, kurios nepateikė veiksmų programų, parduodamos produkcijos vertę gauti.

III SKYRIUS VEIKLOS FONDAI

5 straipsnis

Vadyba

1. Gamintojų organizacijų įsteigti veiklos fondai, kaip minima Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 straipsnio 1 dalyje, naudojami tik sandoriams, susijusiems su:

a) veiksmų programos įgyvendinimu;

b) veiklos fondo administravimu;

c) Bendrijos kompensacija už pašalinimą iš rinkos pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 straipsnio 3 dalį.

2. Valstybės narės užtikrina, kad veiklos fondai būtų valdomi taip, kad išoriniai auditoriai kasmet galėtų nustatyti, patikrinti ir patvirtinti jų išlaidas ir pajamas.

3. Su veiklos fondu susijusias išlaidas gali atlikti gamintojų organizacijos dukterinė įmonė kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1432/2003 [10] 2 straipsnyje.

6 straipsnis

Veiklos fondų finansavimas

1. Finansiniai narių įnašai į veiklos fondus, minimi Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 straipsnio 1 dalyje, nustatomi remiantis parduodamos produkcijos apimtimi ir (arba) verte.

2. Valstybės narės gali gamintojų organizacijoms leisti:

a) naudoti visus savo fondus arba jų dalį, gautą parduodant jų narių vaisių ir daržovių produktus pagal pripažinimo kategorijas, išskyrus lėšas, gautas iš kitos valstybinės paramos;

b) nustatyti individualias rinkliavas gamintojams nariams skirtingais lygiais.

Pirmos pastraipos taikymo atveju, gerbiamos tokios sąlygos:

a) visi gamintojai moka įnašus į veiklos fondą;

b) visi gamintojai gali naudotis veiklos fondu;

c) visi gamintojai turi galimybę demokratiškai dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su gamintojų organizacijos fondų naudojimu ir finansiniais įnašais į veiklos fondus.

7 straipsnis

Apskaičiuotos sumos pranešimas

Gamintojų organizacijos praneša valstybėms narėms apskaičiuotas veiklos fondų sumas kitiems metams vėliausiai iki rugsėjo 15 d. kartu su veiksmų programomis ar prašymais patvirtinti pakeitimus.

Veiklos fondų apskaičiuotos sumos apskaičiavimas grindžiamas veiksmų programomis, apskaičiuotomis pašalinimo iš rinkos išlaidomis ir parduodamos produkcijos verte.

IV SKYRIUS VEIKSMŲ PROGRAMOS

8 straipsnis

Veiksmų programų turinys

1. Veiksmų programose turi būti:

a) pirminės situacijos, ypač gamybos, prekybos ir įrangos, aprašymas;

b) programos tikslai, atsižvelgiant į produkcijos ir realizavimo rinkų perspektyvą;

c) išsamus priemonių aprašas, įskaitant atskirus veiksmus, kurių bus imamasi, ir būdų šiems tikslams pasiekti kiekvienais programos įgyvendinimo metais;

d) programos trukmė;

e) finansiniai aspektai, būtent:

i) finansinių įnašų lygis ir apskaičiavimo būdas;

ii) veiklos fondo finansavimo tvarka;

iii) informacija, reikalinga skirtingiems įnašų lygiams pagrįsti;

iv) veiksmų vykdymo biudžetas ir grafikas kiekvieniems programos įgyvendinimo metams.

2. Veiksmų programose gali būti punktų, nenumatytų šio straipsnio 1 dalyje, ypač I priede pateiktų punktų.

3. Veiksmų programose neturi būti veiksmų ar išlaidų, minimų II priedo sąraše, ar jokių kitų, esančių priemonėse, kurias valstybės narės priima pagal 25 straipsnį.

9 straipsnis

Pateikiami dokumentai

Veiksmų programos pateikiamos kartu su:

a) veiklos fondo įsteigimo įrodymais;

b) rašytiniu gamintojų organizacijos pasižadėjimu laikytis Reglamento (EB) Nr. 2200/96 ir šio reglamento;

c) rašytiniu gamintojų organizacijos ir jos narių pasižadėjimu, kad jie negavo, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai dvigubo Bendrijos ar nacionalinio finansavimo priemonėms ir (arba) veiksmams, galintiems gauti pagalbą pagal šį reglamentą.

10 straipsnis

Dalinės veiksmų programos

1. Jei taikoma Reglamento (EB) Nr. 2200/96 16 straipsnio 3 dalis, valstybės narės gali leisti pripažintoms gamintojų organizacijų asociacijoms pateikti savo pačių dalinę veiksmų programą, kurią sudaro veiksmai, kuriuos nustatė, tačiau neįgyvendino narės gamintojų organizacijos savo veiksmų programose.

2. Dalinėms veiksmų programoms taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir kitoms veiksmų programoms ir jos svarstomos kartu su narių gamintojų organizacijų programomis.

3. Valstybės narės užtikrina, kad:

a) veiksmai yra pilnai finansuojami iš narių gamintojų organizacijų įnašų, sumokėtų iš tų organizacijų veiklos fondų;

b) veiksmai ir atitinkamas finansinis dalyvavimas yra išvardyti kiekvienos dalyvaujančios gamintojų organizacijos veiklos programoje;

c) nėra dvigubos pagalbos pavojaus.

11 straipsnis

Laikotarpis, skirtas programoms pateikti

Gamintojų organizacijos pateikia veiksmų programas tvirtinti kompetentingai institucijai tos valstybės narės, kurioje yra gamintojų organizacijos pagrindinė buveinė, vėliausiai iki rugsėjo 15 d. metų, einančių prieš metus, kuriais programos bus įgyvendinamos.

Tačiau valstybės narės gali atidėti šią datą.

12 straipsnis

Patikra

Kompetentinga nacionalinė institucija visomis tinkamomis priemonėmis, įskaitant patikrinimus vietoje, tikrina:

a) informacijos, pateiktos pagal 8 straipsnio 1 dalies a, b ir e punktus, tikslumą;

b) programų tikslų atitikimą Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 straipsnio 4 daliai;

c) siūlomų veiksmų ir išlaidų atitikimus reikalavimams, atsižvelgdamos į 8 straipsnio 2 ir 3 dalis;

d) programų ekonominį nuoseklumą ir techninę kokybę, apskaičiavimų ir pagalbos plano pagrįstumą, įgyvendinimo planavimą.

13 straipsnis

Sprendimas

1. Kompetentinga nacionalinė institucija atitinkamai:

a) patvirtina fondų sumas ir programas, kurios atitinka Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 ir 16 straipsnių bei šio skyriaus reikalavimus;

b) patvirtina programas su sąlyga, kad gamintojų organizacija sutinka su tam tikrais pataisymais; arba

c) atmeta programas.

2. Kompetentinga nacionalinė institucija priima sprendimus dėl programų ir fondų vėliausiai gruodžio 15 d. metų, kuriais jie buvo pateikti.

Valstybės narės praneša gamintojų organizacijoms apie tokius sprendimus vėliausiai gruodžio 15 d.

14 straipsnis

Veiksmų programų sekantiems metams pakeitimai

1. Gamintojų organizacijos kasmet iki rugsėjo 15 d. gali prašyti padaryti veiksmų programų sekantiems metams pakeitimus, kurie būtų pradėti taikyti nuo kitų metų sausio 1 d.

Tačiau valstybės narės gali atidėti prašymų pateikimo terminą.

2. Prie prašymų padaryti pakeitimus yra pridedami patvirtinamieji dokumentai, kuriuose nurodoma pakeitimų priežastis, pobūdis ir pasekmės.

3. Kompetentinga institucija sprendimus dėl prašymų pakeisti veiksmų programas vadovaudamasi 12 straipsniu priima iki gruodžio 15 d. po to, kai apsvarsto pateiktus įrodymus. Jeigu sprendimas nepriimamas per anksčiau nustatytą laiką, laikoma, kad prašymas yra atmestas.

15 straipsnis

Veiksmų programų pakeitimai jų vykdymo metais

1. Valstybės narės, jų nustatytomis sąlygomis, gali leisti pakeisti veiksmų programas jų vykdymo metais.

2. Programos vykdymo metais kompetentinga nacionalinė institucija gali leisti gamintojų organizacijoms:

a) įgyvendinti jų veiksmų programas tik dalinai;

b) pakeisti veiksmų programos turinį, įskaitant jos trukmės pratęsimą iki penkerių metų;

c) pakeisti veiklos fondo sumą ne daugiau kaip 20 % iš pradžių patvirtintos sumos, su sąlyga, kad bendri veiksmų programos tikslai išlaikomi.

3. Valstybės narės gali nustatyti sąlygas, pagal kurias veiksmų programas galima keisti jų vykdymo metais prieš tai negavus kompetentingos nacionalinės institucijos patvirtinimo.

Tačiau bet koks veiklos fondo, patvirtinto pagalbai pašalinimams iš rinkos kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 straipsnio 2 dalies a punkte, sumų padidinimas, visuomet turi būti iš pradžių patvirtintas kompetentingos nacionalinės institucijos.

Tokie pakeitimai atitinka pagalbos gavimo kriterijus, tik jei gamintojų organizacija nedelsdama praneša apie juos kompetentingai institucijai.

16 straipsnis

Veiksmų programų formatas

1. Veiksmų programos įgyvendinamos metiniais laikotarpiais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

2. Veiksmų programos, kurios patvirtinamos vėliausiai gruodžio 15 d., įgyvendinamos nuo kitų metų sausio 1 d.

Programų, patvirtintų po gruodžio 15 d., įgyvendinimas atidedamas vieneriems metams.

V SKYRIUS PAGALBA

17 straipsnis

Patvirtintas pagalbos dydis

Patvirtinus programas, valstybės narės nustato patvirtintą pagalbos dydį, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2200/96 16 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje.

Valstybės narės vėliausiai gruodžio 15 d. praneša gamintojų organizacijoms apie patvirtintą pagalbos dydį.

18 straipsnis

Paraiškos

1. Gamintojų organizacijos pateikia kompetentingai institucijai paraiškas pagalbai arba jos likučiui gauti kiekvienai veiksmų programai, kuriai prašoma pagalbos, vėliausiai sausio 31 d. metų, einančių po metų, kuriems prašoma pagalbos.

2. Paraiškas turi lydėti patvirtinamieji dokumentai, nurodantys:

a) parduodamos produkcijos vertę;

b) nariams skiriamus ir į veiklos fondą sumokėtus finansinius įnašus;

c) vykdant veiksmų programą patirtas išlaidas;

d) veiklos fondo dalį, išleistą pagalbai pašalinimams iš rinkos;

e) nariams mokamų kompensacijų ir (arba) priedų lygį;

f) ribų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje ir 23 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, laikymąsi.

3. Paraiškoje gali būti planuotos, tačiau nepatirtos išlaidos, jei įrodomi tokie punktai:

a) tų veiksmų nebuvo galima atlikti vėliausiai iki veiksmų programos įgyvendinimo metų gruodžio 31 d. dėl priežasčių, kurių ta gamintojų organizacija negalėjo kontroliuoti;

b) tie veiksmai gali būti atlikti vėliausiai kitų metų balandžio 31 d.;

c) veiklos fonde lieka atitinkamas gamintojų organizacijos įnašas.

Pagalba išmokama ir pagal 20 straipsnio 3 dalį pateiktas užstatas grąžinamas tik su sąlyga, kad pirmos pastraipos b punkte minimų planuotų išlaidų įvykdymo įrodymas pateikiamas vėliausiai balandžio 30 d. metų, einančių po tų metų, kuriais tos išlaidos buvo suplanuotos, ir remiantis teise į faktiškai nustatytą pagalbą.

4. Jei paraiškos pateikiamos po šio straipsnio 1 dalyje numatytos datos, pagalba sumažinama 1 % už kiekvieną vėlavimo dieną.

Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais kompetentinga institucija gali priimti paraiškas po šio straipsnio 1 dalyje numatytos datos, jei 23 straipsnyje numatyti patikrinimai yra atlikti ir laikomasi mokėjimo, numatyto 19 straipsnyje, termino.

19 straipsnis

Pagalbos mokėjimas

Valstybės narės sumoka prašytą pagalbą vėliausiai birželio 30 d. metų, einančių po programos įgyvendinimo metų.

Valstybės narės gali atidėti šią datą iki spalio 15 d.

20 straipsnis

Išankstiniai mokėjimai

1. Gamintojų organizacijos gali prašyti iš anksto sumokėti pagalbos dalį, atitinkančią numatomas iš veiksmų programos kylančias išlaidas, kurios bus patirtos per trijų mėnesių laikotarpį, prasidedantį tą mėnesį, kurį pateikiama paraiška.

2. Paraiškos išankstiniams mokėjimams gauti pateikiamos sausio, balandžio, liepos ir spalio mėnesiais.

Išankstinių mokėjimų, atliktų už duotus metus, suma negali būti didesnė nei 90 % iš pradžių patvirtintos pagalbos veiksmų programai sumos.

3. Išankstinis mokėjimas sumokamas, jei pagal Komisijos reglamentą Nr. 2220/85 [11] pateikiamas užstatas, lygus jo 110 %,

Valstybės narės numato sąlygas užtikrinti, kad pagal 5 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnį į veiklos fondą būtų renkami finansiniai įnašai ir, kad ankstesni išankstiniai mokėjimai iš tiesų yra išleisti.

4. Paraiškos grąžinti užstatus gali būti pateikiamos ištisus metus ir jos turi būti pagrįstos atitinkamais patvirtinančiais dokumentais.

Užstatai grąžinami už iki 80 % sumokėtų išankstinių mokėjimų sumos.

5. Pagrindinis reikalavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 2220/85 20 straipsnį apima atlikimą veiksmų, išdėstytų veiksmų programose, pagal pasižadėjimus, numatytus šio reglamento 9 straipsnio b ir c punktuose.

Jei nesilaikoma pagrindinio reikalavimo arba jei rimtai nevykdomi įsipareigojimai, numatyti 9 straipsnio b ir c punktuose, užstato netenkama, nepažeidžiant kitų, pagal 24 straipsnį, taikintinų nuobaudų nuostatų.

Jei nesilaikoma kitų reikalavimų, užstato netenkama proporcingai nustatyto pažeidimo sunkumui.

21 straipsnis

Daliniai mokėjimai

1. Gamintojų organizacijos gali prašyti sumokėti pagalbos dalį, atitinkančią iš veiksmų programos kylančias išlaidas, patirtas per trejus ankstesnius mėnesius.

Paraiškos pateikiamos balandžio, liepos ir spalio mėnesiais. Jos turi būti pagrįstos atitinkamais patvirtinančiais dokumentais.

Mokėjimų pagal paraiškas pagalbos dalims suma negali būti didesnė nei 90 % iš pradžių patvirtintos pagalbos veiksmų programai sumos arba realių išlaidų, žiūrint, kuri suma mažesnė.

2. Gamintojų organizacijos gali prašyti sumokėti pagalbos dalį pašalinimams iš rinkos.

Paraiškas galima pateikti kartu su paraiškomis, minimomis šio straipsnio 1 dalyje. Joms taikomos ribos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje ir 23 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse.

VI SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

22 straipsnis

Gamintojų organizacijų ataskaitos

1. Gamintojų organizacijos pateikia metines ataskaitas, lydinčias paraiškas pagalbai gauti, apie veiksmų programų įgyvendinimą ir pašalinimo iš rinkos veiksmus, atitinkančius pagalbos iš veiklos fondo skyrimo reikalavimus.

Tokiose ataskaitose nurodoma:

a) per praėjusius metus įgyvendintos veiksmų programos ir pašalinimai iš rinkos;

b) svarbiausi veiksmų programų pakeitimai;

c) apskaičiuotos pagalbos ir prašytos pagalbos skirtumai.

2. Paskutiniais veiksmų programos paraiškos metais šio straipsnio 1dalyje minimą metinę ataskaitą pakeičia galutinė ataskaita.

Galutinėse ataskaitose yra veiksmų programų įvertinimas, kurį galima parengti pasitelkiant į pagalbą specializuotas konsultacines įmones. Jos rodo, kokiu mastu pasiekti programų tikslai. Jos aiškina veiksmų ir (arba) metodų pakeitimus, kurie buvo ar bus svarstomi sudarant vėlesnes arba pakeičiant esamas veiksmų programas.

23 straipsnis

Patikrinimai

1. Valstybės narės atlieka gamintojų organizacijų patikrinimus vietoje, beveik ar visai neįspėdamos iš anksto, ir taip siekia užtikrinti pagalbos skyrimo sąlygų laikymąsi.

Tokių patikrinimų metu ypač atsižvelgiama į:

a) veiksmų programoje nurodytų priemonių įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skiriant su investicijomis susijusioms priemonėms;

b) realias patirtas išlaidas ir sąnaudas, lyginant jas su deklaruota pagalba.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti patikrinimai kiekvienais metais turi apimti didelę paraiškų imtį. Imtis turi atstovauti mažiausiai 20 % gamintojų organizacijų ir 30 % viso pagalbos dydžio.

Jei patikrinimų metu randama didelių pažeidimų regione ar regiono dalyje arba konkrečioje gamintojų organizacijoje, kompetentinga institucija tais metais atlieka papildomus patikrinimus ir didina atitinkamų paraiškų, tikrinamų kitais metais, skaičių.

3. Kompetentinga institucija nusprendžia, kurias gamintojų organizacijas tikrinti, remdamasi rizikos analize ir pagalbos reprezentatyvumu.

Dėl rizikos analizės atsižvelgiama į:

a) pagalbos dydį;

b) metinių programų tendencijas lyginant su ankstesniais metais;

c) ankstesnių metų patikrinimų duomenis;

d) kitus valstybių narių nustatomus parametrus, ypač į tai, ar gamintojų organizacijos dalyvauja kokybės požiūryje, oficialiai pripažintame valstybių narių arba nepriklausomų sertifikavimo organų.

4. Prieš pagalbos ar jos likučio mokėjimą kiekvieną gamintojų organizaciją reikia patikrinti bent vieną kartą, patikrinimas turi būti susijęs su ankstesniais jos veiksmų programos metais.

24 straipsnis

Atgavimas ir nuobaudos

1. Netinkamai išmokėta pagalba arba pagalbos paraiška pagal šio straipsnio 3 dalį atgaunama arba anuliuojama, o gavėjui (pareiškėjui) skiriamos nuobaudos, jei:

a) tikra parduodamos produkcijos vertė yra mažesnė nei dydis, naudotas pagalbai apskaičiuoti;

b) veiklos fondas buvo išlaikomas būdu, kuris neatitinka Reglamento (EB) Nr. 2200/96 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos arba buvo naudojamas kitiems tikslams, nei nurodyti to reglamento 15 straipsnio 2 dalyje; arba

c) veiksmų programa buvo įgyvendinta būdu, kuris neatitinka jos patvirtinimo sąlygų toje valstybėje narėje, nepažeidžiant šio reglamento 14 ir 15 straipsnių.

2. Nepažeidžiant Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 [12] 7 straipsnio 4 dalies, jei priemonė, kuri vėliau buvo nustatyta kaip netinkama, tačiau kuri buvo įgyvendinta pagal valstybės narės patvirtintą veiksmų programą, valstybė narė gali mokėti atitinkamą pagalbą arba nesiekti atgauti jau sumokėtos pagalbos, jei ji taip pat elgiasi ir iš nacionalinio biudžeto finansuojamais atvejais ir jei gamintojų organizacija nesielgė aplaidžiai.

3. Jei taikoma šio straipsnio 1dalis, pagalbos gavėjas (pareiškėjas) privalo:

a) jei pagalba jau išmokėta:

i) akivaizdžios klaidos atveju – grąžinti nederamai išmokėtą pagalbą ir palūkanas;

ii) sukčiavimo atveju – grąžinti dvigubai didesnę sumą už išmokėtą pagalbą ir palūkanas;

iii) kitais atvejais – grąžinti nederamai išmokėtą pagalbą, padidintą 50 %, ir palūkanas.

b) jei buvo pateiktos paraiškos pagalbai gauti, bet pagalba dar nebuvo išmokėta:

i) sukčiavimo atveju – sumokėti sumą, lygią nederamai prašytai pagalbai;

ii) visais kitais atvejais, išskyrus akivaizdžią klaidą, sumokėti sumą, lygią 50 % nederamai prašytos pagalbos.

4. Šio straipsnio 3 dalies a punkte minimos palūkanos apskaičiuojamos:

a) remiantis laikotarpiu, praėjusiu nuo pagalbos mokėjimo ir jos grąžinimo;

b) tarifu, kurį Europos centrinis bankas taiko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms, skelbiamoms Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, serijoje C, ir kuris galioja dieną, kurią netinkamas mokėjimas buvo atliktas, plius trys procentiniai punktai.

5. Pagal šio straipsnio 3 dalį atgaunama pagalba sumokama atsakingai mokėjimo agentūrai ir yra jos išskaitoma iš išlaidų, finansuojamų Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo.

6. Tyčia melagingos deklaracijos ar didelio aplaidumo atveju ta gamintojų organizacija negauna pagalbos metais, einančiais po metų, kuriems buvo pateikta melaginga deklaracija.

25 straipsnis

Valstybių narių nuostatos

Valstybės narės gali greta Reglamento (EB) Nr. 2200/96 ir šio reglamento priimti papildomas taisykles dėl pagalbą galinčių gauti veiksmų ar išlaidų.

26 straipsnis

Valstybių narių ataskaitos

1. Iki kiekvienų metų birželio 1 d. valstybės narės pateikia finansinių ir kokybinių duomenų ataskaitas apie gamintojų organizacijas, veiklos fondus, veiksmų programas bei patikrinimus ir nuobaudas, kaip nurodyta III priede.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie visas priemones ir sąlygas, kurias jos numatė pagal šį reglamentą, ypač:

a) metodą, procedūrą ir informaciją, nurodytus 8 straipsnio 1 dalies e punkto i, ii ir iii papunkčiuose;

b) 7 straipsnyje minimus veiklos fondų sumų apskaičiavimus;

c) paraiškų pagalbai gauti detales;

d) sąlygas, nustatytas leidžiant atlikti veiksmų programų pakeitimus jų vykdymo metais, kaip numatyta 15 straipsnyje;

e) nuostatas, priimtas, jei tinka, 24 straipsnio 2 daliai taikyti;

f) nuostatas, priimtas pagal 25 straipsnį.

VII SKYRIUS PANAIKINIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 609/2001 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintąjį reglamentą laikomos nuorodomos į šį reglamentą.

28 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Veiksmų programos, kurias valstybės narės patvirtino iki šio reglamento įsigaliojimo ir kurios taikomos iki 2004 m., turi atitikti šį reglamentą. Gamintojų organizacijos prašo atlikti reikalingus pakeitimus vėliausiai iki 2003 m. rugsėjo 15 d.

Valstybės narės gali numatyti patvirtintų programų įgyvendinimo pristabdymą iki šio reglamento įsigaliojimo.

29 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. rugpjūčio 11 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 297, 1996 11 21, p. 1.

[2] OL L 7, 2003 1 11, p. 64.

[3] OL L 90, 2001 3 30, p. 4.

[4] OL L 297, 1996 11 21, p. 29.

[5] OL L 72, 2002 3 14, p. 9.

[6] OL L 297, 1996 11 21, p. 49.

[7] OL L 262, 2001 10 2, p. 6.

[8] OL L 161, 1999 6 26, p. 1.

[9] OL L 158, 2003 6 27, p. 3.

[10] Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 18.

[11] OL L 205, 1985 8 3, p. 5.

[12] OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Neprivalomas veiksmų programų turinys

1. Išlaidos augalams, jei tai daugiametės kultūros (daugiamečiai augalai, medžiai ir krūmai).

2. Ne daugiau kaip 10 metų vienam veiksmui, specialios išlaidos, susijusios su:

a) ekologiška, integruota ar eksperimentine produkcija [1];

b) ekologiškomis augalų apsaugos medžiagomis [2];

c) aplinkosaugos priemonėmis, įskaitant išlaidas, kylančias iš aplinkosauginės pakavimo vadybos [3];

d) kokybės gerinimo priemonėmis, įskaitant sertifikuotas sėklas, grybieną ir augalus.

Kiekvienai pirmiau paminėtai reikalavimus atitinkančių specialių išlaidų kategorijai, siekdamos apskaičiuoti papildomas išlaidas lyginant su įprastinėmis, valstybės narės gali tinkamai pagrįstu būdu nustatyti standartinius vienodus tarifus.

3. Pridėtinės išlaidos, specifiškai susijusios su veiklos fondu ar veiksmų programa [4] mokant vienkartines išmokas, lygias 2 % patvirtinto veiklos fondo ir ne didesnes nei 180000 eurų [5]. Šiuos 2 % sudaro 1 % Bendrijos pagalbos ir 1 % gamintojų organizacijos lėšų.

Gamintojų organizacijų asociacijos, minimos Reglamento (EB) Nr. 1432/2003 [6] 9 straipsnyje, atveju, vienkartinę išmoką galima padauginti iš tai asociacijai priklausančių gamintojų organizacijų skaičiaus, bet ji negali viršyti 1250000 eurų.

4. Personalo išlaidos (įskaitant mokesčius, susijusius su algomis ir atlyginimais, jei juos moka gamintojų organizacija), kylančios iš priemonių, skirtų:

a) aukštam kokybės arba aplinkosaugos lygiui gerinti ar išlaikyti;

b) pardavimo lygiui gerinti.

Įgyvendinant šias priemones turi iš esmės dalyvauti kvalifikuotas personalas. Jei tokiais atvejais gamintojų organizacija naudoja savo pačios darbuotojus ar gamintojus narius, dirbtas laikas dokumentuojamas.

Jei valstybė narė nori numatyti alternatyvą finansavimo ribojimui realiomis išlaidomis, visoms pirmiau minėtoms reikalavimus atitinkančioms personalo išlaidoms, ji nustato, ex ante ir tinkamai pagrįstu būdu, vienkartines išmokas, kurios negali būti didesnės nei 20 % patvirtinto veiklos fondo. Tinkamai pagrįstais atvejais šį dydį galima didinti.

Norėdamos prašyti tokių vienkartinių išmokų gamintojų organizacijos įrodo valstybei narei, kad veiksmas įgyvendintas.

5. Investicijos į transporto priemones su šaldymo patalpa arba į transporto priemones, turinčias reguliuojamą klimato sistemą.

6. Papildomos išorinės transporto išlaidos, lyginant su krovinių vežimo kelių transportu išlaidomis, patirtos, naudojant geležinkelio ir (arba) laivybos transportą, kai tai yra aplinkosauginės priemonė dalis, valstybių narių nustatytos kilometrui vienodo tarifo pagrindu.

7. Išlaidos susitikimų ir mokymo programų, susijusių su veiksmų programos veiksmų įgyvendinimu, įskaitant dienpinigius dalyviams, apimančius kelionės ir apgyvendinimo išlaidas (kur tinka, vienodo tarifo pagrindu).

8. Augalų genties reklamavimą ir kokybės etikečių reklamavimą. Geografiniai pavadinimai leidžiami tik:

a) jei tai yra saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, apimama Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2081/92 [7], arba

b) jei, visais atvejais, kuriais netinka punkto a nuostatos, šie geografiniai pavadinimai yra antraeiliai pagrindinio pranešimo atžvilgiu.

Reklaminėje medžiagoje turi būti Europos Bendrijos emblema (tik vaizdo terpėje) ir toks tekstas: "Kampanija, finansuojama padedant Europos bendrijai".

9. Gamintojų organizacijų firminių rūšių arba prekės ženklų reklama.

10. Teisinės ir administracinės gamintojų organizacijų susiliejimų arba jų įsigijimo išlaidos taip pat teisinės ir administracinės išlaidos, susijusios su tarpvalstybinių gamintojų organizacijų arba tarpvalstybinių gamintojų organizacijų asociacijų kūrimu; galimybių studijos ir pasiūlymai, kuriuos gamintojų organizacijos užsakė šiuo tikslu.

11. Naudota įranga, pagal sąlygas, nustatytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 1685/2000 [8] Taisyklėje Nr. 4.

12. Neapstatyta žemė, kurią reikia įsigyti siekiant įvykdyti į programą įtrauktas investicijas, pagal sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1685/2000 Taisyklės Nr. 5 1 dalies 1.1 pastraipos a, b ir c punktuose ir 1.2 pastraipoje [9].

13. Daikto nuoma grynosios rinkos vertės ribose ir pagal sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1685/2000 Taisyklės Nr. 10 3 dalyje.

14. Finansiniai mokesčiai pagal sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1685/2000 Taisyklėje Nr. 3.

15. Nuoma kaip alternatyva pirkimui, jei tai pateisinama ekonomiškai ir tenkina valstybes nares.

16. Nekilnojamojo turto pirkimas pagal sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1685/2000 Taisyklės Nr. 6 2.1, 2.2 ir 2.3 pastraipose.

17. Investicijos arba veiksmai su privačiu turtu, su sąlyga, kad jis prisideda prie veiksmų programos tikslų pasiekimo. Valstybės narės užtikrina, kad būtų priimtos reikiamos nuostatos siekiant atgauti investicijas arba jų likutinę vertę, jei toks narys išstoja iš organizacijos.

18. Investicijos į bendrovių akcijos, jei jos padeda pasiekti veiksmų programos tikslus.

19. Investicijų pakeitimai, jei likutinė pakeistos investicijos vertė yra:

a) pridedama prie gamintojų organizacijos veiklos fondo;

b) atimama iš pakeitimo išlaidų.

Investicijos, įskaitant nuomos sutartis, kurių grąžinimo laikotarpis yra ilgesnis nei veiksmų programos laikotarpis, gali būti atliekamos vėlesnėje veiksmų programoje dėl tinkamai pagrįstų ekonominių priežasčių, ypač jei fiskalinio nuvertėjimo laikotarpis yra ilgesnis nei penkeri metai.

[1] Kompetentinga nacionalinė institucija nustato reikalavimų atitikimo kriterijus eksperimentinei produkcijai, atsižvelgdama į procedūros ar koncepcijos naujumą ir riziką.

[2] Ekologiškos augalų apsaugos medžiagos (pvz., feromonai ir kenkėjai), naudjamos ekologiškoje, integruotoje arba įprastinėje produkcijoje.

[3] Aplinkosauginę pakavimo vadybą reikia tinkamai pagrįsti ir laikytis kriterijų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakavimo ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10) II priede.

[4] Įskaitant vadybos ir personalo išlaidas, ataskaitas ir vertinimo studijas; buhalterijos tvarkymo ir buhalterijos vadybos išlaidas, minimos 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

[5] Valstybės narės gali apriboti finansavimą tik realiomis išlaidomis, tuomet jos turi nustatyti reikalavimus atitinkančias išlaidas.

[6] Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 18.

[7] OL L 27, 1997 1 30, p. 50.

[8] OL L 242, 2000 9 27, p. 18.

[9] Kompetentinga nacionalinė institucija gali greta Reglamento (EB) Nr. 1685/2000 Taisyklės Nr. 5 nustatyti papildomas sąlygas tokio tipo išlaidų priėmimui, siekdama išvengti bet kokios spekuliacijos; konkrečiai tokios sąlygos gali drausti parduoti investiciją (žemę) per minimalų laikotarpį ir įsteigti maksimalią koreliaciją tarp žemės vertės ir investicijos vertės.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Reikalavimų neatitinkantys veiksmai ir išlaidos

1. Bendros gamybos išlaidos, ypač:

- sėklos, grybiena ir augalai,

- augalų apsaugos produktai, įskaitant integruotas kontrolės medžiagas, trąšas ir kitas gamybos priemones,

- pakavimo išlaidos, saugojimo išlaidos, pakuočių išlaidos, net jei tai naujo proceso dalis, išlaidos pakuotėms,

- rinkimo ar pervežimo (vidaus ar išorės) išlaidos,

- veiklos sąnaudos (ypač elektra, degalai ir priežiūra).

2. Pridėtinės išlaidos.

3. Pajamų ar kainos priedai.

4. Draudimo išlaidos, įskaitant individualias ar grupines draudimo įmokas bei draudimo fondų kūrimą gamintojų organizacijoje.

5. Grąžinimas (ypač metinių mokėjimų forma) paskolų, paimtų veiksmui, kuris pilnai ar dalinai atliktas iki veiksmų programos pradžios.

6. Neapstatytos žemės pirkimas.

7. Išmokos gamintojams, dalyvaujantiems susitikimuose ar mokymo programose, kompensuojančios pajamų praradimą.

8. Veiksmai ar išlaidos, susijusios su kiekiais, gamintojų organizacijos narių sukurtais ne Bendrijoje.

9. Veiksmai, galintys iškreipti konkurenciją kitoje gamintojų organizacijos ekonominėje veikloje; veiksmai ar priemonės, tiesiogiai ar netiesiogiai duodantys pelno kitai gamintojų organizacijos ekonominei veiklai, turi būti finansuojami proporcingai jų naudojimui sektoriuose arba produktams, kuriems gamintojų organizacija yra pripažinta.

10. Naudota įranga.

11. Investicijos į transporto priemonę, kurią gamintojų organizacija naudos pardavimui ar platinimui.

12. Nuoma kaip alternatyva pirkimui; nuomojamų prekių veiklos sąnaudos.

13. Išlaidos, susijusios su nuomos sutartimis (mokesčiai, palūkanos, draudimo išlaidos ir t. t.) ir veiklos sąnaudomis.

14. Individualių komercinių etikečių arba etikečių su geografinėmis nuorodomis reklama.

15. Sutarčių sudarymas su subrangovais, susijusių su šiame sąraše minimais veiksmais ar išlaidomis.

16. PVM ir kiti mokesčiai ar rinkliavos pagal sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1685/2000 Taisyklės Nr. 7 4 dalyje.

17. Investicijos šviežiems produktams perdirbti (veiksmai, atliekami gamintojų organizacijų paruošiant produktus pardavimui, ypač valymas, pjaustymas, paruošimas, džiovinimas ir pakavimas, nelaikomi perdirbimu).

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

VALSTYBIŲ NARIŲ ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI

Informacija, kurią valstybės narės siunčia Komisijai pagal Komisijos pateiktus formatus

1 dalis: Gamintojų organizacijos

1. Administracinė informacija (įskaitant pripažinimo numerį, teisinę formą, fizinių ir juridinių asmenų numeriai).

2. Gamybos informacija (įskaitant parduodamos produkcijos vertės apskaičiavimą ir informaciją apie pagrindinius produktus).

2 dalis: Veiksmų fondai ir veiklos programos

1. Naudojamas referencinis laikotarpis (laikotarpiai).

2. Pagalbos apskaičiavimai.

3. Paraiškos pagalbai gauti ir sumokėta pagalba, įskaitant procentinį veiklos fondo dydį, išleistą pašalinimams iš rinkos.

4. Pagrindinės išlaidų kategorijos (įskaitant programos vykdymo metais atliktus svarbius pakeitimus).

3 dalis: Patikrinimai, atgavimas ir nuobaudos

1. Patikrintos gamintojų organizacijos.

2. Tikrinančioji institucija ir patikrinimų rezultatų santrauka (tik svarbiausi dalykai).

3. Atnaujinti duomenys apie išmokėtą pagalbą, pateikiami vėliausiai lapkričio 15 d.

--------------------------------------------------

Top